Govanhill Law Centre Zpráva o protiprávním a nerovném jednání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Govanhill Law Centre Zpráva o protiprávním a nerovném jednání"

Transkript

1 Govanhill Law Centre Zpráva o protiprávním a nerovném jednání Už delší dobu je Govanhill Law Centre znepokojeno stále přibývajícími zprávami o zpoždění, nedůslednosti a špatném postoji státních orgánů, se kterými se všichni naši romští klienti potýkají v souvislosti se svými žádostmi o britské sociální dávky. Zdlouhavé čekací doby, neopodstatněné žádosti o informace a zadržování cestovních dokladů jsou přitom jejich běžnou součástí. Minulý rok jsme od organizace Oxfam obdrželi finanční příspěvek, abychom vypracovali zprávu, která bude analyzovat zkušenosti romských klientů žádajících si o britské sociální dávky, a také hodnotit způsob, jakým tři státní orgány, které jsou zodpovědné za správu těchto dávek Daňový a celní úřad Jejího Veličenstva (Her Majesty s Revenue and Customs HMRC), Ministerstvo práce a důchodů (Department for Work and Pensions DWP) (Jobcentre Plus) a Městská rada Glasgow - Odbor pro vyplácení příspěvků na bydlení (Glasgow City Council Housing Benefit Department) jednají s našimi romskými klienty. Účelem této zprávy bylo zjistit, zda-li existuje nějaký společný a neustále se opakující model v přístupu k romským klientům, a pokud ano, jak tento model ovlivňuje jednání státních orgánů ve smyslu dodržování jejich povinnosti o rovnoprávném jednání a to tak, jak to upravuje Zákon o rovnoprávném postavení z roku 2010, odstavec číslo 149 (section 149 Equality Act 2010). V souvislosti s výše uvedeným jsme podnikli revizi našich současných i již zarchivovaných spisů, které jsme pro romské klienty v průběhu naší právnické praxe otevřeli. S použitím stardandního formuláře jsme k tomuto pak dodatečně sesbírali informace, které zachycují a identifikují klienty, jež se stali smutnými oběťmi žalostného přístupu ze strany zmiňovaných orgánů. Na základě našeho zjištění jsme pak zkontaktovali právě ty klienty, u nichž se ukázalo, že v minulosti již zakusili to, co se by se dalo klasifikovat jako špatné a nezákonné jednání, a požádali je, aby nám svým podpisem plné moci umožnili zažádat o veškeré záznamy své korespondence s konkrétními státními orgány a to v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 (Data Protection Act 1998).

2 Dodatečně jsme požádali několik klientů a dalších organizací, které pracují s romskými klienty, o interview, při nichž jsme zjišťovali, jaké jsou jejich osobní zkušenosti s třemi státními orgány zodpovědnými za správu sociálních dávek Daňový a celní úřad Jejího Veličenstva (HMRC), Ministerstvo práce a důchodů (DWP/Jobcentre Plus) a Městská rada Glasgow - Oddělení pro vyplácení příspěvků na bydlení (Glasgow City Council - Housing Benefit). Otázky, na něž jsme při těchto interview hledali odpověď, byly koncipovány tak, aby se týkaly především povinností, které pro veřejný sektor vyplývají ze Zákona o rovnoprávném postavení z roku 2010, odstavce číslo 149 (section 149, Equality Act 2010). SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Administrativní zpoždění, neschopnost včasného řešení konkrétních situací, kladení překážek a nerovné jednání jsou endemickým onemocněním, které postihuje britské státní orgány (HMRC, DWP, městskou a obecní samosprávu) zodpovědné za správu sociálních dávek určených mimojiné i pro romské občany Evropské unie (EU) žijící v Glasgow. Správní selhání ve výkonu jejich praxe má za následek skutečnou chudobu, s níž se romští klienti musí neustále potýkat, a zároveň představuje fundamentální odmítnutí jejich práv podle právního systému EU. Mnoho problémů, se kterými se naši romští klienti setkávají, vzniklo následkem omezení, jež britská vláda uvalila na občany zemí A8 a A2 v souvislosti s jejich povolením pracovat ve Velké Británii a s uvedením diskriminujícího práva na pobyt ( right to reside ) a na tzv. test obvyklého bydliště ( habitual residence test ). Evropská komise v nedávné době upozornila Velkou Británii na skutečnost, že test, který má prověřovat právo jednotlivce na pobyt ve Velké Británii ( right to reside test ), je diskriminující a podle právního systému EU tudíž i nezákonný. I přesto zůstává ono zmiňované omezení i nadále v platnosti. Jedním z důsledků administrativních zpoždění, jejichž evidenci v této zprávě najdete, je skutečnost, že je našim klientům a jejich rodinám odepírán finanční

3 příjem, na který mají podle zákona právoplatný nárok. Zatímco totiž čekají, až je jejich žádost o sociální dávky vyřízena, jsou klienti často nuceni uchýlit se k životu za velmi nuzných podmínek. Tato nadměrná čekání jen přispívají k chudobě, ve které se ocitají děti pocházející z rodin romských občanů pracujících na území Velké Británie a žijících v Glasgow, konkrétně ve čtvrti Govanhill. Po revizi spisů, které jsme v našem právnickém centru pro romské klienty po dobu našeho fungování ve čtvrti Govanhill otevřeli, vyplývá následujcí: - 53% našich klientů obdrželo odmítavou odpověď na svou žádost o sociální dávku - vše následkem pochybení ze strany státních orgánů. - Klienti, kteří podali oficiální stížnost na jednání státních orgánů, na ni obvykle neobdrželi jedinou reakci či odpověď. - V 56% případů bylo zjištěno, že neodůvodněná zpoždění, ke kterým se státní orgány při řešení žádostí, jež byly předloženy ke svému projednání právě zmiňovanými romskými klienty, uchylovali, způsobila našim romským klientům finanční újmu. - Z celkového množství všech našich spisů, které zahrnovaly komunikaci s HMRC, bylo ke svému projednání nejméně 44% postoupeno Oddělení pro kontrolu a prověřování žádostí (HMRC Compliance Team). Ve většině případů nebyl klient informován, že právě díky tomuto opatření došlo ke zpoždění ve vyřizování jeho/její žádosti o úlevu na daních (tax credit) a o rodinné přídavky (child benefit). - HMRC často zadržuje cestovní doklady a rodné listy našich klientů a to i po dobu několika měsíců či let. - V 35% případů státní orgány od klientů žádali informace, které neměly téměř žádné právní opodstatnění, jako například žádost o předložení nové smlouvy z bytu i přesto, že stávající smlouva byla i nadále v platnosti. - I poté, co státní orgány vydaly pozitivní rozhodnutí jako odpověď na klientovu žádost, byla ve 23% případů zaznamenána další neodůvodněná zpoždění například čtyřměsíční čekání na platbu

4 sociální dávky a to v momentě, když už měl klient za sebou dvouleté čekání na schválení dávky, nebo odmítnutí, jež Městská rada Glasgow pravidelně aplikovala v reakci na žádost o prozatímní vyplácení požadované dávky. - V mnoha případech došlo k chybnému vyložení zákona a to právě ze strany státních úředníků například, když úředníci HMRC informovali klienty, že se můžou kdykoli a bez jakéhokoli varování objevit u dveří jeho/jejího bytu/domu a zabavit všechen jeho/její majetek, aby tím získali náhradu za sporný přeplatek již vyplacené sociální dávky. - Důsledkem všech zmiňovaných pochybení je pak zvyšující se riziko bezdomovectví, krajní nouze a chudoby dětí. Formální žádost o poskytnutí záznamů veškeré korespondence mezi našimi romskými klienty a Ministerstvem práce a důchodů (DWP/Jobcentre Plus), kterou jsme pro účely této zprávy podali v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 (1998 Data Protection Act), byla protizákonně odignorována. I několik měsíců po předložení naší žádosti o přístup k osobním informacím našich romských klientů jsme nedostali jedinou odpověď. Městská rada Glasgow (Glasgow City Council) uvedla v praxi opatření, jejímž účelem má být ztížený přístup k osobním údajům svých klientů. Tímto musí každý žadatel o přístup k osobním údajům daného klienta vyplnit speciální formulář a předložit dva typy identifikačních dokladů, i přesto, že nezávislý Úřad pro veřejný informační systém (Information Commissioner s Office) dal jasně najevo, že na zmiňované žádosti nelze aplikovat žádný předem stanovený formulář. V odpověď na naši žádost o přístup k osobním údajům dané skupiny romských klientů HMRC poskytlo pouze dílčí informace. Bylo zjištěno, že v určitém počtu případů HMRC a DWP diskriminovaly romské klienty. Tímto jednaly proti Zákonu o rovnoprávném postavení z roku

5 2010 (Equalities Act 2010). Rovněž nebyla objevena žádná evidence, která by potvrzovala, že HMRC a DWP podnikly pozitivní kroky, které by byly v souladu se Zákonem z roku 2010 a které by vedly k rovnoprávnosti příležitostí pro romské klienty. Většina našich klientů uvedla, že jejich zkušenost s úředníky pracující pro Městskou radu Glasgow (Glasgow City Council) byla vesměs dobrá. Naše zjištění však ukazují, že žádosti romských klientů o příspěvek na bydlení (housing benefit) byly projednávány odlišně od žádostí podaných ostatními neromskými žadateli. Na závěr naší zprávy bychom chtěli navrhnout následující: - podání formální stížnosti k nezávislému Úřadu pro veřejný informační systém (Information Commissioner s Office) - shromáždění dalších relevantních informací, využití Zákona o svobodném přenosu informací pro oblast Skotska z roku 2002 (Freedom of Information (Scotland) Act 2002) a Zákonu o svobodném přenosu informací z roku 2000 (Freedom Information Act 2000) - kampaň a parlamentní práce, jejímž cílem by bylo jednak upozornění na nedostačující práci státních orgánů ve smyslu jejich povinností tak, jak jsou upraveny v Zákoně o rovnoprávném postavení z roku 2010 (Equality Act 2010), a jednak poukázání na potřebu školícího programu pro státní úředníky, rovněž s ohledem na zmiňovaný zákon - práce na základě stanovených modelových případů, která bude uplatňovat pravidla a principy popsané v Zákoně o rovnoprávném postavení z roku 2010 (Equalities Act 2010). Celou zprávu o protiprávním a nerovném jednání si můžete přečíst v anglickém znění. Pokud budete mít o její výtisk zájem, kontaktujte Govanhill Law Centre na telefonním čísle

6 Pokud jste se sami dostali do potíží, které jsou podobné těm, jež jsme popsali v naší zprávě, pokud žijete v Glasgow ve čtvrti Govanhill a potřebujete pomoc, kontaktujte, prosím, Jitku Peřinovou, pracovnici Govanhill Law Centre, na telefonním čísle Tato publikace vznikla za podpory Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (European Union Programme for Employment and Social Solidarity) PROGRESS ( ). Zmiňovaný program je pod záštitou Evropské komise, konkrétně jejího Generálního ředitelství pro oblast zaměstnanosti, sociálních věci a rovnoprávné příležitosti pro občany EU. Účelem programu je finanční podpora pro realizaci plánů, jež Evropská unie představuje v oblasti práce a sociálních věcí ve své Sociální agendě (Social Agenda) a jíž přispívá ke splnění cílů vytyčených pro danou oblast v Lisabonské strategii (Lisbon Strategy). Sedmiletý Program je určen všem, kteří mohou pomoci při formování rozvoje vhodné a efektivní práce a při stanovování předpisů a nařízení v sociální oblasti a to v rámci EU-27, ESVO/EFTA-EHP a EU kandidátských a předkandidátských zemí. Posláním programu PROGRESS je posílení podpory všech členských zemí EU. PROGRESS má být nástrojem pro: - provádění analýz a poradenství v oblastech, pro které je PROGRESS určen - monitorování a podávání zpráv o realizaci zákonů a nařízení Evropské unie v oblastech, pro které je PROGRESS určen - prosazování politického přerodu, výuka a podpora cílů a nařízení platných pro členské země EU - všeobecná výměna pohledů. Více informací najdete na webových stránkách: Informace obsažené v této publikaci nemusí nutně reflektovat pozici nebo názor Evropské komise.

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 -

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Příručka školení o potírání diskriminace podklady k situaci v České

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Sběr dat určujících etnickou příslušnost jako nástroj pro zjištění rozměru diskriminace romských dětí. Systémové doporučení Ligy lidských práv č.

Sběr dat určujících etnickou příslušnost jako nástroj pro zjištění rozměru diskriminace romských dětí. Systémové doporučení Ligy lidských práv č. Sběr dat určujících etnickou příslušnost jako nástroj pro zjištění rozměru diskriminace romských dětí Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 4 1 Liga lidských práv (www.llp.cz) je česká nevládní organizace,

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr. Michal Čermák Praha 2012 Kampaň Evropské komise v boji proti diskriminaci PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr.

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2009 Kancelář veřejného ochránce práv, 2010 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-80-254-6668-1 Obsah

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Výroční zpráva 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2013 Úřad v průběhu roku konstatoval, že kromě přetrvávajících problémů s praxí odpovědných

Více

Quentin Reed Lenka Petráková

Quentin Reed Lenka Petráková Právní a institucionální rámec zákonné úpravy střetu zájmů v České republice: zhodnocení a doporučení Technická zpráva Quentin Reed Lenka Petráková S podporou Norských fondů Grafická úprava: FAÚ MF ČR

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

EVROPSKÉ PODNIKOVÉ RADY A SMĚRNICE OECD PRO NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI

EVROPSKÉ PODNIKOVÉ RADY A SMĚRNICE OECD PRO NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI PORADNÍ VÝBOR ODBOROVÝCH SVAZŮ (TUAC) pro ORGANIZACI PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ (OECD) EVROPSKÉ PODNIKOVÉ RADY TUAC PORADNÍ VÝBOR ODBOROVÝCH SVAZŮ Tento materiál byl připraven za podpory Evropské

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Milí čtenáři, v prvním čísle našeho bulletinu jsme si

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

SIMULAČNÍ CVIČENÍ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií Smlouva č. VS/2011/0309

SIMULAČNÍ CVIČENÍ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií Smlouva č. VS/2011/0309 SIMULAČNÍ CVIČENÍ Poznatky získané v průběhu projektu byly použity na konkrétní příklady, aby bylo ověřeno, zda by mohla nastat diskriminace pro pracovníky migrující z České republiky, Maďarska, Polska

Více

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ STÍNOVÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE PRO VÝBOR OSN PRO ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 18 ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více