SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od jednou z organizačních složek příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, jejímž zřizovatelem je Statutární město Pardubice. Statutárním zástupcem organizace je ing. Petr Krejčí, ředitel. Vedoucí zařízení je Mgr. Eva Holečková. POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DENNÍHO STACIONÁŘE: Denní stacionář Slunečnice poskytuje podporu a péči: směřující k soběstačnosti, individuálnímu rozvoji a upevňování vědomostí, dovedností a návyků dětem (od 9 let), dospělým a seniorům s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením z Pardubického kraje formou ambulantní celoroční péče a podpory (kromě státních svátků a víkendů) na střediscích A. Krause 1995, Pardubice; E. Košťála 1017, Pardubice. od 6.30 hodin do hodin. Při realizaci sociálních služeb vycházíme z platných právních předpisů z oblasti sociální péče a navazujeme na spolupráci s dalšími veřejnými a soukromými subjekty péče. CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY: - podporovat uživatele k soběstačnosti (zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygienu, stravování) v možné míře dané jejich postižením - podporovat uživatele ve výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech dle osobního výběru - podporovat zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím - podporovat a upevňovat kontakt s rodinou uživatele - podporovat klienty při aktivitách, které dopomáhají k jejich sociálnímu začlenění - umožnit uživatelům využívat návazné služby dle jejich zájmů a potřeb - umožnit odpočinek osobě, která pečuje o člověka s postižením Stacionář poskytuje tyto základní činnosti - pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, přesun na vozík či lůžko, podávání stravy aj.) - pomoc při osobní hygieně (použití WC, sprchy; asistence při používání inkontinenčních pomůcek) - poskytnutí stravy (podávání stravy, dopomoc při stravování) - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 1

2 - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí V rámci zavádění Standardů kvality sociálních služeb je pro každého uživatele vypracován Individuální plán a stanoven Osobní cíl, který je průběžně individuálně aktualizován. Naše další aktivity: V systému péče o mentálně postižené jsou zahrnuty aktivity v terapeutických dílnách. V rámci nové koncepce a také jako přípravu na chráněné bydlení rozvíjíme u uživatelů praktické dovednosti: výuku šití, vaření, dále zdravotní, rodinnou a společenskou výchovu. Podpora seniorů zahrnuje především individuální péči v oblastech sebeobslužných a aktivizačních činnostech. Mezi poskytované aktivity patří: - muzikoterapie - hudební výchova - výtvarná výchova - tělesná výchova - cvičení jógy a kondiční cvičení - práce v keramické a tkalcovské dílně - korálkování - práce s přírodním materiálem - veřejné taneční a hudební vystoupení - pobytové zájezdy (rekreace) - společenské akce (výstavy, besedy, divadlo) - práce na PC - biblioterapie (předčítání literatury) - čítárna denního tisku - trivium (čtení, psaní, počítání) - posilování kognitivních schopností (cvičení paměti) - videotéka a poslech hudebních nahrávek - společenské hry - aktivizační pohyb na zahradě - sociálně aktivizační činnosti Café Apatyka (sídlící na adrese Pernštýnské nám.49, Pardubice) Poskytované fakultativní činnosti (nad rámec základních služeb): - dohled nad požitím léků - pedikúra - koupání nad rámec poskytované služby - svoz uživatelů z domácího prostředí do stacionáře a zpět ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB: - individuální přístup ke každému uživateli - zabezpečení podnětného a technicky vhodně vybaveného prostředí - kooperativní spolupráce: 2

3 pracovníci DS x uživatel pracovník DS x pracovník DS pracovnicí DS x externí odborníci zařízení DS x zařízení obdobného typu - systematická spolupráce s rodinou, opatrovníky - zajištění celoživotního vzdělávání pracovníků zařízení - aktivně se podílet na komunitním plánování kraje, obce - rovný přístup k uživatelům dle pohlaví, rasy, náboženského vyznání, národnosti, politického přesvědčení, zdravotního stavu, výše příjmu a sociálního postavení CÍLOVÁ SKUPINA Děti (od 9 let věku), dospělí a senioři s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením z Pardubického kraje, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a poskytnutí ambulantní sociální služby. Péči a podporu poskytují: Pracovníci v přímé péči - pracovníci v sociálních službách, - sociální pracovník Zaměstnanci splňují kvalifikační podmínky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Provoz zařízení Denní stacionář Slunečnice je otevřen po všechny pracovní dny v roce od 6.30 hod do hod docházka uživatelů do zařízení, individuální podpora a aktivizační činnost dopolední přesnídávka aktivizační činnost, práce v terapeutických dílnách, vycházka apod oběd, polední odpočinek individuální aktivizační, vzdělávací, zájmová činnost odpolední svačina Určený pracovník sociálních služeb provádí ranní zdravotní filtr. V případě podezření uživatele z onemocnění informuje přímého nadřízeného, popř. vedoucí zařízení, kteří rozhodnou o dalším postupu. Pokud uživatelé odcházejí z DS Slunečnice samostatně, je vyžadováno od zákonných zástupců, opatrovníků písemné určení času samostatného odchodu ze zařízení. V případě svévolného odchodu je uživatel pověřeným pracovníkem/sociálním pracovníkem DS Slunečnice plně informován o možnosti vzniku rizika jak na újmě na zdraví, tak případné jiné škodě. 3

4 Příjem uživatele Zájemce o sociální službu (vč. zákonného zástupce, opatrovníka) je informován v DS Slunečnice při vstupním pohovoru sociálním pracovníkem o celém dění v zařízení včetně prohlídky interiéru. Celému řízení je dán dostatečný prostor, aby se zájemce a jeho zákonný zástupce či opatrovník podrobně seznámili s nabídkou poskytovaných služeb. Vlastní pohovor probíhá v DS Slunečnice. V případě, že se jedná o imobilního zájemce, je možné podat informace v místě jeho bydliště. Na základě informací o poskytovaných službách si v případě zájmu stanoví uživatel ve spolupráci se sociálním pracovníkem služby, o které má zájem a v jakém rozsahu. Je také seznámen s cenami jednotlivých služeb a cenami za poskytnutou stravu. Další informace poskytuje vedoucí zařízení (denní řád zařízení, PO a BOZP, popř. další), vedoucí výchovných činností či vedoucí pracovníků v sociálních službách informuje uživatele o sociálně-terapeutickém výcviku a výchovně vzdělávacích aktivitách poskytovaných v zařízení. Potenciální uživatel současně podává informace o vlastních potřebách, zájmech, dovednostech a schopnostech či omezení. Potřebné formuláře k příjmu zájemce o sociální službu: 1. Žádost o poskytnutí sociální služby (tiskopis k dispozici v zařízení, webové stránky 2. Posudek registrujícího praktického lékaře (tiskopis k dispozici v zařízení, webové stránky) 3. Prohlášení o bezinfekčnosti v den nástupu Pobyt uživatele mimo zařízení Uživatel či jeho zákonný zástupce (opatrovník) oznamují pobyt mimo zařízení vedoucí přímé péče DSS (popřípadě sociální pracovnici) osobně či telefonicky. Odhláška stravy - je možná minimálně 1 pracovní den, do 7.30 hodin ráno, dopředu, tzn: odhláška na pondělí do 7.30 hodin ráno v pátek odhláška na úterý do 7.30 hodin ráno v pondělí odhláška na středu do 7.30 hodin ráno v úterý odhláška na čtvrtek do 7.30 hodin ráno ve středu odhláška na pátek do 7.30 hodin ráno ve čtvrtek V případě nemoci (či jiného důvodu), si uživatel, zákonný zástupce (opatrovník) může stravu, kterou měl řádně nahlášenou, vyzvednout daný den do hodin v DS Slunečnice. Pokud si stravu nevyzvedne, bude v zařízení DSS zlikvidována. Odhláška služby - službu je možné odhlásit uživatelem (zákonným zástupcem) kdykoliv. Záznam o odhlášení stravy: Uživatel či zákonný zástupce (opatrovník) stravu odhlašuje telefonicky (sms, telefonát). Úhrady nákladů za poskytnuté služby uživatelům Denního stacionáře Slunečnice Pardubice podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, budou vybírány podle nahlášených služeb a stravy v daném měsíci. Výběr úhrad probíhá na základě platného ceníku za úhrady poskytovaných služeb sociální péče. 4

5 Účetní zařízení Denního stacionáře Slunečnice zpracuje podklady pro výběr úhrad do 10. pracovního dne následujícího měsíce a úhradu nákladů vybere nejdéle do konce následujícího měsíce za předcházející měsíc. (Např. odebrané služby a strava za leden bude zpracována do 10. února a zaplacena od uživatelů nejdéle do 28. února). Možnost plateb: v hotovosti v zařízení DSS oproti potvrzení; odpovědná osoba pro výběr účetní zařízení inkasem převodem na účet Přihlášení stravy a služby Dohlášení stravy a služby je možné každý den do 7.30 hodin ráno. Ukončení smlouvy o poskytování služby Užívání sociální služby poskytované DS Slunečnice je dobrovolné, může být ukončeno ze strany uživatele kdykoliv, a to na základě písemné žádosti uživatele (popř. zákonných zástupců, opatrovníků). Poskytovatel může ukončit poskytování služby pouze z důvodů uvedených ve smlouvě o poskytování sociálních služeb v DS Slunečnice. Úhrada za základní činnosti služeb, stravy, fakultativní činnosti Viz ceník Stravování uživatelů Zařízení zajišťuje pro uživatele stravování v rozsahu přesnídávka, oběd, svačina. V případě potřeby poskytovatel zajistí uživateli stravování dle individuálního dietního režimu. Stravování probíhá ve společných prostorách v zařízení. Dopomoc při stravě poskytují pracovníci v sociálních službách. Výdej stravy probíhá: Přesnídávka hodin Oběd hodin Svačina hodin Uživatelům, kteří odchází ze zařízení po obědě, je odpolední svačina vydána dříve. Zdravotní péče a hygiena 1) Zdravotní péče není dle zákona č. 108/2006 Sb. v zařízení poskytována. Pokud uživatelé užívají léky, jsou jim předávány pověřeným pracovníkem PSS - na základě vlastní žádosti (fakultativní činnost). 2) V případě akutního zdravotního problému je k uživateli přivolán lékař. 3) Drobná poranění uživatelů jsou ošetřena pověřeným pracovníkem PSS. 4) Zásady hygieny musí být dodržovány ve všech prostorách stacionáře, a to podle směrnic MZČR o hygienické a protiepidemiologické péči a podle dekontaminačního řádu SsmP. 5

6 Vyřizování stížností Standard č. 7 k dispozici u vedoucí zařízení, sociálního pracovníka, vývěska přízemí budovy DSS Návštěvy Zařízení poskytuje možnost volného vstupu do zařízení mimo prostor šatny uživatelů za podmínek:,,rodinní příslušníci mužského pohlaví nemají právo vstupovat do šatny uživatelek v době, kdy se zde nachází jiná uživatelka, než její rodinný příslušník a současně rodinní příslušníci ženského pohlaví nemají právo vstupovat do šatny uživatelů v době, kdy se zde nachází jiný uživatel, než jeho rodinný příslušník. Vedení zařízení vyžaduje informovat o návštěvě v administrativní části budovy (sociální pracovník/vedoucí zařízení/ vedoucí pracovníci). Rodičům a jiným blízkým osobám nabízí možnost účasti na společných akcích, výletech, rekreacích, a jiných společenských událostí. Návštěvy jsou možné kdykoli i dalším zájemcům. Jsme otevřené zařízení. Provozní řád je účinný od Vypracovala: Mgr. Eva Holečková vedoucí zařízení Aktualizace:

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

A. VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI DOMOVINKA

A. VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI DOMOVINKA IČ: 70886199 telefon 241 434 160, fax 241 433 587 e-mail: USS4@iol.cz, www.uss4.cz A. VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI DOMOVINKA DEFINICE DENNÍHO STACIONÁŘE PODLE

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D Domova sociálních služeb Skřivany I. Všeobecná ustanovení. 1. Domov sociálních služeb Skřivany (dále jen DSS nebo zařízení), je zřízen jako samostatná příspěvková organizace s právní

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) denní stacionáře. Identifikátor 2936750

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) denní stacionáře. Identifikátor 2936750 Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) denní stacionáře Identifikátor 2936750 Maximální denní kapacita (viz definice metodiky benchmarkingu) Kontakt (za rok 2012) (viz definice metodiky

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

20 let. Městský ústav sociálních služeb Klatovy. pomáháme 1994-2014

20 let. Městský ústav sociálních služeb Klatovy. pomáháme 1994-2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy Městský ústav sociálních služeb Klatovy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou aktualizovaný katalog služeb poskytovaných Městským ústavem sociálních služeb Klatovy,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více