Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu"

Transkript

1 Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Chudenín 30, Nýrsko tel , fax: GSM: stavba : Zdíkov, Dostavba kanalizace a vodovodu datum 05/2012 zodp.projektant : Ing. Martina Hřebeková projektant : Ing. I. Kasalický, Ing. Martina Hřebeková investor : Obec Zdíkov, IČ , Zdíkov 215 obsah výkresu Průvodní zpráva Stupeň DSP č. výkresu A paré

2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A) IDENTIFIKACE STAVBY A STAVEBNÍKA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Název stavby : Kanalizace a ČOV Zdíkov, část Dostavba kanalizace a vodovodu Investor : Obec Zdíkov, IČ , Zdíkov 215, Zdíkov IČ : IČ Obec : Zdíkov Katastrální území: Zdíkov, Masáková Lhota Kraj : Jihočeský Projektant : AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, Nýrsko, IČO Řešitel : Ing. Igor Kasalický, Jan Věneček, Dis. Lukáš Nenadál Jitka Blinková Zod. projektant : Ing. Martina Hřebeková, č. autorizace : ČKAIT Kvilda 36, Kvilda Recipient : Zdíkovský potok Č.h.p. : Hydrogeologický rajón : 631 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy Stavební úřad : MÚ Vimperk Vodoprávní úřad : MÚ Vimperk Charakteristika stavby : Projekt řeší připojení dosud nenapojených částí obce na centrální ČOV Zdíkov. Jedná se o připojení objektů na pravém břehu Zdíkovského potoka a dále připojení sídla Masákova Lhota. Souběžně se stavbou kanalizace bude probíhat též výstavba vodovodu, případně jeho rekonstrukce. Vzhledem k nutnost křížení kanalizace v centrální části obce se zatrubněným potokem je nutné provést též výškovou přeložku tohoto trubního vedení. 2

3 ČLENĚNÍ STAVBY STAVEBNÍ OBJEKTY: VODOVOD Vodovodní řad M PE m Vodovodní řad B PE ,92 m Vodovodní řad B1 PE ,0 m Vodovodní řad S PE ,10 m Vodovodní řad E PE ,30 m Vodovodní řad C PE ,50 m Vodovodní řad C1 PE ,50 m Vodovodní řad C2 PE ,80 m Vodovodní řad Z PE m Celkem vodovod 2533,22 m KANALIZACE Stoka A6 (Masáková Lhota) DN400- DN200 mm - 640,0 m Stoka G DN300 - DN ,90 m Stoka K DN300-9,50 m Stoka K1 DN300-41,40 m Stoka G1 DN250-88,0 m Stoka G1-1 DN250-75,90 m Stoka G2 DN250-61,60 m Stoka F DN200 DN ,80 m Stoka F1 DN200 - DN300-60,80 m Stoka F1-1 DN300-40,0 m Stoka F2 DN300-9,50 m Odlehčovací kanalizace DN400-57,30 m Stoka C2 (Puchr, Zábrod) DN ,0 m Stoka C2-1 (Zábrod) DN ,10 m Stoky celkem 2723,80 m Přípojky na stoce A6 DN ,4m Přípojky na stoce G DN150 13,0m Přípojky na stoce F DN150 3,2m Přípojky na stoce C2 a C2-1 DN ,5m Přípojky celkem 365,10 m Přeložka zatrubněný potok DN800-61,60m Přepojení dešťových vpustí pod cestou Stoka G DN150 60,0m Celkem kanalizace 3150,50 m 3

4 ÚČEL A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY Současný stav: Obec Zdíkov leží 11 km jihovýchodně od města Kašperské Hory a 6 km severozápadně od Vimperku. V obci žije 1077 trvale hlášených obyvatel. Obec slouží k rekreačním účelům a je v ní středisko zemědělské výroby. Součástí obce Zdíkov je sídlo Zábrod. Kanalizace Obec Zdíkov má vybudovanou soustavu jednotné, částečně oddílné kanalizační sítě. Kanalizace je ve vlastnictví obce Zdíkov, stejně tak i ČOV. Kanalizační síť je různého stáří, i profilů, část sítě je starší, a nebo stavebně nevyhovující. Splaškové vody z převážné části zástavby jsou čištěny na ČOV severně od obce. Zde byla v roce 1972 vybudována ČOV typu štěrbinová nádrž ŠN 16/50 a v roce 1980 byla vedle štěrbinové nádrže vybudována čistící jednotka VHS III. Pro část zástavby Zábrod na jižním okraji obce byla vybudována balená ČOV typ VHS I. Splaškové vody z ostatních částí obce jsou zachytávány do žump a septiků, nebo přímo zaústěny do kanalizace vyústěné na několika místech bez centrálního čištění do Zdíkovského potoka. Sídlo Masákova Lhota je odkanalizováno jednotnou kanalizací zaústěnou do centrálního septiku a odtud dále do recipientu. Toto řešení je naprosto nevyhovující. Návrhový stav: Základem technického řešení v této dokumentaci je připojení dosud nenapojených částí obce na centrální ČOV Zdíkov. Jedná se o připojení objektů na pravém břehu Zdíkovského potoka a dále připojení sídla Masákova Lhota. Souběžně se stavbou kanalizace bude probíhat též výstavba vodovodu, případně jeho rekonstrukce. Vzhledem k nutnosti křížení kanalizace v centrální části obce se zatrubněným potokem je nutné provést též výškovou přeložku tohoto trubního vedení. Předmětem projektové dokumentace Zdíkov, Dostavba kanalizace a vodovodu je výstavba vodovodu a splaškové kanalizace. Všechny řešené stavební objekty jsou řešeny v katastrálním území obce Zdíkov a Masáková Lhota. Kanalizace Stavba kanalizace řeší stavbu nových stok splaškové kanalizace, připojení objektů na pravém břehu Zdíkovského potoka obci Zdíkov a dále připojení sídla Masákova Lhota na kanalizační systém Zdíkova. Kanalizace je navržena jako oddílná splašková, gravitační se zvýšeným požadavkem na vodotěsnost dle ČSN. V území se zvýšeným výskytem spodních vod je nutno použít celoplastových nebo prefabrikovaných betonových šachet. Vodovod Stavba vodovodu řeší stavbu nových vodovodních řadů pro zásobování vodou obec Zdíkov, sídla Masáková Lhota a Zábrod. Masáková Lhota Souběžně s kanalizací bude uloženo vodovodní potrubí, které propojí mezi sebou vodovodní systém sídla Masákova Lhota a Zdíkov. Toto propojení zlepší tlakové poměry v horní části Zdíkova a zvýší se zabezpečenost a variabilita pří zásobování obyvatelstva. Současně bude možno na tento vodovodní řad připojit stávající i plánované rodinné domy. S ohledem na požární požadavek je navržen průměr vodovodního potrubí DN 100 (PE110). 4

5 Zdíkov Stavba vodovodu proběhne souběžně se stavbou kanalizace. S ohledem na zvyšující se požadavky dodávaného množství vody a požární zabezpečení obce je navržen profil hlavního řadu DN 150. Odbočné řady potom profilu DN100. Součástí prací bude výměna armatur a tvarovek ve stávajícím vodojemu. Zábrod Projekt řeší dostavbu vodovodu v této části obce. Tato dostavba zokruhuje mezi sebou části Zábrod a Zdíkov a současně se tím vytvoří možnost pro využití tohoto potrubí jako nezávislý přívod z nového vodojemu přímo do obce. Na propojovací potrubí budou též napojeny stávající i nové RD. B) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Stavba se nachází v intravilánu a extravilánu obce Zdíkov, katastrální území Zdíkov a Masáková Lhota. Dosavadní využití pozemků: Pozemky dotčené stavbou kanalizace a vodovodu jsou většinou komunikace místního významu a silnice II tř.č.145. Pozemky dotčené stavbou Kat. území KN Jméno a příjmení Ulice a číslo pop. PSČ a město Zdíkov /4 Úřad pro zastupování státu Rašínovo nábř. 390/ Praha Nové Město Zdíkov 1/4 Jan Nováček Kohoutovská Praha Počernice Zdíkov 1/4 Jiří Nováček Pilníkovská Praha Počernice Zdíkov 1/4 Eva Wiesnerová Nerudova 216/ Praha Malá Strana Zdíkov 287/3 1/4 Úřad pro zastupování státu Rašínovo nábř. 390/ Praha Nové Město Zdíkov 1/4 Jan Nováček Kohoutovská Praha Počernice Zdíkov 1/4 Jiří Nováček Pilníkovská Praha Počernice Zdíkov 1/4 Eva Wiesnerová Nerudova 216/ Praha Malá Strana Zdíkov 287/1 1/4 Marie Koubová Na Smetance 1544/ Praha Vinohrady Zdíkov 1/4 Jan Nováček Kohoutovská Praha Počernice Zdíkov 1/4 Jiří Nováček Pilníkovská Praha Počernice Zdíkov 1/4 Eva Wiesnerová Nerudova 216/ Praha Malá Strana Zdíkov 287/5 1/4 Marie Koubová Na Smetance 1544/ Praha Vinohrady Zdíkov 1/4 Jan Nováček Kohoutovská Praha Počernice Zdíkov 1/4 Jiří Nováček Pilníkovská Praha Počernice Zdíkov 1/4 Eva Wiesnerová Nerudova 216/ Praha Malá Strana Zdíkov 1023/3 SÚS JK Nemanická 2133/ České Budějovice Zdíkov 265/15 SÚS JK Nemanická 2133/ České Budějovice Zdíkov 1023/1 SÚS JK Nemanická 2133/ České Budějovice 5

6 Zdíkov 1082/1 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 308/2 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 308/10 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 1034/1 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 1073 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 1009/5 SÚS JK Nemanická 2133/ České Budějovice Zdíkov 1009/17 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 4/24 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 4/39 SÚS JK Nemanická 2133/ České Budějovice Zdíkov 119/5 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 119/7 1/2 Antonín Bublík Zdíkov Zdíkov Zdíkov 1/2 Helena Bublíková SNP Vimperk Zdíkov 122/3 Helena Bublíková SNP Vimperk Zdíkov 1012 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 1082/3 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 1013/3 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 147/7 Mgr. Vlasta Voldřichová Zdíkov Zdíkov Zdíkov 123/3 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 1019/2 Obec Zdíkov Zdíkov Zdíkov Zdíkov 160 Marie Matejová Zdíkov Zdíkov Zdíkov 1006/13 SÚS JK Nemanická 2133/ České Budějovice Masák. Lhota 1072/1 SÚS JK Nemanická 2133/ České Budějovice C) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU PROVEDENÉ PRŮZKUMY V rámci přípravy a zpracování PD byly použity terénní prohlídky a průzkumy + pořízená fotodokumentace jednání se stavebníkem vodohospodářská mapa 1 : digitální a rastrové katastrální mapy výškopisné a polohopisné zaměření předchozí projektová dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí vyjádření správců sítí V rámci toho stupně PD pro provedení stavby byl proveden Inženýrsko - geologický průzkum podloží stavby a byl vypracován hydrogeologický posudek pro povolení k nakládání s vodami Ing. Františkem Matyášem 01/2012. Napojení na dopravní infrastrukturu Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: jedná se o stavbu kanalizačních a vodovodních řadů bez napojení na dopravní infrastrukturu. Kanalizační s toky a vodovodní řady budou napojeny na stávající kanalizaci a vodovod 6

7 D) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ Celá stavba je v souladu se všemi podmínkami dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků. Jejich případné připomínky jsou zapracovány do projektové dokumentace. Telefonica O2 Czech Republic a.s. 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefonica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, založené Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica O2 je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefonica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti. Správa NP a CHKO Šumava - při realizaci stavebních prací spojených s pokládkou kanalizačního a vodovodního potrubí v lokalitě Masáková Lhota Zdíkov, nesmí dojít k ohrožení ani k poškození dřevin rostoucích podél komunikace p.č.1072/1 v k.ú. Masáková Lhota tvořící skupinu památných stromů Zdíkovská alej - při realizaci stavebních prací v místě křížení se Zdíkovským potokem, ( lokalita Zdíkov) nesmí dojít k ohrožení biotopu vodního prostředí s negativním dopadem na vodní organismy. Městský úřad Vimperk odbor životního prostředí Investor je zejména povinen - dotčené pozemky zemědělské půdy uvést do takového stavu, aby je bylo možno nadále zemědělsky obdělávat - v dostatečném předstihu projednat harmonogram prací s vlastníky, popř. nájemci dotčené zemědělské půdy, a tím předcházet větším škodám na porostech 1. Navrhovaná stavba je vodním dílem. K navrhované stavbě bude vydáno povolení ke stavbě podle ust. 15 uvedeného vodního zákona. 2. Součástí záměru je i nakládání s povrchovými vodami vypouštění OV do vod povrchových podle ustan. 8 vodního zákona. 7

8 SÚS JČ - Při výměně stávajícího vodovodu a kanalizace nedojde k zásahu do povrchu silnice II/145 a III/ V opačném případě bude výměna provedena dle přílohy č.17. Při provádění prací bude zásah do vozovky minimalizován na nejnutnější. Oprava povrchu vozovky bude provedena v celé šíři vozovky, tak aby vznikly pouze dvě pracovní spáry a to na začátku a na konci celkové výměny kanalizace a vodovodu, tzn, povrch bez překopů. - Při provádění nové pokládky kanalizace a vodovodu platí stejné podmínky jako pro výměnu. Na silnici III/14516 bude kanalizace a vodovod veden mimo vozovku. Přechody silnice budou provedeny protlakem, bez porušení povrchu vozovky. Min. hloubka bude 1,2m od nejníže položeného povrchu silnice, tak aby v případě naší údržby silnice a příslušenství, (prohlubování příkopů) nemohlo dojít k poškození nového vedení. - Před vlastním provádění stavebních prací bude požádáno o zvláštní užívání silnice II/145 a III/14517 a III/14516 z důvodu provádění stavebních prací na uvedené silnici. - Do vydání stavebního povolení bude mezi investorem stavby a SÚS JČ (závodem Prachatice) uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro umístění vedení v pozemcích v naší správě k.ú. Zdíkov. - Před vlastním prováděním stavebních prací převezme zhotovitel od zástupce SúS JČ (závod Prachatice Flachs ) protokolárně dotčený úsek do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět. - Před vydáním zvláštního užívání bude sepsána smlouva o náhradě za zvláštní užívání silnice. - Zásah do pozemku bude zpoplatněn dle sazebníku SÚS JK. - Po obdržení kolaudačního souhlasu nebo pochválení s užíváním od příslušného stavebního úřadu uzavře investor se SúS JK smlouvu o zřízení věcného břemene a v určeném termínu provede vklad do katastru nemovitostí a finanční úhradu. Městský úřad Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství 1. Nové rozvody vodovodu a kanalizace boudou umístěny tak, aby zásah do vozovky II/145 a III/14517 byl minimalizován. Oprava povrchu bude provedena v celé šíři vozovky, tak aby vznikly pouze dvě pracovní spáry (na začátku a na konci zásahu, povrch bez překopů). 2. V úseku silnice III/14516 budou nové rozvody vedeny mimo vozovku. Přechody silnice budou provedeny protlakem bez porušení povrchu vozovky. 3. Min. hloubka bude 1,2m od nejníže položeného povrchu silnice, tak aby v případě naší údržby silnice a příslušenství (prohlubování příkopů) nemohlo dojít k poškození nového vedení. 4. Do vydání stavebního povolení bude mezi investorem stavby a SÚS JČ (závodem Prachatice) uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro umístění vedení v pozemcích v jejich správě. 5. Po obdržení kolaudačního souhlasu nebo pochválení s užíváním od příslušného stavebního úřadu uzavře investor se SúS JK smlouvu o zřízení věcného břemene a v určeném termínu provede vklad do katastru nemovitostí. 6. Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby o povolení zvláštního užívání silnic II/145, III/14516 a III/14517 a o povolení uzavírky silnic, pro provedení prací spojených s uložením inženýrských sítí zdejší silniční správní úřad. 7. Za průběh zvláštního užívání silnice a dodržení podmínek rozhodnutí odpovídá pan Jakub Urban technický pracovník OÚ Zdíkov Tel

9 E-ON s.r.o. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinní dle vyhlášky č.324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN a PNE Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. Je třeba dodržovat tyto podmínky v ochranných pásmech podzemního vedení 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. Č. 324/90 Sb. 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN , ČSN EN ,2, ČSN EN , ČSN a PNE Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem. 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na linku pro hlášení poruch ECZR na tel.číslo , která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. 9

10 Povodí Vltavy s.p. Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č. 262/2007 Sb. a Plánem oblasti povodí Horní Vltavy (ustanovení 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je uvedený záměr možný. Jiné podmínky nebyly v daném stanovisku uvedeny. Jihočeské muzeum Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vydává podle zák. č. 20/1987 Sb. a č. 242/1992 Sb. O státní památkové péči a na základě pověření MK ČR čj. 5611/95 o zajištění funkcí Ústavu archeologické památkové péče k předloženému návrhu toto vyjádření: Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy podle zák. č. 20/1987 Sb. O památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Proto je nutné, aby investor zabezpečil provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území. Rozsah a formu výzkumu určí přímo některá z oprávněných institucí (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Archeologický ústav v Praze). Na provedení archeologických prací uzavře investor řádnou dohodu s oprávněnou institucí. Seznam dalších oprávněných institucí je k dispozici na archeologickém odd. Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. K památkově chráněným objektům je nutné pak požádat o vyjádření příslušný památkový ústav, v tomto případě Národní památkový ústav v Českých Budějovicích. 10

11 E) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU Projektová dokumentace je zhotovena dle platných požadavků na výstavbu, v souladu s platnými předpisy, normami a zákony (ČSN , vyhláška č. 268/2009 Sb.) Projektovaná stavba je v souladu s požadavky vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, s požadavky zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Projektovaný vodovod je v souladu s normou pro vodovody č. ČSN Přehled norem: ČSN ČSN EN ISO ČSN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ISO 4103 ( ) ČSN ISO 7033 ( ) ČSN P ENV 206 ( ) ON ST SEV (ČSN ) TNV TNV TNV ČSN ČSN EN ISO 6708 Ochrana proti korozi. Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů Pojmenování a popis hornin v inženýrské geologii Kontrola zhutnění zemin a sypanin Kamenivo do betonu Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem Kamenivo do betonu Kamenivo pro malty Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění - přesnost osazení. Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy Navrhování betonových konstrukcí Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů Beton. Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles Stanovení hmotnosti složek betonu Stanovení obrusnosti betonu Zemné práce. Všeobecná ustanovenia Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami Světelná signalizační zařízení Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy Zkoušení silničních živičných směsí Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem Zatížení vodohospodářských staveb ledem Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky Ocelové žebříky. Základní ustanovení Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží Stokové sítě a kanalizační přípojky Čerpací stanice odpadních vod Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží Beton. Klasifikace konzistence Drobné a hrubé kamenivo do betonu Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení Plošiny, lávky, schodiště a zábradlí. Stanovení pevnosti betonu v tlaku Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí DN 11

12 ČSN ČSN ,2,3,4 ČSN EN ČSN ČSN EN ,2 TNI ČSN ČSN Spoje potrubí a armatur Armatury průmyslové Pevně zabudované žebříky v šachtách Předpisy pro ochranu před bleskem Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení Systém značení kabelů a vodičů ZÁKONY, VYHLÁŠKY, PŘEDPISY - ve znění pozdějších předpisů a) ENERGETIKA 50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) b) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 244/1992 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 381/2001 Sb. Vyhláška MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů c) DOPRAVA 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích d) BEZPEČNOST, KONTROLA, REVIZE 174/1968 Sb. Zákon NS o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 110/1975 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb. 19/1979 Sb. Vyhláška ČBÚ a ČÚBP, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/ /1979 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti a novela zákona 553/90 Sb. 5/1981 Sb. Výnos ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví a o bezpečnosti provozu při sváření plamenem a řezání kyslíkem 48/1982 Sb. Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek 324/1990 a 207/ /1985 Sb. Zákon ČNR o požární ochraně ve znění zákona ČNR 425/90 Sb., 40/94 Sb., 203/94 Sb., 91/95 Sb. 324/1990 Sb. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích 159/1992 Sb. Zákon ČNR, kterým se mění zák. 174/68 ve znění zákona 575/90 Sb.a 47/94 Sb. 21/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 246/2001 Sb. Vyhláška MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru e) ZDRAVÍ, OCHRANA ZDRAVÍ 20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů: úplné znění pro ČR č. 86/92 Sb. a pak novely - zákony ČNR 590/92 Sb. a 15/93 Sb. a zákony 161/93 Sb., 307/93 Sb., 60/95 Sb., 206/96 Sb., 14/97 Sb., 79/97 Sb, 110/97 Sb., 83/98 Sb., 167/98 Sb. 13/1977 Sb. Vyhláška MZ ČR o ochraně zdraví před nepříznivými účinky vibrací a hluku HE 46/1978 Výnos MZ ČSR o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a novely směrnice MZ ČSR HEM 340.2/85 a HEM 340.2/88 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 502/2000 Sb. Nařízení vlády o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 88/2004 Sb. HEM z Metodický návod MZdrČR pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí 274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 12

13 f) ZKUŠEBNICTVÍ, NORMALIZACE, METROLOGIE 5/1989 Sb. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí o úmluvě a systému posuzování jakosti a certifikaci vzájemně dodávaných výrobků 142/1991 Sb. Zákon o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. 20/1993 Sb. Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti tech. normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů g) VODA, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 195/2002 Sb. Vyhláška Mze o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 20/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 61/2003 Sb Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod a do kanalizací a o citlivých oblastech h) OBECNÉ, OBCHODNÍ MEZINÁRODNÍ A STAVEBNÍ PRÁVO 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění zákona 264/92 Sb., zákona ČNR 591/92 Sb., zákona 600/92 Sb., 286/93 Sb., 156/94 Sb., 84/95 Sb. 94/96 Sb., 142/96 Sb., 77/97 Sb., 15/98 Sb. a 165/98 Sb. 344/1992 Sb. Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a novela 89/96 Sb. 359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech a novely 107/94 Sb., 200/94 Sb. a 62/97 Sb. 178/1994 Sb. Vyhláška o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů 526/2006 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 268/2009 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 281/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 282/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 283/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí na strojní zařízení ve znění nařízení vlády č. 15/99 Sb. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách 13

14 F) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Všechny požadavky na provedení a umístění stavby jsou v PD řešeny a zapracovány. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí: - vydané MěÚ Vimperk, stavební odbor č.j. VÚP /3528/08Ka-33 ze dne , rozhodnutí nabylo právní moci dne Podmínky územního rozhodnutí tato PD respektuje. Trasy definované v projektové dokumentaci byly upřesněny tak, aby co nejméně omezovaly práva vlastníků pozemků a neznemožnili jejich budoucí využití. G) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ OPATŘENÍ Stavba může být zahájena po vydání pravomocného stavebního povolení, které stanoví konkrétní podmínky pro realizaci stavby. Při výstavbě je nutné postupovat dle schválené dokumentace, stavba musí být realizována odbornou organizací, dále je nutné zajistit technický a autorský dozor. Stavba není věcně ani časově vázána na jiné stavby a opatření v zájmovém území. Pouze je potřebné koordinovat samotnou stavbu v návaznosti jednotlivých stavebních objektů. Podmínky výstavby, koordinace Během stavby vodovodu je nutno zajistit náhradní zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Nové objekty je na kanalizaci možno napojit až po dostavbě nové ČOV Zdíkov Dále budou nutná dopravní omezení (viz. přechodné dopravní řešení). H) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POSTUPU VÝSTAVBY Předpokládané zahájení: Dokončení stavby 2012 (dle zajištění finančních prostředků) 2020 (dle zajištění finančních prostředků) V případě zajištění financování lze stavbu realizovat v průběhu 24 měsíců. Postup výstavby a provedení jednotlivých stavebních objektů je popsán v bodě G I ) STATISTICKÉ ÚDAJE, ORIENTAČNÍ HODNOTA STAVBY Hodnota stavby je odhadovaná v hodnotě 27,3 mil Kč. Zhotovitel stavby a konečná cena díla budou určeny výběrovým řízením. Dílčí členění na stavební objekty je uvedeno v bodě A). Termín realizace :

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/23904/11-5 Hranice, dne: 23.1.2012 Vyřizuje: Jiří Koukal E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828 382 V EŘEJNÁ

Více

"venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN" v Plešovicích, obec Zlatá Koruna

venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN v Plešovicích, obec Zlatá Koruna Č.j.: SÚ-1146/07-Be Český Krumlov, dne 15.6.2007 Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne 03.07.2013 Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 25.11.2009 VÚP 328.3-1847/2651/09 PN-33 Petr Nový

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E F R Ý D L A N T Ě ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU Frýdlant, nám, T.G.Masaryka 37 PSČ 464 13 tel.: 482 464 022 fax: 482 464 020 Žadatel:

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 3160/14/ZPR/Kal V Sušici dne 13.1.2015 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality Obsah: 1. Identifikační údaje stavby Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel 2. Charakteristika lokality Stávající stav Údaje o pozemcích 3. Provedené průzkumy

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/3633/2011-328/101-3646/2011-330/102/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/33232/2016/KAZIV 47783/2016/OSÚP/KAZI 55166

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Městský úřad Frýdl a n t o d bor stavebního úřadu a živo tního pr o stř edí nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 021, fax 00420 482 464 020 - žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 272

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk odbor výstavby a územního plánování Vaše žádost ze dne: 29. května.2008 Číslo jednací: VÚP 328.3-1186/1634/08

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 5618/2014/158Ba Č.j.:SÚ43080/14/158 / SÚ 5618/2014/158Ba Kyjov, dne 19.8.2014 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3. A/20 1/OŽP/2015 Ze dne 03.11.2014 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.1476/09/SÚ Sedlec Prčice dne 07.01.2010 R O Z H O D N U T Í Dne 16.9.2009 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 272 32 425, Teplická 874/8,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i votní h o p r o s tředí n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Spisová značka: MU/08506/2014/2382 Naše čj.: MU/11864/2014/ SÚ-SH/2382 Počet listů: 13

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí. A. R o z h o d n u t í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí. A. R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3165/14-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz nám. Míru č.p. 20, 67974 Olešnice oprávněná úřední osoba: Ing. Kubíček Karel Č.j: DMOL 429/2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05295/2011/K MeUSM/06429/2011 Ing. Miroslav Kašpar

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/011677/STAV/SU/Kl

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice.

na pozemku st. p. 36( zats.plocha), parc. č. 9 (ost.plocha) a parc.č. 12/1 (zahrada) v katastrálním území Horní Moštěnice. Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Č.j.: 2010/2359/SÚ/Zd Přerov, dne 6.5.2010 Ev.č.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: 2010 / 4576 / SU Jitka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Košťany, Školní rekonstrukce vodovodu ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Košťany, Školní rekonstrukce vodovodu ROZHODNUTÍ MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE odbor dopravy a životního prostředí náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE Č.j.: MgMT/082694/2010 Spis.zn.: MgMT/082694/2010 Značka: ODŽP/G-396/Nw Vyřizuje: Ing. Naporowská tel. 417

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

Novostavba rodinného domu Lednice, Komenského

Novostavba rodinného domu Lednice, Komenského S00RP00JHP1R SOORXOOKCSVL Městský úřad Břeclav odbor stavebního rády a obecního živnostenského úřadu _ oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 54081/2012 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeclav, óne 23.08.2012 Č.j: MUBR 57834/2012

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-877/1223/08, VÚP 330-876/1222/08 St-Ka Pavel Kavlík

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-877/1223/08, VÚP 330-876/1222/08 St-Ka Pavel Kavlík Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 4.8.2008 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-877/1223/08, VÚP 330-876/1222/08

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané podle 101 zákona č. 127/2005

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz.

IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz. IKKO Hradec Králové, s.r.o. třída SNP 402, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz Průvodní zpráva Akce: Investor: Stupeň : Úpravy dešťové kanalizace ve Stěžírkách

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 05.03.2012 MMJ/OŽP/2114/2012-4 Ing. Samešová/706 11.04.2012 40190/2012/MMJ oprávněná úřední osoba zuzana.samesova@jihlava-city.cz

Více

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C.1. Celková situace 1:2880 C.2 Koordinační situace 1:500 C.3 Situace zákres do KM 1:1000 D.1 Kladečské schema D.2 Podélný řez

Více