ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6. koncepce školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6. koncepce školy"

Transkript

1 ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 koncepce školy na období říjen 2010, Praha

2 1. Charakteristika školy V roce 2010 byla dokončena dvouletá rekonstrukce školy. Samostatným projektem, probíhajícím současně s komplexní rekonstrukcí školy, byla rekonstrukce prostor školní družiny na prostory nové Mateřské školy Antonína Čermáka. Celkově lze říci, že naše škola je nyní jednou z nejmodernějších a nejkrásnějších základních škol v působnosti MČ Praha 6. Vzhledem k novým oknům a zateplení budovy předpokládáme výraznou úsporu nákladů na energie spojené s vytápěním budovy. Na druhé straně se výrazněji zvýší náklady na elektrickou energii, neboť nové osvětlení, které odpovídá hygienickým požadavkům, je výrazně nákladnější. Stejně tak se bude muset škola vyrovnat s vyššími finančními požadavky na elektrickou energii v souvislosti s rozšířením počítačové sítě, wifi a zabezpečovacím systémem a v návaznosti na tyto nové systémy i s náklady na provoz, servis a pravidelné roční revize. Rok 2010 je pro naši školu rokem, ve kterém zahajujeme novou éru. Éru základní školy, která snese nejpřísnější pohled v celoevropském či světovém kontextu na to, jak má vypadat moderní škola z hlediska estetického, z hlediska bezpečí a přátelského prostředí ve vztahu k žákům, z hlediska vybavenosti moderním a funkčním nábytkem, z hlediska vybavenosti moderními informačními technologiemi, pomůckami apod. Je to pro nás velký závazek, abychom stávající stav udrželi a dokázali ho v nejbližších letech posunout ještě dál. K tomu nám zřizovatel téměř 80-ti milionovou investicí vytvořil bezprecedentní podmínky Vzdělávací program a profilace školy V současné době škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu dále (jen ŠVP) ve všech třídách školy s výjimkou jedné třídy 5. ročníku (Národní škola). Podrobnou charakteristiku lze nalézt přímo ve vzdělávacím programu, ale hlavní principy, o které se škola opírá, lze shrnout do těchto bodů: A. ŠVP nabízí profilaci žákům na 2. stupni v podobě možnosti zvolit si třídu se zaměřením na: a) rozvoj kreativity formou rozšířené výuky českého jazyka, výtvarné a dramatické výchovy b) rozšířenou výuku přírodopisu a ekologie c) rozšířenou výuku tělesné výchovy B. Jedním z cílů, které si ŠVP klade, je výchova a vzdělávání žáků směřované k založení úspěšné vzdělávací dráhy dítěte, a jeho vybavení potřebnou strategií učení. C. Výchova i vzdělávání musí i nadále směřovat k praktickému životu v moderní společnosti. D. Jedním z měřítek úspěšnosti školy musí být to, do jaké míry se podaří zajistit každému žákovi prožití plnohodnotného životního období, včetně prožitků úspěchu a vlastního pokroku v učení.

3 E. Škola si klade za cíl zajistit stejné vzdělávací příležitosti pro všechny žáky, se zřetelem na jejich případné speciální vzdělávací potřeby. F. Významnou součástí výuky je rozvoj oblasti projektové výuky, tj. využití projektové metody k podpoře plnění vzdělávacích cílů tato metoda je uplatňována především ve třídách se zaměřením na rozvoj kreativity, ale také v různých předmětech. Projektová výuka je prostředkem mezipředmětového propojení a to v jednotlivých třídách ale i pro celou školu (projektové dny, školy v přírodě, absolventské práce žáků 9. ročníku). G. Pravidelnou součástí výuky na 1. stupni je pomoc třídních učitelů žákům se specifickými poruchami učení, kdy se v malých skupinkách zaměřují na techniky vedoucí k nápravě poruch. H. Pro žáky 6. ročníku je organizován rozvojový a adaptační kurz, jehož náplní je intenzivní program založený na metodách zážitkové pedagogiky, na tvořivých činnostech a kooperativním učení. Cílem je usnadnit žákům přechod na 2. stupeň, napomoci rozvoji pozitivních vztahů ve třídách, navodit atmosféru spolupráce mezi žáky navzájem i mezi žáky a učitelem apod Personální podmínky Kvalifikace a aprobovanost pracovníků Pedagogický sbor doznal v uplynulých 3 letech ve srovnání s roky předchozími významných změn, zlepšila se věková i kvalifikační struktura, přibylo výrazně mužů, v současné době jich na škole působí osm. Kvalifikační předpoklady splňuje většina vyučujících, některým chybí jen státní zkouška. Na 1. stupni jsou kvalifikovaní všichni pedagogičtí pracovníci. Ve škole pracují 3 pedagogové se speciálně pedagogickým vzděláním, což přináší výhodu pro oblast péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Pokud jde o školní družinu ze 3 vychovatelek nesplňuje 1 kvalifikační předpoklady, ale v současné době si vzdělání doplňuje. Poměrně dobrá je situace v aprobovanosti výuky. Plně aprobovaná je výuka matematiky, českého jazyka, dějepisu, chemie a přírodopisu, výtvarné a tělesné výchovy, částečně aprobovaná je výuka zeměpisu, občanské výchovy, přetrvávají nedostatky v aprobovanosti výuky cizích jazyků Věková struktura Za poslední 3 roky došlo k výraznému snížení průměrného věku pedagogických pracovníků. Na škole v současné době nepůsobí žádný důchodce, nicméně zde působí řada zkušených pedagogů, takže lze konstatovat, že věková struktura je optimální.

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Každoročně napjatý rozpočet neumožňuje vždy systematické vzdělávání učitelů v žádoucích oblastech (modernizační trendy ve vyučování, metodika a didaktika výuky a práce s dětmi, práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami apod.). Proto je také nutné se orientovat na krátkodobé kurzy, případně na ty, které jsou dotovány, a účast na nich je zdarma. Vedení školy volí také společné formy vzdělávání celého pedagogického sboru (což je zřejmě nejefektivnější cesta), včetně každoročního několikadenního výjezdního kurzu. Pravidelně vzděláváni jsou pedagogové v užívání IT technologií Materiální a ekonomické podmínky Ekonomické podmínky financování Škola je příspěvková organizace a tak je ekonomicky zcela závislá na příspěvcích ze státního rozpočtu a od zřizovatele. Doplňkovou činností sice získává další finanční prostředky navíc, jde zhruba o 10% celkového rozpočtu školy. Hlavním zdrojem příjmů v doplňkové činnosti je pronájem tělocvičen. Další finanční prostředky získává škola prostřednictvím grantů, a to nejčastěji od MČ Praha 6 nebo HM Prahy, výjimečně od MŠMT. Součástí rozpočtu jsou i dary od Společnosti přátel školy, které plynou především na podporu různých soutěží a na nákup učebních pomůcek. Současný způsob financování a nízký počet žáků v kombinaci s vysokým % žáků s trvalým bydlištěm mimo území MČ Praha 6 působí negativně na výši provozních prostředků školy, ale samozřejmě působí i problémy v odměňování pracovníků školy Stavebně technické podmínky Budova školy je po komplexní rekonstrukci, s novou střechou, pláštěm budovy a novými okny. Rekonstrukcí prošly kompletně i interiéry budovy s výjimkou topení. Škola má rozvody teplé vody do všech tříd, nové podlahy a dlažby, omítky. Jinými slovy je škola ve vynikající kondici. Jedním z mála problémů je vlhkost obvodových stěn v suterénu pod vstupem do budovy školy. Poskytování stravovacích služeb zajišťuje školní jídelna, jejíž rekonstrukce v roce 1999 nastavila dobré podmínky jejího provozu. Nicméně po 11 letech se ukazuje nutnost rekonstrukce v nejbližších letech. Komplexní rekonstrukci bude nutně potřebovat školní hřiště, jehož stav začíná být kritický. Je to způsobeno stářím povrchu hřiště Vybavení školy Účelově využívané prostory školy Menší počet žáků sebou přináší některé výhody. Jednou z nich je možnost vytvářet účelově využitelné prostory. Díky tomu disponuje škola kromě klasických účelových prostor, jako jsou tělocvičny, knihovna, kuchyňka, dílna, učebna výpočetní techniky, keramická dílna také dalšími účelovými prostory učebna hudební a výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu, jazyková učebna. Odborné učebny jsou tak vystaveny menšímu ataku žáků a

5 každá třída má svoji kmenovou učebnu, ve které se jiní žáci neučí. To významně přispívá k šetrnějšímu zacházení se školním nábytkem a vybavením tříd. Učební pomůcky Vybavení učebními pomůckami se daří díky mimořádným prostředkům MŠMT a každoroční pozornosti vedení školy této problematice postupně zlepšovat. Pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů jako jsou Pasco, nové mikroskopy, interaktivní učebnice jsou toho příkladem. Také se daří díky grantům rozšiřovat počet interaktivních tabulí Škola a veřejnost Marketing Škola je umístěna v příjemném a poměrně klidném prostředí, je dobře dostupná. Dopravní a bezpečnostní rizika v blízkém okolí jsou relativně nízká. Podle současného monitoringu je spokojenost rodičů se školou poměrně vysoká. Počet narozených dětí začíná pomalu stoupat, počet dětí přijímaných do 1. tříd však tomu trendu zcela neodpovídá. Co však se daří je každoročně snižovat procento dětí z jiných spádových obvodů resp. obcí (např. Roztoky). Vývoj počtu žáků je patrný z následujícího grafu. Dochází k postupnému poklesu, který je dán jednak rozdílem v počtu absolventů a nově zapsaných do 1. třídy a jednak odchody žáků do jazykových škol a do víceletých gymnázií. V posledních dvou letech dochází poprvé po dlouhých osmi letech k zastavení poklesu v počtu žáků. Velkou nevýhodou je absence paralelek na 1. stupni. Druhý stupeň má tříd více, což sebou nese dlouhodobě nevýhodu v oblasti financování, neboť prakticky stejný normativ na žáka 1. i 2. stupně a vyšší náklady na 2. stupni sebou přinášejí nemalé finanční problémy. Otevření třídy se sportovním zaměřením v podstatě předpokládá existenci 2 paralelek v 5. ročníku. Část těchto dětí totiž musí vytvořit novou šestou třídu se zaměřením na rozšířenou výuku Př nebo Čj a část těchto dětí musí doplnit třídu se sportovním zaměřením. Představa, že se podaří otevřít 2 šesté třídy z jediné třídy páté bez výraznějšího příchodu zcela nových žáků je značně nereálná.

6 Vývoj počtu žáků v letech Právě třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy vnímáme jako příležitost k navýšení počtu žáků a to cca o jako určitou kompenzaci odchodů dětí na víceletá gymnázia. Kromě vzdělávací nabídky, kde jde především o obsah vyučování, klade škola stále větší důraz na problematiku primární prevence, jejíž součástí jsou preventivní programy proti šikanování, programy zaměřené na zneužívání návykových látek a také snaha o vytváření bezpečného a zdravého prostředí, kultivaci vztahů mezi všemi, kdo se na životě školy podílejí. V oblasti public relations má škola značné rezervy. Jakkoliv pozitivně hodnocené aktivity směrem dovnitř nevyváží neúspěch snah oslovit a získat větší počet zájemců o příchod do naší školy. To se podařilo pouze u první třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, kde díky spolupráci školy s FK Dukla Praha vznikl zcela nový kolektiv 24 žáků 6. třídy. Jako neúspěch vnímáme otevření jediné první třídy s 22 žáky. Základní formou prezentace činnosti školy jsou její webové stránky a blogy jednotlivých tříd, které spravují třídní učitelé, mnohdy ve spolupráci s žáky. Nedaří se oživit snahy o vydávání školního časopisu Spolupráce s rodiči Škola trvale usiluje o udržení atmosféry důvěry a otevřenosti mezi učiteli a rodiči a opírá se při výchovně vzdělávací činnosti o principy partnerství mezi rodinou a školou. Tradiční formy spolupráce s rodiči jsou ve většině případů z hlediska jejich dalšího rozvoje vyčerpány. Jde především o: a) existenci rodičovské organizace (Společnost přátel školy) b) maximální informovanost (schůzky se zástupci tříd, webová stránka školy) a otevřenost školy všechny rodičům

7 c) zájmu o názory rodičů na práci školy (anketa na konci roku) d) včasném společném řešení jakýchkoli problémů dětí e) pořádání vzdělávacích akcí zaměřených na problémy rodičů a školy. Určitý potenciál rozvoje nesou akce mimoškolní, pořádané pro děti a jejich rodiče (zahradní slavnosti, akademie, výstavy, vánoční trhy, absolventský večer). Neformální setkání jsou totiž, jak praxe ukazuje, velmi cenná. Největším přínosem pro kvalitní spolupráci s rodiči je profesionálně vedená komunikace. Ještě více je třeba posílit klientský a partnerský princip, asertivitu a nekonfliktnost, racionalitu a rychlá řešení. Nejdůležitější zpětnou vazbou je rodičovský dotazník v rámci mapy školy. Vzhledem k jeho finanční náročnosti se jako optimální jeví zpracovávat mapu školy jedenkrát za 2-3 roky. Každý rok slouží jako zpětná vazba připomínky formou výstupu z třídních schůzek do zvláštních sešitů (tyto názory jsou vyhodnocovány vždy na následující schůzce zástupců tříd), každý učitel má stanovené své konzultační hodiny Evaluace Podklady jsou získávány především z těchto zdrojů a činností: - kontrolní činnost vedení školy - sumarizace a analýza jednotlivých akcí a činností školy - dotazníky pro rodiče, žáky i učitele - mapa školy - srovnávací testy Scio - Výsledky práce školy jsou každoročně zpracovány ve výroční zprávě a projednávány s pedagogickou radou i výborem rodičovské organizace. Externí hodnocení školy je prováděno inspekcí, jejíž zprávy jsou podkladem pro případné korekce v hodnocení vnitřním (vzhledem k nízké frekvenci inspekcí je ale tento zdroj použitelný jen omezeně). Zpětnou vazbu poskytují škole také některé další vnější kontroly. 2. Cíle 2.1. Vzdělávací program a profilace školy Rok 2010 je posledním rokem realizace projektu Národní škola. Rok 2011 bude tedy rokem, kdy škola bezezbytku přejde ve výuce k ŠVP. Určitá výjimka přetrvá ve výuce předmětu Práce s počítačem v 6. ročníku, neboť jeho žáci neměli tento předmět v ročníku 5. a proto mají v 6. ročníku jeho výuku posílenou o jednu hodinu na úkor jiného předmětu (Tv, Vv nebo Př podle zaměření třídy). I nadále budeme rozvíjet hlavní principy výuky podle ŠVP s důrazem na takové, které umožní realizovat vizi školy vyjádřenou mottem: Jsme školou rodinného typu, kde učitel je kamarád, rodič je partner a žák není nepřítel.

8 VIZE ŠKOLY Stejné příležitosti vzdělávání pro všechny. Kvalita a profesionální práce s dětmi. Bezpečné, přátelské a zdravé prostředí. Náročnost přiměřená schopnostem žáka. Partnerský vztah mezi žákem a učitelem a mezi školou a rodiči. Prožitek úspěchu pro každého. Tato vize školy představuje cíle, ke kterým má činnost školy a všech pracovníků směřovat. Jde o naznačení ideálního stavu, který zřejmě nebude v každém okamžiku naplňován. Stanovení těchto strategických cílů je však důležité pro konkrétní plán činnosti školy, pro podrobnější rozpracování koncepce, neboť konkrétnější cíle nesmí být s výše uvedenými v rozporu. Rozšíření nepovinného programu integrované výuky angličtiny s výtvarnou výchovou na 1. stupni, případně s přesahem na 2. stupeň do tříd se zaměřením na rozvoj tvořivosti Zabezpečení výuky 2. cizího jazyka od 7. ročníku (španělština, němčina) Navázání spolupráce se zahraniční školou, společná práce na projektech, korespondence v cizím jazyce. Připravit více soutěží a přehlídek z různých oborů Více motivovat žáky i učitele k zapojení do celostátních soutěží Systematická spolupráce školního psychologa, výchovného poradce a pedagogicko psychologické poradny Přestože má tvořivé vyučování již ve škole tradici, rok 2010 je rokem, kdy se podařilo po 3 letech znovu otevřít třídy se zaměřením na rozvoj kreativity. Tento trend bychom rádi udrželi neboť zaměření je mezi školami na Praze 6 zcela ojedinělé a škola díky němu zaznamenává vysoké procento přijatých žáků na školy uměleckých směrů (Vv, fotografie apod.) 2.2. Personální podmínky Kvalifikace a aprobovanost pracovníků Udržet stávající úroveň kvalifikovanosti pedagogického sboru. Neustále zvyšovat aprobovanost výuky. Ukazuje se však (resp. zkušenosti naší školy potvrzují), že kvalita výuky není vždy na základní škole tak úzce svázána s aprobací učitele ten může velmi kvalitně vyučovat předměty příbuzného nebo obdobného zaměření, důležité jsou spíše jeho obecně pedagogické schopnosti a osobnostní předpoklady. Proto nepovažujeme ani do budoucna ukazatel aprobovanosti za rozhodující pro kvalitu školy Věková struktura Udržet vyrovnanou věkovou strukturu pedagogických pracovníků, ve smyslu rovnoměrného zastoupení všech věkových kategorií.

9 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Realizovat programy pro celý pedagogický sbor vícedenní i jednodenní, se zaměřením na týmovou spolupráci, obecně pedagogické dovednosti, komunikaci, práci s třídou a s problémovými žáky (šikana) a větší pozornost věnovat tématům etické výchovy, čtenářské a finanční gramotnosti. Každoročně provádět individuální hodnotící pohovory, vyhodnocovat odborný i osobnostní rozvoj pedagoga a stanovovat konkrétní osobní cíle pro následující rok (na závěr školního roku) Materiální podmínky Ekonomické podmínky - financování Lépe optimalizovat poměr mezi počtem pedagogů a počtem žáků, v kontextu s vytvořením učebního plánu školního vzdělávacího programu (nastavit rovnováhu mezi kvalitou vzdělávací nabídky a její ekonomickou náročností). Zabezpečit alespoň stávající úroveň doplňkové činnosti školy. Zapojit školu do grantových programů MČ Praha 6, MHMP,MŠMT, případně EU a dalších subjektů a tím získat každoročně finanční prostředky na různé rozvojové programy školy Stavebně technické podmínky V návaznosti na rekonstrukci školy hledat řešení jak vybudovat schůdný a bezpečný přístup do půdních prostor a zároveň připravit projekt k jejich využití. Podílet se ve spolupráci s FK Dukla Praha na projektu rekonstrukce školního hřiště s eventuálním osvětlením nebo stavbou nafukovací haly Vybavení školy Účelově využívané prostory Dále zkvalitňovat vybavení odborných učeben přírodovědných předmětů. Pokračovat v dovybavování učeben, včetně kmenových, interaktivními tabule, projektory a dalšími moderními prvky např. vizualizéry. Doplnit keramickou dílnu o část pro grafické činnosti (hlubotisk) Škola a veřejnost Marketing Pro lepší zviditelnění školy a zlepšení jejího image chceme realizovat několik představ: - dát webovým stránkám novou grafickou úpravu - veškeré propagační materiály školy dělat ve stejné grafické lince jako webové stránky - pro zlepšení informovanosti rodičů a široké veřejnosti o činnosti jednotlivých tříd zavést jejich BLOGY spravované třídními učiteli

10 - maximální pozornost věnovat interiérům školy, se zaměřením na vstupní vestibul, květinovou, obrazovou, ale také prostorovou výzdobu - prostřednictvím infopanelů přinášet informace o širokém spektru činností a aktivit žáků školy, o jejich úspěších - ve spolupráci s FK Dukla Praha organizovat sportovně propagační akce pro veřejnost, propagovat myšlenku sportovních tříd (letáky, propagační video) - více publikovat v regionálních novinách a časopisech - prezentovat úspěchy školy i jednotlivých žáků (webové stránky, časopis Šestka) - založit školní časopis - rozvíjet tradici úspěšných akcí jako jsou jarní a podzimní slavnosti, výstava dětských prací a vánoční trhy formou happeningů s akcentem na neformálnost setkání s rodičovskou veřejností - v propagaci zaměřené na získávání žáků do prvních tříd větší pozornost věnovat nabídce školy pro budoucí prvňáky v mateřských školkách v nejbližším okolí Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči je v obecném pojetí v současné době na velmi dobré úrovni, v této oblasti není zatím pociťována potřeba zásadních, tj. koncepčních změn, jde spíše o udržení a posílení současného stavu. Do budoucna bychom rádi rozvíjeli větší pocit sounáležitosti rodičů se školou v podobě jejich účasti na bruslení dětí, cyklovýletech, návštěvách ZOO, nebo jejich aktivní pomoci při zlepšování vybavenosti školy knihy do školní knihovny, květiny do interiérů tříd apod. Ve spolupráci s dalšími subjekty se zaměřit na: - součinnost se zřizovatelem - je v současné době na uspokojivé úrovni, je dána mj. platnými právními předpisy, ze kterých vyplývá povinnost projednávání koncepčních otázek i všech ekonomických problémů, - efektivní činnost rady školy - předkládat radě školy všechny důležité materiály o činnosti školy, a to nejen ty, které předepisuje zákon, ale i ty, které jsou jakýmkoli způsobem významné pro rozvoj a koncepci školy, - zabezpečení pedagogických praxí studentů, - spolupráci s FTVS a mateřskou fakultou (jsme fakultní školou Pedagogické fakulty UK) Evaluace Zajištění zpětné vazby, tj. co nejobjektivnější vyhodnocení kvality práce školy, je nutným předpokladem k realizaci všech výše uvedených cílů. Je také velmi pravděpodobné, že se během příštích let začne rozvíjet i systém vnější evaluace (např. v podobě národní hodnotící zkoušky). Předpokládáme, že škole bude i nadále poskytnuta podpora zřizovatele v jejích autoevaluačních aktivitách. Současná nabídka nástrojů k sebehodnocení je výrazně pestřejší, než tomu bylo v minulých letech a škola chce v budoucnu více využít nabídky vznikajících webových portálů se zaměřením na autoevaluaci škol. Vedení školy má zákonnou povinnost zpracovávat jednou za 3 roky zprávu o autoevaluaci. Nicméně každoročně je třeba získávat některé, pro analýzu určitých jevů důležité, údaje. A proto v nejbližších letech chceme: - soustavně vyhodnocovat výsledky vzdělávání žáků se zvláštním důrazem na výstup z 5. a 9. ročníku,

11 - pravidelně zadávat komerčně šířené testy (SCIO) podle ekonomických možností školy - provádět důkladnou analýzu výsledků, - zdokonalit systém absolventských prací a jejich vyhodnocování - do doby vzniku národních hodnotících testů vypracovat systém vlastních ročníkových testů, ověřujících výstupy z M, Čj a Aj alespoň v 5. a 9. ročníku, - rozšířit spektrum školních soutěží a přehlídek, které by pomohly monitorovat úspěšnost podpory talentovaných žáků - pravidelně vyhodnocovat image školy na veřejnosti (mapa školy) - pravidelně zjišťovat a vyhodnocovat názory žáků (žákovská anketa) - pravidelně zjišťovat a vyhodnocovat názory učitelů (učitelská anketa)

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, 351 37 Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01133/08-06 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy 2011-2015 prosinec 2010 Zpracovala Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy - 1 - Obsah I. Základní údaje o škole II. III. Cíle stanovené v předchozím období a jejich splnění Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA 1. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8-Karlín, 186

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více