DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA"

Transkript

1 POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL MěÚ TANVALD ŽALUDA, projektová kancelář AUTORSKÝ KOLEKTIV ING. EDUARD ŽALUDA, ING. ARCH. MICHAL ČAPEK, ING. ARCH. ALENA ŠVANDELÍKOVÁ, ING. RENATA KAŠPÁRKOVÁ, ING. KRISTINA LEJKOVÁ, MGR. VÍT HOLUB, ING. KVĚTOSLAV HAVLÍČEK, ING. ARCH. MICHAELA DEJDAROVÁ, JAKUB VIK, PETR SCHEJBAL Textová část DATUM IX/2011 ETAPA NÁVRH

2 Územní plán Desná Textová část Žaluda, projektová kancelář Autorský kolektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. arch. Michal Čapek Ing. arch. Alena Švandelíková Ing. Renata Kašpárková Ing. Kristina Lejková Mgr. Vít Holub Ing. Květoslav Havlíček Ing. arch. Michaela Dejdarová Jakub Vik Petr Schejbal září 2011

3 ÚZEMNÍ PLÁN DESNÁ 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je v územním plánu vymezeno k datu , kdy byla v rámci návrhu aktualizována hranice dle průzkumů a rozborů. Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace (výkres základního členění, hlavní výkres). 2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANA JEHO HODNOT 2.1 Koncepce rozvoje území obce Prioritami koncepce rozvoje území obce jsou: vytvoření podmínek pro optimální plošný a prostorový rozvoj sídel v řešeném území; tvorba nabídky ploch pro bydlení doplněného veřejnou infrastrukturou, zejména v návaznosti na uvažovaný rozvoj rekreace a dalších souvisejících aktivit; vymezení ploch pro rozvoj jednotlivých forem bydlení; vytvoření podmínek pro naplnění potřeb obyvatelstva v oblasti rekreace, občanské vybavenosti a služeb veřejného i komerčního charakteru;; obnova a ochrana přírodních, hospodářských a kulturních hodnot území; vytvoření podmínek pro posílení rekreační kapacity území; posílení vzájemných prostorových a funkčních vazeb města a mimoměstského osídlení za současného respektování jejich identit; respektování limitů využití území; koordinovaný rozvoj infrastruktury; minimalizace odtoku srážkových vod jejich maximálním zadržením v území; posílení ekologicko stabilizační a estetické funkce krajiny; Koncepce rozvoje se promítá do navržených opatření: využití rekreačního a sportovního potenciálu území vymezení ploch pro rozvoj sportovních funkcí v krajině; rozvoj systémů technické infrastruktury rozšíření veřejného vodovodu, kanalizace a plynovodu, vymezení ploch pro vybudování lokálních systémů technické infrastruktury, využití energetického potenciálu území - vymezení koridoru pro umístění staveb a zařízení pro vodohospodářské účely ve kterém je možno umístit zařízení malých vodních elektráren; návrh opatření směřujících ke snížení rizik záplav na vodních tocích vymezení koridoru pro umístění staveb a zařízení pro vodohospodářské účely ve kterém je možno umísťovat protipovodňová opatření; řešení dopravních závad, koncepční rozšíření parkovacích kapacit vymezení koridoru pro přeložku silnice I/10 (formou územní rezervy), koridoru pro optimalizaci silnice II/290 (formou územní rezervy), koridoru pro optimalizaci místní komunikace, vymezení plochy přestavby I- P4 pro vybudování okružní křižovatky silnic I/10 a III/29047 v centru města, vymezení ploch pro vybudování parkovacích ploch a objektů; stanovení podmínek prostorového uspořádání ploch v zastavěném území a zastavitelných plochách; ochrana zemědělských ploch před postupující sukcesí náletové zeleně stanovení podmínek využití ploch v nezastavitelném území. ŽALUDA, projektová kancelář 2

4 2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území Obecné principy ochrany a rozvoje hodnot Zásady rozvoje sídel v území je nutné koncipovat s ohledem na ochranu a rozvoj jeho hodnot - respektovat urbanistické, architektonické, kulturní a přírodní kvality řešeného území. Při vymezování ploch je nutno vycházet z prostředí, do kterého budou vsazovány, respektovat prostorové a objemové parametry, jejich vlivy pak nesmí narušovat hodnoty okolního prostředí Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturní Kromě kulturních památek, které jsou registrované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a faktu, že řešené území je územím s archeologickými nálezy, je územním plánem navrhována ochrana následujících hodnot: urbanistické struktury jednotlivých sídel v řešeném území, především samotného jádrového sídla Desné; charakteristické znaky u ostatních sídel v řešeném území; unikátní krajina se zachovanými přírodními hodnotami; památky místního významu; pohledové osy, významné výhledy, stavební a přírodní dominanty; Přírodní hodnoty a zdroje Kromě chráněných území dle zvláštních předpisů (lokality soustavy NATURA 2000, registrované památné stromy) jsou územní plánem chráněny následující přírodní hodnoty: prvky územního systému ekologické stability všech kategorií; významné krajinné prvky (lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy, atd.) významnější plochy zeleně, stromořadí, aleje, břehové porosty, vzrostlé solitérní stromy v krajině; plochy v nezastavěném území vymezené v územním plánu jako plochy přírodní - NP a smíšené plochy nezastavěného území - NSzp; Hodnoty civilizační, technické cestní síť v krajině, značené turistické a cykloturistické trasy, navržené cyklostezky a cyklotrasy; občanská vybavenost veřejného charakteru, obslužnost hromadnou dopravou (silniční), sportovní areály a plochy; významné prvky sídelní zeleně (parky, uliční stromořadí, vzrostlá zeleň podél vodních toků, apod.); systémy technické infrastruktury jako základní hodnoty nezbytné pro trvalé bydlení významné relikty po historických vodních dílech v krajině 3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1 Urbanistická koncepce Při využívání území: posilovat úlohu jádrového sídla jako správního střediska a centra osídlení řešeného území vyjádřit odlišné intenzity rozvoje sídelních struktur v řešeném území plošný rozvoj okrajových partií jádrového sídla, omezený plošný rozvoj ostatních sídel v území; zachovat přirozenou nejednoznačnost urbanizovaných ploch bydlení, rekreace, občanské vybavení; ŽALUDA, projektová kancelář 3

5 posilovat městotvorné funkce ploch v jádrové části města vymezením ploch veřejných prostranství a ploch funkcí umožňujících rozvoj občanského vybavení; pokračovat v kontinuálním a koordinovaném rozvoji výstavby ve vazbě na zastavěné území; menším sídlům v řešeném území (Morava, Pustiny, Světlá, Novina, Nýčovy Domky) ponechat rekreační charakter s prioritou ochrany jejich identit; umožnit koordinovaný rozvoj lyžařských areálů na území obce s důrazem na jejich kvalitativní rozvoj; nástupní místa hromadných rekreačních a sportovních areálů a zařízení situovat pokud možno ve vazbě na kapacitní silniční a železniční spojení (žel. stanice Desná) a na kapacitní odstavná místa a plochy; funkčně propojit s blízkými centry cestovního ruchu (Albrechtice v J.h., Kořenov) a využít kapacity občanské vybavenosti Desné jako zázemí a nástupní místo těchto center; podporovat komplexní rozvoj infrastruktury pro rekreaci a cestovní ruch v řešeném území; umožnit obnovu výrobní činnosti ve stabilizovaných plochách výroby v jádrovém sídle; umožnit rozvoj systémů technické a dopravní infrastruktury; chránit plochu pro výhledové vedení přeložky silnice I/10 při hospodaření na zemědělské a lesní půdě upřednostnit způsoby směřující k jejich údržbě. V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole č. 6: Plochy bydlení o bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI) - je soustředěno v jádrovém sídle území Desné. Rozvojové plochy jsou vymezeny výhradně ve vazbě na plochy stabilizované. Cílem je koncentrovat bydlení do blízkosti intenzivně urbanizovaného území ve vazbě na dopravní systémy a systémy technické infrastruktury. Plochy rekreace o rekreace plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) jsou v řešeném území vymezeny jako stabilizované. ové plochy nejsou vymezovány. Plochy občanského vybavení o občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) samostatně vymezeny převážně mimo jádrové sídlo, jako prostorově méně rozsáhlé plochy rovnoměrně rozptýlené v urbanizovaných plochách řešeného území. Zastavitelné plochy jsou lokalizovány výhradně ve vazbě na kompaktní urbanizované území. V jádrovém sídle jsou stavby a zařízení plnící funkci OM zařazeny do ploch smíšených - městských o občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) plochy v území prakticky stabilizovány. Koncepce předpokládá především jejich kvalitativní rozvoj. Zastavitelná plocha I-Z3 je vymezena pro prostorový rozvoj stávající sportovní plochy a plocha přestavby III-P3 je vymezena pro vybudování dětského hřiště v rámci zastavěného území Desné. o občanské vybavení hřbitovy (OH) vymezeny pouze plochy stabilizované. Koncepce v oblasti uspořádání ploch občanského vybavení v jádrovém sídle respektuje současnou urbanistickou strukturu, kdy oblast centra města a v okolí páteřních komunikací je vymezena jako plochy funkce smíšené městské a většina zařízení občanské vybavenosti komerčního charakteru i veřejné infrastruktury je integrována do ploch této funkce. Rozvoj občanské vybavenosti je umožněn také v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití (zejména ploch bydlení a ploch smíšených rekreačních) v souladu s jejich hlavním a přípustným využitím. Plochy veřejných prostranství jsou v územním plánu podrobněji členěny na: o veřejná prostranství (PV) struktura ploch je v území stabilizovaná,. o veřejná prostranství veřejná zeleň (ZV) vymezeny jsou dílčí stabilizované plochy. Navržená plocha veřejné zeleně II-Z1 je vymezena v lesní ploše v centrální části Desné. Plochy II-Z4 a II-Z5 budou využity pro účely lyžařského areálu bez možnosti umísťování staveb nezbytných pro provoz areálu. ŽALUDA, projektová kancelář 4

6 Plochy veřejných prostranství budou dále vymezovány v rámci zastavitelných ploch bydlení (BI) a ploch smíšených obytných (SM, SR). Plochy smíšené obytné o o plochy smíšené obytné městské (SM) vymezené v jádrové části Desné, převážně jako plochy stabilizované. Nově jsou vymezovány především plochy přestavby, doplněné dvěma plochami zastavitelnými. plochy smíšené obytné stabilizované plochy jsou soustředěny do menších sídel v řešeném území a tvoří největší procento rozvojových ploch mimo jádrového sídla Desné. Zastavitelné plochy představují omezené doplnění ploch stabilizovaných. Koncepce předpokládá celkové omezení výstavby mimo souvisle urbanizované území. Plochy dopravní infrastruktury o dopravní infrastruktura silniční (DS) plochy zahrnují zejména stabilizované plochy silnic I., II. a III. třídy, místních komunikací a navazujících dopravních ploch. V rámci koncepce dopravy jsou územním plánem vymezeny, kromě návrhových ploch místních komunikací (III-Z3), především koridory územních rezerv pro úpravu tras a parametrů komunikací I. a II. třídy. je doplněn plochou přestavby I-P4 určené pro úpravu křižovatky na páteřní komunikaci v centru Desné. o dopravní infrastruktura železniční (DZ) jedná se o stabilizované plochy železniční tratě č. 036 a ploch železniční stanice Dolní Polubný se zázemím. Plochy DZ jsou doplněny navrženým koridorem pro úpravy v rámci projektu společného využití železničních a tramvajových tratí bez nároku na územní změny. Plochy technické infrastruktury v územním plánu dále členěny na: o technická infrastruktura inženýrské sítě (TI) jsou vymezeny v území především jako stabilizované. V oblasti rozvoje ploch technické infrastruktury jsou vymezeny dílčí plochy pro lokální systémy technické infrastruktury. Plochy výroby a skladování o plochy výroby a skladování lehký průmysl (VL) zahrnují stabilizované plochy v zastavěném území jádrového sídla Desné. ové plochy nejsou vymezeny. Plochy systému sídelní zeleně o Zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) specifickou součástí systému sídelní zeleně jsou funkčně i prostorově izolované plochy zahrad a sadů. Jejich poloha ve struktuře území vytváří požadavek na formulaci samostatné plochy s rozdílným způsobem využití včetně stanovení, podrobných podmínek. V kap. č. 3.3 a 3.4 jsou stanoveny podrobnější podmínky pro rozvoj zastavitelných ploch a ploch přestavby. Mimo samostatné plochy s rozdílným způsobem využití je systém sídelní zeleně tvořen: plochami zeleně, která je v územním plánu zahrnuta do jiných ploch s rozdílným způsobem využití. Je tvořena zelení veřejně přístupnou, zelení soukromou (např. zahrady obytných celků, sídlištní zeleň, zeleň v rámci areálů občanské vybavenosti, hřbitovní zeleň apod.) zelení liniovou a zelení solitérní (doprovodná a břehová zeleň vodních toků, uliční aleje a stromořadí apod.); Pro ochranu ploch sídelní zeleně jsou stanoveny následující zásady: o o budou respektovány stávající plochy zeleně; plochy zeleně budou realizovány v rámci ostatních funkčních ploch, zejména pak v rámci nových rozvojových lokalit v podobě zeleně veřejně přístupné (v rámci ploch bydlení, ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení); 3.2 Vymezení zastavitelných ploch V územním plánu Desná jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: Tab. Zastavitelné plochy Ozn. funkční využití Podmínky využití plochy katastrální území I-Z1 - realizovat max. 1 hlavní objekt - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV Desná I I-Z2 - uvedení do souladu se stávajícím využitím bez zástavby Desná I ŽALUDA, projektová kancelář 5

7 I-Z3 I-Z4 I-Z5 I-Z6 Občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) - Desná I - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná I Desná I Desná I II-Z1 Zeleň veřejná (ZV) - Desná II II-Z2 II-Z3 II-Z4 II-Z5 II-Z6 II-Z7 II-Z8 II-Z9 II-10 II-Z11 II-Z12 II-Z13 II-Z14 II-Z15 II-Z16 II-Z17 Smíšené obytné městské (SM) Dopravní infrastruktura silniční (DS) Zeleň veřejná (ZV) Zeleň veřejná (ZV) Občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV, umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru R1 - Provoz mimo zimní sezónu řešit formou pobytové louky, nevysazovat vyšší a střední zeleň, umísťovat pouze dočasný mobiliář s možností odstranění před zahájením zimní sezóny, v období zimní lyžařské sezóny umožnit využití formou sjezdových tratí, možno umístit technické vybavení sloužící bezprostředně k provozu sportovních ploch (zařízení lyžařských vleků, napojovací body prostředků pro umělé zasněžování, umělé osvětlení, atd.) - Provoz mimo zimní sezónu řešit formou pobytové louky, nevysazovat vyšší a střední zeleň, umísťovat pouze dočasný mobiliář s možností odstranění před zahájením zimní sezóny, v období zimní lyžařské sezóny umožnit využití formou sjezdových tratí, možno umístit technické vybavení sloužící bezprostředně k provozu sportovních ploch (zařízení lyžařských vleků, napojovací body prostředků pro umělé zasněžování, umělé osvětlení, atd.) - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování Desná II Desná II Desná II Desná II Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná II - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná II - Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná II - prověření lokalit II-Z15, II-Z16 a II-Z17 společnou územní studií jako podmínka pro rozhodování - prověření lokalit II-Z15, II-Z16 a II-Z17 společnou územní studií jako podmínka pro rozhodování - prověření lokalit II-Z15, II-Z16 a II-Z17 společnou územní studií jako podmínka pro rozhodování Desná II Desná II Desná II ŽALUDA, projektová kancelář 6

8 II-Z18 II-Z19 II-Z20 II-Z21 II-Z22 II-Z23 III-Z1 III-Z2 III-Z3 III-Z4 III-Z5 III-Z6 III-Z7 III-Z8 III-Z9 III-Z10 III-Z11 III-Z12 III-Z13 III-Z14 III-Z15 III-Z16 III-Z17 III-Z18 III-Z19 III-Z20 Občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) Dopravní infrastruktura silniční (DS) Občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt - respektovat podmínky využití v rámci koridoru R2 - respektovat podmínky využití v rámci koridoru R2 - realizovat max. 1 hlavní objekt - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - realizovat max. 1 hlavní objekt - realizovat max. 1 hlavní objekt - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování, součástí předložené dokumentace musí být také botanický průzkum lokality - - realizovat max. 1 hlavní objekt - realizovat max. 2 hlavní objekty - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - realizovat max. 2 hlavní objekty - realizovat max. 1 hlavní objekt - realizovat max. 2 hlavní objekty - realizovat max. 1 hlavní objekt - realizovat max. 1 hlavní objekt - realizovat max. 1 hlavní objekt - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování ŽALUDA, projektová kancelář 7

9 III-Z21 III-Z22 III-Z23 III-Z24 III-Z25 III-Z26 III-Z27 III-Z28 III-Z29 III-Z30 III-Z31 III-Z32 městské (SM) Technická infrastruktura inženýrské sítě (TI) Zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) Technická infrastruktura inženýrské sítě (TI) - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV - realizovat max. 1 hlavní objekt - realizovat max. 3 hlavní objekty - realizovat max. 3 hlavní objekty - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - realizovat max. 1 hlavní objekt - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV - umožnit vedení přístupové komunikace pro lokalitu III-Z30 - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV - realizovat max. 1 hlavní objekt - realizovat max. 1 hlavní objekt - umožnit vedení trasy LBK 7 pozn.: Specifikace tzv. hlavních objektů je uvedena v kapitole Vymezení ploch přestavby V rámci ploch přestavby budou respektovány limity využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů a rozhodnutí. V řešeném území jsou vymezeny následující plochy přestavby: Tab. Plochy přestaveb Ozn. funkční zařazení Podmínky využití plochy I-P1 I-P3 I-P4 I-P5 I-P6 I-P7 I-P8 městské (SM) Občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) městské (SM) městské (SM) - realizovat max. 2 hlavní objekty - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV - realizovat max. 2 hlavní objekty - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV katastrální území /základní sídelní jednotka Desná I Desná I - Desná I - prověření lokalit I-P5, I-P6 a I-K1 společnou územní studií jako podmínka pro rozhodování - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV - prověření lokalit I-P5, I-P6 a I-K1 společnou územní studií jako podmínka pro rozhodování - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV - umožnit realizaci parkoviště pro obsluhu lyžařského areálu Křížek - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV Desná I Desná I Desná I ŽALUDA, projektová kancelář 8

10 II-P1 II-P2 II-P3 II-P4 II-P5 II-P6 II-P7 III-P1 III-P3 městské (SM) městské (SM) městské (SM) Dopravní infrastruktura silniční (DS) městské (SM) městské (SM) Občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) Občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) - Desná II - Desná II - Desná II - Desná II - prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV - realizovat max. 1 hlavní objekt - umožnit realizaci příslušných staveb a opatření v rámci koridoru KV pozn.: Specifikace tzv. hlavních objektů je uvedena v kapitole Vymezení systému sídelní zeleně Desná II Desná II Desná II - realizovat max. 1 hlavní objekt - Systém sídelní zeleně představují následující plochy s rozdílným způsobem využití vymezené v zastavěném území a zastavitelných plochách (podmínky využití viz kap. 6.): Zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) zahrnuje plochy samostatných zahrad a sadů rozptýlených v řešeném území. Plochy jsou vymezeny v zastavěném území v naprosté většině jako stabilizované, doplněné pouze jednou návrhovou plochou s částečně izolační funkcí (III-Z29). Mimo samostatné plochy s rozdílným způsobem využití je systém sídelní zeleně tvořen: plochami zeleně, která je v územním plánu zahrnuta do jiných ploch s rozdílným způsobem využití. Je tvořena zelení veřejně přístupnou, zelení soukromou a vyhrazenou (zahrady obytných ploch, zeleň v rámci ploch občanského vybavení, hřbitovní zeleň, apod.) zelení liniovou a zelení krajinnou (doprovodná a břehová zeleň vodních toků, stromořadí, meze, remízy, solitérní stromy, apod.); Pro ochranu ploch sídelní zeleně jsou stanoveny následující principy: budou respektovány stávající plochy zeleně; plochy zeleně vymezené v územním plánu jsou nezastavitelné; plochy zeleně budou realizovány v rámci ostatních funkčních ploch, zejména pak v rámci nových rozvojových lokalit v podobě zeleně veřejně přístupné (v rámci ploch bydlení, ploch smíšených obytných a ploch občanského vybavení). 4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 4.1 Občanská infrastruktura a veřejná prostranství Občanské vybavení Plochy občanského vybavení stabilizované i návrhové budou respektovány v souladu s jejich hlavním, resp. přípustným a podmíněně přípustným využitím. Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední (OM) V řešeném území jsou pro tuto funkci vymezeny stabilizované plochy, objekty a zařízení obchodů, služeb a hromadného ubytování. Územní plán vymezuje pro občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) následující zastavitelné plochy II-Z13, III-Z1 a plochu přestavby III-P1. Plochy občanského vybavení komerčního charakteru jsou dále součástí ploch bydlení a smíšených ploch v rámci jejich přípustného a podmíněně přípustného využití. ŽALUDA, projektová kancelář 9

11 Občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení jsou v řešeném území reprezentovány stabilizovanými plochami především v jádrovém sídle. Územní plán vymezuje zastavitelné plochy I-Z3, III-Z10 a plochy přestavby I-P5 a III-P3 Občanské vybavení hřbitovy (OH) V řešeném území jsou vymezeny pouze plochy stabilizované. Veřejná prostranství Koncepce uspořádání veřejných prostranství specifikuje následující plochy včetně stanovení podmínek jejich využití: Veřejná prostranství (PV) Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny jako stabilizované v zastavěném území jádrového sídla. V rámci těchto ploch s rozdílným způsobem využití je nutná ochrana stávajících ploch zeleně, mimo hlavní dopravní tahy je nutná zejména podpora jejich obytných funkcí. Veřejná prostranství veřejná zeleň (ZV) Plochy veřejných prostranství veřejné zeleně jsou vymezeny především jako stabilizované v zastavěném území. Zahrnují významné plochy veřejné zeleně ve struktuře sídel a jsou nezastavitelné. Kromě stabilizovaných ploch veřejné zeleně územní plán vymezuje návrhové plochy II-Z1, II-Z4 a II-Z5. V rámci rozsáhlejších zastavitelných ploch bydlení a ploch smíšených obytných budou v navazujících dokumentacích navrhovány dostatečné plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně. Obecné podmínky pro veřejná prostranství: Veřejná prostranství jsou nezastavitelná. V rámci zastavitelných ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných budou v územních studiích a navazujících dokumentacích navrhovány dostatečné plochy veřejných prostranství. Veřejná prostranství jsou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití BV, SR, OV, OS, DS, ZP. 4.2 Doprava Doprava silniční V řešeném území je vymezen stabilizovaný systém silnic I., II. a III. třídy doplněný místními a účelovými komunikacemi. Doprava v klidu Plochy pro parkování a odstavování vozidel jsou součástí ploch dopravní infrastruktury (DS). V zastavitelných plochách budou v rámci územních studií prověřeny kapacity a v případě potřeby vymezeny plochy pro parkování a odstavování vozidel. Parkovací plochy lze realizovat v souladu s přípustným a podmíněně přípustným využitím v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití. Pro parkování a odstavování vozidel jsou vymezeny plochy: III-Z2 pro realizaci parkovací plochy v lokalitě Souš I-P6 pro realizaci kapacitního parkovacího objektu, případně parkovací plochy II-P1 pro realizaci kapacitního parkovacího objektu Opatření navržená územním plánem v rámci rozvoje koncepce silniční dopravy Zastavitelné plochy (DS) II-Z3 místní komunikace s odstavnou plochou III-Z2 plocha parkoviště Plochy přestavby (DS) I-P4 plocha pro vybudování okružní křižovatky silnic I/10 a III/29047 ŽALUDA, projektová kancelář 10

12 Koridory KDS koridor pro optimalizaci místní komunikace Souš - Novina Koridory územních rezerv R1 koridor pro přeložku silnice I/10 R2 koridor pro optimalizaci silnice II/290 Podmínky využití ploch v rámci vymezených koridorů silniční dopravy KDS koridor pro optimalizaci místní komunikace Pro části ploch s rozdílným způsobem využití zasahujících do koridoru pro optimalizaci místní komunikace platí kromě podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky využití: - stavby a zařízení dopravní infrastruktury - výhybny - komunikace pro pěší a cyklisty, oddělené pruhy - odstavné a parkovací plochy - obratiště - opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zejména opatření prováděná za účelem optimalizace směrových a výškových poměrů, šířkového uspořádání, úpravy rozhledových polí, apod. jakékoliv využití, které by podstatným způsobem omezilo účinnost navrhovaných opatření Doprava železniční Plochy dopravy železniční jsou v řešeném území stabilizovány, územní plán nevymezuje nové plochy. Územní plán vymezuje koridor společného využití tramvajových a železničních tratí (KDZ) KDZ koridor společného využití tramvajových a železničních tratí Pro části ploch s rozdílným způsobem využití zasahujících do koridoru společného využití tramvajových a železničních tratí platí kromě podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky využití: - stavby a zařízení dopravní infrastruktury - železniční (tramvajové) zastávky - stavby technického zabezpečení provozu na železnici - terénní úpravy související s úpravami tratě - zpevněné plochy pro přístup k zastávkám - opatření umožňující využití tratí tramvajovými soupravami, apod. jakékoliv využití, které by podstatným způsobem omezilo účinnost navrhovaných opatření Doprava cyklistická a pěší Územní plán vymezuje trasy mezinárodního cyklokoridoru M7 a multifunkčního turistického koridoru D42. Trasy jsou vedeny po stávajících místních a účelových komunikacích. 4.3 Technická infrastruktura Koncepce zásobování pitnou vodou, odstraňování odpadních vod koncepce zásobování vodou Koncepce zásobování pitnou vodou se v návrhovém období nemění. V návrhu je doporučeno zvýšení akumulací Desné na potřebných cca 1000 m 3. To znamená stávající vodojem dolního tl. pásma (VDJ Finské domky) na kótě 561,57 m n.m., doplnit o VDJ Sklář 250 m 3 a stávající vodojem horního tl. pásma ( VDJ Sokolská chata) na kótě 634,12 m n. m., doplnit o VDJ Krausův kopec m 3 a Krausův kopec II 50 m 3 (alt. ATS), včetně sítí DN m. je společný pro Desnou I, II a III. ŽALUDA, projektová kancelář 11

13 Dále je třeba uvažovat s cca 20% rekonstrukcí stávající vodovodní sítě. Malé dimenze potrubí 5/4 budou nahrazeny potrubím DN 80. Místní vodovody, které provozuje obec, budou postupně převáděny SVS a.s. Tyto vodovody si vyžádají průzkum, zaměření a potřebné stavební úpravy (vodovod Hellenstein a Finsko). Pro horní část Desné III - Černá Říčka je zásobování navrženo v pěti tlakových pásmech se 3 přerušovacími komorami a rozvodným potrubím v délkách: I. tl. pásmo m, II. tl. pásmo m, III. tl. pásmo 1600 m, IV. tl. pásmo 1040 m, V. tl. pásmo 740 m. Celková délka 5170 m. S touto technicky i ekonomicky náročnou investicí se do roku 2015 neuvažuje Jižní část lokality Černá říčka u křižovatky silnic I/10 a II/290 bude napojena na stávající vodovod DN 160. Pro zajištění dostatečných tlakových poměrů bude na pžívodu nutno osadit ATS. koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod Koncepce odvádění a čištění odpadních vod se v návrhovém období nemění. Stávající kanalizační síť bude doplňována s cílem maximálního pokrytí zástavby sídla. Odkanalizování Desné III předpokládá prodloužení kanalizace podél silnice s napojením na kanalizační systém Desné a odvedením splašků na ČOV Tanvald. Předpokládá se prodloužení stoky v Desné III, DN cca 2,500 km. Kanalizace je navržena v soustředěné zástavbě Desné III. Pro zbývající rozptýlenou zástavbu se s vybudováním veřejné kanalizační sítě neuvažuje. Septiky budou postupně rekonstruovány na bezodtokové jímky s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Tanvald). Odpadní vody z okrajových a odloučených částí zástavby budou akumulované v bezodtokých jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Tanvald). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod. Způsob odvádění dešťových vod zůstane zachován Zásobování elektrickou energií Koncepce zásobování obce elektrickou energií je vyhovující a zůstane i nadále zachována. Navrhovaná opatření Požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se přezbrojí a osadí většími transformátory. V případě potřeby pro lokality bytových domů a rodinných domů většího rozsahu a plochy občanské vybavenosti budou realizovány samostatné trafostanice. Primární rozvod Primární rozvodný systém zůstane zachován. Sekundární rozvod Nová zástavba bude připojována vrchním nebo kabelovým sekundárním vedením. Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně kabelizována Telekomunikace Není navrhována změna koncepce. Je nutno respektovat stávající zařízení a ochranná pásma Radiokomunikace Není navrhována změna koncepce. Budou respektována stávající zařízení a ochranná pásma Zásobování teplem a plynem Nedochází ke změně koncepce zásobování plynem. V rozvojových lokalitách se počítá s napojením na stávající, resp. nově vybudované plynovodní řady. Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody a případně navržena jejich úprava či náhrada (přehodnocení dimenzí stávající sítě, výměna některých úseků plynovodu apod.). Zákres plynovodních řadů v grafické části dokumentace je s ohledem na měřítko výkresů pouze schematický bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V navazujících stupních PD tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých řadů a umístění objektů na plynovodní síti. ŽALUDA, projektová kancelář 12

14 4.3.6 Odpady Koncepce v oblasti odstraňování TKO je vyhovující. V řešeném území funguje sběrný dvůr. V návrhovém období je uvažováno se zachováním stávajícího způsobu likvidace odpadu. V řešeném území nejsou navrhovány nové plochy pro skládkování. Shromažďovací plochy pro tříděný odpad je možno umisťovat v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jako zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území. 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 5.1 Koncepce řešení krajiny, opatření v krajině preferuje zachování a ochranu přírodních hodnot území a situuje veškeré zastavitelné plochy mimo vymezené prvky systému ekologické stability a další ekologicky cenná území. V krajině nevznikají nová sídla ani samoty, přírodní charakter území je zachován. Celková koncepce návrhu upřednostňuje rozvíjení zástavby ve stávajících sídlech v přímé vazbě na zastavěné území na úkor zemědělsky využívaných ploch, s jednoznačně vyjádřenou prioritou ochrany přírodní složky krajiny. Nezastavěné území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny podmínky využití v kap. 6. Plochy vodní a vodohospodářské (W) zahrnují stabilizované plochy vodních toků a vodních ploch v zastavěném i nezastavěném území. Plochy lesní (NL) územním plánem jsou vymezeny stabilizované plochy zejména na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Nově navrhovány jsou dílčí plochy zalesnění III-K3 a III-K4. Plochy přírodní (NP) územním plánem jsou vymezeny plochy s jednoznačnou prioritou ochrany přírody. V řešeném území jsou v plochách přírodních zahrnuty skladebné prvky ÚSES biocentra, plochy v II. zóně CHKO území Ptačí oblasti Jizerské Hory. Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské, přírodní (NSzp) územním plánem jsou vymezeny stabilizované plochy. Plochy smíšené nezastavěného území sportovní (NSs) jsou vymezeny stabilizované plochy provozovaných lyžařských areálů a plochy změn v krajině I-K1, II-K1, II-K2, III-K1, III-K2 a III-K5. Další navrhovaná opatření: - zachování extenzívního hospodaření na zemědělských pozemcích; - doplnění mimolesní zeleně v podobě liniové zeleně podél cest a vodotečí či remízů (interakční prvky), s využitím původních dřevin; - zvýšení ekologicko stabilizačních funkcí krajiny; - revitalizace vodních toků v rámci přípustného využití ploch přírodních a smíšených nezast. území 5.2 Prostupnost krajiny krajiny. Prostupnost krajiny je zachována. Územním plánem nejsou navrhována opatření zvyšující prostupnost 5.3 Ochrana před povodněmi V rámci zastavitelných ploch budou přijata opatření, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů. Za účelem zdržení vody v krajině budou na ohrožených a problematických pozemcích uplatňovány následující zásady: - organizace půdního fondu a vhodné způsoby obhospodařování; - změny rostlinného pokryvu; - tvorba protierozních a vegetačních pásů; - stavebně technická opatření, apod. ŽALUDA, projektová kancelář 13

15 Protierozní opatření jsou zároveň významná z hlediska ekologického a krajinářského. Soubor protierozních opatření zahrnuje z hlediska krajiny: - zalesnění problémových ploch; - doplnění liniových prvků provádět pouze původními dřevinami; - revitalizační opatření na vodních tocích sledující mimo jiné zadržení vody v krajině; Koridor pro umístění staveb a zařízení pro vodohospodářské účely (KV) V územním plánu je vymezen koridor KV. Pro části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do koridoru KV platí kromě podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky využití: - protipovodňové stavby a opatření - stavby a zařízení malých vodních elektráren - prvky ÚSES, interakční prvky - plošná, skupinová, liniová a solitérní zeleň - protierozní opatření, zejména travnaté údolnice, zasakovací travnaté pásy, meze, příkopy, apod. - plochy ochranné a izolační zeleně - revitalizace vodních toků, meandry, tůně, mokřady - ekostabilizační prvky v krajině - stavby, zařízení a technické úpravy nutné pro provoz malých vodních elektráren podmíněně - stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud podstatným způsobem neomezí umístění navrhovaných opatření - jakékoliv využití, které by podstatným způsobem omezilo umístění navrhovaných opatření 5.4 systému ekologické stability krajiny Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES regionálního a lokálního významu plochy biocenter a trasy biokoridorů, které budou respektovány. V řešeném území se jedná o následující prvky: - prvky regionálního charakteru: regionální biocentrum RC 10 regionální biokoridor RK prvky lokálního charakteru: lokální biocentra LBC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lokální biokoridory LBK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Budou respektovány interakční prvky (stávající i navržené) v podobě liniových prvků v území (cesty, drobné vodoteče, meze apod). Všechna biocentra jsou v územním plánu vymezena jako plochy přírodní (NP) s jednoznačnou převahou funkcí zajišťujících a podporujících uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny. Biokoridory jsou vymezeny tzv. překryvnou funkcí neboť kromě výše uvedených funkcí plní i množství ostatních funkcí. Pro plochy biocenter a biokoridorů obecně platí následující zásady: na lesních plochách podporovat přirozenou obnovu porostů nesnižovat koeficient ekologické stability podporovat zachování původních dřevin a obnovu druhové skladby podporovat vertikální členění na nelesních půdách podporovat břehové výsadby podél vodních toků a mimosídelních cest respektovat přirozenou skladbu dřevin v plochách břehových porostů ŽALUDA, projektová kancelář 14

16 podporovat přirozený vodní režim a vznik revitalizačních prvků na vodních tocích (meandry, tůně, poldry apod.) neumisťovat nové stavby v plochách biokoridorů 6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘ. VÝŠKOVÁ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) Řešené území pokrývají beze zbytku a jednoznačně následující plochy s rozdílným způsobem využití: Bydlení v rodinných - bydlení v rodinných domech a přímo související stavby, zařízení a činnosti, vybavenost a služby místního charakteru - pozemky staveb pro bydlení typu rodinného domu - pozemky občanské vybavenosti pro obsluhu řešeného území - pozemky veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně - pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území - bydlení v rodinných domech s hospodářskými stavbami, užitkovými zahradami a případným chovem drobných hospodářských zvířat - pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území - odstavná a parkovací stání - obchodní zařízení - veřejné stravování a ubytování - administrativa a veřejná správa - kulturní, sociální, zdravotní a sportovní zařízení - zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce - zařízení drobné výroby a služeb nerušící bydlení podmíněně - pozemky staveb výroby a služeb (charakteru drobná a řemeslná výroba, výrobní a nevýrobní služby), za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území - pozemky staveb pro maloobchodní prodej a služby za podmínky rozsahu do 1000 m2 prodejní plochy - pozemky dalších staveb a zařízení, za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše - bytové domy za podmínky, že se bude jednat o bytové domy do maximální kapacity 6 bytových jednotek - stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, či nejsou slučitelné s bydlením podmínky prostorového uspořádání: - u novostaveb ve III. zóně CHKO je za hlavní objekt považován: rodinný dům do 200 m 2 zastavěné plochy, penzion do 250 m 2 zastavěné plochy, ubytovna do 250 m 2 zastavěné plochy, objekt rodinné rekreace do 100 m 2 zastavěné plochy - u novostaveb ve IV. zóně CHKO je za hlavní objekt považován: rodinný dům do 200 m 2 zastavěné plochy, bytový dům do 250 m 2 zastavěné plochy, penzion do 250 m 2 zastavěné plochy, ubytovna do 250 m 2 zastavěné plochy, objekt rodinné rekreace do 100 m 2 zastavěné plochy - ke každému hlavnímu objektu je možno vybudovat maximálně 2 vedlejší objekty za vedlejší objekty je považována např. garáž, objekt pro chov hospodářského zvířectva, dílna atd. - novostavby či přestavby stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou a architektonickou strukturu okolní zástavby a to zejména při umístění na pozemku a výškovém osazení v terénu ŽALUDA, projektová kancelář 15

17 - max. podlažnost: 3 nadzemní podlaží; u novostaveb ve III. zóně CHKO max. podlažnost: 2 + ustupující podlaží, resp. 2 nadzemní podlaží + podkroví, u stávajících objektů překračujících regulativ podlažnosti bude respektována podmínka nezvyšovat dále počet podlaží. Občanské vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) - občanské vybavení komerčního charakteru místního a nadmístního významu - pozemky staveb a zařízení občanské vybavenosti komerčního charakteru - pozemky staveb a zařízení občanské vybavenosti, která je součástí veřejné infrastruktury - pozemky veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně - pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území podmíněně - stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů a správců, či služební byty - plochy, stavby, zařízení a činnosti doplňující hlavní a přípustné využití za podmínky, že nebudou narušovat kvalitu prostředí - stavby, zařízení a činnosti, které budou v rozporu s využitím hlavním, přípustným a podmíněně přípustným podmínky prostorového uspořádání: - u novostaveb ve III. zóně CHKO je za hlavní objekt považován: stavby a zařízení občanské vybavenosti komerčního charakteru do 200 m 2 zastavěné plochy, rodinný dům do 150 m 2 zastavěné plochy, objekt rodinné rekreace do 100 m2 zastavěné plochy - ke každému hlavnímu objektu je možno vybudovat maximálně 2 vedlejší objekty za vedlejší objekty je považována např. garáž, příruční sklad, dílna atd. - max. podlažnost: 3 nadzemní podlaží; u novostaveb ve III. zóně CHKO max. podlažnost: 2 + ustupující podlaží, resp. 2 nadzemní podlaží + podkroví, u stávajících objektů překračujících regulativ podlažnosti bude respektována podmínka nezvyšovat dále počet podlaží. Občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) - plochy pro sport a denní rekreaci obyvatel - pozemky staveb a zařízení pro sportovní a tělovýchovná zařízení - pozemky staveb a zařízení pro denní rekreaci obyvatel - pozemky staveb technického a sociálního zázemí pro sportoviště na plochách smíšených nezastavěného území - plochy zeleně veřejné a vyhrazené - pozemky veřejných prostranství - pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území podmíněně - stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů a správců, či služební byty - plochy, stavby, zařízení a činnosti doplňující hlavní a přípustné využití za podmínky, že nebudou narušovat kvalitu prostředí - zařízení na výrobu sluneční energie za podmínky umístění na stávající budovy, např. střechy, pokud se nebudou negativně projevovat v dálkových pohledech a průhledech - stavby, zařízení a činnosti, které budou v rozporu s využitím hlavním, přípustným a podmíněně přípustným podmínky prostorového uspořádání: - max. podlažnost: 3 nadzemní podlaží; u novostaveb ve III. zóně CHKO max. podlažnost: 1 + ustupující podlaží, resp. 1 nadzemní podlaží + podkroví, u stávajících objektů překračujících regulativ podlažnosti bude respektována podmínka nezvyšovat dále počet podlaží. Občanské vybavení hřbitov (OH) - plochy hřbitovů a veřejných pohřebišť ŽALUDA, projektová kancelář 16

18 - pozemky staveb a zařízení pro pohřbívání a související stavby a zařízení provozního vybavení - pozemky staveb pro občanské vybavení a služby související s využitím hlavním - plochy zeleně veřejné a vyhrazené - stavby a zařízení dopravního a technického vybavení pro obsluhu řešeného území - pietní místa a stavby - stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím Veřejná prostranství (PV) - plochy veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou a obytnou funkci - pozemky veřejně přístupné, zejména plochy zeleně - pozemky dopravní a technické infrastruktury s charakterem odpovídajícím účelu veřejných prostranství podmíněně - pozemky občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které zvyšují využitelnost těchto ploch pro obyvatele (např. informační zařízení, občerstvení s venkovním posezením, dětská hřiště, veřejná WC, vodní prvky a doprovodný mobiliář) - parkoviště, pokud nejsou v rozporu s hlavním využitím - jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití podmínky prostorového uspořádání: - doplňkové stavby a zařízení musí důsledně respektovat charakter veřejného prostranství, do něhož jsou vsazovány, zejména pokud se jedná o hlavní městotvorná veřejná prostranství (náměstí, pěší zóny apod.) Veřejná prostranství veřejná zeleň (ZV) - plochy systému sídelní zeleně veřejně přístupné, které mají významnou prostorotvornou funkci - plochy veřejně přístupné zeleně - pozemky zeleně udržované v přírodě blízkém stavu - travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby (sadové úpravy), drobné vodní plochy, stavby a zařízení občanské vybavenosti slučitelné s účelem ploch veřejné zeleně, tedy jako stavby doplňkové, které zvyšují kvalitu a využitelnost těchto ploch jako prostoru veřejného - pěší a cyklistické komunikace - vodní plochy a toky - dětská hřiště a hřiště pro míčové hry - drobné zpevněné plochy podmíněně - stavby technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území, pokud se jejich alternativní trasování mimo plochy zeleně prokáže jako neúměrně finančně náročné - stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Smíšené obytné městské (SM) - polyfunkční využití zahrnující bydlení v bytových domech, či domech městského typu, obslužnou sféru a místního a nadmístního charakteru v centrální části města - bytové i rodinné domy - ubytovací zařízení - zařízení veřejné administrativy a správy, pobočky a úřadovny peněžních ústavů - maloobchodní zařízení do 800 m2 odbytových ploch ŽALUDA, projektová kancelář 17

19 - veřejné stravování - školská a vzdělávací zařízení - kulturní zařízení - zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče - další stavby a pozemky, které jsou součástí zařízení veřejné infrastruktury - pozemky veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně - zařízení drobné výroby a služeb nerušící ostatní funkce - stavby a zařízení dopravního a technického vybavení pro obsluhu řešeného území - odstavná a parkovací stání podmíněně - pozemky staveb výroby (charakteru drobné a řemeslné výroby) za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území - stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území podmínky prostorového uspořádání: - dostavby a přestavby budou respektovat výškovou hladinu okolní zástavby - max. podlažnost: 8 nadzemní podlaží Smíšené obytné - plochy pro bydlení a rekreaci ve venkovském prostředí - pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech - pozemky rodinné rekreace - ubytovací zařízení - sportoviště a související vybavenost místního významu - plochy zeleně veřejné a vyhrazené - pozemky veřejných prostranství - pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území podmíněně - pozemky staveb výroby (charakteru drobné a řemeslné výroby) za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území - stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s využitím hlavním, přípustným a podmíněně přípustným podmínky prostorového uspořádání: - za hlavní objekt je považován: rodinný dům do 150 m 2 zastavěné plochy, penzion do 200 m 2 zastavěné plochy, ubytovna do 200 m 2 zastavěné plochy, objekt rodinné rekreace do 100 m 2 zastavěné plochy - ke každému hlavnímu objektu je možno vybudovat maximálně 2 vedlejší objekty za vedlejší objekty je považována např. garáž, objekt pro chov hospodářského zvířectva, dílna atd. - novostavby či přestavby stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou a architektonickou strukturu okolní zástavby a to zejména při umístění na pozemku a výškovém osazení v terénu - dostavby a přestavby budou respektovat výškovou hladinu okolní zástavby - u novostaveb v zastavěném území ve III. zóně CHKO dodržovat následující odstupy mezi objekty: 15 m u objektů pro trvalé bydlení, 20 m u rekreačních objektů. - max. podlažnost: 1 + ustupující podlaží, resp. 1 nadzemní podlaží + podkroví, u stávajících objektů překračujících regulativ podlažnosti bude respektována podmínka nezvyšovat dále počet podlaží. Dopravní infrastruktura silniční (DS) - plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství - pozemky liniových staveb dopravy silniční (silnice II., III. třídy, místní a účelové komunikace) ŽALUDA, projektová kancelář 18

20 - komunikace pro pěší a cyklisty - odstavné a parkovací plochy - objekty hromadných a individuálních garáží - terminály hromadné dopravy včetně služeb pro cestující - pozemky staveb čerpacích stanic pohonných ploch včetně služeb pro motoristy - plochy zeleně na dopravních plochách - pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území - jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné využití Dopravní infrastruktura železniční (DZ) - plochy a koridory železniční dopravy - plochy nádraží a železničních terminálů včetně služeb pro cestující - plochy nakládky, vykládky a skladování materiálů přepravovaných po železnici - drobné objekty technického zabezpečení provozu na plochách a koridorech železniční dopravy - pozemky liniových staveb dopravy silniční v rámci areálu nádraží (účelové komunikace) - komunikace pro pěší a cyklisty v rámci areálu nádraží - odstavné a parkovací plochy - plochy zeleně na dopravních plochách - pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území podmíněně - plochy a objekty občanského vybavení funkčně přímo navazující na plochy a objekty železniční přepravy - jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné využití Technická infrastruktura inženýrské sítě (TI) - plochy, areály, objekty a zařízení technické infrastruktury - pozemky staveb a zařízení pro zásobování vodou - pozemky staveb a zařízení pro zásobování energiemi - pozemky staveb a zařízení pro zásobování teplem a plynem - pozemky staveb a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace - pozemky staveb a zařízení pro odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a nakládání s kaly - pozemky dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území - plochy zeleně - jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné využití podmínky prostorového uspořádání: - výšková zařízení technické infrastruktury budou odsouhlasena orgánem ochrany přírody a krajiny za účelem ochrany krajinného rázu Výroba a skladování lehký průmysl (VL) - průmyslová výroba a skladování, kde negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu - pozemky staveb lehké průmyslové výroby, výrobních služeb a řemeslné výroby - pozemky staveb pro skladování - pozemky staveb zemědělské výroby rostlinné - pozemky staveb pro krátkodobé skladování odpadů (sběrné dvory) - pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území - plochy zeleně a vodní plochy - fotovoltaické elektrárny ŽALUDA, projektová kancelář 19

ÚZEMNÍ PLÁN JOSEFŮV DŮL

ÚZEMNÍ PLÁN JOSEFŮV DŮL Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN JOSEFŮV DŮL MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU OBEC JOSEFŮV DŮL ŽALUDA, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ TEXTOVÁ ČÁST DATUM XII/2012 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář TEXTOVÁ ČÁST DATUM I/2013 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015

Obec Kořenov. číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Obec Kořenov číslo usnesení 54/15 V Kořenově dne 27.05.2015 Zastupitelstvo obce Kořenov, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228

DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 DRAHŇOVICE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Na Čeperce 533, 25751 Bystřice autorizace ČKA 03228 OÚ Drahňovice DATUM: srpen 2014 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: a.

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PAFF - architekti ŘÍJEN 2008 POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice adresa: Městský úřad Lovosice Odbor územního plánu Školní 2 410 30 Lovosice

Více

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN OBEC PĚČÍN Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: 23.07.2008 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N A P A J E D L A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ZÁŘÍ 2015 Pořizovatel: Městský úřad Napajedla Masarykovo nám. 89 763 61 Napajedla

Více

ROZDROJOVICE ÚZEMNÍ PLÁN

ROZDROJOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ROZDROJOVICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH pro společné jednání Územní plán byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Brno, 10/2014 zak.čís. 1711 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 OBSAH: I.1. TEXTOVÁ ČÁST I.1.a. Vymezení zastavěného území I.1.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 4 I.1.c.

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č.

PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. Ú Z E M N Í P L Á N ANENSKÁ STUDÁNKA Katastrální území Anenská Studánka, Helvíkov PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 1 A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU III. 2015 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský

Více

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování

BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování BEŘOVICE ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný, Stavební úřad, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Červenec 2015 Název územně plánovací dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část Opatření obecné povahy Územní plán B U B L A V A Textová část únor 2009 Územní plán Bublava - úvod (1) úprava před vydáním 02/2009 Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Textová část str. 2 Územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU ÚZEMNÍ PLÁN HUSTOPEČE NAD BEČVOU A.1. ÚZEMNÍ PLÁN OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie,

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JIŘÍKOV.

ÚZEMNÍ PLÁN JIŘÍKOV. MĚSTO JIŘÍKOV Náměstí 464, 407 53 Jiříkov Č.j.: Výst.: JirikovD/3115/2015 V Jiříkově dne 30. 9. 2015 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JIŘÍKOV Zastupitelstvo města Jiříkov, příslušné podle ustanovení

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod)

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) CHŘENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) TEXTOVÁ ČÁST Duben 2010 Územní plán Chřenovice Objednatel: Obec Chřenovice Kraj Vysočina Pořizovatel: Městský úřad Světlá nad Sázavou Kraj Vysočina

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více