PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne v platném znění. Byla provedena úprava ŠVP na základě pokynů MŠMT. Všichni vyučující mají kopie předmětů, které vyučují podle tohoto dokumentu. MS a PK si stanovily rozsah učiva pro jednotlivé předměty a ročníky. Jsou zpracovány tematické a časové plány jednotlivých předmětů. Vedení školy bude klást důraz na úzkou spolupráci vyučujících při dodržování časového rozvržení učiva v jednotlivých předmětech a ročnících, na uplatňování takových metod a forem práce, které aktivně zapojí do vyučovacího procesu všechny žáky. Je nutné pokračovat v kvalitní práci s integrovanými žáky a žáky, kteří mají výukové a kázeňské problémy. To vyžaduje odpovědný a vysoce profesionální přístup všech pedagogických pracovníků a plnění svých povinností, aktivní spolupráci všech metodických útvarů, které jsou na škole ustaveny. Hlavní úkoly v návaznosti na výroční zprávu za školní rok 2013/2014 Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy. I přes ukončení činnosti Centra sportu při školním sportovním klubu pokračovat ve sportovních aktivitách a pořádání soutěží. Účelně vynakládat finanční zdroje získané z ESF operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost pod názvem ICT nás baví, kde máme postavení partnera s finančním příspěvkem. Účastnit se projektu k finanční gramotnosti pořádaným ZŠ Bánov. Zajišťovat pomoc při změně vzdělávacího programu, přijímat a realizovat opatření k odstranění sociálních, zdravotních a bezpečnostních bariér v průběhu vzdělávání, zajišťuje systematickou podporu žákům se SVP. Monitorovat a vyhodnocovat sociální klima školy a klima třídy v oblasti primární prevence a vlivu na podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Promyšleným výchovným působením na žáky předcházet konfliktním situacím mezi dětmi, nevhodnému chování ve škole i na veřejnosti, úzce v tomto směru spolupracovat s rodiči. Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště v rámci výchovného poradenství a protidrogového preventisty s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy. Nadále zapojovat do této práce dyslektické pracoviště. Pokračovat ve využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, informovat rodiče a veřejnost prostřednictvím internetových stránek školy, informačního systému BAKALÁŘ elektronická žákovská knížka, školních vitrín i školního a obecního zpravodaje. V rámci zkušebního provozu zavést elektronickou třídní knihu. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny a školního klubu. Pořádat aktivity, při kterých rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a školních akcích. Školní systém DVPP bude prioritně podporovat plán dle projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 Pedagogický pracovník bude diferencovat nároky a požadavky podle schopností a možností dětí nebo žáků, vede děti nebo žáky k samostatné práci a uplatňuje individualizovanou výuku. Škola vytváří podmínky pro práci školské rady a umožňuje jí podílet se na správě školy. Pedagogové, zákonní zástupci dětí a žáci jsou správně a včas informováni o průběhu a požadovaných výstupech v jednotlivých oblastech vzdělávání podle ŠVP a RVP. Zaměřit se na požadované výstupy ve vybraných povinných vyučovacích předmětech (ČJ, AJ, M) podle RVP. Pokračovat v prevenci úrazovosti žáků. Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích zejména v rámci školního klubu. Spolupracovat s místní tělovýchovnou jednotou, ostatními sportovními oddíly i dalšími spolky v obci. V kritériích pro udělování nadtarifních složek platu zohlednit především podíl zaměstnanců na plnění uvedených bodů plánu práce školy. Vytvořit pestrou nabídku volitelných a nepovinných předmětů. Zaměřit se na výchovu k volbě povolání a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu. Pokračovat ve spolupráci se Sdružením rodičů. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování o žáky se zdravotním postižením. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence. Pracovat na evaluaci školy. Další konkrétní úkoly jsou rozpracovány pro jednotlivé oblasti výchovně vzdělávací práce. Zvýšení úrovně výchovné a vzdělávací práce školy 1) Individuálním přístupem a diferenciací vyučovacího procesu rozvíjet péči o talentované žáky. Žáci, kteří se přihlásí ke studiu na středních školách, budou cílevědomě připravováni na přijímací zkoušky, u ostatních žáků musí být kladen důraz na velmi dobré zvládnutí základního učiva. odp.: všichni vyučující 2) Škola bude organizovat školní kola olympiád a soutěží, připravovat žáky pro vyšší kola olympiád a soutěží. Odp.: vedoucí MS a PK 3) ŘŠ a jeho zástupce budou pravidelně sledovat a vyhodnocovat kvalitu práce metodických útvarů, dbát o její zlepšování ve všech oblastech činností MÚ. Odp.: ŘŠ

3 4) Mimořádnou pozornost je třeba věnovat žákům s výukovými problémy, především těm, kteří mají charakter integrovaných žáků. Všichni pedagogičtí pracovníci se budou průběžně seznamovat s materiály, které stanovují a upřesňují zásady práce s integrovanými žáky. Nezbytnou podmínkou je správné vypracování individuálního vzdělávacího plánu. Odp.: TU, vých. poradce, asistenti ZPŽ 5) Volit takové metody a formy práce, které ve větší míře povedou žáky k tomu, aby získané vědomosti a dovednosti dokázali uplatnit v praktickém životě, aby se dokázali orientovat v situacích a problémech, které se dají řešit pomocí vědomostí a dovedností získaných ve výuce. Odp.: všichni ped. pracovníci 6) Pravidelně aplikovat motivační a aktivační metody zejména ve výuce na 2. stupni. Odp.: učitelé 2. stupně 7) Vedoucí MS a PK zpracují plány práce, kterými se jednotlivé MS a PK budou řídit v průběhu šk. roku. Odp.: vedoucí MS a PK Jazyková výuka 1) Všichni žáci budou věnovat zvýšenou pozornost mateřskému jazyku ve všech jeho formách a to nejen v hodinách Čj. Odp.: všichni vyučující 2) Vyučující Cj budou ve spolupráci s vedením školy vybavovat jazykovou učebnu novými pomůckami a výukovými programy. Odp.: Fr. Ježek 3) Vedení školy bude podporovat další vzdělávání učitelů v oblasti cizích jazyků. Odp: ŘŠ 4) Žáci se zúčastní vybraných soutěží v Čj a CJ. Odp.: J. Mitáčková, F. Ježek ICT 1) V rámci povinných, volitelných i nepovinných předmětů a zájmových útvarů se budou žáci seznamovat se znalostmi a dovednostmi v práci s počítačem. Odp.: P. Kuřina 2) ŘŠ ve spolupráci s vyučujícím informatiky bude pokračovat v modernizaci počítačové sítě. Odp.: ŘŠ 3) Počítačovou učebnu budou využívat vyučující ve všech předmětech, pro které jsou v učebně výukové programy.

4 Odp.: všichni vyučující 4) Vyučující na 1. a 2. stupni v rámci dostupného SW vybavení maximálně využívají možnosti interaktivní tabule k výkladu, procvičování i zkoušení. Kladou důraz, aby práci s touto pomůckou zvládali i žáci v odborných učebnách VV, F, Ch, Z, AJ, Př, D, ČJ. Odp.: všichni vyučující 5) Pomocí předmětu mediální výchova v 9. ročníku vytvořit odpovídající podmínky pro tvorbu absolventských prací. Odp.: P. Kuřina Etická výchova, preventivní opatření proti zneužívání návykových látek a kriminalitě 1) V 6. a 7. ročníku pomocí předmětu etická výchova, který je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především na základě zážitkové metody preventivně působit na správný rozvoj osobnosti žáka. Odp.: Ľ. Ježková 2) Vyučující povedou žáky k dodržování správné životosprávy, budou upozorňovat na škodlivost kouření, pití alkoholu a nebezpečí drog. K tomu je třeba využít tř. hodin, obsah učiva v jednotlivých předmětech, zabývat se touto problematikou na jednáních s rodiči. Odp.: všichni vyučující 3) Výchovná poradkyně bude provádět a koordinovat aktivity v oblasti prevence zneužívání návykových látek. Bude spolupracovat s příslušnými institucemi a zajišťovat vzdělávací akce jak pro žáky, tak i pro pedagogické pracovníky. Odp.: J. Stojaspalová 4) Důslednou kontrolou důvodů nepřítomnosti žáků zamezit případnému výskytu záškoláctví. Odp.: třídní učitelé 5) Přísně postihovat nevhodné chování žáků mezi sebou ve výuce i zájmových kroužcích. Naproti tomu vyzvedávat před třídními kolektivy pozitivní příklady v chování a jednání žáků. Ekologie, ochrana a tvorba pracovního prostředí Odp.: třídní učitelé 1) Vést žáky k šetrnému zacházení s pomůckami, učebnicemi, zařízením učeben a školy, udržovat pořádek ve škole a jejím okolí. Odp.: všichni ped. pracovníci 2) Učitelé Pč a Tv se budou se žáky pravidelně věnovat úpravě okolí školy, školního hřiště a školní zahrady.

5 Odp.: vyučující Pč a Tv 3) Vedení školy bude podporovat činnost všech kroužků, které seznamují děti s přírodou a její ochranou viz plán práce CEV Pantoflíček. Odp.: ŘŠ a ved. ŠK 4) Zabezpečit zodpovědné třídění odpadu a 1x měsíčně uskutečnit sběr papíru včetně jeho pravidelného vyhodnocování. Odp.: Š. Došková 5) V případě příznivého počasí uskutečňovat výuku v altánu na školním dvoře. Odp.: všichni ped. pracovníci 6) Pokračovat v dotačním programu Mléko do škol a Ovoce do škol. Odp.: M. Hajdůchová Tělovýchova, dopravní výchova 1) Pověření učitelé zabezpečí kvalitní průběh všech akcí, které souvisí s dopravní výchovou. Odp.: R. Smrž 2) Škola se zúčastní vybraných sportovních soutěží, dále bude aktivně spolupracovat s AŠSK ČR. Odp.: J. Kvasnička 3) V závěru škol. roku proběhnou tradiční mezitřídní utkání v lehké atletice, kopané. Bude uspořádána triatlonová soutěž Železný žák. Odp.: R. Smrž, M. Kvasnička, J. Kvasnička 4) Žáci tříd se zúčastní základního a zdokonalovacího plaveckého výcviku. Odp.: tř. učitelé 5) Pro žáky 7. a 8. tříd bude zajištěn zimní lyžařský kurs. Odp.: M. Kvasnička 6) Vedení školy bude podporovat vznik dalších zájmových kroužků v oblasti tělovýchovy a sportu v rámci školního klubu. Odp.: ŘŠ Estetická výchova 1) Pověření pedagogové zorganizují návštěvy vybraných kulturních akcí. Odp.: ZŘŠ 2) Žáci se zúčastní vybraných soutěží, škola zorganizuje vlastní soutěže a výstavky žákovských prací. Vánoční výstava se uskuteční ve dnech 6. a Odp.: A. Růžičková 3) Pověření pracovníci se budou starat o dobrou úroveň výzdoby školních budov, tř. učitelé povedou své kolektivy k tomu, aby jednotlivé učebny byly vkusně a účelně

6 zařízeny a vyzdobeny. Odp.: ZŘŠ, TU A. Růžičková Ochrana člověka za mimořádných událostí 1. V závěru školního roku bude provedena jednodenní projektová výuka zaměřená na výše uvedenou tématiku. Odp.: J. Stojaspalová, Ľ. Ježková Předmětové komise, metodické sdružení Hlavní cíle pro rok 2014/ Příprava žáků na soutěže - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím. 2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. Setkání s vyučujícími spádových škol Horní Němčí, Slavkov, Boršice u Blatnice. 3. Kontrola požadované úrovně učebnic - zda odpovídají seznamu schválených učebnic, vzdělávacímu programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, učebním plánům. 4. Vypracování plánu exkurzí, vycházek na celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 5. Zajištění účasti pedagogů na DVPP, s prioritou vzdělávání v počítačových znalostech a dovednostech pracovat s žáky v počítačové učebně a s interaktivními tabulemi. 6. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP. Úkoly předmětových komisí - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP.

7 - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly předsedů předmětových komisí: - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy a sebehodnocení školy. - Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace. - Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů. - Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů. Předmětové komise sdružují učitele stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Organizace školního roku 2014/2015 zahájení školního roku podzimní prázdniny a vánoční prázdniny pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny volno ředitele školy hlavní prázdniny samostudium a , 22. a , , práce související s ped. činností , 2. a Školní rok 2015/2016 začne v úterý

8 Pedagogické rady a třídní schůzky pedagogické rady začátek ve 14:30 hod. třídní schůzky začátek 1. stupeň v 15:30, 2. stupeň v 16:00 Každé 1. úterý v měsíci jsou konzultace pro rodiče do 16 hodin. 6. ledna konzultace nejsou. Průběžné známky: Adaptační kurz 6. tříd Vánoční výstava LVVZ Zápis do 1. třídy Den otevřených dveří Výletový týden Státní svátky 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii 1. leden Nový rok 6. duben Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční Ostatní svátky Významné dny 16. leden Den památky Jana Palacha

9 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen Den narození Jana Ámose Komenského. 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů

10 Učební plán pro 1. stupeň Učební plán ŠVP ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, s platností od Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda a Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Informatika Celkem

11 Učební plán pro 2. stupeň Učební plán ŠVP ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, s platností od Předmět Ročník: Počet hodin: Celkem: Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Etická výchova Výběr předmětů Informatika 3 Sportovní hry Přírodovědný seminář Matematický seminář 3 Fyzikální seminář 3 Mediální výchova 1 1 Sem. etické výchovy 1 Konverzace v AJ Vaření Celkem Poznámky: Volitelné předměty si žáci vybírají z nabídky v dané hodinové dotaci.

12 Volitelné předměty Třída název předmětu vyučující 7. a 8. roč. Sportovní hry 1 h Mgr. J. Kvasnička Vaření 1 h Mgr. E. Buršík Jinková Konverzace v Aj 1 h Mgr. F. Ježek Přírodovědný seminář 1 h Mgr. J. Trtková Nepovinné předměty Třída, ročník předmět hodin Žáků Vyučující 1. roč. Náboženství 2 Sestra Milada 2. roč. Náboženství 2 Sestra Milada 3. roč. Náboženství 2 Mgr. Hofírek 4. roč. Náboženství 1 Sestra Milada 5. roč. Náboženství 1 Sestra Milada 6. a 7. roč. Náboženství 1 Mgr. Hofírek 8. a 9. roč. Náboženství 1 Mgr. Hofírek Zdravotní těl. výchova 2 Mgr. Kvasnička I.A Mgr. Kamila Pavelková I.B Mgr. Blanka Spáčilová II.A Jana Staňová II.B Mgr. Jana Pacholová III. ročník Mgr. Ludmila Beníčková IV. ročník Mgr. Jana Špaňhelová V. A Mgr. Marcela Horká V.B Rostislav Smrž VI.A Mgr. Petr Kuřina VI.B Alena Růžičková VII.A Mgr. Edita Buršík Jinková VII.B Mgr. Jana Mitáčková VIII. roč. Mgr. Pavlína Bobčíková IX. A Mgr. František Ježek IX. B Mgr. Dagmar Bahulová Třídnictví pro školní rok 2014/2015

13 Met. sdružení I. stupně vedoucí: Jana Staňová členové: Mgr. Beníčková, Mgr. Špaňhelová, Mgr. Pacholová, Mgr. Horká, Smrž, Mgr. Ježková, Mgr. Králíková, Mgr. Kvasnička, Mgr. Pavelková Předmětové komise ČJ AJ+RJ D + Ov + Ev F + Ch + Př + Z Hv + Vv Tv + výchova ke zdraví Pč + Inf Matematika Složení předseda: Mgr. Mitáčková členka: Mgr. Miklášová předseda: Mgr. Ježek, členové: Mgr. Stojaspalová, Mgr. Špaňhelová, Mgr. Králíková, Mgr. J. Trtková předseda: Mgr. Stojaspalová členové: Mgr. Hrobařová, Mgr. Buršík Jinková, Mgr. Ježková předseda. Mgr. Buršík Jinková členové: Mgr. Bahulová, Mgr. Kuřina předseda: Růžičková členové: Mgr. Hrobařová předseda: Mgr. Kvasnička J. členové: Mgr. Buršík Jinková, Mgr. Stojaspalová předseda: Mgr. Kuřina členové Mgr. Kvasnička J, Mgr. Kvasnička M, Mgr. Trtková, A. Růžičková, Mgr. Mitáčková předseda: Mgr. Bobčíková členové: Mgr. Hájková ZVONĚNÍ 1. hodina 7,40 8,25 2. hodina 8,35 9,20 3. hodina 9,40 10,25 4. hodina 10,35 11,20 5. hodina 11,30 12,15 6. hodina 12,25 13,10 7. hodina 14,00 14,45 8. hodina 14,55 15,40 Pozn.: mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá přestávka nejméně 50 minut. V případě, že dopolední vyučování končí 5. vyučovací hodinou, odpolední výuka začíná ve hod. Po dohodě s ředitelem školy je možno v odůvodněných případech přestávku zkrátit na 30 minut.

14 Přidělení kabinetů: odborné učebny: 1. ročník Mgr. Pavelková Jč Mgr. Miklášová 2. ročník Mgr. Pacholová Aj Mgr. Ježek 3. ročník Mgr. Beníčková F Mgr. Kuřina 4. ročník Mgr. Špaňhelová Vv Růžičková kuchyňka Mgr. Buršík Jinková D Mgr. Stojaspalová žákovská knihovna Mgr. Špaňhelová, Mgr. Mitáčková Inf. Mgr. Kuřina A. Růžičková TV Mgr. Kvasnička J. Pč - pěst. Pč - kabinet chemie Mgr. Bahulová techn. Práce Mgr. Kvasnička J. kabinet přírodopisu Mgr. Bahulová Z Mgr. B. Jinková kabinet zeměpisu Mgr. Buršík Jinková Př Mgr. Bahulová dyslektická poradna Staňová Ch Mgr. Bahulová Vv Růžičková multimed. Mgr. Kvasnička J. Mgr. Stojaspalová D Hv Mgr. Hrobařová Jč Mgr. Mitáčková kuchyňka Mgr. Buršík Jinková F Pč - pěstit. práce Pč - techn. práce M Mgr. Kuřina A. Růžičková Mgr. Kvasnička J. Mgr. Bobčíková Inf Mgr. Kuřina Hv Mgr. Hrobařová Školní družina Oddělení vychovatelka třída žáků 1. oddělení Simona Synčáková oddělení Mgr. Jiřina Tomancová oddělení Simona Tomíková oddělení Mgr. Jana Trtková Provoz pondělí - pátek

15 Počty žáků ve školním roce 2014/2015 Třída Žáků celkem chlapci dívky HN BUB Slavkov DN Blatnička Vésky Strání St. M I. A I. B II. A II. B III. tř IV. tř V. A V.B Celkem VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. tř IX. A IX. B Celkem Celkem I. a II. st

16 Přehled olympiád a soutěží ve školním roce 2014/2015 Matematická olympiáda zodpovídá: Mgr. Bobčíková Školní kolo: ZŠ Z5 a Z9 - do ZŠ Z6, Z7 až Z8 do Okresní kolo: ZŠ Z5 a Z9 do , pouze pro Z9 K ZŠ Z6, Z7 až Z8 do Matematický klokan Cvrček (2 a 3. roč. ZŠ), Klokánek (4. a 5. roč. ZŠ), Benjamin (6. a 7. roč. ZŠ, Kadet (8. a 9. roč. ZŠ ZŠ, SŠ Š, O, K, U ( ) Pythagoriáda Školní kolo: do Okresní kolo:do Fyzikální olympiáda: Školní kolo: ZŠ E - do ZŠ F - do Okresní kolo: ZŠ E - do ZŠ F - do Chemická olympiáda Školní kolo: do 6. 2 a Okresní kolo: do a Biologická olympiáda Školní kolo: Dle kategorie - do Okresní kolo: Dle kategorie do a Cizí jazyk angličtina Školní kolo: I. A - do II. A - do II. C - do Okresní kolo: I. A do II. A do Cizí jazyk ruština Školní kolo: do 1/2015 zodpovídá: Mgr. Kuřina zodpovídá: Mgr. Bahulová zodpovídá: Mgr. Bahulová zodpovídá: Mgr. Ježek zodpovídá: Mgr. Stojaspalová

17 Olympiáda v českém jazyce Školní kolo: do 11-12/2014 Okresní kolo: do 2/2015 Dějepisná olympiáda Školní kolo: do 11/2014 Okresní kolo: do 1/2015 Zeměpisná olympiáda Školní kolo: do Okresní kolo: do zodpovídá: Mgr. Mitáčková zodpovídá: Mgr. Stojaspalová zodpovídá: Mgr. Buršík Jinková McDonald s Cup zodpovídá: Mgr. Kvasnička J. Okrsek do 4/2015 Okresní kolo do 1. pol Další soutěže dle aktuální nabídky

18 Plán spolupráce Mateřské školy a Základní školy a Základní umělecké školy Dolní Němčí na šk. rok 2014/ Věnovat zvýšenou pozornost připravenosti dětí na základní školu Zodp.: učitelky předškolních tříd a logopedické třídy MŠ T: celoročně - Zajistit návštěvy učitelek budoucích 1. tříd ZŠ v MŠ Zodp.: řed. MŠ, řed. ZŠ T: leden Navštívit s předškolními dětmi 1. třídu ZŠ ještě před zápisem, seznámit děti s budovou ZŠ a jejími prostorami Zodp.: učitelky předškolní a logopedické třídy MŠ T: únor využívat bazén ZŠ k plaveckému výcviku dětí MŠ v rámci Plavecké školy UH Zodp.: řed. MŠ, řed. Plavecké školy T: březen od pořádat společné akce pro děti a veřejnost výstavy, vystoupení kroužků, divadelní představení Zodp.: řed. MŠ, ZŠ, učitelky MŠ a ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí T: celoročně - spolupracovat s ekologickým kroužkem Pantoflíček přírodovědná akce, ekohrátky Zodp.: Trtková Jana vedoucí CEV Pantoflíček při ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí T: celoročně - uspořádat divadelní představení LDO pro děti MŠ Zodp.: Mgr. Hana Staňová T: II. pol. 2014/ uspořádat výchovný koncert hudebního oboru ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí pro děti MŠ Zodp.: Hana Miklášová T: II. pol. 2014/ průzkum zájmu dětí MŠ o hudební obor ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Zodp.: Hana Miklášová T: květen červen Možnost využití víceúčelového hřiště pro děti z MŠ na sportovní hry Zodp.: řed. MŠ, řed. ZŠ a ZUŠ T: červen Zajištění stravování pro MŠ Zodp.: řed. MŠ, řed. ZŠ a ZUŠ T: celoročně Eva Kadlčková, ředitelka MŠ Dolní Němčí Mgr. Milan Kvasnička, ředitel ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

19 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ve školním roce NÁZEV VEDOUCÍ DEN, ČAS Kroužek pro dyslektiky a logopedická prevence Jana Staňová individuální výuka Dramatický kroužek Mgr. Jana Pacholová středa 13:00 13:45 Angličtina hrou pro prváky Angličtina hrou pro druháky Kroužek anglického jazyka pro 2. stupeň Mgr. Miroslava Králíková pondělí 13:00 13:45 Mgr. Jana Pacholová pondělí 13:00 13:45 Mgr. František Ježek čtvrtek 6:50 7:35 Francouzština Mgr. Veronika Toralová pátek Šikovné ruce Mgr. Jana Špaňhelová čtvrtek 12:30 14:00 Kroužek šachů a deskových her Přírodovědný kroužek Pantoflíček Kroužek FIMOVÁNÍ Mgr. Pavlína Bobčíková čtvrtek 12:30 14:00 Mgr. Jana Trtková úterý 13:40 15:10 Bc. Klára Stojaspalová úterý 13:15 14:45 14:45 16:15 Kreativní kroužek Mgr. Hana Miklášová pondělí 13:10 14:40 Pohybové hry Mgr. Kamila Pavelková středa 11:30 12:15 Sportovní kroužek pro 2. stupeň Mgr. Jindřich Kvasnička středa 14:15 15:00 Kopaná David Jurásek středa 13:30 16:00 Volejbal Mgr. Milan Kvasnička čtvrtek 14:00 15:30 Florbal - mladší Simona Synčáková úterý, čtvrtek 15:00 16:30 Florbal - starší PaedDr. Dušan Dobeš pátek 13:30 15:00 Line dance Lenka Lukášová pátek 18:00 20:00 Astronomický kroužek Mgr. Petr Kuřina úterý 13:30 14:15 Taneční kroužek - polonéza Simona Synčáková Šárka Došková úterý 16:30 19:30 Cvičení z matematiky Mgr. Zdeňka Hájková středa 6:50 7:35 Cvičení z jazyka českého Mgr. Hana Miklášová úterý 6:50 7:35

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Celoroční plán školní rok 2016/2017

Celoroční plán školní rok 2016/2017 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2016/2017 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28.

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, 7. května 134, 789 71 Leština IČO:70985472 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Vypracoval: PhDr. Martin Březina. Č. j.: 7/201

Vypracoval: PhDr. Martin Březina. Č. j.: 7/201 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Horní Počernice Stoliňská 823, 193 00 tel.: 2 81 92 11 27, fax: 2 81 92 11 48 e-mail: zs.stolinska@volny.cz mobil: 7777 05 421, 739 301 527 ČÚ: 193 951 850 207/0100 ID: hc6jttv

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace PSČ 785 01 Tel./fax 585 013 770, e-mail skola@zsns-stbk.cz PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠVP ZŠ nám. Svobody Spolu pro život Učit se

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok 2010-2011 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Školní rok 2010/2011 Počet žáků Základní škola 16 847/96-2

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Plán práce na školní rok 2008/2009 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Plán práce na školní rok 2008/2009 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Plán práce na školní rok 2008/2009 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2008/2009 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast řízení IV. Nejdůležitější

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2012/2013 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

Organizace školního roku 2011/ Základní škola Pečky, okres Kolín

Organizace školního roku 2011/ Základní škola Pečky, okres Kolín Organizace školního roku 2011/ 2012 Základní škola Pečky, okres Kolín ČASOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Začátek vyučování ve čtvrtek 1. září 2011 Ukončení 1. pololetí v úterý 31. ledna 2012 Ukončení 2. pololetí

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016 Obsah I. Výchova a vzdělávání... 3 II. Pedagogičtí pracovníci... 6 III. Rodičovská veřejnost... 8 IV. Oblast řízení...

Více

Žákovský diář školní rok 2006/ ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Žákovský diář školní rok 2006/ ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Žákovský diář školní rok 2006/2007-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: ZÁKLADNÍ

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec IČO: Tel: Plán práce

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec IČO: Tel: Plán práce Plán práce Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec pro školní rok 2012/2013 Plán práce základní školy pro školní rok 2012/2013 vychází z koncepce školy, z výroční zprávy o činnosti

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 11 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu členy organizační struktury (týmy):

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu členy organizační struktury (týmy): Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Školní 83, 671 28 Jaroslavice, IČO: 70993866, tel.: 515 275 145, 739 651 230 zs.jaroslavice@zn.orgman.cz, www.zsjaroslavice.cz Plán práce školy

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2013-2014 POHÁDKOVÁ EVROPA (VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH) Projednáno a schváleno na

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Plán práce na školní rok 2016/2017 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce 3-4 Závěry pro práci vyplývající

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více