PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne v platném znění. Byla provedena úprava ŠVP na základě pokynů MŠMT. Všichni vyučující mají kopie předmětů, které vyučují podle tohoto dokumentu. MS a PK si stanovily rozsah učiva pro jednotlivé předměty a ročníky. Jsou zpracovány tematické a časové plány jednotlivých předmětů. Vedení školy bude klást důraz na úzkou spolupráci vyučujících při dodržování časového rozvržení učiva v jednotlivých předmětech a ročnících, na uplatňování takových metod a forem práce, které aktivně zapojí do vyučovacího procesu všechny žáky. Je nutné pokračovat v kvalitní práci s integrovanými žáky a žáky, kteří mají výukové a kázeňské problémy. To vyžaduje odpovědný a vysoce profesionální přístup všech pedagogických pracovníků a plnění svých povinností, aktivní spolupráci všech metodických útvarů, které jsou na škole ustaveny. Hlavní úkoly v návaznosti na výroční zprávu za školní rok 2013/2014 Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy. I přes ukončení činnosti Centra sportu při školním sportovním klubu pokračovat ve sportovních aktivitách a pořádání soutěží. Účelně vynakládat finanční zdroje získané z ESF operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost pod názvem ICT nás baví, kde máme postavení partnera s finančním příspěvkem. Účastnit se projektu k finanční gramotnosti pořádaným ZŠ Bánov. Zajišťovat pomoc při změně vzdělávacího programu, přijímat a realizovat opatření k odstranění sociálních, zdravotních a bezpečnostních bariér v průběhu vzdělávání, zajišťuje systematickou podporu žákům se SVP. Monitorovat a vyhodnocovat sociální klima školy a klima třídy v oblasti primární prevence a vlivu na podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Promyšleným výchovným působením na žáky předcházet konfliktním situacím mezi dětmi, nevhodnému chování ve škole i na veřejnosti, úzce v tomto směru spolupracovat s rodiči. Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště v rámci výchovného poradenství a protidrogového preventisty s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy. Nadále zapojovat do této práce dyslektické pracoviště. Pokračovat ve využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, informovat rodiče a veřejnost prostřednictvím internetových stránek školy, informačního systému BAKALÁŘ elektronická žákovská knížka, školních vitrín i školního a obecního zpravodaje. V rámci zkušebního provozu zavést elektronickou třídní knihu. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny a školního klubu. Pořádat aktivity, při kterých rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a školních akcích. Školní systém DVPP bude prioritně podporovat plán dle projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 Pedagogický pracovník bude diferencovat nároky a požadavky podle schopností a možností dětí nebo žáků, vede děti nebo žáky k samostatné práci a uplatňuje individualizovanou výuku. Škola vytváří podmínky pro práci školské rady a umožňuje jí podílet se na správě školy. Pedagogové, zákonní zástupci dětí a žáci jsou správně a včas informováni o průběhu a požadovaných výstupech v jednotlivých oblastech vzdělávání podle ŠVP a RVP. Zaměřit se na požadované výstupy ve vybraných povinných vyučovacích předmětech (ČJ, AJ, M) podle RVP. Pokračovat v prevenci úrazovosti žáků. Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích zejména v rámci školního klubu. Spolupracovat s místní tělovýchovnou jednotou, ostatními sportovními oddíly i dalšími spolky v obci. V kritériích pro udělování nadtarifních složek platu zohlednit především podíl zaměstnanců na plnění uvedených bodů plánu práce školy. Vytvořit pestrou nabídku volitelných a nepovinných předmětů. Zaměřit se na výchovu k volbě povolání a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu. Pokračovat ve spolupráci se Sdružením rodičů. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování o žáky se zdravotním postižením. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence. Pracovat na evaluaci školy. Další konkrétní úkoly jsou rozpracovány pro jednotlivé oblasti výchovně vzdělávací práce. Zvýšení úrovně výchovné a vzdělávací práce školy 1) Individuálním přístupem a diferenciací vyučovacího procesu rozvíjet péči o talentované žáky. Žáci, kteří se přihlásí ke studiu na středních školách, budou cílevědomě připravováni na přijímací zkoušky, u ostatních žáků musí být kladen důraz na velmi dobré zvládnutí základního učiva. odp.: všichni vyučující 2) Škola bude organizovat školní kola olympiád a soutěží, připravovat žáky pro vyšší kola olympiád a soutěží. Odp.: vedoucí MS a PK 3) ŘŠ a jeho zástupce budou pravidelně sledovat a vyhodnocovat kvalitu práce metodických útvarů, dbát o její zlepšování ve všech oblastech činností MÚ. Odp.: ŘŠ

3 4) Mimořádnou pozornost je třeba věnovat žákům s výukovými problémy, především těm, kteří mají charakter integrovaných žáků. Všichni pedagogičtí pracovníci se budou průběžně seznamovat s materiály, které stanovují a upřesňují zásady práce s integrovanými žáky. Nezbytnou podmínkou je správné vypracování individuálního vzdělávacího plánu. Odp.: TU, vých. poradce, asistenti ZPŽ 5) Volit takové metody a formy práce, které ve větší míře povedou žáky k tomu, aby získané vědomosti a dovednosti dokázali uplatnit v praktickém životě, aby se dokázali orientovat v situacích a problémech, které se dají řešit pomocí vědomostí a dovedností získaných ve výuce. Odp.: všichni ped. pracovníci 6) Pravidelně aplikovat motivační a aktivační metody zejména ve výuce na 2. stupni. Odp.: učitelé 2. stupně 7) Vedoucí MS a PK zpracují plány práce, kterými se jednotlivé MS a PK budou řídit v průběhu šk. roku. Odp.: vedoucí MS a PK Jazyková výuka 1) Všichni žáci budou věnovat zvýšenou pozornost mateřskému jazyku ve všech jeho formách a to nejen v hodinách Čj. Odp.: všichni vyučující 2) Vyučující Cj budou ve spolupráci s vedením školy vybavovat jazykovou učebnu novými pomůckami a výukovými programy. Odp.: Fr. Ježek 3) Vedení školy bude podporovat další vzdělávání učitelů v oblasti cizích jazyků. Odp: ŘŠ 4) Žáci se zúčastní vybraných soutěží v Čj a CJ. Odp.: J. Mitáčková, F. Ježek ICT 1) V rámci povinných, volitelných i nepovinných předmětů a zájmových útvarů se budou žáci seznamovat se znalostmi a dovednostmi v práci s počítačem. Odp.: P. Kuřina 2) ŘŠ ve spolupráci s vyučujícím informatiky bude pokračovat v modernizaci počítačové sítě. Odp.: ŘŠ 3) Počítačovou učebnu budou využívat vyučující ve všech předmětech, pro které jsou v učebně výukové programy.

4 Odp.: všichni vyučující 4) Vyučující na 1. a 2. stupni v rámci dostupného SW vybavení maximálně využívají možnosti interaktivní tabule k výkladu, procvičování i zkoušení. Kladou důraz, aby práci s touto pomůckou zvládali i žáci v odborných učebnách VV, F, Ch, Z, AJ, Př, D, ČJ. Odp.: všichni vyučující 5) Pomocí předmětu mediální výchova v 9. ročníku vytvořit odpovídající podmínky pro tvorbu absolventských prací. Odp.: P. Kuřina Etická výchova, preventivní opatření proti zneužívání návykových látek a kriminalitě 1) V 6. a 7. ročníku pomocí předmětu etická výchova, který je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především na základě zážitkové metody preventivně působit na správný rozvoj osobnosti žáka. Odp.: Ľ. Ježková 2) Vyučující povedou žáky k dodržování správné životosprávy, budou upozorňovat na škodlivost kouření, pití alkoholu a nebezpečí drog. K tomu je třeba využít tř. hodin, obsah učiva v jednotlivých předmětech, zabývat se touto problematikou na jednáních s rodiči. Odp.: všichni vyučující 3) Výchovná poradkyně bude provádět a koordinovat aktivity v oblasti prevence zneužívání návykových látek. Bude spolupracovat s příslušnými institucemi a zajišťovat vzdělávací akce jak pro žáky, tak i pro pedagogické pracovníky. Odp.: J. Stojaspalová 4) Důslednou kontrolou důvodů nepřítomnosti žáků zamezit případnému výskytu záškoláctví. Odp.: třídní učitelé 5) Přísně postihovat nevhodné chování žáků mezi sebou ve výuce i zájmových kroužcích. Naproti tomu vyzvedávat před třídními kolektivy pozitivní příklady v chování a jednání žáků. Ekologie, ochrana a tvorba pracovního prostředí Odp.: třídní učitelé 1) Vést žáky k šetrnému zacházení s pomůckami, učebnicemi, zařízením učeben a školy, udržovat pořádek ve škole a jejím okolí. Odp.: všichni ped. pracovníci 2) Učitelé Pč a Tv se budou se žáky pravidelně věnovat úpravě okolí školy, školního hřiště a školní zahrady.

5 Odp.: vyučující Pč a Tv 3) Vedení školy bude podporovat činnost všech kroužků, které seznamují děti s přírodou a její ochranou viz plán práce CEV Pantoflíček. Odp.: ŘŠ a ved. ŠK 4) Zabezpečit zodpovědné třídění odpadu a 1x měsíčně uskutečnit sběr papíru včetně jeho pravidelného vyhodnocování. Odp.: Š. Došková 5) V případě příznivého počasí uskutečňovat výuku v altánu na školním dvoře. Odp.: všichni ped. pracovníci 6) Pokračovat v dotačním programu Mléko do škol a Ovoce do škol. Odp.: M. Hajdůchová Tělovýchova, dopravní výchova 1) Pověření učitelé zabezpečí kvalitní průběh všech akcí, které souvisí s dopravní výchovou. Odp.: R. Smrž 2) Škola se zúčastní vybraných sportovních soutěží, dále bude aktivně spolupracovat s AŠSK ČR. Odp.: J. Kvasnička 3) V závěru škol. roku proběhnou tradiční mezitřídní utkání v lehké atletice, kopané. Bude uspořádána triatlonová soutěž Železný žák. Odp.: R. Smrž, M. Kvasnička, J. Kvasnička 4) Žáci tříd se zúčastní základního a zdokonalovacího plaveckého výcviku. Odp.: tř. učitelé 5) Pro žáky 7. a 8. tříd bude zajištěn zimní lyžařský kurs. Odp.: M. Kvasnička 6) Vedení školy bude podporovat vznik dalších zájmových kroužků v oblasti tělovýchovy a sportu v rámci školního klubu. Odp.: ŘŠ Estetická výchova 1) Pověření pedagogové zorganizují návštěvy vybraných kulturních akcí. Odp.: ZŘŠ 2) Žáci se zúčastní vybraných soutěží, škola zorganizuje vlastní soutěže a výstavky žákovských prací. Vánoční výstava se uskuteční ve dnech 6. a Odp.: A. Růžičková 3) Pověření pracovníci se budou starat o dobrou úroveň výzdoby školních budov, tř. učitelé povedou své kolektivy k tomu, aby jednotlivé učebny byly vkusně a účelně

6 zařízeny a vyzdobeny. Odp.: ZŘŠ, TU A. Růžičková Ochrana člověka za mimořádných událostí 1. V závěru školního roku bude provedena jednodenní projektová výuka zaměřená na výše uvedenou tématiku. Odp.: J. Stojaspalová, Ľ. Ježková Předmětové komise, metodické sdružení Hlavní cíle pro rok 2014/ Příprava žáků na soutěže - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím. 2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. Setkání s vyučujícími spádových škol Horní Němčí, Slavkov, Boršice u Blatnice. 3. Kontrola požadované úrovně učebnic - zda odpovídají seznamu schválených učebnic, vzdělávacímu programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, učebním plánům. 4. Vypracování plánu exkurzí, vycházek na celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 5. Zajištění účasti pedagogů na DVPP, s prioritou vzdělávání v počítačových znalostech a dovednostech pracovat s žáky v počítačové učebně a s interaktivními tabulemi. 6. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP. Úkoly předmětových komisí - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP.

7 - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly předsedů předmětových komisí: - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy a sebehodnocení školy. - Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace. - Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů. - Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů. Předmětové komise sdružují učitele stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Organizace školního roku 2014/2015 zahájení školního roku podzimní prázdniny a vánoční prázdniny pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny volno ředitele školy hlavní prázdniny samostudium a , 22. a , , práce související s ped. činností , 2. a Školní rok 2015/2016 začne v úterý

8 Pedagogické rady a třídní schůzky pedagogické rady začátek ve 14:30 hod. třídní schůzky začátek 1. stupeň v 15:30, 2. stupeň v 16:00 Každé 1. úterý v měsíci jsou konzultace pro rodiče do 16 hodin. 6. ledna konzultace nejsou. Průběžné známky: Adaptační kurz 6. tříd Vánoční výstava LVVZ Zápis do 1. třídy Den otevřených dveří Výletový týden Státní svátky 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii 1. leden Nový rok 6. duben Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční Ostatní svátky Významné dny 16. leden Den památky Jana Palacha

9 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen Den narození Jana Ámose Komenského. 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů

10 Učební plán pro 1. stupeň Učební plán ŠVP ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, s platností od Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda a Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Informatika Celkem

11 Učební plán pro 2. stupeň Učební plán ŠVP ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, s platností od Předmět Ročník: Počet hodin: Celkem: Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Etická výchova Výběr předmětů Informatika 3 Sportovní hry Přírodovědný seminář Matematický seminář 3 Fyzikální seminář 3 Mediální výchova 1 1 Sem. etické výchovy 1 Konverzace v AJ Vaření Celkem Poznámky: Volitelné předměty si žáci vybírají z nabídky v dané hodinové dotaci.

12 Volitelné předměty Třída název předmětu vyučující 7. a 8. roč. Sportovní hry 1 h Mgr. J. Kvasnička Vaření 1 h Mgr. E. Buršík Jinková Konverzace v Aj 1 h Mgr. F. Ježek Přírodovědný seminář 1 h Mgr. J. Trtková Nepovinné předměty Třída, ročník předmět hodin Žáků Vyučující 1. roč. Náboženství 2 Sestra Milada 2. roč. Náboženství 2 Sestra Milada 3. roč. Náboženství 2 Mgr. Hofírek 4. roč. Náboženství 1 Sestra Milada 5. roč. Náboženství 1 Sestra Milada 6. a 7. roč. Náboženství 1 Mgr. Hofírek 8. a 9. roč. Náboženství 1 Mgr. Hofírek Zdravotní těl. výchova 2 Mgr. Kvasnička I.A Mgr. Kamila Pavelková I.B Mgr. Blanka Spáčilová II.A Jana Staňová II.B Mgr. Jana Pacholová III. ročník Mgr. Ludmila Beníčková IV. ročník Mgr. Jana Špaňhelová V. A Mgr. Marcela Horká V.B Rostislav Smrž VI.A Mgr. Petr Kuřina VI.B Alena Růžičková VII.A Mgr. Edita Buršík Jinková VII.B Mgr. Jana Mitáčková VIII. roč. Mgr. Pavlína Bobčíková IX. A Mgr. František Ježek IX. B Mgr. Dagmar Bahulová Třídnictví pro školní rok 2014/2015

13 Met. sdružení I. stupně vedoucí: Jana Staňová členové: Mgr. Beníčková, Mgr. Špaňhelová, Mgr. Pacholová, Mgr. Horká, Smrž, Mgr. Ježková, Mgr. Králíková, Mgr. Kvasnička, Mgr. Pavelková Předmětové komise ČJ AJ+RJ D + Ov + Ev F + Ch + Př + Z Hv + Vv Tv + výchova ke zdraví Pč + Inf Matematika Složení předseda: Mgr. Mitáčková členka: Mgr. Miklášová předseda: Mgr. Ježek, členové: Mgr. Stojaspalová, Mgr. Špaňhelová, Mgr. Králíková, Mgr. J. Trtková předseda: Mgr. Stojaspalová členové: Mgr. Hrobařová, Mgr. Buršík Jinková, Mgr. Ježková předseda. Mgr. Buršík Jinková členové: Mgr. Bahulová, Mgr. Kuřina předseda: Růžičková členové: Mgr. Hrobařová předseda: Mgr. Kvasnička J. členové: Mgr. Buršík Jinková, Mgr. Stojaspalová předseda: Mgr. Kuřina členové Mgr. Kvasnička J, Mgr. Kvasnička M, Mgr. Trtková, A. Růžičková, Mgr. Mitáčková předseda: Mgr. Bobčíková členové: Mgr. Hájková ZVONĚNÍ 1. hodina 7,40 8,25 2. hodina 8,35 9,20 3. hodina 9,40 10,25 4. hodina 10,35 11,20 5. hodina 11,30 12,15 6. hodina 12,25 13,10 7. hodina 14,00 14,45 8. hodina 14,55 15,40 Pozn.: mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá přestávka nejméně 50 minut. V případě, že dopolední vyučování končí 5. vyučovací hodinou, odpolední výuka začíná ve hod. Po dohodě s ředitelem školy je možno v odůvodněných případech přestávku zkrátit na 30 minut.

14 Přidělení kabinetů: odborné učebny: 1. ročník Mgr. Pavelková Jč Mgr. Miklášová 2. ročník Mgr. Pacholová Aj Mgr. Ježek 3. ročník Mgr. Beníčková F Mgr. Kuřina 4. ročník Mgr. Špaňhelová Vv Růžičková kuchyňka Mgr. Buršík Jinková D Mgr. Stojaspalová žákovská knihovna Mgr. Špaňhelová, Mgr. Mitáčková Inf. Mgr. Kuřina A. Růžičková TV Mgr. Kvasnička J. Pč - pěst. Pč - kabinet chemie Mgr. Bahulová techn. Práce Mgr. Kvasnička J. kabinet přírodopisu Mgr. Bahulová Z Mgr. B. Jinková kabinet zeměpisu Mgr. Buršík Jinková Př Mgr. Bahulová dyslektická poradna Staňová Ch Mgr. Bahulová Vv Růžičková multimed. Mgr. Kvasnička J. Mgr. Stojaspalová D Hv Mgr. Hrobařová Jč Mgr. Mitáčková kuchyňka Mgr. Buršík Jinková F Pč - pěstit. práce Pč - techn. práce M Mgr. Kuřina A. Růžičková Mgr. Kvasnička J. Mgr. Bobčíková Inf Mgr. Kuřina Hv Mgr. Hrobařová Školní družina Oddělení vychovatelka třída žáků 1. oddělení Simona Synčáková oddělení Mgr. Jiřina Tomancová oddělení Simona Tomíková oddělení Mgr. Jana Trtková Provoz pondělí - pátek

15 Počty žáků ve školním roce 2014/2015 Třída Žáků celkem chlapci dívky HN BUB Slavkov DN Blatnička Vésky Strání St. M I. A I. B II. A II. B III. tř IV. tř V. A V.B Celkem VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. tř IX. A IX. B Celkem Celkem I. a II. st

16 Přehled olympiád a soutěží ve školním roce 2014/2015 Matematická olympiáda zodpovídá: Mgr. Bobčíková Školní kolo: ZŠ Z5 a Z9 - do ZŠ Z6, Z7 až Z8 do Okresní kolo: ZŠ Z5 a Z9 do , pouze pro Z9 K ZŠ Z6, Z7 až Z8 do Matematický klokan Cvrček (2 a 3. roč. ZŠ), Klokánek (4. a 5. roč. ZŠ), Benjamin (6. a 7. roč. ZŠ, Kadet (8. a 9. roč. ZŠ ZŠ, SŠ Š, O, K, U ( ) Pythagoriáda Školní kolo: do Okresní kolo:do Fyzikální olympiáda: Školní kolo: ZŠ E - do ZŠ F - do Okresní kolo: ZŠ E - do ZŠ F - do Chemická olympiáda Školní kolo: do 6. 2 a Okresní kolo: do a Biologická olympiáda Školní kolo: Dle kategorie - do Okresní kolo: Dle kategorie do a Cizí jazyk angličtina Školní kolo: I. A - do II. A - do II. C - do Okresní kolo: I. A do II. A do Cizí jazyk ruština Školní kolo: do 1/2015 zodpovídá: Mgr. Kuřina zodpovídá: Mgr. Bahulová zodpovídá: Mgr. Bahulová zodpovídá: Mgr. Ježek zodpovídá: Mgr. Stojaspalová

17 Olympiáda v českém jazyce Školní kolo: do 11-12/2014 Okresní kolo: do 2/2015 Dějepisná olympiáda Školní kolo: do 11/2014 Okresní kolo: do 1/2015 Zeměpisná olympiáda Školní kolo: do Okresní kolo: do zodpovídá: Mgr. Mitáčková zodpovídá: Mgr. Stojaspalová zodpovídá: Mgr. Buršík Jinková McDonald s Cup zodpovídá: Mgr. Kvasnička J. Okrsek do 4/2015 Okresní kolo do 1. pol Další soutěže dle aktuální nabídky

18 Plán spolupráce Mateřské školy a Základní školy a Základní umělecké školy Dolní Němčí na šk. rok 2014/ Věnovat zvýšenou pozornost připravenosti dětí na základní školu Zodp.: učitelky předškolních tříd a logopedické třídy MŠ T: celoročně - Zajistit návštěvy učitelek budoucích 1. tříd ZŠ v MŠ Zodp.: řed. MŠ, řed. ZŠ T: leden Navštívit s předškolními dětmi 1. třídu ZŠ ještě před zápisem, seznámit děti s budovou ZŠ a jejími prostorami Zodp.: učitelky předškolní a logopedické třídy MŠ T: únor využívat bazén ZŠ k plaveckému výcviku dětí MŠ v rámci Plavecké školy UH Zodp.: řed. MŠ, řed. Plavecké školy T: březen od pořádat společné akce pro děti a veřejnost výstavy, vystoupení kroužků, divadelní představení Zodp.: řed. MŠ, ZŠ, učitelky MŠ a ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí T: celoročně - spolupracovat s ekologickým kroužkem Pantoflíček přírodovědná akce, ekohrátky Zodp.: Trtková Jana vedoucí CEV Pantoflíček při ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí T: celoročně - uspořádat divadelní představení LDO pro děti MŠ Zodp.: Mgr. Hana Staňová T: II. pol. 2014/ uspořádat výchovný koncert hudebního oboru ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí pro děti MŠ Zodp.: Hana Miklášová T: II. pol. 2014/ průzkum zájmu dětí MŠ o hudební obor ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Zodp.: Hana Miklášová T: květen červen Možnost využití víceúčelového hřiště pro děti z MŠ na sportovní hry Zodp.: řed. MŠ, řed. ZŠ a ZUŠ T: červen Zajištění stravování pro MŠ Zodp.: řed. MŠ, řed. ZŠ a ZUŠ T: celoročně Eva Kadlčková, ředitelka MŠ Dolní Němčí Mgr. Milan Kvasnička, ředitel ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

19 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ve školním roce NÁZEV VEDOUCÍ DEN, ČAS Kroužek pro dyslektiky a logopedická prevence Jana Staňová individuální výuka Dramatický kroužek Mgr. Jana Pacholová středa 13:00 13:45 Angličtina hrou pro prváky Angličtina hrou pro druháky Kroužek anglického jazyka pro 2. stupeň Mgr. Miroslava Králíková pondělí 13:00 13:45 Mgr. Jana Pacholová pondělí 13:00 13:45 Mgr. František Ježek čtvrtek 6:50 7:35 Francouzština Mgr. Veronika Toralová pátek Šikovné ruce Mgr. Jana Špaňhelová čtvrtek 12:30 14:00 Kroužek šachů a deskových her Přírodovědný kroužek Pantoflíček Kroužek FIMOVÁNÍ Mgr. Pavlína Bobčíková čtvrtek 12:30 14:00 Mgr. Jana Trtková úterý 13:40 15:10 Bc. Klára Stojaspalová úterý 13:15 14:45 14:45 16:15 Kreativní kroužek Mgr. Hana Miklášová pondělí 13:10 14:40 Pohybové hry Mgr. Kamila Pavelková středa 11:30 12:15 Sportovní kroužek pro 2. stupeň Mgr. Jindřich Kvasnička středa 14:15 15:00 Kopaná David Jurásek středa 13:30 16:00 Volejbal Mgr. Milan Kvasnička čtvrtek 14:00 15:30 Florbal - mladší Simona Synčáková úterý, čtvrtek 15:00 16:30 Florbal - starší PaedDr. Dušan Dobeš pátek 13:30 15:00 Line dance Lenka Lukášová pátek 18:00 20:00 Astronomický kroužek Mgr. Petr Kuřina úterý 13:30 14:15 Taneční kroužek - polonéza Simona Synčáková Šárka Došková úterý 16:30 19:30 Cvičení z matematiky Mgr. Zdeňka Hájková středa 6:50 7:35 Cvičení z jazyka českého Mgr. Hana Miklášová úterý 6:50 7:35

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více