SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne KOM(2011) 454 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Digitální tachograf: Plán budoucích činností

2 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Digitální tachograf: Plán budoucích činností 1. ÚVOD Tachografy mají zásadní význam při kontrole, zda profesionální řidiči nákladní silniční dopravy dodržují pravidla o dobách řízení a odpočinku. Tachografy přispívají ke zvyšování silniční bezpečnosti, pracovních podmínek řidičů a spravedlivé soutěži mezi přepravními společnostmi. Zajistit lepší nákladovou efektivitu tachografů je jedním z klíčových prvků strategie Komise dále integrovat trh nákladní silniční dopravy, zvýšit bezpečnost, efektivitu a konkurenceschopnost silniční dopravy, jak je uvedeno v bílé knize o dopravě ze dne 28. března Toto sdělení doprovází návrh na změnu nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o tachografech. Cílem tohoto návrhu je zlepšení efektivity a účinnosti tachografů a zajištění toho, aby profesionální řidiči dodržovali pravidla o dobách řízení a odpočinku. Vychází z doporučení Skupiny nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže 2 a zpráv od vnitrostátních kontrolních a policejních organizací o nedovolených úpravách a podvodech. Navržené nařízení obsahuje opatření ke zlepšení technických možností digitálního tachografu 3 a vytvoření skutečně inteligentního tachografu i opatření jiné než technické povahy jako zlepšení důvěryhodnosti dílen, zavedení minimální úrovně harmonizace sankcí, školení úředních kontrolorů a zjednodušení pravidel pro používání tachografů zavedením výjimek pro některé malé a střední podniky. Řada dalších opatření vyžadovaných ke zvýšení efektivity a účinnosti systému tachografů byla popsána v posouzení dopadu 4, které provedla Komise při přípravě tohoto návrhu. Tato opatření však nemohou být přímo provedena samotným navrhovaným nařízením. Toto sdělení vysvětluje, jak a kdy plánuje Komise provést tato a další opatření, která jsou zapotřebí, ale která nejsou integrována do doprovodného návrhu právního předpisu. Zavést bude třeba čtyři opatření, která jsou popsána v tomto sdělení: Prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci bude nezbytné změnit technické specifikace digitálních tachografů stanovené v příloze IB nařízení (EHS) č. 3821/85. To usnadní vývoj a výrobu tachografů s novými technickými schopnostmi zavedenými legislativním návrhem, jak bylo výše uvedeno. Ještě důležitější je nutnost modernizovat bezpečnostní mechanismy za účelem KOM(2011) 144 v konečném znění. Připojení k zařízením globálního družicového navigačního systému (GNSS) pro dálkovou komunikaci s dopravní policií a vývoj standardizovaného rozhraní s aplikacemi inteligentních systémů řízení dopravy. Viz posouzení dopadů SEK(2011) xxx. CS 1 CS

3 zachování stávající úrovně bezpečnosti a zabránění podvodům a nepovolené manipulaci s údaji zaznamenanými tachografy. Tyto změny budou vyžadovat migrační strategii, která zajistí kompatibilitu mezi stávajícími kartami a celky ve vozidlech a těmi, které mají být teprve zavedeny. Pokud jde o bezpečnostní plomby na tachografech zabraňující úpravám údajů je třeba zavést harmonizované normy vypracované příslušnými normalizačními orgány. K zahájení tohoto postupu musí Komise vydat mandát pro CEN na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů 5, která definuje rámec normalizačních činností. Navrhované nařízení si vyžádá zlepšení rozhodovacího procesu o tachografech v souvislosti s tzv. dohodou AETR 6 podepsanou 27 členskými státy EU a 22 evropskými státy (včetně zemí SNS, Turecka a zemí Západního Balkánu). 7 V roce 2010 se na základě změny AETR stal digitální tachograf povinným záznamovým zařízením v mezinárodní dopravě ve 22 zemích AETR, které nejsou členy EU. Výsledkem tohoto úspěšného rozšiřování tachografů vyvinutých v EU mimo hranice Unie je to, že i nečlenské státy se nyní budou podílet na technických úpravách zařízení v budoucnosti. Jednotné zavedení tachografů umožňuje silničním přepravcům v EU soutěžit za rovných podmínek se silničními přepravci z těchto nečlenských zemí, což je zcela v zájmu EU. Konečně bude třeba změnit směrnici 2006/126/ES o řidičských průkazech tak, aby mohlo být od roku 2018 zahájeno slučování karet používaných profesionálními řidiči v digitálních tachografech s jejich řidičskými průkazy, což stanoví doprovodné nařízení. 2. PROBLÉMY 2.1. Úprava bezpečnostních funkcí tachografu Současná situace Tachograf musí být schopný poskytovat spolehlivé a důvěryhodné údaje umožňující účinně kontrolovat, zda řidiči dodržují doby řízení a odpočinku. Údaje musí být použitelné např. v soudním řízení. Zabezpečení systému tachografu je tedy nezbytnou podmínkou pro zabránění podvodům a nezákonné manipulaci. Povinnost zajistit dostatečné záruky z hlediska technických bezpečnostních opatření a organizačních opatření, kterými se řídí zpracování údajů, vychází také ze skutečnosti, že zpracovávané údaje jsou údaje osobní. Jejich Úř. věst. L 204, , s Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě. Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kazachstán, Lichtenštejnsko, Moldávie, Monako, Černá hora, Norsko, Ruská federace, San Marino, Srbsko, Švýcarsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán. CS 2 CS

4 zpracování proto podléhá zásadám zakotveným ve směrnici 95/46/ES 8 o ochraně osobních údajů a směrnici 2002/58/ES, 9 která požaduje bezpečné zpracování osobních dat. Dlouhodobé udržení úrovně bezpečnosti vyžaduje neustálé přizpůsobování informačních technologií pokroku. Znemožnění neautorizovaných změn údajů (integrita), jednoznačná identifikace původu údajů a zajištění neustálé dostupnosti údajů v případě potřeby vyžadují relativně vysokou úroveň zabezpečení. Současná legislativa týkající se tachografů stanovuje určitou úroveň zabezpečení a předepisuje určitý bezpečnostní mechanismus, který by měl tuto úroveň zajistit (tzv. ITSEC úroveň E3 vysoká ) 10. Avšak rostoucí výpočetní výkon počítačů a nové poznatky v kryptografii a prolamování šifer mají za následek, že tato úroveň zabezpečení již není zaručena bezpečnostními mechanismy podle stávajících specifikací. 11. Pokud zůstane beze změn, bude pravděpodobnost, že se systém podaří prolomit, každým rokem větší. To, co jsme ještě před několika lety považovali za špičkové a velmi těžko prolomitelné řešení, lze dnes prolomit velice snadno, protože informační technologie jsou mnohem rozvinutější a důmyslnější. Neshoda mezi požadovanou úrovní zabezpečení a technologií, u které se předpokládá, že zaručí tuto úroveň zabezpečení, již Komisi přiměla k přijetí vlastních nápravných opatření. Nejnovější změna přílohy IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 12 stanoví, že schválení typu lze nadále udělit v případech, kdy orgán, který uděluje certifikát o shodě s úrovní zabezpečení podle nařízení, odmítne certifikovat nové zařízení s odůvodněním, že se jedná o zastaralý mechanismus zabezpečení Plánování změn Je třeba naplánovat opatření k obnovení a udržení úrovně zabezpečení s použitím vhodné sady nových bezpečnostních mechanismů a novějších norem a metod. Přílohu IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a dodatky uvedeného nařízení je třeba změnit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Komise nejprve provede všeobecné vyhodnocení bezpečnosti k identifikaci slabin bezpečnostního systému. Ve druhém kroku bude provedena identifikace a ověření požadavků na posílení bezpečnostních mechanismů použitelných pro celky ve vozidlech, snímače pohybu a karty tachografu. Cílem je, aby nové zařízení uvedené na trh opět splňovalo minimální počáteční úroveň zabezpečení (ITSEC úroveň E3 vysoká) a tato úroveň byla udržena na dostatečný počet let. Budou zapotřebí nové metody šifrování, které budou vyžadovat změny hardwaru (delší klíče ). Změny přílohy IB se budou vztahovat k oddílům uvedeným v příloze I tohoto sdělení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, , s. 31. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích). Viz požadavek CSP_105 v dodatku 10 přílohy IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85. Viz požadavek CSP_14 v dodatku 11 přílohy IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85. Nařízení Komise (EU) č. 1266/2009 ze dne 16. prosince 2009, kterým se podesáté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, Úř. věst. L 339, , s. 3. CS 3 CS

5 Migrační strategie Je třeba zaručit interoperabilitu a zpětnou i budoucí kompatibilitu 13 mezi různými verzemi a generacemi celků do vozidel, karet používaných v těchto celcích a do jisté míry i vybavení kontrolorů. Avšak životnost celků do vozidel a karet není stejná. Životnost karet může být jeden či dva roky nebo pět let, zatímco životnost jednotky může být 15 až 20 let. Vyřešení těchto problémů vyžaduje pečlivé plánování strategie migrace a přechodu. Migrace na jiné metody šifrování může být provedena několika způsoby. V souvislosti s digitálním tachografem se jako nejvhodnější jeví jediné bezpečnostní řešení. Jediné bezpečnostní řešení znamená, že po uvedení nového záznamového zařízení budou nové tachografy schopny přečíst pouze karty s novými šifrovacími klíči. To umožňuje definovanou úroveň zabezpečení pro nové celky do vozidel a karty tachografů od určitého data. Každá migrace mezi dvěma úrovněmi bezpečnosti bude tedy vyžadovat pětileté přechodné období, během kterého budou koexistovat dvě různé úrovně zabezpečení. Grafy v příloze II znázorňují, jak to bude provedeno. Ukazují, že celky do vozidel s novými bezpečnostními mechanismy by měly být do vozového parku nasazeny až v okamžiku, kdy budou všechny karty tachografů v oběhu interoperabilní s těmito novými mechanismy a současně i se starými. Je třeba poznamenat, že v odvětví panuje všeobecná shoda, aby ve vozovém parku, kterého se nařízení týká, nebyla umožněna koexistence více než dvou po sobě jdoucích generací bezpečnostních mechanismů. Zavedení nového zařízení by se ve skutečnosti týkalo jen poměrně malého počtu vozidel, protože většina těžkých nákladních vozidel by byla již prodána na jiné trhy nebo vyřazena z provozu. U zbývajících vozidel (např. u speciálních jeřábů či specifických vozidel s dlouhou životností) mohou být zavedena specifická opatření jako např. výjimka nebo retrofit tachografu. Pokud jde o časovou náročnost, je přiměřeně realistické provedení veškerých přípravných prací pro uvedení nového zařízení s vyšší úrovní zabezpečení do doby prvního uvedení nových karet po roce 2017 a nových celků do vozidel mezi lety 2018 a 2022 (v závislosti na systému obnovy karet) Mandát CEN k vývoji norem pro plomby Na transevropské síti se každý den pohybuje několik tisíc těžkých nákladních vozidel s pozměněným tachografem nebo neplatnou kartou. Z posouzení dopadů vyplynulo, že jedním z důvodů, proč je systém tachografů stále zranitelný vůči nedovolené manipulaci a podvodům je, že plomby nejsou postačujícím ukazatelem nedovolené manipulace s tachografem. Státní donucovací orgány a výzkumné ústavy 14 uvádějí slabou odolnost tachografů vůči nedovolené modifikaci Interoperabilita zajišťuje, že nové typy karet budou fungovat ve všech typech celků do vozidel, které jsou v současnosti již používány, a naopak. Zpětná a budoucí kompatibilita znamená kompatibilitu mezi různými generacemi zařízení. Karty řidičů musí být bez problémů kompatibilní s různými generacemi tachografů a naopak. Viz např. JRC, Zpráva o útocích na bezpečnost digitálního tachografu a rizikách uvedení adaptéru pro lehčí vozidla, 2007; JRC, Zpráva o zranitelnosti a kontrolovatelnosti digitálního tachografu, 2010; 25. zprávu Komise o zavedení sociální legislativy o silniční dopravě, SEK(2011) 52; Price Waterhouse Cooper, Analýza technických a organizačních opatření zavedených členskými státy v souvislosti se směrnicí 2006/22/ES, CS 4 CS

6 Plomby slouží k vizuální kontrole toho, zda nebylo s mechanickým rozhraním mezi různými částmi tachografu (snímačem pohybu a převodovkou), které bylo po instalaci zaplombováno autorizovaným servisem, nedovoleným způsobem manipulováno. Podle dříve uvedené studie JRC 15 není v současnosti požadováno, aby plomby splňovaly minimální úroveň odolnosti na evropské úrovni či vyhovovaly konkrétní normě. Z toho důvodu je snazší je padělat a také časem podléhají nerovnoměrnému opotřebení. K vyřešení tohoto problému a s ohledem na ustanovení směrnice 98/34/ES a pravidel pro služby informační společnosti udělí Komise mandát CEN k vývoji evropských norem pro plomby používané na tachografových systémech. Pro účely definice požadavků na normalizaci bude mandát zohledňovat specifické prostředí, ve kterém budou plomby používány (vysoké rozdíly teplot, mechanické otřesy) a zdůrazňovat potřebu identifikace dílen autorizovaných pro instalaci plomb. CEN zajistí přizvání reprezentativních organizací k práci na normalizaci. Příslušná normalizace by měla být uvedena do praxe v předpokládaném časovém horizontu 2 až 2,5 roku. Po jejím dokončení by mělo být snazší rozpoznat poškozené plomby, identifikovat dílnu, která provedla instalaci, a zabránit nedorozumění mezi provozovateli silniční dopravy a donucovacími orgány Zlepšení rozhodovacího procesu mezi smluvními stranami AETR Souběžně s vývojem sociální legislativy v rámci EU byla podobná legislativa zavedena na úrovni EHK OSN prostřednictvím dohody AETR. V roce 2006 odsouhlasily smluvní strany AETR zavedení digitálních tachografů. Digitální tachograf se stal povinným vybavením nových vozidel od 10. června 2010 a toto zavedení digitálního tachografu bylo úspěšné ve většině smluvních stran AETR. Avšak současná právní situace v rámci dohody AETR týkající se přizpůsobení digitálního tachografu technickému pokroku 16 již zřejmě není udržitelná. Dohoda AETR stanoví, že změny nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 budou automaticky přijaty všemi smluvními stranami AETR bez jakékoliv formální konzultace příslušných zemí před přijetím změny EU. Stávající mechanismus ohrožuje správné a harmonizované provádění opatření obsažených v navrhované revizi nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a digitálního tachografu smluvními stranami dohody, které nejsou členy EU. Je tedy v zájmu EU zlepšit rozhodovací proces ohledně digitálních tachografů a AETR. Proces přehodnocení AETR v tomto ohledu byl zahájen na úrovni EHK OSN. Komise bude obhajovat následující změny za účelem zajištění efektivnějšího rozhodovacího procesu se zapojením a konzultací všech zúčastněných zemích, pokud jde o definování a aktualizaci technických specifikací digitálních tachografů. Vhodným prvním krokem přechodu do nezbytné úpravy AETR se zdá být zapojení zemí AETR do rozhodování o změnách tachografů, které probíhá na úrovni EU, a konzultace s nimi. Tato spoluúčast bude formalizována vytvořením Fóra skupiny odborníků na tachografy, jak bylo navrženo Komisí v souběžném návrhu k revizi nařízení Rady (EHS) č. 3821/85. Rozhodnutí o technických aktualizacích přílohy IB bude tedy transparentní a plně informované o postavení smluvních stran AETR JRC, Zpráva o zranitelnosti a kontrolovatelnosti digitálního tachografu, Viz článek 22a dohody AETR. CS 5 CS

7 V konečné fázi by měla být AETR pozměněna tak, aby umožnila spolupráci EU a všech smluvních stran AETR na technických úpravách digitálního tachografu. Dohoda AETR by měla umožňovat speciální postup pro technické adaptace tachografů. Jedním z příkladů takového postupu je např. Dohoda Evropské hospodářské komise OSN o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel ( revidovaná dohoda z roku 1958 ) 17. S takovým mechanismem bude možné provádět pravidelné adaptace na technický pokrok dle potřeby. Mechanismus by měl být navržen tak, aby umožňoval, kdykoliv to bude nutné, rychlou reakci na určitý vývoj prostřednictvím zapojení všech stran používajících digitální tachografy do rozhodovacího procesu. Vzhledem k této podstatné změně AETR a legislativy EU se zdá být nevyhnutelné zajistit, aby se EU stala samostatnou smluvní stranou AETR. Hlavním důvodem je, že takové přistoupení by zaručovalo efektivní zastoupení zájmů EU při jednáních EHK OSN a harmonizovaný vývoj legislativy EU souběžně s vývojem AETR, jako v případě revidované dohody z roku Příležitostná koordinace Komise s členskými státy, která je současnou praxí pro zajištění společných postojů na jednání EHK OSN, se již nejeví jako vyhovující pro budoucí rozhodování o technických adaptacích tachografů v rámci AETR. Kromě toho by přistoupení bylo v souladu s rozsudkem Soudního dvora, který rozhodl: protože tématika AETR spadá do oblasti působnosti [nařízení (ES) č. 561/2006], bylo Společenství pověřeno jednáním a uzavřením dané dohody pro uvedení daného nařízení v platnost 18. Komise prozkoumá společně s EHK OSN a hlavními smluvními stranami AETR, které nejsou členy EU, jejich připravenost na změnu AETR, která by EU umožnila přistoupit k dohodě. Na základě pozitivních závěrů těchto šetření požádá Komise Radu o mandát k jednání za účelem realizace druhého kroku popsaného výše (článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie). Jakmile EU přistoupí k AETR, přijme EU pravidla definující postavení EU v rámci AETR, podobné jako rozhodnutí Rady 97/836/ES Sloučení karet řidiče s řidičskými průkazy Návrh na revizi nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 předpokládá, že od roku 2018 budou karty řidičů sloučeny s řidičskými průkazy. Toto opatření vyžaduje menší úpravy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech 19. Komise předloží v nejkratším možném termínu návrh na příslušnou změnu směrnice o řidičských průkazech Viz také rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 1997 o přistoupení Evropského společenství k Dohodě Evropské hospodářské Komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel (revidovaná dohoda z roku 1958), 97/836/ES, Úř. věst. L 346, , s. 78. Rozsudek Soudního dvora 22/70, Komise v. Rada, AETR. Úř. věst. L 403, , s CS 6 CS

8 3. ORIENTAČNÍ ROZVRH PRO ZAVEDENÍ NOVÉHO TACHOGRAFU Souběžný návrh na revizi nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 obsahuje definici základních požadavků a přidání určitých nových aspektů. Stávající přílohy a dodatky zůstanou v první fázi beze změn a v souladu s novým navrhovaným nařízením. Podle návrhu by příloha IB měla být změněna nejpozději do 31. prosince 2014 s cílem zahrnout do ní nezbytné technické specifikace pro zavedení funkcí GNSS, zařízení dálkové komunikace a standardizované rozhraní s ostatními inteligentními dopravními systémy (ITS). Komise plánuje současné zavedení nových bezpečnostních požadavků týkajících se informačních technologií nastíněných v bodu 2.1. Je však třeba zdůraznit, že tato data musí být považována za nejzazší data, kdy by měly být nové specifikace přijaty a zavedeny. Z předchozích zkušeností s prvním zavedením digitálních tachografů vyplynulo, že po zveřejnění technických specifikací potřebují výrobci minimálně dva roky na uvedení produktu na trh. Komercializace nového inteligentního tachografu může být tedy zahájena do 1. ledna Komise uznává, že dobu potřebnou k zahájení průmyslové výroby lze jen stěží zkrátit. Komise tedy vynaloží maximální úsilí, aby bylo z její strany bez dalších průtahů přistoupeno k přípravě příloh a dodatků tak, aby se nové zařízení, bude-li to možné, mohlo na trhu objevit před konečným datem v roce Následně budou zahájeny technické práce na provedení potřebných změn v přílohách a dodatcích, aby se dokončily nové technické definice pro digitální tachograf a nové technické celky pro silniční komunikace a vozidla. Příloha II znázorňuje dopad zavedení opatření na přílohu IB. Přehled činnosti v následujících letech: Návrh Komise revizi nařízení na Nařízení přijato Příprava nových příloh a dodatků Nové přílohy dodatky přijaty Vývoj a výroba Nové zařízení v provozu ZÁVĚR Bílá kniha o dopravě vyzývá k revizi pravidel o tachografech tak, aby byly nákladově efektivnější a přispívaly k další integraci trhu nákladní silniční dopravy. Zatímco souběžný návrh pro změnu nařízení Rady č. 3821/85 zavádí celou řadu opatření ke zlepšení systému tachografů, bude zapotřebí i dalších činností k tomu, aby byla tato opatření plně účinná, nebo k jejich doplnění. Aby mohla provést tyto další činnosti, je Komise rozhodnuta podniknout následující kroky: 1. Aktualizovat přílohy IB podle technického pokroku prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v roce 2014, a to především za účelem zachování úrovně bezpečnosti digitálního tachografu, jak bylo vysvětleno. Zúčastněné strany se vyzývají, aby se aktivně účastnily 20 Pro integraci karet řidiče s řidičskými průkazy jsou v článku 35 návrhu nařízení uvedena dvě rozdílná data 19. ledna 2013 a 19. ledna Tato data vycházejí z pětileté úřední platnosti řidičských průkazů, což bude rovněž platnost karet řidiče. CS 7 CS

9 tohoto procesu a aby předpokládané termíny pro výrobu a skutečné uvedení nového zařízení do praxe začlenily do svých budoucích plánů. 2. Požádat CEN v roce 2011 o vývoj norem pro plomby. Tyto normy by měly být k dispozici do roku Na mezinárodní úrovni pokračovat v úsilí o podporu sociálních předpisů EU v silniční dopravě a používání technologicky se vyvíjejících digitálních tachografů ve všech sousedních zemích. Za tím účelem navrhne Rada do konce roku 2011, aby se EU stalo plnoprávným členem AETR za předpokladu, že předběžné rozhovory se smluvními stranami AETR, které nejsou členy EU, budou úspěšné. 4. Navrhnout změnu směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech tak, aby bylo možné uspořádat sloučení karet řidiče s kartami tachografu do konce roku CS 8 CS

10 Příloha 1B Dodatek 1 Slovník dat Dodatek 2 Specifikace karet tachografu Dodatek 3 Piktogramy PŘÍLOHA I Přehled očekávaných změn/vypracování nových dodatků Nové bezpečnostní mechanismy Integrace GNSS Standardizované technické rozhraní pro ITS Příloha 1B bude muset být přezkoumána s ohledem na nové nařízení Dálková komunikace pro účely kontroly změnit změnit změnit změnit změnit změnit Dodatek 4 Výtisky změnit změnit Dodatek 5 Displej Dodatek 6 Vnější rozhraní Dodatek 7 Protokoly stahování dat Dodatek 8 Kalibrační protokoly Dodatek 9 Schválení typu minimální rozsah požadovaných zkoušek Dodatek 10 Všeobecné požadavky na bezpečnost Dodatek 11 Společné bezpečnostní mechanismy Nový dodatek 12 ITS Nový dodatek 13 Dálková komunikace pro účely kontroly změnit změnit změnit změnit změnit změnit změnit změnit vytvořit vytvořit CS 9 CS

11 PŘÍLOHA II Koncepce migrace (Jediné řešení zabezpečení přirozené obnovování karet) Počet používaných karet Karty se stávajícími klíči Karty se stávajícími klíči a alternativními klíči 1 Karty s alternativními klíči 1 a 2 Počet nainstalovaných celků do vozidla Celky do vozidla se stávajícími klíči 5 let 5 let Celky do vozidla s alternativními klíči 1 Společná existence dvou generací POUZE / / Celky do vozidla s alternativními klíči 2 CS 10 CS

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

ČKS-48.konference Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 15.4. a 16.4.2014

ČKS-48.konference Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 15.4. a 16.4.2014 ČKS-48.konference Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 15.4. a 16.4.2014 Jiří Novotný NAŘÍZENÍ Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 NAŘÍZENÍ Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

Na základě těchto oznámení udávají níže uvedené tabulky datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit. 30.6. CS Úřední věstník Evropské unie C 214/5 Oznámení Komise o datu použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je určena dopravcům s cílem je informovat o povinnostech uložených předpisy ES a ČR, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 6.8.2010 Úřední věstník Evropské unie L 207/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

PŘESTUPKŮ NA ÚSEKU DOPRAVY ( 23 PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA), SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A VYBÍRÁNÍ KAUCÍ

PŘESTUPKŮ NA ÚSEKU DOPRAVY ( 23 PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA), SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A VYBÍRÁNÍ KAUCÍ INFORMACE O ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ NA ÚSEKU DOPRAVY ( 23 PŘESTUPKOVÉHO ZÁKONA), SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A VYBÍRÁNÍ KAUCÍ Zpracoval: Původní zpracování: červenec 2006 Aktualizace: únor 2008 Krajský úřad Libereckého

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010

41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010 41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010 Požadavky VDO na stávající a nově vznikající střediska AMS (servis a ověření digitálních tachografů ) Oddělit termín servis (opravy, výměny) a ověření Na základě

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU Používají se v rámci preferenčního systému EU na základě mezinárodních dohod, jednostranných opatření nebo NR č. 1207/01. Příslušné předpisy vymezují, jaký z důkazů

Více

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 ČÚZZS Praha 2009 Ing. Milan Kukla Úvodem Oblast pyrotechniky zaznamenala prudký rozvoj, zejména po zahájení regulace používání pyrotechnických výrobků.

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) 14.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 338/103 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) OBSAH Bod Strana

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013

PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013 PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. Rukověť lektora 2013 Obsah 1 ÚVOD ZKRATKY JAKÝMI PŘEDPISY SE KONTRÉTNÍ PŘEPRAVA ŘÍDÍ? 2 Definice pojmů Blok řízení Celková doba řízení v rámci periody řízení Celková doba řízení

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Zavádění kooperativních systémů a organizační záležitosti

Zavádění kooperativních systémů a organizační záležitosti Zavádění kooperativních systémů a organizační záležitosti Od výzkumu a vývoje k instalaci Využití informačních a komunikačních technologií (telematiky) v silniční dopravě, nebo-li tzv. Inteligentních dopravních

Více

49. konference ČKS-sekce tachografy Skalský Dvůr, 11.-12.11.2014 SE5000 UPDATE ING. KAREL JELÍNEK. manager jakosti AMS HALE spol. s r.o.

49. konference ČKS-sekce tachografy Skalský Dvůr, 11.-12.11.2014 SE5000 UPDATE ING. KAREL JELÍNEK. manager jakosti AMS HALE spol. s r.o. 49. konference ČKS-sekce tachografy Skalský Dvůr, 11.-12.11.2014 SE5000 UPDATE ING. KAREL JELÍNEK manager jakosti AMS HALE spol. s r.o. STONERIDGE TACHOGRAFY - VÝVOJ 1 generace od 1.5.2006 Software 1.08

Více

Kampaň zboží na protiúčet za produkt V3700

Kampaň zboží na protiúčet za produkt V3700 Kampaň zboží na protiúčet za produkt V3700 Smluvní podmínky programu zboží na protiúčet k produktu Lenovo V3700 Způsobilí prodejci společnosti Lenovo mohou získat odměnu, když si u nich koncový zákazník

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah pro občany ČR do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská republika ANDORRA Andorrské knížectví 03.04.

Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah pro občany ČR do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská republika ANDORRA Andorrské knížectví 03.04. Stát Publikace Platí od Max. dnů Rozsah do ciziny, nebo cizince do ČR ALBÁNIE Albánská ANDORRA Andorrské knížectví ARGENTINA Argentinská AUSTRÁLIE Australské společenství BELIZE BOLÍVIE Bolívijská BOSNA

Více

II. Legislativní postupy pro schválení

II. Legislativní postupy pro schválení II. Legislativní postupy pro schválení II a) Výroba (Stavba) vozidla O povolení výroby (stavby) jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou

Více

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY Václav Šenkyřík, Český metrologický institut Středisko posuzování laboratoří 1. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Jedním z nejčastěji identifikovaných nedostatků systému managementu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 60/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení

Více

Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému

Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému Úřad pro veřejné informační systémy Havelkova 22 130 00 Praha 3 Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému Verze. modifikace standardu ISVS Datum schválení verze / modifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ (16.

SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ (16. SROVNÁNÍ SMĚRNICE 94/45 A NOVÉ SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY O ZŘÍZENÍ EVROPSKÝCH RAD ZAMĚSTNANCŮ (16. prosince 2008) SMĚRNICE 94/45 ZÁKONNÁ USTANOVENÍ KOMENTÁŘ ČLÁNEK 1 1. Cílem této

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.II.2006 K(2006)457v konečném znĕní Věc: Státní podpora N 565/2005 Česká republika Vážený pane ministře, 1. Řízení Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU 2.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 57/21 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Audi Originální příslušenství

Audi Originální příslušenství Úvodní přehled Audi je žádaným objektem, bohužel nikoli jen u zákazníků. Každý den je v Evropě odcizeno více než 2 300 vozidel. Pomocí vyhledávacího asistenta Audi plus může být kolem 80 % odcizených vozidel

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2015 COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více