NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEWSLETTER 3/2015 NEWSLETTER"

Transkript

1 LETTER 3/2015 NEWSLETTER 3/2015

2 NEWSLETTER 3/2015 PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST Nově zakotvená pravidla vyjednávání o uzavření smlouvy Obsah: I. Úvodem II. Předsmluvní odpovědnost předchozí a současná právní úprava III. Skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti IV. Závěrem 2

3 ÚVODEM V tomto vydání našeho Newsletteru tematicky navazujeme na jedno z předchozích vydání, konktrétně na rekodifikační Newsletter č. 7, který byl věnován nejvýznamnějším změnám v oblasti právní úpravy uzavírání smluv zavedeným do českého soukromého práva novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále též NOZ ) přijatým v rámci rekodifikace civilního práva v České republice, a podrobněji se zde zabýváme jednou z těchto novinek, a to institutem předsmluvní odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový právní institut, jakož i vzhledem k tomu, že se s ním v praxi bude setkávat každý, kdo začne s druhou stranou vyjednávat o uzavření smlouvy, jsme toho názoru, že je užitečné zaměřit na něj naši pozornost a pokusit se přiblížit principy, na nichž je založen, podmínky jeho uplatnění, jakož i důsledky, které v případě jeho uplatnění mohou nastat. 3

4 PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST PŘEDCHOZÍ A SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA Předsmluvní odpovědnost je, jak již výše uvedeno, zakotvena v novém občanském zákoníku, účinném od , a upravena obecně v jeho ustanoveních NOZ. Předchozí soukromoprávní úprava, která byla obsažena v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a rovněž v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zrušených k , ucelenou úpravu předsmluvní odpovědnosti neobsahovala. Výjimkou bylo jen ustanovení obchodního zákoníku o ochraně důvěrných informací sdělených si stranami při jednání o uzavření smlouvy. Jednalo se však pouze o úpravu zvláštní, resp. obchodněprávní, a neúplnou. 1 Nedostatek výslovné úpravy předsmluvní odpovědnosti v dřívějších právních předpisech byl českou judikaturou postupně překlenut použitím ustanovení o obecné povinnosti předcházet hrozícím škodám. 2 Nicméně, i tento postup se v praxi nadále ukazoval jeho nevyhovující, neboť smluvním stranám neposkytoval dostatečnou míru právní jistoty. 3 Z tohoto důvodu bylo v rámci 1 ust. 271 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 2 ust. 415 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník; Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1728 Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI 3 viz Beneš, O.: Jak je to s předsmluvní odpovědností v NOZ? 4

5 PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST PŘEDCHOZÍ A SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA rekodifikace českého soukromého práva přistoupeno k výslovnému zakotvení pravidel pro vyjednávání o uzavření smlouvy, včetně institutu předsmluvní odpovědnosti, do nového občanského zákoníku. Nová civilně právní úprava je založena na principu autonomie vůle smluvních stran, z něhož plyne svoboda smluvních stran rozhodnout se, zda smlouvu uzavřou, za jakých podmínek, co bude jejím obsahem a jakou bude mít formu. Jinými slovy, každý je oprávněn svobodně jednat s druhou stranou o uzavření smlouvy a následně se svobodně rozhodnout, zda s druhou stranou smlouvu uzavře, či nikoliv. Avšak ani tato svoboda není neomezená a svůj limit má právě v podobě předsmluvní odpovědnosti. Podle nové právní úpravy vznikají stranám jednajícím o uzavření smlouvy určitá práva a povinnosti již v průběhu kontraktačního procesu, zejména se jedná o povinnost jednat v právním styku poctivě, jakož i o povinnost nezneužívat svých práv, 5

6 PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST PŘEDCHOZÍ A SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA tedy ani smluvní volnosti a autonomie vůle. 4 Případy, kdy dochází k porušení těchto povinností, jsou označovány jako případy předsmluvní odpovědnosti (culpa in contrahendo). 5 4 ust. 6 a 8 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1728 Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI 5 k tomu též Callaghan, I.: Předsmluvní odpovědnost, html?mail; Unklein, P.: Obchodní tajemství a know-how podnikatele v ohrožení aneb pomůže nám předsmluvní odpovědnost? 6

7 V novém občanském zákoníku jsou upraveny čtyři skutkové podstaty předsmluvní odpovědnosti: a) zahájení jednání o uzavření smlouvy nebo pokračování v takovém jednání bez úmyslu smlouvu uzavřít ( 1728 odst. 1 NOZ); b) nesplnění informační povinnosti ( 1728 odst. 2 NOZ); c) neuzavření smlouvy v okamžiku, kdy se její uzavření jeví již jako velmi pravděpodobné ( 1729 NOZ); d) zneužití a prozrazení důvěrných informací ( 1730 NOZ). A. Zahájení jednání o uzavření smlouvy nebo pokračování v takovém jednání bez úmyslu smlouvu uzavřít První skutková podstata předsmluvní odpovědnosti bývá označovaná též jako nevěrný vstup do jednání a nevěrné setrvání v něm a je upravena v ustanovení 1728 odst. 1 NOZ. 6 Vztahuje 6 ust odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1728 odst. 1. Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI 7

8 se na případy, kdy určitá osoba začne z vlastní iniciativy vyjednávat o smlouvě nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má ve skutečnosti úmysl smlouvu uzavřít. Tato skutková podstata je úzce spjata s obecnou povinností každého jednat v právním styku poctivě. 7 Základem vzniku odpovědnosti za neuzavření smlouvy je zde nepoctivé jednání, které spočívá v tom, že strana, která v průběhu kontraktačního procesu ztratí svůj zájem o uzavření smlouvy, o tom druhou stranu neprodleně neinformuje a jednání poté nepřeruší, nebo dokonce jednání o smlouvě sama zahájí, ačkoliv již předem ví, že smlouvu uzavřít nechce. Tato osoba svůj zájem o uzavření smlouvy pouze předstírá, a to buď od samého počátku, nebo později v průběhu kontraktačního procesu (jedná se tzv. jednání na oko). 8 Straně, která jedná nepoctivě, vzniká odpovědnost za škodu. Druhé straně, která jedná v dobré víře, přísluší právo na náhradu škody (újmy). 7 ust. 6 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 8 Callaghan, I.: Předsmluvní odpovědnost. 8

9 Pro úplnost je vhodné ještě jednou zdůraznit, že vzhledem k uplatňování zásady smluvní volnosti není postihováno samotné neuzavření smlouvy, nýbrž vždy pouze výše specifikované nepoctivé jednání, které k neuzavření smlouvy vedlo. B. Nesplnění informační povinnosti Druhá skutková podstata předsmluvní povinnosti je obsažena v ustanovení 1728 odst. 2 NOZ a spočívá v porušení informační povinnosti uložené osobám jednajícím o uzavření smlouvy. 9 Podle výše uvedeného ustanovení mají potenciální smluvní strany povinnost navzájem si sdělit všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. Informační povinnost se vztahuje na všechny potenciální smluvní strany bez ohledu na smluvní typ, který strany zamýšlejí uzavřít, způsob uzavření smlouvy nebo charakter smluvních stran. V 9 ust odst. 2 zák. č. 89/2012, občanský zákoník; Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1728 odst. 2. Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI 9

10 některých případech je navíc zákonem uložena zvýšená informační povinnost (např. ve vztahu podnikatele a spotřebitele z důvodu ochrany slabší smluvní strany). 10 Pokud se jedná o rozsah informací, které jsou si strany povinny sdělit, žádné konkrétní zákonné vymezení neexistuje. Prvním okruhem informací, na které se informační povinnost dle citovaného ustanovení vztahuje, jsou informace skutkové a právní, na základě nichž se druhá smluvní strana bude moci přesvědčit, že je možné uzavřít platnou smlouvu. 11 Nepochybně půjde o povinnost neprodleně informovat druhou smluvní stranu o každé okolnosti, která by vzbuzovala pochybnost o možnosti uzavření platné smlouvy (např. nejasnosti ohledně vlastnického práva k věci, která je předmětem prodeje). Strany se však budou povinny informovat i o okolnostech, které k uzavření platné smlouvy naopak přispějí (např. získání potřebných souhlasů orgánů obchodní korporace nebo předložení nabývacího titulu k věci, která je předmětem prodeje). Druhý okruh informací představují takové informace, které umožní potenciální smluvní 10 k tomu blíže Callaghan, I.: Předsmluvní odpovědnost html?mail 11 Unklein, P.: Obchodní tajemství a know-how podnikatele v ohrožení aneb pomůže nám předsmluvní odpovědnost? 10

11 straně přesvědčit se, že má zájem na uzavření smlouvy. Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že každé straně musí být zřejmý především její vlastní zájem na uzavření smlouvy, zájem druhé strany jí být nutně znám nemusí. V tomto směru si budou strany sdělovat takové informace, které má k dispozici pouze jedna strana a které jsou přitom důležité pro to, aby druhá strana mohla posoudit, zda má na uzavření smlouvy skutečně zájem. 12 Rozsah informací, které strana v konkrétním případě bude povinna sdělit druhé straně, bude vždy záviset na okolnostech toho kterého případu. Např. v právním styku mezi podnikateli se bude přihlížet i k obchodním zvyklostem, ať již zachovávaným obecně, nebo v určité oblasti podnikání, a tyto budou ovlivňovat potřebu a množství sdělovaných informací. 13 Pokud se jedná o platnost smlouvy, která byla uzavřena, přestože došlo k porušení informační povinnosti jednou ze smluvních stran, bude tato smlouva zásadně platná. Nesplnění informační povinnosti samo o sobě (nejde-li o omyl ve smyslu 583 a násl. NOZ) neplatnost uzavřené 12 Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1728 odst. 2. Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI 13 k tomu blíže Unklein, P.: Obchodní tajemství a know-how podnikatele v ohrožení aneb pomůže nám předsmluvní odpovědnost? 11

12 smlouvy nezpůsobuje. Avšak strana, která neměla k dispozici potřebné informace, může po druhé straně požadovat náhradu školy způsobené tím, že do takové smlouvy vstoupila. Nesplnění informační povinnosti může tedy vést ke vzniku odpovědnosti za způsobenou škodu, a to přesto, že zvláštní úprava o odpovědnosti za škodu v ustanovení 1728 odst. 2 NOZ obsažena není. V daném případě bude třeba postupovat podle obecné úpravy odpovědnosti. 14 C. Neuzavření smlouvy v okamžiku, kdy se její uzavření jeví již jako vysoce pravděpodobné Třetí skutková podstata předsmluvní odpovědnosti je zakotvena v ustanovení 1729 odst. 1 NOZ a dopadá na případy, kdy jedna z potenciálních smluvních stran těsně před uzavřením smlouvy, které se jeví již jako vysoce pravděpodobné, přes důvodné očekávání druhé strany jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. 14 Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1728 odst. 2. Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI 12

13 Tato skutková podstata se do jisté míry překrývá s již zmíněnou první skutkovou podstatou uvedenou v 1728 odst. 1 NOZ. 15 Zatímco však v ustanovení 1728 odst. 1 NOZ je postihováno nepoctivé jednání spočívající v zahájení nebo pokračování v jednání o uzavření smlouvy při chybějícím úmyslu smlouvu uzavřít, v ustanovení 1729 odst. 1 NOZ se brání náhlému přerušení kontraktace při absenci dobré víry. V prvním případě může dojít k výše popsanému jednání v jakékoli fázi kontraktačního procesu, ve druhém již jen ve stádiu, kdy se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné. O protiprávní jednání půjde pouze v případech, kdy k ukončení smluvních jednání dojde bez spravedlivého důvodu. Jinak řečeno, postihováno není samotné ukončení jednání, tj. neuzavření smlouvy, ale to, že jedna potenciální smluvní strana dovolila, aby se uzavření smlouvy jevilo již jako vysoce pravděpodobné, ačkoli potřebnou míru jistoty o jejím uzavření neměla a kontraktační proces následně bez spravedlivého důvodu ukončila ust odst. 1 a 1729 odst. 1 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1729 odst. 1. Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI 16 Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1729 odst. 1. Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI 13

14 Spravedlivý důvod není zákonem definován. Nepochybně jím však bude takový důvod, který mohla druhá smluvní strana při náležité obezřetnosti předvídat nebo o němž byla informována. Co jím však bude v konkrétním případě, bude vždy posuzováno podle konkrétních okolností a může v praxi přinášet určité výkladové problémy. U právnických osob mohou být spravedlivým důvodem pro neuzavření smlouvy např. námitky určitých orgánů této osoby, námitky zaměstnanců, případně odborů apod. 17 Spornou naopak bude zejména otázka, zda jím může být výhodnější konkurenční nabídka k uzavření předmětné smlouvy. 18 V případě, že se jedna smluvní strana dopustí protiprávního jednání popsaného výše, vznikne jí povinnost k náhradě škody vůči druhé smluvní straně 19. V každém konkrétním případě bude nutné zjistit rozsah vzniklé škody, přičemž tuto otázku bude třeba posuzovat zejména s ohledem na platnou zásadu, že žádná z potenciálních smluvních stran není povinna smlouvu uzavřít. Ustanovení 1729 odst. 2 NOZ zároveň stanoví i horní hranici pro celkovou výši náhrady 17 Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1729 odst. 1. Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI 18 k tomu viz Callaghan, I.: Předsmluvní odpovědnost html?mail; Beneš, O.: Jak je to s předsmluvní odpovědností v NOZ? 19 ust odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 14

15 škody, a to maximálně částkou, která odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech. Toto omezení se však uplatní pouze v případě, že by vzniklá škoda byla větší než ztráta z neuzavřené smlouvy. 20 Pojem ztráty z neuzavřené smlouvy je také poněkud problematický, resp. neurčitý. Je otázkou, zda ztrátu z neuzavřené smlouvy může představovat zisk, jehož by strana dosáhla, kdyby předmětná smlouva byla uzavřena. Bude nutno posoudit, zda byla nebo zda mohla být uzavřena smlouva náhradní, v takovém případě by bylo možné dosažený zisk porovnat. Pokud by uzavřená náhradní smlouva byla nevýhodnější, činila by ztráta z neuzavřené smlouvy rozdíl mezi ziskem původně očekávaným a dosaženým na základě této náhradní smlouvy. V případě, že by náhradní smlouva uzavřena nebyla nebo ani být nemohla, bude vyčíslení škody obtížnější. 21 V takovém případě bude poškozená strana zjišťovat výši zisku ze smluv uzavřených v obdobných případech, což může být u některých, častěji se vyskytujících, smluv výhodné, u 20 Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1729 odst. 2. Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI 21 Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1729 odst. 2. Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI 15

16 některých specifických smluv nebo např. smluv uzavíraných na dobu neurčitou, naopak komplikované. 22 D. Zneužití a prozrazení důvěrných informací Čtvrtá skutková podstata předsmluvní odpovědnosti je vtělena do ustanovení 1730 odst. 2 NOZ a postihuje porušení povinnosti dbát o nezneužití a neprozrazení důvěrných údajů nebo sdělení, které získá jedna potenciální strana smlouvy při smluvním vyjednávání o druhé straně. Toto ustanovení navazuje na předchozí ustanovení 1730 odst. 1 NOZ ve spojení s 1728 odst. 2 NOZ. Podle nich platí, že pokud jedna smluvní strana splní svou informační povinnost a druhé smluvní straně poskytne relevantní informace, má druhá strana právo si je zaznamenat. 22 k tomu blíže Beneš, O.: Jak je to s předsmluvní odpovědností v NOZ?? 16

17 Toto právo má i v případě, že smlouva nebude uzavřena. Jinými slovy, právo vést si záznamy existuje vždy, bez ohledu na to, zda smlouva uzavřena bude, či nikoliv. 23 Ustanovení 1730 odst. 2 NOZ ukládá straně, které byly informace poskytnuty, povinnost dbát, aby důvěrné informace nebyly zneužity a aby nedošlo k jejich prozrazení (pokud by k prozrazení nebyl dán zákonný důvod). Uvedená povinnost se vztahuje pouze na důvěrné informace, nikoli na nedůvěrné. Zákon však definici důvěrného údaje nebo sdělení neobsahuje a dokonce ani nevyžaduje, aby si strany sdělené údaje, které považují za důvěrné, takto označily. 24 Z citovaného ustanovení tak vyplývá, že ochrana je poskytována údajům a sdělením, které jsou důvěrné objektivně, aniž by byla potřeba je výslovně jako důvěrné označovat. 25 Nicméně, v zájmu ochrany sdělených údajů lze jen doporučit, aby strana, která informace poskytla, jasně uvedla, které informace považuje za důvěrné a o tomto svém prohlášení si ponechala důkaz. 23 Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1730 odst. 1 a 2. Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI; Beneš, O.: Jak je to s předsmluvní odpovědností v NOZ? 24 Unklein, P.: Obchodní tajemství a know-how podnikatele v ohrožení aneb pomůže nám předsmluvní odpovědnost? 25 Beneš, O.: Jak je to s předsmluvní odpovědností v NOZ? 17

18 V případě porušení povinnosti ochrany důvěrných informací má poškozená strana právo na vydání bezdůvodného obohacení, pokud jej druhá strana získala. Jinak poškozené straně přísluší nárok na náhradu škody (újmy) podle obecné úpravy, a to bez ohledu na to, zda dojde, či nedojde k uzavření smlouvy Pelikánová, I. a Pelikán, R.: 1730 odst. 2. Předsmluvní odpovědnost. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V, ( ), ASPI 18

19 ZÁVĚREM Závěrem lze konstatovat, že samo zakotvení institutu předsmluvní odpovědnosti v novém občanském zákoníku je nesporným přínosem, neboť poskytuje potenciálním stranám smlouvy stanovením pravidel kontraktačního procesu vyšší míru právní jistoty. Na druhou stranu je nutno upozornit, že nová právní úprava obsahuje i řadu nejasností a otevírá nové otázky či výkladové problémy. Nejasnými, resp. neurčitými pojmy jsou, jak již výše pojednáno, např. spravedlivý důvod, ztráta z neuzavřené smlouvy, důvěrné údaje a sdělení, nebo i okruh informací, které jsou si strany povinny vzájemně sdělit. Lze očekávat, že obtíže nastanou i při prokazování škody, příčinné souvislosti mezi porušením zákonné povinnosti a vznikem škody, jakož i při vyčíslení vzniklé škody, přičemž důkazní břemeno ponese poškozená strana. To vše může v praxi způsobovat určité problémy a bude nutné vyčkat na vytvoření příslušné judikatury ze strany českých soudů. Avšak smluvním stranám je ponechána možnost, aby si určité otázky vyjasnily hned v úvodu vyjednávání o smlouvě, případně aby mezi sebou uzavřely smlouvu o průběhu kontraktačního procesu nebo smlouvu o mlčenlivosti. Vzhledem k očekávané složitosti dokazování předsmluvní odpovědnosti lze rovněž jen doporučit pečlivé uchovávání všech písemností vzniklých v průběhu kontraktačního procesu. 19

20 Věříme, že výše uvedené shrnutí usnadní Vaši orientaci v nové právní úpravě. V případě potřeby jsem Vám plně k dispozici pro poskytnutí doplňujících informaci. Editor: JUDr. Magda Stárková, advokát, Hlavním cílem newsletterů je poskytnout základní informace k danému tématu a nelze je považovat za vyčerpávající odborný návod. Obsah této publikace slouží pouze k základní orientaci a nevychází ze specifických okolností jednotlivého případu či individuálních potřeb klienta. Před každým právním úkonem v konkrétním případě doporučujeme si vyžádat odbornou právní pomoc, kterou Vám rádi na základě Vaší žádosti poskytneme. Za přesnost a úplnost informací obsažených v této publikaci neneseme žádnou odpovědnost. Vyskočil, Krošlák & spol. Advokátní a patentová kancelář Voršilská 10, Praha 1 T F E W

OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT

OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT NEWSLETTER 2/2015 NEWSLETTER 2/2015 OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT Obsah: I. Úvodem II. Současná právní úprava obchodního rejstříku III. Obchodní rejstřík pojem, zapisované osoby a

Více

Z rozhodovací činnosti Úřadu

Z rozhodovací činnosti Úřadu Z rozhodovací činnosti Úřadu Sdělení úvodem: Úřad pro ochranu osobních údajů se prostřednictvím následující stručné charakteristiky vyjadřuje k některým problematickým okruhům případů porušování povinností

Více

LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016

LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016 LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY V ROCE 2016 Obsah: I. Úvodem II. Občanské a obchodní právo III. Pracovní právo IV. Daňové předpisy V. Ostatní 2 ÚVOD I. Úvodem V dalším

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Skalský dvůr, 5.2.2014 Základní rysy nového občanského zákoníku Univerzální soukromoprávní předpis Posílení smluvní odpovědnosti

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD A DO Z

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD A DO Z OBLASTNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ BUDĚJOVICE Vás zve na třídenní seminář NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD A DO Z Lektor: JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D. Termín: 20.11. 22. 11. 2013 Čas: dopoledne: 9-12 hod. odpoledne:

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

PRÁVNÍ POSUDEK. Věc: PRÁVNÍ POSOUZENÍ SMLOUVY SVAZKU OBCÍ MIKROREGION POLABÍ UZAVŘENOU SE SPOLEČNOSTÍ EUROVISION, A.S.

PRÁVNÍ POSUDEK. Věc: PRÁVNÍ POSOUZENÍ SMLOUVY SVAZKU OBCÍ MIKROREGION POLABÍ UZAVŘENOU SE SPOLEČNOSTÍ EUROVISION, A.S. PRÁVNÍ POSUDEK Věc: PRÁVNÍ POSOUZENÍ SMLOUVY SVAZKU OBCÍ MIKROREGION POLABÍ UZAVŘENOU SE SPOLEČNOSTÍ EUROVISION, A.S. Vážení, na základě Vaší žádosti jsme provedli právní rozbor týkající se smlouvy svazku

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 *UOHSX00658ZO* UOHSX00658ZO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R40/2014/VZ-16792/2014/310/BRy Brno: 13. srpna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 13. 2. 2014, doručeném

Více

1 Základní informace o modulu...2. 2 Úvod do problematiky...3. 3 Právní normy...3. 4 Společné jmění manželů...3. 4.1 Aktiva SJM...

1 Základní informace o modulu...2. 2 Úvod do problematiky...3. 3 Právní normy...3. 4 Společné jmění manželů...3. 4.1 Aktiva SJM... [Zadejte text.] Obsah 1 Základní informace o modulu...2 2 Úvod do problematiky...3 3 Právní normy...3 4 Společné jmění manželů...3 4.1 Aktiva SJM...5 4.2 Pasiva SJM...6 5 Likvidace SJM vypořádáním...6

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 60/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Změny v řízení o neexistenci a o neplatnost manželství

Změny v řízení o neexistenci a o neplatnost manželství Změny v řízení o neexistenci a o neplatnost manželství JUDr. Karel Svoboda PhD. Nové předpisy hmotného a procesního práva pozměnily jak pojem neplatného či neexistujícího manželství, tak proceduru, která

Více

Advokátní kancelář. ul. Pražákova 1008/69. budova AZ TOWER. 639 00 Brno

Advokátní kancelář. ul. Pražákova 1008/69. budova AZ TOWER. 639 00 Brno Advokátní kancelář Telefon: + 420 511 189 510 Tel./Fax: + 420 511 189 511 ul. Pražákova 1008/69 E-mail: advokat.zh@usa.net budova AZ TOWER Zdeněk Hrouzek www.advokat-hrouzek.cz 639 00 Brno ČAK č. 4504,

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava od 1. 1. 2014 (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o

Více

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti 76 str. 1 76 Dohoda o pracovní činnosti Úplné znění 76 Dohoda o pracovní činnosti (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem

94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem 94048. Aby držba držbou byla aneb co může být jejím předmětem Zdroj: shutterstock.com Občanský zákoník jako nový kodex civilního práva přinesl změnu i v institutu držby, a to mimo jiné v podobě návratu

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008

Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Č. j. S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr V Brně dne 7. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Pracovní právo po novém občanském zákoníku

Pracovní právo po novém občanském zákoníku Miroslav Bělina, právnická fakulta UK Praha Pracovní právo po novém občanském zákoníku I. Ustanovení nového občanského zákoníku s přímým dopadem na zákoník práce. Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 29/2007-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Presumpce poctivosti a dobré víry

Presumpce poctivosti a dobré víry Výjezdní workshop z obchodního práva Obchodní právo v roce II 10. 12. dubna 2015 Presumpce poctivosti a dobré víry Tomáš Mach 3. ročník PF UK Resumé Práce se zabývá problematikou zakotvení zásady presumpce

Více

Zákon o nabídkách převzetí

Zákon o nabídkách převzetí 26. 6. 2008 Zákon o nabídkách převzetí Mgr. Tomáš Otruba JUDr. Ing. Petr Přecechtěl Mgr. Ing. Josef David Dne 1. dubna 2008 vstoupil v platnost zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 83/2010-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera

Více

Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku.

Praktický průvodce použitelnými právními předpisy v Evropské unii (EU), Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku. Obsah ÚVOD 4 1. Proč potřebujeme tohoto průvodce? 4 2. Pravidla ve zkratce 4 ČÁST I: VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ 6 1. Kterému systému sociálního zabezpečení podléhají zaměstnanci, kteří jsou dočasně vysláni do

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Afs 28/2004-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie

Více

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996,

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996, USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění

Více

Energetický regulační úřad. Ing. Alena Vitásková předsedkyně. Rozhodnutí

Energetický regulační úřad. Ing. Alena Vitásková předsedkyně. Rozhodnutí Energetický regulační úřad Ing. Alena Vitásková předsedkyně č. j.: 10893-22/2013-ERU V Jihlavě dne 4. července 2014 Rozhodnutí o rozkladu společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

Obchodní právo. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha

Obchodní právo. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha Obchodní právo Vysoká škola ekonomie a managementu Praha 2014 Obchodní právo JUDr. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2014 Vydání první. Všechna práva vyhrazena ISBN: 978-80-87839-30-0

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 5 Afs 54/2012 33 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, Mgr. Davida Hipšra, JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr.

Více

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku XXVIII. valné shromáždění a celostátní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.

2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. 2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. Obsah I. změny ve franšízingu v důsledku přijetí NOZ II. oblasti, které zůstaly bez zásadní změny III. oblasti, které zůstaly bez speciální

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009 OBSAH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009 OBSAH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 21. 10. 2009

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 *UOHSX005WAMT* UOHSX005WAMT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S92/2014/VZ-9251/2014/521/SWa Brno 2. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Vypracoval odbor bytové politiky, Ministerstvo

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012

Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012 Hlavní změny obchodního zákoníku od 1. 1. 2012 Dne 27.11. 2011 byl zveřejněn v Sbírce zákonů zákon č. 351/2011 ze dne 27.10. 2011, kterým se s účinností od 1.1. 2012 mění zákon č. 513/1991 Sb., v platném

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

Poskytování služeb při pronájmu bytu. Novinky v exekuci ve vztahu ke společnému jmění manželů. Exekutorské zástavní právo po rekodifikaci

Poskytování služeb při pronájmu bytu. Novinky v exekuci ve vztahu ke společnému jmění manželů. Exekutorské zástavní právo po rekodifikaci INSIGHT Č. 16 NO. 16 KVĚTEN MAY 2016 Poskytování služeb při pronájmu bytu Novinky v exekuci ve vztahu ke společnému jmění manželů Exekutorské zástavní právo po rekodifikaci Názory Analýzy Komentáře EDITORIAL

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Afs 119/2014-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje JUDr. Karla Šimky a ze soudců JUDr. Petra

Více

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11

PŘEDMLUVA... 9 POUŽITÉ ZKRATKY... 11 OBSAH PŘEDMLUVA.................................................. 9 POUŽITÉ ZKRATKY............................................ 11 1. Odpovědnost za vady a právo reklamovat....................... 13 1.1

Více

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s.

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s. Dokazování dluhu. Po ukončení následné kontroly podle Celního zákona tak není důvodu zahajovat pro účely doměření celního dluhu jakékoli nové daňové řízení podle 21 zák. o správě daní a poplatků; to bylo

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 *UOHSX00857UM* UOHSX00857UM PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 11. 2015,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 A 20/2002 OL - 80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

Vybrané aspekty insolvenčního zákona s důrazem na oblast nemovitostí

Vybrané aspekty insolvenčního zákona s důrazem na oblast nemovitostí Vybrané aspekty insolvenčního zákona s důrazem na oblast nemovitostí JUDr. Olga Humlová 19.února 2009 Základní údaje o insolvenčním zákonu č. 182/2006 Sb. ( IZ ) Nabytí účinnosti: 1. ledna 2008 Na řízení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 106/2011-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K 29 Af 44/2013-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 3/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Afs 8/2003 53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 99/2001-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr.

Více

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Překážky v práci na straně zaměstnavatele Překážky v práci na straně zaměstnavatele V průběhu plnění pracovních povinností mohou nastat situace, kdy zaměstnanec nemůže konat práci z důvodů na straně zaměstnavatele. Zákoník práce uvedenou problematiku

Více

S M Ě R N I C E pro odměňování obchodních zástupců, zabývajících se náborem pojištěnců pro VoZP ČR

S M Ě R N I C E pro odměňování obchodních zástupců, zabývajících se náborem pojištěnců pro VoZP ČR S M Ě R N I C E pro odměňování obchodních zástupců, zabývajících se náborem pojištěnců pro VoZP ČR 1. Základní ustanovení 1.1. Obchodním zástupcem VoZP ČR se může stát firma nebo občan ČR (dále jen OZ),

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 As 57/2014-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007KZG6* UOHSX007KZG6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0622/2015/VZ-29343/2015/523/LSt Brno 21. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

Univerzita Karlova Právnická fakulta JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE

Univerzita Karlova Právnická fakulta JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE Univerzita Karlova Právnická fakulta JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE Vypracovala: Iva Janíčková, 3. ročník Rok: 2012 OBSAH Abstrakt... 3 1. Úvod... 4 2. Pojmy jednání a podnikatel... 4 2.1 Jednání... 4 2.2 Podnikatel...

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4/2009 Rozhodnutí č. 19 krádež, zatajení věci

JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4/2009 Rozhodnutí č. 19 krádež, zatajení věci JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4/2009 Rozhodnutí č. 19 krádež, zatajení věci Pro odlišení trestných činů krádeže podle 247 tr. zák. a zatajení věci podle 254 tr. zák. v případě nálezu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 27/2010-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ ZMĚNY SMLUV, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL PROVEDEN VKLAD PRÁVA DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 4. 9. 2013 / Petr Měštánek, Marek Disman Cílem tohoto článku je zhodnotit možnosti provádění změn ve smlouvách, na jejichž

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko I. Vlastník veřejně přístupné účelové komunikace není oprávněn vybírat žádné platby od jejích uživatelů, byť by se zároveň jednalo o pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 písm. b/ lesního zákona).

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 104/2008-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

II. kapitola Vznik pracovního poměru. 1 Pracovní smlouva

II. kapitola Vznik pracovního poměru. 1 Pracovní smlouva 24 I Pracovní právo praktické II. kapitola Vznik pracovního poměru Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak. V případech

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 3/2012-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 3122/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Preambule. 1 Základní ustanovení

Preambule. 1 Základní ustanovení Jednací řád rozhodce Preambule Základním účelem rozhodčího řízení vedeného před rozhodcem Mgr. Marií Pluhařovou, zapsanou v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod ev.č.

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. Vypracoval

Více

Eliška Chalupová ZMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ STRAN SMLUV O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V SOUVISLOSTI S NABYTÍM ÚČINNOSTI ZÁKONA Č. 89/2012 SB.

Eliška Chalupová ZMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ STRAN SMLUV O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V SOUVISLOSTI S NABYTÍM ÚČINNOSTI ZÁKONA Č. 89/2012 SB. Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Eliška Chalupová ZMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ STRAN SMLUV O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V SOUVISLOSTI S NABYTÍM ÚČINNOSTI ZÁKONA Č. 89/2012 SB. Diplomová práce Vedoucí

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 33-38 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v

Více

VÝBĚROVÁ A POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU

VÝBĚROVÁ A POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU STR. 1/21 VÝBĚROVÁ A POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ Zadavatel / objednatel: Regionální hospodářská komora Severovýchodních Čech Vypracoval: Advokátní kancelář Všetečka & Seifert a spol. STR. 2/21 Podklady a východiska:

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Azs 6/2007-110 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA Spisová značka: 21 C 252/2007-217 ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl soudkyní JUDr. Blaženou Zakopalovou ve věci žalobce: Společenství vlastníků domu č.p. 2136,

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

Žaloba o určení vlastnického práva k pozemkům p.č. 1195/7, 1195/8 a 1195/9 v k.ú. Tábor

Žaloba o určení vlastnického práva k pozemkům p.č. 1195/7, 1195/8 a 1195/9 v k.ú. Tábor Okresnímu soudu v Táboře náměstí Mikoláše z Husi č. 43 390 17 Tábor Žalobce: Ing. arch. Martin Jirovský, nar... architekt a pedagog trvale bytem..., Tábor 390 01 Žalovaný: Lidl Česká republika v.o.s. se

Více

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 03 PROSINEC DECEMBER 2013. REKODIFIKACE Nová koncepce práva nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 03 PROSINEC DECEMBER 2013. REKODIFIKACE Nová koncepce práva nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku INSIGHT INSIGHT Č. NO. 03 PROSINEC DECEMBER 2013 REKODIFIKACE Nová koncepce práva nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku EDITORIAL OBSAH 03 NOVÁ KONCEPCE PRÁVA NEMOVITÝCH VĚCÍ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Protržení firemního závoje odpovědnost společníků za protahování krizové situace a opožděné podání insolvenčního návrhu

Protržení firemního závoje odpovědnost společníků za protahování krizové situace a opožděné podání insolvenčního návrhu Protržení firemního závoje odpovědnost společníků za protahování krizové situace a opožděné podání insolvenčního návrhu JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ Dnem 1. ledna 2012 došlo k významné změně v insolvenčním právu.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Uzavření manželství. Zpracovala: Zuzana Janušová

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Uzavření manželství. Zpracovala: Zuzana Janušová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Uzavření manželství Zpracovala: Zuzana Janušová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva Diplomová

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 67/2009-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 264/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

34 34b. Náležitosti pracovní smlouvy. Úplné znění

34 34b. Náležitosti pracovní smlouvy. Úplné znění NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI 34 34b str. 1 34 34b Náležitosti pracovní smlouvy Úplné znění 34 (1) Pracovní smlouva musí obsahovat a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 8 OBECNÁ USTANOVENÍ... 8 Předmět úpravy... 8 Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie... 8 Nutně použitelná ustanovení právních předpisů...

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 48/2009-91 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004LR5B* UOHSX004LR5B PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R120,124/2012/VZ-16183/2013/310/MLr Brno 28. srpna 2013 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 4. 2012

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 *UOHSX003TIPV* UOHSX003TIPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více