Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada města ), v souladu s ustanovením 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), a v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), vydává následující pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem (dále jen město ). 2. Tato pravidla stanovují postupy při výkonu vlastnických práv pronajímatele bytů tak, aby byla zajištěna objektivita, transparentnost a zákonnost činností s tímto výkonem spojených. 3. Pro potřeby tohoto předpisu spočívá význam slova objektivní v uplatnění stejného postupu pro všechny uchazeče; v postupu, který je pro všechny rovnocenný a nestranný. 4. Pro potřeby tohoto předpisu spočívá význam slova transparentní v postupu, který je srozumitelný, informace o něm jsou všem dotčeným osobám dostupné, a který je pro uchazeče kontrolovatelný. 5. Zákonností je myšleno dodržení ustanovení zákonů a obecně závazných právních norem, zejména občanského zákoníku. 6. Tato pravidla stanovují postup při pronajímání bytů ve vlastnictví města, s výjimkou bytů zvláštního určení, bytů v domech zvláštního určení a bytů svěřených příspěvkovým organizacím k vlastnímu hospodářskému využití, působnost odborů městského úřadu a hodnotitelské komise rady města, a upravují některé další postupy při hospodaření s byty. strana 1 z 25

2 Článek 2 Obecná ustanovení 1. Bytem se pro účely těchto pravidel rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. 2. Evidenci bytů a veškerých dokladů vztahujících se k nájmu bytů, podkladů k přidělení bytů, dokladů o převzetí a předání bytu, dohod o výměně bytů, dokladů k přechodu nájmu bytů, smluv o podnájmu bytů či jeho částí a dalších písemností a především evidenci nájemců vede odbor rozvoje, investic a majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále jen odbor RIM ). Právní úkony (nájemní smlouvy, dodatky, dohody atd.) jsou centrálně evidovány v podsystému Evidence smluv Radnice VERA. Za vedení této evidence odpovídá oddělení ekonomiky a majetku města (dále jen oddělení EMM ) odboru RIM. Originály všech centrálně evidovaných právních úkonů je povinno ukládat právní oddělení kanceláře tajemníka úřadu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Článek 3 Volné byty 1. O ukončení nájmu vyhotoví oddělení rozvoje, investic a správy nemovitostí (dále jen oddělení RISN ) odboru RIM neprodleně zápis a hlášenku, v nichž uvede označení bytu (adresa, podlaží atd.), označení jeho posledního nájemce, kvalitu, velikost a technický stav bytu, důvod ukončení nájmu, datum převzetí bytu a termín možného předání bytu novému nájemci. Pokud byt nelze do 1 měsíce od jeho uvolnění předat, uvede důvody a návrhy opatření, včetně případných závazků posledního nájemce vůči městu, vyplývajících např. z poškození bytu či jeho vybavení. Hlášenku předá nejpozději do 5 dnů od převzetí bytu oddělení EMM odboru RIM. 2. V případě neobsazených bytů, nacházejících se v nových stavbách, nástavbách či rekonstruovaných objektech vyhotoví oddělení RISN odboru RIM protokol o předání stavby, v němž uvede označení bytů, kvalitu, velikost a popis příslušenství bytů. Protokol v kopii předá oddělení EMM odboru RIM. 3. Uvedený zápis, hlášenka a protokol jsou podkladem pro vedení evidence bytů odborem RIM podle článku 2 tohoto předpisu a pro zahájení postupu k uzavření nájemní smlouvy. 4. Tato ustanovení se přiměřeně použijí i při nabytí nemovitosti s volnými byty. Článek 4 Pronájem uvolněného bytu 1. Vedoucí oddělení EMM odboru RIM předloží radě města návrh rozhodnutí o způsobu pronájmu volného bytu. Návrh bude obsahovat přesnou identifikaci bytu a doporučení způsobu a účelu pronájmu bytu. Oddělení EMM odboru RIM přitom vychází ze znalosti situace a z evidovaných žádostí všech typů. 2. Rada města nejprve rozhodne o tom, zda uvolněný byt pronajme jako: byt bez předběžného určení, přičemž doba nájmu bude stanovena na dobu určitou 1 rok; byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, nebo byt pro nájemce, který pracuje pro město (výše uvedené varianty jsou pouze výčtem možností, nikoliv pevně schváleným pořadím) strana 2 z 25

3 3. Rozhodne-li rada města o pronájmu bytu bez předběžného určení, rozhodne současně rada města o metodě výběru nájemce dle čl. 5 tohoto předpisu a jmenuje nejméně tříčlennou hodnotitelskou komisi, jejímž členem bude vždy jeden člen rady města. Aktuální seznam osob, ze kterých jsou členové hodnotitelské komise jmenováni, je uložen na oddělení EMM odboru RIM. Za jeho aktualizaci odpovídá vedoucí tohoto oddělení. Oddělení EMM odboru RIM následně zveřejnění záměr pronájmu. 4. Oddělení EMM odboru RIM zveřejní záměr pronájmu bytu na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem po dobu min. 15 dní a podle povahy věci i zveřejní v tisku. Ve zveřejnění záměru je uveden alespoň: a) předmět nájmu; b) ostatní podstatné náležitosti nájemní smlouvy, zejména nájem na dobu určitou 1 rok a povinnost zaplatit před podpisem nájemní smlouvy jistotu; c) min. částku odpovídající měsíčnímu nájemnému v předmětném bytě stanovenou dle přílohy č. 1 tohoto vnitřního předpisu; d) jediné kritérium, na jehož základě proběhne výběrové řízení, tj. výše nabídnutého měsíčního nájemného; e) podmínky účasti; f) podmínku zaplacení jistoty, a to do 10 dnů od doručení vyrozumění vybranému uchazeči, v opačném případě jeho právo na uzavření nájemní smlouvy zaniká; g) lhůtu pro doručení nabídek; h) povinnost zaplatit před podáním žádosti na účet města kauci ve výši čtyřnásobku min. měsíčního nájemného a povinnost přiložit k žádosti kopii dokladu o zaplacení této kauce. Kauce je považována za zálohovou platbu jistoty; i) datum zveřejnění a označení odboru RIM, kterému mají být nabídky a připomínky doručeny a způsob jejich podání (na předepsaném formuláři viz příloha č. 3 tohoto vnitřního předpisu); j) právo rady města nevybrat žádného uchazeče, popř. výběrové řízení úplně zrušit; k) pravidla pro doručování písemností; doručování písemností se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění; l) datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami a informaci o možnosti účasti uchazečů při otevírání obálek; m) případné další náležitosti. 5. Podmínky účasti osob ve výběrovém řízení na uzavření nájemního vztahů jsou následující: a) uchazeč musí být fyzická osoba, která nejpozději v den podání žádosti o účast ve výběrovém řízení dovršila 18 let věku; b) trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem po dobu min. 2 let před zveřejněním záměru nebo pracovní poměr, popř. sídlo podnikání ve Dvoře Králové nad Labem po dobu min. 1 roku před zveřejněním záměru; c) nemá s městem uzavřenou jinou nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví města, která není ve výpovědi a zní na uchazeče; d) nevlastní obytný dům nebo byt a není ani spoluvlastníkem obytného domu (uchazeč dokládá čestným prohlášením); e) zaplatí před podáním žádosti na účet města kauci ve výši čtyřnásobku min. měsíčního nájemného a přiloží k žádosti kopii dokladu o zaplacení této kauce; f) není dlužníkem města Dvůr Králové nad Labem (uchazeč dokládá čestným prohlášením a posuzuje se vždy pro účely daného konkrétního výběrového řízení, kterého se uchazeč účastní), oddělení EMM odboru RIM prověří pravdivost prohlášení uchazeče, že není dlužníkem města nahlédnutím do evidence pohledávek ze všech agend, v evidenci pohledávek sledovaných, strana 3 z 25

4 g) nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů (uchazeč prokazuje čestným prohlášením a posuzuje se vždy pro účely daného konkrétního výběrového řízení, kterého se uchazeč účastní), h) žádost musí být podána na předepsaném formuláři, který je k dispozici na oddělení EMM odboru RIM a který tvoří přílohu č. 3 tohoto předpisu, v zalepené obálce označené slovy Výběrové řízení pronájem bytu č. v č. p. NEOTVÍRAT, a s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky; adresátem musí být odbor RIM Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem; musí být vyplněny všechny údaje požadované ve formuláři žádosti vč. podpisu u čestného prohlášení. 6. V případě nesplnění některé z podmínek dle odst. 5 nebude nabídka zařazena do hodnocení. 7. Kauce, kterou zaplatí uchazeči před podáním žádosti na účet města, bude neúspěšným uchazečům, vyjma 1. náhradníka, do 10 dnů od rozhodnutí rady města o pronájmu vrácena. Kauce od vítězného uchazeče a 1. náhradníka zůstane uložena na účtu města. U vítězného uchazeče bude kauce započtena oproti jistotě. Nedojde-li k doplacení jistoty do 15 dnů od rozhodnutí rady města o uzavření nájemního vztahu, právo uzavřít tento vztah zaniká a vítězný uchazeč souhlasí s tím, že uhrazená kauce bude započtena vůči sjednané smluvní pokutě. V takovém případě získává právo na uzavření nájemní smlouvy první náhradník, pro kterého následně platí stejná pravidla jako u vítěze výběrového řízení. V případě, že k uzavření nájemní smlouvy s vítězným uchazečem dojde, bude zaplacená kauce 1. náhradníkovi vyplacena nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o nájmu předmětného bytu. 8. V případě, že uchazeč podá nejvyšší nabídku v rámci dvou a více souběžně probíhajících výběrových řízení na pronájem dle tohoto předpisu, rozhodne o dalším postupu rada města. Článek 5 Obálková metoda výběrové řízení 1. Nabídky uchazečů v rámci výběrového řízení nabídnutého bytu spravuje oddělení EMM odboru RIM. Nabídky jsou do zahájení procesu otevírání obálek ponechány neotevřené. Před otevíráním obálek jsou předány hodnotitelské komisi. 2. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provádí hodnotitelská komise jmenovaná radou města, která o tom vyhotovuje zápis vč. stanovení pořadí zájemců. 3. Hodnotitelská komise provede otevření obálek a posoudí, zda všichni zájemci splnili podmínky účasti. Uchazeče, jejichž nabídky stanovené podmínky nesplňují, vyřadí a tuto skutečnost uvede v zápise. Otevírání obálek mohou být přítomni pouze uchazeči, kteří podali nabídky, popř. jejich zplnomocnění zástupci. 4. Ze všech nabídek, které splnily stanovené podmínky, vybere komise nejvhodnější nabídku a určí další pořadí. Jediným kritériem výběru pro určení celkového pořadí je nabídnutá výše měsíčního nájemného. 5. V případě, že dvě a více nabídek obsahuje shodnou nejvyšší výši nájemného, uvede hodnotitelská komise tuto skutečnost v zápise a uchazeče, kteří tyto nabídky podali, písemně vyzve k účasti ve 2. kole výběrového řízení, které se uskuteční nejpozději do 20 dnů od otevírání obálek. Uchazeči se v určeném termínu osobně dostaví na oddělení EMM odboru RIM, kde budou za účasti komise vyzváni k předložení dodatečné nabídky. V případě, že i poté dojde ke shodě výše nabízeného nájemného, bude se tento postup ihned opakovat, dokud nebude možné určit vítěznou nabídku. V případě, že se některý z uchazečů bez řádné omluvy nezúčastní 2. kola výběrového řízení, bude jeho nabídka z dalšího účasti vyřazena. strana 4 z 25

5 6. Doporučení hodnotitelské komise je podkladem pro schůzi rady města. Vedoucí oddělení EMM odboru RIM předkládá radě města návrh na přidělení bytu shodný s doporučením hodnotitelské komise spolu s návrhem nájemní smlouvy. Rada města rozhodne o pronájmu bytu. Kromě vybraného zájemce určí rada města i prvního náhradníka. Na základě rozhodnutí rady města zajistí oddělení EMM odboru RIM uzavření nájemní smlouvy. Podpisu nájemní smlouvy musí předcházet splacení rozdílu zaplacené kauce a jistoty stanovené pro konkrétní nájemní vztah. Za splnění této podmínky odpovídá vedoucí oddělení EMM odboru RIM. 7. V případě, že nájemní smlouva nebude uzavřena s vybraným zájemcem, předloží vedoucí oddělení EMM odboru RIM radě města návrh na schválení pronájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy s prvním náhradníkem obdobným postupem. Pokud by ani v tomto případě nedošlo k podpisu nájemní smlouvy, celý proces výběrového řízení se opakuje. Článek 6 Pronájem bytu bez předběžného určení po skončení nájemní smlouvy 1. V případě bytů bez předběžného určení, obsazených nájemníky, jimž bude končit nájemní smlouva, posoudí před uplynutím doby nájmu odbor RIM průběh nájemního vztahu, zejména platební morálku nájemníka, dodržování dobrých mravů v domě a další případné okolnosti a předloží radě města materiál s touto informací a návrhem na případné obnovení nájemní smlouvy. 2. Nájemní smlouva se obnovuje po uplynutí nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 1 rok na dobu určitou 2 roky; po uplynutí nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 2 roky poté na dobu neurčitou, a to za předpokladu uhrazení jistoty, a to ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného. 3. U bytů bez předběžného určení v domě čp. 830 v ul. Kotkova ve Dvoře Králové nad Labem se čl. 2 použije obdobně s tím rozdílem, že nájemní smlouva bude obnovena vždy pouze na dobu určitou 2 roky. 4. Výše nájemného je sjednávána ve výši aktuálně placeného nájemného v bytě zvýšeného o míru inflace dosažené v předchozím roce. Takto sjednaná výše nájemného je platná do doby, dokud se město s nájemcem nedohodne na nové výši nájemného, resp. do doby rozhodnutí soudu o nové výši nájemného. Nájemní smlouva uzavřená na dobu neurčitou bude zároveň obsahovat i tzv. inflační doložku, která opravňuje město zvýšit nájemné pro daný rok o míru inflace dosažené v předchozím kalendářním roce dle zprávy Českého statistického úřadu. Zvýšení nájemného bude nájemci městem písemně oznámeno nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku formou pozvánky k podpisu dodatku k nájemní smlouvě. Rozdíl ve výši nájemného za období od 1. ledna příslušného roku do doručení oznámení bude nájemcem uhrazen do konce měsíce následujícího po doručení oznámení. V případě, že město nejpozději do 31. března příslušného roku nájemci písemně zvýšení nájemného neoznámí, platí pro daný rok nájemné ve výši nájemného roku předchozího. Článek 7 Pronájem bytů určených pro občany v mimořádně tíživé životní situaci 1. Bytem určeným pro občany v mimořádně tíživé životní situaci se rozumí byt, jenž je pro tyto účely vhodný, a jestliže o jeho určení ve smyslu tohoto ustanovení rozhodla rada města. 2. Evidenci žádostí o poskytnutí bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci vede oddělení EMM odboru RIM. Pro podání žádosti je možné využít formulář, který tvoří strana 5 z 25

6 přílohu č. 4 tohoto vnitřního předpisu. Je-li doručená žádost neúplná, či jinak vadná, vrátí ji odbor k doplnění nebo k odstranění vad s upozorněním na nutnost doručení doplněné žádosti ve stanoveném termínu. 3. Byt dle tohoto článku lze pronajmout pouze občanům, kteří mají minimálně 3 roky trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem. Nájemní vztah lze sjednat pouze na dobu určitou, a to maximálně na 1 rok. 4. Prokáže-li nájemce, že nebylo v jeho možnostech situaci, pro kterou mu byl byt přidělen, změnit, může být smlouva uzavřena opakovaně, vždy však nejvýše na 1 rok. 5. Součástí evidence dle odst. 2 může být přijata pouze žádost splňující následující podmínky: a) obsahuje jméno, příjmení, datum narození žadatele a příslušníků jeho rodiny; b) obsahuje adresu, na níž má žadatel hlášen trvalý pobyt a adresu a charakter současného bydliště, c) věk žadatele ke dni podání žádosti min. 18 let; d) trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem ke dni podání žádosti min. 3 roky; e) žadatel nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů (žadatel prokazuje čestným prohlášením a posuzuje se vždy pro účely daného konkrétní žádosti, kterou žadatel podal); f) žadatel pobírá sociální dávky hmotné nouze (předložení aktuálního dokladu); g) s žadatelem nebyla ukončena nájemní smlouva na městský byt výpovědí; h) žadatel není dlužníkem města Dvůr Králové nad Labem (žadatel prokazuje čestným prohlášením); i) žadatel nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni (žadatel prokazuje čestným prohlášením); j) žadatel nemá finanční prostředky, které by mu umožnily koupi vlastního bytu (žadatel prokazuje čestným prohlášením); k) obsahuje souhlas žadatele s poskytnutím osobních citlivých údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, oddělení EMM odboru RIM a odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen odbor ŠKS ) za účelem zpracování žádosti o přidělení bytu; 6. V případech hodných zvláštního zřetele lze zaevidovat i žádosti, které nesplňují podmínky dle písm. f) a i) odst. 5 tohoto článku. 7. Žádosti vyřizuje oddělení EMM odboru RIM, které předloží kopii žádosti o byt tohoto typu prostřednictvím odboru ŠKS sociální komisi RM, která životní situaci občana posoudí a vydá zdůvodněné stanovisko umožňující zpracování materiálu pro radu města. 8. Pokud sociální komise RM shledá žádost jako důvodnou, tzn. životní situaci občana jako mimořádně tíživou, informuje odbor ŠKS o tomto závěru oddělení EMM odboru RIM, které prověří, zda má v evidenci bytů volný byt, vhodný pro tento účel. Pokud je takovýto byt volný, předloží oddělení EMM odboru RIM návrh na přidělení pronájmu bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci radě města. Pokud takovýto byt volný není, jsou žádosti i nadále evidovány a žadatel je neprodleně o této skutečnosti informován. 9. Nájemné se sjednává ve výši smluvního nájemného 42 Kč za 1 m 2 za měsíc u bytů standardní kvality. V případě opakovaného uzavření nájemní smlouvy se měsíční nájemné sjednává ve výši aktuálně placeného měsíčního nájemného zvýšeného o 15 %. 10. Ustanovení odst. 4 a 5 tohoto článku se použije pouze přiměřeně nebo vůbec v případech nenadálých událostí jako jsou např. požáry, záplavy apod. 11. O usnesení rady města ve věci nájmu bytu dle tohoto článku vyrozumí oddělení EMM odboru RIM žadatele. V případě schválení přidělení bytu ho vyzve k podpisu nájemní smlouvy. strana 6 z 25

7 Článek 8 Pronájem bytu určeného pro nájemce, který pracuje pro město 1. Bytem určeným pro nájemce, který pracuje, nebo bude pracovat pro město, se rozumí byt, o kterém rada města rozhodne, že jej bude užívat zaměstnanec města a v němž se nájemné sjednává dohodou. 2. Evidenci žádostí o poskytnutí bytu určených pro nájemce, kteří pracují pro město, vede oddělení EMM odboru RIM. 3. Byt lze pronajmout pouze zaměstnancům města Dvůr Králové nad Labem, nájem lze sjednat pouze na dobu určitou, vždy však nejdéle po dobu výkonu práce pro pronajímatele. 4. Žádosti vyřizuje oddělení EMM odboru RIM. Jakmile takovou žádost oddělení obdrží, prověří, zda má v evidenci bytů volný byt, vhodný pro tento účel. Pokud je takovýto byt volný, předloží oddělení EMM odboru RIM návrh na přidělení bytu určeného pro nájemce, který pracuje pro město, radě města. 5. Návrh na uzavření nájemní smlouvy předkládá radě města vedoucí oddělení EMM odboru RIM. Návrh je vždy připomínkován tajemníkem úřadu. O přidělení bytu rozhodne rada města. Nájemné se sjednává dohodou. Článek 9 Výměny bytů, podnájem bytu či jeho částí 1. O výměně bytu, podnájmu bytu či jeho části rozhoduje rada města. 2. Žádosti o schválení výměny bytu a o vydání souhlasu s podnájmem bytu či jeho části eviduje oddělení EMM odboru RIM, které materiály zpracované na základě těchto žádostí předkládá k rozhodnutí radě města. K podání žádosti je možné využít formuláře uvedené v příloze č. 5 (žádost o schválení výměny bytu) a v příloze č. 6 (žádost o vydání souhlasu se sepsáním podnájemní smlouvy) tohoto vnitřního předpisu. 3. O usnesení rady města ve věci dle tohoto článku vyrozumí oddělení EMM odboru RIM žadatele. V případě schválení výměny bytu vyzve žadatele k podpisu dohod o ukončení nájmu a k podpisu nových nájemních smluv. Článek 10 Závěrečná ustanovení a účinnost 1. Rada města může v konkrétních případech rozhodnout o postupu odlišném od postupů stanovených tímto předpisem. 2. Tento vnitřní předpis byl schválen radou města usnesením č. R/ / Rada města Dvůr Králové nad Labem dne Tímto předpisem se ruší vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2010 Pravidla pro hospodaření s městskými byty ze dne Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem strana 7 z 25

8 Přílohy: č. 1 minimální nájemné č. 2 formulář přihláška do výběrového řízení č. 3 formulář žádost o přidělení bytu č. 4 formulář žádost o schválení výměny bytu č. 5 formulář žádost o vydání souhlasu k podnájmu bytu nebo jeho části Mgr. Edita VAŇKOVÁ starostka města strana 8 z 25

9 Příloha č. 1 MINIMÁLNÍ NÁJEMNÉ Volné byty minimální nájemné ve výši 63 Kč/m 2 /měsíc Byty určené pro občany v mimořádně tíživé životní situaci 42 Kč/m 2 /měsíc strana 9 z 25

10 Město Dvůr Králové nad Labem odbor rozvoje, investic a majetku města Příloha č. 2 PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU A SMLOUVA O SPLNĚNÍ PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Já níže podepsaný (dále jen uchazeč o byt ) se tímto přihlašuji do výběrového řízení na pronájem bytové jednotky č.. v čp.., Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, zveřejněného pod č. /.. ze dne... a to formou obálkové metody. Nabízím/e nájemné ve výši Kč/měsíc II. Město Dvůr Králové nad Labem a uchazeč o byt uzavírají tímto smlouvu o splnění smluvních povinností výběrového řízení. Smluvní povinností se pro toto výběrového řízení rozumí závazek uchazeče o byt uzavřít nájemní smlouvu na byt č. v čp..., Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem v případě, že bude vybrán Radou města Dvůr Králové nad Labem. Město Dvůr Králové nad Labem a uchazeč o byt se dohodli, že uchazeč o byt současně s podáním přihlášky do výběrového řízení složí kauci ve výši.. Kč na účet města Dvůr Králové nad Labem, č /0100, VS., vedený u Komerční banky a. s., Dvůr Králové nad Labem, jinak nebude přihláška do výběrového řízení zařazena. Město Dvůr Králové nad Labem a uchazeč o byt sjednávají tímto smluvní pokutu pro případ nesplnění smluvních povinností. Výše smluvní pokuty je rovna výši složené kauce na účet města Dvůr Králové nad Labem. Smluvní pokuta bude uchazeči o byt vyúčtována fakturou. Město Dvůr Králové nad Labem a uchazeč o byt se pro tento případ dohodli, že faktura na smluvní pokutu bude započtena proti složené záloze. Za město Dvůr Králové nad Labem : Uchazeč (-i) o byt : Jméno a příjmení /. Datum narození :../. Trvalý pobyt :... Bc. Elena Mocová vedoucí oddělení EMM, odbor RIM.... strana 10 z 25

11 Podpis : /... ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji/prohlašujeme, že splňuji/splňujeme podmínky dané zveřejněním č.... ze dne.. pro účast v tomto výběrovém řízení. jméno a příjmení datum narození jméno a příjmení (manžel/manželka) datum narození trvalý pobyt trvalý pobyt sídlo zaměstnavatele, popř. sídlo podnikání (nutno doložit ověřeným potvrzením) v případě, že uchazeč o byt nesplňuje podmínku trvalého pobytu ve města telefon Zároveň prohlašuji (-eme), že beru (-eme) na vědomí skutečnost, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (v případě řádného plnění smlouvy následně na 2 roky a po nich na dobu neurčitou) a že zaplatím(-e) před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného. Souhlasím (-e), aby výše uvedené osobní údaje byly v nezbytně nutném rozsahu zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zaplacenou kauci ve výši. Kč žádám (-e) v případě neúspěchu ve výběrovém řízení vrátit na účet č. /, vedený u strana 11 z 25

12 SPOLUBYDLÍCÍ OSOBY Seznam spolubydlících osob, které budou v případě, že mi/nám bude schválen pronájem bytu, sdílet společnou domácnost: Jméno a příjmení Datum narození Vztah k uchazeči o byt /.. podpis žadatele/žadatelů strana 12 z 25

13 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K BEZDLUŽNOSTI VŮČI MĚSTU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Tímto čestně prohlašuji/prohlašujeme, že ke dni. (den podání žádosti) nemám/nemáme vůči městu Dvůr Králové nad Labem žádné závazky po lhůtě splatnosti. (např. dluh na nájemném, daňové nedoplatky, dluhy na pokutách uložených v rámci správních řízení, jakož i další nevypořádané finanční závazky) Prohlašuji/prohlašujeme, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem/jsme si vědom/vědomi právních důsledků nepravdivosti tohoto čestného prohlášení. Dále tímto uděluji/udělujeme městu Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, IČ , a tím osobám vykonávajícím působnost na úseku mnou/námi předložené žádosti, PLNOU MOC k tomu, aby si moji/naši bezdlužnost ověřily v evidenci dlužníků vedené příslušnými odbory Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a Městskou policií Dvůr Králové nad Labem. Tuto plnou moc vztahuji též na osoby příslušné ke kontrolám výše uvedené působnosti. Souhlasím/souhlasíme se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem/jsme tímto sdělil/sdělili městu Dvůr Králové nad Labem, a to pro účely vyřizování mé/naší žádosti a pro účely ověření mé/naší bezdlužnosti. V případě, kdy se toto čestné prohlášení ukáže nepravdivým, může město Dvůr Králové nad Labem mé/naše osobní údaje použít i kdykoliv v budoucnu pro posouzení mých/našich dalších žádostí. Ve Dvoře Králové nad Labem, dne. Podpis : /... Vyplněnou žádost je nutné doručit na podatelnu MěÚ Dvůr Králové nad Labem v zalepené a řádně označené obálce. V případě, že obálka nebude řádně nadepsaná dle pokynů ve zveřejnění, bude uchazeč z výběrového řízení vyloučen. strana 13 z 25

14 Příloha č. 3 Město Dvůr Králové nad Labem odbor rozvoje, investic a majetku města ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU UCHAZEČ: Jméno: Datum narození: Počet dětí: Příjmení: Rodinný stav: Telefon: Jméno: Datum narození: ÚDAJE O MANŽELOVI / MANŽELCE Příjmení: Společná domácnost s uchazečem o byt: ANO NE* Ulice a čp.: ADRESA TRVALÉHO POBYTU (uvedeno v občanském průkazu) Město: ADRESA A CHARAKTER SOUČASNÉHO BYDLIŠTĚ (adresa se opětovně nevyplňuje v případě, že je shodná s adresou trvalého pobytu): Ulice a čp.: Velikost bytu (např. 2+1, 1+kk): Město: Majitel bytu: ÚDAJE O SPOLUBYDLÍCÍCH OSOBÁCH (které s Vámi užívají byt na adrese současného bydliště): Jméno a příjmení: Datum narození: Vztah k uchazeči: strana 14 z 25

15 5. 6. * nehodící se škrtněte DŮVOD ŽÁDOSTI: (důvody je možno uvést na samostatném listě, který přiložíte k žádosti) PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O BYT - souhlasím s poskytnutím bytu do nájmu na dobu určitou, max. 1 rok - souhlasím s vyklizením bytu po uplynutí stanovené doby - prohlašuji, že nemám finanční prostředky, které by mi umožnily koupi vlastního bytu - beru na vědomí, že v případě, že mi bude nájemní smlouva po uplynutí doby nájmu obnovena (uzavřena nová nájemní smlouva), bude nájemné zvýšeno o 15%/měsíc - prohlašuji, že nemám vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívám právem odpovídajícímu věcnému břemeni - prohlašuji, že v případě změn skutečností uvedených v této žádosti se zavazuji toto nejpozději do 8 dnů písemně oznámit odboru rozvoje, investic a majetku města Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem - prohlašuji, že je mi 18 let a více a mám trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem min. 3 roky - prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a že jsem v minulosti nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů - souhlasím, aby výše uvedené osobní údaje byly v nezbytně nutné rozsahu používány Městem Dvůr Králové nad Labem pro jejich potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - prohlašuji, že nejsem dlužník města Dvůr Králové nad Labem - souhlasím se zpracováním osobních citlivých údajů odborem školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem za účelem zpracování žádosti o přidělení bytu Dne: Podpis uchazeče o byt: strana 15 z 25

16 K ŽÁDOSTI JE NEZBYTNÉ PŘILOŽIT KOPII ROZHODNUTÍ O SOCIÁLNÍ DÁVCE HMOTNÉ NOUZE OD ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM. ROZHODNUTÍ MUSÍ BÝT DOPLNĚNO O RAZÍTKO, DATUM A PODPIS PRACOVNÍKA ODBORU STVRZUJÍCÍ JEHO PLATNOST A AKTUÁLNOST. Bližší informace o bytech určených pro občany v mimořádně tíživé životní situaci a jejich přidělování obsahuje Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2010 Pravidla pro hospodaření s městskými. Jeho celé znění je možno si vyžádat k nahlédnutí na odboru rozvoje, investic a majetku města. strana 16 z 25

17 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K BEZDLUŽNOSTI VŮČI MĚSTU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Tímto čestně prohlašuji/prohlašujeme, že ke dni. (den podání žádosti) nemám/nemáme vůči městu Dvůr Králové nad Labem žádné závazky po lhůtě splatnosti. (např. dluh na nájemném, daňové nedoplatky, dluhy na pokutách uložených v rámci správních řízení, jakož i další nevypořádané finanční závazky) Prohlašuji/prohlašujeme, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem/jsme si vědom/vědomi právních důsledků nepravdivosti tohoto čestného prohlášení. Dále tímto uděluji/udělujeme městu Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, IČ , a tím osobám vykonávajícím působnost na úseku mnou/námi předložené žádosti, PLNOU MOC k tomu, aby si moji/naši bezdlužnost ověřily v evidenci dlužníků vedené příslušnými odbory Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a Městskou policií Dvůr Králové nad Labem. Tuto plnou moc vztahuji též na osoby příslušné ke kontrolám výše uvedené působnosti. Souhlasím/souhlasíme se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem/jsme tímto sdělil/sdělili městu Dvůr Králové nad Labem, a to pro účely vyřizování mé/naší žádosti a pro účely ověření mé/naší bezdlužnosti. V případě, kdy se toto čestné prohlášení ukáže nepravdivým, může město Dvůr Králové nad Labem mé/naše osobní údaje použít i kdykoliv v budoucnu pro posouzení mých/našich dalších žádostí. Ve Dvoře Králové nad Labem, dne. Podpis : /... strana 17 z 25

18 Město Dvůr Králové nad Labem odbor rozvoje, investic a majetku města Příloha č. 4 ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ VÝMĚNY BYTU ČÁST A - vyplní žadatel A Jméno: Příjmení: Ulice a čp.: Město: Manžel/ka: Telefon: Další osoby, které žijí (budou žít) se žadatelem ve společné domácnosti: Příjmení a jméno: Příjmení a jméno: Příjmení a jméno: Údaje o bytu: Ulice a čp.: Číslo bytu: Město: Podlaží: Vlastník bytu: Důvod výměny bytu: Článek I. ČÁST B - vyplní žadatel B Jméno: Příjmení: Ulice a čp.: Město: Manžel/ka: Telefon: Další osoby, které žijí (budou žít) se žadatelem ve společné domácnosti: Příjmení a jméno: Příjmení a jméno: Příjmení a jméno: Údaje o bytu: Ulice a čp.: Číslo bytu: Město: Podlaží: Vlastník bytu: Důvod výměny bytu: strana 18 z 25

19 VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE BYTU ŽADATELE A Vlastník bytu: Správce bytu: Adresa: Prohlášení správce (vlastníka) bytu: Žadatel A nedluží na nájemném, zálohách na služby, poplatcích z prodlení a nemá žádné závazky plynoucí z nájmu bytu vůči vlastníkovi bytu. Správce (vlastník) bytu souhlasí s jeho výměnou. Podpis správce (vlastníka) bytu: V případě, že vlastníkem není Město Dvůr Králové nad Labem, podpis musí být úředně ověřen. V případě bytu ve vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem vydává stanovisko k výměně správce bytu, kterým je Odbor rozvoje, investic a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Za souhlas vlastníka se považuje rozhodnutí Rady Města Dvůr Králové nad Labem. Vlastník bytu: Správce bytu: Adresa: VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE BYTU ŽADATELE B Prohlášení správce (vlastníka) bytu: Žadatel B nedluží na nájemném, zálohách na služby, poplatcích z prodlení a nemá žádné závazky plynoucí z nájmu bytu vůči vlastníkovi bytu. Správce (vlastník) bytu souhlasí s jeho výměnou. Podpis správce (vlastníka) bytu: V případě, že vlastníkem není Město Dvůr Králové nad Labem, podpis musí být úředně ověřen. strana 19 z 25

20 V případě bytu ve vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem vydává stanovisko k výměně správce bytu, kterým je Odbor rozvoje, investic a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Za souhlas vlastníka se považuje rozhodnutí Rady Města Dvůr Králové nad Labem. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE "A" Tímto činím následné čestné prohlášení: - že nemám sám ani manžel(-ka) druhý byt (ve vlastnictví, v nájmu), - že příslušníci, kteří se mnou sdílejí společnou domácnost, nemají vlastní byt, - že všechny mé údaje v žádosti jsou zcela pravdivé a úplné, - že si jsem vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů - souhlasím(-e), aby výše uvedené osobní údaje byly zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Podpis žadatele "A" (v případě, že nájemci jsou manželé, podepíší se oba) Podpisy na prohlášení je nutno ověřit na matričním úřadě nebo u notáře. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE "B" Tímto činím následné čestné prohlášení: - že nemám sám ani manžel(-ka) druhý byt (ve vlastnictví, v nájmu), - že příslušníci, kteří se mnou sdílejí společnou domácnost, nemají vlastní byt, - že všechny mé údaje v žádosti jsou zcela pravdivé a úplné, - že si jsem vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů - souhlasím(-e), aby výše uvedené osobní údaje byly zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů strana 20 z 25

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2698 ze dne 7.10.2014 ke způsobu pronájmu bytů v domech hl.m. Prahy nesvěřených městským částem navržených k prodeji

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 12R- 452/2012 ze dne 2.5.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Číslo jednací: MUCH 60743/2015 SM V Chebu dne 17.7.2015

Číslo jednací: MUCH 60743/2015 SM V Chebu dne 17.7.2015 M Ě S T O C H E B O D B O R S P R Á V Y M A J E T K U M ě s t s k é h o ú ř a d u C h e b náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Číslo jednací: MUCH 60743/2015 SM V Chebu dne 17.7.2015

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Vzor 2014 5. I. Smluvní strany

Vzor 2014 5. I. Smluvní strany Vzor 2014 5 Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor /změna užívání stavby- 127 StaZ + stavební úpravy nevyžadující ohlášení nebo stav. povolení/ uzavřená na základě usnesení Rady MČ Praha

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více