319 C5-0375/ /0139(COD)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)"

Transkript

1 Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/ /0139(COD) Návrh byl pozměněn následujícím způsobem: TEXT NAVRŽENÝ KOMISÍ ( 1 ) ZMĚNY PROVEDENÉ PARLAMENTEM (Změna 1) 2. bod odůvodnění (2) Směrnice 97/67/ES Evropského parlamentu a Rady z 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zlepšení kvality služeb vytvořil určitý regulační rámec pro poštovní sektor na úrovni Společenství, včetně opatření pro zajištění univerzální služby, stanovení maximálních limitů pro poštovní služby, které si mohou členské státy vyhradit pro svého poskytovatele (své poskytovatele) univerzálních služeb za účelem zachování univerzální služby, a časového rámce pro rozhodování o dalším otvírání trhu hospodářské soutěži za účelem vytvoření jednotného trhu s poštovními službami. (2) Směrnice 97/67/ES Evropského parlamentu a Rady z 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zlepšení kvality služeb vytvořil určitý regulační rámec pro poštovní sektor na úrovni Společenství, včetně opatření pro zajištění univerzální služby, stanovení maximálních limitů pro poštovní služby, které si mohou členské státy vyhradit pro svého poskytovatele (své poskytovatele) univerzálních služeb za účelem zachování univerzální služby. (Změna 2) 4a. bod odůvodnění (nový) 4a) Opatření v této oblasti musejí být navržena takovým způsobem, aby bylo rovněž dosaženo sociálních úkolů Společenství podle článku 2 Smlouvy jakožto cíle zejména vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany. (Změna 58) 4b. bod odůvodnění (nový) 1 Úř. věst. č. C 337 E, , s. 220.

2 (Změna 4) 5. bod odůvodnění 4b) Poštovní síť ve venkovských oblastech a v horských a ostrovních regionech hraje důležitou úlohu při integraci podniků do národní/globální ekonomiky a při udržování koheze ve venkovských, horských a ostrovních regionech ze sociálního hlediska a z hlediska zaměstnanosti. Navíc mohou poštovní úřady ve venkovských oblastech a v horských a ostrovních regionech poskytovat důležitou infrastrukturní síť umožňující univerzální přístup k novým telekomunikačním technologiím. (5) Na svém zasedání v Lisabonu ve dnech 23. až 24. března 2000 Evropská rada stanovila v závěrech svého předsednictví dvě rozhodnutí, která se vztahují na poštovní služby, tato rozhodnutí požadují od Komise, Rady a členských států podniknutí určité činnosti v souladu s jejich odpovídajícími pravomocemi. Tyto požadované činnosti jsou: za prvé do konce roku 2000 vytyčit určitou strategii pro odstranění překážek služeb, zejména poštovních služeb, a za druhé urychlit liberalizaci v takových oblastech, jako jsou poštovní služby, přičemž deklarovaným cílem je dosažení plně operačního trhu s poštovními službami. (5) Na svém zasedání v Lisabonu ve dnech 23. až 24. března 2000 Evropská rada stanovila v závěrech svého předsednictví dvě rozhodnutí, která se vztahují na poštovní služby, tato rozhodnutí požadují od Komise, Rady a členských států podniknutí určité činnosti v souladu s jejich odpovídajícími pravomocemi. Tyto požadované činnosti jsou: za prvé do konce roku 2000 vytyčit určitou strategii pro odstranění překážek služeb, zejména poštovních služeb, a za druhé urychlit postupnou a řízenou liberalizaci v takových oblastech, jako jsou poštovní služby. (Změna 46) 5a. bod odůvodnění (nový) 5a) Na svém zasedání v Lisabonu konaném v březnu 2000 Evropská rada rovněž považovala za podstatné, aby v rámci vnitřního trhu a ekonomiky založené na znalostech byl brán plný zřetel na ustanovení Smlouvy o službách obecného hospodářského zájmu a o podnicích pověřených provozováním takových služeb. Na svém zasedání v Lisabonu Evropská rada požádala Komisi, aby objasnila své sdělení z roku

3 1996 o službách obecného hospodářského zájmu. Komise objasnila svou politiku o službách obecného hospodářského zájmu zveřejněním sdělení dne 20. září 2000 (IP/00/1022). Toto sdělení zdůrazňuje, že článek 16 Smlouvy uznává, že služby obecného hospodářského zájmu jsou sdílené hodnoty Unie a přispívají k podporování sociální a teritoriální koheze. S ohledem na příslušnou povinnost univerzálních služeb se poštovní služby považují za služby obecného hospodářského zájmu. (Změna 5) 6. bod odůvodnění (6) Komise podnikla obsáhlý přezkum poštovního sektoru Společenství, včetně zadání studií o hospodářském, sociálním a technickém rozvoji v daném sektoru, a vedla rozsáhlé konzultace se zainteresovanými stranami. (6) Komise ještě musí podniknout obsáhlý přezkum poštovního sektoru Společenství, včetně zadání studií o tomto sektoru, tím, že bude vést konzultace se všemi zainteresovanými stranami: spotřebiteli, provozovateli, zaměstnanci a místními a regionálními orgány, aby mohla předložit vyhodnocení uvedená v článku 23 směrnice 97/67/ES a požadovaná Evropským parlamentem v jeho usneseních z 14. ledna 1999 ( 1 ) a z 18. února 2000 ( 2 ). (Změna 6) 7. bod odůvodnění (7) Poštovní sektor Společenství požaduje moderní regulační rámec, který je zaměřen na posilování vnitřního trhu pro poštovní služby, aby se tomuto sektoru umožnilo konkurovat alternativním metodám komunikace a uspokojovat měnící se a zvýšené požadavky uživatelů. (7) Poštovní sektor Společenství požaduje moderní regulační rámec, který je zejména zaměřen na posilování vnitřního trhu pro poštovní služby. Zvýšená konkurenceschopnost by měla poštovnímu sektoru umožnit integraci s alternativními metodami komunikace a měla by umožnit zlepšení kvality služeb poskytovaných stále náročnějším uživatelům. (Změna 7) 8. bod odůvodnění ( 1 ) Úř. věst. č. C 104, , s ( 2 ) Úř. věst. č. C 339, , s. 297.

4 (8) Základní cíl zajištění trvalého poskytování univerzální služby splňující jakostní standard požadovaný směrnicí 97/67/ES konzistentním způsobem v celém Společenství může být zabezpečen za podmínek vysoké efektivity zajištěné svobodou poskytování služeb v této oblasti. (8) Základní cíl zabezpečení trvalého poskytování univerzální služby splňující jakostní standard definovaný členskými státy v souladu s článkem 3 směrnice 97/67/ES konzistentním způsobem v celém Společenství může být zajištěn, jestliže bude v této oblasti zachována možnost vyhrazování služeb a současně s tím budou zajištěny podmínky vysoké efektivity dostatečnou úrovní svobody poskytování služeb. (Změna 8) 9. bod odůvodnění (9) Konkurenční výhody poskytované určitou univerzální poštovní sítí, která je efektivní a reaguje na poptávku zákazníků, mohou pomoci vykompenzovat jakékoliv dodatečné náklady vyvstávající z důvodu povinnosti poskytovat univerzální službu, která se nemůže financovat sama. (9) Výhody poskytované určitou univerzální poštovní sítí, která je efektivní a reaguje na poptávku zákazníků, mohou v některých členských státech pomoci vykompenzovat dodatečné náklady vyvstávající z důvodu povinnosti poskytovat univerzální službu, která se nemůže financovat sama. Nicméně by se mělo poznamenat, že pravidla hospodářské soutěže není možno navrhnout takovým způsobem, aby zajišťovala rovné podmínky mezi poštovními provozovateli v oblasti univerzální služby a konkurujícími provozovateli, neboť tito konkurující provozovatelé působí především uvnitř uzavřených sítí (bez míst s přístupem veřejnosti, smluv, kontaktu a výběru od odesílatele prostřednictvím spojovacích center, atd.), kdežto provozovatelé univerzálních služeb udržují hustotu kontaktních míst stanovenou v článku 3 směrnice 97/67/ES, která požaduje příslušnou vyhrazenou službu. (Změna 9) 10. bod odůvodnění (10) Zkušenosti ukázaly, že odkaz pouze na cenový limit jakožto prostředek stanovení přidané hodnoty expresních Zrušeno

5 služeb již není praktickým návrhem z důvodu vývoje expresních služeb s přidanou hodnotou, které se pohybují pod daným cenovým limitem. (Změna 10) 10a. bod odůvodnění (nový) 10a) Koncepce univerzální služby je ve své povaze dynamická a je tudíž možné, že v budoucnu bude nutno v důsledku technických, sociálních a ekonomických procesů přidat k univerzální službě určité služby, které dosud nespadaly pod povinnosti univerzální služby. (Změna 11) 11. bod odůvodnění (11) Z tohoto důvodu je vhodné definovat určitou kategorii obsahující speciální služby splňující speciální potřeby zákazníků, přičemž tato kategorie by měla zahrnovat všechny služby s požadovanými přidanými charakteristikami. Takové služby by neměly být vyhrazeny, a to bez ohledu na hmotnost nebo cenu takových zásilek. Elektronické odesílání pošty pouze pro dálkový tisk nebude dostačující k tomu, aby došlo k jeho vyjmutí z vyhrazené oblasti. Zrušeno (Změna 12) 12. bod odůvodnění (12) Zvýšení poptávky v poštovním sektoru jako celku předpovídané ze střednědobého hlediska pomůže vyrovnat ztrátu podílu na trhu, kterou mohou způsobit provozovatelé univerzální služby následkem dalšího otevírání trhu a tím dále zajistit univerzální služby. (12) Předpokládá se, že zvýšení poptávky v evropském poštovním sektoru předpovídané ze střednědobého a dlouhodobého hlediska může napomoci k růstu tržního objemu, ale může vést ke snížení tržeb, a tudíž může vyvolat zpochybňování poskytování univerzální služby. Ve světle technologického pokroku bude mít toto zvýšení poptávky kvalitativní dopad na poštovní služby, což povede k nutnosti přezkumu rozsahu univerzální služby za účelem

6 harmonizace nabídky služeb, respektování změn potřeb zákazníků a integrování vlivu vývoje informační společnosti. Takový přezkum rozsahu univerzální služby nutně vyžaduje zachování vyhrazené služby, jak je stanoveno v článku 7 směrnice 97/67/ES. (Změna 13) 13. bod odůvodnění (13) Mezi faktory, které vyvolávají změnu ovlivňující zaměstnanost v poštovním sektoru, jsou nejdůležitější technický rozvoj a tržní tlak na zvyšování efektivity; z ostatních faktorů změn bude otvírání trhu hrát méně důležitou roli. Otvírání trhu napomůže k rozšíření celkové velikosti poštovních trhů a jakékoliv snižování počtu pracovníků mezi poskytovateli univerzální služby z důvodu takových opatření (nebo jejich očekávání) bude pravděpodobně vykompenzováno vyplývajícím růstem zaměstnanosti mezi soukromými provozovateli a novými tržními subjekty. (13) Mezi faktory, které vyvolávají změnu ovlivňující zaměstnanost v poštovním sektoru, jsou nejdůležitější otvírání trhu, technický rozvoj a tržní tlak na zvyšování efektivity. Minulé otvírání trhu vedlo k významnému snížení zaměstnanosti pouze částečně a bylo vykompenzováno vyplývajícím růstem zaměstnanosti mezi soukromými provozovateli a novými tržními subjekty. (Změna 15) 15. bod odůvodnění (15) Je vhodné, aby bylo zajištěno, že příští fáze otvírání trhu bude jak podstatná z hlediska své povahy, tak dosažitelná v praxi pro členské státy. (15) Je vhodné, aby bylo zajištěno, že příští fáze otvírání trhu bude postupná a řízená a dosažitelná v praxi pro členské státy, zvláště s ohledem na skutečnost, že náklady poskytování univerzální služby se mezi různými členskými státy velmi mění, a to podle jejich rozlohy, geografické povahy a rozdělení obyvatelstva. (Změna 16) 16. bod odůvodnění (16) Obecné snížení hmotnostního limitu pro služby, které mohou být vyhrazeny poskytovatelům univerzální služby, na 50 gramů v kombinaci s plným otevřením (16) Obecné snížení hmotnostního limitu pro služby, které mohou být vyhrazeny poskytovatelům univerzální služby, na 150 gramů představuje relativně jednoduchou a

7 odesílané zahraniční pošty a expresní pošty konkurenci představuje relativně jednoduchou a řízenou další fázi, která je však významná. řízenou další fázi, která je však významná. (Změna 17) 17. bod odůvodnění (17) Ve Společenství představují běžné listovní zásilky s hmotností v rozmezí od 50 gramů do 350 gramů v průměru přibližně 16% celkových poštovních tržeb poskytovatelů univerzální služby, zatímco odesílané zahraniční listovní zásilky a expresní služby pod cenovým limitem představují další v průměru přibližně 4% celkových poštovních tržeb poskytovatelů univerzální služby. Zrušeno (Změna 18) 18. bod odůvodnění (18) Cenový limit pro služby, jež mohou být vyhrazeny, na úrovni dva a půl násobku veřejného tarifu za listovní zásilku v prvním hmotnostním kroku nejrychlejší standardní kategorie je vhodný ve spojení s hmotnostním limitem 50 gramů tam, kde je to použitelné. (18) Cenový limit pro služby, jež mohou být vyhrazeny, na úrovni čtyřnásobku veřejného tarifu za listovní zásilku v prvním hmotnostním kroku nejrychlejší standardní kategorie je vhodný ve spojení s hmotnostním limitem 150 gramů tam, kde je to použitelné. (Změna 19) 19. bod odůvodnění (19) 50-gramový hmotnostní limit pro běžné vnitrostátní listovní zásilky je praktický, neboť nepředstavuje riziko obcházení prostřednictvím umělého zvyšování hmotnosti jednotlivých listovních zásilek, jelikož většina listovních zásilek má hmotnost pod 20 gramů. Zrušeno (Změna 20) 20. bod odůvodnění (20) Přímá pošta již nyní představuje ve většině členských států dynamický a rostoucí trh s významnými vyhlídkami růstu, zatímco ve zbývajících členských státech existuje značný potenciál pro růst. (20) Přímá pošta představuje ve většině členských států dynamický a rostoucí trh s uspokojivými vyhlídkami růstu, zatímco ve zbývajících členských státech existuje značný potenciál pro růst. Pro poskytování

8 Přímá pošta je již nyní z velké části otevřena hospodářské soutěži v šesti členských státech. Zlepšení v oblasti flexibility služeb a cenových programů vyplývající z konkurence by zlepšila postavení přímé pošty oproti alternativním komunikačním médiím, což by následně pravděpodobně vedlo k novým poštovním službám jako další vyčlenění a posílení pozice poštovního sektoru jakožto celku. Nicméně v rozsahu nezbytném pro zajištění poskytování univerzální služby by mělo být zajištěno, aby přímá pošta byla i nadále vyhrazena v rámci výše uvedených hmotnostních a cenových limitů 50 gramů a dva a půl násobek základního veřejného tarifu. univerzální služby je vhodné, aby mohla být přímá pošta i nadále vyhrazena v rámci výše uvedených hmotnostních a cenových limitů 150 gramů a čtyřnásobek základního veřejného tarifu. (Změna 21) 21. bod odůvodnění (21) Odesílaná zahraniční pošta je již nyní fakticky otevřena hospodářské soutěži ve většině členských států; její vyhrazení není třeba pro zajištění univerzální služby představující v průměru 3 % celkových poštovních tržeb. Otevření této části trhu by de iure umožnilo různým poštovním provozovatelům shromažďovat, třídit a přepravovat všechnu odesílanou zahraniční poštu a doručovat ji v členských státech, avšak pouze tam, kde to domácí právní úprava v nějakém konkrétním členském státě dovoluje. (21) Odesílaná zahraniční pošta je již nyní fakticky otevřena hospodářské soutěži ve většině členských států. V případech, kdy to bude třeba pro zajištění univerzální služby, může být zahraniční pošta i nadále vyhrazena v tom rozsahu, v jakém je to povoleno domácí právní úpravou členských států, a v souladu s kritérii uvedenými v článku 7 směrnice 97/67/ES. (Změna 22) 22. bod odůvodnění (22) Otevření přijímané zahraniční pošty hospodářské soutěži by umožňovalo obcházení hmotnostního limitu 50 gramů prostřednictvím přeřazení rozesílání určité části hromadné domácí pošty, a tudíž by nebylo možno předvídat účinky takového (22) Otevření přijímané zahraniční pošty hospodářské soutěži by umožňovalo obcházení hmotnostního limitu 150 gramů prostřednictvím přeřazení rozesílání určité části hromadné domácí pošty, a tudíž by nebylo možno předvídat účinky takového

9 kroku. Identifikace původů listovních zásilek by mohla představovat další problémy při prosazování. Hmotnostní limit 50 gramů pro běžné příchozí zahraniční listovní zásilky a přímou poštovní reklamu, obdobně jako pro běžné vnitrostátní listovní zásilky, je praktické opatření, neboť nepředstavuje riziko obcházení ani tímto způsobem, ani prostřednictvím umělého navýšení hmotnosti jednotlivých listovních zásilek. kroku. Identifikace původů listovních zásilek by mohla představovat další problémy při prosazování. Hmotnostní limit 150 gramů pro běžné příchozí zahraniční listovní zásilky a přímou poštovní reklamu, obdobně jako pro běžné vnitrostátní listovní zásilky, je praktické opatření, neboť nepředstavuje riziko obcházení ani tímto způsobem, ani prostřednictvím umělého navýšení hmotnosti jednotlivých listovních zásilek. (Změna 23) 23. bod odůvodnění (23) Stanovení určitého časového harmonogramu v této fázi, který by byl zaměřen na další krok k budování vnitřního trhu s poštovními službami, je důležité pro dlouhodobou existenci univerzální služby i pro neustálý vývoj moderních a efektivních pošt. (23) Stanovení určitého časového harmonogramu v této fázi, který by byl zaměřen na přezkum vhodnosti a v případě potřeby též rozsahu další liberalizace trhu s poštovními službami, je důležité pro dlouhodobou existenci univerzální služby i pro neustálý vývoj moderních a efektivních pošt. Tento přezkum by se měl zaměřit na potřebu zabezpečení univerzální služby odpovídající rozvoji pošt a na vhodnost vyhrazování určitých služeb v prostředí konkurenčního trhu. (Změna 24) 24. bod odůvodnění (24) Je vhodné zajistit další období, během něhož členské státy mohou i nadále vyhrazovat určité poštovní služby svým poskytovatelům univerzální služby. Toto dodatečné období umožní poskytovatelům univerzální služby dokončit proces přizpůsobování jejich provozů a lidských zdrojů podmínkám větší konkurence, aniž by to narušilo jejich finanční rovnováhu, a tudíž i tak, aby to neohrozilo poskytování univerzální služby. (24) Je vhodné nadále poskytovat členským státům možnost vyhrazovat určité poštovní služby svým poskytovatelům univerzální služby. Tato ujednání umožní poskytovatelům univerzální služby dokončit proces přizpůsobování podmínkám větší konkurence, aniž by to narušilo jejich finanční rovnováhu, a tudíž i tak, aby to neohrozilo zabezpečování univerzální služby. (Změna 25) 24a. bod odůvodnění (nový)

10 (24a) Zavedení kompenzačních fondů v poštovním sektoru v určitých členských státech i v jiných liberalizovaných sektorech činnosti vedlo ke vzniku určité právní nejistoty, která je charakterizována vývojem soudních sporů ve velkém. Rozsah vyhrazené oblasti by měl být definován takovým způsobem, aby mohli poskytovatelé univerzální služby bez větších problémů nést nerovné finanční břemeno, které na nich spočívá v důsledku poskytování této služby. (Změna 26) 25. bod odůvodnění (25) Je vhodné stanovit nové hmotnostní a cenové limity a služby, na které se mohou vztahovat, jakož i zajistit další přezkum a rozhodnutí o dalším otvírání trhu. (25) Je vhodné stanovit nové hmotnostní a cenové limity a služby, na které se mohou vztahovat, jakož i zajistit další přezkum a rozhodnutí o vhodnosti a rozsahu dalšího otvírání trhu. (Změna 27) 27. bod odůvodnění (27) Koncepci udělování licencí (27) Koncepci udělování licencí konkurentům v oblasti univerzální služby konkurentům v oblasti univerzální služby je možno kombinovat s požadavky je možno podmínit požadavky, které zavazujícími takové držitele licencí k zavazují takové držitele licencí k přispívání přispívání na poskytování univerzální na poskytování univerzální služby, služby. zejména k tomu, aby přistoupili k dohodám REIMS II a aby nabízeli přinejmenším vhodné pracovní podmínky a úroveň výcviku, které jsou obvyklé v rámci poskytování univerzální služby. (Změna 28) 27a. bod odůvodnění (nový) (27a) Směrnice 97/67/ES požadovala, aby členské státy jmenovaly jeden nebo více národních regulačních orgánů pro poštovní sektor, které budou právně odděleny od provozovatelů poštovních služeb a budou na nich provozně nezávislé. S ohledem na dynamiku evropských poštovních trhů by měla být důležitá role, kterou národní regulační

11 (Změna 29) 28. bod odůvodnění orgány hrají, potvrzena a rozšířena. Článek 9 směrnice 97/67/ES umožňuje členským státům, aby šly nad rámec cílů dané směrnice. (28) Je vhodné, aby národní regulační orgány spojily zavádění všech takových licencí s požadavky, aby spotřebitelé jejich služeb měli k dispozici transparentní, jednoduché a nenákladné postupy pro vyřizování jejich reklamací bez ohledu na to, zda se týkají služeb poskytovatelů univerzálních služeb nebo těch provozovatelů, kteří jsou držiteli různých oprávnění, včetně jednotlivých držitelů licencí. Dále je vhodné, aby tyto postupy byly k dispozici uživatelům všech poštovních služeb bez ohledu na to, zda se jedná o univerzální služby či nikoliv. (28) Je vhodné, aby národní regulační orgány spojily zavádění všech licencí s požadavky, aby spotřebitelé služeb držitelů licencí měli k dispozici transparentní, jednoduché a nenákladné postupy pro vyřizování jejich reklamací bez ohledu na to, zda se týkají služeb poskytovatelů univerzálních služeb nebo těch provozovatelů, kteří jsou držiteli různých oprávnění, včetně jednotlivých držitelů licencí. Dále je vhodné, aby tyto postupy byly k dispozici uživatelům všech poštovních služeb bez ohledu na to, zda se jedná o univerzální služby či nikoliv. Takové postupy by měly zahrnovat postupy pro určování odpovědnosti v případě ztráty nebo poškození poštovních zásilek. (Změna 30) 28a. bod odůvodnění (nový) (Změna 31) 29. bod odůvodnění (28a) Je vhodné, aby národní regulační orgány úžeji spolupracovaly na evropské a mezinárodní úrovni za účelem zlepšení výměny informací. S ohledem na pravidla EU upravující hospodářskou soutěž by Komise měla být informována pravidelným způsobem o této spolupráci. S ohledem na článek 21 směrnice 97/67/ES by národní regulační orgány měly být úžeji zapojeny do postupu výboru. (29) Poskytovatelé univerzálních služeb za normálních okolností poskytují služby, například podnikové klientele, sběrným subjektům zásilek pro různé zákazníky a hromadné zasílatele, čímž jim umožňují Zrušeno

12 vstupovat do zasílacího proudu v různých místech a za různých podmínek ve srovnání se standardní listovní službou. Při provádění těchto činností by poskytovatelé univerzálních služeb měli splňovat zásady transparentnosti a nediskriminace, a to jak mezi různými třetími stranami, tak mezi třetími stranami a poskytovateli univerzálních služeb zajišťujícími ekvivalentní služby. Rovněž je nutno, aby takové služby byly k dispozici rezidentním zákazníkům, kteří provádějí odeslání za obdobných podmínek, vzhledem k potřebě nediskriminace v poskytování služeb. (Změna 32) 30. bod odůvodnění (30) Je vhodné ve světle reklamací, které byly vzneseny proti určitým působícím provozovatelům v posledních letech, aby bylo členským státům umožněno přijmout pravidla pro zajištění toho, že poskytovatelé univerzálních služeb nebudou provádět křížové dotování služeb mimo vyhrazenou oblast prostřednictvím tržeb ze služeb ve vyhrazené oblasti kromě případů, kde bude prokázáno, že je to naprosto nutné pro splnění specifických povinností univerzálních služeb. Je proto vhodné, aby národní regulační orgány přijaly v tomto smyslu určitá pravidla a aby sdělily tato pravidla Komisi. (30) Je vhodné ve světle reklamací, které byly vzneseny proti určitým působícím provozovatelům v posledních letech, aby bylo členským státům umožněno přijmout pravidla pro zajištění toho, že poskytovatelé univerzálních služeb nebudou provádět křížové dotování služeb mimo vyhrazenou oblast prostřednictvím tržeb ze služeb ve vyhrazené oblasti kromě případů, kde bude prokázáno, že je to naprosto nutné pro splnění specifických povinností univerzálních služeb, jak je stanoveno členskými státy v souladu s článkem 3 směrnice 97/67/ES ve znění této směrnice. Je proto vhodné, aby národní regulační orgány přijaly v tomto smyslu určitá pravidla a aby sdělily tato pravidla Komisi. (Změna 33) 31. bod odůvodnění (31) S ohledem na změny je vhodné odložit datum pro vypršení směrnice 97/67/ES do 31. prosince (31) S ohledem na změny je vhodné odložit datum pro vypršení směrnice 97/67/ES do 31. prosince (Změna 34) 33a. bod odůvodnění (nový) (33a) Článek 13 Smlouvy odkazuje na odpovědnost Společenství za boj s diskriminací na základě (mimo jiné)

13 (Změna 55) 33b. bod odůvodnění (nový) (Změny 47 a 54) ČLÁNEK 1 odst. -1 (nový) Článek 1, odrážka 1a (nová) (směrnice 97/67/ES) rasy a etnického původu. Podle směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, která zavádí zásadu rovného zacházení mezi osobami bez ohledu na rasový nebo etnický původ ( 1 ), by členské státy měly v souvislosti s touto směrnicí podniknout nezbytná opatření pro její naplnění v oblasti poštovních služeb. (33b) Za účelem zajištění rovné hospodářské soutěže mohou členské státy v těch případech, kdy poskytují poštovním službám rozsáhlejší přístupová práva, omezit tato práva na poštovní služby licencované v členských státech, ve kterých jsou poskytována obdobná přístupová práva. -1. V článku 1 se za první odrážku vkládá následující odrážka: podpora vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany. (Změna 35) ČLÁNEK 1 odst. 1 Článek 2 odst. 20 (směrnice 97/67/ES) 1. V článku 2 se doplňuje následující bod: Zrušeno 20. Speciální služby: služby jasně odlišné od univerzální služby, které splňují zvláštní požadavky zákazníků a které nabízejí další charakteristiky služeb s přidanou hodnotou, jež nejsou nabízeny standardní poštovní službou. Další charakteristiky služeb s přidanou hodnotou jsou například ( 1 ) Úř. věst. č. L 180, , s. 22.

14 doručení podle úmluvy, možnost provedení změny místa určení nebo adresáta v průběhu přepravy nebo pokud nebude úspěšné doručení na hlavní místo určení, sledování zásilky, zaručený čas doručení, více než jeden pokus o doručení, doručení podle priority nebo pořadí stanoveného zákazníkem. Vyzvednutí zásilky z domova bez jakýchkoliv takových charakteristik není speciální službou. Elektronické zaslání a/nebo elektronický příjem provozovatelem za účelem třídění, tisku a/nebo přípravy zásilky nebude považováno za další charakteristiku služby ve smyslu prvního pododstavce. Expresní pošta je speciální služba, která je kromě rychlejšího a spolehlivějšího vyzvednutí, rychlejší a spolehlivější přepravy a doručení charakterizována poskytováním některých nebo všech následujících dalších charakteristik služeb: vyzvednutí z adresy odesílatele, doručení adresátovi osobně nebo jeho oprávněnému zástupci, zaručení doručení do stanoveného data, možnost změny místa určení a adresáta během přepravy, potvrzení o doručení pro odesílatele, sledování, personalizované úpravy pro zákazníky a nabídka určitého sortimentu služeb podle požadavků. (Změna 36) ČLÁNEK 1 odst. 1a (nový) Článek 3 odst. 3a (nový) (směrnice 97/67/ES) 1a. V článku 3 se vkládá následující odstavec: 3a. Členské státy mohou stanovit specifické požadavky, které

15 přesahují minimální požadavky stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 se zřetelem na rozsah jednotnosti tarifů pro univerzální službu, hustotu kontaktních míst a přístupových míst (včetně specifikace určité minimální hustoty přepážkových služeb v poměru k počtu obyvatel) a se zřetelem na frekvenci odbavování a doručování. (Změna 48) ČLÁNEK 1 odst. 1b (nový) Článek 4, druhý odstavec (nový) (směrnice 97/67/ES) 1b. V článku 4 se vkládá následující odstavec: Členské státy musejí zajistit, aby bylo provedeno sladění koncepce univerzální služby s veškerými měnícími se požadavky uvnitř společnosti a aby v případě nutnosti byly přidány služby, které do současné doby nespadaly pod povinnost univerzální služby. (Změna 37) ČLÁNEK 1 odst. 1c (nový) Článek 5a (nový) (směrnice 97/67/ES) 1c. Vkládá se nový článek 5a: Článek 5a Přeprava poštovních zásilek musí být vyloučena z poskytování univerzální služby, jestliže je evidentní z jejich vnějšího vzhledu, že jejich obsah je rasistické povahy ve smyslu článku 2 směrnice 2000/43/ES nebo jestliže se provozovatel jiným způsobem dozví, že jejich obsah je rasistické povahy.

16 (Změna 49) ČLÁNEK 1 odst. 1d (nový) Článek 6a (nový) (směrnice 97/67/ES) 1d. Za článek 6 se vkládá nová kapitola 2a: Kapitola 2a Úroveň ochrana zaměstnanosti a sociální Článek 6a Zásady 1. V oblasti působnosti směrnice musejí všechny státní orgány a podniky zajistit ve svých činnostech a rozhodnutích, že budou zaručeny vysoká úroveň zaměstnanosti a vysoký stupeň sociální ochrany. 2. Kompetentní sociální partneři musejí usilovat o dohody v oblasti zabezpečení pracovních míst/ujednání v oblasti zaměstnanosti a pracovních podmínek, které zaručují zaměstnancům v oblasti aplikace směrnice vysokou úroveň zaměstnanosti a vysoký stupeň sociální ochrany. (Změna 38) ČLÁNEK 1 odst. 2 Článek 7 (směrnice 97/67/ES) 1. V rozsahu nezbytném pro zajištění poskytování univerzální služby mohou členské státy i nadále vyhrazovat určité standardní zásilkové služby poskytovatelům univerzálních služeb. Tyto služby musejí být omezeny na odbavování, třídění, přepravu a doručování běžných 1. V rozsahu nezbytném pro zajištění zachování univerzální služby budou těmi službami, které mohou být každým členským státem vyhrazeny pro poskytovatele univerzálních služeb, odbavování, třídění, přeprava a doručování vnitrostátních listovních zásilek, ať již

17 vnitrostátních listovních zásilek a příchozích zahraničních listovních zásilek v rámci následujících hmotnostních a cenových limitů. Hmotnostní limit je 50 gramů. Tento hmotnostní limit se nebude používat, jestliže daná cena je rovná nebo větší než dva a půl násobek veřejného tarifu pro listovní zásilku v prvním hmotnostním kroku nejrychlejší kategorie. V případě bezplatné poštovní služby pro nevidomé a zrakově postižené osoby je možno povolit výjimky vzhledem k hmotnostním a cenovým omezením. V rozsahu nezbytném pro zajištění poskytování univerzální služby může být přímá pošta i nadále vyhrazena v rámci hmotnostních a cenových limitů uvedených v prvním pododstavci. 2. Odesílané zahraniční listovní zásilky, výměna dokumentů a speciální služby (včetně expresní pošty) nemohou být vyhrazeny. Pokud jde o speciální služby, nebude zasílání pošty elektronickou formou pouze za účelem dálkového tisku dostatečné pro zabránění monopolu na příchozí zahraniční poštu. 3. Jako další krok k realizaci vnitřního trhu s poštovními službami musejí Evropský parlament a Rada rozhodnout nejpozději do 31. prosince 2005 o dalším otevření poštovního trhu s účinností od 1. ledna Za tímto účelem musí Komise do 31. prosince 2004 předložit návrh navazující na přezkum daného sektoru, který bude zaměřen na potřebu zajistit poskytování univerzální služby vhodným způsobem v prostředí konkurenčního trhu. Na žádost Komise musejí členské státy poskytnout všechny informace nezbytné zrychleným doručováním nebo běžným doručováním, při splnění následujících hmotnostních a cenových limitů. Hmotnostní limit je 150 gramů. Tento hmotnostní limit se nebude používat, jestliže daná cena je rovná nebo větší než čtyřnásobek veřejného tarifu pro listovní zásilku v prvním hmotnostním kroku nejrychlejší kategorie. V případě bezplatné poštovní služby pro nevidomé a zrakově postižené osoby je možno povolit výjimky vzhledem k hmotnostním a cenovým omezením. V rozsahu nezbytném pro zajištění poskytování univerzální služby mohou být přímá pošta a zahraniční zásilky i nadále vyhrazeny v rámci hmotnostních a cenových limitů uvedených v prvním pododstavci. 2. Výměna dokumentů nemůže být vyhrazena. 3. Jako další krok k realizaci vnitřního trhu s poštovními službami musejí Evropský parlament a Rada rozhodnout o dalším otevření poštovního trhu. Za tímto účelem musí Komise předložit návrh navazující na přezkum daného sektoru, který bude zaměřen na potřebu zajistit poskytování univerzální služby vhodným způsobem v prostředí konkurenčního trhu. Takový přezkum bude prezentován Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince Na žádost Komise musejí členské státy, poskytovatelé univerzálních služeb a

18 pro provedení tohoto přezkumu. licencovaní provozovatelé poskytnout, aniž by tím byla dotčena opatření o ochraně soukromí dat, všechny informace nezbytné pro provedení tohoto přezkumu. (Změna 39) ČLÁNEK 1 odst. 3 Článek 9 (směrnice 97/67/ES) 3. V článku 9 se vkládá následující odstavec: 6. Vždy, když budou poskytovatelé univerzálních služeb používat speciální tarify, například pro služby pro podniky, hromadné odesílatele nebo shromažďovatele zásilek od různých zákazníků, musejí používat zásady transparentnosti a nediskriminace vzhledem k tarifům i souvisejícím podmínkám. Dané tarify musejí brát zřetel na nevynaložené náklady ve srovnání s pokrytím u standardních služeb vzhledem k úplnému spektru charakteristik nabízených pro odbavování, přepravu, třídění a doručování jednotlivých poštovních zásilek a společně se souvisejícími podmínkami se budou aplikovat rovným způsobem jako v případech mezi různými třetími stranami i jako v případech mezi třetími stranami a poskytovateli univerzálních služeb nabízejícími ekvivalentní služby. Veškeré takové tarify musejí být rovněž k dispozici rezidentním zákazníkům, kteří budou provádět odesílání za obdobných podmínek. 3. V článku 12 se vkládá pátá odrážka: Vždy, když budou poskytovatelé univerzálních služeb používat speciální tarify, například pro služby pro podniky, hromadné odesílatele nebo shromažďovatele zásilek od různých zákazníků, musejí používat zásady transparentnosti a nediskriminace vzhledem k tarifům i souvisejícím podmínkám. Dané tarify musejí brát zřetel na nevynaložené náklady ve srovnání s pokrytím u standardních služeb vzhledem k úplnému spektru charakteristik nabízených pro odbavování, přepravu, třídění a doručování jednotlivých poštovních zásilek a společně se souvisejícími podmínkami se budou aplikovat rovným způsobem jako v případech mezi různými třetími stranami i jako v případech mezi třetími stranami a poskytovateli univerzálních služeb nabízejícími ekvivalentní služby. Veškeré takové tarify musejí být rovněž k dispozici rezidentním zákazníkům, kteří budou provádět odesílání za obdobných podmínek. (Změna 41) ČLÁNEK 1 odst.5 Článek 19 odst. 1 (směrnice 97/67/ES) 5. V článku 19 se za první odstavec vkládá následující věta: Členské státy musejí zajistit, aby se tato zásada rovněž vztahovala na příjemce 5. V článku 19 se první odstavec nahrazuje následujícím textem: Členské státy musejí zajistit, aby byly vypracovány transparentní,

19 poštovních služeb, kteří nespadají pod univerzální službu. jednoduché a nenákladné postupy pro vyřizování reklamací uživatelů, zejména v případech, které se týkají ztráty, zcizení, poškození nebo nedodržení kvalitativních standardů služeb (včetně postupů pro určování toho, kdo nese odpovědnost v případech, v nichž figuruje více než jeden provozovatel). Členské státy musejí zajistit, aby se tato zásada rovněž vztahovala na příjemce poštovních služeb, kteří nespadají pod univerzální službu. ( 1 ) Úř. věst. č. L 184, , s. 23. (Změna 42) ČLÁNEK 1 odst. 5a (nový) Článek 21 (směrnice 97/67/ES) 5a. Článek 21 se nahrazuje následujícím textem: Článek 21 (Změna 43) ČLÁNEK 1 odst. 5b (nový) Článek 22 odst. 3 (směrnice 97/67/ES) 1. Komisi bude napomáhat řídící výbor, jak je uvedeno v článku 4 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999, kterým se stanoví postupy pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 1 ). Doba uvedená v článku 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES bude tři měsíce. 2. Výbor přijme svůj jednací řád. 5b. V článku 22 se třetí odstavec nahrazuje následujícím textem: Národní regulační orgány musejí mít za jednu ze svých úloh zajištění splnění povinností vznikajících z této směrnice se zvláštním zřetelem na povinnosti univerzálních služeb, jak je definováno členskými státy v souladu s článkem 3, a se zřetelem na

20 kvalitativní standardy, které budou stanoveny v souladu s článkem 16. Tyto orgány mohou být rovněž pověřeny zajišťováním dodržování pravidel upravujících hospodářskou soutěž v poštovním sektoru. (Změna 44) ČLÁNEK 1 odst. 6 Článek 27 (směrnice 97/67/ES) (6) V článku 27 se datum 31. prosinec 2004 nahrazuje datem 31. prosinec (6) V článku 27 se datum 31. prosinec 2004 nahrazuje datem 31. prosinec Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES se zřetelem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/ /0139(COD)) (Procedura společného rozhodování: první čtení) Evropský parlament, s ohledem na návrh Komise Parlamentu a Radě (KOM(2000) 319) ( 1 ), s ohledem na článek 251 odst. 2 a článek 47 odst. 2, článek 55 a článek 95 Smlouvy o ES, na jejichž základě Komise předložila návrh parlamentu (C5-0375/2000), s ohledem na pravidlo 67 svého jednacího řádu, s ohledem na zprávu Výboru pro regionální politiku, dopravu a turistický ruch a s ohledem na stanoviska Výboru pro právní záležitosti a vnitřní trh, Výboru pro průmysl, vnější obchod, výzkum a energii a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A5-0361/2000), ( 1 ) Úř. věst. č. C 337 E, , s. 220.

21 1. Schvaluje návrh Komise v upraveném znění; 2. Žádá, aby s ním byly opět vedeny konzultace, pokud bude mít Komise v úmyslu změnit svůj návrh podstatným způsobem nebo jej nahradit jiným textem; 3. Pověřuje svého předsedu, aby předložil jeho postoj Radě a Komisi. Zdroj: Official Journal of European Communities C 232, , s Překlad: Petr Zavadil Korektura: ODIS

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Cílem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) 14224/1/06 REV 1 AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Společný postoj přijatý

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2011 2008/0028(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.07.2004 KOM(2004) 474 v konečném znění 2004/0153 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí integrovaný akční program v oblasti

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 1. července 2015. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22)

ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 1. července 2015. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22) CS ECB-PUBLIC STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 1. července 2015 o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (CON/2015/22) Úvod a právní základ Evropská centrální banka (ECB) obdržela

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 16.12.2011 Úřední věstník Evropské unie L 334/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/91/EU ze dne 13. prosince 2011 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které

Více

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve čtvrtek 23. dubna 2009 ČÁST DVĚ P6_TA-PROV(2009)04-23 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 425.402 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2009)0275

Více

SENÁT. Parlament České republiky

SENÁT. Parlament České republiky Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - stav k 31.12.2014 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 6. 11. 2013 2013/2180(INI) NÁVRH ZPRÁVY Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodajka:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin >PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ

Více

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/0081 (COD) Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obecně rozšířeném zavedení a interoperabilitě elektronických systémů silničního mýta ve Společenství (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I P7_TA(2010)0168 Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18.května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2006/0136(COD) 18. 9. 2008 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 823/2000 ze dne 19. dubna 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2005/0246(COD) 14. 11. 2007 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 944 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 451 v konečném znění 2011/0196 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 454 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Digitální tachograf: Plán

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.6.2009 KOM(2009) 259 v konečném znění 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992 SMĚRNICE RADY ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 PŘÍLOHA k TEXTŮM PŘIJATÝM na zasedání konaném ve čtvrtek 22. října 2009 Změny a pozměňovací návrhy k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 Cast 1/1

Více

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky C/03/80 Lucemburk 9. října 003 1845/03 (Tisk 80) 531. zasedání Rady - Doprava, telekomunikace a energie Lucemburk 9. října 003 Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. /

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.12.2007 KOM(2007) 848 v konečném znění 2007/0287 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / o obecných pravidlech pro definici, označování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

P7_TA(2014)0281 Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I

P7_TA(2014)0281 Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I P7_TA(2014)0281 Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Stanovisko č. 07/2013

Stanovisko č. 07/2013 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ředitelství pro tvorbu předpisů Stanovisko č. 07/2013 LETOVÉ ZKOUŠKY SOUVISEJÍCÍ CRD 2008-20 MDM.003A 22/08/2013 SHRNUTÍ Toto stanovisko se zabývá problematikou

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2150(INI) 24. 11. 2011

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2150(INI) 24. 11. 2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 24. 11. 2011 2011/2150(INI) NÁVRH ZPRÁVY o fungování a uplatňování nabytých práv osob v letecké dopravě (2011/2150(INI)) Výbor pro dopravu

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20/09/2010. o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037}

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20/09/2010. o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20/09/2010 K(2010) 6223 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20/09/2010 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037} DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20/09/2010

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.9.2006 KOM(2006) 555 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl.

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 29. 11. 2011 2011/0156(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s

Více