Možnosti a případná ohrožení informační společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti a případná ohrožení informační společnosti"

Transkript

1 Možnosti a případná ohrožení informační společnosti aneb proč nemáme globální informační společnost, ale globální problémy s informační společností... Adam Köppel bakalářské studium, obor informatika, 3. ročník

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Jedinec v informační společnosti... 3 Okolí informační společnosti... 4 Problém úvahového spojení uvnitř informační společnosti... 5 Problém souvislosti mezi hmotnými jevy a informacemi... 7 Problém informací a plochého uspořádání stupňů jejich důvěryhodnosti... 7 Další rizika plynoucí z rychlosti... 8 Hodnotový žebříček... 8 Jak dále?... 9 Úvod Centra informační společnosti ve světě Část lidské společnosti na této planetě nese určité hodnoty, které vyvrcholily rapidním vývojem jejího technického zázemí během tohoto století. Rozvoj této oblasti vyústil ve znatelný přesun v koncentraci zájmů této části populace. Stále větší důraz v lidském konání je zde kladen na práci s nehmotnými objekty. Tato část společnosti si v posledních deseti letech přisvojuje přízvisko informační, které by mělo odrážet zmíněný přesun zájmů. První problém, který tento posun nese s sebou, ve skutečnosti pramení již z rozdílů, které se mezi dnešní informační společností a zbytkem světa tvořily staletí, a to právě z faktu, že informační společnost je jen určitou podčástí společnosti globální. Tento fakt je natolik markantní, že v zemích, které se samy hlásí k informační společnosti a ostatní je takto také chápou, žije jen asi okolo 10 % celkové lidské populace (asi 600 miliónů lidí z 5,5 miliard). Navíc oblasti, které jsou osídleny lidmi smýšlejícími tímto způsobem, netvoří ani souvislou oblast, ale koncentrují se do zhruba čtyř center na Zemi (Severní Amerika, Evropa, Japonsko a dalších několik zemí v Asii, Austrálie) a několika dalších malých ostrůvků. Problémem je i fakt, že tyto části planety nevlastní zdroje adekvátní své spotřebě. Ale tento problém není typický pro informační společnost jako takovou, protože jeho příznaky souvisí s technickým rozvojem, který předcházel 2

3 jejímu vzniku a trvá dodnes. Tato neizolovanost informační společnosti i její sklon k paternalismu vede k hlubokému ovlivňování okolí informační společnosti její činností a jejími hodnotami. Jedinec v informační společnosti Možnost přesunout svůj prioritní zájem od zajišťování existence a dokonce od jejího neustálého usnadňování k něčemu, co už s ní samotnou tak úzce nesouvisí, je v historii lidské společnosti poměrně převratný, i když tento přesun byl započat před érou informační společnosti. V celé historii se vždy vyskytovala určitá podmnožina činností, která přímo nesouvisela se zajištěním existence lidského organismu. Jde o soubor činností, jež se většinou dají shrnout pod obecné pojmy kultura a zábava. Provozování těchto činností lidmi je natolik zvláštní a vyčleňující je ze souboru ostatních živých bytostí na této planetě, že jsou ve své podstatě často považovány za to, co odlišuje člověka od zvířat a je znakem přítomnosti inteligence. Pravdou však je, že i zvířata si hrají. Jejich primární starostí je však přežití, a proto toto chování není u nich příliš časté. Pozoruhodné však je, že pokud zvíře přesuneme z jeho normálního biotopu do jiného, kde je dostatek potravy a naopak chybí přirození predátoři tak, jak se to stalo u domestifikovaných druhů, začne se toto chovaní projevovat ve větší míře. Psi, kočky i další živočichové si rádi hrají a zdá se, že je tato činnost těší více než cokoliv jiného. Přitom je toto chování v příkrém rozporu s prioritami živých organismů definovanými Darwinem, který klade na první místo přežití, a proto by tedy mělo být nějakým způsobem blokováno. Proč se tedy u nejvyspělejších živého druhu na této planetě objevuje a proč jeho podíl v souboru lidského konání s dalším lidským vývojem roste? Duševní činnost je pro živý organismus poměrně zatěžující. Unavíme-li se při manuální práci, potřebuje si tělo fyzicky odpočinout. Pokud delší dobu pracujeme duševně, dojde také k podobné únavě, která se však od fyzické únavy liší. Dokonce lze říci, že tato únava je pro lidský organismus mnohem těžší. Po fyzické práci se sice cítíme unaveni, ale vlastní pocit po ní není úplně nepříjemný. Navíc je tento stav podporován příjemnými pocity, které plynou z odvedené práce. Po déletrvající duševní zátěži je lidský organismus v odlišné situaci. Fyzický odpočinek sice pomůže tento stav částečně odstranit, ale pokud budeme dlouhodobě střídat duševní práci a fyzický odpočinek, zjistíme, že duševní výkony pomalu, ale nezadržitelně klesají. Lidský mozek potřebuje odpočinek jiného druhu. Ten je spojen s příjemnými prožitky, kterých lze docílit jeho odlišným způsobem zatížení. To vzniká právě při zábavě. Navíc se při ní objevuje inspirace a rozvíjí se fantazie. Tyto dva faktory jsou limitující právě pro objevování nových věcí. Bez nich by lidský vývoj ustrnul na již dosažené úrovni. Všimněme si, kolik lidí při duševní práci potřebuje jako podporu hudbu a jak moc je důležité příjemné pracovní prostředí. To, že zábava nahradila v žebříčku lidských cílů potravu, která slouží k zajištění existence, lze pozorovat i na tom, jakým způsobem je práce odměňována společností. Velká část odměny je sice realizována peněžními prostředky, které jsou prostředníkem k zajištění potravy a bezpečí, ale pokud chceme někoho opravdu odměnit, budeme volit právě něco, co primárně k zajištění existence neslouží. Šperky, turistika nebo drahé formy kultury jsou toho dobrým příkladem. Dá se tedy říci, že pokud lidská úroveň postupně stoupá, nese to s sebou požadavky na čím dál větší zatěžování lidského mozku duševní činností. To, co stačilo včera, je dnes nedostatečné. Akcelerace duševní zátěže je v poslední době udivující. Zdá se, že lidský mozek tomuto tempu stále stačí a ani zdaleka nedosahujeme hranic jeho možností. Ale potřebuje čím dál více rozptýlení, které zábava poskytuje. Prostředí městských aglomerací, které je plně uzpůsobeno ke snížení fyzického zatížení lidského organismu, se ukazuje být pro lidský mozek naopak stresujícím. Ač je člověk od zvířat nebo dokonce od rostlin poměrně vzdálen, nebyl mu poskytnut dostatek času k přizpůsobení svého organismu novému prostředí. Předpokládáme, že vyhynutí dinosaurů bylo způsobeno náhlou změnou v prostředí, pro které se velice dlouze vyvíjeli. Pokud by pokles teploty, který je považován za primární příčinu jejich konce netrval pár týdnů, ale několik tisíc let, asi by se dodnes proháněli po povrchu Země. Mutace a přirozený výběr tedy pomohou přizpůsobit živý organismus změně prostředí nebo životních podmínek, pokud je jim k tomu poskytnut dostatek času. Prostředí, v němž žijeme, se však změnilo příliš rychle a navíc jeho přeměnu neustále zrychlujeme. Naší tělesné schránce životní 3

4 prostředí již dávno nevyhovuje. To všichni akceptujeme a proto si pomáháme technickými prostředky. Zrakem zkoumáme objekty, které jsou buď mimo rozlišovací schopnosti očí anebo je dokonce vůbec zrakem vnímat nelze. Když zkoumáme teplotu, nepoužijeme k tomu teplotní vnímání našeho těla, ale zrakem zkontrolujeme uměle vyrobené čidlo. Stejně pohyb svého těla už nejsme schopni zajistit vlastními prostředky, ale nohy nahrazujeme opět stroji. Zdá se tedy, že se nám podařilo překonat vlastní stín a vlastní smrt, kterou jsme si sami vytvořili. Bohužel tomu možná tak není. Tím, že jsme umožnili fyzické přežití svého organismu technickými prostředky, jsme neúměrně zatížili svou psychiku. Ovládání automobilu, což je ještě poměrně běžná činnost dnešního člověka, je nepoměrně obtížnější než zatížení psychiky při životě v prehistorických podmínkách. Část společnosti, která zabezpečuje její další rozvoj Část společnosti, která těží z nového postupu a poznatků Část společnosti, která není schopna nebo jí není umožněno využití postupu celku Postupně narůstající technologická a celková duševní úroveň společnosti v čase Ilustrace nebezpečí postupného vzniku elit, které mohou, ale nemusí kontrolovat zbytek A jak se zdá, není toto prostředí pro psychiku člověka vhodné. Všimněme si, že nárokům nejmodernějšího pokroku v psychické oblasti člověk stačí pouze po omezenou část svého života. Od určitého věku se jedinec stává již pouze pasivním příjemcem nových poznatků, a to pouze v omezeném množství případů. Přetížení lidské psychiky se navíc často projevuje i chronickými zdravotními problémy. Stres u člověka dříve a dnes u všech jiných živých organismů má jiný průběh než ten, kterým jsme zatěžováni denně my. U zvířat dochází k jeho poměrně málo častému a krátce trvajícímu výskytu, který ovšem dosahuje limitních hodnot. Objevuje se při ohrožení a ohrožování - lovu. My se ovšem zatěžujeme dlouhodobě a poměrně intenzivně. To zatěžuje nejen psychiku, ale hormonálně i celý organismus. Zdá se, že jedním z faktorů podmiňujícím vznik civilizačních onemocněním je právě dlouhotrvající stres. Toto je situace, ve které se nachází každý jedinec v informační společnosti, pokud se z ní dobrovolně nevyloučí nebo z ní není vyloučen. Celkově se tedy dá prostředí informační společnosti specifikovat pro člověka jako poměrně nepříznivé. Tlak na informační společnost je ovšem vyvíjen nejen ze strany jejího životního prostředí, ale také z jejího okolí. Okolí informační společnosti Docílení prostředí, které je vhodné k rozvíjení informační společnosti, předpokládá široce vybudované agrární a industriální zázemí, které zajistí bezstarostnou fyzickou existenci jedinců, ale hlavně určitý posun ve smýšlení lidí vyznávajících vizi takové informační společnosti. Informační společnost je totiž mnohem více než jakákoliv jiná společnost založena na interakci jedinců a skupin jedinců v ní. Dochází k mnohem většímu provázání společnosti, která má tendenci se chovat jako jeden kompaktní celek. Základem informační společnosti je právě neustálá výměna informací, práce s nimi a přizpůsobování hmotných akcí informacím samotným. Informační společnost ovšem právě díky 4

5 široké dostupnosti společné informační základny přistupuje k podnětům jako celek a přijímá na ně podobná nebo stejná opatření. Představme si, že dojde k výskytu určitého jevu - problému, který se dotýká většího množství lidí na poměrně velkém území. Může to být jakýkoliv přirozený přírodní jev, ale mnohem častěji jde o nějaký uměle vytvořený problém. Například akce jiného jedince nebo skupiny lidí. Informační společnost okamžitě začne informaci o takovém jevu sdílet mezi všemi jedinci, kterých se takový jev týká. Paradoxně dokonce opatření k takovému jevu přijímají nejčastěji ti lidé, kterých se přímo nedotýká. Každopádně na řešení nové situace spolupracuje velké množství lidí a nakonec se dochází ke společnému řešení, které pak uplatňují všichni dohromady, protože se pokládá za nejlepší možné. Pokud by totiž existovalo jiné lepší řešení a kterýkoliv jedinec nebo skupina jedinců by k němu došla, pak by se informace o tom rychle dostala i k ostatním a použilo by se toto řešení, ať už zdarma nebo za úplatu. Okolí informační společnosti se takto nechová anebo se takto chová v menší míře. Z pohledu informační společnosti se jeví jako neuspořádané. Naopak optikou tohoto okolí vypadá informační společnost jako ucelený objekt. Dochází k jevu, že objekty mimo informační společnost se navzájem ovlivňují minimálně. Stejně tak ovlivňování informační společnosti jednotlivými objekty mimo ní je poměrně nízké, právě proto, že tyto objekty vystupují samostatně a jejich vlivy se mohou navzájem rušit, přestože objektů mimo informační společnost je řádově více než uvnitř. Naopak vliv informační společnosti na její okolí je vysoký. Je to zapříčiněno několika fakty. Prvním z nich je právě informačnost informační společnosti. Tedy její vysoká komunikativnost, která se přenáší na okolí. Dalším důvodem je i zmiňovaná zdrojová provázanost. Informační společnost cítí riziko, které plyne z toho, že její zdroje jsou z velké části umístěny mimo ní a má podvědomou snahu tyto zdroje do sebe integrovat. Tyto dva fakty a některé další, které zde nebudu rozvádět, vedou k pokusům o export hodnot informační společnosti na její okolí. Tento export provádí právě informační společnost sama. Ovšem objekty uvnitř informační společnosti k těmto hodnotám došly pomalým společným vývojem, který byl logickým vyústěním jejich předchozí sdílené historie. Objekty mimo ní ovšem ještě fázemi, které informační společnosti předcházely, neprošly nebo k nim byly tyto fáze opět exportovány. Z těchto důvodů objekty k hodnotám informační společnosti nesměřují nebo na ně ještě nejsou zralé, a tak se jim jeví jako cizí. Identita jakéhokoliv živého myslícího objektu je z velké části tvořena právě hodnotami, které takový objekt vyznává. Rapidní změna těchto hodnot je obtížná, protože souvisí i se změnou identity. Proto mají lidé a jejich skupiny tendenci chránit své hodnoty a chovat se minimálně s nedůvěrou, ale i agresivně k vlivům, které by směřovaly ke změně jejich hodnot. Okolí informační společnosti, které je jinak dosti nesourodé, spojuje obava z vlivu informační společnosti. Z vnitřku informační společnosti, kde se nacházíme, nejsme schopni odhadnout, k čemu tyto obavy mohou vést, protože neznáme jejich charakter, pouze pociťujeme jejich existenci. Ovšem ona sama by pro nás měla být alarmujícím jevem a měli bychom se snažit zpomalit své často nevědomé úsilí o ovlivnění svého okolí. Problém úvahového spojení uvnitř informační společnosti Dalším problém informační společnosti plyne z faktu, že informační společnost má ze své podstaty snahu komunikovat o svých informacích a znalostech. Dochází ke vzniku výše popsané společné informační základny. Důsledkem je, že celá informační společnost má díky svým technologiím k dispozici velice podobné informace. To vede k velice podobnému uvažování u jedinců a skupin jedinců uvnitř informační společnosti. Informační společnost se začne chovat v některých případech jako jedinec jediný. Problémem je, že společnost lidí je systémem, který obsahuje velmi vysoký počet částí. Zajistit stabilitu takového systému je poměrně obtížné. Přirozeným řešením tohoto úkolu u lidských, ale i jiných živých systémů, bylo to, že jednotliví jedinci se chovali více méně nepředvídatelně a podle teorie velkých čísel se jejich vlivy navzájem rušily a tím takový systém zůstával vnitřně stabilní. Tento způsob chování jedinců navíc umožňoval objevování a zkoušení nových jevů, aniž by toto mohlo ohrozit systém jako celek. Jejich vliv na něj byl totiž příliš malý. Ale pokud se nově objevený jev ukázal v omezeném měřítku jako výhodný, jeho přenos na celý systém 5

6 byl možný a poměrně bezpečný. Z tohoto předpokladu ostatně vychází ověřená Darwinova teorie a její principy mutace a selekce. Toto ovšem u informační společnosti neplatí nebo přestává platit. Silná vnitřní provázanost a rychlý přenos informace ji může vážně ohrozit. Tento jev je pozorován na chování kapitálových a peněžních trhů, které patří k vysoce informatizovaným částem informační společnosti. Tyto její subsystémy ztrácejí stabilitu a mají ošklivý sklon násobit vzniklou paniku nebo i pocit optimismu. Navíc dochází k podceňování nutnosti kontroly, protože se ztrácí přehled o důvěryhodnosti informace, jelikož vzhledem k možnosti jejího rychlého přenosu nezbývá čas na její ověřování. Jde o poměrně logický výsledek, který je zjevně rubem informační provázanosti. Ta byla vytvořena ke sdílení pozitivních výsledků. S tím se ovšem nese i společné nesení ztrát, které jsou znásobeny množstvím částic, jejichž chování k takovým ztrátám vedlo. A těch je u informačně provázané společnosti velmi vysoké procento. Jednoznačné řešení zřejmě neexistuje. Nejsme schopni zabránit tomu, aby se informace, které způsobují společné nebezpečné chování šířily, aniž bychom zrušili sdílení informací, které vedou k výsledkům pozitivním. Co tedy můžeme proti tomuto problému dělat? Možná, že zlepšení situace by paradoxně přineslo další zvýšení informační provázanosti a zrychlení blokačních mechanismů. Jde o to, aby se informace o tom, že určité obecně provozované chování může vést k nebezpečným nebo negativním výsledkům, dostala co nejrychleji ke všem objektům, které se takto chovají nebo k těm, které jsou schopny nebezpečně se chovající objekty zastavit. Tím se ovšem zvýší riziko bezdůvodných panik, a tak se sníží rychlost vývoje. Snad je to však přiměřená daň za to, že se nedostaneme do pozice, ze které je nulová možnost návratu. Tou by například mohlo být další globální oteplování, kdyby byly jeho rizika a příčiny objeveny o deset let později. V tomto případě snad ještě pozdě není, ale jde o velice přesnou ilustraci výše popisovaného společného nebezpečného chování provozovaného ve velkém měřítku. Další možností ke snížení rizik tohoto problému je vyrovnání způsobu, jakým se šíří negativní informace s tím, jak se šíří jejich pozitivní protějšky. Z praxe je pozorovatelné, že informačními kanály, které ovládají lidé, mnohem rychleji a snáze prochází pozitivní informace. Je to způsobeno jakousi chybou v lidském chování, které má tendenci negativní informace přehlížet. Jde opět o jednu z vlastností, kterou se člověk liší od zvířat, protože ta mají naopak sklon negativní informace přehánět a přikládat jim relativně vyšší význam, než jim přísluší. Kupříkladu hlodavci reagují i na velmi slabé signály, které by mohly být, avšak ve skutečnosti ani nejsou, způsobeny lovícím dravcem. Příčina rozdílných přístupů k negativním informacím u zvířat a u lidí zřejmě pramení také z rozdílného způsobu přijímaní většiny informací. Zvířata vnímají negativní informace přímou cestou mezi původcem a příjemcem. Jsou tedy přímo napojeny na jejich reflexy. I člověk se dodnes lekne změní-li se náhle intenzita osvětlení nebo jiné vlastnosti prostředí, ve kterém se pohybuje, i když už pro něj tyto změny ve většině případů nebezpečné nejsou. Průchodem negativních informací od jejich původců k příjemcům informačními kanály pro člověka ztrácí mnoho ze své naléhavosti. Použijeme-li opět příklad z oblasti globálního oteplování, není informace ze satelitu indikující zvyšování teploty v oblasti pólů vnímána stejně jako přímé pozorování zvyšování hladiny v pobřežních oblastech, přestože jde o jeden a tentýž jev, pouze zprostředkovaný dvěma různými způsoby a přestože provázanost mezi těmito dvěma druhy informace známe a dokážeme si ji představit. Obecně lze odvodit, že čím sofistikovanější informační kanál je použit pro přenos informací od původce negativní informace k příjemci, tím je citlivost příjemce na takovou informaci nižší. Jinými slovy, čím je přenos informace více vzdálen našim smyslům, tím na něj klademe menší důraz. Řešením je snad navázání těchto nových původců negativních informací na staré lidské reakce. Jde i o tak známou věc, že grafickou podobu informací vnímáme mnohem intenzivněji, než písemnou. Další příčinou toho, že negativní informace se šíří hůře než pozitivní, je třeba hledat i u jejich původu. Pokud je totiž prvotní příčinou člověk, bude většinou prosazovat aktivní nebo pasivní odpor k šíření negativní informace. Zde se opět projevuje ta zvláštní chyba v lidském chování k negativním informacím. Člověk přikládá i sám od sebe menší význam negativním informacím. Přestože pozitivní a negativní informace projdou naprosto stejným kanálem, vzbudí pozitivní informace výraznější reakci než negativní. Pozitivní informaci přijímáme bez ověřování a snáze. Negativním máme tendenci 6

7 nedůvěřovat. Tento rozdílný přístup uplatňujeme i přesto, že si nemáme šanci informaci ověřit nebo ji docela nechápeme. Což je velice častý případ právě u lidí, kteří kontrolují informace u jejich původu. Člověk nebo skupina lidí, která způsobila nějaký jev, jemuž nerozumí, ale cítí jeho negativitu, bude blokovat šíření informace o takovém jevu minimálně do té doby, než bude přesně znát příčinu, dopady a řešení takového jevu. U pozitivní informace by takto nepostupoval. Tak se negativní informace ve chvíli, kdy by širší okolí ještě bylo schopno přijmout efektivní protiakci proti danému jevu, zastaví. Těžko předpokládat, zda existuje řešení, které by se dalo začít uplatňovat nad nynější společností. Snad se toto chybné chování změní s dalším vývojem člověka. Problém souvislosti mezi hmotnými jevy a informacemi Zmiňované finanční trhy mají v důsledku výše zmíněného jevu další problém příznačný pro informační společnost. Původně byly založeny pro sledování hmotných jevů v lidské společnosti. Jejich indexy odvozovaly svou hodnotu od materiálních základů. To se ovšem pomalu stává minulostí. Dnes je vývoj cen akcií často příčinou změn v chování ve fyzické akciové společnosti, místo aby byl jejím důsledkem. Toto obrácení toku je ovšem v některých případech naprosto kritické. Člověk se mnohokrát ve svém vývoji přesvědčil o tom, že v prostředí, kde žije, existují jevy, které musí vnímat jako exogenní. Snaha o změnu některých přírodních jevů skončila fiaskem, které bylo logické, protože se člověk snažil ovlivnit něco, na co jeho prostředky nestačily a způsob, jakým se o toto snažil, nevedl k ovládnutí cíle. Zvolený prostředek totiž nepostihoval příčinu jevu, který se člověk snažil regulovat. Stejný problém nastává, pokud informační tok od hmotných jevů k informačním otočíme a pokusíme se informacemi regulovat fyzické objekty. Toto není z principu možné. Hmotný jev je možné na základě informace ovlivnit fyzickou akcí. Tak funguje například zpětná vazba u průmyslových systémů. Ovšem informační společnost má skrytou snahu o něco jiného. Zřejmě proto, že se čím dál větší část její aktivity odehrává na informačním poli, přestávají se přijímat fyzická rozhodnutí, ale mění se pouze informace. A mění se informace, které by měly být pouhým obrazem reality. Je to něco podobného, jako kdybychom chtěli zastavit čas tím, že zastavíme své ručičkové hodinky. Odpoutání cen akcií "nové ekonomiky" od reálných výnosů firem, které tuto ekonomiku tvoří, je odstrašujícím příkladem tohoto jevu. Vzhledem k tomu, jak moc je moderní společnost založená na své ekonomice, je toto dalším skrytým nebezpečím budoucího vývoje. Problém informací a plochého uspořádání stupňů jejich důvěryhodnosti Moderní informační společnost je nyní ve určitého opojení. Je to opojení, které je podobné opojení z rychlé jízdy a do jisté míry to opravdu opojení z rychlosti také je. Rychlost změn, které pokládáme za posuny kupředu, je velmi vysoká. Ovšem v rámci této rychlosti máme opět sklon podceňovat nebo přeceňovat informace nebo je vůbec nehodnotit a mít je všechny zařazeny do jediné úrovně důvěryhodnosti. Příčin je více a jsou všeobecně známé. Nejčastěji uváděnou příčinou je fenomén zvaný "informační přehlcení". Dostává se k nám velmi rozsáhlé množství informací a navíc velmi vysokou rychlostí, a tak přestáváme mít čas nad informacemi přemýšlet nebo si je dokonce ověřovat. Moderní je pak příjímání informací "as is - tak jak jsou". Skrytým problémem tohoto jevu je skladba informací. Chybí v ní totiž složka, která by obsahovala informace o informacích nebo je uváděla navzájem do vazeb. Je to způsobeno také tím, že tato složka byla vyřazena právě proto, aby mohla uvolnit místo pro nové objemy informací, a z časové tísně při přípravě informačních souborů. Další příčinou jsou vlastnosti kanálů, které jsme začali používat pro šíření informací. Mnoho těchto moderních prostředků vůbec neumožňuje rozlišit, o jak kvalitní a důvěryhodný materiál se jedná. V televizi není poznat, kdo uváděné šoty natočil, na internetu lze vytvořit profesionální prezentaci čehokoliv téměř okamžitě. Lidé žijící v informační společnosti přestali zařazovat informace do škály důvěryhodnosti a dělí je jen na ty, kterým věří a kterým ne. S tímto posunem souvisí další potencionálně nebezpečný jev. Lidská psychika je stavěna tak, že má tendenci lépe akceptovat informace, které podporují to, co již známe, oproti tomu, co tomu odporuje. To má samozřejmě negativní důsledek v jisté "setrvačnosti" 7

8 lidských názorů. Ve spojení s moderními prostředky šíření informací ve světě se to navíc odráží v tom, že lidé přijímají jen takové kanály, které podporují jejich názory. To vede k dalšímu názorovému a úsudkovému ustrnutí, které usnadňuje případnou manipulaci nebo přehlédnutí blížícího se nebezpečí. Další rizika plynoucí z rychlosti Rychlost je vnímána většinou kultur, na kterých vyrostla informační společnost, jako pozitivní vlastnost. Tento přístup není tak úplně samozřejmý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Mnohé kultury mimo euroatlantický region naopak upřednostňují rozvahu a klidný přístup založený na hlubokém smíření se s životem a není vůbec jisté, že náš přístup je tím jediným správným. Naopak sami pozorujeme, že neustálé zvyšování rychlosti všech systémů, kterými jsme se obklopili, nám přináší jistá rizika. Rychle se pohybující hmotný objekt je obtížné zastavit a při srážce s okolím je schopen způsobit rozsáhlé škody. Informace se nechovají jinak. Často se domníváme, že je nejvýhodnější po přijetí informace podniknout odpovídající akci. To ovšem platí pouze pokud je informace správná. Je-li informace chybná, způsobí akce škody, kterým by bylo možné zabránit pokud by mezi vznikem informace a přijetím akce existoval delší časový úsek umožňující případnou korekci nebo ověření. Obzvláště nebezpečné situace vznikají, když se různé informace pohybují rozdílnou nebo nespecifikovatelnou rychlostí. V nejhorším případě může docházet k záměně pořadí informací oproti skutečnému pořadí výskytu hmotných jevů, které vznik informace iniciovaly nebo časové deformaci reality. Ve spojení s tím, že mnoho procesů je řízeno automaticky a jediná stejná informace iniciuje často mnoho akcí na různých místech najednou, je tento přístup velice riskantní. Extrémním případem takto rizikových systémů jsou automatické systémy protiraketové obrany nejvyspělejších států. Sledovaný reálný objekt objekt v přijatelném objekt v nepřijatelném objekt zpět v přijatelném Interakce s realitou Sledující subjekt Informace o přijatelném Vznik informace o nepřijatelném Informace o přijatelném Subjekt se domnívá, že objekt je v přijatelném Doručení informace o nepřijatelném Rychlá akce Subjekt se domnívá, že objekt je v nepřijatelném a přijímá rychlou akci Problém rozdílné rychlosti informací navíc zúročený rozdílnou rychlostí šíření pozitivní a negativní informace čas Hodnotový žebříček Dalším z rizikových faktorů, které jsou schopny ohrozit naši budoucnost, je postupná deformace hodnotových žebříčků. Informační společnost systém hodnot z velké části sdílí, jak již bylo naznačeno dříve. To celku dodává určitou strnulost hodnot. Ta pramení ze dvou faktů. Prvním je nedostatek konkurenčních hodnotových systémů, které by umožňovaly neustálé srovnávání, zda se při změně prostředí nevyplatí korigovat vlastní systém hodnot. Druhý faktor způsobující strnulost vyplývá z hegemonie jediného společného žebříčku podporovaného ohromným množstvím jedinců, takže veškeré ostatní hodnotové systémy jsou vnímány jako exotické rarity, které nestojí za to zkoumat. Pro změnu v našem systému hodnot by bylo nutné získat alespoň významnou část společnosti, a to je v tak propojeném systému velice obtížné. Pokud se například v budoucnu ukáže, že genové manipulace přinesou nebezpečí, které si nyní neuvědomujeme, bude možné, že mezi tímto objevem a odpovídající změnou v systému hodnot společnosti, která by dalším úpravám genomu zamezila, uplyne neúnosně dlouhá doba. 8

9 Hovoříme tedy o strnulosti našeho hodnotového systému. To ovšem neznamená, že jde o systém stabilní. Naopak. Pružně se přizpůsobující systémy jsou schopné lépe čelit náhlým nárazům zvenku. Kdyby došlo k takovému nárazu do naší společnosti, je možné, že se její systém hodnot náhle zhroutí a naše společnost se rychle vykolejí a dostane se do krize. Sami cítíme, že by v případě energetické krize, jejíž nebezpečí reálně tušíme, ale neustále se snažíme si ho nepřipouštět, mohlo dojít v našem společenství k silovému řešení situace a nástupu diktatury anebo v horším případě anarchie. Oboje by zřejmě bylo spojeno s rychlým populačním poklesem, který by se stal přirozeným, i když asi ne jediným možným řešením nastalé situace. Jak dále? Toto jsou jen některé problémy, které se objevují v moderní společnosti. Hlavním kritickým faktorem, který je sdružuje, je to, že společnost si je zatím příliš neuvědomuje nebo je ignoruje. Navíc se zdá pravděpodobné, že tyto negativní aspekty jsou víceméně nevyhnutelné a patří ke směru, který jsme nastoupili. Tvoří totiž součást definice toho, co to vlastně informační společnost je. Zřejmě pouze čas ukáže, zda výhody, které informační společnost přináší, umožní získat dostatečný potenciál na překonání nebezpečí, která s ní souvisejí. Závěrečné prohlášení Při tvorbě tohoto textu nebyla použita žádná konkrétní literatura. Autor čerpal pouze ze svých vlastních zkušeností a znalostí. Myšlenky v textu obsažené odrážejí autorovy vlastní myšlenky nebo myšlenky osob konkrétně jmenovaných. V Praze 10. ledna

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Analýza spreadů zemědělských komodit

Analýza spreadů zemědělských komodit Analýza spreadů zemědělských komodit Ing. Václav Janoušek Část I.: Pšenice (wheat) Oddíl 3: Analýza spreadu Mar Jul (WHxxNxx) 3.1 Základní charakteristiky pšeničného spreadu březen červenec Stejně jako

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - DS/DPS D/4/2013 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti při distribuci důchodového

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 5. 4. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru

Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská

Více

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.22 Vzdě lávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ

DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ PhDr. Michal Fábera Předseda představenstva ORANGE GROUP a.s. Podstata rizika Otázky: Co je riziko? Jaké byste uvedli příklady bezprostředních a dlouhodobých rizik? Jaké faktory

Více

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly 1) Vysvětlete logiku zákona jedné ceny a parity kupní síly. Jak by měla vypadat prezentovaná tabulka

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších.

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších. Ve dvou se to lépe táhne 8 Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších. Toto je osmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Slyšet svět kolem nás Pro naši schopnost dobře

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách.

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách. Zejména při dnešním trendu prosazování utěsněných, energeticky úsporných stavebních konstrukcí přirozená výměna vzduchu zdaleka nestačí. Důsledkem je pak příliš velká zátěž oxidem uhličitým (CO 2 ) a vysoká

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK

8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRAXI část 8, díl 5, kapitola 2.4, str. 1 8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK Nebezpečí od el. proudu Účinky el. proudu na lidský organismus

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Prognostické metody Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostická praxe uplatňuje velké množství různých přístupů a metod (formalizovaných, intuitivních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Seriové ATA, principy, vlastnosti

Seriové ATA, principy, vlastnosti Seriové ATA, principy, vlastnosti Snahy o zvyšování rychlosti v komunikaci s periferními zařízeními jsou velmi problematicky naplnitelné jedním z omezujících faktorů je fyzická konstrukce rozhraní a kabelů.

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Jak se sociální sítě zpracovávají?

Jak se sociální sítě zpracovávají? SOCIÁLNÍ SÍTĚ Sociální sítě většina jedinců je zapojena ve více sociálních sítích jak jsou tyto vazby strukturovány? analýza sociálních sítí (social network analysis) zmapování mezilidských vztahů určitých

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Strategie Covered Call

Strategie Covered Call Strategie Covered Call Tato strategie vzniká kombinací pozice na podkladovém aktivu a výpisem call opce na toto aktivum. Řada obchodníků bohužel neví, že s pomocí této strategie mohou zvýšit výnosnost

Více

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Pro potřeby této práce jsem pozorovala dvě vyučovací hodiny ve dvou třídách

Více