Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada města ), v souladu s ustanovením 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), a v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), vydává následující pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem (dále jen město ). 2. Tato pravidla stanovují postupy při výkonu vlastnických práv pronajímatele bytů tak, aby byla zajištěna objektivita, transparentnost a zákonnost činností s tímto výkonem spojených. 3. Pro potřeby tohoto předpisu spočívá význam slova objektivní v uplatnění stejného postupu pro všechny uchazeče; v postupu, který je pro všechny rovnocenný a nestranný. 4. Pro potřeby tohoto předpisu spočívá význam slova transparentní v postupu, který je srozumitelný, informace o něm jsou všem dotčeným osobám dostupné, a který je pro uchazeče kontrolovatelný. 5. Zákonností je myšleno dodržení ustanovení zákonů a obecně závazných právních norem, zejména občanského zákoníku. 6. Tato pravidla stanovují postup při pronajímání bytů ve vlastnictví města, s výjimkou bytů zvláštního určení, bytů v domech zvláštního určení a bytů svěřených příspěvkovým organizacím k vlastnímu hospodářskému využití, působnost odborů městského úřadu a hodnotitelské komise rady města, a upravují některé další postupy při hospodaření s byty. strana 1 z 25

2 Článek 2 Obecná ustanovení 1. Bytem se pro účely těchto pravidel rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. 2. Evidenci bytů a veškerých dokladů vztahujících se k nájmu bytů, podkladů k přidělení bytů, dokladů o převzetí a předání bytu, dohod o výměně bytů, dokladů k přechodu nájmu bytů, smluv o podnájmu bytů či jeho částí a dalších písemností a především evidenci nájemců vede odbor rozvoje, investic a majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále jen odbor RIM ). Právní úkony (nájemní smlouvy, dodatky, dohody atd.) jsou centrálně evidovány v podsystému Evidence smluv Radnice VERA. Za vedení této evidence odpovídá oddělení ekonomiky a majetku města (dále jen oddělení EMM ) odboru RIM. Originály všech centrálně evidovaných právních úkonů je povinno ukládat právní oddělení kanceláře tajemníka úřadu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Článek 3 Volné byty 1. O ukončení nájmu vyhotoví oddělení rozvoje, investic a správy nemovitostí (dále jen oddělení RISN ) odboru RIM neprodleně zápis a hlášenku, v nichž uvede označení bytu (adresa, podlaží atd.), označení jeho posledního nájemce, kvalitu, velikost a technický stav bytu, důvod ukončení nájmu, datum převzetí bytu a termín možného předání bytu novému nájemci. Pokud byt nelze do 1 měsíce od jeho uvolnění předat, uvede důvody a návrhy opatření, včetně případných závazků posledního nájemce vůči městu, vyplývajících např. z poškození bytu či jeho vybavení. Hlášenku předá nejpozději do 5 dnů od převzetí bytu oddělení EMM odboru RIM. 2. V případě neobsazených bytů, nacházejících se v nových stavbách, nástavbách či rekonstruovaných objektech vyhotoví oddělení RISN odboru RIM protokol o předání stavby, v němž uvede označení bytů, kvalitu, velikost a popis příslušenství bytů. Protokol v kopii předá oddělení EMM odboru RIM. 3. Uvedený zápis, hlášenka a protokol jsou podkladem pro vedení evidence bytů odborem RIM podle článku 2 tohoto předpisu a pro zahájení postupu k uzavření nájemní smlouvy. 4. Tato ustanovení se přiměřeně použijí i při nabytí nemovitosti s volnými byty. Článek 4 Pronájem uvolněného bytu 1. Vedoucí oddělení EMM odboru RIM předloží radě města návrh rozhodnutí o způsobu pronájmu volného bytu. Návrh bude obsahovat přesnou identifikaci bytu a doporučení způsobu a účelu pronájmu bytu. Oddělení EMM odboru RIM přitom vychází ze znalosti situace a z evidovaných žádostí všech typů. 2. Rada města nejprve rozhodne o tom, zda uvolněný byt pronajme jako: byt bez předběžného určení, přičemž doba nájmu bude stanovena na dobu určitou 1 rok; byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, nebo byt pro nájemce, který pracuje pro město (výše uvedené varianty jsou pouze výčtem možností, nikoliv pevně schváleným pořadím) strana 2 z 25

3 3. Rozhodne-li rada města o pronájmu bytu bez předběžného určení, rozhodne současně rada města o metodě výběru nájemce dle čl. 5 tohoto předpisu a jmenuje nejméně tříčlennou hodnotitelskou komisi, jejímž členem bude vždy jeden člen rady města. Aktuální seznam osob, ze kterých jsou členové hodnotitelské komise jmenováni, je uložen na oddělení EMM odboru RIM. Za jeho aktualizaci odpovídá vedoucí tohoto oddělení. Oddělení EMM odboru RIM následně zveřejnění záměr pronájmu. 4. Oddělení EMM odboru RIM zveřejní záměr pronájmu bytu na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem po dobu min. 15 dní a podle povahy věci i zveřejní v tisku. Ve zveřejnění záměru je uveden alespoň: a) předmět nájmu; b) ostatní podstatné náležitosti nájemní smlouvy, zejména nájem na dobu určitou 1 rok a povinnost zaplatit před podpisem nájemní smlouvy jistotu; c) min. částku odpovídající měsíčnímu nájemnému v předmětném bytě stanovenou dle přílohy č. 1 tohoto vnitřního předpisu; d) jediné kritérium, na jehož základě proběhne výběrové řízení, tj. výše nabídnutého měsíčního nájemného; e) podmínky účasti; f) podmínku zaplacení jistoty, a to do 10 dnů od doručení vyrozumění vybranému uchazeči, v opačném případě jeho právo na uzavření nájemní smlouvy zaniká; g) lhůtu pro doručení nabídek; h) povinnost zaplatit před podáním žádosti na účet města kauci ve výši čtyřnásobku min. měsíčního nájemného a povinnost přiložit k žádosti kopii dokladu o zaplacení této kauce. Kauce je považována za zálohovou platbu jistoty; i) datum zveřejnění a označení odboru RIM, kterému mají být nabídky a připomínky doručeny a způsob jejich podání (na předepsaném formuláři viz příloha č. 3 tohoto vnitřního předpisu); j) právo rady města nevybrat žádného uchazeče, popř. výběrové řízení úplně zrušit; k) pravidla pro doručování písemností; doručování písemností se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění; l) datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami a informaci o možnosti účasti uchazečů při otevírání obálek; m) případné další náležitosti. 5. Podmínky účasti osob ve výběrovém řízení na uzavření nájemního vztahů jsou následující: a) uchazeč musí být fyzická osoba, která nejpozději v den podání žádosti o účast ve výběrovém řízení dovršila 18 let věku; b) trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem po dobu min. 2 let před zveřejněním záměru nebo pracovní poměr, popř. sídlo podnikání ve Dvoře Králové nad Labem po dobu min. 1 roku před zveřejněním záměru; c) nemá s městem uzavřenou jinou nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví města, která není ve výpovědi a zní na uchazeče; d) nevlastní obytný dům nebo byt a není ani spoluvlastníkem obytného domu (uchazeč dokládá čestným prohlášením); e) zaplatí před podáním žádosti na účet města kauci ve výši čtyřnásobku min. měsíčního nájemného a přiloží k žádosti kopii dokladu o zaplacení této kauce; f) není dlužníkem města Dvůr Králové nad Labem (uchazeč dokládá čestným prohlášením a posuzuje se vždy pro účely daného konkrétního výběrového řízení, kterého se uchazeč účastní), oddělení EMM odboru RIM prověří pravdivost prohlášení uchazeče, že není dlužníkem města nahlédnutím do evidence pohledávek ze všech agend, v evidenci pohledávek sledovaných, strana 3 z 25

4 g) nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů (uchazeč prokazuje čestným prohlášením a posuzuje se vždy pro účely daného konkrétního výběrového řízení, kterého se uchazeč účastní), h) žádost musí být podána na předepsaném formuláři, který je k dispozici na oddělení EMM odboru RIM a který tvoří přílohu č. 3 tohoto předpisu, v zalepené obálce označené slovy Výběrové řízení pronájem bytu č. v č. p. NEOTVÍRAT, a s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky; adresátem musí být odbor RIM Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem; musí být vyplněny všechny údaje požadované ve formuláři žádosti vč. podpisu u čestného prohlášení. 6. V případě nesplnění některé z podmínek dle odst. 5 nebude nabídka zařazena do hodnocení. 7. Kauce, kterou zaplatí uchazeči před podáním žádosti na účet města, bude neúspěšným uchazečům, vyjma 1. náhradníka, do 10 dnů od rozhodnutí rady města o pronájmu vrácena. Kauce od vítězného uchazeče a 1. náhradníka zůstane uložena na účtu města. U vítězného uchazeče bude kauce započtena oproti jistotě. Nedojde-li k doplacení jistoty do 15 dnů od rozhodnutí rady města o uzavření nájemního vztahu, právo uzavřít tento vztah zaniká a vítězný uchazeč souhlasí s tím, že uhrazená kauce bude započtena vůči sjednané smluvní pokutě. V takovém případě získává právo na uzavření nájemní smlouvy první náhradník, pro kterého následně platí stejná pravidla jako u vítěze výběrového řízení. V případě, že k uzavření nájemní smlouvy s vítězným uchazečem dojde, bude zaplacená kauce 1. náhradníkovi vyplacena nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o nájmu předmětného bytu. 8. V případě, že uchazeč podá nejvyšší nabídku v rámci dvou a více souběžně probíhajících výběrových řízení na pronájem dle tohoto předpisu, rozhodne o dalším postupu rada města. Článek 5 Obálková metoda výběrové řízení 1. Nabídky uchazečů v rámci výběrového řízení nabídnutého bytu spravuje oddělení EMM odboru RIM. Nabídky jsou do zahájení procesu otevírání obálek ponechány neotevřené. Před otevíráním obálek jsou předány hodnotitelské komisi. 2. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provádí hodnotitelská komise jmenovaná radou města, která o tom vyhotovuje zápis vč. stanovení pořadí zájemců. 3. Hodnotitelská komise provede otevření obálek a posoudí, zda všichni zájemci splnili podmínky účasti. Uchazeče, jejichž nabídky stanovené podmínky nesplňují, vyřadí a tuto skutečnost uvede v zápise. Otevírání obálek mohou být přítomni pouze uchazeči, kteří podali nabídky, popř. jejich zplnomocnění zástupci. 4. Ze všech nabídek, které splnily stanovené podmínky, vybere komise nejvhodnější nabídku a určí další pořadí. Jediným kritériem výběru pro určení celkového pořadí je nabídnutá výše měsíčního nájemného. 5. V případě, že dvě a více nabídek obsahuje shodnou nejvyšší výši nájemného, uvede hodnotitelská komise tuto skutečnost v zápise a uchazeče, kteří tyto nabídky podali, písemně vyzve k účasti ve 2. kole výběrového řízení, které se uskuteční nejpozději do 20 dnů od otevírání obálek. Uchazeči se v určeném termínu osobně dostaví na oddělení EMM odboru RIM, kde budou za účasti komise vyzváni k předložení dodatečné nabídky. V případě, že i poté dojde ke shodě výše nabízeného nájemného, bude se tento postup ihned opakovat, dokud nebude možné určit vítěznou nabídku. V případě, že se některý z uchazečů bez řádné omluvy nezúčastní 2. kola výběrového řízení, bude jeho nabídka z dalšího účasti vyřazena. strana 4 z 25

5 6. Doporučení hodnotitelské komise je podkladem pro schůzi rady města. Vedoucí oddělení EMM odboru RIM předkládá radě města návrh na přidělení bytu shodný s doporučením hodnotitelské komise spolu s návrhem nájemní smlouvy. Rada města rozhodne o pronájmu bytu. Kromě vybraného zájemce určí rada města i prvního náhradníka. Na základě rozhodnutí rady města zajistí oddělení EMM odboru RIM uzavření nájemní smlouvy. Podpisu nájemní smlouvy musí předcházet splacení rozdílu zaplacené kauce a jistoty stanovené pro konkrétní nájemní vztah. Za splnění této podmínky odpovídá vedoucí oddělení EMM odboru RIM. 7. V případě, že nájemní smlouva nebude uzavřena s vybraným zájemcem, předloží vedoucí oddělení EMM odboru RIM radě města návrh na schválení pronájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy s prvním náhradníkem obdobným postupem. Pokud by ani v tomto případě nedošlo k podpisu nájemní smlouvy, celý proces výběrového řízení se opakuje. Článek 6 Pronájem bytu bez předběžného určení po skončení nájemní smlouvy 1. V případě bytů bez předběžného určení, obsazených nájemníky, jimž bude končit nájemní smlouva, posoudí před uplynutím doby nájmu odbor RIM průběh nájemního vztahu, zejména platební morálku nájemníka, dodržování dobrých mravů v domě a další případné okolnosti a předloží radě města materiál s touto informací a návrhem na případné obnovení nájemní smlouvy. 2. Nájemní smlouva se obnovuje po uplynutí nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 1 rok na dobu určitou 2 roky; po uplynutí nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 2 roky poté na dobu neurčitou, a to za předpokladu uhrazení jistoty, a to ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného. 3. U bytů bez předběžného určení v domě čp. 830 v ul. Kotkova ve Dvoře Králové nad Labem se čl. 2 použije obdobně s tím rozdílem, že nájemní smlouva bude obnovena vždy pouze na dobu určitou 2 roky. 4. Výše nájemného je sjednávána ve výši aktuálně placeného nájemného v bytě zvýšeného o míru inflace dosažené v předchozím roce. Takto sjednaná výše nájemného je platná do doby, dokud se město s nájemcem nedohodne na nové výši nájemného, resp. do doby rozhodnutí soudu o nové výši nájemného. Nájemní smlouva uzavřená na dobu neurčitou bude zároveň obsahovat i tzv. inflační doložku, která opravňuje město zvýšit nájemné pro daný rok o míru inflace dosažené v předchozím kalendářním roce dle zprávy Českého statistického úřadu. Zvýšení nájemného bude nájemci městem písemně oznámeno nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku formou pozvánky k podpisu dodatku k nájemní smlouvě. Rozdíl ve výši nájemného za období od 1. ledna příslušného roku do doručení oznámení bude nájemcem uhrazen do konce měsíce následujícího po doručení oznámení. V případě, že město nejpozději do 31. března příslušného roku nájemci písemně zvýšení nájemného neoznámí, platí pro daný rok nájemné ve výši nájemného roku předchozího. Článek 7 Pronájem bytů určených pro občany v mimořádně tíživé životní situaci 1. Bytem určeným pro občany v mimořádně tíživé životní situaci se rozumí byt, jenž je pro tyto účely vhodný, a jestliže o jeho určení ve smyslu tohoto ustanovení rozhodla rada města. 2. Evidenci žádostí o poskytnutí bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci vede oddělení EMM odboru RIM. Pro podání žádosti je možné využít formulář, který tvoří strana 5 z 25

6 přílohu č. 4 tohoto vnitřního předpisu. Je-li doručená žádost neúplná, či jinak vadná, vrátí ji odbor k doplnění nebo k odstranění vad s upozorněním na nutnost doručení doplněné žádosti ve stanoveném termínu. 3. Byt dle tohoto článku lze pronajmout pouze občanům, kteří mají minimálně 3 roky trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem. Nájemní vztah lze sjednat pouze na dobu určitou, a to maximálně na 1 rok. 4. Prokáže-li nájemce, že nebylo v jeho možnostech situaci, pro kterou mu byl byt přidělen, změnit, může být smlouva uzavřena opakovaně, vždy však nejvýše na 1 rok. 5. Součástí evidence dle odst. 2 může být přijata pouze žádost splňující následující podmínky: a) obsahuje jméno, příjmení, datum narození žadatele a příslušníků jeho rodiny; b) obsahuje adresu, na níž má žadatel hlášen trvalý pobyt a adresu a charakter současného bydliště, c) věk žadatele ke dni podání žádosti min. 18 let; d) trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem ke dni podání žádosti min. 3 roky; e) žadatel nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů (žadatel prokazuje čestným prohlášením a posuzuje se vždy pro účely daného konkrétní žádosti, kterou žadatel podal); f) žadatel pobírá sociální dávky hmotné nouze (předložení aktuálního dokladu); g) s žadatelem nebyla ukončena nájemní smlouva na městský byt výpovědí; h) žadatel není dlužníkem města Dvůr Králové nad Labem (žadatel prokazuje čestným prohlášením); i) žadatel nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni (žadatel prokazuje čestným prohlášením); j) žadatel nemá finanční prostředky, které by mu umožnily koupi vlastního bytu (žadatel prokazuje čestným prohlášením); k) obsahuje souhlas žadatele s poskytnutím osobních citlivých údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, oddělení EMM odboru RIM a odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen odbor ŠKS ) za účelem zpracování žádosti o přidělení bytu; 6. V případech hodných zvláštního zřetele lze zaevidovat i žádosti, které nesplňují podmínky dle písm. f) a i) odst. 5 tohoto článku. 7. Žádosti vyřizuje oddělení EMM odboru RIM, které předloží kopii žádosti o byt tohoto typu prostřednictvím odboru ŠKS sociální komisi RM, která životní situaci občana posoudí a vydá zdůvodněné stanovisko umožňující zpracování materiálu pro radu města. 8. Pokud sociální komise RM shledá žádost jako důvodnou, tzn. životní situaci občana jako mimořádně tíživou, informuje odbor ŠKS o tomto závěru oddělení EMM odboru RIM, které prověří, zda má v evidenci bytů volný byt, vhodný pro tento účel. Pokud je takovýto byt volný, předloží oddělení EMM odboru RIM návrh na přidělení pronájmu bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci radě města. Pokud takovýto byt volný není, jsou žádosti i nadále evidovány a žadatel je neprodleně o této skutečnosti informován. 9. Nájemné se sjednává ve výši smluvního nájemného 42 Kč za 1 m 2 za měsíc u bytů standardní kvality. V případě opakovaného uzavření nájemní smlouvy se měsíční nájemné sjednává ve výši aktuálně placeného měsíčního nájemného zvýšeného o 15 %. 10. Ustanovení odst. 4 a 5 tohoto článku se použije pouze přiměřeně nebo vůbec v případech nenadálých událostí jako jsou např. požáry, záplavy apod. 11. O usnesení rady města ve věci nájmu bytu dle tohoto článku vyrozumí oddělení EMM odboru RIM žadatele. V případě schválení přidělení bytu ho vyzve k podpisu nájemní smlouvy. strana 6 z 25

7 Článek 8 Pronájem bytu určeného pro nájemce, který pracuje pro město 1. Bytem určeným pro nájemce, který pracuje, nebo bude pracovat pro město, se rozumí byt, o kterém rada města rozhodne, že jej bude užívat zaměstnanec města a v němž se nájemné sjednává dohodou. 2. Evidenci žádostí o poskytnutí bytu určených pro nájemce, kteří pracují pro město, vede oddělení EMM odboru RIM. 3. Byt lze pronajmout pouze zaměstnancům města Dvůr Králové nad Labem, nájem lze sjednat pouze na dobu určitou, vždy však nejdéle po dobu výkonu práce pro pronajímatele. 4. Žádosti vyřizuje oddělení EMM odboru RIM. Jakmile takovou žádost oddělení obdrží, prověří, zda má v evidenci bytů volný byt, vhodný pro tento účel. Pokud je takovýto byt volný, předloží oddělení EMM odboru RIM návrh na přidělení bytu určeného pro nájemce, který pracuje pro město, radě města. 5. Návrh na uzavření nájemní smlouvy předkládá radě města vedoucí oddělení EMM odboru RIM. Návrh je vždy připomínkován tajemníkem úřadu. O přidělení bytu rozhodne rada města. Nájemné se sjednává dohodou. Článek 9 Výměny bytů, podnájem bytu či jeho částí 1. O výměně bytu, podnájmu bytu či jeho části rozhoduje rada města. 2. Žádosti o schválení výměny bytu a o vydání souhlasu s podnájmem bytu či jeho části eviduje oddělení EMM odboru RIM, které materiály zpracované na základě těchto žádostí předkládá k rozhodnutí radě města. K podání žádosti je možné využít formuláře uvedené v příloze č. 5 (žádost o schválení výměny bytu) a v příloze č. 6 (žádost o vydání souhlasu se sepsáním podnájemní smlouvy) tohoto vnitřního předpisu. 3. O usnesení rady města ve věci dle tohoto článku vyrozumí oddělení EMM odboru RIM žadatele. V případě schválení výměny bytu vyzve žadatele k podpisu dohod o ukončení nájmu a k podpisu nových nájemních smluv. Článek 10 Závěrečná ustanovení a účinnost 1. Rada města může v konkrétních případech rozhodnout o postupu odlišném od postupů stanovených tímto předpisem. 2. Tento vnitřní předpis byl schválen radou města usnesením č. R/ / Rada města Dvůr Králové nad Labem dne Tímto předpisem se ruší vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2010 Pravidla pro hospodaření s městskými byty ze dne Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem strana 7 z 25

8 Přílohy: č. 1 minimální nájemné č. 2 formulář přihláška do výběrového řízení č. 3 formulář žádost o přidělení bytu č. 4 formulář žádost o schválení výměny bytu č. 5 formulář žádost o vydání souhlasu k podnájmu bytu nebo jeho části Mgr. Edita VAŇKOVÁ starostka města strana 8 z 25

9 Příloha č. 1 MINIMÁLNÍ NÁJEMNÉ Volné byty minimální nájemné ve výši 63 Kč/m 2 /měsíc Byty určené pro občany v mimořádně tíživé životní situaci 42 Kč/m 2 /měsíc strana 9 z 25

10 Město Dvůr Králové nad Labem odbor rozvoje, investic a majetku města Příloha č. 2 PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU A SMLOUVA O SPLNĚNÍ PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Já níže podepsaný (dále jen uchazeč o byt ) se tímto přihlašuji do výběrového řízení na pronájem bytové jednotky č.. v čp.., Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, zveřejněného pod č. /.. ze dne... a to formou obálkové metody. Nabízím/e nájemné ve výši Kč/měsíc II. Město Dvůr Králové nad Labem a uchazeč o byt uzavírají tímto smlouvu o splnění smluvních povinností výběrového řízení. Smluvní povinností se pro toto výběrového řízení rozumí závazek uchazeče o byt uzavřít nájemní smlouvu na byt č. v čp..., Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem v případě, že bude vybrán Radou města Dvůr Králové nad Labem. Město Dvůr Králové nad Labem a uchazeč o byt se dohodli, že uchazeč o byt současně s podáním přihlášky do výběrového řízení složí kauci ve výši.. Kč na účet města Dvůr Králové nad Labem, č /0100, VS., vedený u Komerční banky a. s., Dvůr Králové nad Labem, jinak nebude přihláška do výběrového řízení zařazena. Město Dvůr Králové nad Labem a uchazeč o byt sjednávají tímto smluvní pokutu pro případ nesplnění smluvních povinností. Výše smluvní pokuty je rovna výši složené kauce na účet města Dvůr Králové nad Labem. Smluvní pokuta bude uchazeči o byt vyúčtována fakturou. Město Dvůr Králové nad Labem a uchazeč o byt se pro tento případ dohodli, že faktura na smluvní pokutu bude započtena proti složené záloze. Za město Dvůr Králové nad Labem : Uchazeč (-i) o byt : Jméno a příjmení /. Datum narození :../. Trvalý pobyt :... Bc. Elena Mocová vedoucí oddělení EMM, odbor RIM.... strana 10 z 25

11 Podpis : /... ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji/prohlašujeme, že splňuji/splňujeme podmínky dané zveřejněním č.... ze dne.. pro účast v tomto výběrovém řízení. jméno a příjmení datum narození jméno a příjmení (manžel/manželka) datum narození trvalý pobyt trvalý pobyt sídlo zaměstnavatele, popř. sídlo podnikání (nutno doložit ověřeným potvrzením) v případě, že uchazeč o byt nesplňuje podmínku trvalého pobytu ve města telefon Zároveň prohlašuji (-eme), že beru (-eme) na vědomí skutečnost, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (v případě řádného plnění smlouvy následně na 2 roky a po nich na dobu neurčitou) a že zaplatím(-e) před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného. Souhlasím (-e), aby výše uvedené osobní údaje byly v nezbytně nutném rozsahu zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zaplacenou kauci ve výši. Kč žádám (-e) v případě neúspěchu ve výběrovém řízení vrátit na účet č. /, vedený u strana 11 z 25

12 SPOLUBYDLÍCÍ OSOBY Seznam spolubydlících osob, které budou v případě, že mi/nám bude schválen pronájem bytu, sdílet společnou domácnost: Jméno a příjmení Datum narození Vztah k uchazeči o byt /.. podpis žadatele/žadatelů strana 12 z 25

13 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K BEZDLUŽNOSTI VŮČI MĚSTU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Tímto čestně prohlašuji/prohlašujeme, že ke dni. (den podání žádosti) nemám/nemáme vůči městu Dvůr Králové nad Labem žádné závazky po lhůtě splatnosti. (např. dluh na nájemném, daňové nedoplatky, dluhy na pokutách uložených v rámci správních řízení, jakož i další nevypořádané finanční závazky) Prohlašuji/prohlašujeme, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem/jsme si vědom/vědomi právních důsledků nepravdivosti tohoto čestného prohlášení. Dále tímto uděluji/udělujeme městu Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, IČ , a tím osobám vykonávajícím působnost na úseku mnou/námi předložené žádosti, PLNOU MOC k tomu, aby si moji/naši bezdlužnost ověřily v evidenci dlužníků vedené příslušnými odbory Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a Městskou policií Dvůr Králové nad Labem. Tuto plnou moc vztahuji též na osoby příslušné ke kontrolám výše uvedené působnosti. Souhlasím/souhlasíme se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem/jsme tímto sdělil/sdělili městu Dvůr Králové nad Labem, a to pro účely vyřizování mé/naší žádosti a pro účely ověření mé/naší bezdlužnosti. V případě, kdy se toto čestné prohlášení ukáže nepravdivým, může město Dvůr Králové nad Labem mé/naše osobní údaje použít i kdykoliv v budoucnu pro posouzení mých/našich dalších žádostí. Ve Dvoře Králové nad Labem, dne. Podpis : /... Vyplněnou žádost je nutné doručit na podatelnu MěÚ Dvůr Králové nad Labem v zalepené a řádně označené obálce. V případě, že obálka nebude řádně nadepsaná dle pokynů ve zveřejnění, bude uchazeč z výběrového řízení vyloučen. strana 13 z 25

14 Příloha č. 3 Město Dvůr Králové nad Labem odbor rozvoje, investic a majetku města ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU UCHAZEČ: Jméno: Datum narození: Počet dětí: Příjmení: Rodinný stav: Telefon: Jméno: Datum narození: ÚDAJE O MANŽELOVI / MANŽELCE Příjmení: Společná domácnost s uchazečem o byt: ANO NE* Ulice a čp.: ADRESA TRVALÉHO POBYTU (uvedeno v občanském průkazu) Město: ADRESA A CHARAKTER SOUČASNÉHO BYDLIŠTĚ (adresa se opětovně nevyplňuje v případě, že je shodná s adresou trvalého pobytu): Ulice a čp.: Velikost bytu (např. 2+1, 1+kk): Město: Majitel bytu: ÚDAJE O SPOLUBYDLÍCÍCH OSOBÁCH (které s Vámi užívají byt na adrese současného bydliště): Jméno a příjmení: Datum narození: Vztah k uchazeči: strana 14 z 25

15 5. 6. * nehodící se škrtněte DŮVOD ŽÁDOSTI: (důvody je možno uvést na samostatném listě, který přiložíte k žádosti) PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O BYT - souhlasím s poskytnutím bytu do nájmu na dobu určitou, max. 1 rok - souhlasím s vyklizením bytu po uplynutí stanovené doby - prohlašuji, že nemám finanční prostředky, které by mi umožnily koupi vlastního bytu - beru na vědomí, že v případě, že mi bude nájemní smlouva po uplynutí doby nájmu obnovena (uzavřena nová nájemní smlouva), bude nájemné zvýšeno o 15%/měsíc - prohlašuji, že nemám vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívám právem odpovídajícímu věcnému břemeni - prohlašuji, že v případě změn skutečností uvedených v této žádosti se zavazuji toto nejpozději do 8 dnů písemně oznámit odboru rozvoje, investic a majetku města Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem - prohlašuji, že je mi 18 let a více a mám trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem min. 3 roky - prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a že jsem v minulosti nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů - souhlasím, aby výše uvedené osobní údaje byly v nezbytně nutné rozsahu používány Městem Dvůr Králové nad Labem pro jejich potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - prohlašuji, že nejsem dlužník města Dvůr Králové nad Labem - souhlasím se zpracováním osobních citlivých údajů odborem školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem za účelem zpracování žádosti o přidělení bytu Dne: Podpis uchazeče o byt: strana 15 z 25

16 K ŽÁDOSTI JE NEZBYTNÉ PŘILOŽIT KOPII ROZHODNUTÍ O SOCIÁLNÍ DÁVCE HMOTNÉ NOUZE OD ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM. ROZHODNUTÍ MUSÍ BÝT DOPLNĚNO O RAZÍTKO, DATUM A PODPIS PRACOVNÍKA ODBORU STVRZUJÍCÍ JEHO PLATNOST A AKTUÁLNOST. Bližší informace o bytech určených pro občany v mimořádně tíživé životní situaci a jejich přidělování obsahuje Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2010 Pravidla pro hospodaření s městskými. Jeho celé znění je možno si vyžádat k nahlédnutí na odboru rozvoje, investic a majetku města. strana 16 z 25

17 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K BEZDLUŽNOSTI VŮČI MĚSTU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Tímto čestně prohlašuji/prohlašujeme, že ke dni. (den podání žádosti) nemám/nemáme vůči městu Dvůr Králové nad Labem žádné závazky po lhůtě splatnosti. (např. dluh na nájemném, daňové nedoplatky, dluhy na pokutách uložených v rámci správních řízení, jakož i další nevypořádané finanční závazky) Prohlašuji/prohlašujeme, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem/jsme si vědom/vědomi právních důsledků nepravdivosti tohoto čestného prohlášení. Dále tímto uděluji/udělujeme městu Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, IČ , a tím osobám vykonávajícím působnost na úseku mnou/námi předložené žádosti, PLNOU MOC k tomu, aby si moji/naši bezdlužnost ověřily v evidenci dlužníků vedené příslušnými odbory Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a Městskou policií Dvůr Králové nad Labem. Tuto plnou moc vztahuji též na osoby příslušné ke kontrolám výše uvedené působnosti. Souhlasím/souhlasíme se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem/jsme tímto sdělil/sdělili městu Dvůr Králové nad Labem, a to pro účely vyřizování mé/naší žádosti a pro účely ověření mé/naší bezdlužnosti. V případě, kdy se toto čestné prohlášení ukáže nepravdivým, může město Dvůr Králové nad Labem mé/naše osobní údaje použít i kdykoliv v budoucnu pro posouzení mých/našich dalších žádostí. Ve Dvoře Králové nad Labem, dne. Podpis : /... strana 17 z 25

18 Město Dvůr Králové nad Labem odbor rozvoje, investic a majetku města Příloha č. 4 ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ VÝMĚNY BYTU ČÁST A - vyplní žadatel A Jméno: Příjmení: Ulice a čp.: Město: Manžel/ka: Telefon: Další osoby, které žijí (budou žít) se žadatelem ve společné domácnosti: Příjmení a jméno: Příjmení a jméno: Příjmení a jméno: Údaje o bytu: Ulice a čp.: Číslo bytu: Město: Podlaží: Vlastník bytu: Důvod výměny bytu: Článek I. ČÁST B - vyplní žadatel B Jméno: Příjmení: Ulice a čp.: Město: Manžel/ka: Telefon: Další osoby, které žijí (budou žít) se žadatelem ve společné domácnosti: Příjmení a jméno: Příjmení a jméno: Příjmení a jméno: Údaje o bytu: Ulice a čp.: Číslo bytu: Město: Podlaží: Vlastník bytu: Důvod výměny bytu: strana 18 z 25

19 VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE BYTU ŽADATELE A Vlastník bytu: Správce bytu: Adresa: Prohlášení správce (vlastníka) bytu: Žadatel A nedluží na nájemném, zálohách na služby, poplatcích z prodlení a nemá žádné závazky plynoucí z nájmu bytu vůči vlastníkovi bytu. Správce (vlastník) bytu souhlasí s jeho výměnou. Podpis správce (vlastníka) bytu: V případě, že vlastníkem není Město Dvůr Králové nad Labem, podpis musí být úředně ověřen. V případě bytu ve vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem vydává stanovisko k výměně správce bytu, kterým je Odbor rozvoje, investic a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Za souhlas vlastníka se považuje rozhodnutí Rady Města Dvůr Králové nad Labem. Vlastník bytu: Správce bytu: Adresa: VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE BYTU ŽADATELE B Prohlášení správce (vlastníka) bytu: Žadatel B nedluží na nájemném, zálohách na služby, poplatcích z prodlení a nemá žádné závazky plynoucí z nájmu bytu vůči vlastníkovi bytu. Správce (vlastník) bytu souhlasí s jeho výměnou. Podpis správce (vlastníka) bytu: V případě, že vlastníkem není Město Dvůr Králové nad Labem, podpis musí být úředně ověřen. strana 19 z 25

20 V případě bytu ve vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem vydává stanovisko k výměně správce bytu, kterým je Odbor rozvoje, investic a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Za souhlas vlastníka se považuje rozhodnutí Rady Města Dvůr Králové nad Labem. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE "A" Tímto činím následné čestné prohlášení: - že nemám sám ani manžel(-ka) druhý byt (ve vlastnictví, v nájmu), - že příslušníci, kteří se mnou sdílejí společnou domácnost, nemají vlastní byt, - že všechny mé údaje v žádosti jsou zcela pravdivé a úplné, - že si jsem vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů - souhlasím(-e), aby výše uvedené osobní údaje byly zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Podpis žadatele "A" (v případě, že nájemci jsou manželé, podepíší se oba) Podpisy na prohlášení je nutno ověřit na matričním úřadě nebo u notáře. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE "B" Tímto činím následné čestné prohlášení: - že nemám sám ani manžel(-ka) druhý byt (ve vlastnictví, v nájmu), - že příslušníci, kteří se mnou sdílejí společnou domácnost, nemají vlastní byt, - že všechny mé údaje v žádosti jsou zcela pravdivé a úplné, - že si jsem vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů - souhlasím(-e), aby výše uvedené osobní údaje byly zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů strana 20 z 25

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více