Záznamy o činnostech zpracování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznamy o činnostech zpracování"

Transkript

1 Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace náměstí. května 153/a, 0 11 Boskovice Typová dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR Záznamy o činnostech zpracování

2 OBSAH 1 Základní identifikované účely zpracování v rámci zajištění vzdělávání Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Zajištění středního vzdělávání Zajištní odborného výcviku a odborné praxe Další vzdělávání pedagogických pracovníků Programy evropských strukturálních fondů vč. Erasmus Základní identifikované účely zpracování v rámci poskytování služeb Poskytování poradenských služeb ve školách Ubytování žáků školy v domově mládeže Ubytování cizích osob za úplatu Zajištění školního stravování Evidence čtenářů školní knihovny Základní identifikované společné účely zpracování Výběrová řízení na zaměstnance Pracovněprávní a mzdová agenda Evidence uchazečů o zaměstnání Evidence úrazů Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím Ochrana majetku a osob Prezentace příspěvkové organizace Organizace zájezdů, sportovních a pobytových kurzů atd Projekty, žádosti o dotace Vedení účetnictví příspěvkové organizace Smlouvy a objednávky služeb Stránka z 35

3 Stránka 3 z 35

4 1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKOVANÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE 1 účel zpracování PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE čl. odst. 1 písm. c) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 3 právní titul pro zpracování Plnění právní povinnosti podle zákona č. 51/004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 353/01 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 4 kategorie subjektů údajů Uchazeč a jeho zákonný zástupce. 5 kategorie osobních údajů (pozn.: osobní se vyskytují v uvedených formalizovaných dokumentech) Přihláška ke vzdělávání ve střední škole viz tiskopis Přihlášky stanovený MŠMT ČR Náležitosti přihlášky ke vzdělávání viz 1 vyhlášky č. 353/01 Sb. Zápisový lístek viz příloha k vyhlášce č. 353/01 Sb. Doporučení školského poradenského zařízení týká se uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem a v rozsahu stanoveném v 5 vyhlášky č. 353/01 Sb. (pozn.: týká se uchazečů, kteří mají konat jednotnou zkoušku). Stránka 4 z 35

5 podle čl. 4 odst. 1 druhého opatření dle čl. 3 GDPR Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka 5 z 35

6 1. ZAJIŠTĚNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 účel zpracování ZAJIŠTĚNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ čl. odst. 1 písm. c) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 3 právní titul pro zpracování Plnění právní povinnosti dle odst. zákona č. 51/004 Sb., školský zákon. 4 kategorie subjektů údajů Žák střední školy. 5 kategorie osobních údajů Viz odst. zákona č. 51/004 Sb., školský zákon podle čl. 4 odst. 1 druhého V průběhu vzdělávání: nezbytné osobní jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem. Ukončení vzdělávání závěrečnou zkouškou: členové zkušení komise Ukončení vzdělávání maturitní zkouškou: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (pozn.: z pověření MŠMT ČR zpracovává data v registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce) členové zkušební maturitní komise Stránka z 35

7 opatření dle čl. 3 GDPR Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka z 35

8 1.3 ZAJIŠTNÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU A ODBORNÉ PRAXE 1 účel zpracování ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉHO VÝCVIKU a ODBORNÉ PRAXE čl. odst. 1 písm. c) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 3 právní titul pro zpracování Plnění právní povinnosti podle zákona č. 51/004 Sb., školský zákon, vyhláška č.13/005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 4 kategorie subjektů údajů Žák střední školy. 5 kategorie osobních údajů Identifikační a další nezbytné k zajištění výcviku či praxe u smluvního subjektu. podle čl. 4 odst. 1 druhého opatření dle čl. 3 GDPR Školy, školská zařízení, fyzické a právnické osoby, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka z 35

9 1.4 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 1 účel zpracování DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ čl. odst. 1: písm. c) GDPR písm. b) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 3 právní titul pro zpracování Plnění právní povinnosti dle: Dle 115 zákona č. 51/ 004 Sb., školský zákon zákona č. /00 Sb., zákoník práce, a zákona č. 53/004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. Zajištění vzdělávání na základě přihlášky. 4 kategorie subjektů údajů Pedagogičtí pracovníci. 5 kategorie osobních údajů Nezbytné identifikační, adresní a kontaktní (jméno, příjmení, titul, datum narození, název a adresa školy/školského zařízení, telefon, ). podle čl. 4 odst. 1 druhého Osobní nejsou předávány jiným osobám. Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka z 35

10 opatření dle čl. 3 GDPR Stránka z 35

11 1.5 PROGRAMY EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ VČ. ERASMUS+ 1 účel zpracování PROGRAMY EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ VČ. ERASMUS + čl. odst. 1: písm. a) GDPR písm. e) GDPR Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je pověřen správce 3 právní titul pro zpracování Úkol ve veřejném zájmu 4 kategorie subjektů údajů Zapojené osoby, účastníci programu. 5 kategorie osobních údajů Identifikační, adresní a další nezbytné osobní dle stanovených pravidel v konkrétních projektech. podle čl. 4 odst. 1 druhého opatření dle čl. 3 GDPR Nezbytné osobní jsou předávány či zpřístupňovány osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona nebo dle stanovených pravidel konkrétních projektů. Dle Spisového a skartačního řádu a/nebo dle stanovených pravidel v konkrétních projektech. Stránka 11 z 35

12 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKOVANÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB.1 POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH 1 účel zpracování POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH čl. odst. 1: písm. c) GDPR čl. odst. : písm. a) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním svých zvláštních kategorií osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů. 3 právní titul pro zpracování Plnění právní povinnosti podle zákona č. 51/004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. /01 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhlášky č. /005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Písemný informovaný a výslovný souhlas zletilých subjektů údajů nebo zákonných zástupců nezletilých subjektů údajů s poskytnutím služby. 4 kategorie subjektů údajů Dítě, žák, student. 5 kategorie osobních údajů viz odst. zákona č. 51/004 Sb., školský zákon doporučení školského poradenského zařízení Nezbytné osobní mohou být předány pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem (např. příslušné školské poradenské zařízení). Stránka 1 z 35

13 podle čl. 4 odst. 1 druhého opatření dle čl. 3 GDPR Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka 13 z 35

14 . UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY V DOMOVĚ MLÁDEŽE 1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY V DOMOVĚ MLÁDEŽE čl. odst. 1: písm. c) GDPR písm. b) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (plnění povinností ze zákona). Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 3 právní titul pro zpracování Plnění právní povinnosti podle zákona č. 51/004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. /005 Sb. Plnění na základě přihlášky k ubytování. 4 kategorie subjektů údajů 5 kategorie osobních údajů Žáci ubytovaní v Domově mládeže, zákonní zástupci nezletilých žáků. Žáci, studenti, případně zákonní zástupci nezletilých, nezbytné identifikační a případně další v rozsahu odst. 3 zákona č. 51/004 Sb., školský zákon. podle čl. 4 odst. 1 druhého opatření dle čl. 3 GDPR Nezbytné osobní jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem. Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka 14 z 35

15 .3 UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU 1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU čl. odst. 1: písm. c) GDPR písm. b) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 3 právní titul pro zpracování Plnění právní povinnosti dle: zákona č. 55/ Sb., o místních poplatcích, zákona č. 3/1 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Plnění předmětu smlouvy o ubytování. 4 kategorie subjektů údajů Ubytované fyzické osoby. 5 kategorie osobních údajů viz zákona č. 55/ Sb., o místních poplatcích (doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo OP nebo CD ubytované fyzické osoby), nebo viz 1 zákona č. 3/1 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (jméno a příjmení, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo CD, počátek a konec ubytování ubytovaného cizince), viz 301 zákona č. /01 Sb., občanský zákoník (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu a datum narození, zahájení a ukončení pobytu). podle čl. 4 odst. 1 druhého Osobní nejsou předávány jiným osobám s výjimkou orgánů či institucí, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona (např. příslušná obec nebo cizinecká policie). Stránka 15 z 35

16 opatření dle čl. 3 GDPR Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka 1 z 35

17 .4 ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 1 účel zpracování ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ čl. odst. 1: písm. c) GDPR písm. b) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (plnění povinností ze zákona). Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 3 právní titul pro zpracování 4 kategorie subjektů údajů Plnění právní povinnosti podle zákona č. 51/004 Sb., školský zákon a vyhl. č. /005 Sb., o školním stravování. Plnění na základě přihlášky ke stravování či objednávky stravy. Strávníci (viz 1 vyhlášky č. /005 Sb.), zákonní zástupci nezletilých žáků. Pro zajištění stravování: 5 kategorie osobních údajů děti, žáci, student i nezbytné identifikační, adresní a příp. další v rozsahu odst. 3 zákona č. 51/004 Sb., školský zákon, zaměstnanci škol a školských zařízení jméno, příjmení, škola, příp. telefon, další osoby (za úplatu) jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, příp. telefon. Pro zajištění dietního stravování: potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost o nutnosti stravovat se s omezeními podle dietního režimu Při bezhotovostní platbě: bankovní spojení, číslo účtu Nezbytné osobní jsou předávány pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem. Osobní jsou zpřístupňovány zpracovatelům zajišťujícím IS evidence strávníků a objednávání stravy. Stránka 1 z 35

18 podle čl. 4 odst. 1 druhého opatření dle čl. 3 GDPR Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka 1 z 35

19 .5 EVIDENCE ČTENÁŘŮ ŠKOLNÍ KNIHOVNY 1 účel zpracování EVIDENCE ČTENÁŘŮ ŠKOLNÍ KNIHOVNY právní základ zpracování podle čl. odst. 1: písm. b) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 3 právní titul pro zpracování Plnění smlouvy na základě přihlášky. 4 kategorie subjektů údajů Čtenáři (uživatelé) knihovny. 5 kategorie osobních údajů Stálá evidence: jméno, příjmení, třída, číslo průkazu, příp. datum narození a adresa trvalého pobytu, telefon, podle čl. 4 odst. 1 druhého Osobní nejsou předávány jiným osobám. Dle Spisového a skartačního řádu. opatření dle čl. 3 GDPR Stránka 1 z 35

20 3 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKOVANÉ SPOLEČNÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 3.1 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ZAMĚSTNANCE 1 účel zpracování VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ZAMĚSTNANCE čl. odst. 1: písm. b) GDPR písm. c) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 3 právní titul pro zpracování Plnění právní povinnosti dle zákona č. /00 Sb., zákoník práce a zákona č. 53/004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. 4 kategorie subjektů údajů Uchazeči o zaměstnání. 5 kategorie osobních údajů identifikační a adresní jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, další nezbytné dle požadavků na konkrétní pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění atd.), kontaktní telefon, podle čl. 4 odst. 1 druhého Osobní nejsou předávány jiným osobám. Stránka 0 z 35

21 opatření dle čl. 3 GDPR Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka 1 z 35

22 3. PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÁ AGENDA 1 účel zpracování PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÁ AGENDA čl. odst. 1: písm. b) GDPR písm. c) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 3 právní titul pro zpracování Plnění povinnosti zaměstnavatele dle: zákona č. /00 Sb., zákoník práce. zákona č. 51/004 Sb., školský zákon, dalších zvláštních zákonů. 4 kategorie subjektů údajů Zaměstnanci. 5 kategorie osobních údajů Údaje nezbytné pro zajištění plnění povinností zaměstnavatele či pro zajištění zákonných nároků zaměstnanců, zejména: jméno, příjmení, všechna dřívější příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, státní občanství, vzdělání, předchozí praxe, druh pobíraného důchodu, počet dětí (u žen), zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele (pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a), jméno, příjmení a rodné číslo dítěte (pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě), číslo bankovního účtu (po dohodě se zaměstnancem) další nezbytné pro konkrétní pracovní místo. Osobní zaměstnanců zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů jsou předávány orgánům finanční a sociální správy či jiným příslušným úřadům v případech, kdy tak ukládá zákon. Stránka z 35

23 podle čl. 4 odst. 1 druhého opatření dle čl. 3 GDPR Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka 3 z 35

24 3.3 EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 1 účel zpracování EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ čl. odst. 1: písm. a) GDPR Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. 3 právní titul pro zpracování Souhlas subjektu údajů. 4 kategorie subjektů údajů Uchazeči o zaměstnání Vyhlášená výběrová řízení / konkurzy: 5 kategorie osobních údajů jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, profesní životopis, nezbytné k prokázání zákonných požadavků na pedagogické pracovníky, další nezbytné k prokázání splnění požadavků dle konkrétního pracovního místa, kontaktní telefon, Žádosti zaslané uchazeči: dle uvážení uchazečů podle čl. 4 odst. 1 druhého Osobní nejsou předávány jiným příjemcům max. 1 rok po zařazení do evidence Stránka 4 z 35

25 opatření dle čl. 3 GDPR Stránka 5 z 35

26 3.4 EVIDENCE ÚRAZŮ 1 účel zpracování EVIDENCE ÚRAZŮ čl. odst. 1 písm. c) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 3 právní titul pro zpracování 4 kategorie subjektů údajů Plnění právní povinnosti dle: zákona č. 51/004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 4/005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, nařízení vlády č. 01/0 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Děti, žáci, studenti, zaměstnanci školy (školského zařízení) postiženi úrazem, příp. zaměstnanci jiného zaměstnavatele nebo fyzické osoby dle 1 zákona č. 30/00 Sb. Děti, žáci, studenti: 5 kategorie osobních údajů viz vyhláška č. 4/005 Sb. Ostatní osoby: viz NV č. 01/0 Sb. podle čl. 4 odst. 1 druhého Děti, žáci, studenti: viz vyhláška č. 4/005 Sb. Ostatní osoby: viz NV č. 01/0 Sb. Dle Spisového a skartačního řádu. opatření dle čl. 3 GDPR Stránka z 35

27 3.5 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 1 účel zpracování POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. /1 Sb. čl. odst. 1: písm. c) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 3 právní titul pro zpracování Plnění právní povinnosti dle: zákona č. /1 Sb., o místních poplatcích, 4 kategorie subjektů údajů Žadatelé, osobní subjektů údajů souvisejících s dotazem 5 kategorie osobních údajů osobní žadatele, osobní osob, podléhající svobodnému přístupu k informacím dle zákona č. /1 Sb. podle čl. 4 odst. 1 druhého opatření dle čl. 3 GDPR Žadatelé Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka z 35

28 3. OCHRANA MAJETKU A OSOB 1 účel zpracování OCHRANA MAJETKU A OSOB čl. odst. 1 písm. f) GDPR Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem dítě. 3 právní titul pro zpracování Oprávněný zájem školy (školského zařízení). 4 kategorie subjektů údajů Fyzické osoby pohybující se ve sledovaných prostorech. 5 kategorie osobních údajů Kamerový systém. podle čl. 4 odst. 1 druhého opatření dle čl. 3 GDPR Osobní nejsou předávány jiným osobám a výjimkou orgánů činných v trestním řízení. kamerové systémy bez záznamu Stránka z 35

29 3. PREZENTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1 účel zpracování PREZENTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE čl. odst. 1 písm. a) GDPR Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. 3 právní titul pro zpracování Souhlas se zpracováním osobních údajů. 4 kategorie subjektů údajů Fyzická osoba. 5 kategorie osobních údajů fotografie a jiné (audiovideo) záznamy podle čl. 4 odst. 1 druhého opatření dle čl. 3 GDPR Široká veřejnost Dle uděleného souhlasu. Stránka z 35

30 3. ORGANIZACE ZÁJEZDŮ, SPORTOVNÍCH A POBYTOVÝCH KURZŮ ATD. 1 účel zpracování ORGANIZACE ZÁJEZDŮ, SPORTOVNÍCH a POBYTOVÝCH KURZŮ ATD. čl. odst. 1: písm. b) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 3 právní titul pro zpracování Plnění smlouvy na základě přihlášky. 4 kategorie subjektů údajů Děti, žáci, studenti. 5 kategorie osobních údajů nezbytné identifikační dle charakteru akce fotografie a jiné (audiovideo) záznamy podle čl. 4 odst. 1 druhého opatření dle čl. 3 GDPR Případní organizátoři jednotlivých akcí dle charakteru konkrétní akce. Dle Spisového a skartačního řádu Stránka 30 z 35

31 3. PROJEKTY, ŽÁDOSTI O DOTACE 1 účel zpracování PROJEKTY, ŽÁDOSTI O DOTACE čl. odst. 1: písm. c) GDPR Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 3 právní titul pro zpracování nařízení Evropského parlamentu a Rady plnění právní povinnosti dle zákona č. 1/000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 4 kategorie subjektů údajů Osoba zastupující školu (školské zařízení) s uvedením právního důvodu zastoupení. Příp. další osoby dotčené projektem (dotací) dle charakteru a pravidel konkrétního projektu (dotace). 5 kategorie osobních údajů identifikátory fyzické osoby zastupující školu (školské zařízené) příp. nezbytné dle charakteru a pravidel konkrétního projektu (dotace). podle čl. 4 odst. 1 druhého opatření dle čl. 3 GDPR Poskytovatel dotace (správce programu). Dle Spisového a skartačního řádu nebo po dobu udržitelnosti projektu stanovenou správcem programu. Stránka 31 z 35

32 3. VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1 účel zpracování VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE čl. odst. 1 písm. c) GDPR Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 3 právní titul pro zpracování Plnění právní povinnosti dle zákona č. 53/11 Sb., o účetnictví. 4 kategorie subjektů údajů Fyzické osoby dotčené příslušnou finanční operací. Fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá zvláštní zákon), Fyzické osoby podnikající: 5 kategorie osobních údajů jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: jméno, příjmení, Údaje společné pro všechny kategorie osob: kontaktní telefon, , bankovní spojení, číslo účtu. podle čl. 4 odst. 1 druhého Osoby, úřadu či instituce v případech, kdy tak ukládá zákon. Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka 3 z 35

33 opatření dle čl. 3 GDPR Stránka 33 z 35

34 3.11 SMLOUVY A OBJEDNÁVKY SLUŽEB 1 účel zpracování SMLOUVY A OBJEDNÁVKY SLUŽEB čl. odst. 1: písm. b) GDPR písm. c) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 3 právní titul pro zpracování Plnění smlouvy podle zákona č. /01 Sb., občanský zákoník. 4 kategorie subjektů údajů Fyzické osoby dotčené příslušnou smlouvou či objednávkou: Fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá zvláštní zákon), Fyzické osoby podnikající: 5 kategorie osobních údajů jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu: jméno, příjmení, Další dle typu smlouvy či objednávky (např.): kontaktní telefon, , bankovní spojení, číslo účtu. podle čl. 4 odst. 1 druhého Osobní nejsou předávány či zpřístupňovány jiným osobám. Stránka 34 z 35

35 opatření dle čl. 3 GDPR Dle Spisového a skartačního řádu. Stránka 35 z 35

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, IČO: 0351, sídlo: Hybešova 53, 0 01 Boskovice

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín 01 schválila: Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy OBSAH 1 Základní identifikované účely zpracování v rámci zajištění vzdělávání...

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 1.1 Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole Kontaktní

Více

INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ

INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ INFORMACE K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ 1. Zajištění základního vzdělání 3) Účelem zpracování osobních údajů je zajištění základního vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 4) Právním základem

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 68603 Staré Město OBSAH 1 Obecná... 3 2 Informační povinnost k účelům zpracování... 5 2.1 Přijímací

Více

1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU

1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU 1 účel zpracování UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU písm. c) GDPR písm. b) GDPR Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,

Více

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE Zápis k základnímu vzdělávání 1) Účelem zpracování osobních údajů je zápis k základnímu vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Více

GDPR Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů

GDPR Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů GDPR Ochrana osobních údajů informace o zpracování osobních údajů Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267, příspěvková organizace (dále jen SUPSUH),IČO:60371749 jako správce osobních

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ

INFORMAČNÍ POVINNOST K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ INFORMAČNÍ POVINNOST K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 3) Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů pedagogická škola, dále jen škola, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních

Více

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování.

Správce údajů: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Subjekt údajů. Účel zpracování. Doba uchování. : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo

Více

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců

Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Informace o osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech a době jejich Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul Kategorie příjemců Zajištění přijímání ke ve střední škole Uchazeč/žák

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. ke kterému byl žák přijat ke Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie narození, rodné číslo (u

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona s maturitní zkouškou),

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Osobní údaje Právní titul Kategorie Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u

Více

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování

Správce údajů: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Účel zpracování. Subjekt údajů. Doba uchování : Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu,

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, Zajištění Žák Jméno a příjmení, datum Plnění právní povinnosti Správce 10 let přijímání ke narození, rodné číslo (u oborů podle ustanovení zákona č. předává vzdělávání ve s maturitní zkouškou), státní

Více

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ , IČ: 00098639 POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBSAH 1 Úvod... 4 2 Hlavní cíle ochrany osobních údajů... 5 3 Principy zpracování a ochrany osobních údajů... 6 4 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKOVANÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ...11

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro : Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství,

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů, právních důvodech zpracování a době jejich uchování Informace o osobních, účelu, kategoriích subjektů, právních důvodech a době jejich : Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Právní titul Zajištění přijímání ke ve střední škole

Více

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb.,

Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců. výsledků ve cizinců), adresa pro. informace o schopnostech, 8/2012 Sb., Zajištění přijímání ke ve střední škole Průběh středního narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní Centru pro občanství, místo trvalého zjišťování pobytu, místo pobytu (u 353/2016 Sb.,

Více

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů Správce: Pověřenec: Subjekt OÚ Účel zpracování Právní důvod zpracování Výčet OÚ Zveřejnění OÚ Příjemci OÚ Doba zpracování vedení personální a mzdové agendy

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování Správce: Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky Znojmo, příspěvková organizace Petra

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace Právní

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Správce Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro

Více

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování Účel Zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce Dítě Nepředává se s výjimkou plnění povinné školní docházky v jiné než spádové škole podle ustanovení 36 zákona č. 561/2006 Sb. 10 let Průběh

Více

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace

Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Správce údajů : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Účel zpracování Kategorie subjektu údajů Kategorie osobních údajů Právní klasifikace Kategorie příjemců Doba uchování

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisové lístky Třídní knihy Třídní výkazy Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení třídních knih vedení třídních výkazů

Více

Informace o činnostech zpracování osobních údajů

Informace o činnostech zpracování osobních údajů Informace o činnostech zpracování osobních údajů Správce osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka 2801/6a, 612

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Evidence žáků (školní matrika), doklady o přijetí žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování Mzdová a personální agenda (včetně dalšího

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů List1 Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace se sídlem Pavlovská 16, 623 00 Brno IČ 449 94 036 Pověřenec pro ochranu osobních

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé

Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Informace o zpracování osobních údajů- dítě a zákonní zástupci dítěte, dodavatelé Správce osobních údajů: Mateřská škola Řitka, okres Praha-západ dále jen MŠ Zastoupená: ředitelkou Naděždou Fausovou tel.:

Více

jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna

jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna Katalogové listy Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Zámek1/21, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 49534963 (dále jen domov ), jakožto správce osobních údajů,

Více

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů 1 účel zpracování EVIDENCE ŽADATELŮ (BADATELŮ) O NAHLÍŽENÍ DO DOKUMENTACE Zákon č. 4/004 Sb., o archivnictví a spisové službě 4 kategorie subjektů údajů 5 kategorie osobních údajů Žadatelé o nahlížení

Více

INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU)

INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) GDPR INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 Právní předpis Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Obec Proseč pod Ještědem Právní subjektivita Obec DPO ANO Analýza rizik ANO DPIA NE Dokumentace

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Telefon: 381 252 136 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 30 GDPR Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Účel zpracování - KUJČK Právní titul pro zpracování Právní základ pro zpracování dle GDPR

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1

ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 ZÁZNAM O ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správce osobních : Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Karoliny

Více

INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679

INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 INFORMACE O PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 Právní předpis Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) Pořizovatel dokumentace Správní institut, s.r.o. Právní subjektivita společnost s ručením

Více

SK Hlincovka, z.s. Hlincová Hora 5, Hlincová Hora IČO: , DIČ: CZ

SK Hlincovka, z.s. Hlincová Hora 5, Hlincová Hora IČO: , DIČ: CZ SK Hlincovka, z.s. Hlincová Hora 5, 373 71 Hlincová Hora IČO: 690 93 008, DIČ: CZ69093008 Záznamy o činnosti zpracování dle čl. 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti Správce Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro

Více

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 1. Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů škol a

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování Správce Správce Pověřenec pro ochranu Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace IČO: 71009949 ID datové schránky:

Více

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Účel zpracování Kategorie Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Konkurzní řízení na pracovní místa ředitelů škol uchazeči v konkurzním konkurzní komise, a školských zařízení zřizovaných krajem podle:

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy LVK, plavání, pobyty v přírodě, seznamy žáků k výletům + poučení Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do

Více

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu

Více

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd.

Hlášení MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány, atd. Účel zpracování Personální a mzdová agenda Matrika žáků Evidence plateb obědů Evidence přihlášek ke stravování Personální a mzdová agenda Hlášení MŠMT, ČŠI,, atd. Evidence plateb obědů Evidence přihlášek

Více

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance Střední průmyslová škola zeměměřická Praha 9, Pod Táborem 300 Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance Škola, Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300, IČO: 61386278,

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna,

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy Třídní výkazy Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Žáci školy, zákonní zástupci

Více

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání

Záznam o činnostech Průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování 1. Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním Přehled hodin výuky Přehled vyučujících (jméno, přijmení, titul) denní záznam o poskytovaném v jednotlivých

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Jaké informace Vám jako případnému uchazeči o zaměstnání sdělujeme?

Jaké informace Vám jako případnému uchazeči o zaměstnání sdělujeme? Informační povinnost správce průběh pracovněprávního vztahu Dovolte, abychom Vás informovali o zpracování osobních údajů, pokud jste nebo jste byl zaměstnán u Základní školy Brno, Horácké náměst 13, příspěvkové

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace. Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy, matrika Zápisní lístky Třídní knihy - v archviace LVK, seznamy žáků k výletům + poučení Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení

Více

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s Vilémov 39 IČO: Tel.:

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s Vilémov 39 IČO: Tel.: PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Více

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Více

Informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů

Informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správce osobních údajů:, příspěvková organizace Ondřejská

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy, matrika Zápisní lístky do ŠD, MŠ, ZŠ Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence - třídní

Více

Základní informace o zpracování osobních údajů školy

Základní informace o zpracování osobních údajů školy Č.j.: 3/18-r Olomouc 3. 9. 2018 Základní informace o zpracování osobních údajů školy Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

OBEC BLAZICE Evidence obyvatel Volby

OBEC BLAZICE Evidence obyvatel Volby OBEC BLAZICE Evidence obyvatel Volby Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. CzechPOINT Správce / zpracovatel osobních údajů správce/zpracovatel správce správce správce/zpracovatel Účel zpracování

Více

Účel zpracování. Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Mzdová a personální agenda. Bytové a nebytové hospodářství

Účel zpracování. Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Mzdová a personální agenda. Bytové a nebytové hospodářství Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Mzdová a personální agenda Evidence obyvatel

Více

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) Příloha č. 1 pokynu ředitele SUZ MV č. 34 /2018 Správa zařízení Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) Informace jsou zveřejněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze

Více

Účel zpracování. Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Kategorie osobních údajů. Mzdová a personální agenda.

Účel zpracování. Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Kategorie osobních údajů. Mzdová a personální agenda. Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Mzdová a personální agenda Správce Účel

Více

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Více

Posuzovaný subjekt: Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Trnkova 113, Brno IČO:

Posuzovaný subjekt: Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Trnkova 113, Brno IČO: Analýza procesů zpracování osobních údajů, zabezpečení osobních údajů a dokumentace související se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů

Více

Zpracování osobních údajů občanů:

Zpracování osobních údajů občanů: Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 - obecné

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů (zveřejněno na webových stránkách www.spsgocar.cz) V Praze dne 25.5.2018 Vypracoval: Ing. Tomáš Langer A) Informace o zpracování osobních údajů žáků Střední průmyslová

Více

Kategorie osobních/citlivých údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců údajů Zdroje osob.údajů Doba uchování údajů

Kategorie osobních/citlivých údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců údajů Zdroje osob.údajů Doba uchování údajů Informace o zpracovávaných osobních údajích dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se m osobních údajů a o volném pohybu těchto

Více

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy

Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Účel zpracování Katalogové listy a matrika Přihlášky do ŠK, ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD, ŠK Třídní výkazy ZŠ Vedení školní evidence - matrika a katalogové listy Žáci školy, zákonní zástupci Jmenné, adresné,

Více

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis

Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis Katalogové listy a matrika dětí Žádosti o přijetí dětí Výsledky zápisu Třídní knihy Účel zpracování Vedení školní evidence - martika Zápis dítěte do MŠ - žádosti Zápis dítěre do MŠ - výsledky Kategorie

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. pro zletilé žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a uchazeče o studium

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. pro zletilé žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a uchazeče o studium INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro zletilé žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a uchazeče o studium SPŠ na Proseku,, IČ: 14891239, (dále jen škola ), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: Personální agenda založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu, zabezpečení

Více

Registr agend obsahující osobní údaje

Registr agend obsahující osobní údaje Správce OÚ: Česká Třebová, Ústecká ulice Sídlo správce: Česká Třebová, Ústecká 160, IČO: 70883335 telefon: 465531054, e-mail: reditel@zs-ustecka.cz, ID: 8hkmkky Pověřenec pro ochranu OÚ: Mgr. Karel Honl,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální činnosti založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění podkladů pro stanovení nárokových a nárokových složek platu,

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 1 Agenda: personální agenda Správce Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Pověřec pro ochranu založení, vedení a aktualizace osobních spisů zaměstnanců, zajištění

Více

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Matrika žáků, katalogové listy žáků ZŠ, evidenční listy dětí MŠ Zápisní lístky do ŠD Třídní knihy ZŠ, MŠ, třídní knihy zájmových úvarů, nepovinných předmětů Třídní výkazy ZŠ Vedení školní matriky dle školského

Více

ZÁZNAMY SPRÁVCE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁZNAMY SPRÁVCE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 PSČ 636 00 IČ: 48510661 Tel.: 548 426 012 Fax: 548 426 026 Komerční banka, a.s. Brno-město, číslo účtu: 19-5186500267/0100 http://www.zskamenacky.cz E-mail:

Více

Základní informace o zpracování osobních údajů

Základní informace o zpracování osobních údajů Základní informace o zpracování osobních údajů Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen nařízení ).

Více