Popis realizace poskytování sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace poskytování sociální služby"

Transkript

1 Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině 2842/ Břeclav Popis realizace poskytování sociální služby Obsah: Popis služby Veřejný závazek, cíle služby, cílová skupina Principy služby Průběh služby-vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy, plánování průběhu služby Způsob zapojení uživatele do rozhodování o využití služby Vyřizování stížností Ukončení poskytování služby Materiální a technické zabezpečení realizace soc. služby 1

2 Popis služby Denní stacionář pro seniory je ambulantní zařízení poskytující sociální služby v souladu s 46 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Ambulantní služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Veřejný závazek Posláním denního stacionáře pro seniory v Domově seniorů Břeclav je poskytovat v ambulantním zařízení péči a denní podporu seniorům, kteří potřebují dohled a péči druhé osoby a to především z důvodu demence nebo v důsledku zhoršeného zdravotního stavu. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb a cílů klientů a je poskytována s ohledem na možnosti, schopnosti a zájmy uživatele. Klientům nabízíme zajištění celodenní péče, individuální a skupinové aktivizační programy a společnost s jejich vrstevníky. Poskytovaná péče a podpora směřuje k tomu, aby tito lidé mohli žít v co největší míře svým běžným způsobem života, respektuje základní lidská práva a svobody, je bezpečná a zachovává lidskou důstojnost. Cíle služby: Prodloužit setrvání klientů v jejich domácím. Pro dosažení tohoto cíle se zaměřujeme na rozvoj schopností a dovedností, které vedou k prodloužení jejich aktivního života. Jedná se zejména o - Fyzickou aktivitu - Denní chůzi - Cvičení zaměřené na udržení stability - Zachování běžných denních úkonů (oblékání, toaleta, denní hygiena) Podpora psychické aktivity - čtení knih, časopisů, poslech hudby, malování - návštěvy kulturních akcí - aktivní sledování veřejného dění Zachování těchto schopností a potřeb umožňuje spolupráce klientů s našim odborně školeným personálem 2

3 Podporujeme klienta při společném hledání a realizaci jeho osobních cílů Nabízenou sociální službu individuelně poskytujeme podle přání a možností klienta Sociální služba umožňuje navazovat vztahy s druhými lidmi, s vrstevníky, se společenským prostředím. Umožňuje klientům zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí Cílová skupina Senioři - Mladší senioři (65-80 let) - Starší senioři (nad 80 let) Cílovou skupinou klientů denního stacionáře tvoří senioři, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně a jejich situace vyžaduje pomoc a podporu během dne. Principy služby A/ Dodržování práv uživatelů (kodex Práva uživatelů služeb ) a zachování lidské důstojnosti. Jednáme s klienty tak, aby jejich lidská důstojnost nebyla při poskytování sociální služby porušena nebo ohrožena B/ Respektování volby uživatelů, dodržování lidských práv a svobod, nezávislost právo na soukromí uživatele (nebýt rušen, vstupovat po zaklepání, nerušit soukromí při toaletě, lékařské prohlídce) právo na vyjádření osobního, subjektivního názoru uživatele právo na informovanost (personál zajistí uživateli dostupné informace, rozhodnutí však nechá na uživateli) a možnost vyjadřovat se k věcem, které se jej týkají princip svobodného výběru- aktivní zapojení klientů do plánování a hodnocení sociální služby. Každý klient si může zvolit rozsah poskytovaných služeb. Princip bezpečí- při výběru služeb, při pobytu či kontaktu se zaměstnanci se klienti cítí v bezpečí 3

4 Princip partnerství-každý z uživatelů je považován za rovnocenného partnera naší organizace, v rámci dialogu jsou upřesňovány potřeby klienta a jsou konfrontovány s možnostmi zařízení C/ Individuální přístup základem služby je její individuální poskytování dle potřeby, přání a tužby uživatelů uživatel má právo vybrat si z nabídky různých aktivit v oblasti zájmové, sportovní, rekreační a duchovní, které zlepšují jeho kondici a kvalitu života pomoc a podpora při rozvoji či udržování samostatnosti osob posilování či udržování sociálního začlenění osob zařízení vytváří podmínky, aby klienti mohli udržovat přirozené vazby, kontakty a vztahy s okolím, přáteli, rodinou, blízkými osobami D/ Princip profesionality, flexibility a partnerství základem provádění služby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová spolupráce (flexibilita služby, pružné přizpůsobení potřebám uživatelům, nikoli uživatelé potřebám pracovníků), služba je i v průběhu času přizpůsobena potřebám klientů s ohledem na možnosti a zdravotní stav klientů základem kvality prováděné služby a podpory je, že zaměstnanci využívají svých odborných znalostí a dovedností, které si neustále prohlubují při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a jinými zařízeními sociálních služeb sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě- služby jsou poskytovány za účelem pomoci a podpory klientů. Potřeby, možnosti a schopnosti klientů jsou prioritní při tvorbě a dosahování jejich osobních cílů. klienti jsou v rovnocenném postavení vůči pracovníkům a jsou jejich aktivními partnery klient má právo nabídku služeb odmítnout nebo ukončit a znovu začít užívat služby, aniž by pocítil změnu na jejich kvalitě. 4

5 Průběh služby Jednání se zájemcem o službu Zájemci nebo rodinní příslušníci se mohou o službě informovat osobně na adrese poskytovatele nebo telefonicky. Zájemce obdrží základní informace týkající se provozu a poskytovaných služeb denního stacionáře včetně informace o výši úhrad a způsobu placení. Pokud zájem o umístění ve stacionáři trvá, žadatel vyplní poskytovateli formulář Žádost o přijetí do denního stacionáře. Žádost o poskytování služeb denního stacionáře Následné jednání probíhá v kanceláři sociální pracovnice nebo v bytě zájemce o službu. Jednání jsou přítomni: zájemci o službu, opatrovník (pokud je stanoven) a dále osoby, které si zájemce určí (rodinní příslušníci, osoby blízké apod.) sociální pracovnice Při rozhovoru se zájemcem o službu zjišťuje sociální pracovnice požadavky, představy a potřeby uživatele o sociální službě i skutečnost zda nabízená služba může těmto jeho požadavkům a představám vyhovět. Zároveň se zjišťuje míra soběstačnosti, a zda zájemce spadá do cílové skupiny, které lze služby denního stacionáře poskytovat. Pokud žadatel splňuje podmínky cílové skupiny a kapacita služby umožňuje jeho přijetí, provede sociální pracovnice šetření v rámci kterého stanovuje cíl zájemce, kterého chce prostřednictvím služby dosáhnout. Pokud je volná kapacita služby je dohodnut den přijetí do stacionáře. Jestliže žadatel splňuje podmínky pro přijetí, ale kapacita zařízení je naplněna, je jeho žádost zařazena do pořadníku. Uzavření smlouvy o poskytování služby Smlouva o poskytování služby denního stacionáře se uzavírá se žadatelem písemně, případné změny v rozsahu služby pak formou písemného dodatku ke smlouvě. Plánování průběhu poskytované služby Služba je zaměřena na splnění dohodnutého osobního cíle klienta, který je v souladu s posláním denního stacionáře. Sociální pracovnice vede dokumentaci klienta. Klient má svého klíčového pracovníka, který s ním hodnotí individuální plán a podporuje na cestě k dosažení stanovených cílů. Pracovníci 5

6 v sociálních službách v přímé péči dodržují rozsah dohodnuté péče. Údaje o péči jsou zaznamenávány v dokumentaci každého klienta. Provoz denního stacionáře 7,00-8,00 h doprava klientů do stacionáře 8,00-9,00 h dopolední aktivizační program 9,00-11,30 h dopolední aktivizační program 11,30-12,30 h je podáván oběd a následuje krátký odpočinek v polohovacích křeslech nebo individuální činnost dle přání a potřeb klientů 13,00-15,30 h odpolední aktivizační program či procházky 15,30-16,00 h odpolední svačina 16,00-17,00 h doprava klientů domů Zapojování klientů do rozhodování o využití služeb Již při prvním kontaktu zájemce o službu sám navrhuje rozsah služeb v rámci nabízených možností poskytovatele. V průběhu služby může dojít ke korigování rozsahu služeb na základě rozhovoru s klíčovým pracovníkem nebo sociální pracovnicí. Organizace využívá všech způsobů k zajištění informovanosti uživatelů o jejich možnostech a o alternativách, mezi kterými se mohou rozhodovat. Způsob vyřizování stížností uživatelů služeb Součástí ochrany práv uživatelů je právo stěžovat si, nejsou-li s poskytováním služby spokojeni. Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Zařízení za tímto účelem má vypracována Pravidla pro podávání, evidenci a vyřizování stížností. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností existují v písemné podobě a ve formě srozumitelné uživatelům. Vyřizováním stížností uživatelů je pověřena vedoucí sociálního úseku. Stížnost musí být vyřešena bez zbytečných průtahů, nejdéle do 30 kalendářních dnů. Stížnost i způsob vyřízení stížnosti se zaznamenávají do knihy stížností. Pro podání anonymní stížnosti mohou klienti využít schránky umístěné na chodbách objektu. 6

7 Způsob ukončení služby Možnosti ukončení služby uvádí smlouva. Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Důvody ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele jsou Klient dlouhodobě hrubě porušuje stanovení uzavřené smlouvy Rozsah požadovaných služeb nelze pro časovou a fyzickou náročnost zvládat ve stacionáři Zhoršení zdravotního stavu, kdy klient není schopen pohybu v denním stacionáři Finanční spoluúčast uživatele na službě Úhrada klientů za poskytování základních sociálních služeb v denním stacionáři vychází z 12 vyhl. č. 505/2006 Sb., který udává maximální výši úhrady za poskytování sociálních služeb v denním stacionáři. Výše úhrad za stravu a péči je stanovena ve smlouvě. O případných změnách jsou klienti informováni minimálně s měsíčním předstihem. Materiální a technické zabezpečení Služba je poskytována v budově Domova seniorů Břeclav, kterou má poskytovatel ve výpůjčce od zřizovatele Města Břeclav. Pro činnost denního stacionáře jsou v objektu vyhrazeny bezbariérové prostory v rozsahu 72 m2. Jedná se o velkou společenskou místnost vybavenou polohovacími křesly, dále pokoj s lůžkem pro případ náhlého zhoršení zdravotního stavu, sociální zázemí, bezbariérové WC, místnost pro personál. Klientům denního stacionáře je volně přístupná jídelna, kuchyňka,ergoterapeutická dílna a velká zahrada. Přímo v objektu zařízení lze využít služby pedikúry, holiče, kadeřnice a v přízemí objektu se nachází bufet. Denní stacionář poskytuje standardně tyto služby : celodenní aktivizační program skupinové cvičení, ergoterapie, trénink paměti, procházky, muzikoterapie, reminiscenční terapie, taneční terapie-stravování (4 x denně), dohled nad užíváním léků, 1 x týdně měření tlaku. Klientům poskytujeme v případě potřeby dopomoc v sebeobslužných úkonech, jako 7

8 např. pomoc při jídle (servírování stravy), hygieně na WC včetně výměny pomůcek pro inkontinenci, oblékání atd. pokud je to nutné, zavádíme klientům tzv. mikční režim (jedná se o připomínání a vodění na WC v pravidelných, např. hodinových intervalech, který může pomoci zachovat déle kontinenci klienta. V zařízení je k dispozici kvalifikovaný zdravotnický personál a 2x týdně ambulantní lékař, jinak klient musí mít svého obvodního lékaře. Materiálně technické vybavení prostor plně vyhovuje nabízené službě. 8

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSLÁNÍ DOMOV PRO SENIORY V Domově Korýtko v Ostravě

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č /ze dne. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým ředitelem

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb. Pardubská 1194,763 12 Vizovice, IČO: 27 664 333 tel: 577 453 396 Fax: 557 005 989 www.pecovatelstvi-dotek. cz mob: 737 024 823 E-mail: r.dotek@seznam.cz Bankovní spojení: Č.S.: 141 755 8389 / 0 800 PEČOVATELSKÁ

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje. Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Katalog sociálních služeb Zlínského kraje. Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Katalog sociálních služeb Zlínského kraje 1 Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Katalog sociálních služeb Zlínského kraje Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více