ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír Richter Vypracovala: Hana Kopčilová

2 - 2 - Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny a literaturu uvedené v seznamu. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.... podpis

3 - 3 - Děkuji paní ředitelce Věře Mazurkové za zapůjčení materiálů o ZUŠ V. Petrželky a také za její čas a ochotu při řešení otázek ohledně chodu školy. Dále děkuji paní magistře Evě Višňovské za metodické vedení při sepisování bakalářské práce a panu docentu Vladimíru Richterovi za odbornou pomoc.

4 - 4 - O B S A H ÚVOD VILÉM PETRŽELKA ( ) VÝVOJ HUDEBNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH HISTORIE ZUŠ POČÁTKY ZUŠ V. PETRŽELKY PROMĚNY ŠKOLY V PRŮBĚHU 20. STOLETÍ SOUČASNOST PEDAGOGICKÝ SBOR Vzdělání, odborné aktivity Osobnost školy: Věra Mazurková RADA RODIČŮ A PŘÁTEL UMĚNÍ ŽÁCI VYUČOVANÉ OBORY ŠKOLNÍ SOUBORY Smyčcové soubory Dechové orchestry Cimbálové muziky Ostatní soubory ÚSPĚCHY ZUŠ V. PETRŽELKY ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH Soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Celostátní a mezinárodní soutěže PREZENTACE ŠKOLY Aktivity v rámci Ostravy Mimořádná vystoupení žáků VYSTOUPENÍ V ZAHRANIČÍ ZÁVĚR POZNÁMKY SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH

5 - 5 - ÚVOD Hudba je jedním z nejstarších způsobů vyjádření vnitřního stavu duše. Pomáhá uklidňovat mysl a uspořádávat myšlenky. Slouží k relaxaci, soustředění, vytváření příznivé atmosféry, ale dokáže i dodat energii a ztracenou sílu. Zaposloucháním se do jednotlivých taktů může dopomoci k vytváření vlastního imaginárního světa a pozitivního pohledu na okolní svět. Hudbu dokážou vnímat dokonce ještě nenarozené děti v lůnech matek nebo zvířata. Studium hudby přináší rozšíření znalostí nejen o hudbě jako takové, ale poznání sebe sama. Základní umělecká škola by se jako instituce měla snažit dát svým svěřencům co nejlepší péči a vzbuzovat v nich zájem o hudbu a celkové hudební dění v naší i cizích zemích. Učitelé přitom mají nelehký úkol. Jejich téměř posláním by mělo být vyučování předmětu, zákonitostí a pravidel, historie a zajímavostí okolo. V dnešním uspěchaném světě plném moderních technologií je to jistě nelehký úkol. Základní umělecká škola však není jen přípravou pro budoucí kariéru hráče nebo umělce. Plní funkci výchovnou i zábavnou. Mladí lidé by se měli seznamovat s co největším okruhem vědomostí, poznat toho co nejvíce a mít široký obzor. Stejně tak by neměli mít čas na zahálku a rodiče by se měli snažit vyplnit volno svých dětí zajímavými aktivitami, které základní umělecká škola bezpodmínečně nabízí. Není k tomu potřeba velkého talentu. Na absolvování všech kurzů stačí hlavně zájem. Hraní v souborech může vést mladého člověka k touze pokračovat i v pozdějších letech, když ne jako profesionál, tak třeba jako amatér v menších hudebních nebo tanečních skupinách, na večírcích či při táboráku. Celkově jde o vytvoření kladného vztahu k hudbě, tanci, kreslení nebo literatuře. Základní umělecká škola Viléma Petrželky je známou nejen ve svém obvodu Ostrava-jih, ale i v rámci celé republiky. Působí od roku 1908 a má již tradici výuky, která je otevřena všem dětem projevujícím talent, zájem něčeho dosáhnout či vybudovat si určité návyky. Hlavní zásluhu na úspěšnosti v soutěžích, reprezentaci a současné tváři školy má ředitelka Věra Mazurková. Ta byla také v 90. letech u zrodu nápadu pojmenovat školu po Vilému Petrželkovi, čímž dopomohla k zachování odkazu tohoto českého hudebníka, osobnosti dosud plně nedoceněné.

6 - 6 - V následujícím textu jsem se snažila shromáždit informace vztahující se k této škole. Prvnímu řediteli Vilému Petrželkovi jsem se věnovala v první kapitole. Zabývám se hlavně jeho osobností a popisem života, spjatým s hudební školou a děním v Ostravě, méně pak už jeho skladatelskou a tvůrčí činností. Hlavním zdrojem mi byla kniha Leoše Firkušného Vilém Petrželka, život a dílo a také knihy syna Viléma Petrželky, pana Ivana Petrželky. V druhé kapitole, popisující vývoj hudebního vzdělání v českých zemích, jsem se snažila vytvořit ucelený pohled na jednotlivé etapy směřující ke dnešní podobě hudebních škol v republice. Přitom jsem se opírala hlavně o informace ze Slovníku české hudební kultury. Historií školy od založení v roce 1908 po dnešní dobu se zabývám ve třetí kapitole, pro kterou jsem čerpala materiály z Kronik ZUŠ V. Petrželky a hodnotným zdrojem pro mě byl i osobní rozhovor s ředitelkou školy, paní Věrou Mazurkovou. Ve čtvrté a páté kapitole se věnuji současnosti a úspěchům školy, při jejichž sepisování byly mými zdroji Kroniky školy, Výroční zprávy a také internetové stránky ZUŠ V. Petrželky. Ve své práci jsem se soustředila hlavně na hudbu a hudební oddělení ZUŠ V. Petrželky. Ostatními odděleními (výtvarný, taneční a literárně-dramatický) jsem se zabývala jen okrajově. Cílem mé práce je představení Základní umělecké školy Viléma Petrželky, sestavení portrétu jejího prvního ředitele a nástin historie hudebního vzdělání v českých zemích.

7 VILÉM PETRŽELKA ( ) Vilém Petrželka (příloha č.1) se narodil 10. září 1889 na brněnském předměstí v Králově Poli, jako páté z šesti dětí. Své hudební nadání zdědil po otci, který působil jako trumpetista a kontrabasista nejdříve ve vojenských a poté i ve dvou brněnských kapelách. Od mládí byl Vilém Petrželka v přímém styku s hudbou, která však pro jejich rodinu znamenala spíše zabezpečení příjmů a tedy více praktické muzicírování než vytváření příznivých poměrů pro hlubší hudební myšlení a představivost. Od sedmi let se Vilém Petrželka učil hrát na housle pod vedením kapelníka Fibingera, který ho jako kapelník taneční hudby vedl hlavně k praktickému hraní. Například smyková a prstová cvičení mu prý vymýšlel a psal do sešitu přímo na hodinách [L. Firkušný Vilém Petrželka, 1946]. V jedenácti letech se Vilém Petrželka poprvé pokusil o vlastní kompozice drobných skladeb pro 3-4 housle, které hrál společně se svými spolužáky z měšťanské školy. Po přestoupení na gymnázium se sám seznámil s hrou na harmonium a díky svému výbornému hudebnímu sluchu byl schopen improvizovat jednoduchý doprovod k houslím. Ve svých třinácti letech se dostal do orchestru a pod vedením Františka Douška 1) se zapojoval i do houslových kvartet. V září 1905 se Vilém Petrželka jako šestnáctiletý mladík dostal na varhanickou školu v Brně, kterou vedl Leoš Janáček 2). Přestože Petrželka nikdy předtím nehrál na klavír a nesplnil tedy přijímací zkoušky na školu, Leoš Janáček v něm rozpoznal velký talent a přijal ho mezi své žáky (příloha č. 2). Vilém Petrželka se na této varhanické škole naučil pravidlům a zákonitostem tvůrčí a kompoziční práce. Zúčastňoval se hudebních večerů pořádaných Janáčkem pro své studenty a v neposlední řadě se také naučil hře na klavír u Marie Kuhlové 3). Dirigování si Vilém Petrželka vyzkoušel u divadelního kapelníka Bedřicha Holečka, kde musel na oplátku strávit několik hodin hraním na klavír v činohrách a dirigováním scénické hudby. Vilém Petrželka chtěl ve svém hudebním vzdělání pokračovat i po absolvování varhanické školy v Brně, avšak nepříznivé finanční poměry v rodině ho přiměly hledat si práci. V té době byla v Zábřehu nad Odrou u Ostravy založena Hudební škola místního odboru Národní jednoty 4). Vedení Národní jednoty na severní Moravě požádalo ředitele Leoše Janáčka, aby do této hudební školy doporučil vhodného učitele.

8 - 8 - Leoš Janáček navrhl Viléma Petrželku a ten okamžitě s danou nabídkou souhlasil. Vedl školu pouhého půl roku. Za tu dobu se však stačil seznámit nejen s učitelskou profesí, ale hlavně s pořádáním veřejných koncertů. Ostrava pro něj znamenala velikou zkušenost a mnohokrát se sem v průběhu života ještě vracel. Stal se hudebním referentem Ostravských listů a zajímala ho i ostravská opera. Působení na Hudební škole Národní jednoty a celkově bohaté vyžití v Ostravě ho dost zaměstnávalo, a proto asi také inspirovalo pouze k jediné skladbě šestihlasému mužskému sboru FRÝDEČONI na slova spisovatele Josefa Františka Karase 5). I toto dílo však bylo dokončeno v Brně. Vilém Petrželka toužil po dirigování a větší aktivní práci hudebníka. Roku 1909 se na krátkou dobu stal korepetitorem a kapelníkem u východočeské divadelní společnosti pod vedením Karla Moora. Nějakou dobu pak spolupracoval se skladatelem a hudebním kritikem Janem Kuncem 6), svým starším kolegou z Janáčkovy varhanické školy, který mu pomáhal řešit některé kompoziční problémy. V roce 1911 se Vilém Petrželka na tuto brněnskou varhanickou školu vrátil a dva roky zde vyučoval teoretické předměty. Roku 1913 se dostal do vytoužené Prahy a strávil zde rok studijního pobytu u Vítězslava Nováka 7), který mu byl obrovským vzorem pro další tvorbu. Seznámil se s tehdejšími proudy české moderny a také se více zdokonalil ve hře na klavír u profesora Karla Hoffmeistra. V Praze nezůstal Vilém Petrželka dlouho, protože první světová válka mu nejen překazila plány se zde zabydlet, ale také přijmout místo korepetitora na vídeňské akademii zpěvu, na kterou měl nastoupit na podzim roku Po roční vojenské službě proto přišel na hudební školu Filharmonického spolku Besedy brněnské 8), kde učil harmonii, kontrapunkt a hru na klavír. V místnostech tohoto spolku se v té době scházeli brněnští umělci mezi nimi i Vilém Petrželka, básník Jiří Mahen 9) nebo Josef Chaloupka 10). Roku 1919 vznikla na popud Leoše Janáčka z varhanické školy brněnská konzervatoř. Vilém Petrželka byl na této škole jmenován profesorem skladby a teoretických předmětů a působil zde pak dlouhých 27 let. Jeho pedagogická činnost byla velice významnou z hlediska vytváření nových tradic na nově vzniklé konzervatoři a neméně také podnětnou pro vytvoření tamní skladatelské školy. Samostatné tvůrčí práci se pod Petrželkovým vedením naučilo mnoho mladých skladatelů. Mezi jeho nejznámější žáky patřili například: Josef Kohout (nar. 1895), Miloš Vignati (nar. 1897),

9 - 9 - Josef Schreiber (nar. 1900), Zdeněk Blažek (nar. 1900), Oldřich Palkovský (nar. 1907) nebo Jiří Reinberger (nar. 1914) či Vítězslava Kaprálová (nar. 1915) [L. Firkušný Vilém Petrželka, 1946]. V květnu 1928 byl jmenován řádným členem České akademie věd a umění a o deset let později v prosinci 1938 jmenován čestným členem Ostravské filharmonie v Moravské Ostravě. Další etapou v jeho životě byl přechod na Janáčkovu akademii muzických umění (JAMU), kam byl v roce 1946 povolán. Na této škole zůstal až do roku Roku 1956 byl vyznamenám Cenou osvobození města Brna za skladatelskou a pedagogickou činnost a také za svou Pastorální symfoniettu, op. 51 (1951). V říjnu o rok později byl jmenován řádným profesorem skladby na JAMU a v roce 1959 se stal nositelem vyznamenání Za vynikající práci. Od prosince 1958 se stal na čtyři roky předsedou brněnské pobočky Svazu československých skladatelů. V roce 1963 byl jmenován čestným členem Pěveckého sdružení moravských učitelů, o rok později získal od rady Národního výboru města Brna medaili Leoše Janáčka a roku 1965 byl jmenován zasloužilým umělcem. O pár měsíců později vážně onemocněl a 10. ledna 1967 zemřel. Byl pohřben na Ústředním hřbitově v Brně a v roce 1985 byla v brněnské Nerudově ulici odhalena jeho pamětní deska. Vilém Petrželka byl hudebníkem, skladatelem, dirigentem, organizátorem, hudebním kritikem a hlavně výborným pedagogem a učitelem skladby. Jeho dílo je charakteristické převahou rozumových prvků nad citově výraznými. Ve svých patnácti letech byl velice ovlivněn premiérou Janáčkovy opery Její pastorkyně a o šest let později v roce 1910 pak i premiérou opery Bouře od Vítězslava Nováka. Tyto dva skladatele hluboce obdivoval, oba se také stali jeho kantory, ale jeho větším a vysněným vzorem byl pro něj Vítězslav Novák. Nechal se ovlivňovat i skladateli starší generace, jako byl například Antonín Dvořák a vliv na něj měla i lidová píseň. Jako hudební referent přispíval do Ostravských listů, Moravského a Českého slova a byl i činným účastníkem na několika přednáškách. Důležité byly i jeho odborně hudební kritiky a studie do různých periodik té doby, například Listů Hudební matice

10 nebo Hudební revue, která otiskla jednu z jeho významných studií o Hudebním životě brněnském. Tato studie poté v roce 1919 inspirovala Viléma Petrželku a Vladimíra Helferta k založení Klubu mladých skladatelů, který se stal důležitou součástí moravského hudebního života. V roce 1922 byl název Klub mladých skladatelů změněn na Klub moravských skladatelů a vedl ho další Janáčkův žák a Petrželkův kolega ze studií Jan Kunc. Svá díla se snažil neustále zdokonalovat a období světových válek v něm zanechalo obrovský smysl pro národní a sociální cítění, které doplňoval o realistické prvky, víru v osvobození a optimismus [Československý hudební slovník osob a institucí, 1965]. Po celý život se snažil o prosazování hudby nejen v rámci naší země, ale hlavně chtěl českou hudbu spojit s děním a kulturou celé Evropy. Vilém Petrželka vytvořil během svého života na 60 číslovaných a 36 nečíslovaných skladeb. Z číslovaných skladeb je jich 26 doplněno literární předlohou nejen tradičních, ale hlavně v té době méně známých a neověřených autorů básnických předloh, například na slova Antonína Sovy ( ), Viktora Dyka ( ), Petra Bezruče ( ) nebo Jiřího Wolkera ( ). Obracel se však i k veršům zahraničních autorů, jako například při zhudebňování básní Rudyarda Kiplinga ( ) nebo Jeana Moréase ( ). K literárním předlohám měl velmi pozitivní vztah, což samozřejmě dokazoval jeho výborný přehled tehdejšího trendu. Zajímala ho hlavně pokroková a sociální tématika. Ve své jediné opeře, nazvané Horník Pavel (op. 33), se věnoval tématu tragédie na dole Nelson v polovině 30. let 20. století [I. Petrželka Slovo v hudbě 20. století, 1990]. Dílo Viléma Petrželky obsahuje rozličné skladby pro nejrůznější seskupení. Z těch četnějších sem patří klavírní skladby, skladby pro housle a klavír, violoncello sólo nebo s klavírem, smyčcové kvartety, smyčcový i velký orchestr, sólový zpěv a klavír, sólový zpěv se smyčcovým kvartetem, malým nebo velkým orchestrem, ženské a mužské sbory a kantáty. Z méně používaných seskupení to byly například skladby

11 pro housle a orchestr, klavírní trio, dechové kvinteto, smíšený sbor nebo už výše zmiňovaná jediná opera. Výčet skladeb, které byly oceněny [L. Firkušný Vilém Petrželka, 1946]: Písně poezie a prózy pro klavír, op. 8 (cena České akademie dále ČA, 1920) Suita pro malý orchestr, op. 15 (1. cena ČA, 1927) Fantazie pro smyčcový kvartet, op. 19 (2. cena ČA, 1929) Námořník Mikuláš, symfonické drama, op. 21 (státní cena, 1931) Dramatická ouvertura pro velký orchestr, op. 26 (3. cena ČA, 1934) Suita pro smyčcový kvartet, op. 28 (3. cena ČA, 1934) Sonáta pro housle a klavír, op. 29 (cena Českého spolku pro komorní hudbu, Praha 1933) Partita pro smyčcový orchestr, op. 31 (2. cena ČA, 1937) Trio pro housle, cello a klavír, op. 32 (cena ČA, 1939) Písně milostné, op. 35 (cena ČA, 1941) Symfonietta, op. 38 (2. výroční cena ČA, 1943) Divertimento pro dechový kvintet, op. 39 (soutěž komorních skladeb v Melantrichu, 1942) Pět nálad pro klavír, op. 55 (cena Svazu českých skladatelů, 1954)

12 VÝVOJ HUDEBNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH Evropské prvopočátky odborného hudebního ústavu se vyvíjely nejdříve ve Francii a Itálii na přelomu 18. a 19. století. Přestože 1. městská hudební škola v českých zemích vznikla v Českém Krumlově už v roce 1780, první profesionální hudební konzervatoř byla založena v Praze roku Kromě hudební konzervatoře fungovala v Praze od roku 1830 i varhanická škola, která byla založena Spolkem pro pěstování hudby církevní v Čechách. Mimo to v českých zemích existovaly také soukromé hudební školy a vznikaly i školy za pomoci hudebních a pěveckých spolků, měst či obcí. Jedněmi ze spolků byly i Matice školské 11). Od 60. let 19. století se začaly školy, které vznikaly zásluhou pěveckých spolků, rozšiřovat i mimo Prahu. Pouze dvě hudební školy mohly do roku 1945 vydávat platná vysvědčení a byly pod státním dozorem. Jednalo se o konzervatoř v Praze (vznik r. 1811) a hudební a dramatickou konzervatoř v Brně. Tato konzervatoř v Brně vznikla roku 1919 z původní Janáčkovy varhanické školy, kterou založil roku Spolkové hudební školy mívaly jako dozorce příslušníka místního odboru. Do roku 1920 neměl stát přímý inspekční vliv na jejich umělecko-pedagogickou úroveň. Funkce inspektorů hudebních škol vznikla 29. února 1920 výnosem Ministerstva školství a národní osvěty ČSR (č. 121 Sb.). Počet hudebních spolkových škol začal vzrůstat mezi lety 1921 a 1941, z původních 20 na 37. Na Moravě a ve Slezsku vzrostl počet na 33 z původních 9. Vyučování však bylo z nedostatku kvalifikovaných učitelů mnohdy více amatérské než profesionální. V období mezi dvěma světovými válkami se úroveň postupně zvyšovala a kromě hry na housle, klavír, sólového a sborového zpěvu se začalo na konzervatoři v Praze vyučovat i skladbě, reprodukci a dirigování, jak tomu bylo už na konzervatoři v Brně. Zlom v dějinách hudebního školství v Československu nadešel roku 1945, kdy na základě dekretu prezidenta republiky z 27. října 1945 vznikla první vysoká hudební škola Akademie múzických umění v Praze. O dva roky později pak byla díky zákonu z 12. září 1947 otevřena Janáčkova akademie múzických umění v Brně a roku 1949 Vysoká škola múzických umení v Bratislavě.

13 Od roku 1947 byly školy postupně převedeny do řízení lidovou správou a poté zestátněny oběžníkem Ministerstva školství, věd a umění z 5. července 1951 (č V/6). Veškeré dění na škole se měnilo podle reforem všeobecného školství, protože hudební školy byly na stejné úrovni jako ostatní školy. Roku 1958 se vývoj hudebního školství ustálil a vytvořil dvě hlavní fáze přípravný ročník a pak 9 let studia. Na přelomu školního roku 1959/1960 byl počet hudebních škol poboček, kde dohromady učilo kolem 3500 učitelů a docházelo na žáků. V letech 1969/1970 už to byl více než dvojnásobek učitelů a asi žáků. Školský zákon ze dne 15. prosince 1960 (č. 186 Sb.) znamenal pro hudební školy další velký předěl. Od nadcházejícího školního roku 1961/1962 se všechny školy přejmenovaly na Lidové školy umění a nabízely výuku v čtyřech hlavních oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Školy byly od této doby vedeny odbory školství národních výborů. Stejný zákon také vedle už fungujících vysokých hudebních škol stanovil pravidla i pro střední odborné hudební školy. Tyto školy konzervatoře vznikaly z vyšších hudebních nebo hudebně pedagogických škol v Plzni, Ostravě, Kroměříži, Teplicích, Pardubicích, Košicích nebo Žilině a zajišťovaly čtyřleté nebo šestileté studium s maturitou. Od 60. let 20. století se zakládaly pro dospělé zájemce také lidové konzervatoře nebo hudební kurzy. Na základě zákona č. 171/1990 Sb., který upravil školský zákon z roku 1984 (č. 29/1984 Sb.) změnily v 90. letech všechny Lidové školy umění název na Základní umělecké školy. Ty dnes fungují pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Mimo to se ještě občas zakládají i jiné soukromé a spolkové školy pro potřeby chrámové hudby [Slovník české hudební kultury, 1997].

14 HISTORIE ZUŠ 3.1. Počátky ZUŠ V. Petrželky V roce 1908 vznikla v obci Zábřeh nad Odrou, která se stala od roku 1924 součástí Ostravy, Hudební a pěvecká škola tamního odboru Národní jednoty, která dnes nese název Základní umělecká škola Viléma Petrželky (viz kapitola 3.0.). Kromě této školy byly na počátku století v Ostravě založeny i dvě další hudební školy žáků Leoše Janáčka, které zde působí do dnešní doby. První z nich byla Základní umělecká škola Eduarda Marhuly v Ostravě-Mariánských horách a druhou Základní umělecká škola Edvarda Runda ve Slezské Ostravě. Leoš Janáček, narozený v nedalekých Hukvaldech, se do Ostravy často vracel nejen ve svých dílech, ale i fyzicky - za koncertními a pracovními příležitostmi. V době zakládání Hudební školy v Zábřehu nad Odrou zastával Leoš Janáček místo ředitele varhanické školy v Brně. Národní jednota ho tenkrát požádala, aby do této hudební školy doporučil vhodného učitele pro teoretické předměty, zpěv a klavír. Leoš Janáček se rozhodl pro Viléma Petrželku, svého žáka na varhanické škole. Teprve devatenáctiletý Petrželka s nabídkou stálého místa nadšeně souhlasil a od 15. října 1908 už novou školu vedl. Kromě vyřešení tíživé finanční situace pro něj tato škola znamenala i možnost seberealizace. Tehdejší budova Hudební školy v Zábřehu nad Odrou se bohužel nedochovala, poblíž místa se nachází pouze kaplička z pozdější doby. Škola měla v té době k dispozici pouze dvě místnosti, které sloužily k výuce houslové a klavírní hry, intonace a sborového zpěvu. Kromě Viléma Petrželky, který se stal hlavním vyučujícím, působili na škole také učitelé z měšťanské školy, kteří se věnovali zejména hře na housle. Toto zaměstnání Vilému Petrželkovi umožnilo pořádat vysněné veřejné koncerty. Během půl roku, kdy na škole působil, uspořádal tři koncertní večery komorní hudby. Repertoár sestavil hlavně z děl českých autorů, například Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany nebo Vítězslava Nováka. Sám divákům představil také hudbu Ludvíka van Beethovena - Patetickou sonátu nebo výběr z Poetických nálad - Na přástkách, Na Svaté Hoře od Antonína Dvořáka. Obstarával dokonce všechny klavírní doprovody [I. Petrželka Česká hudba 2004, 2004].

15 Asi po šesti měsících vystřídal Petrželku jako správce další Janáčkův žák Josef Černocký 12), který školu vedl až do své smrti v roce Tento rok však byl i posledním rokem Národní jednoty, která školu založila. O provozu hudební školy v průběhu dalších téměř 25 let nemá dnešní ZUŠ V. Petrželky bohužel žádné záznamy a není jisté, zda škola stále vyučovala nebo byla pozastavena Proměny školy v průběhu 20. století Od roku 1956 záznamy pokračují a popisují historii už samostatné Hudební školy v Ostravě-Zábřehu, kterou vedl František Lettovský 13). V té době se škola potýkala s nedostatečným vybavením tříd a špatnou finanční situací, ze které se jí podařilo dostat během dalších pěti let. Jako ostatní hudební školy byla i tato díky vytvoření organizačního statutu hudebních škol z roku 1947 i s prvními poválečnými vyučovacími osnovami postupně převzata do řízení lidovou správou a od roku 1951 zestátněna (viz kapitola 3.0.). Hudební škola pak změnila svou adresu a po několik let fungovala na Ruské ulici v dnešní Ostravě-Vítkovicích. V roce 1961 se podle nového školského zákona (z roku 1960, č. 186 Sb.) přejmenovala Hudební škola na Lidovou školu umění v Ostravě-Zábřehu. Za vedení Vlasty Buzkové, která právě v roce 1960 nastoupila do funkce ředitelky, už byla tato hudební škola schopna zajišťovat výuku ve stejných oborech jako dnes: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. V té době se také podařilo navázat kontakty s hudebními školami v Bučovicích, Trenčíně a Sosnowci (Polsko). Škola se pak v šedesátých letech 20. století opět přestěhovala, tentokrát do budovy staré fary na ulici Závoří v Ostravě-Zábřehu, nedaleko původní školy. František Lettovský se stal ředitelem ještě jednou ve školním roce 1971/72 a po něm do vedení nastoupila Vladislava Balatková, která zde zůstala až do roku Za dobu jejího vedení, v průběhu 70. let, se škola kromě své budovy staré fary na ulici Závoří rozrostla také o dvě patra tehdejšího Obvodního národního výboru (dále jen ONV) v Ostravě-Hrabůvce. Tím se podstatně zlepšily podmínky pro vyučování. Mimo to někteří z učitelů vyučovali na nově získané pobočce Základní školy na ulici Chrjukinova v Ostravě-Zábřehu.

16 Od roku 1985 byla ředitelkou Jindřiška Knechtová. Koncem 80. let, po zrušení vyučování v budově fary na ulici Závoří, probíhala výuka kromě dvou pater budovy bývalého ONV také v menší sousedící vile. V roce 1990 převzala vedení školy nynější ředitelka Věra Mazurková. Ve stejném roce se tato Lidová škola umění, stejně jako všechny ostatní hudební školy v republice, přejmenovala na Základní uměleckou školu (viz kapitola 3.0.). Poslední změnu v názvu má škola z roku 1991, kdy od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získala na základě podané žádosti svolení ke svému dnešnímu jménu Základní umělecká škola Viléma Petrželky. V roce 1992 se pobočka hudební školy na Chrjukinově ulici osamostatnila a vytvořila vlastní Základní uměleckou školu. Od 9. září 1992 disponuje ZUŠ V. Petrželky svou vlastní budovou na Edisonově ulici č. 90 v Ostravě-Hrabůvce (příloha č. 3). Tímto datem také ukončila výuku v budově bývalého ONV i v sousední vile. Kromě hlavní budovy na Edisonově ulici dnes probíhá výuka také na dvou dalších pobočkách. Jedná se o prostory základních škol v sousedních obvodech Staré Bělé na ulici Mitrovická 37 (působící předtím pod ZUŠ v Brušperku) a na ulici Junácká 700 v Nové Bělé (ta původně patřila pod ZUŠ v Ostravě-Vítkovicích). V přízemí hlavní budovy ZUŠ je umístěna vrátnice s šatnou, místnost pro rodiče čekající na děti či pro jiné návštěvníky školy, občerstvovací koutek, tělocvična, místnost dramatického kroužku a dva menší hudební sály nazvané podle Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Budova má tři barevně rozlišená patra, v nichž jsou jednotlivé třídy, sborovna a kanceláře, zajišťující chod školy. Na chodbách visí mnoho diplomů a ocenění z nejrůznějších soutěží a akcí, kterých se žáci ZUŠ zúčastnili. Všechny učebny jsou plně vybaveny nejrůznějšími pomůckami, ale současně i přizpůsobeny dětskému oku. Spolu s reprezentativními výtvory žáků tvoří vyvážené a příjemné prostředí nejen pro děti samotné, ale i pro náhodné příchozí. Díky své bohaté historii oslavuje ZUŠ V. Petrželky hned dvě výročí od svého založení. V roce 1996 to bylo 90. let od prvotního vzniku Hudební a pěvecké školy odboru Národní jednoty v obci Zábřeh nad Odrou. V letošním školním roce 2005/2006 ZUŠ oslavuje své 50. výročí od obnoveného fungování školy.

17 SOUČASNOST 4.1. Pedagogický sbor Ředitelkou Základní umělecké školy Viléma Petrželky je už od roku 1990 Věra Mazurková. Jejím zástupcem je Luděk Šebesta, který vyučuje hru na kytaru a řídí kytarový soubor. Druhou zástupkyní ředitelky je Mgr. Jana Adamusová, učitelka hudební nauky. O řízení a správu školy se stará mimo jiné i Růžena Alinčová, ekonomka školy. Škola se snaží dosáhnout vysoké úrovně dobrým výběrem učitelů, kteří jsou schopni a ochotni se plně věnovat svým žákům. Každý učitel na této škole je výraznou osobností, která přenáší své vědomosti, zkušenosti a poznatky na žáka, a tím ho motivuje k dalším výkonům. Svými vyučovacími metodami podporují vzdělání u nadaných žáků, ale stejně tak i u všech, kteří mají zájem o prohlubování vědomostí a lepší poznání hudby, tance, výtvarna i mluveného slova. Učitelé jsou aktivními ve vyučování svého oboru, vedení souborů, organizování koncertů, soutěží a jiných vystoupení a také v účasti na odborných seminářích. Někteří jsou současně i členy Janáčkovy filharmonie v Ostravě. Ve školním roce 2005/2006 na ZUŠ působí 42 pedagogických pracovníků, 6 externích učitelů, 5 učitelů pracujících v důchodu, 2 učitelky studentky a 7 nepedagogických pracovníků (příloha č. 4) Vzdělání, odborné aktivity Vzdělání Učitelé ZUŠ V. Petrželky se účastní odborných seminářů, které se konají na ostatních základních uměleckých školách na území Ostravy. Jde například o tyto semináře: Hudební nauka trochu jinak, Příprava žáka a veřejné vystoupení, Škola houslových etud a přednesů nebo Výuka a interpretace skladeb (hra na dechové nástroje, klarinet) pořádaná na Institutu pro umělecká studia na Ostravské univerzitě. Vydávají se také na semináře konající se mimo Ostravu, například na slavné Houslové kurzy Václava Hudečka v Luhačovicích, Klasicismus ve hře na klavír v Novém Jičíně nebo 1. mistrovské kurzy hry na akordeon konané pravidelně v nedalekých Klimkovicích.

18 Odborné aktivity Několik učitelů ze ZUŠ V. Petrželky se stalo členy okresní, krajské a celostátní umělecké rady. Okresní umělecká rada (dále jen OUR): řed. Mazurková Věra - vedoucí OUR zást. řed. Šebesta Luděk - vedoucí sekce kytary uč. Uhrová Dana - vedoucí sekce akordeonu uč. Kukelková Magdalena - vedoucí sekce tanečního oddělení Krajská umělecká rada: řed. Mazurková Věra - vedoucí sekce smyčc. souborů a orchestrů uč. Vaňková Eva - vedoucí sekce smyčc. nástrojů Celostátní umělecká rada: uč. Vaňková Eva - členka sekce smyčc. nástrojů řed. Mazurková Věra - členka sekce smyčc. souborů a orchestrů Osobnost školy: Věra Mazurková Přestože Věra Mazurková nepochází z hudební rodiny, většinu svého života zaslíbila právě hudbě. Hned po studiu Janáčkovy konzervatoře v Ostravě nastoupila jako učitelka hry na housle na tehdejší Lidovou školu umění v Ostravě-Porubě. Na počátku 80. let přešla na Lidovou školu umění v Ostravě-Hrabůvce. Od roku 1990 je Věra Mazurková na této škole ředitelkou. Z jejího popudu byl název školy změněn na Základní uměleckou školu Viléma Petrželky, pod jejímž jménem škola vystupuje u nás i v zahraničí a pomáhá dostat do povědomí širší veřejnosti jméno této stále ještě nedoceněné osobnosti hudebního života. Kromě funkce vedení školy vyučuje paní ředitelka hru na housle, je dirigentkou Studentského komorního orchestru, podílí se na všech aktivitách a organizaci školy a je také členkou okresní, krajské a celostátní umělecké rady. Za dobu působení Věry Mazurkové jako ředitelky školy se ZUŠ dostala do popředí v konkurenci s ostatními deseti základními uměleckými školami ve městě a stala se jednou z nejvíce uznávaných na Ostravsku i v republice. Na ZUŠ V. Petrželky vyniká hlavně hudební oddělení. Jeho žáci mají nejen možnost individuální výuky hry na nástroj, ale také téměř povinnost se stávat členy různých souborů a orchestrů, které jsou pro samotné žáky více atraktivní. Věra Mazurková vytvořila tuto soustavu pro různé nástroje v průběhu 90. let, čímž podporuje

19 mladé žáky k začleňování se do kolektivů a také větší motivaci pro samotné hraní. Od jejího nastoupení do funkce ředitelky se také zvýšil počet účastí na soutěžích základních uměleckých škol i mezinárodních soutěží. Skutečnost, že děti hra opravdu baví, dokazují jejich četná vítězství. ZUŠ dnes pořádá koncerty ve svém obvodu i v celé Ostravě. Spolupracuje i s mateřskými školami a domovy důchodců. Dobré vztahy škola udržuje s Janáčkovou konzervatoří, Janáčkovou filharmonií i Janáčkovým komorním orchestrem v Ostravě. Od roku 2002 škola získala statut fakultní školy Ostravské univerzity. V neposlední řadě se ZUŠ V. Petrželky už několik let daří udržovat kontakty s hudebními školami v zahraničí, například v Polsku, Švýcarsku, Švédsku, Anglii a Japonsku. Ve školním roce 2003/2004 byla Věra Mazurková v okresním a krajském kole soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR oceněna jako nejlepší učitelka. V roce 2004 jí a jejímu týmu poděkoval osobním dopisem hejtman Moravskoslezského kraje ing. Evžen Tošenovský. Pro lepší představu o osobnosti Věry Mazurkové, jejího vlastního pohledu na Studentský komorní orchestr a na chod školy, přikládám osobní rozhovor ze dne 9. ledna 2006 (příloha č. 5) Rada rodičů a přátel umění Od roku 1991 funguje na ZUŠ Rada rodičů a přátel umění, která pokračuje v tradici dřívějšího Sdružení rodičů a přátel školy. Ve vedení rady byla v minulém školním roce 2004/2005 paní Iva Kaňková, hospodářkou Růžena Alinčová a výbor tvořilo ještě dalších 7 členů. Sdružení pomáhá dotvářet příznivou atmosféru nejen pro jednotlivé akce konané školou, ale funguje také jako prostředník mezi rodiči, jejich žáky a samotnou ZUŠ. Členové se pravidelně scházejí každé první pondělí v měsíci. Rada je tvořena rodiči žáků, kteří pomáhají škole organizačně i finančně. Peníze, vybrané tímto sdružením od žáků školy, jsou využity pro školní aktivity a jsou také důležitou součástí financování odměn pro reprezentanty v soutěžích nebo při nákupu učebních pomůcek. Rodiče žáků připravují školní soutěže a koncerty, pomáhají s organizací soustředění, koncertních zájezdů nebo výměnných akcí. Akce se týkají Studentského komorního orchestru, Salónního či lázeňského orchestru, ale také menších

20 seskupení nebo jednotlivých talentovaných žáků. V posledních letech žáci navštívili spřízněné hudební školy ve Švýcarsku, Polsku či Anglii. Rada rodičů sama v roce 2000 uspořádala Hudební ples v Domě kultury Nové Huti v Ostravě-Zábřehu. Letos v lednu 2006 proběhl už sedmý ročník Žáci ZUŠ V. Petrželky přijímá každým rokem nové zájemce do všech svých oborů a počtem dětí po dlouhou dobu téměř plně využívala svou kapacitu žáků, kterou v letech 1996/1997 dokonce vyčerpala. I přesto, že jsou základní umělecké školy v dnešní době více ve stínu ostatních zájmů a aktivit dětí, stále se této škole daří zaplňovat své řady ve všech svých oborech. V loňském školním roce 2004/2005 školu navštěvovalo celkem 1074 žáků, z toho 905 v hudebním, 83 ve výtvarném, 52 v tanečním a 34 v literárně-dramatickém oboru Vyučované obory ZUŠ V. Petrželky mohou navštěvovat děti už od pěti let. Výuka probíhá převážně v odpoledních hodinách. Samotné studium se skládá z několika stupňů, které se většinou určují podle věku dítěte: Přípravný stupeň = od 5 do 7 let, I. stupeň = od 7 do 15 let, II. stupeň = od 15 do 19 let, Výuka pro dospělé. Základní umělecká škola V. Petrželky nabízí studium ve čtyřech hlavních oborech: 1. Hudební - zde se výuka zaměřuje na výuku hry na nástroj. Žáci se mohou učit také zpěvu a hudební teorii, kterou zajišťuje předmět hudební nauky. Hudební obor se dělí na oddělení smyčcových, dechových, bicích, lidových a klávesových nástrojů a oddělení zpěvu. Ve všech probíhá výuka individuální či kolektivní, která je nabízena v několika fázích. Nejmenším dětem od pěti do sedmi let je doporučeno 1 2leté přípravné studium. Další fází je pak I. stupeň základního studia, ve kterém mohou žáci později pokračovat navázáním na II. stupeň.

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 1. část Charakteristika a historie školy, zaměření a vize školy, výchovně vzdělávací strategie, výuka a hodnocení žáků, oblasti vlastního

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ředitelství základní umělecké školy Odbor školství krajského úřadu Česká školní inspekce Vážená paní, vážený

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ NÝRSKO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ NÝRSKO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ NÝRSKO 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ 6. ZABEZPEČENÍ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

WEST MEETS EAST IN AMEROPA!

WEST MEETS EAST IN AMEROPA! AMEROPA MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL A KURZY KOMORNÍ HRY Ameropa pořádá intenzívní čtrnáctidenní kurzy a festival komorní hudby. Studium se zaměřuje na klasická nástrojová seskupení (smyčcové kvarteto,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: 600 003 884

Více

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila Školní rok 2014/2015 Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT v ZUŠ Jaroslava Kvapila Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ registrační číslo CZ.1.07/1.2.17/01.0012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žlutice. Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice. Identifikátor: 600 002 624 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice Identifikátor: 600 002 624 Termín konání inspekce: 22. 23. května 2007 Čj.

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více