5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014"

Transkript

1 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce. Na samovolné potraty připadalo 13,9 tisíce případů. Úhrnná potratovost se v roce meziročně nepatrně snížila z 0,52 na 0,51 potratu na jednu ženu. Průměrný věk žen při potratu vzrostl o 0,2 na 30,3 roku. Za dlouhodobým poklesem počtu potratů v ČR (meziročně o 731 méně) stojí zejména snižování počtu uměle přerušených těhotenství 11. V posledním sledovaném roce jejich počet klesl na , což bylo o 821 méně než v roce 2013 a o více než pětinu méně ve srovnání se stavem před deseti lety. Zastoupení UPT na celkovém počtu potratů ve stejném období pokleslo z 66,7 % na 59,2 %, přičemž u stále větší části z nich jsou deklarovány zdravotní důvody (20,2 % v roce ). Indukované potraty se dělí na miniinterrupce prováděné obvykle v mladším stádiu vývoje plodu (do 8. týdne) a jiné legální UPT s realizací v pozdější fázi těhotenství. Prvně jmenovaná skupina indukovaných potratů je majoritní (15 664), její zastoupení ale v čase klesá. V roce na miniinterrupce připadalo 71,5 % ze všech UPT, zatímco v roce to bylo ještě 78,8 %. Počet jiných legálních UPT přitom od roku 2007 stagnuje a v posledním sledovaném roce dosáhl případů (meziroční pokles o 46 UPT). Tab. 5.1 Potraty, Potraty celkem v tom: samovolné potraty umělá přerušení těhotenství v tom: miniinterrupce jiné legální UPT ostatní ukončení mimoděložního těhotenství Podíl samovolných potratů (%) 30,0 36,1 35,6 35,1 35,8 36,4 37,5 Podíl umělých přerušení těhotenství (%) 66,7 60,8 61,1 61,9 61,0 60,3 59,2 z nich ze zdravotních důvodů (%) 16,7 18,5 18,4 18,3 19,5 19,2 20,2 Vývoj ročních počtů samovolných potratů nebyl tak jednoznačný jako v případě UPT, protože samovolné potraty jsou blízce spjaty s celkovým počtem těhotenství a nárůstem průměrného věku matky při narození dítěte do vyššího věku. Poslední dva roky samovolných potratů meziročně přibylo. V roce jich bylo evidováno , o 342 více než v roce Na počátku sledovaného období, v roce, jich bylo , desetiletého maxima (14 629) bylo dosaženo o pět let později. Mezi potraty se zařazuje i ukončení mimoděložních těhotenství. V posledním sledovaném roce jich bylo a podílely se z 3,3 % na všech potratech. V uplynulé dekádě se jejich podíl pohyboval mezi 3,0 % a 3,4 %. Dlouhodobě pozitivní trendy v počtech potratů související s poklesem množství indukovaných potratů jsou odrazem větší dostupnosti a využívání moderních forem antikoncepce, jejichž vývoj (směrem k šetrnějším metodám) neustále pokračuje. Od poloviny roku je například nově umožněno pro provedení potratu využití potratové pilulky (tyto potraty jsou ve statistice zařazeny do UPT). Zařazení této metody nevedlo ke zvýšení celkového počtu UPT, nepotvrdily se tak obavy, že pilulka bude sloužit jako náhrada antikoncepce. Obecné snížení počtu potratů v ČR se projevilo i ve struktuře potratů podle počtu předchozích potratů (tab. 5.2). Podíl prvních potratů vzrostl v roce na 58,4 % z 53,9 % v roce, neboť výraznější byl pokles potratů s předchozí anamnézou potratu než prvních potratů. Vývoj struktury potratů podle počtu předchozích potratů se ale odlišoval u skupin dvou nejčetněji zastoupených druhů potratů: zatímco v případě indukovaných potratů podíl indukovaných potratů prvního pořadí rostl (na 64,8 % v roce ), u samovolných se naopak mírně snížil (na 75,0 %). 10 Údaje o potratech poskytuje Českému statistickému úřadu Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). 11 Dále jsou v textu používány i synonymní výrazy UPT, interrupce nebo indukované potraty. 30

2 Tab. 5.2 Potraty podle druhu potratu a počtu předchozích potratů, Počet předchozích Potraty celkem Indukované potraty Samovolné potraty potratů daného druhu % 0 53,9 57,5 58,4 57,3 62,3 64,8 77,5 76,5 75,0 1 25,6 25,0 25,0 25,2 23,4 22,8 16,8 17,4 17,9 2 11,8 10,3 10,2 10,7 8,7 8,0 3,9 4,3 4,9 3+ 8,7 7,2 6,4 6,8 5,6 4,4 1,9 1,8 2,3 Nejvyšší ukončené vzdělání je důležitou diferenční charakteristikou, která vymezuje subpopulace s odlišným reprodukčním chováním i přístupem k indukovaným potratům. Ukazuje se, že s rostoucí úrovní vzdělání klesá podíl UPT ze všech potratů. U vysokoškolsky vzdělaných žen byl v roce podíl UPT 47,0 %, v případě středoškolsky vzdělaných žen zastoupení UPT překročilo 60 % (u žen s úplným středním odborným vzděláním šlo o 61,9 %, u žen se středním odborným vzděláním dokonce o 66,3 %) a nejvýše dosahoval podíl UPT u žen s nejnižší úrovní vzdělání (základní vč. neukončeného), a sice 77,3 %. Za poslední dekádu podíl indukovaných potratů klesal rychleji u skupin žen s dvěma nejvyššími stupni vzdělání, zatímco u žen s nižší úrovní vzdělání byl pokles mírnější. Nejčetnější skupinou z pohledu absolutního počtu UPT byly ženy s úplným středním odborným a všeobecným vzděláním (7 720 případů v roce ). Jedinou subpopulaci žen se zjištěným vzděláním, u které v posledních deseti letech rostl počet UPT (z na 2 401), tvořily ženy s vysokoškolským vzděláním, jejichž počet v populaci se zvyšuje. Tab. 5.3 Podíl UPT na celkovém počtu potratů podle vzdělání* ženy (%), Vzdělání ženy Základní vč. neukončeného 78,1 77,6 77,8 78,4 76,9 77,7 77,3 Střední odborné 69,8 64,1 66,2 67,9 68,0 67,2 66,3 Úplné střední odborné a všeobecné 69,8 62,2 62,9 63,9 62,6 62,8 61,9 Vysokoškolské 53,4 48,2 48,0 48,1 48,0 46,2 47,0 Nezjištěno 20,0 31,3 29,6 30,5 32,3 31,6 33,2 Celkem 66,7 60,8 61,1 61,9 61,0 60,3 59,2 * ÚZIS ČR používá na hlášení o potratu vlastní číselník vzdělání. Struktura potratů podle rodinného stavu ženy byla v čase výrazně ovlivněna změnami ve skladbě žen podle rodinného stavu. S růstem počtu svobodných žen v posledních deseti letech souvisí zvýšení počtu potratů v této skupině (z v roce na o deset let později). Naopak počty potratů vdaných žen ve stejném období zaznamenaly dramatický pokles (z na ). Vyšší počet potratů svobodných žen než u vdaných je zaznamenáván od roku K poklesu počtu potratů došlo i u rozvedených (ze na 3 766) a ovdovělých (z 243 na 183) žen. Ani v případě UPT se jejich počet u svobodných žen v uplynulé dekádě díky nárůstu počtu svobodných žen v populaci nesnižoval. Naopak zatímco v roce šlo o případů, tak v roce již o indukovaných potratů. Avšak poslední meziroční změna přinesla pokles o 279 potratů. Podíl UPT ze všech potratů byl u této subpopulace 64,5 %, což je o více než 5 procentních bodů více než v populaci celkem. V případě vdaných žen činil tento podíl 52,5 % a u rozvedených byl 64,4 %. Počet UPT u vdaných žen zaznamenal v poslední dekádě razantní propad z na indukovaných potratů. Nižší množství UPT bylo sledováno i u rozvedených (z na 2 433) a ovdovělých (ze 179 na 114) žen. V roce došlo k poklesu ve všech těchto třech kategoriích. V případě samovolných potratů lze vysledovat opačné trendy mezi vdanými a svobodnými ženami. Zatímco počty tohoto druhu potratu u svobodných žen mezi roky a podstatně narostly (ze na 5 879), tak v případě vdaných žen došlo k výraznému poklesu ve stejném období ze na potratů. Struktura indukovaných potratů podle počtu narozených dětí se za posledních deset let příliš nezměnila. Nejčetnější skupinu tvořily v roce ženy se dvěma dětmi (32,7 %), u nichž došlo k poklesu zhruba o dva procentní body oproti roku. Naopak obdobný nárůst zaznamenala subpopulace bezdětných žen, která byla ve sledovaném období druhá nejpočetnější a dosahovala 28,3% zastoupení v roce. 31

3 Z pohledu kombinace rodinného stavu a počtu narozených dětí doznalo největších změn zastoupení UPT bezdětných svobodných žen, kterých bylo v roce mezi svobodnými ženami 47,0 % ve srovnání s 59,8 % v roce. Naopak relativně i absolutně narostly počty indukovaných potratů u svobodných žen s alespoň jedním dítětem. Tab. 5.4 Potraty podle druhu a rodinného stavu* ženy, Rodinný stav ženy Potraty celkem Svobodná Vdaná Rozvedená Ovdovělá Družka Nezjištěno Celkem Umělá přerušení těhotenství Svobodná Vdaná Rozvedená Ovdovělá Družka Nezjištěno Celkem Samovolné potraty Svobodná Vdaná Rozvedená Ovdovělá Družka Nezjištěno Celkem * ÚZIS ČR používá vlastní číselník rodinného stavu, který zahrnuje od roku 1994 kategorie družka a nezjištěno. Obr. 5.1 Umělá přerušení těhotenství podle rodinného stavu ženy a počtu živě narozených dětí (%), 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ženy celkem Vdané ženy Svobodné ženy Rozvedené ženy bezdětné s 1 dítětem se 2 dětmi se 3 a více dětmi 32

4 V kontextu struktury se u vdaných žen rozložení UPT podle počtu dětí příliš nezměnilo (obr. 5.1), avšak došlo k výraznému absolutnímu poklesu indukovaných potratů u vdaných žen u všech skupin podle počtu dětí. Vdané ženy se dvěma dětmi tvořily ještě v roce nejčastější subpopulaci, u které docházelo k interrupcím (6 815 případů, tj. 24,7 % UPT všech žen), ovšem o deset let později představovaly až druhou nejpočetnější skupinu (se UPT, tj. 17,8 %). Nejčastější skupinou se staly svobodné bezdětné ženy (5 455 interrupcí v roce, tj. 24,9 % UPT všech žen), ačkoliv se relativní zastoupení bezdětných žen mezi svobodnými snížilo z 59,8 % v roce na 47,0 % o deset let později. Podíl svobodných žen s dětmi naopak vzrostl, nejvíce v případě dvoudětných žen (z 10,5 % na 17,6 % v poslední dekádě). V případě rozvedených žen docházelo k všeobecnému poklesu počtu UPT bez ohledu na počet dětí. Během posledních deseti let se snížilo zastoupení indukovaných potratů u rozvedených žen s jedním dítětem a naopak narostlo u vícedětných žen. Interrupce dvoudětných žen dosáhly v roce téměř polovičního zastoupení mezi rozvedenými ženami. Podíl těhotenství, která končí potratem, byl obecně vyšší v nejmladších věcích (zhruba do 18 let) a také v nejstarších věcích (přibližně od 40 let). V obou těchto věkových kategoriích byly ovšem absolutní počty potratů nízké. V roce byl nejnižší podíl těhotenství ukončených potratem u 30letých žen (17,2 %), o deset let dříve to bylo již u žen ve věku 27 let (20,6 %). Mezi roky a klesal podíl těhotenství, které skončily potratem, přičemž větší dynamiku měl vývoj v první pětiletce, kde byly rozdíly výrazné od 28 let věku. V druhém pětiletém období se další, byť méně výrazný, pokles začal projevovat u žen od věku 33 let a starších. Obr. 5.2 Podíl těhotenství končících potratem podle věku ženy (%), 100 Počet potratů na 100 těhotenství Úhrnná potratovost udává, kolik v průměru potratů by žena během svého reprodukčního věku let prodělala, pokud by se nezměnily intenzity potratovosti. Mezi roky a celková úhrnná potratovost poklesla z 0,55 na 0,51 potratu a úhrnná indukovaná potratovost z 0,37 na 0,31, zatímco úhrnná samovolná potratovost vzrostla z 0,16 na 0,19. V posledních pěti letech však lze sledovat stagnaci těchto ukazatelů na celkové úrovni 0,51-0,52 potratu, resp. 0,31-0,32 indukovaného, resp. 0,18-0,19 samovolného potratu na jednu ženu. Pokles absolutního počtu potratů tak byl při stagnaci intenzitních ukazatelů odrazem toho, že bylo v reprodukčním věku méně žen. Tab. 5.5 Potratovost, Úhrnná potratovost 0,55 0,53 0,51 0,52 0,51 0,52 0,51 Úhrnná samovolná potratovost 0,16 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 Úhrnná indukovaná potratovost 0,37 0,33 0,32 0,32 0,31 0,32 0,31 Průměrný věk žen při potratu 29,8 30,1 30,2 30,1 30,2 30,1 30,3 Průměrný věk žen při samovolném potratu 29,9 30,7 31,0 30,9 31,0 31,1 31,2 Průměrný věk žen při UPT 29,8 29,7 29,7 29,7 29,7 29,5 29,7 33

5 Průměrný věk ženy při potratu se v roce zvýšil o 0,2 roku na 30,3 let. O stejnou hodnotu se zvýšil i průměrný věk při indukovaném potratu (na 29,7 let). U samovolných potratů šlo o nárůst o 0,1 roku na 31,2 let. Ještě v roce byl rozdíl v hodnotách průměrného věku podle druhu potratu pouze 0,1 roku. Zvýšení v následujících deseti letech bylo způsobeno nárůstem průměrného věku žen při samovolném potratu o 1,3 roku souvisejícím s prodlužováním průměrného věku matky při narození dítěte. Odrazem posunu těhotenství do vyššího věku je i vývoj měr samovolné potratovosti podle věku ženy. Ty ve srovnání let a klesaly do 28 let věku, avšak od 29 let směrem do vyšších věků žen lze pozorovat výrazný nárůst, který byl podstatnější než pokles v mladších věcích. Tento vývoj byl dynamičtější v první polovině sledovaného období. Nejvyšší intenzita samovolné potratovosti byla v roce u žen ve věku 32 let (11,7 samovolných potratů na žen), zatímco v roce se jednalo o ženy 28leté (10,9 samovolných potratů na žen). Křivka měr plodnosti u tohoto druhu potratu se v čase zaoblovala a už neměla tak výrazný vrchol jako v roce. Tab. 5.6 Míry potratovosti podle druhu potratu a věku ženy (na žen), Potratovost celkem Samovolná potratovost Indukovaná potratovost 20 19,0 16,1 16,1 4,4 3,9 4,1 14,5 11,8 11, ,3 17,6 16,8 4,9 4,5 4,5 15,0 12,8 11, ,2 17,8 17,0 4,8 4,9 4,3 15,1 12,4 12, ,0 20,0 18,8 6,0 5,8 5,3 14,3 13,9 13, ,9 21,0 19,3 7,2 6,6 5,7 15,1 13,8 13, ,4 22,1 21,0 8,7 7,8 7,4 14,9 13,6 12, ,5 24,0 22,3 9,8 9,8 8,8 14,8 13,3 12, ,6 25,0 23,8 10,6 11,2 9,9 14,9 12,9 13, ,6 25,2 24,3 10,9 11,5 10,0 15,3 12,8 13, ,1 27,8 25,6 10,2 13,0 11,4 16,7 13,7 12, ,7 26,3 26,0 9,8 12,1 11,5 16,7 13,0 13, ,8 25,8 26,0 8,7 10,9 11,2 17,1 13,9 13, ,5 25,0 25,6 7,8 10,6 11,7 16,4 13,4 12, ,3 25,1 24,8 7,1 10,2 10,7 17,2 13,9 13, ,3 23,8 23,0 6,4 9,0 9,7 15,8 14,0 12, ,3 21,9 22,1 6,0 8,0 9,2 15,5 13,2 12, ,9 20,7 20,6 5,3 6,9 7,9 14,9 13,2 12, ,5 19,2 18,7 4,6 6,1 7,3 13,3 12,5 10, ,2 17,1 17,6 4,3 5,8 6,7 12,4 10,7 10, ,9 15,1 15,5 3,9 4,8 5,7 10,5 9,9 9, ,1 13,8 14,3 2,9 4,6 4,8 9,0 8,9 9,1 Obr. 5.3 Míry potratovosti podle věku ženy a druhu potratu I, 30 Počet potratů na žen , celkem, celkem, celkem, samovolné, samovolné, samovolné

6 Míry indukované potratovosti se neposouvaly výrazně z pohledu věkového profilu, ale spíše v kontextu intenzity. Zásadní posun se odehrál již mezi roky a. Křivky potratovosti podle věku v letech a si byly již velice podobné. Nejvýraznější pokles intenzit byl zaznamenán ve věkových skupinách a let. Tento pokles se pohyboval mezi 15 až 22 % z hodnoty v roce. V případě indukovaných potratů je potratovost věkově méně koncentrovaná, křivky mají výrazně zaoblený tvar a míry potratovosti dosahovaly podobných hodnot od 20 až do téměř 40 let věku žen. Celkové míry potratovosti podle věku jsou vlastně vážené míry podle druhu potratu, kde mají větší váhu indukované potraty. Ve srovnání let a bylo signifikantně nižších hodnot v posledním sledovaném roce dosaženo ve věcích do 29 let. Od 30letých žen a směrem ke starším měly již křivky velice podobný tvar. Obr. 5.4 Míry potratovosti podle věku ženy a druhu potratu II, 30 Počet potratů na žen , celkem, celkem, celkem, indukované, indukované, indukované Počet potratů žen s cizím státním občanstvím měl v posledních pěti letech sestupnou tendenci a v roce se zastavil na čísle Z nich bylo 581 samovolných potratů, indukovaných. Snižoval se i podíl žen s cizím státním občanstvím na celkovém počtu potratů, z 6,8 % v roce 2010 na 5,3 % v roce. Pokles počtu potratů byl podobně jako u žen s českým občanstvím způsoben zejména snížením počtu UPT. Podíl interrupcí však v případě cizinek zůstal vyšší, v roce dosáhl 68,4 %. I v případě cizinek měl ovšem sestupnou tendenci. Stejně jako v případě potratů všech žen ČR, rostl i v případě cizinek podíl UPT ze zdravotních důvodů (15,3 % v roce ), byť byl stále nižší než v populaci celkem. Tab. 5.7 Potraty žen s cizím státním občanstvím, Potraty celkem v tom: samovolné potraty umělá přerušení těhotenství v tom: miniinterrupce jiné legální UPT ostatní ukončení mimoděložních těhotenství Podíl samovolných potratů (%) 18,4 23,1 22,2 24,2 25,8 28,0 29,7 Podíl umělých přerušení těhotenství (%) 79,4 75,1 74,8 73,3 71,5 68,8 68,4 z nich ze zdravotních důvodů (%) 6,6 8,2 8,7 10,3 11,6 14,2 15,3 Podíl potratů cizinek na celk. počtu potratů (%) 5,5 7,5 6,8 6,6 6,1 5,8 5,3 35

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013 5 Potratovost V roce bylo hlášeno 10 37,7 tisíce potratů, z toho 13,7 tisíce samovolných potratů a 22,7 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT). Celkový počet potratů se dlouhodobě snižuje, přitom klesá

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost V roce bylo zaznamenáno 7 38 864 potratů, z toho bylo 13 637 samovolných potratů a 24 055 umělých přerušení těhotenství. Celkový počet potratů se již třetím rokem snižoval. Úhrnná potratovost

Více

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství

3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství 3. Rozvodovost 3.1 Počet rozvodů, úhrnná rozvodovost a délka trvání manželství Počet rozvodů se v čase zvyšoval, nejvyšší hodnota byla dosažena v roce V roce 196 připadalo na sto sňatků 16,7 rozvodů, v

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů 3. Vlastnická struktura domů a právní důvody bytů Zjišťování druhu vlastníka domů a právního důvodu bytů má při sčítání domovního a bytového fondu dlouhou tradici. Dotaz na vlastníka domu se poprvé objevil

Více

Potraty v roce 2010. Abortions in year 2010

Potraty v roce 2010. Abortions in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 4. 211 8 Souhrn Potraty v roce 21 Abortions in year 21 V roce 21 se celkový počet potratů snížil na 39 273. Snížil

Více

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení.

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení. 3 Rozvodovost V roce bylo rozvedeno 28 113 manželství, 3 což bylo o 2,7 tisíce méně než v roce 2010. Od roku 1989 jde o nejvyšší meziroční pokles počtu rozvodů s výjimkou roku 1999, kdy se roční počet

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku, 7 Migrace Do České republiky se v roce 2016 přistěhovalo o 20,1 tisíce více osob, než se vystěhovalo. Občanů Slovenska, Ukrajiny a Rumunska přibylo na našem území nejvíce. Objem zahraničního stěhování

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

Bytová výstavba očima statistiky

Bytová výstavba očima statistiky 18 téma Bytová výstavba očima statistiky Statistika bytové výstavby je jednou z prvních statistik, které byly obnoveny a rozšířeny po druhé světové válce. První data byla získána již za rok 1946, kdy bylo

Více

Potraty v roce 2012. Abortions in year 2012

Potraty v roce 2012. Abortions in year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 3. 2013 7 Potraty v roce 2012 Abortions in year 2012 Souhrn V roce 2012 se celkový počet potratů snížil na 37 734.

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

4 Porodnost. Tab. 4.1 Narození,

4 Porodnost. Tab. 4.1 Narození, 4 Porodnost Počet živě narozených dětí se v roce 2015 oproti roku 2014 zvýšil o 0,9 tisíce na 110,8 tisíce. Jednalo se o druhý meziroční nárůst v řadě. Hodnota úhrnné plodnosti vzrostla na 1,57 dítěte

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Potraty v roce 2011. Abortions in year 2011

Potraty v roce 2011. Abortions in year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 4. 2012 7 Souhrn Potraty v roce 2011 Abortions in year 2011 V roce 2011 se celkový počet potratů snížil na 38 864.

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Zdroj: ÚIV Školní rok 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005

Zdroj: ÚIV Školní rok 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 4.4 Školství Vzdělání je nezbytnou součástí budoucího kvalitního života každého člověka. Jedním z obecných cílů vzdělávání jako veřejné služby je rozvíjet osobnost každého jednotlivce, a to především ve

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2009

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 6. 2010 31 Potraty podle věku ženy v roce 2009 Abortions by age of woman in year 2009 Souhrn V roce 2009 bylo v

Více

2. Počet a struktura narozených

2. Počet a struktura narozených 2. Počet a struktura narozených 2.1 Vývoj počtu narozených a vícečetné porody Počet živě narozených dětí dosáhl mezi roky 25 až 215 svého vrcholu v roce 28, kdy se narodilo 119 57 dětí. Vyšší hodnota v

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 1 5.6.2006 Potraty v Libereckém kraji v roce 2005 Abortions in the Liberecký Region in

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 1 28.4.4 Potraty v Libereckém kraji v roce 3 V současné době se na téma v médiích, mezi

Více

4 Porodnost. Tab. 4.1 Narození,

4 Porodnost. Tab. 4.1 Narození, 4 Porodnost Počet živě narozených dětí se v ČR v roce 2014 meziročně zvýšil na 109,9 tisíce, přičemž poslední předchozí nárůst byl zaznamenán v roce 2008. Zároveň došlo i ke zvýšení úrovně úhrnné plodnosti,

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA PRO POTŘEBY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ A SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ (ORP)

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA PRO POTŘEBY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ A SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ (ORP) Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 217 zvýšil o 31,2 tisíce. Přibylo seniorů ve věku 65 a více let a dětí mladších 15 let, naopak osob v produktivním

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 4 26. 7. 2007 Potraty v Jihočeském kraji v roce 2006 Abortions in the Jihočeský

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Podle údajů získaných od Ministerstva spravedlnosti ČR bylo v roce 2016 rozvedeno 25,0 tisíce manželství, o 1,1 tisíce méně než v předchozím roce a nejméně od roku 2000. Úbytek rozvodů byl

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Z dlouhodobého pohledu se počet domů sloužících k bydlení zvyšoval

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 24. 8. 2007 Potraty v Jihomoravském kraji v roce 2006 Abortions in the Jihomoravsky

Více

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) Index 2005/2000

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) Index 2005/2000 2.3.4. Stavebnictví Tři čtvrtiny stavebních prací v kraji realizují firmy se sídlem v okresech Hradec Králové a Trutnov. Ve dvou okresech kraje (v Jičíně a Trutnově) rostla produktivita práce ve stavebnictví

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2007

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 5. 2008 14 Potraty podle věku ženy v roce 2007 Abortions by age of woman in year 2007 Souhrn V roce 2007 bylo v

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Platy a mzdy v nemocnicích

Platy a mzdy v nemocnicích Platy a mzdy v nemocnicích Rok 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Mgr. Helena Chodounská Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 216 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 25, tisíce osob. Přibylo zejména seniorů, ale také dětí mladších 15 let. Nejvíce obyvatel se řadilo

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7 2.8.25 Potraty ve Středočeském kraji v roce 24 Abortions in the Středočeský Region in

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová

Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje Tomáš Fiala Jitka Langhamrová 1 Připravovaná stejnojmenná publikace: Úvod autorský tým za : katedra demografie fakulty informatiky

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

2011/12. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová

2011/12. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2011/12

Více

3. Vývoj příjmů a vydání domácností podle výsledků statistiky RÚ 3.1 Příjmy a vydání průměrné domácnosti v období 1989 až 1992

3. Vývoj příjmů a vydání domácností podle výsledků statistiky RÚ 3.1 Příjmy a vydání průměrné domácnosti v období 1989 až 1992 3. Vývoj příjmů a vydání domácností podle výsledků statistiky RÚ Statistika rodinných účtů podává přehled o hospodaření soukromých domácností prostřednictvím údajů o vývoji spotřeby různého druhu zboží

Více

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2008

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 7. 2009 37 Potraty podle věku ženy v roce 2008 Abortions by age of woman in year 2008 Souhrn V roce 2008 bylo v

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Počet obyvatel je dlouhodobě stabilní, posledních pět let mírně klesal, tempo se v roce 215 zpomalilo obyvatelstvo ubylo ve třech okresech, trvale nejvíce ve správním obvodu ORP Broumov.

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Trvale vysoký podíl městského obyvatelstva Počet obyvatel se meziročně prakticky nezměnil, kladný přirozený přírůstek Ústecký kraj se již od roku 1998 skládá z 354 obcí, z toho téměř

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí,

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí, 2 Sňatečnost Obyvatelé ČR v roce 2012 uzavřeli 45,2 tisíce manželství, o 69 více než v roce předchozím. Intenzita sňatečnosti svobodných dále poklesla, průměrný věk při prvním sňatku se u žen nezměnil,

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Nejčerstvější údaje o zdravotní péči o seniory jsou k dispozici za rok 213. V zásadě jde o data přebíraná od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotní stav Jak u obyvatelstva

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 2012 se živě narodilo 108,6 tisíce dětí. Počet živě narozených se tak již čtvrtým rokem snižoval, poslední pokles byl ale výrazně menší než v předchozích letech, když se v

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

IV. PORODNOST. Tab. IV.1 Narození,

IV. PORODNOST. Tab. IV.1 Narození, IV. PORODNOST V průběhu roku 2008 se v České republice živě narodilo 119 570 dětí 7, o 4,9 tisíce více než v roce předcházejícím. Počet živě narozených dětí roste nepřetržitě od roku 2002, avšak meziroční

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

1 Počet a struktura narozených

1 Počet a struktura narozených 1 Počet a struktura narozených 1.1 Vývoj počtu narozených V devadesátých letech nastalo ve vývoji počtu narozených několik historických mezníků. V roce došlo k největšímu snížení počtu živě narozených

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 9 29.8.2006 Potraty v Karlovarském kraji v roce 2005 Abortions in the Karlovarský

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Bc. Martin Šinál, 2019 Analýza byla zpracována v rámci projektu Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549)

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Kraj se vyznačuje průměrnou ekonomickou výkonností Graf č. 3 Vývoj HDP a zaměstnanosti v národním hospodářství (rok 199 = 1) Určujícím prvkem využití a rozvoje lidských zdrojů

Více

Analýza regionálních rozdílů v ČR

Analýza regionálních rozdílů v ČR Analýza regionálních rozdílů v ČR 1. ČÁST SYNTETICKÁ Cílem této úvodní kapitoly je stručně charakterizovat trendy v regionální diferenciaci sociálně ekonomických jevů v ČR. Regionální aspekt z praktických

Více

Potraty v roce 2013. Abortions in year 2013

Potraty v roce 2013. Abortions in year 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 4. 2014 9 Potraty v roce 2013 Abortions in year 2013 Souhrn Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2013 došlo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13.9.2002 3 Potraty v Moravskoslezském kraji v roce 2001 Vývoj na severní Moravě

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Vývoj natality a mortality v České republice a ve Francii

Vývoj natality a mortality v České republice a ve Francii MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ Ústav demografie a statistiky Vývoj natality a mortality v České republice a ve Francii Bakalářská práce Vypracovala: Barbora

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 8.9.2006 Abortions in the Jihomoravsky Region in 2005 Souhrn Informace ze zdravotnictví

Více

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle rodinného stavu snoubenců,

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle rodinného stavu snoubenců, 2 Sňatečnost Obyvatelé ČR uzavřeli v roce 214 celkem 45,6 tisíce manželství, o 2, tisíce více, než jich bylo evidováno v roce 213. Meziročně mírně vyšší byla také intenzita sňatečnosti, a to u svobodných

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více