Koncepce rozvoje na roky Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje na roky 2013 2017. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace"

Transkript

1 Koncepce rozvoje na roky Název školy: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Adresa: Dvořákův okruh 2, Krnov Vypracováno: březen 2013 Obsah: I. Koncepce školy. 1 II. Základní charakteristika školy. 1 III. Vzdělávání a výchova IV. Personalistika V. Řízení a organizace školy 3 VI. Materiálně technické vybavení školy VII. Kultura a klima školy... 4 VIII. Budování pozitivní image školy IX. Závěr - priority 5 Zpracoval: Mgr. Boris Stodůlka

2 Šk. rok I. Koncepce školy Koncepce rozvoje školy je zpracována pro období let Navazuje tím na koncepci rozvoje školy pro roky Východiskem pro její zpracování Vlastní hodnocení školy z r a jednotlivé výroční zprávy školy z předchozích let. Nová koncepce reaguje na měnící se podmínky, které činnost školy ovlivňují. Musíme mít na zřeteli to, že hlavním účelem základní školy je uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Proto je potřebné vytvářet v bezpečném prostředí školy co možná nejlepší podmínky pro maximální duševní i fyzický rozvoj dětí. Žákům je nezbytné poskytnout kvalitní základy všeobecného vzdělání, přitom nesmíme zapomínat na výchovu, která je nedílnou součástí školního života. Pokud se nám toto bude dařit, můžeme našim žákům usnadnit vlastní orientaci v problémech a životních situacích, které potřebují pro své plynulé začlenění do společnosti, komunikaci mezi lidmi a uplatnění se v životě i na trhu práce. II. Základní charakteristika školy Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace je úplnou školou s 1.až 9. postupným ročníkem. Byla zařazena do sítě škol Zřizovatelem školy je Město Krnov. Školní budova pochází z 19.století a byla otevřena v roce Budova vždy sloužila jako vzdělávací zařízení. Škola se nachází v centru města poblíž parku a náměstí, u zastávky MHD a poblíž menšího městského sídliště. Vzdělávání probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu. Ve škole je v současné době celkem 13 tříd s průměrnou naplněností 23,9 žáků na třídu. Na prvním stupni je v prvním až čtvrtém ročníku po dvou třídách, v pátém ročníku pouze jedna třída. Na druhém stupni je jedna třída ve všech ročnících. Povolená kapacita školy je 490 žáků. K měla škola 311 žáků 212 na 1. stupni a 99 na 2. stupni. Specifikem školy je zvýšený počet žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Stravování žáků je zajištěno v nedaleké školní jídelně na náměstí Hrdinů. Školní družina má tři oddělení s počtem 102 žáků. Povolená kapacita školní družiny je 133 žáků. Všechna oddělení dbají na pravidelnou výchovnou a vzdělávací činnost, zájmovou činnost v ranních i odpoledních hodinách. Činnost školní družiny je tradičně velmi pestrá a bohatá. Ve škole je nyní 19 pedagogů, 1 asistentka pedagoga, 3 vychovatelky a 7 správních zaměstnanců. V učitelském sboru výrazně převažují ženy. Všichni učitelé mají potřebnou kvalifikaci, pouze jeden si kvalifikaci zvyšuje magisterským studiem na VŠ pedagogického směru. Mezi pedagogy školy jsou tři speciální pedagogové, výchovná poradkyně a metodička prevence. S dětmi v odpoledních hodinách pracuje kvalifikovaná školní logopedka. Důležitou součástí školy jsou metodické sdružení a předmětové komise, školská rada, sdružení rodičů a školní parlament. Vývoj počtu žáků: 2004/ / / / / / / / / /14 předpoklad Žáků V následujících letech bude pravděpodobně počet žáků ve škole dále narůstat. Aby tomu tak skutečně bylo, je nezbytné naplňovat a průběžně vyhodnocovat prioritní úkoly školy, ale také volit momentálně nejvhodnější postupy k jejich realizaci. III. Vzdělávání a výchova Škola zná schopnosti a úroveň svých žáků i předpoklady jejich rozvoje. Musí se snažit vytvořit základní podmínky pro rozvoj osobnosti každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, vyhodnocovat informace, a současně byl také schopen činit svobodná rozhodnutí a projevovat se jako demokratický občan, a to vše v souladu s obecně uznávanými mravními hodnotami. 1

3 Základním prostředkem k dosažení vzdělávacích cílů je plnění Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání rozpracovaného do školního vzdělávacího programu školy. Při plnění tématických plánů je třeba, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. Školní vzdělávací program je dokumentem otevřeným, s kterým se podle potřeb stále pracuje, doplňuje se v souladu se společenskými potřebami. - postupně zvyšovat kvalitu vzdělávání, zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích (zapojení žáků do testování 5. a 9. ročníků, testování 3., 5., 7. a 9. ročníků v rámci města, pokračovat v zapojení do mezinárodních vzdělávacích výzkumů PIRLS a TIMSS a do výzkumného projektu CLoSE, nadále rozšiřovat možnosti vlastního srovnávání v souběžných třídách M, AJ, ČJ, podporovat výuku AJ od 1. ročníku kroužkem AJ, pokračovat v systematickém doučování žáků v AJ, ČJ, M, snažit se o širší zapojení žáků do vědomostních soutěží a olympiád), - při výběru forem výuky vycházet z možností a schopností žáků, rozvíjet tvořivost, samostatnou práci, dialog, kooperaci, aktivitu dětí, spolupráci s rodiči žáků, - podporovat využití ICT pro potřeby výuky (cílem je mít ve všech učebnách dataprojektory či interaktivní tabule s připojením k internetu, vytvoření jednotného místa pro sdílení vytvořených učebních materiálů všemi vyučujícími, na webových stránkách vytvořit složku s výukovými materiály pro domácí přípravu žáků), - systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, - nadále budeme podporovat mimoškolní zájmovou činnost žáků (zájmové kroužky z různých oblastí zdarma pro všechny žáky, mimoškolní aktivity s dětmi, víkendové akce pro žáky turistické, sportovní, kulturní), - podporovat kariérní poradenství a kvalifikované rozhodování žáků o volbě profese (exkurze do škol, podniků v regionu, nabízet rodičům odbornou poradenská pomoc), - zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP (dále dokupovat speciální učební pomůcky didaktické hry, tištěné materiály, dle potřeby úzce spolupracovat s poradenskými centry), vytvářet podmínky pro žáky s IVP (sledovat dodržování doporučených postupů učiteli), rozvíjet logopedickou péči, - sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst (uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP), - preventivně předcházet kázeňským problémům a nežádoucímu jevům (jednotný postup všech pedagogů, spolupráce pedagogů a rodičů při řešení problémů dítěte). V rámci prevence rizikového chování každoročně uskutečňovat, případně rozšiřovat plánované preventivní programy v jednotlivých ročnících tak, aby jimi v průběhu školní docházky prošli všichni žáci. - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví. IV. Personalistika Jedním z rozhodujících činitelů dobré školy je kvalita pedagogů. Je velmi důležité, aby všichni pochopili, že veškeré problémy školy jsou společné, stejně jako dosažené úspěchy. Po výrazném poklesu počtu žáků v minulých letech se podařilo učitelský sbor stabilizovat. Daří se nám zajišťovat aprobovanost téměř ve všech předmětech. Ve škole působí výchovná poradkyně, která má splněnou kvalifikaci pro svoji práci, včetně kompetencí v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. Dále metodička prevence, která zahájila studium k výkonu specializovaných činností Studium prevence sociálně patologických jevů. Pracuje zde také kvalifikovaná logopedická asistentka, která zajišťuje i reedukační péči, 3 speciální pedagogové 2

4 a asistentka pedagoga. Ve školní družině jsou 3 vychovatelky. Jedna z nich musí v letošním roce zahájit studium ke splnění kvalifikačních předpokladů. - promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy, věnovat se začínajícím pedagogům, zapojit je do práce předmětových komisí, - věnovat stálou pozornost DVPP, předávání nových poznatků mezi pedagogy, - pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury, - podporovat práci předmětových komisí a metodického sdružení (pokračovat v pravidelné analýze práce jednotlivých PK a MS, delegovat pravomoci na předsedy PK a MS). V. Řízení a organizace školy Žádná škola se neobejde bez plánování své činnosti jak v oblasti výchovy a vzdělávání, tak v oblasti hospodárného využívání prostředků pro její chod. Proto je důležité úroveň řízení alespoň udržovat na nynější úrovni nebo ji dále zvyšovat. Škola má vypracovaný funkční organizační řád, který je nezbytné doplňovat tak, aby byl chod školy i nadále co nejefektivnější a dále se zdokonaloval. K tomu je potřebná pravidelná informovanost pracovníků o plánech, postupech, delegování pravomocí, vlastní zodpovědnosti jednotlivých pracovníků a vzájemná spolupráce. - udržovat funkční organizační řád a kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy (včas reagovat na změny v právních normách), - zvyšovat naplněnost školy tak, aby byly přijímány vždy 2 první třídy s dostatečným počtem dětí, - průběžně hodnotit a inovovat strategie a plány rozvoje školy (roční a týdenní plánování činnosti školy, školní podpůrný program, výroční zprávy), - zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení, požadovat osobní zodpovědnost pracovníků, - pokračovat ve spolupráci s mateřskými školami v obci a se všemi dalšími partnery - školská rada, sdružení rodičů, Policie ČR, městská policie, hasiči, městský úřad, SPC Bruntál, PPP Bruntál, SVP Krnov, aj. - zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem tělocvičny). VI. Materiálně technické vybavení školy V předchozích letech došlo k výrazné modernizaci a estetizaci školy. Byla realizována rekonstrukce sociálních zařízení, školního dvora, některých odborných učeben F,CH, školní kuchyňky, školní knihovny. Každoročně se modernizuje některá kmenová učebna. Postupně byly měněny staré školní tabule za moderní, byl zcela vyměněn žákovský nábytek, pořizují se nové podlahové krytiny a topná tělesa. Ukázalo se, že si žáci více váží pěkného a moderního prostředí, které je ve škole obklopuje a dokáží si jej udržovat. Samozřejmostí je zodpovědnost každého z nich za škody, které způsobí a povinnost je uhradit. Zatímco nemáme potíže s financováním provozních potřeb školy zřizovatelem, u financování učebních pomůcek z prostředků ONIV je tomu naopak dlouhodobě narůstá jejich deficit. Do jisté míry se nám daří pořizovat nejpotřebnější pomůcky pro výuku z naší hospodářské činnosti, ale jde o stav, který není dlouhodobě udržitelný. 3

5 - určovat priority ve vybavování učeben v souladu s hospodárným a účelným čerpáním rozpočtu (každoročně pokračovat v rekonstrukci jedné kmenové třídy), - zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání (provádět prověrky BOZP, okamžitě odstraňovat bezpečnostní rizika), - zajistit obnovu ICT vybavenosti (nové PC v PC učebně, 2 interaktivní tabule na 1. stupeň, dataprojektory do kmenových tříd), - doplňovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy, - dokončit výměnu tabulí, pokračovat ve výměně potřebných podlahových krytin, - spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy, při hledání cest k úsporám provozních nákladů především tepla a výměny oken, - zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy (rekonstrukce školního hřiště, vnitřní výzdoba školy). VII. Kultura a klima školy Dobrá a klidná atmosféra školy je dalším z rozhodujících faktorů, které ovlivňují vnímanou kvalitu práce školy jako celku. Pro samotné pedagogy je nejdůležitějším motivačním hlediskem pohoda na pracovišti a dobré mezilidské vztahy. K tomu samozřejmě výrazně přispívá způsob řízení školy, formy komunikace mezi zaměstnanci a vytváření společných postojů k dění ve škole. O tom, jestli se daří udržovat dobré klima svědčí usmívající se a spokojení učitelé. Pokud by tomu tak nebylo, nelze hovořit ani o vhodné atmosféře pro vzdělávání žáků, ani o spolupracujícím týmu učitelů. Obětí takovéhoto nepříznivého prostředí školy je ten nejdůležitější žák, u něhož se tím může vytvářet negativní vztah ke škole a k učení. - vytvářet dobré pracovní podmínky pro práci všech zaměstnanců (materiální podmínky k práci a udržování dobrých mezilidských vztahů a tolerantního prostředí), - volit vhodné způsoby komunikace se žáky i s jejich zákonnými zástupci, - být pro žáky dobrým příkladem a vzorem způsobu chování, - vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě, také k vlastenectví a vztahu k regionu, - dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, VIII. Budování pozitivní image školy V nedávné minulosti byla škola zdejší veřejností vnímána velmi negativně. Byli jsme nuceni obraz naší školy trpělivě a dlouhodobě měnit. Učili jsme se prodávat všechny dobré výsledky naší práce, všechny úspěchy, které se nám podařilo dosáhnout a přitom být trpěliví, protože ani dosažená pozitiva by nemusela znamenat obrat v dosavadním nazírání veřejnosti na školu. Přes všechny úspěchy, které jsme v budování pozitivní image školy dosáhli, nelze tuto oblast ani v budoucnu podceňovat. Podařilo se nám sice získat ztracenou důvěru, ale konkurenční prostředí mezi školami nutí ke změnám i ostatní školy. Ztráta vybudovaných pozic může přijít velmi rychle, v krátkém časovém období a návrat zpět by byl opět velmi složitý a dlouhodobý proces. - zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy všemi dostupnými prostředky (udržet stálou aktualizaci webových stránek školy, vysokou věcnou i formální úroveň výstupů ze školy - výroční zprávy, info v tisku, letáky pro rodiče, ročenka školy), 4

6 - vytváření pozitivního obrazu o škole (spokojený žák, rodič i učitel), - udržovat vysokou moderní a estetickou úroveň školy, - před zápisy do 1. třídy prezentovat školu na setkání s rodiči v MŠ, rozšiřování spolupráce s MŠ. IX. Závěr priority V předchozím období jsme dosáhli významného posunu. Podařilo se nám zastavit výrazný pokles počtu žáků ve škole a s tím související úbytek pedagogických pracovníků. Přesto zůstává našim hlavním cílem pro další léta snaha o pokračující - nárůst počtu žáků tak, abychom měli v každém ročníku 2 třídy, to znamená pokračovat v úspěšných zápisech do 1.třídy. Kritický v tomto směru bude rok 2014 (z důvodu nízkého počtu dětí ve spádové oblasti). V současné době ve škole ještě přetrvávají některé problémy, související s historickým vývojem. Jde o zvýšený počet žáků se sociálním znevýhodněním ve třídách (20,6 %, z toho 12 % dětí z romské komunity), především na 2. stupni. Tato skupina žáků je nejvíce ohrožena negativními příklady ze svého okolí, především v oblasti morálních hodnot, přístupu k odpovědnosti za plnění svých povinností. Chování podle těchto příkladů si často přenášejí i do školy. Proto i nadále musíme u všech žáků - důsledně dbát na dodržování základních pravidel slušného chování. Případné přestupky a agresivní chování nemůžeme tolerovat, musíme je včas řešit ve spolupráci s rodiči, podle potřeby i s dalšími odbornými pracovišti. Cílem je ve škole udržet klidnou a přátelskou atmosféru, ve které se budou žáci i všichni zaměstnanci cítit bezpečně a která povede k omezování nežádoucích projevů v chování našich žáků. V žádné škole není výchova odtržena od vzdělávání. Pokud jsou jasně stanovené mantinely pro chování, lépe se realizují vzdělávací cíle. Chceme našim žákům zajistit - velmi dobrý standard poskytovaného vzdělání. Dosažení velmi dobré kvality vzdělání je pro nás jednou z priorit, ke které směřuje celá řada našich dílčích cílů. Je nemyslitelná bez dobrých učitelů a bez kvalitního, moderního materiálního zabezpečení vzdělávání. Proto je pro nás nesmírně důležité nadále - pokračovat v modernizaci školy. V následujících letech je nutností soustředit co nejvíce finančních prostředků na zajištění moderních učebních pomůcek. Jde především o nákup nových učebnic, obnovu počítačů pro výuku žáků, vybavit všechny zbývající učebny interaktivními tabulemi a projektory, pokračovat ve zřizování ICT pracoviště učitele v jednotlivých třídách a pořizovat do jednotlivých předmětů nové didaktické pomůcky. Modernizace se samozřejmě týká i vybavení školy nábytkem, obnovy podlahových krytin, topných těles a do budoucna nejsložitějšího problému potřebné výměny oken v celém objektu školy. Je patrné, že se nám vyplácí spolupráce s MŠ, kdy k nám děti docházejí na ukázkové hodiny a společné aktivity školáků a předškoláků. Umožňujeme MŠ pořádat některé své činnosti v našich prostorách (školní hřiště, tělocvična, školní kuchyňka). Tím zpravidla nenásilně docílíme toho, že se rodiče předškoláků a jejich děti mohou seznámit s prostředím školy a na tom pak lze stavět při organizování doprovodných aktivit školy před zápisy do 1. třídy. To je důvod toho, proč mezi další naše priority patří - pokračování ve spolupráci s mateřskými školami, hledání možností jejího dalšího rozšiřování. Při naplňování koncepce školy čeká všechny zaměstnance velké množství práce. Kromě prioritních cílů je před námi celá řada dalších, důležitých cílů. Předpokladem jejich dosažení je týmová spolupráce - všichni jsme součástí jednoho celku. Kvalitní práce každého jednotlivce usnadní stejně kvalitně odvádět práci všem ostatním. Pokud se nám to bude dařit, budou spokojeni nejen učitelé, ale i ti nejdůležitější naši žáci. 5

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje školy na období

Koncepce rozvoje školy na období Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem Žďárec u Sk. 8 Koncepce rozvoje školy na období Č.j.: 2013-2016 Platnost: Od 1.1. 2013-31.12.2016 Vypracoval:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Koncepce rozvoje školy Leden 2012 prosinec 2014 Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které bude děti dlouhodobě

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže INTERNÍ TISKOPIS / Č. j. : SOSDCR/01283/2012 Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov, p.o. Revoluční 92, 794 01 Krnov Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více