KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající vozový park {SEK(2008) 2203} {SEK(2008) 2204} CS CS

3 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající vozový park 1. ÚVOD Problém hluku ze železniční dopravy Hluk je jedním z nejrozšířenějších ohrožení veřejného zdraví v průmyslových zemích. Je proto nutné hluk snížit, a to nejen kvůli pohodlí, ale také za účelem snížení nepříznivých účinků hluku na zdraví, např. kardiovaskulárních problémů a poškození kognitivních funkcí. Železniční doprava je všeobecně považována za jeden z nejekologičtějších druhů dopravy. Železniční doprava ovšem výrazně přispívá k znečištění hlukem, přičemž přibližně 10 % obyvatel je vystaveno úrovním hluku, které se pohybují nad prahem vážného obtěžování 1. V některých evropských regionech existuje silný odpor veřejnosti vůči hluku ze železniční dopravy, což vyžaduje politické iniciativy k jeho snížení. Pokud nebudou provedena nápravná opatření, mohlo by to vést k omezením železniční dopravy v nejdůležitějších evropských železničních koridorech, zejména nákladních vlaků, a z toho plynoucí úzké průjezdné profily by pravděpodobně měly nepříznivé účinky na evropské ekonomiky. Dále by možný přechod ze železniční dopravy na silniční v těchto koridorech vedl ke zvýšeným dopadům na životní prostředí, zejména k emisím skleníkových plynů, neboť specifické emise CO 2 železniční nákladní dopravy jsou výrazně nižší než emise silniční dopravy. K tomu by došlo v době, kdy Společenství zvažuje možnost rozvoje železniční sítě zaměřené na nákladní dopravu 2. Kroky, které již byly podniknuty Evropské společenství již ohledně tohoto problému podniklo kroky přijetím opatření v oblasti životního prostředí a železniční interoperability. Směrnice 2002/49/ES 3 o hluku ve venkovním prostředí stanoví strategické hlukové mapy (mají být vypracovány do června 2007) a akční plány (do června 2008) pro hlavní železniční tratě a velké aglomerace. V roce 2003 odborníci 4 určili hluk valení nákladních vozů jako největší zdroj železničního hluku. V současné době používaná technologie brzdění (litinové brzdové špalíky brzdící na povrchu kol) vytváří na kolech zdrsněný povrch, což následně vede k velké vibraci kolejí a kol. Vzhledem k tomu, že nákladní vlaky jezdí často v noci, jsou jejich emise hluku ještě vážnější Evropská agentura pro životní prostředí: TERM Podle této publikace je 30 % obyvatel vážně obtěžováno hlukem ze silniční dopravy. Sdělení Komise KOM(2007) 608 Směrem k železniční síti zaměřené na nákladní dopravu. Směrnice 2002/49/ES, Úř. věst. L 189, , s. 12. Pracovní skupina Evropské komise pro železniční hluk: Písemné stanovisko k evropským strategiím a prioritám pro snížení hluku ze železniční dopravy, Brusel CS 2 CS

4 Odborníci doporučují upřednostnit opatření u zdroje (vozidla a koleje), neboť jsou hospodárnější. Podle nedávných údajů 5 se ovšem v Evropě ročně vynaloží na výstavbu protihlukových bariér celkem mil. EUR. Hlukové bariéry by bezpochyby mohly být účinným prvkem programů na snižování hluku tam, kde je to zapotřebí, například v hustě osídlených městských oblastech. Pokud budou bariéry spojeny s opatřeními u zdroje, délka a/nebo výška bariér může být zmenšena, což povede ke značným úsporám nákladů. V prosinci 2005 Komise přijala technické specifikace pro interoperabilitu týkající se hluku ze železniční dopravy (hlukové TSI) 6, které zavedly mezní hodnoty hluku pro kolejová vozidla používaná v Evropské unii, aby vyřešila problémy u zdroje a dosáhla interoperability na železničních tratích. Tyto mezní hodnoty se vztahují na nová a rekonstruovaná kolejová vozidla včetně nákladních vozů, které musí být vybaveny nízkohlučnými brzdovými špalíky, což snižuje emise hluku přibližně o 50 %. Potřeba dalších kroků na evropské úrovni Vzhledem k dlouhé životnosti kolejových vozidel ovšem potrvá několik let, než bude možné celkové emise hluku z nákladních vlaků výrazně snížit na základě stávajících právních předpisů, pokud nebudou zavedena dodatečná opatření, která se zaměří na stávající vozový park. V současné době je přibližně 50 % železniční nákladní dopravy provozováno mezinárodně, důsledkem čehož překračuje velký počet nákladních vozů mnoho vnitrostátních sítí. Vnitrostátní strategie pro snížení hluku samotné nemohou problém dostatečně vyřešit, neboť i malý počet hlučných nákladních vozů má výrazný vliv a určuje dopad hluku. Rozdílné vnitrostátní přístupy by také mohly mít negativní dopad na přeshraniční koridory a poskytnout některým subjektům konkurenční výhodu. Proto může být účinného snížení hluku ze železniční dopravy nejlépe dosaženo doplněním opatření již přijatých členskými státy opatřením Společenství týkajícím se snížení hluku ze železniční dopravy. 2. CÍLE A ROZSAH OPATŘENÍ SPOLEČENSTVÍ Cílem opatření Společenství je snížit expozici obyvatel hluku ze železniční dopravy tím, že podpoří vytvoření programů na snižování hluku, které omezí emise hluku nákladních vlaků, aniž by ohrozily konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy, zejména dodatečným vybavením nákladních vozů nízkohlučnými brzdami, což je nejhospodárnější druh opatření. Dodatečné vybavení by v zásadě mělo zahrnovat všechny evropské nákladní vozy s ročním počtem ujetých kilometrů přesahujícím km a zbývající životností alespoň pěti let. Vozy s počtem ujetých kilometrů nižším než km ročně (15 % vozového parku) vzhledem ke svému sporadickému využití představují méně než 3 % celkového dopravního výkonu nákladního vozového parku. Přednost by tedy měla být dána dodatečnému vybavení vozů s vysokým počtem kilometrů ujetých za rok, aby již v počáteční fázi byl hluk v co 5 6 Mezinárodní železniční unie (UIC): Snižování hluku v evropské železniční infrastruktuře. Zpráva o současném stavu Rozhodnutí Komise 2006/66/ES ze dne 23. prosince 2005, Úř. věst. L 37, , s. 1. CS 3 CS

5 nejvyšší míře snížen. Tyto dvě odchylky by výrazně snížily náklady na dodatečné vybavení, aniž by ohrozily cíl snížení hluku. Termínem pro dokončení dodatečného vybavení by byl rok Posouzení dopadů 7 ukázalo, že evropský park nákladních vozů by snadno mohl být do tohoto data dodatečně vybaven za předpokladu, že budou použity vhodné technologie pro dodatečné vybavení. Ačkoli se posouzení dopadů zaměřilo na trať o rozchodu 1435 mm (neboť jsou u těchto sítí se standardním rozchodem nutná opatření na úrovni Společenství kvůli omezené účinnosti vnitrostátních opatření), navrhovaná opatření se mohou také vztahovat na širokorozchodné tratě. V případě potřeby je nutné zajistit spolupráci sousedních zemí. 3. DODATEČNÉ VYBAVENÍ: PŘEKÁŽKY A PŘÍNOSY V posledních deseti letech bylo průmyslem vyvinuto několik typů kompozitních brzdových špalíků za účelem nahrazení tradičních litinových brzdových špalíků, které jsou hlavním zdrojem zdrsnění kolejí a kol. Tyto brzdové špalíky umožňují snížit vnímaný hluk valení až o 50 %. Osvědčenou technologií používanou pro nové vozy jsou tzv. špalíky typu K 8, které ovšem představují vysoké náklady na dodatečné vybavení. Jiné typy, tzv. špalíky typu LL 9, jsou proto vyvíjeny výslovně za účelem dodatečného vybavení. Na počátku roku 2008 získal jeden typ špalíku K konečnou homologaci Mezinárodní železniční unie (UIC) 10 a tři typy špalíků LL mají prozatímní homologaci. Podle studie posouzení dopadů je potřeba dodatečně vybavit až vozů, přičemž přibližně dvě třetiny z nich vlastní zavedené železniční podniky a jednu třetinu vlastní soukromé podniky (včetně provozovatelů kombinované dopravy a malých železničních podniků). Při dnešní technologii by dodatečné vybavení vedlo k investičním nákladům v rozsahu mil. EUR (špalíky typu LL) nebo 1 1,8 mld. EUR (špalíky typu K) a k dodatečným nákladům na údržbu v řádu mil. EUR (kumulovaných do roku 2025 pro obě technologie) PriceWaterhouseCoopersAdvisory: Studie posouzení dopadů týkající se opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající vozový park. Závěrečná zpráva, prosinec Špalíky typu K jsou vyrobeny z organického kompozitního materiálu a mají ve srovnání s tradičními špalíky odlišné brzdné vlastnosti. Dodatečné vybavení proto vyžaduje úpravy brzdového systému, což vede k dodatečným počátečním nákladům až do výše EUR na každý kolejový vůz. Jsou velmi účinné, pokud jde o snížení hluku (snížení až o 10 db, což se rovná 50 %), a u nových vozů jsou obecně považovány za bezdopadové z hlediska nákladů. Špalíky typu LL vyžadují pouze drobné úpravy brzdového systému. Jsou zkonstruovány tak, aby jejich brzdné vlastnosti byly velmi podobné vlastnostem litinových brzdových špalíků. Jsou vyrobeny buď z organického kompozitního materiálu nebo ze slinutého kovu a snižují hluk v řádově stejném rozsahu jako špalíky typu K. Ačkoli práce na jejich vývoji začala již v roce 1999, v důsledku velmi náročné technologie ještě na počátku roku 2008 nezískaly konečnou homologaci. Jelikož neexistují příslušné evropské technické specifikace, brzdové špalíky jsou homologovány Mezinárodní železniční unií (UIC). UIC testuje brzdové špalíky podle svých specifikací s ohledem na brzdný výkon, bezpečnost a provozní otázky (jako jsou např. nepříznivé zimní podmínky). Prozatímní homologace je udělena po úspěšném dokončení technických testů; poté mohou být zahájeny testy v provozu v širším měřítku a pokud je provoz bez problémů, následuje konečná homologace. CS 4 CS

6 Hlavním přínosem dodatečného vybavení je snížení emise hluku nákladních vlaků až o 50 %, čímž se přibližně o 16 milionů sníží počet lidí, kteří jsou velmi zasaženi hlukem ze železniční dopravy. Výsledky studie nákladů a přínosů ukazují podstatné čisté přínosy dodatečného vybavení v rozsahu od 3 do 10 v porovnání s náklady. Toto je bez ohledu na značné výhody dodatečného vybavení, které nebylo možné kvantifikovat, jako jsou úspory díky omezení programů na snížení hluku týkajících se infrastruktury, snížení nákladů na údržbu železniční infrastruktury a zvýšení efektivnosti správy vozového parku. Hlavní překážka dodatečného vybavení nákladních vozů v širokém měřítku je finanční, neboť ačkoli je dodatečné vybavení obecně považováno za nejhospodárnější způsob, jak výrazně snížit hluk ze železniční dopravy, zainteresované strany nemají dostatečné zdroje nebo pobídky, aby je provedly. 4. OPATŘENÍ NA PROVEDENÍ A PODPORU DODATEČNÉHO VYBAVENÍ Za účelem překonání překážek dodatečného vybavení Komise analyzovala různá opatření a dospěla k závěru, že kombinace nástrojů politiky jsou vhodnější a účinnější než jednotlivá opatření (viz zpráva o posouzení dopadů). Jako nejvhodnější řešení byla určena kombinace poplatků za přístup na infrastrukturu odstupňovaných podle hladiny hluku, emisních stropů hluku a dobrovolných závazků. Hlavními výhodami této možnosti jsou největší přínosy, pokud jde o snížení hluku (s poměrem přínosů a nákladů až do výše 10), potenciálně nižší náklady, než vyžadují jiné nástroje jako přímé dotace, a její široké uplatnění na vozy registrované v různých členských státech nebo dokonce mimo EU. Tržní nástroj odstupňovaných poplatků za přístup na infrastrukturu také poskytuje pobídky k upřednostnění hojně používaných vozů. Emisní stropy hluku by dále mohly pomoci zvýšit účinnost odstupňovaných poplatků za přístup na infrastrukturu, jelikož to pro železniční podniky představuje více pobídek k dodatečnému vybavení. 4.1 Zavedení odstupňovaných poplatků za přístup na infrastrukturu V souladu s principem narovnání cen 11 jako základním předpokladem účinného stanovení cen dopravy představuje zavedení odstupňovaných poplatků za přístup na infrastrukturu hlavní prvek souboru opatření na podporu dodatečného vybavení vozů. Na evropské úrovni harmonizuje zásady zpoplatnění směrnice 2001/14/ES 12. Jednou z těchto zásad je, že poplatky za infrastrukturu mohou zohlednit náklady dopadu provozování železniční dopravy na životní prostředí, včetně hluku. Veškeré odstupňování poplatků by v zásadě mělo odrážet rozsah dopadu na životní prostředí. Jako pobídka by mohly být použity tři základní modely odstupňovaných poplatků za přístup na infrastrukturu: systém bonus-malus bez dopadu na náklady, se sníženými poplatky za nehlučné vozy a zvýšenými poplatky za hlučné vozy; Sdělení Komise Doprava šetrnější k životnímu prostředí. Směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti, Úř. věst. L 75, , s. 29. CS 5 CS

7 systém bonus sestávající z poplatků, jejichž snížení umožní dodatečné vybavení stávajících nákladních vozů s vysokými emisemi hluku; správce infrastruktury obdrží finanční kompenzaci od členského státu; systém malus sestávající ze zvýšených poplatků za hlučné vozy. Vzhledem k tomu, že směrnice 2001/14/ES neumožňuje zvýšení celkového výnosu (ledaže se poplatky uplatňují na srovnatelné úrovni u všech konkurenčních způsobů dopravy), systém malus bude možný, pouze pokud bude uplatněn poplatek na srovnatelné úrovni i na nákladní silniční dopravu. Navrhovaná směrnice o euroznámce 13 zavede poplatek za externí náklady pro silniční nákladní dopravu, čímž umožní vpřípadě zavedení poplatků na srovnatelné úrovni v silniční dopravě v širší míře upravovat poplatky za přístup na infrastrukturu. Pokud se týká systému bonus, studie posouzení dopadů ukázala, že by bylo nutné majitelům vozů poskytnout nezbytné ekonomické pobídky za účelem dodatečného vybavení vozů v počáteční fázi. To by bylo opodstatněné z důvodu omezení přechodu ze železniční dopravy na ostatní druhy dopravy jako důsledek toho, že železnice musí nést náklady dodatečného vybavení svého vozového parku. Systém bonus ovšem přináší otázku soudržnosti s pravidly pro státní podporu vzhledem k náhradám rabatů poplatku za přístup na infrastrukturu z veřejných prostředků. Proto by provedení tohoto systému mělo být založeno na následujících jasných a transparentních podmínkách: jeho provedení by mělo trvat omezenou dobu, aby bylo zahájeno dodatečné vybavení a umožněno navrácení počáteční investice; měl by být poskytnut všem uživatelům rovnocenným a nediskriminačním způsobem; jeho míra by měla být přiměřená účelu, tj. poskytnout finanční pobídku v počáteční fázi programu dodatečného vybavení. Systémy bonus by mohly představovat státní podporu a v těchto případech budou muset být oznámeny Komisi podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES a posouzeny na základě příslušných pokynů. Po ukončení počáteční fáze, která může být ukončena po dodatečném vybavení většiny příslušných nákladních vozů, již nebude systém bonus zapotřebí. Místo toho by mohl systém bonus-malus poskytnout pobídky k provádění programů dodatečného vybavení a stimulovat zavádění inovativnějších technologií pro snížení hluku, které jsou lepší než současné mezní hodnoty TSI. Poplatky za přístup na infrastrukturu související s hlukem se týkají jednotlivých vozů a jimi ujetých kilometrů nebo jejich os na určité trati. Bonus by měl být přiznán všem nehlučným vozům (včetně těch, které již vyhovují technickým specifikacím pro interoperabilitu), aby majitelé vozů, kteří investují do obnovy svého vozového parku, nebyli penalizováni a za účelem podpory nehlučných vozů, jelikož pouze jejich používání vede ke snížení hluku. Dodatečný bonus pro nehlučné vozy na tratích v oblastech citlivých na hluk a/nebo v noci by dále železničním podnikům mohl poskytnout pobídky k úpravě správy jejich vozového parku 13 Návrh směrnice, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. CS 6 CS

8 pro potřeby těchto oblastí. V případě potřeby by do režimů zpoplatnění mohly být zahrnuty osobní vozy. V posouzení dopadů byl identifikován praktický problém týkající se odstupňovaných poplatků za přístup na infrastrukturu: skutečnost, že subjekt, který dostává bonus za nehlučnost, není nezbytně totožný se subjektem, který nese finanční odpovědnost za dodatečné vybavení. Vzhledem k tomu, že pronájem vozů lze považovat za fungující trh, očekává se odpovídající úprava cen za pronájem: nehlučné vozy, které vedou k nižším nákladům na poplatky za přístup na infrastrukturu, budou na trhu pronajímány za vyšší ceny, jelikož se ochota platit bude zvyšovat. Dobrovolný závazek dotčených subjektů by ovšem mohl tento proces podpořit poskytnutím transparentnosti finančních toků, které se týkají dodatečného vybavení a poplatků. Odstupňované poplatky za přístup na infrastrukturu vyžadují automatický identifikační systém a programové vybavení pro zpoplatňování napojené na tento identifikační systém a vnitrostátní registry vozidel. Měření hluku nejsou zapotřebí. Provedení telematických aplikací v nákladní dopravě podle příslušné technické specifikace pro interoperabilitu (TAF TSI) 14 by pro tuto automatickou identifikaci poskytlo technický základ. Podle strategického evropského prováděcího plánu vypracovaného odvětvím železniční dopravy budou veškeré funkce včetně těch, které se týkají pohybů jednotlivých vozů, provedeny do ledna Kromě toho bude velký podíl funkcí dostupný dříve. Neharmonizované zavedení poplatků za přístup na infrastrukturu odstupňovaných podle hladiny hluku by na vnitrostátní úrovni představovalo riziko neúčinnosti, neboť pobídka pro železniční podniky by nemusela být dostatečná, kdyby pouze některé členské státy zavedly takovéto režimy, harmonogramy by si odporovaly a s různými druhy nehlučných vozů by bylo nakládáno odlišně. Správní náklady na neharmonizované režimy by také byly zbytečně vysoké. Tento nástroj, který poskytuje nezbytné pobídky k dodatečnému vybavení, proto musí být proveden souběžně závazným a harmonizovaným způsobem ve všech dotčených členských státech. Kromě harmonizace hlavních prvků režimů zpoplatnění je nutné vypracovat společný systém klasifikace hluku vozů. Za účelem zavedení odstupňovaných poplatků za přístup na infrastrukturu je nutné společné úsilí odvětví železniční dopravy, členských států a Evropské komise: V průběhu přepracovávání směrnice 2001/14/ES Komise navrhne právní požadavky na zavedení poplatků za přístup na infrastrukturu odstupňovaných podle hladiny hluku. Správci infrastruktury upraví režimy zpoplatnění podle právních předpisů Společenství. Dále jsou odpovědni za instalaci identifikačních systémů a nezbytných nástrojů informačních technologií. Vzhledem k tomu, že harmonogram pro nahrazení brzdových špalíků je tři roky, očekává se, že programy dodatečného vybavení budou ukončeny do konce roku V rámci přípravy zavedení poplatků za přístup na infrastrukturu odstupňovaných podle hladiny hluku Komise zahájí studii za účelem vypracování a harmonizace důležitých prvků těchto režimů. 14 Nařízení (ES) č. 62/2006 ze dne 23. prosince 2005, Úř. věst. L 13, , s. 1. CS 7 CS

9 4.2 Zavedení emisních stropů hluku jako druhý krok Emisní strop hluku omezuje průměrné emise během stanoveného období v určitém místě na trati. Současné emise hluku by například mohly být stanoveny jako mezní hodnota, aby se zabránilo zvyšování hluku v případě, že dojde k nárůstu nákladní železniční dopravy. Podle směrnice 2002/49/ES jsou členské státy oprávněny stanovit takové mezní hodnoty hluku ve venkovním prostředí. Emisní strop hluku ponechává nalezení optimálních řešení na odvětví železniční dopravy: železniční podnik může použít vozy s nižšími emisemi za účelem zvýšení počtu a/nebo rychlosti vlaků, aniž by byly překročeny mezní hodnoty hluku. Emisní strop hluku proto poskytuje pobídku k používání nízkohlučných vozů. Emisní stropy hluku by mohly být přímo zaměřeny na problematická místa z hlediska hluku v evropské síti a také na citlivou večerní a noční dobu. Tento nástroj se také vztahuje na opatření týkající se infrastruktury, což vede k holistickému přístupu ke snížení hluku ze železniční dopravy. Aby byla udržena úroveň snížení hluku dosažená dodatečným vybavením, Evropská komise doporučuje členským státům, aby zavedly emisní stropy hluku pro hlavní nákladní železniční tratě jako druhý krok po dokončení počátečních programů dodatečného vybavení. Před zavedením tohoto nástroje by však měly být provedeny analýzy nákladů a přínosů s ohledem na úroveň snížení hluku dosaženou k danému datu dodatečným vybavením a jinými prostředky. 4.3 Dobrovolné závazky odvětví železniční dopravy Doprovodné dobrovolné závazky mohou zaručit účinnost odstupňovaných poplatků za přístup na infrastrukturu a pomoci urychlit jejich zavedení ještě předtím, než právní požadavky vstoupí v platnost. Dobrovolné závazky železničních podniků k převedení bonusů za nehlučnost obdržených od správců infrastruktury majitelům vozů (tam, kde nepoužívají vlastní vozy) podpoří tržní mechanismy a zajistí, aby bonusy za nehlučnost byly použity k financování nákladů na dodatečné vybavení. Dále by dobrovolné závazky odvětví k vytvoření a provedení jednotlivých programů dodatečného vybavení v co nejkratší době vedly k lepší koordinaci jednotlivých činností a zviditelnily toto opatření. Za účelem snížení hluku ze železniční dopravy v co nejkratší době kromě právních činností Komise doporučuje dobrovolné zavedení odstupňovaných poplatků za přístup na infrastrukturu (jak je uvedeno v oddíle 4.1). Dobrovolné režimy, které budou zavedeny průkopníky, je potřeba koordinovat na evropské úrovni. Za tímto účelem může Komise vydat příslušné pokyny a zřídit odborné skupiny. Evropská komise naléhavě vyzývá odvětví železniční dopravy, aby tyto dobrovolné závazky přijalo bezodkladně. 4.4 Snížení nákladů na dodatečné vybavení Jako hlavní překážky dodatečného vybavení byly identifikovány podstatné investiční náklady a dodatečná údržba. Příklady dodatečného vybavení nákladních vozů kompozitními CS 8 CS

10 brzdovými špalíky (bez homologace UIC) v Portugalsku a Spojeném království nicméně ukazují, že dodatečné vybavení bez dopadů na náklady je možné. Je zřejmé, že technologie dostupná v současné době nemůže být považována za dostatečnou pro dodatečné vybavení v celoevropském měřítku. Komise proto naléhavě vyzývá průmysl, aby dále vyvíjel kompozitní brzdové špalíky v úzké spolupráci s železničními podniky a majiteli vozů, aby bylo dosaženo výrazného snížení nákladů. Komise bude i nadále podporovat vhodné výzkumné projekty a projekty demonstrací v rámci stávajících programů, jako jsou FP7 a LIFE+. Během veřejné konzultace byla jako důležité doprovodné opatření taktéž vedoucí ke snížení nákladů na dodatečné vybavení identifikována potřeba ujasnění, posouzení a urychlení homologačních postupů pro kompozitní brzdové špalíky. Komise proto v úzké spolupráci s Evropskou agenturou pro železnice přezkoumá současný schvalovací proces ke zvýšení jeho účinnosti, transparentnosti a aktuálnosti. 4.5 Monitorování dodatečného vybavení a jeho dopadů Hlukové mapování v rámci směrnice 2002/49/ES a údaje oznámené Komisi členskými státy by měly být použity za účelem posouzení úspěšnosti programů dodatečného vybavení: bude monitorována účinnost programů dodatečného vybavení a může být upřesněna potřeba emisních stropů, a to ve srovnání s mapami z roku 2007 jako výchozího stavu. Členským státům se pak doporučuje zvážit programy dodatečného vybavení podporované odstupňovanými poplatky za přístup na infrastrukturu v rámci akčních plánů na řešení hluku podle směrnice 2002/49/ES. Komise také bude monitorovat pokrok provádění navrhovaných opatření a pokrok dodatečného vybavení. Nejdéle tři roky po přijetí sdělení Komise zveřejní zprávu o krocích podniknutých odvětvím železniční dopravy. 4.6 Zřizování odborných skupin Vzhledem k tomu, že zavedení poplatků za přístup na infrastrukturu odstupňovaných podle hladiny hluku vyžaduje přesné vymezení a harmonizaci několika technických otázek, Komise zřídí vhodné odborné pracovní skupiny a zajistí jejich spolupráci, aby jí pomohly vypracovat pokyny. Oblasti, na které se tyto odborné skupiny zaměří, zahrnují vývoj klasifikačních systémů pro kolejové vozy, specifikaci identifikačních systémů, harmonizaci režimů zpoplatnění souvisejících s hlukem a monitorování pokroku a dopadů dodatečného vybavení. 5. DALŠÍ OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ HLUKU ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Tato iniciativa se zaměřuje na konkrétní opatření na snížení hluku ze železniční dopravy: dodatečné vybavení nákladních vozů nízkohlučnými brzdovými špalíky. Ačkoli je toto opatření všeobecně považováno za velice účinné a účelné, nemůže vyřešit všechny problémy s hlukem ze železniční dopravy v Evropě. Proto budou mimo oblast působnosti této iniciativy Komisí posouzena další opatření, která budou prodiskutována s odborníky, členskými státy a zainteresovanými stranami, a podle potřeby budou provedena. Například: CS 9 CS

11 Jak již naznačili odborníci 4, opatření týkající se infrastruktury (např. broušení kolejnic, použití tlumičů) a další kroky jsou důležité k doplnění opatření zaměřených na kolejová vozidla ( hladká kola na hladkých kolejích ). Komise doporučuje členským státům a odvětví železniční dopravy, aby je provedly souběžně. Za účelem zohlednění technického pokroku je za nezbytnou považována pravidelná revize hlukových TSI, neboť kromě kompozitních brzdových špalíků byly pro nákladní kolejová vozidla vyvinuty další technologie pro snížení hluku. Státní podpora pro interoperabilitu 15 může být také poskytnuta, pokud může pomoci odstranit technické překážky na evropském trhu železničních dopravních služeb. V těchto případech způsobilé náklady pokrývají veškeré investice týkající se snižování hluku jak v železniční infrastruktuře, tak u kolejových vozidel. Eventuálně lze také použít státní podporu na ochranu životního prostředí Pokyny Společenství ke státní podpoře pro železniční podniky, přijaté Evropskou komisí dne 30. dubna Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí, Úř. věst. C 82, , s. 1. CS 10 CS

EU legislativa a železnice 2008. ACRI Mělník, 7.11.2008

EU legislativa a železnice 2008. ACRI Mělník, 7.11.2008 Ing. Danuše Marusičová České dráhy, a. s., www.cd.cz EU legislativa a železnice červen / červenec 2008 2 základní dokumenty Směrnice EP a Rady 2008/57/ES ze dne 17.6.2008 o interoperabilitě železničního

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

Zvládání železničního hluku v Evropě

Zvládání železničního hluku v Evropě Zvládání železničního hluku v Evropě Jakob Oertli 1 Aby se potvrdilo, že doprava po železnici respektuje okolní prostředí, musí také kolejnice způsobovat méně hluku. Mnoho národních podnětů a velmi působivých

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2015 COM(2015) 77 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA V EVROPĚ: OD ROKU 2001 SE VÝZNAMNĚ NEZVÝŠIL PODÍL TOHOTO

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 6. července 2005 (07.07) (OR. en) 10908/05 TRANS 145

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 6. července 2005 (07.07) (OR. en) 10908/05 TRANS 145 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. července 2005 (07.07) (OR. en) 10908/05 TRANS 145 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Patricia BUGNOTOVÁ, ředitelka, za generálního tajemníka Evropské komise Datum přijetí: 4. července

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.7.2010 SEK(2010) 877 v konečném znění C7-0186/10 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 7.6.2016,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 7.6.2016, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2016 C(2016) 3316 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 7.6.2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 454 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Digitální tachograf: Plán

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 451 v konečném znění 2011/0196 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2015 C(2015) 3740 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách,

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 7.10.2009 SEK(2009) 1298 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU

Více

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2010 KOM(2010)313 v konečném znění 2010/0174 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést opatření odchylující se od článku 193

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 779 v konečném znění 2008/0221 (COD) C6-0411/08 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o označování pneumatik s ohledem na palivovou

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2011) 556 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. září 2011 (OR. en) 14268/11 AUDIO 36 JEUN 48 TELECOM 126 CONSOM 144 JAI 630 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ Květoslava ČADSKÁ JUDr. Květoslava ČADSKÁ, vedoucí oddělení odboru drah,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.6.2009 KOM(2009) 259 v konečném znění 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU. Druhý regulační přezkum týkající se nanomateriálů

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU. Druhý regulační přezkum týkající se nanomateriálů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.10.2012 COM(2012) 572 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU Druhý regulační přezkum týkající se nanomateriálů (Text

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 475 v konečném znění 2004/0154 (KOD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční

Více

Rámec pro posouzení dopadů na ochranu soukromí a údajů pro aplikace RFID. 11. února 2011

Rámec pro posouzení dopadů na ochranu soukromí a údajů pro aplikace RFID. 11. února 2011 Rámec pro posouzení dopadů na ochranu soukromí a údajů pro aplikace RFID 11. února 2011 1 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Klíčové pojmy...4 1.2. Vnitřní postupy...5 2. Proces posouzení dopadů na ochranu soukromí

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov

VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov VRT v Německu, trať Norimberk - Mnichov 1. Vysokorychlostní tratě Železniční dopravu lze rozdělit na konvenční a vysokorychlostní. Mezníkem mezi nimi je rychlost 200 km/h. Vysokorychlostní tratě mohou

Více

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody

Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 05.VI.2008 K(2008)2599 Věc: Stàtni Podpora č. N 670/2007 Česká republika Investiční podpora na snižování průmyslových emisí do vody Pane ministře, 1) POSTUP 1) Podle čl. 88

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.1.2008 KOM(2008) 7 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ

SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.3.2011 SEK(2011) 328 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU,

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních Bulletin BBH EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) duben 2013 Právní aktuality EMIR Bulletin duben 2013

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

Souhrn posouzení dopadů

Souhrn posouzení dopadů KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.3.2007 SEK(2007) 171 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE připojený k návrhu SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992 SMĚRNICE RADY ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů. Porada MMR s kraji 10.11.2015 Ing. Peter Marec

Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů. Porada MMR s kraji 10.11.2015 Ing. Peter Marec Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů Porada MMR s kraji 10.11.2015 Ing. Peter Marec 1 Zákon č. 268/2015 Sb. ze dne 15.září 2015 kterým se mění zákon č. 13/1997

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.9.2007 KOM(2007) 491 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Nizozemskému království povoluje použít opatření odchylující se od článku 193 směrnice

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2011 SEK(2011) 763 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

(Pouze francouzské, italské a německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP)

(Pouze francouzské, italské a německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP) L 171/18 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1056 ze dne 30. června 2015, kterým se konstatuje nesoulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátního plánu či plánu funkčních bloků vzdušného prostoru předloženého

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 16. června 2006 Předmět: Návrh ROZHODNUTÍ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

NAŘÍZENÍ. L 218/2 Úřední věstník Evropské unie 19.8.2010

NAŘÍZENÍ. L 218/2 Úřední věstník Evropské unie 19.8.2010 L 218/2 Úřední věstník Evropské unie 19.8.2010 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 744/2010 ze dne 18. srpna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin >PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch (Konference o evropském cestovním ruchu, Brusel, 27. února 2001) Loyola de Palacio místopředsedkyně Evropské komise Platí mluvené slovo Pane předsedo, dámy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

Úř. věst. L 245, 12. 9. 2002, s. 402 + opravenka ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. května 2002

Úř. věst. L 245, 12. 9. 2002, s. 402 + opravenka ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30. května 2002 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová vozidla transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydané nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2009 ze dne 4. 3. 2009 24.4.2012 Identifikace zpracovatele: obchodní firma:

Více

TSI provoz a potvrzení bezpečnosti

TSI provoz a potvrzení bezpečnosti TSI provoz a potvrzení bezpečnosti Matthias Heidl 1 Uspořádání železničního provozu na transevropské železniční síti (TEN) je do budoucnosti předurčeno technickou specifikací pro interoperabilitu (TSI).

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1) 2004R0648 CS 19.04.2012 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více