Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada města ), v souladu s ustanovením 38 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), a v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), vydává následující pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem (dále jen město ). 2. Tato pravidla stanovují postupy při výkonu vlastnických práv pronajímatele bytů tak, aby byla zajištěna objektivita, transparentnost a zákonnost činností s tímto výkonem spojených. 3. Pro potřeby tohoto předpisu spočívá význam slova objektivní v uplatnění stejného postupu pro všechny uchazeče; v postupu, který je pro všechny rovnocenný a nestranný. 4. Pro potřeby tohoto předpisu spočívá význam slova transparentní v postupu, který je srozumitelný, informace o něm jsou všem dotčeným osobám dostupné, a který je pro uchazeče kontrolovatelný. 5. Zákonností je myšleno dodržení ustanovení zákonů a obecně závazných právních norem, zejména občanského zákoníku. 6. Tato pravidla stanovují postup při pronajímání bytů ve vlastnictví města, s výjimkou bytů zvláštního určení, bytů v domech zvláštního určení a bytů svěřených příspěvkovým organizacím k vlastnímu hospodářskému využití, působnost odborů městského úřadu a hodnotitelské komise rady města, a upravují některé další postupy při hospodaření s byty. strana 1 z 25

2 Článek 2 Obecná ustanovení 1. Bytem se pro účely těchto pravidel rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. 2. Evidenci bytů a veškerých dokladů vztahujících se k nájmu bytů, podkladů k přidělení bytů, dokladů o převzetí a předání bytu, dohod o výměně bytů, dokladů k přechodu nájmu bytů, smluv o podnájmu bytů či jeho částí a dalších písemností a především evidenci nájemců vede odbor rozvoje, investic a majetku města Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále jen odbor RIM ). Právní úkony (nájemní smlouvy, dodatky, dohody atd.) jsou centrálně evidovány v podsystému Evidence smluv Radnice VERA. Za vedení této evidence odpovídá oddělení ekonomiky a majetku města (dále jen oddělení EMM ) odboru RIM. Originály všech centrálně evidovaných právních úkonů je povinno ukládat právní oddělení kanceláře tajemníka úřadu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Článek 3 Volné byty 1. O ukončení nájmu vyhotoví oddělení rozvoje, investic a správy nemovitostí (dále jen oddělení RISN ) odboru RIM neprodleně zápis a hlášenku, v nichž uvede označení bytu (adresa, podlaží atd.), označení jeho posledního nájemce, kvalitu, velikost a technický stav bytu, důvod ukončení nájmu, datum převzetí bytu a termín možného předání bytu novému nájemci. Pokud byt nelze do 1 měsíce od jeho uvolnění předat, uvede důvody a návrhy opatření, včetně případných závazků posledního nájemce vůči městu, vyplývajících např. z poškození bytu či jeho vybavení. Hlášenku předá nejpozději do 5 dnů od převzetí bytu oddělení EMM odboru RIM. 2. V případě neobsazených bytů, nacházejících se v nových stavbách, nástavbách či rekonstruovaných objektech vyhotoví oddělení RISN odboru RIM protokol o předání stavby, v němž uvede označení bytů, kvalitu, velikost a popis příslušenství bytů. Protokol v kopii předá oddělení EMM odboru RIM. 3. Uvedený zápis, hlášenka a protokol jsou podkladem pro vedení evidence bytů odborem RIM podle článku 2 tohoto předpisu a pro zahájení postupu k uzavření nájemní smlouvy. 4. Tato ustanovení se přiměřeně použijí i při nabytí nemovitosti s volnými byty. Článek 4 Pronájem uvolněného bytu 1. Vedoucí oddělení EMM odboru RIM předloží radě města návrh rozhodnutí o způsobu pronájmu volného bytu. Návrh bude obsahovat přesnou identifikaci bytu a doporučení způsobu a účelu pronájmu bytu. Oddělení EMM odboru RIM přitom vychází ze znalosti situace a z evidovaných žádostí všech typů. 2. Rada města nejprve rozhodne o tom, zda uvolněný byt pronajme jako: byt bez předběžného určení, přičemž doba nájmu bude stanovena na dobu určitou 1 rok; byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní situaci, nebo byt pro nájemce, který pracuje pro město (výše uvedené varianty jsou pouze výčtem možností, nikoliv pevně schváleným pořadím) strana 2 z 25

3 3. Rozhodne-li rada města o pronájmu bytu bez předběžného určení, rozhodne současně rada města o metodě výběru nájemce dle čl. 5 tohoto předpisu a jmenuje nejméně tříčlennou hodnotitelskou komisi, jejímž členem bude vždy jeden člen rady města. Aktuální seznam osob, ze kterých jsou členové hodnotitelské komise jmenováni, je uložen na oddělení EMM odboru RIM. Za jeho aktualizaci odpovídá vedoucí tohoto oddělení. Oddělení EMM odboru RIM následně zveřejnění záměr pronájmu. 4. Oddělení EMM odboru RIM zveřejní záměr pronájmu bytu na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem po dobu min. 15 dní a podle povahy věci i zveřejní v tisku. Ve zveřejnění záměru je uveden alespoň: a) předmět nájmu; b) ostatní podstatné náležitosti nájemní smlouvy, zejména nájem na dobu určitou 1 rok a povinnost zaplatit před podpisem nájemní smlouvy jistotu; c) min. částku odpovídající měsíčnímu nájemnému v předmětném bytě stanovenou dle přílohy č. 1 tohoto vnitřního předpisu; d) jediné kritérium, na jehož základě proběhne výběrové řízení, tj. výše nabídnutého měsíčního nájemného; e) podmínky účasti; f) podmínku zaplacení jistoty, a to do 10 dnů od doručení vyrozumění vybranému uchazeči, v opačném případě jeho právo na uzavření nájemní smlouvy zaniká; g) lhůtu pro doručení nabídek; h) povinnost zaplatit před podáním žádosti na účet města kauci ve výši čtyřnásobku min. měsíčního nájemného a povinnost přiložit k žádosti kopii dokladu o zaplacení této kauce. Kauce je považována za zálohovou platbu jistoty; i) datum zveřejnění a označení odboru RIM, kterému mají být nabídky a připomínky doručeny a způsob jejich podání (na předepsaném formuláři viz příloha č. 3 tohoto vnitřního předpisu); j) právo rady města nevybrat žádného uchazeče, popř. výběrové řízení úplně zrušit; k) pravidla pro doručování písemností; doručování písemností se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění; l) datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami a informaci o možnosti účasti uchazečů při otevírání obálek; m) případné další náležitosti. 5. Podmínky účasti osob ve výběrovém řízení na uzavření nájemního vztahů jsou následující: a) uchazeč musí být fyzická osoba, která nejpozději v den podání žádosti o účast ve výběrovém řízení dovršila 18 let věku; b) trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem po dobu min. 2 let před zveřejněním záměru nebo pracovní poměr, popř. sídlo podnikání ve Dvoře Králové nad Labem po dobu min. 1 roku před zveřejněním záměru; c) nemá s městem uzavřenou jinou nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví města, která není ve výpovědi a zní na uchazeče; d) nevlastní obytný dům nebo byt a není ani spoluvlastníkem obytného domu (uchazeč dokládá čestným prohlášením); e) zaplatí před podáním žádosti na účet města kauci ve výši čtyřnásobku min. měsíčního nájemného a přiloží k žádosti kopii dokladu o zaplacení této kauce; f) není dlužníkem města Dvůr Králové nad Labem (uchazeč dokládá čestným prohlášením a posuzuje se vždy pro účely daného konkrétního výběrového řízení, kterého se uchazeč účastní), oddělení EMM odboru RIM prověří pravdivost prohlášení uchazeče, že není dlužníkem města nahlédnutím do evidence pohledávek ze všech agend, v evidenci pohledávek sledovaných, strana 3 z 25

4 g) nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů (uchazeč prokazuje čestným prohlášením a posuzuje se vždy pro účely daného konkrétního výběrového řízení, kterého se uchazeč účastní), h) žádost musí být podána na předepsaném formuláři, který je k dispozici na oddělení EMM odboru RIM a který tvoří přílohu č. 3 tohoto předpisu, v zalepené obálce označené slovy Výběrové řízení pronájem bytu č. v č. p. NEOTVÍRAT, a s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky; adresátem musí být odbor RIM Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem; musí být vyplněny všechny údaje požadované ve formuláři žádosti vč. podpisu u čestného prohlášení. 6. V případě nesplnění některé z podmínek dle odst. 5 nebude nabídka zařazena do hodnocení. 7. Kauce, kterou zaplatí uchazeči před podáním žádosti na účet města, bude neúspěšným uchazečům, vyjma 1. náhradníka, do 10 dnů od rozhodnutí rady města o pronájmu vrácena. Kauce od vítězného uchazeče a 1. náhradníka zůstane uložena na účtu města. U vítězného uchazeče bude kauce započtena oproti jistotě. Nedojde-li k doplacení jistoty do 15 dnů od rozhodnutí rady města o uzavření nájemního vztahu, právo uzavřít tento vztah zaniká a vítězný uchazeč souhlasí s tím, že uhrazená kauce bude započtena vůči sjednané smluvní pokutě. V takovém případě získává právo na uzavření nájemní smlouvy první náhradník, pro kterého následně platí stejná pravidla jako u vítěze výběrového řízení. V případě, že k uzavření nájemní smlouvy s vítězným uchazečem dojde, bude zaplacená kauce 1. náhradníkovi vyplacena nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o nájmu předmětného bytu. 8. V případě, že uchazeč podá nejvyšší nabídku v rámci dvou a více souběžně probíhajících výběrových řízení na pronájem dle tohoto předpisu, rozhodne o dalším postupu rada města. Článek 5 Obálková metoda výběrové řízení 1. Nabídky uchazečů v rámci výběrového řízení nabídnutého bytu spravuje oddělení EMM odboru RIM. Nabídky jsou do zahájení procesu otevírání obálek ponechány neotevřené. Před otevíráním obálek jsou předány hodnotitelské komisi. 2. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provádí hodnotitelská komise jmenovaná radou města, která o tom vyhotovuje zápis vč. stanovení pořadí zájemců. 3. Hodnotitelská komise provede otevření obálek a posoudí, zda všichni zájemci splnili podmínky účasti. Uchazeče, jejichž nabídky stanovené podmínky nesplňují, vyřadí a tuto skutečnost uvede v zápise. Otevírání obálek mohou být přítomni pouze uchazeči, kteří podali nabídky, popř. jejich zplnomocnění zástupci. 4. Ze všech nabídek, které splnily stanovené podmínky, vybere komise nejvhodnější nabídku a určí další pořadí. Jediným kritériem výběru pro určení celkového pořadí je nabídnutá výše měsíčního nájemného. 5. V případě, že dvě a více nabídek obsahuje shodnou nejvyšší výši nájemného, uvede hodnotitelská komise tuto skutečnost v zápise a uchazeče, kteří tyto nabídky podali, písemně vyzve k účasti ve 2. kole výběrového řízení, které se uskuteční nejpozději do 20 dnů od otevírání obálek. Uchazeči se v určeném termínu osobně dostaví na oddělení EMM odboru RIM, kde budou za účasti komise vyzváni k předložení dodatečné nabídky. V případě, že i poté dojde ke shodě výše nabízeného nájemného, bude se tento postup ihned opakovat, dokud nebude možné určit vítěznou nabídku. V případě, že se některý z uchazečů bez řádné omluvy nezúčastní 2. kola výběrového řízení, bude jeho nabídka z dalšího účasti vyřazena. strana 4 z 25

5 6. Doporučení hodnotitelské komise je podkladem pro schůzi rady města. Vedoucí oddělení EMM odboru RIM předkládá radě města návrh na přidělení bytu shodný s doporučením hodnotitelské komise spolu s návrhem nájemní smlouvy. Rada města rozhodne o pronájmu bytu. Kromě vybraného zájemce určí rada města i prvního náhradníka. Na základě rozhodnutí rady města zajistí oddělení EMM odboru RIM uzavření nájemní smlouvy. Podpisu nájemní smlouvy musí předcházet splacení rozdílu zaplacené kauce a jistoty stanovené pro konkrétní nájemní vztah. Za splnění této podmínky odpovídá vedoucí oddělení EMM odboru RIM. 7. V případě, že nájemní smlouva nebude uzavřena s vybraným zájemcem, předloží vedoucí oddělení EMM odboru RIM radě města návrh na schválení pronájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy s prvním náhradníkem obdobným postupem. Pokud by ani v tomto případě nedošlo k podpisu nájemní smlouvy, celý proces výběrového řízení se opakuje. Článek 6 Pronájem bytu bez předběžného určení po skončení nájemní smlouvy 1. V případě bytů bez předběžného určení, obsazených nájemníky, jimž bude končit nájemní smlouva, posoudí před uplynutím doby nájmu odbor RIM průběh nájemního vztahu, zejména platební morálku nájemníka, dodržování dobrých mravů v domě a další případné okolnosti a předloží radě města materiál s touto informací a návrhem na případné obnovení nájemní smlouvy. 2. Nájemní smlouva se obnovuje po uplynutí nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 1 rok na dobu určitou 2 roky; po uplynutí nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou 2 roky poté na dobu neurčitou, a to za předpokladu uhrazení jistoty, a to ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného. 3. U bytů bez předběžného určení v domě čp. 830 v ul. Kotkova ve Dvoře Králové nad Labem se čl. 2 použije obdobně s tím rozdílem, že nájemní smlouva bude obnovena vždy pouze na dobu určitou 2 roky. 4. Výše nájemného je sjednávána ve výši aktuálně placeného nájemného v bytě zvýšeného o míru inflace dosažené v předchozím roce. Takto sjednaná výše nájemného je platná do doby, dokud se město s nájemcem nedohodne na nové výši nájemného, resp. do doby rozhodnutí soudu o nové výši nájemného. Nájemní smlouva uzavřená na dobu neurčitou bude zároveň obsahovat i tzv. inflační doložku, která opravňuje město zvýšit nájemné pro daný rok o míru inflace dosažené v předchozím kalendářním roce dle zprávy Českého statistického úřadu. Zvýšení nájemného bude nájemci městem písemně oznámeno nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku formou pozvánky k podpisu dodatku k nájemní smlouvě. Rozdíl ve výši nájemného za období od 1. ledna příslušného roku do doručení oznámení bude nájemcem uhrazen do konce měsíce následujícího po doručení oznámení. V případě, že město nejpozději do 31. března příslušného roku nájemci písemně zvýšení nájemného neoznámí, platí pro daný rok nájemné ve výši nájemného roku předchozího. Článek 7 Pronájem bytů určených pro občany v mimořádně tíživé životní situaci 1. Bytem určeným pro občany v mimořádně tíživé životní situaci se rozumí byt, jenž je pro tyto účely vhodný, a jestliže o jeho určení ve smyslu tohoto ustanovení rozhodla rada města. 2. Evidenci žádostí o poskytnutí bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci vede oddělení EMM odboru RIM. Pro podání žádosti je možné využít formulář, který tvoří strana 5 z 25

6 přílohu č. 4 tohoto vnitřního předpisu. Je-li doručená žádost neúplná, či jinak vadná, vrátí ji odbor k doplnění nebo k odstranění vad s upozorněním na nutnost doručení doplněné žádosti ve stanoveném termínu. 3. Byt dle tohoto článku lze pronajmout pouze občanům, kteří mají minimálně 3 roky trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem. Nájemní vztah lze sjednat pouze na dobu určitou, a to maximálně na 1 rok. 4. Prokáže-li nájemce, že nebylo v jeho možnostech situaci, pro kterou mu byl byt přidělen, změnit, může být smlouva uzavřena opakovaně, vždy však nejvýše na 1 rok. 5. Součástí evidence dle odst. 2 může být přijata pouze žádost splňující následující podmínky: a) obsahuje jméno, příjmení, datum narození žadatele a příslušníků jeho rodiny; b) obsahuje adresu, na níž má žadatel hlášen trvalý pobyt a adresu a charakter současného bydliště, c) věk žadatele ke dni podání žádosti min. 18 let; d) trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem ke dni podání žádosti min. 3 roky; e) žadatel nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů (žadatel prokazuje čestným prohlášením a posuzuje se vždy pro účely daného konkrétní žádosti, kterou žadatel podal); f) žadatel pobírá sociální dávky hmotné nouze (předložení aktuálního dokladu); g) s žadatelem nebyla ukončena nájemní smlouva na městský byt výpovědí; h) žadatel není dlužníkem města Dvůr Králové nad Labem (žadatel prokazuje čestným prohlášením); i) žadatel nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni (žadatel prokazuje čestným prohlášením); j) žadatel nemá finanční prostředky, které by mu umožnily koupi vlastního bytu (žadatel prokazuje čestným prohlášením); k) obsahuje souhlas žadatele s poskytnutím osobních citlivých údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, oddělení EMM odboru RIM a odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen odbor ŠKS ) za účelem zpracování žádosti o přidělení bytu; 6. V případech hodných zvláštního zřetele lze zaevidovat i žádosti, které nesplňují podmínky dle písm. f) a i) odst. 5 tohoto článku. 7. Žádosti vyřizuje oddělení EMM odboru RIM, které předloží kopii žádosti o byt tohoto typu prostřednictvím odboru ŠKS sociální komisi RM, která životní situaci občana posoudí a vydá zdůvodněné stanovisko umožňující zpracování materiálu pro radu města. 8. Pokud sociální komise RM shledá žádost jako důvodnou, tzn. životní situaci občana jako mimořádně tíživou, informuje odbor ŠKS o tomto závěru oddělení EMM odboru RIM, které prověří, zda má v evidenci bytů volný byt, vhodný pro tento účel. Pokud je takovýto byt volný, předloží oddělení EMM odboru RIM návrh na přidělení pronájmu bytu určeného pro občany v mimořádně tíživé životní situaci radě města. Pokud takovýto byt volný není, jsou žádosti i nadále evidovány a žadatel je neprodleně o této skutečnosti informován. 9. Nájemné se sjednává ve výši smluvního nájemného 42 Kč za 1 m 2 za měsíc u bytů standardní kvality. V případě opakovaného uzavření nájemní smlouvy se měsíční nájemné sjednává ve výši aktuálně placeného měsíčního nájemného zvýšeného o 15 %. 10. Ustanovení odst. 4 a 5 tohoto článku se použije pouze přiměřeně nebo vůbec v případech nenadálých událostí jako jsou např. požáry, záplavy apod. 11. O usnesení rady města ve věci nájmu bytu dle tohoto článku vyrozumí oddělení EMM odboru RIM žadatele. V případě schválení přidělení bytu ho vyzve k podpisu nájemní smlouvy. strana 6 z 25

7 Článek 8 Pronájem bytu určeného pro nájemce, který pracuje pro město 1. Bytem určeným pro nájemce, který pracuje, nebo bude pracovat pro město, se rozumí byt, o kterém rada města rozhodne, že jej bude užívat zaměstnanec města a v němž se nájemné sjednává dohodou. 2. Evidenci žádostí o poskytnutí bytu určených pro nájemce, kteří pracují pro město, vede oddělení EMM odboru RIM. 3. Byt lze pronajmout pouze zaměstnancům města Dvůr Králové nad Labem, nájem lze sjednat pouze na dobu určitou, vždy však nejdéle po dobu výkonu práce pro pronajímatele. 4. Žádosti vyřizuje oddělení EMM odboru RIM. Jakmile takovou žádost oddělení obdrží, prověří, zda má v evidenci bytů volný byt, vhodný pro tento účel. Pokud je takovýto byt volný, předloží oddělení EMM odboru RIM návrh na přidělení bytu určeného pro nájemce, který pracuje pro město, radě města. 5. Návrh na uzavření nájemní smlouvy předkládá radě města vedoucí oddělení EMM odboru RIM. Návrh je vždy připomínkován tajemníkem úřadu. O přidělení bytu rozhodne rada města. Nájemné se sjednává dohodou. Článek 9 Výměny bytů, podnájem bytu či jeho částí 1. O výměně bytu, podnájmu bytu či jeho části rozhoduje rada města. 2. Žádosti o schválení výměny bytu a o vydání souhlasu s podnájmem bytu či jeho části eviduje oddělení EMM odboru RIM, které materiály zpracované na základě těchto žádostí předkládá k rozhodnutí radě města. K podání žádosti je možné využít formuláře uvedené v příloze č. 5 (žádost o schválení výměny bytu) a v příloze č. 6 (žádost o vydání souhlasu se sepsáním podnájemní smlouvy) tohoto vnitřního předpisu. 3. O usnesení rady města ve věci dle tohoto článku vyrozumí oddělení EMM odboru RIM žadatele. V případě schválení výměny bytu vyzve žadatele k podpisu dohod o ukončení nájmu a k podpisu nových nájemních smluv. Článek 10 Závěrečná ustanovení a účinnost 1. Rada města může v konkrétních případech rozhodnout o postupu odlišném od postupů stanovených tímto předpisem. 2. Tento vnitřní předpis byl schválen radou města usnesením č. R/ / Rada města Dvůr Králové nad Labem dne Tímto předpisem se ruší vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2010 Pravidla pro hospodaření s městskými byty ze dne Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem strana 7 z 25

8 Přílohy: č. 1 minimální nájemné č. 2 formulář přihláška do výběrového řízení č. 3 formulář žádost o přidělení bytu č. 4 formulář žádost o schválení výměny bytu č. 5 formulář žádost o vydání souhlasu k podnájmu bytu nebo jeho části Mgr. Edita VAŇKOVÁ starostka města strana 8 z 25

9 Příloha č. 1 MINIMÁLNÍ NÁJEMNÉ Volné byty minimální nájemné ve výši 63 Kč/m 2 /měsíc Byty určené pro občany v mimořádně tíživé životní situaci 42 Kč/m 2 /měsíc strana 9 z 25

10 Město Dvůr Králové nad Labem odbor rozvoje, investic a majetku města Příloha č. 2 PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM BYTU A SMLOUVA O SPLNĚNÍ PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Já níže podepsaný (dále jen uchazeč o byt ) se tímto přihlašuji do výběrového řízení na pronájem bytové jednotky č.. v čp.., Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, zveřejněného pod č. /.. ze dne... a to formou obálkové metody. Nabízím/e nájemné ve výši Kč/měsíc II. Město Dvůr Králové nad Labem a uchazeč o byt uzavírají tímto smlouvu o splnění smluvních povinností výběrového řízení. Smluvní povinností se pro toto výběrového řízení rozumí závazek uchazeče o byt uzavřít nájemní smlouvu na byt č. v čp..., Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem v případě, že bude vybrán Radou města Dvůr Králové nad Labem. Město Dvůr Králové nad Labem a uchazeč o byt se dohodli, že uchazeč o byt současně s podáním přihlášky do výběrového řízení složí kauci ve výši.. Kč na účet města Dvůr Králové nad Labem, č /0100, VS., vedený u Komerční banky a. s., Dvůr Králové nad Labem, jinak nebude přihláška do výběrového řízení zařazena. Město Dvůr Králové nad Labem a uchazeč o byt sjednávají tímto smluvní pokutu pro případ nesplnění smluvních povinností. Výše smluvní pokuty je rovna výši složené kauce na účet města Dvůr Králové nad Labem. Smluvní pokuta bude uchazeči o byt vyúčtována fakturou. Město Dvůr Králové nad Labem a uchazeč o byt se pro tento případ dohodli, že faktura na smluvní pokutu bude započtena proti složené záloze. Za město Dvůr Králové nad Labem : Uchazeč (-i) o byt : Jméno a příjmení /. Datum narození :../. Trvalý pobyt :... Bc. Elena Mocová vedoucí oddělení EMM, odbor RIM.... strana 10 z 25

11 Podpis : /... ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji/prohlašujeme, že splňuji/splňujeme podmínky dané zveřejněním č.... ze dne.. pro účast v tomto výběrovém řízení. jméno a příjmení datum narození jméno a příjmení (manžel/manželka) datum narození trvalý pobyt trvalý pobyt sídlo zaměstnavatele, popř. sídlo podnikání (nutno doložit ověřeným potvrzením) v případě, že uchazeč o byt nesplňuje podmínku trvalého pobytu ve města telefon Zároveň prohlašuji (-eme), že beru (-eme) na vědomí skutečnost, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (v případě řádného plnění smlouvy následně na 2 roky a po nich na dobu neurčitou) a že zaplatím(-e) před podpisem nájemní smlouvy kauci ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného. Souhlasím (-e), aby výše uvedené osobní údaje byly v nezbytně nutném rozsahu zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zaplacenou kauci ve výši. Kč žádám (-e) v případě neúspěchu ve výběrovém řízení vrátit na účet č. /, vedený u strana 11 z 25

12 SPOLUBYDLÍCÍ OSOBY Seznam spolubydlících osob, které budou v případě, že mi/nám bude schválen pronájem bytu, sdílet společnou domácnost: Jméno a příjmení Datum narození Vztah k uchazeči o byt /.. podpis žadatele/žadatelů strana 12 z 25

13 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K BEZDLUŽNOSTI VŮČI MĚSTU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Tímto čestně prohlašuji/prohlašujeme, že ke dni. (den podání žádosti) nemám/nemáme vůči městu Dvůr Králové nad Labem žádné závazky po lhůtě splatnosti. (např. dluh na nájemném, daňové nedoplatky, dluhy na pokutách uložených v rámci správních řízení, jakož i další nevypořádané finanční závazky) Prohlašuji/prohlašujeme, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem/jsme si vědom/vědomi právních důsledků nepravdivosti tohoto čestného prohlášení. Dále tímto uděluji/udělujeme městu Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, IČ , a tím osobám vykonávajícím působnost na úseku mnou/námi předložené žádosti, PLNOU MOC k tomu, aby si moji/naši bezdlužnost ověřily v evidenci dlužníků vedené příslušnými odbory Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a Městskou policií Dvůr Králové nad Labem. Tuto plnou moc vztahuji též na osoby příslušné ke kontrolám výše uvedené působnosti. Souhlasím/souhlasíme se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem/jsme tímto sdělil/sdělili městu Dvůr Králové nad Labem, a to pro účely vyřizování mé/naší žádosti a pro účely ověření mé/naší bezdlužnosti. V případě, kdy se toto čestné prohlášení ukáže nepravdivým, může město Dvůr Králové nad Labem mé/naše osobní údaje použít i kdykoliv v budoucnu pro posouzení mých/našich dalších žádostí. Ve Dvoře Králové nad Labem, dne. Podpis : /... Vyplněnou žádost je nutné doručit na podatelnu MěÚ Dvůr Králové nad Labem v zalepené a řádně označené obálce. V případě, že obálka nebude řádně nadepsaná dle pokynů ve zveřejnění, bude uchazeč z výběrového řízení vyloučen. strana 13 z 25

14 Příloha č. 3 Město Dvůr Králové nad Labem odbor rozvoje, investic a majetku města ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU UCHAZEČ: Jméno: Datum narození: Počet dětí: Příjmení: Rodinný stav: Telefon: Jméno: Datum narození: ÚDAJE O MANŽELOVI / MANŽELCE Příjmení: Společná domácnost s uchazečem o byt: ANO NE* Ulice a čp.: ADRESA TRVALÉHO POBYTU (uvedeno v občanském průkazu) Město: ADRESA A CHARAKTER SOUČASNÉHO BYDLIŠTĚ (adresa se opětovně nevyplňuje v případě, že je shodná s adresou trvalého pobytu): Ulice a čp.: Velikost bytu (např. 2+1, 1+kk): Město: Majitel bytu: ÚDAJE O SPOLUBYDLÍCÍCH OSOBÁCH (které s Vámi užívají byt na adrese současného bydliště): Jméno a příjmení: Datum narození: Vztah k uchazeči: strana 14 z 25

15 5. 6. * nehodící se škrtněte DŮVOD ŽÁDOSTI: (důvody je možno uvést na samostatném listě, který přiložíte k žádosti) PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O BYT - souhlasím s poskytnutím bytu do nájmu na dobu určitou, max. 1 rok - souhlasím s vyklizením bytu po uplynutí stanovené doby - prohlašuji, že nemám finanční prostředky, které by mi umožnily koupi vlastního bytu - beru na vědomí, že v případě, že mi bude nájemní smlouva po uplynutí doby nájmu obnovena (uzavřena nová nájemní smlouva), bude nájemné zvýšeno o 15%/měsíc - prohlašuji, že nemám vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívám právem odpovídajícímu věcnému břemeni - prohlašuji, že v případě změn skutečností uvedených v této žádosti se zavazuji toto nejpozději do 8 dnů písemně oznámit odboru rozvoje, investic a majetku města Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem - prohlašuji, že je mi 18 let a více a mám trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem min. 3 roky - prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a že jsem v minulosti nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů - souhlasím, aby výše uvedené osobní údaje byly v nezbytně nutné rozsahu používány Městem Dvůr Králové nad Labem pro jejich potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - prohlašuji, že nejsem dlužník města Dvůr Králové nad Labem - souhlasím se zpracováním osobních citlivých údajů odborem školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem za účelem zpracování žádosti o přidělení bytu Dne: Podpis uchazeče o byt: strana 15 z 25

16 K ŽÁDOSTI JE NEZBYTNÉ PŘILOŽIT KOPII ROZHODNUTÍ O SOCIÁLNÍ DÁVCE HMOTNÉ NOUZE OD ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM. ROZHODNUTÍ MUSÍ BÝT DOPLNĚNO O RAZÍTKO, DATUM A PODPIS PRACOVNÍKA ODBORU STVRZUJÍCÍ JEHO PLATNOST A AKTUÁLNOST. Bližší informace o bytech určených pro občany v mimořádně tíživé životní situaci a jejich přidělování obsahuje Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2010 Pravidla pro hospodaření s městskými. Jeho celé znění je možno si vyžádat k nahlédnutí na odboru rozvoje, investic a majetku města. strana 16 z 25

17 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K BEZDLUŽNOSTI VŮČI MĚSTU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Tímto čestně prohlašuji/prohlašujeme, že ke dni. (den podání žádosti) nemám/nemáme vůči městu Dvůr Králové nad Labem žádné závazky po lhůtě splatnosti. (např. dluh na nájemném, daňové nedoplatky, dluhy na pokutách uložených v rámci správních řízení, jakož i další nevypořádané finanční závazky) Prohlašuji/prohlašujeme, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem/jsme si vědom/vědomi právních důsledků nepravdivosti tohoto čestného prohlášení. Dále tímto uděluji/udělujeme městu Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, IČ , a tím osobám vykonávajícím působnost na úseku mnou/námi předložené žádosti, PLNOU MOC k tomu, aby si moji/naši bezdlužnost ověřily v evidenci dlužníků vedené příslušnými odbory Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a Městskou policií Dvůr Králové nad Labem. Tuto plnou moc vztahuji též na osoby příslušné ke kontrolám výše uvedené působnosti. Souhlasím/souhlasíme se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem/jsme tímto sdělil/sdělili městu Dvůr Králové nad Labem, a to pro účely vyřizování mé/naší žádosti a pro účely ověření mé/naší bezdlužnosti. V případě, kdy se toto čestné prohlášení ukáže nepravdivým, může město Dvůr Králové nad Labem mé/naše osobní údaje použít i kdykoliv v budoucnu pro posouzení mých/našich dalších žádostí. Ve Dvoře Králové nad Labem, dne. Podpis : /... strana 17 z 25

18 Město Dvůr Králové nad Labem odbor rozvoje, investic a majetku města Příloha č. 4 ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ VÝMĚNY BYTU ČÁST A - vyplní žadatel A Jméno: Příjmení: Ulice a čp.: Město: Manžel/ka: Telefon: Další osoby, které žijí (budou žít) se žadatelem ve společné domácnosti: Příjmení a jméno: Příjmení a jméno: Příjmení a jméno: Údaje o bytu: Ulice a čp.: Číslo bytu: Město: Podlaží: Vlastník bytu: Důvod výměny bytu: Článek I. ČÁST B - vyplní žadatel B Jméno: Příjmení: Ulice a čp.: Město: Manžel/ka: Telefon: Další osoby, které žijí (budou žít) se žadatelem ve společné domácnosti: Příjmení a jméno: Příjmení a jméno: Příjmení a jméno: Údaje o bytu: Ulice a čp.: Číslo bytu: Město: Podlaží: Vlastník bytu: Důvod výměny bytu: strana 18 z 25

19 VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE BYTU ŽADATELE A Vlastník bytu: Správce bytu: Adresa: Prohlášení správce (vlastníka) bytu: Žadatel A nedluží na nájemném, zálohách na služby, poplatcích z prodlení a nemá žádné závazky plynoucí z nájmu bytu vůči vlastníkovi bytu. Správce (vlastník) bytu souhlasí s jeho výměnou. Podpis správce (vlastníka) bytu: V případě, že vlastníkem není Město Dvůr Králové nad Labem, podpis musí být úředně ověřen. V případě bytu ve vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem vydává stanovisko k výměně správce bytu, kterým je Odbor rozvoje, investic a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Za souhlas vlastníka se považuje rozhodnutí Rady Města Dvůr Králové nad Labem. Vlastník bytu: Správce bytu: Adresa: VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE BYTU ŽADATELE B Prohlášení správce (vlastníka) bytu: Žadatel B nedluží na nájemném, zálohách na služby, poplatcích z prodlení a nemá žádné závazky plynoucí z nájmu bytu vůči vlastníkovi bytu. Správce (vlastník) bytu souhlasí s jeho výměnou. Podpis správce (vlastníka) bytu: V případě, že vlastníkem není Město Dvůr Králové nad Labem, podpis musí být úředně ověřen. strana 19 z 25

20 V případě bytu ve vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem vydává stanovisko k výměně správce bytu, kterým je Odbor rozvoje, investic a majetku města MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Za souhlas vlastníka se považuje rozhodnutí Rady Města Dvůr Králové nad Labem. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE "A" Tímto činím následné čestné prohlášení: - že nemám sám ani manžel(-ka) druhý byt (ve vlastnictví, v nájmu), - že příslušníci, kteří se mnou sdílejí společnou domácnost, nemají vlastní byt, - že všechny mé údaje v žádosti jsou zcela pravdivé a úplné, - že si jsem vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů - souhlasím(-e), aby výše uvedené osobní údaje byly zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Podpis žadatele "A" (v případě, že nájemci jsou manželé, podepíší se oba) Podpisy na prohlášení je nutno ověřit na matričním úřadě nebo u notáře. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE "B" Tímto činím následné čestné prohlášení: - že nemám sám ani manžel(-ka) druhý byt (ve vlastnictví, v nájmu), - že příslušníci, kteří se mnou sdílejí společnou domácnost, nemají vlastní byt, - že všechny mé údaje v žádosti jsou zcela pravdivé a úplné, - že si jsem vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů - souhlasím(-e), aby výše uvedené osobní údaje byly zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů strana 20 z 25

Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2017 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 9. 6. 2014, usnesení č. 2014-580/11 Zpracovala Alena Illnerová - odbor rozvoje a majetku

Více

PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU Nám. Čsl. armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2008 PRAVIDLA PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA Město Kamenice nad Lipou, (dále jen pronajímatel

Více

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2 MĚSTO ÚPICE ZÁSADY pro postup při pronájmu obecních bytů Počet stran: 5 Počet příloh: 2 Článek I. Úvodní ustanovení Zásady jsou vydány v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických

Více

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Zastupitelstvo Obce Osek nad Bečvou se usneslo na svém 3. zasedání dne 5. 2. 2015 usnesením č. UZ/03/11/2015

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU

ŽÁDOST O PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU Formulář žádosti o pronájem startovacího bytu Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: Část 1 Osobní údaje 1. Žadatel: Adresa

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení Obec Skřivany Vnitřní směrnice č. 1/2011 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany I. Základní ustanovení Zastupitelstvo obce Skřivany (dále jen ZO) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY Čl. I Obecní byty 1. Obec Velichovky (dále jen obec ) pronajímá byty, které se nacházejí v domě čp. 48 ve výlučném vlastnictví obce 2. Záměr pronajmout

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU Formulář žádosti o pronájem bytu sociálního charakteru Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. v úplném znění Doplněk č. 1 ZM 25.4.2012

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

Pravidla pro nájem v bytech

Pravidla pro nájem v bytech Město Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 7 Směrnice č. 17/2014 Pravidla pro nájem v bytech Datum Zpracovatel Jaroslav Župka, referent odboru správy majetku a komunálních služeb 18.09.2014

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012

Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012 Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012 Zásady hospodaření s bytovým fondem města účinnost od 1. 6. 2012 Obsah: Čl. 1 Působnost orgánů města Rokycany Čl. 2 Zajištění správy bytového fondu Čl. 3a

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2010 Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice MĚSTO PRACHATICE Směrnice č. 5/2013 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice I. Základní ustanovení Rada města Prachatice (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

ŽÁDOST o schválení výměny bytu

ŽÁDOST o schválení výměny bytu Datum: Č.J.:. /vyplní bytové oddělení/ ŽÁDOST o schválení výměny bytu Žadatelé o schválení výměny bytů: uvedeni na nájemní smlouvě příjmení: příjmení : příjmení : příjmení: Adresa stávajících bytů: město/obec:..

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů při

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Příjmení Jméno Titul Datum narození Rodinný stav. orientační

Příjmení Jméno Titul Datum narození Rodinný stav. orientační Platnost od 1.7.2017 Obec Křižánky Moravské Křižánky 116 592 02 Křižánky Pravidla pronájmu bytů v obci Křižánky a způsob pro výběr žadatelů o pronájem bytu jsou upraveny Lokální koncepcí sociálního bydlení.

Více

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje a pronájmu níže uvedených stavebních pozemků k výstavbě v souladu s regulačním plánem

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

v majetku Města Bruntál

v majetku Města Bruntál Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty

Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty Obsah: Část I. Základní pojmy Čl.1 Byt Čl.2 Způsoby přidělování bytu Část II. Žádosti o byt Čl. 3 Žádosti o byt přidělovaný podle pořadníku Čl. 4 Žádosti

Více

NÁJEM BYTU ZA 1.SMLUVNÍ NÁJEMNÉ,

NÁJEM BYTU ZA 1.SMLUVNÍ NÁJEMNÉ, 1 z 5 MCP11/16/058612/OMP/FI PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU ZA 1.SMLUVNÍ NÁJEMNÉ, ORGANIZOVANÝ FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ číslo bytu ulice číslo popisné patro velikost bytu NA BYT: 1. UCHAZEČ 2. UCHAZEČ příjmení jméno

Více

Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030

Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Z á s a d y pro přidělování bytů v majetku města Buštěhrad I. Základní pojmy 1. Byt

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Schváleno RM dne 19. 5. 2008 usnesením č. 171/5/2008 Nabývá účinnosti dne 20. 5. 2008 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pro přidělování bytů a určení výše nájmu

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Vnitřní předpis č. 24/2017. Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Benešov

Vnitřní předpis č. 24/2017. Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Benešov Vnitřní předpis č. 24/2017 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Benešov Rada města Benešov vydává s účinností od 01.08.2017 tato Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Benešov, která upravují

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Nabídka volného městského bytu k pronájmu

Nabídka volného městského bytu k pronájmu Nabídka volného městského bytu k pronájmu Rada města jako zadavatel vyhlašuje dne 19. 8. 2015 nabídku na pronájem volného městského bytu. Jedná se o byt č. 4 v přízemí v ul. Vitorazská dům čp. 258 v Českých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.02.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (kategorie 3.6.)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (kategorie 3.6.) 1 z 5 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU 1. UCHAZEČ 2. UCHAZEČ příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP s uvedením PSČ a odkdy doručovací adresa, pokud je

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (dále jako pronajímatel) ZÁMĚR

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (dále jako pronajímatel) ZÁMĚR Příloha k usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0063/17-R ze dne 24.01.2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 (dále jako pronajímatel) v souladu s usnesením Rady

Více

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Článek I. Preambule Zastupitelstvo Města Jemnice se na svém zasedání dne 12. 6. 2014 usneslo vydat tato pravidla pro pronajímání bytů

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o

Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o b y t u Razítko a podpis příjemce žádosti. Podací razítko Došlo dne: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem Žadatel Jméno a příjmení: Datum

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

Žádost o nájem bytu Žadatel Manžel/manželka žadatele Příslušníci domácnosti žadatele, kteří se spolu s ním nastěhují do pronajatého bytu

Žádost o nájem bytu Žadatel Manžel/manželka žadatele Příslušníci domácnosti žadatele, kteří se spolu s ním nastěhují do pronajatého bytu Úřad městské části Praha 16 Odbor místního hospodářství, Správa obecních nemovitostí Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 Radotín Žádost o nájem bytu Žadatel Telefon Email Manžel/manželka žadatele Telefon

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.09.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh změny Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 11.01.2016 schválila usnesením č. 666/2016 RM 20 v

Více

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY 1 z 7 SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+1,který je umístěn v 5 patře

Více

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB)

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) 1.

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy města Brna, a.s. Křížkovského 247, 664 34 Kuřim IČ: 60713356 výběrové řízení k uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Kníničky PODMÍNKY výběrového řízení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Článek 1 Účel výběrového

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek města Semily (dále jen soutěž ) I. Město Semily, se sídlem Semily, Husova 82, PSČ 513 13, IČ: 00276111

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU. Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Jméno a příjmení Rodné číslo Stav. Trvalé bydliště. Zaměstnání a adresa zaměstnavatele ...

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU. Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Jméno a příjmení Rodné číslo Stav. Trvalé bydliště. Zaměstnání a adresa zaměstnavatele ... ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL/É Jméno a příjmení Rodné číslo

Více

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 14/2013 ve znění pravidel č. P 7/2015 pro nakládání s byty v majetku města Loun červen 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1) Práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V OBECNÍCH DOMECH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA KOJETÍNA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V OBECNÍCH DOMECH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA KOJETÍNA Číslo revize: 0 Číslo vydání: 1.0 Strana: 1 (celkem 10) SCHVALOVACÍ LIST Číslo Dokumentu: ZAP 15/13/FO Číslo revize: 0.0 Název dokumentu: DOMECH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA Účinnost dokumentu od: 1.1.2014

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Hodonín, 2016 Odbor právní, MěÚ Hodonín, 2016 Sociální komise, 10.11.2016 Schváleno Radou města

Více

Město Vlašim. se sídlem Vlašim, Jana Masaryka 302, PSČ: , IČO: , DIČ: CZ , dále jen vyhlašovatel

Město Vlašim. se sídlem Vlašim, Jana Masaryka 302, PSČ: , IČO: , DIČ: CZ , dále jen vyhlašovatel Město Vlašim se sídlem Vlašim, Jana Masaryka 302, PSČ: 258 01, IČO: 00232947, DIČ: CZ00232947, dále jen vyhlašovatel v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 16, ulice Vaněčkova čp. 407, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 4 patře

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

č.j.: MV /OSM-2013 Praha, BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha

č.j.: MV /OSM-2013 Praha, BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha MINISTERSTVO VNITRA ČR odbor správy majetku č.j.: MV- 86256-1/OSM-2013 Praha, 16. 7. 2013 BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej pozemku v k.ú. Břevnov a obci Praha I. Vyhlašovatel a prodávající

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více