PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA"

Transkript

1 MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU Nám. Čsl. armády čp. 52, Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2008 PRAVIDLA PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA Město Kamenice nad Lipou, (dále jen pronajímatel ) se sídlem Kamenice nad Lipou, Nám. Čsl. armády čp. 52, PSČ , IČ , zastoupené starostou města Ing. Ivanem Pfaurem, vydává podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 663 a následujících Občanského zákoníku a ostatních předpisů souvisejících, vnitřní směrnici města, pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města (dále jen směrnice ). Článek I. Obecná ustanovení 1. Bytem se pro účely této vnitřní směrnice města rozumí soubor místností a prostorů, který byl rozhodnutím vydaným podle stavebních předpisů určen k trvalému bydlení. 2. Evidenci bytů a veškerých dokladů vztahujících se k nájmu bytů, zejména nájemních smluv, dokladů o převzetí a předání bytu vede a provádí správce městských bytů. 3. Evidenci podání nájemců, zpracovaných žádostí a veškerých dokladů vztahujících se k projednání v radě města a oznámení výsledků pronajímání bytů, vede a provádí bytové oddělení městského úřadu. Evidenci podání nájemců, zpracovaných žádostí vztahujících se k nájmu bytu podle čl. X. směrnice vede sociálně zdravotní oddělení městského úřadu. 4. Žadatelem o byt je pouze osoba plně způsobilá k právním úkonům, podle 8 občanského zákoníku (dále jen žadatel ). Článek II. Uvolněné byty 1. O ukončeném nájmu vyhotoví neprodleně správce městských bytů hlášení, v němž se uvede označení bytu a podlaží, označení jeho posledního nájemce, velikost a kategorie bytu, důvod skončení nájmu, výši nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon, a nákladů a upravených podle čl. III., odst. 2 směrnice a výši nákladů spojených s užíváním bytu. 1

2 Článek III. Pronájem uvolněného bytu 1. Rada města rozhodne, zda se uvolněný byt pronajme: a) v zájmu města b) sociálně potřebným občanům c) jako bytová náhrada d) ve výběrovém řízení 2. Rada města rovněž stanovuje, že pro byty podle čl. III., odst. 1., písm. a) a d) směrnice bude nájemné vypočtené podle zákona upraveno (násobeno) koeficientem 1,6. 3. Na základě usnesení rady města (v bytech podle čl. X. směrnice na základě usnesení komise sociálně zdravotní) udělí bytové oddělení městského úřadu souhlas k uzavření nájemní smlouvy na byt správci městských bytů, který učiní žadateli písemný návrh na uzavření smlouvy o nájmu. 4. Nepřijme-li nájemce do 7 dnů (u bytových náhrad je tato lhůta 30 dnů) předložený písemný návrh na uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu, návrh na pronájem bytu zaniká. Správce městských bytů tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí bytovému oddělení městského úřadu. 5. Rozhodnutí o pronájmu bytu žadateli podle čl. III., odst. 1. směrnice bude zveřejněno na úřední desce městského úřadu po dobu alespoň 7 dnů. Článek IV. Pronájem bytu v zájmu města 1. Pronajímatel, na základě usnesení rady města, může poskytnout pronájem bytu v zájmu města. 2. Návrh na pronájem bytu v zájmu města může radě města předložit každý člen zastupitelstva města, bytové oddělení městského úřadu a tajemník městského úřadu. 3. Rada města rozhodne příslušným usnesením o výsledku pronájmu bytu v zájmu města. Článek V. Pronájem bytu sociálně potřebným občanům 1. Pronajímatel, na základě usnesení rady města, může poskytnout pronájem bytu sociálně potřebným občanům, přihlášeným k trvalému pobytu v Kamenici nad Lipou (Antonka, Březí, Gabrielka, Heřmaň, Johanka, Kamenice nad Lipou, Nová Ves, Pravíkov a Vodná). Sociálně potřebným občanem je žadatel, jehož příjmy, případně příjmy společně posuzovaných osob stanovené podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů nedosahují 1,3 násobku životního minima a žadatel nemá svůj vlastní byt nebo není nájemcem jiného bytu. 2. Žadatel o pronájem bytu sociálně potřebným občanům, předkládá bytovému oddělení městského úřadu písemnou žádost podle přílohy č. 1 směrnice. 3. Žádosti podle přílohy č. 1 přijímá a eviduje bytové oddělení městského úřadu. Je-li doručena žádost neúplná, je vrácena k doplnění s uvedením termínu, dokdy tak musí být učiněno. 2

3 4. Žádost podle přílohy č. 1 směrnice posoudí bytové oddělení městského úřadu a pokud splňuje podmínky odst. 1, čl. V. směrnice, bude zapsána do seznamu žadatelů pronájmu bytu sociálně potřebným občanům. 5. Rada města posoudí, na základě aktualizovaného vyjádření sociálně zdravotního oddělení městského úřadu k osobě žadatele, vhodnost uvolněného bytu, podle čl. III., směrnice konkrétnímu žadateli. Článek VI. Pronájem bytu jako bytová náhrada 1. Pronajímatel, na základě usnesení rady města, může poskytnout pronájem bytu jako bytovou náhradu, za podmínek stanovených v zákoně č. 102/1992 Sb., kterým se upravují otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 2. Žadatel o pronájem bytu jako bytovou náhradu, předkládá bytovému oddělení městského úřadu písemnou žádost spolu s ověřenou kopií pravomocného rozsudku soudu. 3. Pronajímatel sestavuje seznam žádostí o pronájem bytu jako bytové náhrady podle pořadí naléhavosti: a) výpověď z nájmu bytu z důvodů uvedených v 711a, odst.1, písm. a) občanského zákoníku, b) výpověď z nájmu bytu z důvodů uvedených v 711a, odst.1, písm. b) až d), 702 a 705 občanského zákoníku. 4. Ve lhůtě podle čl. III., odst. 5., směrnice může ten, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, podat u soudu žalobu na výkon rozhodnutí o vyklizení bytu. Článek VII. Pronájem bytu ve výběrovém řízení 1. Pronajímatel, na základě usnesení rady města, může poskytnout byt do pronájmu ve výběrovém řízení. Oznámení o pronájmu bytu ve výběrovém řízení zveřejní bytové oddělení městského úřadu na úřední desce po dobu alespoň 10 dnů. 2. Při výběru nájemce bytu ve výběrovém řízení, bude rada města přihlížet: - k výši nabídnutého měsíčního nájemného (bez nákladů spojených s užíváním bytu), - ke schopnosti žadatele platit nájemné a náklady spojené s užíváním bytu, - ke skutečnosti, zda žadatel nemá finanční a jiné závazky k pronajímateli, - k trvalému pobytu žadatele. 3. Žadatel o pronájem bytu ve výběrovém řízení předkládá bytovému oddělení městského úřadu písemnou žádost podle přílohy č. 2b) směrnice. 4. Žádosti podle přílohy č. 2b) směrnice a v souladu s oznámením o pronájem bytu ve výběrovém řízení, přijímá a eviduje bytové oddělení městského úřadu. 5. Otevírání obálek s nabídkami se provede za účasti starosty města (místostarosty města), tajemníka městského úřadu a pracovníka bytového oddělení městského úřadu. Bytové oddělení městského úřadu pořídí o otevírání obálek zápis, který je podkladem pro projednání v radě města. V zápise komise uvede, které nabídky obsahují všechny náležitosti oznámení a které nevyhovují podmínkám uvedeným v oznámení. 6. Rada města, v souladu s odst. 2 čl. VII směrnice, rozhodne příslušným usnesením o výsledku pronájmu bytu ve výběrovém řízení. 3

4 7. Rada města může rozhodnout o opakování výběrového řízení nebo nabídku o pronájem bytu ve výběrovém řízení nepřijmout. Článek VIII. Výměna bytů 1. Pronajímatel, na základě usnesení rady města, může udělit souhlas k výměně bytů. 2. Žadatel o vydání souhlasu k výměně bytů, předkládá bytovému oddělení městského úřadu písemnou žádost a písemný souhlas pronajímatele a nájemce zamýšlené výměny bytů, doplněné o písemnou dohodu, ve smyslu 715 občanského zákoníku a podle přílohy č. 3 směrnice, s ověřenými podpisy pronajímatelů a nájemců. 3. Při výměně bytu ve vlastnictví města a bytu v jiném vlastnictví (osobní, družstevní apod.) bude žádost doložena nájemní smlouvou na tento byt a dokladem o vlastnictví bytu, výpisem z listu vlastnictví z katastru nemovitostí, ne starším než 15 dnů. 4. Rada města rozhodne příslušným usnesením o výměně bytů. Bytové oddělení městského úřadu udělí souhlas k výměně bytů. Rozhodnutí oznámí správci městských bytů, který provede změnu v evidenci bytů. Článek IX. Podnájem bytu (části bytu) 1. Pronajímatel, na základě usnesení rady města, může pronajatý byt (části bytu) přenechat jinému do podnájmu. 2. Žadatel (nájemce bytu ve vlastnictví města Kamenice nad Lipou) o vydání souhlasu k podnájmu bytu (části bytu), předkládá bytovému oddělení městského úřadu písemnou žádost. 3. Žadatel v žádosti uvede: jméno a příjmení žadatele, jména a příjmení podnájemců, včetně jejich trvalého pobytu, rozsah podnájmu, doba podnájmu a návrh smlouvy o podnájmu. 4. Rada města rozhodne příslušným usnesením o podnájmu bytu (části bytu). Bytové oddělení městského úřadu udělí souhlas k podnájmu bytu (části bytu). Rozhodnutí oznámí správci městských bytů, který provede změnu v evidenci bytů. Článek X. Pronájem bytu v domech s pečovatelskou službou 1. Pronajímatel na základě usnesení komise sociálně zdravotní rady města může poskytnout byt do pronájmu v domech s pečovatelskou službou, to je v domech čp. 332 a 333 v ulici U Nádraží. 2. Žadatel o pronájem bytu v domech s pečovatelskou službou předkládá sociálně zdravotnímu oddělení městského úřadu žádost podle přílohy č. 4 směrnice spolu s lékařskou zprávou o zdravotním stavu a prohlášením, že nemá svůj vlastní byt nebo není nájemcem jiného bytu. Domy s pečovatelskou službou jsou bez výtahu. Žadatelem nemůže být občan, který má pohybová omezení a není schopen zcela sám zvládnout chůzi do schodů. 3. Žádosti podle přílohy č. 4 přijímá a eviduje sociálně zdravotní oddělení městského úřadu. Je-li doručena žádost neúplná, je vrácena k doplnění s uvedením termínu, dokdy tak musí být učiněno. 4

5 4. Žadatel o pronájem bytu v domech s pečovatelskou službou je povinen tuto službu využívat. Seznam úkonů pečovatelské služby je uveden v příloze č. 5 směrnice. 5. Při hodnocení žádosti o pronájem bytu v domech s pečovatelskou službou jsou žadatelé posuzování v tomto pořadí: a) je přihlášen k trvalému pobytu v Kamenici nad Lipou (Antonka, Březí, Gabrielka, Heřmaň, Johanka, Kamenice nad Lipou, Nová Ves, Pravíkov a Vodná), b) je přihlášen k trvalému pobytu ve správním území pro výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti sociálně zdravotní, c) ostatní. 6. Sociálně zdravotní komise rady města rozhodne příslušným usnesením o pronájmu bytu v domech s pečovatelskou službou. Rozhodnutí předá bytovému oddělení městského úřadu. Rozhodnutí bytové oddělení městského úřadu oznámí správci městských bytů, který provede změnu v evidenci bytů. Článek XI. Závěrečná ustanovení 1. Vnitřní směrnice města č. 1/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města byla schválena usnesením Rady města Kamenice nad Lipou č. 206/2008 dne 23. ledna Tato vnitřní směrnice města ruší Vnitřní směrnice města č. 3/2007 Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města ze dne 17. května V Kamenici nad Lipou dne 24. ledna Ing. Ivan Pfaur starosta města Karel Beránek místostarosta města Příloha: č. 1 - Žádost o pronájem bytu pro sociálně potřebné občany č. 2a) - Oznámení o výběrovém řízení č. 2b) - Žádost o pronájem bytu ve výběrovém řízení č. 3 - Dohoda o výměně bytu č. 4 - Žádost o pronájem bytu v domech s pečovatelskou službou č. 5 - Seznam úkonů pečovatelské služby 5

6 Příloha: č. 1 - Žádost o pronájem bytu pro sociálně potřebné občany ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Příloha č. 1 jméno a příjmení rod. číslo adresa trvalého bydliště zaměstnavatel 1. Žadatel 2.Rodinní příslušníci 3. VYJÁDŘENÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍHO ODDĚLENÍ MĚÚ Sociální potřebnost žadatele: V Kamenici nad Lipou dne 4. VLASTNÍK (NÁJEMCE) SOUČASNÉHO BYTU razítko a podpis Vlastník nebo nájemce: Trvalé bydliště, ulice, čp.: Popis bytu: kategorie I. II. III. IV. podlahová plocha bytu: 1. obytná místnost m m m m2 kuchyň m2 velikost bytu celkem m2 Přehled spolubydlících osob: jméno a příjmení vztah k žadateli POPIS DOSAVADNÍ BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE 6. PROHLÁŠENÍ a) Prohlašuji, že nejsem vlastníkem (spoluvlastníkem) nebo nájemcem jiného bytu nebo domu. b) Souhlasím tímto, aby orgány města ověřily údaje uvedené v této žádosti a umožním k tomuto účelu přístup do ověřovaného bytu. c) Zavazuji se, že v případě změn skutečností uvedených v této žádosti oznámím toto neprodleně bytovému oddělení městského úřadu. V Kamenici nad Lipou dne vlastník (nájemce) současného bytu žadatel 6

7 Příloha: č. 2a) - Oznámení o výběrovém řízení MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU Č.j.: Příloha č. 2a OZNÁMENÍ O PRONÁJMU BYTU VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ podle Vnitřní směrnice č. 1/2008 Dne: Místo: číslo bytu: Velikost bytu: Příslušenství: Vytápění: Služby: Základní nájemné podle čl. III, odst. 2 Směrnice: Kč/měsíc ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Písemná žádost musí být předána na podatelnu městského úřadu Kamenice nad Lipou v zalepené obálce nejpozději do Na čelní straně obálky bude uvedeno čp. domu a pořadové číslo bytu, o jehož pronájem má žadatel zájem. Je-li vyhlášeno výběrové řízení na více bytů zároveň, je nutno podat na pronájem každého bytu zvláštní žádost. Obálka musí být dále označena na čelní straně nápisem NEOTVÍRAT a opatřena zpáteční adresou. Výběrové řízení se uskuteční dne: OSTATNÍ PODMÍNKY Do výběrového řízení nebudou zařazeny žádosti, které nebudou na předepsaném tiskopisu. Pokud po rozhodnutí rady města bude shledáno, že údaje uvedené v žádosti žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, rada města prohlásí výběrové řízení za neplatné a rozhodne o jeho opakování. Při výběru nájemce bytu bude rada města přihlížet: - k výši nabídnutého měsíčního nájemného (bez nákladů spojených s užíváním bytu), - ke schopnosti žadatele platit nájemné a náklady spojené s užíváním bytu, - ke skutečnosti, zda žadatel nemá finanční a jiné závazky k pronajimateli, - k trvalému pobytu žadatele. Žadatel - vítěz výběrového řízení předloží před podpisem smlouvy o nájmu doklad o zaplacení nájemného a nákladů spojených s užíváním bytu na 3 měsíce od data účinnosti smlouvy. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a v případě, že bude nájemcem plněna bez výhrad, její platnost se změní na dobu neurčitou. Vyhlašované nájemné, které je vypočteno podle čl. III., odst. 2 Směrnice, nezahrnuje náklady spojené s užíváním bytu. ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SI ZÁJEMCE VYZVEDNE NA MĚSTSKÉM ÚŘADU, KANCELÁŘ Č. 2 Další informace je možno získat na bytové oddělení městského úřadu, č. dveří 2, tel Vyvěšeno dne :.... Sejmuto dne : tajemník městského úřadu 7

8 Příloha: č. 2b) - Žádost o pronájem bytu ve výběrovém řízení ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Příloha č. 2b jméno a příjmení rod. číslo adresa trvalého bydliště zaměstnavatel 1. Žadatel: 2. Rodinní příslušníci: 3. Celkové čisté měsíční příjmy domácnosti žadatele: Kč/měsíc 3. NABÍDKA NÁJEMNÉHO nájemné vypočtené podle čl. III, odst. 2 Směrnice: Kč/měsíc nabízím nájemné za jeden měsíc: Kč/měsíc 4. POPIS BYTU, KTERÝ ŽADATEL V SOUČASNÉ DOBĚ UŽÍVÁ Místo, ulice a čp. Byt je ve vlastnictví: Popis bytu: kategorie I. II. III. IV. podlahová plocha bytu: 1. obytná místnost m m m m2 kuchyň m2 velikost bytu celkem m2 5. ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM 6. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE Prohlašuji, že jsou mi známy podmínky uvedené v Oznámení o pronájmu bytu ve výběrovém řízení a ve Vnitřní směrnici města č. 1/2008. V Kamenici nad Lipou dne 8 podpis žadatele

9 Příloha: č. 3 - Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů Níže uvedení účastníci v souladu s 715 a násl. občanského zákoníku uzavírají tuto dohodu o výměně bytů. I.... Jméno a příjmení rodné číslo.. Jméno a příjmení. rodné číslo Jsou nájemci (je nájemcem) bytu č...., kategorie...., velikost..., v domě čp... a v ulici... v... Vlastníkem bytu (domu) je... II.. Jméno a příjmení.. Jméno a příjmení. rodné číslo. rodné číslo Jsou nájemci (je nájemcem) bytu č...., kategorie.., velikost..., v domě čp.... a v ulici.. v.. Vlastníkem bytu (domu) je.... Účastníci dohody: 1. Prohlašují, že souhlasí se vzájemnou výměnou bytů tak, že účastníci I. se přestěhují do bytu účastníků II. a ti se přestěhují do bytu účastníků I. 2. Prohlašují, že si vzájemně prokázali právní tituly, na základě nichž dosavadní byty užívají. Výslovně prohlašují, že tyto jejich tituly nejsou nijak omezeny či zpochybňovány, na užívání bytu se nečiní nároky jiný subjekt pronajímatel (vlastník) bytu (domu) neuplatňuje vůči nim nároky na vyklizení bytu. 3. Prohlašují, že do vyměněného bytu vezmou všechny příslušníky domácnosti či jiné osoby, které se v jejich dosavadním bytě zdržují a učiní tak i případnými podnájemníky. Nesplnění tohoto ujednání zakládá právo odstoupit od této dohody. 9

10 4. Prohlašují, že je jim znám technický stav bytu do kterého se stěhují, jsou s ním srozuměni a nečiní si vůči druhé straně jiné nároky, než které si vypořádali před podpisem této dohody. 5. Účinnost této dohody podmiňují souhlasem pronajímatelů (vlastníků) bytů (domů). V.. dne V... dne podpis(y).... podpis(y) Stanovisko vlastníka bytu (domu) I: Stanovisko vlastníka bytu (domu) II: 10

11 Příloha: č. 4 - Žádost o pronájem bytu v domech s pečovatelskou službou ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Příloha č. 4 Jméno a příjmení Rodné číslo Adresa trvalého pobytu Současný pobyt Kontakt (telefon) 1. ŽADATEL 2. RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI 3. POPIS DOSAVADNÍ BYTOVÉ SITUACE ŽADATELE 4. POPIS SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SITUACE ŽADATELE Pohybové omezení ANO / NE 1 Budu využívat tyto úkony pečovatelské služby podle přílohy č. 5 číslo: 5. VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE K ZDRAVOTNÍMU STAVU ŽADATELE Příloha k žádosti (ne starší než 6 měsíců) ANO / NE 1 6. DRUH DŮCHODU V Kamenici nad Lipou dne žadatel 1 Nehodící se škrtněte 11

12 Příloha: č. 5 - Seznam úkonů pečovatelské služby Seznam úkonů Pečovatelské služby 1. Nákupy a donáška nákupů 2. Donáška obědů 3. Donáška léků 4. Odvoz autem 5. Pomoc při oblékání 6. Úklid 7. Čištění oken 8. Praní prádla 9. Praní záclon 12

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 9. 6. 2014, usnesení č. 2014-580/11 Zpracovala Alena Illnerová - odbor rozvoje a majetku

Více

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2 MĚSTO ÚPICE ZÁSADY pro postup při pronájmu obecních bytů Počet stran: 5 Počet příloh: 2 Článek I. Úvodní ustanovení Zásady jsou vydány v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických

Více

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Zastupitelstvo Obce Osek nad Bečvou se usneslo na svém 3. zasedání dne 5. 2. 2015 usnesením č. UZ/03/11/2015

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice MĚSTO PRACHATICE Směrnice č. 5/2013 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice I. Základní ustanovení Rada města Prachatice (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení Obec Skřivany Vnitřní směrnice č. 1/2011 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany I. Základní ustanovení Zastupitelstvo obce Skřivany (dále jen ZO) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany

Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2010 Zásady pro pronájem nebytových prostor v bytových a nebytových domech a jiných objektech v majetku města Rokycany podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Článek I. Preambule Zastupitelstvo Města Jemnice se na svém zasedání dne 12. 6. 2014 usneslo vydat tato pravidla pro pronajímání bytů

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO Pravidla č. 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany čl. I Předmět úpravy 1. Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o

Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o b y t u Razítko a podpis příjemce žádosti. Podací razítko Došlo dne: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem Žadatel Jméno a příjmení: Datum

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012

Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012 Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012 Zásady hospodaření s bytovým fondem města účinnost od 1. 6. 2012 Obsah: Čl. 1 Působnost orgánů města Rokycany Čl. 2 Zajištění správy bytového fondu Čl. 3a

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova Brno

Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova Brno Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova 7 615 00 Brno ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno-Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení:

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování říjen 2015 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené městské

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU. Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Jméno a příjmení Rodné číslo Stav. Trvalé bydliště. Zaměstnání a adresa zaměstnavatele ...

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU. Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Jméno a příjmení Rodné číslo Stav. Trvalé bydliště. Zaměstnání a adresa zaměstnavatele ... ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL/É Jméno a příjmení Rodné číslo

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou P R AV I D L A pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanoví v souladu

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU

ŽÁDOST O PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU Formulář žádosti o pronájem startovacího bytu Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: Část 1 Osobní údaje 1. Žadatel: Adresa

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Pravidla pro nájem v bytech

Pravidla pro nájem v bytech Město Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 7 Směrnice č. 17/2014 Pravidla pro nájem v bytech Datum Zpracovatel Jaroslav Župka, referent odboru správy majetku a komunálních služeb 18.09.2014

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy města Brna, a.s. Křížkovského 247, 664 34 Kuřim IČ: 60713356 výběrové řízení k uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Kníničky PODMÍNKY výběrového řízení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Článek 1 Účel výběrového

Více

Žádost o pronájem bytu

Žádost o pronájem bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU Žádost o pronájem bytu Žadatel 1) Jméno 2) Příjmení 6) Stav 7) R. č. 3) Bydliště: ulice, číslo 8) Telefon 9) Mobil 4) Obec, m.č. 5)

Více

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Schváleno RM dne 19. 5. 2008 usnesením č. 171/5/2008 Nabývá účinnosti dne 20. 5. 2008 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pro přidělování bytů a určení výše nájmu

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č. 504 ze dne

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č. 504 ze dne HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (kategorie 3.6.)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (kategorie 3.6.) 1 z 5 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU 1. UCHAZEČ 2. UCHAZEČ příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP s uvedením PSČ a odkdy doručovací adresa, pokud je

Více

Zásady pro pronajímání zahrádek v Sadu bojovníků za svobodu

Zásady pro pronajímání zahrádek v Sadu bojovníků za svobodu nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 29994/2012 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 4 Spisový znak: 53 2 Zásady pro pronajímání

Více

Žádost o nájem bytu Žadatel Manžel/manželka žadatele Příslušníci domácnosti žadatele, kteří se spolu s ním nastěhují do pronajatého bytu

Žádost o nájem bytu Žadatel Manžel/manželka žadatele Příslušníci domácnosti žadatele, kteří se spolu s ním nastěhují do pronajatého bytu Úřad městské části Praha 16 Odbor místního hospodářství, Správa obecních nemovitostí Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 Radotín Žádost o nájem bytu Žadatel Telefon Email Manžel/manželka žadatele Telefon

Více

Nabídka volného městského bytu k pronájmu

Nabídka volného městského bytu k pronájmu Nabídka volného městského bytu k pronájmu Rada města jako zadavatel vyhlašuje dne 19. 8. 2015 nabídku na pronájem volného městského bytu. Jedná se o byt č. 4 v přízemí v ul. Vitorazská dům čp. 258 v Českých

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU na základě žádosti losováním

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU na základě žádosti losováním MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav IČO: 00237418, DIČ: CZ00237418, TEL.: 326781500, FAX: 326781207, E-MAIL: info@bakovnj.cz ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY 1 z 7 SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Senioři Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. II. Podání žádosti schváleno dne: 11. ledna 2000 účinnost dne: 1. ledna 2000 Úplné znění ke dni 1. 1. 2010 M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Opatření č. 1/2000 Úplné znění Opatření Městské rady v Uherském Hradišti

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2014 Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 3. 3. 2014, usnesení č. 2014-218/4 Zpracovali

Více

Žádost o pronájem BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Usnesení RHMP č ze dne oddíl II. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Žádost o pronájem BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Usnesení RHMP č ze dne oddíl II. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR BYTOVÉHO FONDU PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o pronájem BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Usnesení RHMP č. 3141 ze dne 13.12.2016 oddíl

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů při

Více

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2016 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 1502/R46/16 ze dne 27.06.2016 podle

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 11.01.2016 schválila usnesením č. 666/2016 RM 20 v

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU Formulář žádosti o pronájem bytu sociálního charakteru Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO

Více

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva

Více

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou v Žamberku Číslo pravidel: OS 3204 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 9.7.2003 Účinnost od : 1.8.2003 Platnost do: Zpracoval:

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání a adresa

Více

ZÁSADY. pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín

ZÁSADY. pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín ZÁSADY pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Podání a evidence žádostí III. Poskytnutí nájmu bytů v domech s pečovatelskou

Více

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1)

... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) MĚSTSKÁ CAIT PRAHA 8... _Vř.~9 fi1~$!slké části (1) Priril den zvétejfiěfi(: Jo. ~. 020/(- Posledhi de" i\té~6jněnf: Počet tístů: ~.. Příloha usnesení č. Usn RMC 0365/2015 Rady Městské části Praha 8 ze

Více

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ #1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ 1597/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1413/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Dohoda o dobrovolné výměně bytů mezi níže uvedenými účastníky

Dohoda o dobrovolné výměně bytů mezi níže uvedenými účastníky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Dohoda o dobrovolné výměně bytů mezi níže uvedenými účastníky 1.účastník

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Osoby ohrožené sociálním vyloučením Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště

Více

NÁJEM BYTU ZA 1.SMLUVNÍ NÁJEMNÉ,

NÁJEM BYTU ZA 1.SMLUVNÍ NÁJEMNÉ, 1 z 5 MCP11/16/058612/OMP/FI PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU ZA 1.SMLUVNÍ NÁJEMNÉ, ORGANIZOVANÝ FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ číslo bytu ulice číslo popisné patro velikost bytu NA BYT: 1. UCHAZEČ 2. UCHAZEČ příjmení jméno

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY SMĚRNICE č. 2/2008 o pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava ve správě městského obvodu

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ V OBCI VELICHOVKY Čl. I Obecní byty 1. Obec Velichovky (dále jen obec ) pronajímá byty, které se nacházejí v domě čp. 48 ve výlučném vlastnictví obce 2. Záměr pronajmout

Více

PRODEJ pronajaté bytové jednotky č. 62/5

PRODEJ pronajaté bytové jednotky č. 62/5 Obec Bujanov, 382 41 Kaplice, Bujanov 26 PRODEJ pronajaté bytové jednotky č. 62/5 Obec Bujanov nabízí k odprodeji bytovou jednotku č. 62/5 Popis nemovitosti: Umístění: Obec Bujanov, dům č.p. 62, 2. nadzemní

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY Byt zvláštního určení čp.1550 čp. 1551 Malometrážní

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod stanovila usnesením č. 888/R2/ ze dne 9.0.20 podle 02 odst. 3 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Přijatá radou obce dne 30.11.2015 vydaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2011 pro postup při pronájmu obecních bytů

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2011 pro postup při pronájmu obecních bytů MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZÁSADY č. 1/2011 pro postup při pronájmu obecních bytů Vydává Zastupitelstvo města Trutnova Schváleny ZM, usn. č. 2011-143/3 ze dne 27. 6. 2011 Zpracoval Zodpovědný útvar

Více

Zásady pro pronájmy, pachty a výpůjčky věcí nemovitých a jejich částí

Zásady pro pronájmy, pachty a výpůjčky věcí nemovitých a jejich částí Označení dokumentu: S/25/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 1. 1.2016 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10 MĚSTO TŘINEC

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 18. 5. 2016 usnesením Rady Města Štětí č. 2016/10/290 1 Obsah strana

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák.

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák. Žadatel 1) Jméno 2)

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více