ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář TEXTOVÁ ČÁST DATUM I/2013

2 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ KOLEKTIV Městský úřad Nový Bor Stavební úřad a úřad územního plánování Náměstí Míru Nový Bor Obec Mařenice Mařenice Mařenice Ing. arch. Michal Čapek (č. autorizace: 3897) ŽALUDA, projektová kancelář Železná 493/20, Praha 1 kancelář: Blanická 922/25, Praha 2 tel./fax: / Ing. Eduard Žaluda Ing. arch. Michal Čapek Ing. Renata Kašpárková Ing. Kristina Kuchařová Ing. Roman Vodný Mgr. Vít Holub Petr Schejbal DATUM ZPRACOVÁNÍ: leden 2013

3 ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je v územním plánu Mařenice vymezeno k datu Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres). 2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT 2.1 Vymezení řešeného území Řešeným územím je správní území obce Mařenice tvořené čtyřmi katastrálními územími Mařenice, Mařeničky, Horní Světlá pod Luží a Dolní Světlá pod Luží (okres Česká Lípa, Liberecký kraj). 2.2 Koncepce rozvoje území obce Koncepce rozvoje území obce je vyjádřena následujícími body: reagovat na požadavky vyplývající ze zařazení obce ve specifické oblasti nadmístního významu SOB2 Lužické hory; posilovat význam obce jako střediska cestovního ruchu, optimálně využít přírodního a kulturně historického potenciálu území Lužických hor; vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu jako významného sektoru ekonomiky, rozvojové aktivity koordinovat s obdobnými aktivitami v sousedních obcích; posilovat přeshraniční spolupráci, zejména vazby na sousední region Žitavské hory (Zittauer Gebirge); rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro rekreaci a cestovní ruch, která je podmínkou pro delší pobyt návštěvníků v území; koncepci rozvoje formulovat s ohledem na vysokou estetickou hodnotu území vyjádřenou odstupňovanou ochranou v rámci CHKO; vytvořit územní podmínky pro optimální plošný a prostorový rozvoj obce, rozvoj koordinovat s ochranou přírodních, urbanistických, civilizačních a kulturně historických hodnot území; podporovat zejména alternativní a specifické formy cestovního ruchu (cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika, ekoturistika); respektovat specifický krajinný ráz území; navázat na koncepci stanovenou v platné ÚPD; respektovat stávající uspořádání sídel, stabilizovat osídlení a vytvořit podmínky pro mírný populační růst obce; umožnit komplexní rozvoj veřejné infrastruktury, zejména občanského vybavení a systému technické infrastruktury; umožnit obnovu původní cestní sítě a propojení turisticky atraktivních míst (Luž, Krkavčí kameny); odpovědně prověřit záměry rozvoje sportovně rekreační vybavenosti s ohledem na ochranu hodnot území (zejména lyžařské areály); upřednostnit obnovu stávajících opuštěných areálů a zaniklých objektů před realizací nových zastavitelných ploch; podporovat polyfunkční využívání krajiny a agroenvironmentálně orientované zemědělství. 2.3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území je vyjádřena následujícími body: vytvářet podmínky pro ochranu všech kulturně historických hodnot v území; zastavitelné plochy vymezovat výlučně ve vazbě na zastavěná území; ŽALUDA, projektová kancelář 2

4 volnou krajinu chránit před nekoordinovanou zástavbou; respektovat základní urbanistické členění řešeného území; v zastavěném území vytvořit podmínky zejména pro intenzifikaci jeho využití a obnovu, popř. údržbu stávající zástavby Územním plánem je stanovena ochrana a rozvoj následujících hodnot: Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturní Kromě kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, a faktu, že řešené území je územím s archeologickými nálezy, je územním plánem stanovena ochrana následujících hodnot: kulturně historické stopy krajiny (kulturní krajina s dochovanými krajinnými strukturami plužiny, historicky utvářená cestní síť, turistický význam místa); objekty v památkovém zájmu (památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, místně specifické skalní reliéfy, výjimečně dochované soubory severočeských roubených domů tvořících téměř 70% objektů obytné zástavby v řešeném území); osada Myslivny (Jägersdorf) dochovaný soubor objektů lidové architektury se specifickým řádkovým uspořádáním zástavby; Přírodní hodnoty Kromě chráněných území přírody dle zvláštních předpisů (velkoplošná a maloplošná ZCHÚ, VKP dané ze zákona, památný strom) a zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jsou územní plánem chráněny následující přírodní hodnoty: prvky územního systému ekologické stability nadregionálního regionálního a lokálního charakteru včetně významných ploch zeleně plnících funkci interakčních prvků; specifický krajinný ráz území (charakter krajiny kuželových kup); rozmanitost krajinných ploch krajinné formace, plužiny, břehové porosty, remízy, meze, solitérní stromy i skupinové porosty ve volné krajině; plochy vymezené v územním plánu jako plochy přírodní (NP), plochy lesní (NL) a plochy smíšené nezastavěného území (NS); údolní niva Svitávky jako mimořádný VKP Hodnoty civilizační a technické V řešeném území je nutné v souladu se stanovenými prioritami koncepce chránit a rozvíjet následující civilizační a technické hodnoty: funkčně a prostorově jednoznačně definované plochy s rozdílným způsobem využití v urbanizovaném území, cestní síť v krajině, značené turistické a cyklistické trasy, navržené turistické koridory; systémy technické a dopravní infrastruktury jako základní hodnoty nezbytné pro trvalé bydlení; plochy veřejných prostranství s významem míst kulturního a společenského dění v obci; občanská vybavenost veřejného charakteru, sportovní lyžařské areály. 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1 Urbanistická koncepce Při využívání území je nutné dodržovat následující zásady: zachovat přirozenou nejednoznačnost urbanizovaných ploch; ŽALUDA, projektová kancelář 3

5 stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a zastavitelných ploch tak, aby byla zajištěna hospodárnost jejich využití a minimalizovány negativní vlivy sídla na okolní nezastavěné území; zastavitelné plochy situovat do urbanizačních os, jako logické pokračování vývoje sídel (extenze nebo doplnění zastavěného území podél cest a podél vodních toků), při vymezování zastavitelných ploch respektovat stávající kompoziční vztahy, zejména geomorfologii území a historicky vytvořené struktury a vazby v krajině; nevytvářet nové izolované plochy v krajině; umožnit realizaci protipovodňových opatření na Svitávce, zvyšovat retenční schopnost krajiny; zachovat rozsah zástavby v lokalitě Myslivny (Jägersdorf); podporovat integraci vzájemně se nerušících funkcí; stanovit optimální funkční využití zaniklých objektů a opuštěných areálů zemědělské výroby, prověřit možnosti jejich využití pro účely alternativních forem zemědělství s vazbou na sportovně rekreační funkce; umožnit vedení multifunkčních turistických koridorů republikového a mezinárodního významu (D42, M2, NR2, MN_P_E3) po stávajících dopravních plochách; V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6: Plochy bydlení tvoří dominantní funkci v urbanizovaném území. o o Bydlení - v rodinných domech venkovské (BV1) zahrnují stabilizované plochy v katastrálním území Mařenice, Dolní Světlá pod Luží a Mařeničky. Územním plán vymezuje plochy přestavby a zastavitelné plochy bydlení (BV1) - D5, D6, D8 v Dolní Světlé, M6, M7, M11, M14 a M16 v Mařenicích a N1 v Mařeničkách. Bydlení - v rodinných domech venkovské (BV2) zahrnují stabilizované plochy v katastrálním území Horní Světlá pod Luží. vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení (BV2) - H1, H3, H5, H6, H9, H14 - H16 v Horní Světlé a M18 v Mařenicích. Plochy občanského vybavení - jsou členěny na následující plochy s rozdílným způsobem využití: o o o o Občanské vybavení veřejná infrastruktura (OV) územním plánem jsou vymezeny pouze plochy stabilizované (objekt obecního úřadu, areál kostela sv. Máří Magdalény a kaple na Kalvárii v Mařenicích a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice. Občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) zahrnují stabilizované plochy komerční občanské vybavenosti (objektů ubytovacích a stravovacích zařízení). Vymezeny jsou zastavitelné plochy a plochy přestavby H11, H12, H18 H20 v Horní Světlé a N3 v Mařeničkách. Občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) územním plánem je vymezena stabilizovaná plocha severovýchodně od kostela sv. Máří Magdalény v Mařenicích. Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy H7, H8 v Horní Světlé a N2 v Mařeničkách. Občanské vybavení hřbitovy (OH) vymezeny jsou stabilizované plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť v Horní Světlé, Dolní Světlé a v Mařeničkách. Plochy veřejných prostranství (PV) vymezeny jsou stabilizované plochy za Starou hospodou v Dolní Světlé a v Mařenicích v prostoru před obecním úřadem a před kostelem sv. Máří Magdalény. Územním plánem je vymezena plocha přestavby H2 na západním konci Horní Světlé. Plochy dopravní infrastruktury jsou členěny na následující plochy s rozdílným způsobem využití: o o Dopravní infrastruktura - silniční (DS) zahrnují stabilizované plochy komunikační sítě (silnice III. třídy, místní a účelové komunikace, manipulační a odstavné plochy). Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby D1, D3 a v rámci plochy D8 v Dolní Světlé, M1, M2, M5 a M13 v Mařenicích. Dopravní infrastruktura - železniční (DZ) vymezeny jsou stabilizované plochy dráhy okrajově zasahující do řešeného území (při západní hranici k.ú. Horní Světlá). ŽALUDA, projektová kancelář 4

6 Plochy technické infrastruktury technická infrastruktura - inženýrské sítě (TI) stávající technická infrastruktura je v území zastoupena liniovým vedením inženýrských sítí a souvisejícím zařízením. Územním plánem je vymezena plocha přestavby H17 na Myslivnách a zastavitelná plocha M15 na jihozápadním konci Mařenic pro realizaci ČOV. Plochy výroby a skladování jsou členěny na následující plochy s rozdílným způsobem využití: o o o Výroba a skladování lehký průmysl (VL) vymezeny jsou stávající plochy výroby jihovýchodně od kostela sv. Máří Magdalény v Mařenicích. Výroba a skladování zemědělská výroba (VZ) v řešeném území představují stabilizované plochy zemědělské výroby jihovýchodně od kostela sv. Máří Magdalény. Územním plánem je vymezena zastavitelná plocha D9 v Dolní Světlé a zastavitelná plocha H4 v Horní Světlé. Výroba a skladování agroturistika (VA) vymezeny jsou plochy přestavby D7 v Dolní Světlé a N4 v Mařeničkách na plochách bývalých zemědělských areálů a zastavitelná plocha D4 v Dolní Světlé. Plochy specifické vymezeny jsou stabilizované plochy staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu. Podrobné podmínky pro zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou stanoveny v kapitole 3.3. a Vymezení systému sídelní zeleně Systém sídelní zeleně představuje následující plocha s rozdílným způsobem využití (podmínky využití jsou stanoveny v kapitole 6.): Zeleň přírodního charakteru (ZP) zahrnuje stabilizované plochy přírodního charakteru v zastavěném území. vymezuje následující plochy zeleně: H10 plochy s rozdílným způsobem využití podmínky využití plochy/p část obce rozloha (ha) - v ploše není možné umisťovat žádné stavby a zařízení Horní Světlá 4,56 M3-0,31 M4 zeleň přírodního charakteru (ZP) - 0,73 M8 - Mařenice 2,64 M9-0,19 M17-0,33 Mimo plochy s rozdílným způsobem využití ZP je systém sídelní zeleně tvořen: - plochami zeleně, které jsou v územním plánu zahrnuty do jiných ploch s rozdílným způsobem využití. Jsou tvořeny veřejnou zelení v plochách veřejných prostranství (PV), zelení soukromou (zahrady, sady) v plochách (BV1, BV2), zelení v plochách občanského vybavení (OV, OM, OS, OH), zelení v plochách dopravní infrastruktury (DS) a výroby (VL, VZ, VA) apod. Koncepce systému sídelní zeleně stanovuje následující zásady: - na plochách zeleně lze umisťovat stavby a zařízení slučitelné s účelem ploch zeleně, zejména stavby a zařízení technické infrastruktury; - plochy zeleně budou vymezovány v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, zejména pak v rámci zastavitelných ploch (zejména pro bydlení) jako specifická součást veřejných prostranství. 3.3 Vymezení zastavitelných ploch V územním plánu Mařenice jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: ŽALUDA, projektová kancelář 5

7 plochy s rozdílným způsobem využití podmínky využití plochy, p část obce rozloha (ha) H1 H3 bydlení v rodinných domech venkovské (BV2) - realizovat max. 1 hlavní objekt - koeficient zastavěné plochy KZP 0,2 - realizovat max. 1 hlavní objekt - koeficient zastavěné plochy KZP 0,2 0,09 0,13 H4 výroba a skladování zemědělská výroba (VZ) - maximální zastavěná plocha: 400 m 2 0,51 H5 H6 bydlení v rodinných domech venkovské (BV2) - realizovat max. 1 hlavní objekt - koeficient zastavěné plochy KZP 0,2 - realizovat max. 1 hlavní objekt - koeficient zastavěné plochy KZP 0,2 0,30 0,18 H7 H8 občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) - maximální zastavěná plocha: 300 m 2 - maximální zastavěná plocha: 300 m 2 Horní Světlá 0,74 0,81 H9 bydlení v rodinných domech venkovské (BV2) - realizovat max. 1 hlavní objekt - koeficient zastavěné plochy KZP 0,2 0,26 H11 občanské vybavení - maximální zastavěná plocha: 400 m 2 0,25 komerční zařízení malá a střední (OM) H12 0,08 H14 - realizovat max. 1 hlavní objekt - koeficient zastavěné plochy KZP 0,2 0,36 H15 bydlení v rodinných domech venkovské (BV2) - realizovat max. 1 hlavní objekt - koeficient zastavěné plochy KZP 0,2 0,28 H16 - realizovat max. 1 hlavní objekt - koeficient zastavěné plochy KZP 0,2 0,38 D3 dopravní infrastruktura silniční (DS) - 0,02 D4 výroba a skladování agroturistika (VA) - maximální zastavěná plocha: 400 m 2 0,17 D5 D6 D8 bydlení v rodinných domech venkovské (BV1) bydlení v rodinných domech venkovské (BV1) - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - realizovat max. 1 hlavní objekt - realizovat max. 1 hlavní objekt Dolní Světlá 1,32 0,27 0,29 D9 výroba a skladování zemědělská výroba (VZ) - maximální zastavěná plocha: 400 m 2 0,74 M3-0,31 zeleň přírodního charakteru (ZP) M4 - Mařenice 0,73 M6 bydlení v rodinných domech venkovské (BV1) - realizovat max. 1 hlavní objekt 0,16 ŽALUDA, projektová kancelář 6

8 M7 M8 M9 M11 M13 M14 M15 M16 M17 N1 N2 N3 bydlení v rodinných domech venkovské (BV1) zeleň přírodního charakteru (ZP) zeleň přírodního charakteru (ZP) bydlení v rodinných domech venkovské (BV1) dopravní infrastruktura silniční (DS) bydlení v rodinných domech venkovské (BV1) technická infrastruktura inženýrské sítě (TI) bydlení v rodinných domech venkovské (BV1) zeleň přírodního charakteru (ZP) bydlení v rodinných domech venkovské (BV1) občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) - realizovat max. 1 hlavní objekt -max. výška objektu: 8 m 0,27-2,84-0,21 - realizovat max. 1 hlavní objekt 0,22 Mařenice - 0,01 - realizovat max. 1 hlavní objekt 0,12-2,11 - realizovat max. 1 hlavní objekt 0,21-0,33 - realizovat max. 1 hlavní objekt - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - územní studii zpracovat společně pro plochy N2 a N3 Mařeničky 0,44 0,89 0,69 P: Pojem koeficient zastavěné plochy KZP a hlavní objekt je definován v Příloze č. 1 VYMEZENÍ POJMŮ, která je součástí textové části ÚP Mařenice. Pro zastavitelné plochy D5, N2, N3 bude KZP stanoven v rámci územní studie, kterou jsou jednotlivé plochy podmíněny. 3.4 Vymezení ploch přestavby V řešeném území jsou vymezeny následující plochy přestavby: plochy s rozdílným způsobem využití podmínky využití plochy, p část obce rozloha (ha) H2 veřejná prostranství (PV) - 0,02 H17 H18 technická infrastruktura inženýrské sítě (TI) občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) - 0,03 - architektonická část navazující PD bude zpracována autorizovaným architektem - maximální zastavěná plocha: 200 m 2 - koeficient zastavěné plochy KZP 0,2 Horní Světlá 0,06 H19 občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) - architektonická část navazující PD bude zpracována autorizovaným architektem - maximální zastavěná plocha: 400 m 2 H20 0,17 D1 D7 dopravní infrastruktura silniční (DS) výroba a skladování agroturistika (VA) - 0,24 - prověření územní studií jako podmínka Dolní Světlá pro rozhodování 2,29 - maximální zastavěná plocha: 400 m 2 0,1 ŽALUDA, projektová kancelář 7

9 M1 M2 M5 M18 N4 dopravní infrastruktura silniční (DS) dopravní infrastruktura silniční (DS) dopravní infrastruktura silniční (DS) bydlení v rodinných domech venkovské (BV2) zeleň přírodního charakteru (ZP) výroba a skladování agroturistika (VA) - 0,01-0,03 - Mařenice 0,04 - realizovat max. 4 hlavní objekt - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování 1,75 - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování Mařeničky 1,28 - maximální zastavěná plocha: 400 m 2 P: Pojem koeficient zastavěné plochy KZP je definován v Příloze č. 1 VYMEZENÍ POJMŮ, která je součástí textové části ÚP Mařenice. Pro plochy přestavby D7, M18, N4 bude KZP stanoven v rámci územní studie, kterou jsou jednotlivé plochy podmíněny. 4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1 Občanské vybavení Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanského vybavení vymezuje následující plochy s rozdílným způsobem využití: Občanské vybavení veřejná infrastruktura (OV) Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) stanovuje následující zásady: - plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) ve struktuře obce chránit a přednostně využívat pro veřejné účely; - případné komerční využívání těchto ploch musí být v souladu s veřejným zájmem a v návaznosti na něj, zejména související a doplňkové služby. Občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) Územním plánem jsou kromě stabilizovaných ploch vymezeny následující zastavitelné plochy a plochy přestavby: plochy s rozdílným způsobem využití podmínky využití plochy/p část obce rozloha (ha) H11 občanské vybavení - maximální zastavěná plocha: 400 m 2 0,25 komerční zařízení malá a H12 střední (OM) 0,08 H18 H19 občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) - architektonická část navazující PD bude zpracována autorizovaným architektem - maximální zastavěná plocha: 200 m 2 - koeficient zastavěné plochy KZP 0,2 - architektonická část navazující PD bude zpracována autorizovaným architektem - maximální zastavěná plocha: 400 m 2 Horní Světlá Horní Světlá H20 0,17 N3 občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - územní studii zpracovat společně pro plochy N2 a N3 0,06 0,24 Mařeničky 0,69 ŽALUDA, projektová kancelář 8

10 P: Pojem koeficient zastavěné plochy KZP je definován v Příloze č. 1 VYMEZENÍ POJMŮ, která je součástí textové části ÚP Mařenice. Plochy občanského vybavení komerčního charakteru mohou být v souladu s přípustným a podmíněně přípustným využitím součástí dalších ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch pro bydlení (BV1, BV2). Občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) Územním plánem jsou vymezeny plochy stabilizované a následující plochy zastavitelné: plochy s rozdílným způsobem využití podmínky využití plochy/p část obce rozloha (ha) H7 H8 N2 občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) - maximální zastavěná plocha: 300 m 2 - maximální zastavěná plocha: 300 m 2 - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - územní studii zpracovat společně pro plochy N2 a N3 Horní Světlá 0,74 0,81 Mařeničky 0,89 P: Pojem koeficient zastavěné plochy KZP je definován v Příloze č. 1 VYMEZENÍ POJMŮ, která je součástí textové části ÚP Mařenice Občanské vybavení hřbitovy (OH) vymezuje pouze stabilizované plochy. 4.2 Veřejná prostranství Jako veřejná prostranství jsou územním plánem vymezeny prostorotvorné a přilehlé komunikační plochy v zastavěném území. V rámci této plochy s rozdílným způsobem využití jsou zahrnuty rovněž související plochy veřejné zeleně. Veřejná prostranství (PV) em jsou vymezeny plochy stabilizované a následující plocha přestavby: plocha s rozdílným způsobem využití podmínky využití plochy/p část obce rozloha (ha) H2 veřejná prostranství (PV) - Horní Světlá 0,02 Obecné podmínky stanovené pro veřejná prostranství: - na veřejných prostranstvích lze umísťovat stavby a zařízení slučitelné s účelem veřejných prostranství, zejména stavby a zařízení technické infrastruktury; - v rámci zastavitelných ploch bydlení (BV1, BV2) a ploch občanského vybavení (OM, OV) budou v územních studiích a navazujících dokumentacích navrhovány dostatečné plochy veřejných prostranství. 4.3 Dopravní infrastruktura Doprava silniční V řešeném území je vymezen stabilizovaný systém silnic III. třídy doplněný místními a účelovými komunikacemi. V rámci koncepce dopravní infrastruktury jsou v územním plánu vymezeny následující zastavitelné plochy a plochy přestavby: plocha s rozdílným způsobem využití podmínky využití plochy/p část obce rozloha (ha) D1-0,1 Dolní Světlá D3 dopravní infrastruktura - 0,02 M1 silniční (DS) - 0,01 Mařenice M2-0,03 ŽALUDA, projektová kancelář 9

11 M5 dopravní infrastruktura - 0,04 Mařenice M13 silniční (DS) - 0,01 Pro jednotlivé zastavitelné plochy budou vybudovány, resp. prodlouženy místní komunikace napojené na stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem zástavby zejména u rozsáhlejších zastavitelných ploch. Umístění komunikací v rámci jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestavby bude předmětem řešení navazujících stupňů projektových dokumentací. Územním plánem je dále vymezena plocha smíšená nezastavěného území dopravní (NSzpd) s minimálními nároky na stavební úpravy, vymezená v nezastavitelném území jako plocha změny v krajině: H13 plocha s rozdílným způsobem využití plochy smíšené nezastavěného území dopravní (NSzpd) podmínky využití plochy/p část obce rozloha (ha) - Horní Světlá 1,08 Hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití ploch je stanoveno v kapitole Doprava železniční Není navrhována změna koncepce Komunikace pro pěší, turistické trasy a koridory Komunikace pro pěší Není navrhována změna koncepce. Samostatné chodníky nejsou v územním plánu vymezeny, jejich realizace je umožněna v rámci hlavního a přípustného využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití (zejména ploch dopravní infrastruktury silniční, ploch veřejných prostranství, atd.). Turistické trasy a koridory Územním plánem jsou stabilizovány stávající turistické trasy a dále jsou vymezeny a upřesněny trasy multifunkčního turistického koridoru D42 a mezinárodního turistického pěšího koridoru MN_P_E3: funkce/účel podmínky využití, zásady pro provoz D42 multifunkční turistický koridor turistické koridory jsou v řešeném území vedeny po stávajících komunikacích bez nových územních nároků, MN_P_E3 mezinárodní turistický pěší koridor (MN_P) podmínky a zásady pro provoz jsou stanoveny příslušnými právními předpisy V souvislosti se záměrem multifunkčního turistického koridoru D42 jsou územním plánem vymezeny samostatně pěší, cyklistické a lyžařské běžecké trasy utvářející základní síť průchodnosti území pro nemotorovou dopravu. Realizace turistických tras je umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití Cyklistická doprava Územním plánem jsou stabilizovány stávající cyklistické trasy. V rámci koncepce cyklistické dopravy je územním plánem vymezen a upřesněn mezinárodní cyklokoridor M2 a nadregionální cyklokoridor NR 2: funkce/účel podmínky využití, zásady pro provoz M2 mezinárodní cyklokoridor cyklokoridory jsou v řešeném území vedeny po stávajících komunikacích bez nových územních nároků, podmínky a zásady pro provoz jsou stanoveny příslušnými právními NR 2 nadregionální cyklokoridor předpisy Realizace cyklotras je umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití Lyžařské běžecké a sjezdové tratě Stávající lyžařský areál v Horní a Dolní Světlé je územním plánem stabilizován. ŽALUDA, projektová kancelář 10

12 Územním plánem je kromě ploch stabilizovaných vymezena územní rezerva R1: R1 plocha s rozdílným způsobem využití plochy smíšené nezastavěného území sportovní (NSzps) podmínky využití plochy/p část obce - Dolní Světlá Realizace běžkařských tras je umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 4.4 Technická infrastruktura Koncepce zásobování vodou Návrh koncepce zásobování pitnou vodou Koncepce zásobování pitnou vodou se do roku 2025 nemění. V částech obce Horní a Dolní Světlá a Mařenice se předpokládá postupné doplnění vodovodní sítě v nově navržených zastavitelných plochách, a vzhledem ke stáří stávajícího vodovodního řadu a přípojek (především v Horní Světlé), rekonstrukce opotřebovaných a dožívajících zařízení. Pro část obce Mařeničky je uvažováno s následujícími opatřeními: - napojení Mařeniček na stávající vodovodní řad v Mařenicích, podmíněné zkapacitněním trasy stávajícího vodovodu v Mařenicích, - využití stávajících studní v Mařeničkách a realizace nových automatických tlakových posilovacích stanic. Do doby realizace jednoho z navrhovaných opatření, bude zásobování vodou v Mařeničkách řešeno individuálně. Zásobování zastavitelných ploch pitnou vodou v dosahu vodovodní sítě bude řešeno prodloužením stávajících řadů a napojením na vodovodní systém. U objektů mimo dosah vodovodního systému bude zásobování vodou řešeno individuálním způsobem. Rozvody vody v zastavěném území a zastavitelných plochách budou umísťovány přednostně v plochách veřejných prostranství a v plochách pro dopravu, vodovodní řady budou v maximální míře zokruhovány. Zásobování požární vodou Některé úseky stávajícího vodovodního systému slouží i pro zajištění požární ochrany zásobovaného území. Kapacita zdrojů a dimenze hlavních řadů zajišťuje pro běžnou zástavbu dodávku požární vody v potřebném tlaku. V koncových úsecích vodovodní sítě menších profilů nebo u atypických požadavků na potřebu požární vody je nutno situaci posoudit individuálně a případně řešit dodávku požární vody i jiným způsobem (využít dalších zdrojů vody pro případný požární zásah). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou V době výpadku dodávky pitné vody bude zásobování zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den/obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prysk. Zásobování pitnou vodou bude dále doplňováno vodou balenou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu či z domovních studní Koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod Návrh koncepce kanalizace navrhuje pro obec Mařenice vybudování oddílné kanalizace vyústěné na navrhovanou ČOV - zastavitelná plocha M15 v Mařenicích, pro osadu Myslivny je vymezena plocha přestavby H17: funkční zařazení podmínky využití plochy/p část obce rozloha (ha) H17 technická Horní Světlá 0,03 infrastruktura p: plochy pro realizaci ČOV M15 inženýrské sítě (TI) Mařenice 2,11 v budoucnu počítá s postupným napojením zastavitelných i stabilizovaných ploch na navrhovaný systém odkanalizování včetně napojení na navrhovanou čistírnu odpadních vod. U objektů mimo ŽALUDA, projektová kancelář 11

13 dosah kanalizačního systému budou odpadní vody likvidovány individuálním způsobem (bezodtokové jímky, domovní čistírny odpadních vod). Do doby vybudování oddílného kanalizačního systému spolu s ČOV budou nově realizované objekty odkanalizovány individuálním způsobem v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní ČOV. Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, výskytu vyhovujícího recipientu, atd.) je možné pro čištění odpadních vod využít domovní ČOV nebo jiná zákonná řešení. Koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod stanovuje následující zásady: - srážkové vody z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře likvidovat přímo na pozemcích (akumulací zálivkou, vsakováním); - při zástavbě dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo k výraznému zhoršení odtokových poměrů v území Zásobování elektrickou energií Návrh koncepce zásobování elektrickou energií Není navrhována změna koncepce zásobování elektrickou energií. Požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se přezbrojí a osadí většími transformátory, příp. výstavbou nových trafostanic s vrchní primární přípojkou. V případě vzniku většího výrobního odběru bude situace řešena přezbrojením, příp. výstavbou nové trafostanice s vrchní primární přípojkou. Primární rozvod Primární rozvodný systém zůstane zachován. Sekundární rozvod Zastavitelné plochy budou připojovány kabelovým sekundárním vedením. Stávající nadzemní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně kabelizována Telekomunikace, radiokomunikace Není navrhována změna koncepce Zásobování teplem a plynem Není navrhována změna koncepce zásobování teplem. V rámci koncepce plynofikace bude prověřena možnost plynofikace Mařenic nově navrženým STL plynovodním řadem zásobovaným z RS VTL/STL Kunratice u Cvikova napojené z dálkového plynovodu VTL DN300 Nový Bor Cvikov Liberec. Objekty, které nebudou napojeny na rozvod zemního plynu, je vhodné vytápět jiným druhem ekologicky šetrnějšího paliva Nakládání s odpady Koncepce v oblasti odstraňování odpadů je vyhovující. Ve lhůtě aktualizace je uvažováno se zachováním stávajícího způsobu likvidace odpadů. V řešeném území nejsou navrhovány plochy pro skládkování. Samostatné zastavitelné plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady nejsou vymezeny. Shromažďovací plochy pro tříděný odpad je možno umísťovat v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jako zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území. ŽALUDA, projektová kancelář 12

14 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 5.1 Koncepce uspořádání krajiny, opatření v krajině Uspořádání krajiny není územním plánem měněno. V krajině nejsou navrhována nová sídla, celková koncepce uspořádání krajiny preferuje zachování a ochranu ploch přírodních, lesních a ploch smíšených nezastavěného území. Při využívání území je nutné dodržovat následující zásady: účelně členit krajinu na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití; chránit volnou krajinu před zastavěním, zástavbu umísťovat v přímé vazbě na zastavěné území a v dosahu stávající dopravní a technické infrastruktury; vytvořit podmínky pro realizaci protipovodňových opatření na Svitávce; chránit přírodní plochy v území a další ekologicky stabilnější fragmenty krajiny (skladebné prvky ÚSES); podporovat obnovu charakteristické struktury krajiny, zejména chránit a obnovovat dochované plužiny, zakládat prvky krajinné zeleně, obnovovat mimosídelní cesty; zemědělskou krajinu členit (ale neuzavírat) rozptýlenou zelení, umožňující průhledy krajinou pro zvýraznění její hloubky nebo jejích dominant; vytvořit podmínky pro zvýšení retenční schopnosti krajiny; zachovat a dále postupně zvyšovat fyzickou a biologickou prostupnost krajiny; nevytvářet nové negativní dominanty území; Nezastavěné území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6: Plochy vodní a vodohospodářské (W) zahrnují stabilizované plochy vodních toků a vodních ploch v zastavěném i nezastavěném území. Plochy lesní (NL) zahrnují stabilizované plochy zejména na pozemcích určených k plnění funkce lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury Územním plánem je vymezena následující plocha k zalesnění: plocha s rozdílným způsobem využití podmínky využití plochy/p část obce rozloha (ha) M19 plochy lesní (NL) - Mařenice 0,13 Plochy přírodní (NP) územním plánem jsou vymezeny plochy s jednoznačnou prioritou ochrany přírody, v řešeném území zahrnují skladebné části územního systému ekologické stability (biocentra), zvláště chráněná území, evropsky významné lokality. Plochy smíšené nezastavěného území (NS) jsou vymezeny jako plochy funkčně nevyhraněné. Podmínky využití ploch jsou stanoveny s ohledem na indexy funkcí, které byly ploše přiřazeny: o o zemědělské, přírodní (zp) zahrnují stabilizované plochy s přírodní funkcí a zemědělské prvovýroby převážně extenzivního charakteru s mimoprodukčním významem. zemědělské, přírodní, rekreačně pobytové (zpc) zahrnují stabilizované plochy s přírodní funkcí, funkcí zemědělské prvovýroby převážně extenzivního charakteru s mimoprodukčním významem a funkcí umožňující rekreační využívání krajiny pobytového charakteru, v řešeném území představují stabilizované plochy sezónních tábořišť. ŽALUDA, projektová kancelář 13

15 o zemědělské, přírodní, sportovní (zps) zahrnují stabilizované plochy s přírodní funkcí, funkcí zemědělské prvovýroby převážně extenzivního charakteru s mimoprodukčním významem a se sportovní funkcí (lyžařský sjezdový areál v Horní a Dolní Světlé). Územním plánem je vymezena následující územní rezerva: plocha s rozdílným způsobem využití podmínky využití plochy/p část obce R1 plochy smíšené nezastavěného území sportovní (NSzps) p plocha pro realizaci přibližovacího vleku ke stávajícímu vleku Na třináctce v k.ú. Dolní Světlá Dolní Světlá o zemědělské, přírodní, kulturně rekreační (NSzpk) zahrnují stabilizované plochy s přírodní funkcí, funkcí zemědělské prvovýroby převážně extenzivního charakteru s mimoprodukčním významem a s kulturně rekreační funkcí jižně od Horní Světlé. o zemědělské, přírodní, dopravní (NSzpd) zahrnují stabilizované plochy s přírodní funkcí, funkcí zemědělské prvovýroby převážně extenzivního charakteru s mimoprodukčním významem a jsou nově vymezeny jako sezónní odstavné plochy s minimem stavebních úprav pro potřeby zimní rekreace. H13 plocha s rozdílným způsobem využití plochy smíšené nezastavěného území dopravní (NSzpd) podmínky využití plochy/p část obce rozloha (ha) - Horní Světlá 1,08 Další zásady: - příklon k extenzívnímu hospodaření na zemědělských pozemcích; - obnova tradice solitérních stromů v krajině jako orientačních bodů, zviditelnění hranic pozemků, výsadba k objektům apod. s využitím druhově původních dřevin, ochrana stávajících solitérních dřevin v krajině; - doplnění mimolesní zeleně v podobě liniové zeleně podél polních cest a vodotečí či remízů (významné plochy zeleně plnící funkci interakčních prvků), ozelenění druhově původními dřevinami. Podmínky pro změny využití ploch Bez nutnosti změny využití ploch s rozdílným způsobem využití lze měnit jejich využití způsobem níže uvedeným za podmínky, že se bude jednat o plochy o rozloze do 1 ha a v případě zemědělských ploch třídy ochrany IV a V: - plochy zemědělské na plochy lesní nebo na plochy vodní a vodohospodářské - plochy lesní na plochy zemědělské nebo na plochy vodní a vodohospodářské - plochy vodní a vodohospodářské na plochy zemědělské nebo na plochy lesní Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy lze v rámci komplexních pozemkových úprav měnit využití území u uvedených kultur bez nutnosti změny územního plánu po projednání dle platných právních předpisů následujícím způsobem: - z orné půdy na zahradu, trvalý travní porost, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL); - ze zahrady na ornou půdu, trvalý travní porost, vodní plochu, PUPFL; - z trvalého travního porostu na ornou půdu, zahradu, vodní plochu, PUPFL; - z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, trvalý travní porost, PUPFL; - z PUPFL na ornou půdu, zahradu, trvalý travní porost, vodní plochu; - v rámci komplexních pozemkových úprav je pro zajištění přístupu k pozemkům možné vybudovat účelové komunikace na orné půdě, zahradě, trvalém travním porostu, vodní ploše, pozemcích určených k plnění funkcí lesa. ŽALUDA, projektová kancelář 14

16 5.2 Prostupnost krajiny Prostupnost krajiny je územním plánem zajištěna následujícími opatřeními: - prvky ÚSES doplněné rozsáhlou strukturou ploch významné zeleně plnící funkci interakčních prvků (dále též jen významné plochy zeleně ); - stabilizací a vymezením turistických, cyklistických tras - systémem místních a účelových komunikací a systémem mimosídelních cest Obecné zásady pro zajištění prostupnosti krajiny: - umožnit zakládání prvků ÚSES na zemědělské půdě, zejména v souvislosti s realizací komplexních pozemkových úprav; - při realizaci nových staveb, zvláště liniového charakteru a při zástavbě rozsáhlejších ploch bydlení je nutné zajistit prostupnost krajiny respektováním vymezených prvků ÚSES, významných pěších a cyklistických propojení; - podporovat obnovu cestní sítě v krajině převážně zaniklých zemědělských (polních) cest, technické řešení koordinovat s vymezováním významných ploch zeleně; - zajistit biologickou prostupnost krajiny, zejména ochranou a péčí o prvky ÚSES, u vodních toků odstraňovat překážky bránící migraci vodních živočichů. 5.3 Protierozní a revitalizační opatření v krajině Realizace protierozních a revitalizačních opatření v krajině je umožněna v rámci hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch smíšených nezastavěného území (NS). 5.4 Ochrana před povodněmi vymezuje následující koridory pro stavby a opatření protipovodňové ochrany: koridoru název podmínky využití koridoru/poznámky vodní tok KPO1 KPO2 KPO3 koridor pro stavby a opatření protipovodňové ochrany - v rozsahu KPO budou umisťovány zejména stavby pro revitalizační opatření a stavby na ochranu před povodněmi a opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami - v rozsahu koridoru realizovat revitalizační opatření (úpravy koryta vodního toku a břehových porostů) zejména nestavebního a přírodě blízkého charakteru pro zvýšení přirozené retence srážkových vod a ekologické stability ploch - zajistit prostorové parametry biokoridorů a umožnit realizaci významných ploch zeleně Svitávka Podmínky využití v koridorech KPO1 KPO3: Pro části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do koridorů protipovodňových opatření na vodních tocích platí kromě podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky využití: hlavní využití: - přírodě blízká protipovodňová opatření na vodních tocích přípustné využití: - protipovodňová opatření, zejména poldry, rybníky, retenční nádrže, hrázování, terasy, prohlubování (zkapacitňování) koryt vodních toků - stavby na ochranu před povodněmi a opatření nestavební povahy sloužících ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zejména poldry, rybníky, retenční nádrže, hrázování, terasy, prohlubování (zkapacitňování) koryt vodních toků - revitalizace vodních toků - rozvolnění koryta, umožnění regulovaného rozlivu, meandry, průtočné a neprůtočné tůně, mokřady apod. - terénní úpravy (valy, výkopy, zemní protierozní hrázky apod.) - ochranná a izolační zeleň - plošná, skupinová, liniová a solitérní zeleň - prvky ÚSES, plochy významné zeleně plnící funkci interakčních prvků ŽALUDA, projektová kancelář 15

17 - ekostabilizační prvky v krajině podmíněně přípustné využití: - stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud podstatným způsobem neomezí umístění navrhovaných opatření - prahy, stupně, přehrážky za podmínky, že budou migračně prostupné nepřípustné využití: - jakékoliv využití, které by znemožnilo nebo podstatným způsobem omezilo umístění navrhovaných opatření Za účelem zvýšení retenčních schopností krajiny budou uplatňovány zejména následující zásady: - na ohrožených a problematických pozemcích přijmout taková opatření, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v území; - doplnění liniových prvků (meze, cesty) provádět pouze dřevinami přirozeného charakteru; - realizovat revitalizační opatření na vodních tocích sledující mimo jiné zadržení vody v krajině; - neumísťovat stavby vyjma nezbytných vodohospodářských staveb ve funkčních nivách vodních toků, a to i v zastavěném území a v zastavitelných plochách; - neměnit terénními úpravami přirozenou konfiguraci funkčních niv vodních toků; - zalesnit problémové plochy, doplnění je možné provádět v rámci navrhovaných prvků ÚSES; případné zalesnění je možné provádět pouze na základě botanického průzkumu lokality (zabránit znehodnocení přírodě blízkých ekosystémů); - při realizaci protipovodňových opatření preferovat přírodě blízká opatření a minimalizovat technické zásahy. 5.5 Návrh systému ekologické stability vymezuje a upřesňuje skladebné prvky ÚSES nadregionálního, regionálního a lokálního významu plochy biocenter a trasy biokoridorů. V řešeném území se jedná o následující prvky ÚSES: prvky nadregionálního charakteru nadregionální biokoridory K19MB, K19H prvky regionálního charakteru regionální biocentra regionální biokoridory RC14, RC388, RC1359, RC1791 RK02, RK03 prvky lokálního charakteru: lokální biocentra LC 49, LC 50, LC 51, LC 52, LC 53, LC 54, LC 56, LC 57, LC 58, LC 59, LC 60, LC 100, LC 101, LC 106, LC 107, LC 108, LC 109, LC 110, LC 111, LC113, LC 114, LC 173 lokální biokoridory LK K73, LK K74, LK K76, LK K77, LK K85, LK K86, LK K87, LK K135, LK K142, LK K146, LK K147, LK K159, LK K160, LK K161, LK K162, LK K163, LK K164, LK K165, LK K235, LK K236, LK K239, LK K240 Biocentra všech kategorií jsou územním plánem vymezeny jako plochy přírodní (NP) s jednoznačnou převahou funkcí zajišťujících a podporujících uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny. Biokoridory jsou vymezeny tzv. překryvnou funkcí. Pro plochy biocenter a biokoridorů obecně platí následující zásady: na lesních plochách - podporovat přirozenou obnovu porostů - nesnižovat koeficient ekologické stability - podporovat zachování původních dřevin a obnovu druhové skladby - podporovat vertikální členění na nelesních půdách - podporovat břehové výsadby podél vodních toků a mimosídelních cest - respektovat přirozenou skladbu dřevin v plochách břehových porostů - na orné půdě zakládat travnaté pásy (doplňovat výsadbou původních dřevin) - podporovat přirozený vodní režim a vznik revitalizačních prvků na vodních tocích (meandry, tůně, poldry apod.) - neumisťovat nové stavby a zařízení v plochách biocenter a biokoridorů mimo staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury a staveb a opatření protipovodňové ochrany - respektovat stabilizované i navržené významné plochy zeleně a ostatní prvky zeleně zejména v podobě liniových prvků v území, skupinové a solitérní porosty, apod. ŽALUDA, projektová kancelář 16

18 6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST.5. STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití: Bydlení v rodinných domech venkovské (BV1) - bydlení v rodinných domech a přímo související stavby, zařízení a využití území, vybavenost a služby místního charakteru - zeleň, zejména veřejná, soukromá, izolační - veřejná prostranství - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - vodní plochy a toky - občanské vybavení, za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - rekreace za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - výroba a skladování za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí, svým charakterem a kapacitou výrazně nezvýší dopravní zátěž v území, neomezí hlavní využití a nenaruší pohodu bydlení (*) - fotovoltaické elektrárny za podmínky, že budou doplňujícím zařízením staveb hlavního využití a jejich součástí a dále, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb pro bydlení a staveb funkčně obdobných - stavby a zařízení protipovodňové ochrany území za podmínky, že neomezí hlavní využití - plochy ÚSES ne - jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití podmínky prostorového uspořádání: - max. výška objektu (*) : 11 m - min. výška hlavního objektu (*) : 6 m - max. podlažnost: 2 NP + podkroví - maximální zastavěná plocha:200 m 2 - stavby a změny staveb budou respektovat stávající charakter okolní zástavby (*) (*) P: Pojem je definován v Příloze č. 1 VYMEZENÍ POJMŮ, která je součástí textové části ÚP Mařenice. ŽALUDA, projektová kancelář 17

19 Bydlení v rodinných domech venkovské (BV2) - bydlení v rodinných domech a přímo související stavby, zařízení a využití území, vybavenost a služby místního charakteru - zeleň, zejména veřejná, soukromá, izolační - veřejná prostranství - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - vodní plochy a toky - občanské vybavení, za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - rekreace za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - výroba a skladování za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí, svým charakterem a kapacitou výrazně nezvýší dopravní zátěž v území, neomezí hlavní využití a nenaruší pohodu bydlení (*) - fotovoltaické elektrárny za podmínky, že budou doplňujícím zařízením staveb hlavního využití a jejich součástí a dále, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb pro bydlení a staveb funkčně obdobných - stavby a zařízení protipovodňové ochrany území za podmínky, že neomezí hlavní využití - plochy ÚSES ne - jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití podmínky prostorového uspořádání: - max. výška objektu (*) : 8 m - min. výška hlavního objektu (*) : 6 m - max. podlažnost: 1 NP + podkroví - maximální zastavěná plocha:150 m 2 - stavby a změny staveb budou respektovat stávající charakter okolní zástavby (*) Občanské vybavení veřejná infrastruktura (OV) - občanské vybavení, zejména stavby a zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, administrativu, přechodné ubytování, církevní a modlitební účely - zeleň, zejména veřejná, ochranná a izolační - veřejná prostranství - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - komunikace pro pěší, cyklisty a běžkaře - bydlení za podmínky přímé funkční vazby na areál (*) - občanské vybavení, které není součástí veřejné infrastruktury, za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb ne - větrné elektrárny - jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití podmínky prostorového uspořádání: - max. výška objektu (*) : 11m - maximální zastavěná plocha: 400 m 2 (*) P: Pojem je definován v Příloze č. 1 VYMEZENÍ POJMŮ, která je součástí textové části ÚP Mařenice. ŽALUDA, projektová kancelář 18

20 Občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) - občanské vybavení komerčního charakteru, zejména pro ubytování, stravování, maloobchodní prodej a služby - zeleň, zejména veřejná, soukromá, ochranná a izolační - veřejná prostranství - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - komunikace pro pěší, cyklisty a běžkaře - bydlení za podmínky přímé funkční vazby na areál (*), zejména služební byty (*) - občanské vybavení, za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - výroba a skladování za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb ne - jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití podmínky prostorového uspořádání: - max. výška objektu (*) : 11 m - maximální zastavěná plocha: 400 m 2 Občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) - občanské vybavení sloužící převážně sportu a tělovýchově - zeleň, zejména veřejná, ochranná a izolační - veřejná prostranství - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - komunikace pro pěší, cyklisty a běžkaře - terénní úpravy, zejména valy, výkopy, zemní protierozní hrázky apod. - bydlení za podmínky přímé funkční vazby na areál (*) - stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb - ostatní občanské vybavení, za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití - rekreace za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní využití ne - stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím podmínky prostorového uspořádání: - max. výška objektu (*) : 11 m - maximální zastavěná plocha: 300 m 2 Občanské vybavení hřbitovy (OH) - hřbitovy a veřejná pohřebiště - stavby a zařízení pro pohřbívání a související stavby a zařízení provozního vybavení - občanské vybavení související s využitím hlavním - veřejná prostranství (*) P: Pojem je definován v Příloze č. 1 VYMEZENÍ POJMŮ, která je součástí textové části ÚP Mařenice. ŽALUDA, projektová kancelář 19

ÚZEMNÍ PLÁN JOSEFŮV DŮL

ÚZEMNÍ PLÁN JOSEFŮV DŮL Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN JOSEFŮV DŮL MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU OBEC JOSEFŮV DŮL ŽALUDA, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ TEXTOVÁ ČÁST DATUM XII/2012 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT:

Více

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Obec Kořenov číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Zastupitelstvo obce Kořenov, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL MěÚ TANVALD ŽALUDA, projektová kancelář AUTORSKÝ KOLEKTIV ING. EDUARD ŽALUDA, ING. ARCH. MICHAL ČAPEK, ING. ARCH. ALENA ŠVANDELÍKOVÁ, ING. RENATA KAŠPÁRKOVÁ, ING. KRISTINA LEJKOVÁ,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PAFF - architekti ŘÍJEN 2008 POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice adresa: Městský úřad Lovosice Odbor územního plánu Školní 2 410 30 Lovosice

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN

NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ DŮM ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nový Dům PROJEKTANT: září 2011 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Nový Dům Řešené území: Administrativní území obce Nový Dům zahrnující katastrální

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NESVAČILY OKRES BEROUN NÁVRH I

ÚZEMNÍ PLÁN NESVAČILY OKRES BEROUN NÁVRH I ÚZEMNÍ PLÁN NESVAČILY OKRES BEROUN NÁVRH I 4D PROSTOR s.r.o. IČ: 242 60 096 Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 www.4dprostor.cz PROSINEC 2014 Základní údaje: Obec: Nesvačily, ZUJ 534269, ID 10384 ORP: Beroun

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ing. arch. Jaroslav Haluza

ing. arch. Jaroslav Haluza ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE I.NÁVRH I.A.TEXTOVÁ ČÁST únor 2014 ing. arch. Jaroslav Haluza územně plánovací dokumentace a podklady DÍLO ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE ČÁST DÍLA I.NÁVRH - I.A.TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL OBEC

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY Předmětem řešení je administrativní území obce Mžany. To se skládá ze tří místních částí (Mžany, Dub a Stračovská Lhota) a tří katastrálních území (Mžany, Dub u Mžan a Stračovská Lhota).

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň N á v r h Ú P k e s p o l e č n é m u j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. červenec 2013 ZADAVATEL: Obec Třebeň Třebeň 31, 351 34 Skalná Určený zastupitel:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ k. ú. Bělá u Staré Paky Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Bělá, usnesením č. Číslo jednací: Datum vydání: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Oprávněná úřední osoba

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV tab. č. 1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV - stavby a zařízení areálu farního kostela Navštívení Panny Marie ve Vésce - stavby pro kulturu a církve - stavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU

ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Roztoky u Křivoklátu PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2012 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN PRAVICE. Textová část ÚP. Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem

I. ÚZEMNÍ PLÁN PRAVICE. Textová část ÚP. Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem I. ÚZEMNÍ PLÁN PRAVICE Textová část ÚP Zpracování územního plánu bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem březen 2014 OBEC: OBEC PRAVICE 671 65 pošta Břežany u Znojma POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Více