Možnosti a případná ohrožení informační společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti a případná ohrožení informační společnosti"

Transkript

1 Možnosti a případná ohrožení informační společnosti aneb proč nemáme globální informační společnost, ale globální problémy s informační společností... Adam Köppel bakalářské studium, obor informatika, 3. ročník

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Jedinec v informační společnosti... 3 Okolí informační společnosti... 4 Problém úvahového spojení uvnitř informační společnosti... 5 Problém souvislosti mezi hmotnými jevy a informacemi... 7 Problém informací a plochého uspořádání stupňů jejich důvěryhodnosti... 7 Další rizika plynoucí z rychlosti... 8 Hodnotový žebříček... 8 Jak dále?... 9 Úvod Centra informační společnosti ve světě Část lidské společnosti na této planetě nese určité hodnoty, které vyvrcholily rapidním vývojem jejího technického zázemí během tohoto století. Rozvoj této oblasti vyústil ve znatelný přesun v koncentraci zájmů této části populace. Stále větší důraz v lidském konání je zde kladen na práci s nehmotnými objekty. Tato část společnosti si v posledních deseti letech přisvojuje přízvisko informační, které by mělo odrážet zmíněný přesun zájmů. První problém, který tento posun nese s sebou, ve skutečnosti pramení již z rozdílů, které se mezi dnešní informační společností a zbytkem světa tvořily staletí, a to právě z faktu, že informační společnost je jen určitou podčástí společnosti globální. Tento fakt je natolik markantní, že v zemích, které se samy hlásí k informační společnosti a ostatní je takto také chápou, žije jen asi okolo 10 % celkové lidské populace (asi 600 miliónů lidí z 5,5 miliard). Navíc oblasti, které jsou osídleny lidmi smýšlejícími tímto způsobem, netvoří ani souvislou oblast, ale koncentrují se do zhruba čtyř center na Zemi (Severní Amerika, Evropa, Japonsko a dalších několik zemí v Asii, Austrálie) a několika dalších malých ostrůvků. Problémem je i fakt, že tyto části planety nevlastní zdroje adekvátní své spotřebě. Ale tento problém není typický pro informační společnost jako takovou, protože jeho příznaky souvisí s technickým rozvojem, který předcházel 2

3 jejímu vzniku a trvá dodnes. Tato neizolovanost informační společnosti i její sklon k paternalismu vede k hlubokému ovlivňování okolí informační společnosti její činností a jejími hodnotami. Jedinec v informační společnosti Možnost přesunout svůj prioritní zájem od zajišťování existence a dokonce od jejího neustálého usnadňování k něčemu, co už s ní samotnou tak úzce nesouvisí, je v historii lidské společnosti poměrně převratný, i když tento přesun byl započat před érou informační společnosti. V celé historii se vždy vyskytovala určitá podmnožina činností, která přímo nesouvisela se zajištěním existence lidského organismu. Jde o soubor činností, jež se většinou dají shrnout pod obecné pojmy kultura a zábava. Provozování těchto činností lidmi je natolik zvláštní a vyčleňující je ze souboru ostatních živých bytostí na této planetě, že jsou ve své podstatě často považovány za to, co odlišuje člověka od zvířat a je znakem přítomnosti inteligence. Pravdou však je, že i zvířata si hrají. Jejich primární starostí je však přežití, a proto toto chování není u nich příliš časté. Pozoruhodné však je, že pokud zvíře přesuneme z jeho normálního biotopu do jiného, kde je dostatek potravy a naopak chybí přirození predátoři tak, jak se to stalo u domestifikovaných druhů, začne se toto chovaní projevovat ve větší míře. Psi, kočky i další živočichové si rádi hrají a zdá se, že je tato činnost těší více než cokoliv jiného. Přitom je toto chování v příkrém rozporu s prioritami živých organismů definovanými Darwinem, který klade na první místo přežití, a proto by tedy mělo být nějakým způsobem blokováno. Proč se tedy u nejvyspělejších živého druhu na této planetě objevuje a proč jeho podíl v souboru lidského konání s dalším lidským vývojem roste? Duševní činnost je pro živý organismus poměrně zatěžující. Unavíme-li se při manuální práci, potřebuje si tělo fyzicky odpočinout. Pokud delší dobu pracujeme duševně, dojde také k podobné únavě, která se však od fyzické únavy liší. Dokonce lze říci, že tato únava je pro lidský organismus mnohem těžší. Po fyzické práci se sice cítíme unaveni, ale vlastní pocit po ní není úplně nepříjemný. Navíc je tento stav podporován příjemnými pocity, které plynou z odvedené práce. Po déletrvající duševní zátěži je lidský organismus v odlišné situaci. Fyzický odpočinek sice pomůže tento stav částečně odstranit, ale pokud budeme dlouhodobě střídat duševní práci a fyzický odpočinek, zjistíme, že duševní výkony pomalu, ale nezadržitelně klesají. Lidský mozek potřebuje odpočinek jiného druhu. Ten je spojen s příjemnými prožitky, kterých lze docílit jeho odlišným způsobem zatížení. To vzniká právě při zábavě. Navíc se při ní objevuje inspirace a rozvíjí se fantazie. Tyto dva faktory jsou limitující právě pro objevování nových věcí. Bez nich by lidský vývoj ustrnul na již dosažené úrovni. Všimněme si, kolik lidí při duševní práci potřebuje jako podporu hudbu a jak moc je důležité příjemné pracovní prostředí. To, že zábava nahradila v žebříčku lidských cílů potravu, která slouží k zajištění existence, lze pozorovat i na tom, jakým způsobem je práce odměňována společností. Velká část odměny je sice realizována peněžními prostředky, které jsou prostředníkem k zajištění potravy a bezpečí, ale pokud chceme někoho opravdu odměnit, budeme volit právě něco, co primárně k zajištění existence neslouží. Šperky, turistika nebo drahé formy kultury jsou toho dobrým příkladem. Dá se tedy říci, že pokud lidská úroveň postupně stoupá, nese to s sebou požadavky na čím dál větší zatěžování lidského mozku duševní činností. To, co stačilo včera, je dnes nedostatečné. Akcelerace duševní zátěže je v poslední době udivující. Zdá se, že lidský mozek tomuto tempu stále stačí a ani zdaleka nedosahujeme hranic jeho možností. Ale potřebuje čím dál více rozptýlení, které zábava poskytuje. Prostředí městských aglomerací, které je plně uzpůsobeno ke snížení fyzického zatížení lidského organismu, se ukazuje být pro lidský mozek naopak stresujícím. Ač je člověk od zvířat nebo dokonce od rostlin poměrně vzdálen, nebyl mu poskytnut dostatek času k přizpůsobení svého organismu novému prostředí. Předpokládáme, že vyhynutí dinosaurů bylo způsobeno náhlou změnou v prostředí, pro které se velice dlouze vyvíjeli. Pokud by pokles teploty, který je považován za primární příčinu jejich konce netrval pár týdnů, ale několik tisíc let, asi by se dodnes proháněli po povrchu Země. Mutace a přirozený výběr tedy pomohou přizpůsobit živý organismus změně prostředí nebo životních podmínek, pokud je jim k tomu poskytnut dostatek času. Prostředí, v němž žijeme, se však změnilo příliš rychle a navíc jeho přeměnu neustále zrychlujeme. Naší tělesné schránce životní 3

4 prostředí již dávno nevyhovuje. To všichni akceptujeme a proto si pomáháme technickými prostředky. Zrakem zkoumáme objekty, které jsou buď mimo rozlišovací schopnosti očí anebo je dokonce vůbec zrakem vnímat nelze. Když zkoumáme teplotu, nepoužijeme k tomu teplotní vnímání našeho těla, ale zrakem zkontrolujeme uměle vyrobené čidlo. Stejně pohyb svého těla už nejsme schopni zajistit vlastními prostředky, ale nohy nahrazujeme opět stroji. Zdá se tedy, že se nám podařilo překonat vlastní stín a vlastní smrt, kterou jsme si sami vytvořili. Bohužel tomu možná tak není. Tím, že jsme umožnili fyzické přežití svého organismu technickými prostředky, jsme neúměrně zatížili svou psychiku. Ovládání automobilu, což je ještě poměrně běžná činnost dnešního člověka, je nepoměrně obtížnější než zatížení psychiky při životě v prehistorických podmínkách. Část společnosti, která zabezpečuje její další rozvoj Část společnosti, která těží z nového postupu a poznatků Část společnosti, která není schopna nebo jí není umožněno využití postupu celku Postupně narůstající technologická a celková duševní úroveň společnosti v čase Ilustrace nebezpečí postupného vzniku elit, které mohou, ale nemusí kontrolovat zbytek A jak se zdá, není toto prostředí pro psychiku člověka vhodné. Všimněme si, že nárokům nejmodernějšího pokroku v psychické oblasti člověk stačí pouze po omezenou část svého života. Od určitého věku se jedinec stává již pouze pasivním příjemcem nových poznatků, a to pouze v omezeném množství případů. Přetížení lidské psychiky se navíc často projevuje i chronickými zdravotními problémy. Stres u člověka dříve a dnes u všech jiných živých organismů má jiný průběh než ten, kterým jsme zatěžováni denně my. U zvířat dochází k jeho poměrně málo častému a krátce trvajícímu výskytu, který ovšem dosahuje limitních hodnot. Objevuje se při ohrožení a ohrožování - lovu. My se ovšem zatěžujeme dlouhodobě a poměrně intenzivně. To zatěžuje nejen psychiku, ale hormonálně i celý organismus. Zdá se, že jedním z faktorů podmiňujícím vznik civilizačních onemocněním je právě dlouhotrvající stres. Toto je situace, ve které se nachází každý jedinec v informační společnosti, pokud se z ní dobrovolně nevyloučí nebo z ní není vyloučen. Celkově se tedy dá prostředí informační společnosti specifikovat pro člověka jako poměrně nepříznivé. Tlak na informační společnost je ovšem vyvíjen nejen ze strany jejího životního prostředí, ale také z jejího okolí. Okolí informační společnosti Docílení prostředí, které je vhodné k rozvíjení informační společnosti, předpokládá široce vybudované agrární a industriální zázemí, které zajistí bezstarostnou fyzickou existenci jedinců, ale hlavně určitý posun ve smýšlení lidí vyznávajících vizi takové informační společnosti. Informační společnost je totiž mnohem více než jakákoliv jiná společnost založena na interakci jedinců a skupin jedinců v ní. Dochází k mnohem většímu provázání společnosti, která má tendenci se chovat jako jeden kompaktní celek. Základem informační společnosti je právě neustálá výměna informací, práce s nimi a přizpůsobování hmotných akcí informacím samotným. Informační společnost ovšem právě díky 4

5 široké dostupnosti společné informační základny přistupuje k podnětům jako celek a přijímá na ně podobná nebo stejná opatření. Představme si, že dojde k výskytu určitého jevu - problému, který se dotýká většího množství lidí na poměrně velkém území. Může to být jakýkoliv přirozený přírodní jev, ale mnohem častěji jde o nějaký uměle vytvořený problém. Například akce jiného jedince nebo skupiny lidí. Informační společnost okamžitě začne informaci o takovém jevu sdílet mezi všemi jedinci, kterých se takový jev týká. Paradoxně dokonce opatření k takovému jevu přijímají nejčastěji ti lidé, kterých se přímo nedotýká. Každopádně na řešení nové situace spolupracuje velké množství lidí a nakonec se dochází ke společnému řešení, které pak uplatňují všichni dohromady, protože se pokládá za nejlepší možné. Pokud by totiž existovalo jiné lepší řešení a kterýkoliv jedinec nebo skupina jedinců by k němu došla, pak by se informace o tom rychle dostala i k ostatním a použilo by se toto řešení, ať už zdarma nebo za úplatu. Okolí informační společnosti se takto nechová anebo se takto chová v menší míře. Z pohledu informační společnosti se jeví jako neuspořádané. Naopak optikou tohoto okolí vypadá informační společnost jako ucelený objekt. Dochází k jevu, že objekty mimo informační společnost se navzájem ovlivňují minimálně. Stejně tak ovlivňování informační společnosti jednotlivými objekty mimo ní je poměrně nízké, právě proto, že tyto objekty vystupují samostatně a jejich vlivy se mohou navzájem rušit, přestože objektů mimo informační společnost je řádově více než uvnitř. Naopak vliv informační společnosti na její okolí je vysoký. Je to zapříčiněno několika fakty. Prvním z nich je právě informačnost informační společnosti. Tedy její vysoká komunikativnost, která se přenáší na okolí. Dalším důvodem je i zmiňovaná zdrojová provázanost. Informační společnost cítí riziko, které plyne z toho, že její zdroje jsou z velké části umístěny mimo ní a má podvědomou snahu tyto zdroje do sebe integrovat. Tyto dva fakty a některé další, které zde nebudu rozvádět, vedou k pokusům o export hodnot informační společnosti na její okolí. Tento export provádí právě informační společnost sama. Ovšem objekty uvnitř informační společnosti k těmto hodnotám došly pomalým společným vývojem, který byl logickým vyústěním jejich předchozí sdílené historie. Objekty mimo ní ovšem ještě fázemi, které informační společnosti předcházely, neprošly nebo k nim byly tyto fáze opět exportovány. Z těchto důvodů objekty k hodnotám informační společnosti nesměřují nebo na ně ještě nejsou zralé, a tak se jim jeví jako cizí. Identita jakéhokoliv živého myslícího objektu je z velké části tvořena právě hodnotami, které takový objekt vyznává. Rapidní změna těchto hodnot je obtížná, protože souvisí i se změnou identity. Proto mají lidé a jejich skupiny tendenci chránit své hodnoty a chovat se minimálně s nedůvěrou, ale i agresivně k vlivům, které by směřovaly ke změně jejich hodnot. Okolí informační společnosti, které je jinak dosti nesourodé, spojuje obava z vlivu informační společnosti. Z vnitřku informační společnosti, kde se nacházíme, nejsme schopni odhadnout, k čemu tyto obavy mohou vést, protože neznáme jejich charakter, pouze pociťujeme jejich existenci. Ovšem ona sama by pro nás měla být alarmujícím jevem a měli bychom se snažit zpomalit své často nevědomé úsilí o ovlivnění svého okolí. Problém úvahového spojení uvnitř informační společnosti Dalším problém informační společnosti plyne z faktu, že informační společnost má ze své podstaty snahu komunikovat o svých informacích a znalostech. Dochází ke vzniku výše popsané společné informační základny. Důsledkem je, že celá informační společnost má díky svým technologiím k dispozici velice podobné informace. To vede k velice podobnému uvažování u jedinců a skupin jedinců uvnitř informační společnosti. Informační společnost se začne chovat v některých případech jako jedinec jediný. Problémem je, že společnost lidí je systémem, který obsahuje velmi vysoký počet částí. Zajistit stabilitu takového systému je poměrně obtížné. Přirozeným řešením tohoto úkolu u lidských, ale i jiných živých systémů, bylo to, že jednotliví jedinci se chovali více méně nepředvídatelně a podle teorie velkých čísel se jejich vlivy navzájem rušily a tím takový systém zůstával vnitřně stabilní. Tento způsob chování jedinců navíc umožňoval objevování a zkoušení nových jevů, aniž by toto mohlo ohrozit systém jako celek. Jejich vliv na něj byl totiž příliš malý. Ale pokud se nově objevený jev ukázal v omezeném měřítku jako výhodný, jeho přenos na celý systém 5

6 byl možný a poměrně bezpečný. Z tohoto předpokladu ostatně vychází ověřená Darwinova teorie a její principy mutace a selekce. Toto ovšem u informační společnosti neplatí nebo přestává platit. Silná vnitřní provázanost a rychlý přenos informace ji může vážně ohrozit. Tento jev je pozorován na chování kapitálových a peněžních trhů, které patří k vysoce informatizovaným částem informační společnosti. Tyto její subsystémy ztrácejí stabilitu a mají ošklivý sklon násobit vzniklou paniku nebo i pocit optimismu. Navíc dochází k podceňování nutnosti kontroly, protože se ztrácí přehled o důvěryhodnosti informace, jelikož vzhledem k možnosti jejího rychlého přenosu nezbývá čas na její ověřování. Jde o poměrně logický výsledek, který je zjevně rubem informační provázanosti. Ta byla vytvořena ke sdílení pozitivních výsledků. S tím se ovšem nese i společné nesení ztrát, které jsou znásobeny množstvím částic, jejichž chování k takovým ztrátám vedlo. A těch je u informačně provázané společnosti velmi vysoké procento. Jednoznačné řešení zřejmě neexistuje. Nejsme schopni zabránit tomu, aby se informace, které způsobují společné nebezpečné chování šířily, aniž bychom zrušili sdílení informací, které vedou k výsledkům pozitivním. Co tedy můžeme proti tomuto problému dělat? Možná, že zlepšení situace by paradoxně přineslo další zvýšení informační provázanosti a zrychlení blokačních mechanismů. Jde o to, aby se informace o tom, že určité obecně provozované chování může vést k nebezpečným nebo negativním výsledkům, dostala co nejrychleji ke všem objektům, které se takto chovají nebo k těm, které jsou schopny nebezpečně se chovající objekty zastavit. Tím se ovšem zvýší riziko bezdůvodných panik, a tak se sníží rychlost vývoje. Snad je to však přiměřená daň za to, že se nedostaneme do pozice, ze které je nulová možnost návratu. Tou by například mohlo být další globální oteplování, kdyby byly jeho rizika a příčiny objeveny o deset let později. V tomto případě snad ještě pozdě není, ale jde o velice přesnou ilustraci výše popisovaného společného nebezpečného chování provozovaného ve velkém měřítku. Další možností ke snížení rizik tohoto problému je vyrovnání způsobu, jakým se šíří negativní informace s tím, jak se šíří jejich pozitivní protějšky. Z praxe je pozorovatelné, že informačními kanály, které ovládají lidé, mnohem rychleji a snáze prochází pozitivní informace. Je to způsobeno jakousi chybou v lidském chování, které má tendenci negativní informace přehlížet. Jde opět o jednu z vlastností, kterou se člověk liší od zvířat, protože ta mají naopak sklon negativní informace přehánět a přikládat jim relativně vyšší význam, než jim přísluší. Kupříkladu hlodavci reagují i na velmi slabé signály, které by mohly být, avšak ve skutečnosti ani nejsou, způsobeny lovícím dravcem. Příčina rozdílných přístupů k negativním informacím u zvířat a u lidí zřejmě pramení také z rozdílného způsobu přijímaní většiny informací. Zvířata vnímají negativní informace přímou cestou mezi původcem a příjemcem. Jsou tedy přímo napojeny na jejich reflexy. I člověk se dodnes lekne změní-li se náhle intenzita osvětlení nebo jiné vlastnosti prostředí, ve kterém se pohybuje, i když už pro něj tyto změny ve většině případů nebezpečné nejsou. Průchodem negativních informací od jejich původců k příjemcům informačními kanály pro člověka ztrácí mnoho ze své naléhavosti. Použijeme-li opět příklad z oblasti globálního oteplování, není informace ze satelitu indikující zvyšování teploty v oblasti pólů vnímána stejně jako přímé pozorování zvyšování hladiny v pobřežních oblastech, přestože jde o jeden a tentýž jev, pouze zprostředkovaný dvěma různými způsoby a přestože provázanost mezi těmito dvěma druhy informace známe a dokážeme si ji představit. Obecně lze odvodit, že čím sofistikovanější informační kanál je použit pro přenos informací od původce negativní informace k příjemci, tím je citlivost příjemce na takovou informaci nižší. Jinými slovy, čím je přenos informace více vzdálen našim smyslům, tím na něj klademe menší důraz. Řešením je snad navázání těchto nových původců negativních informací na staré lidské reakce. Jde i o tak známou věc, že grafickou podobu informací vnímáme mnohem intenzivněji, než písemnou. Další příčinou toho, že negativní informace se šíří hůře než pozitivní, je třeba hledat i u jejich původu. Pokud je totiž prvotní příčinou člověk, bude většinou prosazovat aktivní nebo pasivní odpor k šíření negativní informace. Zde se opět projevuje ta zvláštní chyba v lidském chování k negativním informacím. Člověk přikládá i sám od sebe menší význam negativním informacím. Přestože pozitivní a negativní informace projdou naprosto stejným kanálem, vzbudí pozitivní informace výraznější reakci než negativní. Pozitivní informaci přijímáme bez ověřování a snáze. Negativním máme tendenci 6

7 nedůvěřovat. Tento rozdílný přístup uplatňujeme i přesto, že si nemáme šanci informaci ověřit nebo ji docela nechápeme. Což je velice častý případ právě u lidí, kteří kontrolují informace u jejich původu. Člověk nebo skupina lidí, která způsobila nějaký jev, jemuž nerozumí, ale cítí jeho negativitu, bude blokovat šíření informace o takovém jevu minimálně do té doby, než bude přesně znát příčinu, dopady a řešení takového jevu. U pozitivní informace by takto nepostupoval. Tak se negativní informace ve chvíli, kdy by širší okolí ještě bylo schopno přijmout efektivní protiakci proti danému jevu, zastaví. Těžko předpokládat, zda existuje řešení, které by se dalo začít uplatňovat nad nynější společností. Snad se toto chybné chování změní s dalším vývojem člověka. Problém souvislosti mezi hmotnými jevy a informacemi Zmiňované finanční trhy mají v důsledku výše zmíněného jevu další problém příznačný pro informační společnost. Původně byly založeny pro sledování hmotných jevů v lidské společnosti. Jejich indexy odvozovaly svou hodnotu od materiálních základů. To se ovšem pomalu stává minulostí. Dnes je vývoj cen akcií často příčinou změn v chování ve fyzické akciové společnosti, místo aby byl jejím důsledkem. Toto obrácení toku je ovšem v některých případech naprosto kritické. Člověk se mnohokrát ve svém vývoji přesvědčil o tom, že v prostředí, kde žije, existují jevy, které musí vnímat jako exogenní. Snaha o změnu některých přírodních jevů skončila fiaskem, které bylo logické, protože se člověk snažil ovlivnit něco, na co jeho prostředky nestačily a způsob, jakým se o toto snažil, nevedl k ovládnutí cíle. Zvolený prostředek totiž nepostihoval příčinu jevu, který se člověk snažil regulovat. Stejný problém nastává, pokud informační tok od hmotných jevů k informačním otočíme a pokusíme se informacemi regulovat fyzické objekty. Toto není z principu možné. Hmotný jev je možné na základě informace ovlivnit fyzickou akcí. Tak funguje například zpětná vazba u průmyslových systémů. Ovšem informační společnost má skrytou snahu o něco jiného. Zřejmě proto, že se čím dál větší část její aktivity odehrává na informačním poli, přestávají se přijímat fyzická rozhodnutí, ale mění se pouze informace. A mění se informace, které by měly být pouhým obrazem reality. Je to něco podobného, jako kdybychom chtěli zastavit čas tím, že zastavíme své ručičkové hodinky. Odpoutání cen akcií "nové ekonomiky" od reálných výnosů firem, které tuto ekonomiku tvoří, je odstrašujícím příkladem tohoto jevu. Vzhledem k tomu, jak moc je moderní společnost založená na své ekonomice, je toto dalším skrytým nebezpečím budoucího vývoje. Problém informací a plochého uspořádání stupňů jejich důvěryhodnosti Moderní informační společnost je nyní ve určitého opojení. Je to opojení, které je podobné opojení z rychlé jízdy a do jisté míry to opravdu opojení z rychlosti také je. Rychlost změn, které pokládáme za posuny kupředu, je velmi vysoká. Ovšem v rámci této rychlosti máme opět sklon podceňovat nebo přeceňovat informace nebo je vůbec nehodnotit a mít je všechny zařazeny do jediné úrovně důvěryhodnosti. Příčin je více a jsou všeobecně známé. Nejčastěji uváděnou příčinou je fenomén zvaný "informační přehlcení". Dostává se k nám velmi rozsáhlé množství informací a navíc velmi vysokou rychlostí, a tak přestáváme mít čas nad informacemi přemýšlet nebo si je dokonce ověřovat. Moderní je pak příjímání informací "as is - tak jak jsou". Skrytým problémem tohoto jevu je skladba informací. Chybí v ní totiž složka, která by obsahovala informace o informacích nebo je uváděla navzájem do vazeb. Je to způsobeno také tím, že tato složka byla vyřazena právě proto, aby mohla uvolnit místo pro nové objemy informací, a z časové tísně při přípravě informačních souborů. Další příčinou jsou vlastnosti kanálů, které jsme začali používat pro šíření informací. Mnoho těchto moderních prostředků vůbec neumožňuje rozlišit, o jak kvalitní a důvěryhodný materiál se jedná. V televizi není poznat, kdo uváděné šoty natočil, na internetu lze vytvořit profesionální prezentaci čehokoliv téměř okamžitě. Lidé žijící v informační společnosti přestali zařazovat informace do škály důvěryhodnosti a dělí je jen na ty, kterým věří a kterým ne. S tímto posunem souvisí další potencionálně nebezpečný jev. Lidská psychika je stavěna tak, že má tendenci lépe akceptovat informace, které podporují to, co již známe, oproti tomu, co tomu odporuje. To má samozřejmě negativní důsledek v jisté "setrvačnosti" 7

8 lidských názorů. Ve spojení s moderními prostředky šíření informací ve světě se to navíc odráží v tom, že lidé přijímají jen takové kanály, které podporují jejich názory. To vede k dalšímu názorovému a úsudkovému ustrnutí, které usnadňuje případnou manipulaci nebo přehlédnutí blížícího se nebezpečí. Další rizika plynoucí z rychlosti Rychlost je vnímána většinou kultur, na kterých vyrostla informační společnost, jako pozitivní vlastnost. Tento přístup není tak úplně samozřejmý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Mnohé kultury mimo euroatlantický region naopak upřednostňují rozvahu a klidný přístup založený na hlubokém smíření se s životem a není vůbec jisté, že náš přístup je tím jediným správným. Naopak sami pozorujeme, že neustálé zvyšování rychlosti všech systémů, kterými jsme se obklopili, nám přináší jistá rizika. Rychle se pohybující hmotný objekt je obtížné zastavit a při srážce s okolím je schopen způsobit rozsáhlé škody. Informace se nechovají jinak. Často se domníváme, že je nejvýhodnější po přijetí informace podniknout odpovídající akci. To ovšem platí pouze pokud je informace správná. Je-li informace chybná, způsobí akce škody, kterým by bylo možné zabránit pokud by mezi vznikem informace a přijetím akce existoval delší časový úsek umožňující případnou korekci nebo ověření. Obzvláště nebezpečné situace vznikají, když se různé informace pohybují rozdílnou nebo nespecifikovatelnou rychlostí. V nejhorším případě může docházet k záměně pořadí informací oproti skutečnému pořadí výskytu hmotných jevů, které vznik informace iniciovaly nebo časové deformaci reality. Ve spojení s tím, že mnoho procesů je řízeno automaticky a jediná stejná informace iniciuje často mnoho akcí na různých místech najednou, je tento přístup velice riskantní. Extrémním případem takto rizikových systémů jsou automatické systémy protiraketové obrany nejvyspělejších států. Sledovaný reálný objekt objekt v přijatelném objekt v nepřijatelném objekt zpět v přijatelném Interakce s realitou Sledující subjekt Informace o přijatelném Vznik informace o nepřijatelném Informace o přijatelném Subjekt se domnívá, že objekt je v přijatelném Doručení informace o nepřijatelném Rychlá akce Subjekt se domnívá, že objekt je v nepřijatelném a přijímá rychlou akci Problém rozdílné rychlosti informací navíc zúročený rozdílnou rychlostí šíření pozitivní a negativní informace čas Hodnotový žebříček Dalším z rizikových faktorů, které jsou schopny ohrozit naši budoucnost, je postupná deformace hodnotových žebříčků. Informační společnost systém hodnot z velké části sdílí, jak již bylo naznačeno dříve. To celku dodává určitou strnulost hodnot. Ta pramení ze dvou faktů. Prvním je nedostatek konkurenčních hodnotových systémů, které by umožňovaly neustálé srovnávání, zda se při změně prostředí nevyplatí korigovat vlastní systém hodnot. Druhý faktor způsobující strnulost vyplývá z hegemonie jediného společného žebříčku podporovaného ohromným množstvím jedinců, takže veškeré ostatní hodnotové systémy jsou vnímány jako exotické rarity, které nestojí za to zkoumat. Pro změnu v našem systému hodnot by bylo nutné získat alespoň významnou část společnosti, a to je v tak propojeném systému velice obtížné. Pokud se například v budoucnu ukáže, že genové manipulace přinesou nebezpečí, které si nyní neuvědomujeme, bude možné, že mezi tímto objevem a odpovídající změnou v systému hodnot společnosti, která by dalším úpravám genomu zamezila, uplyne neúnosně dlouhá doba. 8

9 Hovoříme tedy o strnulosti našeho hodnotového systému. To ovšem neznamená, že jde o systém stabilní. Naopak. Pružně se přizpůsobující systémy jsou schopné lépe čelit náhlým nárazům zvenku. Kdyby došlo k takovému nárazu do naší společnosti, je možné, že se její systém hodnot náhle zhroutí a naše společnost se rychle vykolejí a dostane se do krize. Sami cítíme, že by v případě energetické krize, jejíž nebezpečí reálně tušíme, ale neustále se snažíme si ho nepřipouštět, mohlo dojít v našem společenství k silovému řešení situace a nástupu diktatury anebo v horším případě anarchie. Oboje by zřejmě bylo spojeno s rychlým populačním poklesem, který by se stal přirozeným, i když asi ne jediným možným řešením nastalé situace. Jak dále? Toto jsou jen některé problémy, které se objevují v moderní společnosti. Hlavním kritickým faktorem, který je sdružuje, je to, že společnost si je zatím příliš neuvědomuje nebo je ignoruje. Navíc se zdá pravděpodobné, že tyto negativní aspekty jsou víceméně nevyhnutelné a patří ke směru, který jsme nastoupili. Tvoří totiž součást definice toho, co to vlastně informační společnost je. Zřejmě pouze čas ukáže, zda výhody, které informační společnost přináší, umožní získat dostatečný potenciál na překonání nebezpečí, která s ní souvisejí. Závěrečné prohlášení Při tvorbě tohoto textu nebyla použita žádná konkrétní literatura. Autor čerpal pouze ze svých vlastních zkušeností a znalostí. Myšlenky v textu obsažené odrážejí autorovy vlastní myšlenky nebo myšlenky osob konkrétně jmenovaných. V Praze 10. ledna

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Příloha č. 1 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Informace o výzkumu: Termín výzkumu: srpen - září 2008 Způsob oslovení respondentů:

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Inovační knihovnický kurz Modul 3: Služby Referenční služby

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Analýza spreadů zemědělských komodit

Analýza spreadů zemědělských komodit Analýza spreadů zemědělských komodit Ing. Václav Janoušek Část I.: Pšenice (wheat) Oddíl 3: Analýza spreadu Mar Jul (WHxxNxx) 3.1 Základní charakteristiky pšeničného spreadu březen červenec Stejně jako

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více