Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré IČ: Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová a telefon : tel: , Školská rada ve složení: Předsedkyně: paní Miroslava Neudertová Členové: Mgr. Petr Nožka, paní Jana Bednářová Součásti školy zařazené v síti školských zařízení: Základní škola praktická Základní škola speciální Školní družina Speciálně pedagogické centrum

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název a sídlo školy 1.2. Charakteristika školy ZŠ Praktická ZŠ Speciální Školní družina Speciálně pedagogické centrum Odloučená pracoviště 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Údaje o vedení školy 1.5. Údaje o školské radě 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. Součásti školy, kapacita školy 2.2. Obory vzdělávání uvedené v rejstříku 2.3. Vzdělávací programy pro školní rok 2011/ Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení, zápis k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělání 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. DVPP 8. Aktivity školy 8.1. Akce školní družiny 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 13. Spolupráce s dalšími partnery 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Speciální základní škola Bystré IČO: IZO: Sídlo školy Zámecká 1, Bystré Odloučená pracoviště: Prostory školy v Bystrém, Zámecká 1, tvoří 5 tříd, počítačová učebna ICT, cvičná kuchyňka a dílna školy, kabinet TV, sborovna školy a ředitelna. Dále je využívána tělocvična a venkovní hřiště. Odloučené pracoviště Multifunkční dům, nám. Na podkově 68, Bystré Odloučené pracoviště SPC v Poličce, ul. Nádražní 775. Odloučené pracoviště Jiráskova 825, Polička. Škola v Poličce je umístěna ve vlastní budově bývalé MŠ. Jedná se o přízemní bezbariérovou budovu, která je tvořena 6 třídami, cvičnou kuchyňkou, učebnou PC, dílnou, kabinety a třídami pro ŠD. Ve škole je menší tělocvična. Sociální zařízení je v havarijním stavu, KHS udělila výjimku do prosince V červenci a srpnu došlo k rekonstrukci sociálního zařízení školy. Prostory školy i centra jsou využívány v maximální míře Charakteristika školy Speciální základní škola poskytuje vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením, více vadami a autismem. Základním principem vzdělávání je individuální přístup k žákům, respekt k jejich osobnosti i ke specifickým problémům a snaha maximálně využít a rozvinout schopnosti a dovednosti žáků. Cílem výchovně vzdělávacího procesu je připravit co nejlépe žáky školy na život v dospělosti formou soustavné podpory rozvoje jejich schopností a dovedností. Základem práce je individuální vzdělávací program pro každé dítě, který vychází z aktuální úrovně žáka a vytyčuje reálné cíle i návazné konkrétní vzdělávací obsahy. Individuální vzdělávací program se sestavuje a pravidelně konzultuje s rodiči a dalšími pedagogickými pracovníky. Ve výchovně vzdělávací péči je kladen důraz na rozvoj sebeobslužných dovedností, komunikačních schopností, sociální adaptability, trénování kognitivních funkcí, jemné i hrubé motoriky, vše s ohledem na individuální schopnosti jednotlivých dětí. V individuálních vzdělávacích programech je rozpracováváno postupné osvojování základních vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k dosažení maximální možné míry samostatnosti včetně orientace v běžném životě. Výchovná a vzdělávací činnost je dále zaměřena na upevnění komunikačních a sociálních dovedností a schopnosti orientace v čase a prostoru. Velmi je dbáno na rozvíjení duševních a tělesných schopností žáků, včetně nácviku správné hygieny a sebeobsluhy. Ve škole přibývá žáků s těžkým kombinovaným postižením, a proto je potřeba výuku stále více individualizovat. 3

4 ZŠ Praktická V základní škole praktické se vzdělávají žáci s lehkým stupněm mentálního postižení, žáci s více vadami a autismem. Tři třídy jsou umístěny na odloučeném pracovišti v Poličce, ulice Jiráskova ZŠ speciální Do tříd speciální základní školy jsou vřazování žáci s těžším stupněm mentálního postižení, více vadami a autismem. Třídy jsou umístěny v Bystrém i v Poličce Školní družina Žáci, kteří se přihlásí do školní družiny mají zajištěn odchod na oběd, další činnosti školní družiny jsou zaměřeny na volnočasové aktivity žáků, relaxace a činnosti dle zájmu žáků Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum poskytuje bezplatně speciálně pedagogickou, logopedickou a psychologickou péči jedincům s mentálním postížením, tělesným a kombinovaným postižením, vadami řeči a autismem. Speciálně pedagogické centrum Bystré je součástí SZŠ Bystré. Od února 2003 je v provozu odloučené pracoviště v Poličce, ul. Nádražní 775. Od listopadu 2010 mají pracovníci SPC k dispozici dvě učebny v Multifunkčním domě Bystré. Zřízení odloučených pracovišť zajistilo lepší dostupnost všem dětem s postižením a výrazně zvýšil počet klientů v SPC. Odbornou péči zajišťují: speciální pedagog poskytuje individuální péči dětem s postižením, zpracovává speciálně pedagogickou diagnostiku a zajišťuje odborné konzultace a metodickou podporu, pomáhá a zpracovává podklady při integraci dětí do vhodné školy, spolupracuje s dalšími odborníky logoped pracuje s dětmi s opožděným řečovým vývojem, provádí nápravu řečových vad, provádí kompenzaci poruch komunikace pomocí alternativních komunikačních systémů psycholog poskytuje komplexní diagnostiku, posouzení psychomotorického vývoje, posouzení intelektových schopností, vyšetření pro posouzení odkladu školní docházky zdravotně postižených dětí, pomoc při integraci dětí do vhodné školy, psychologické poradenství, krizovou intervenci sociální pracovník provádí depistáž dětí s výše uvedeným postižením, zpracovává sociální anamnézu, zajišťuje poradenství a pomoc rodině v sociální oblasti S každým dítětem se pracuje individuálně, podle jeho potřeb a je poskytována komplexní pomoc, péče a podpora dítěti i rodině. Pokud se rodiče nebo učitelé potřebují poradit o vzdělávání a výchově svých dětí, žáků se zdravotním postižením, lze kontaktovat pracovníky centra, kteří mohou navštívit přímo školní zařízení. Služby jsou poskytovány rodinám s dětmi s mentálním či kombinovaným postižením a autismem. Školám a školským zařízením, zejména základním školám a mateřským školám, základním školám speciálním a speciálním mateřským školám, formou pravidelných návštěv pracovníků centra v rodině, předškolních i školních zařízení, nebo ambulantních návštěv dětí v doprovodu rodičů v centru Odloučená pracoviště Speciální základní škola Bystré, se sídlem Zámecká 1, Bystré PSČ

5 Škola má tři odloučená pracoviště: Multifunkční dům, nám. Na podkově 68, Bystré ul: Jiráskova 825, Polička ul. Nádražní 775, Polička Zřizovatel školy Zřizovatelem Speciální základní školy Bystré je Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, Aktuální zřizovací listina má účinnost od Od byla Základní škola speciální Bystré sloučena se Speciální Základní školou Polička, ul. Jiráskova 825, Polička Sloučení škol proběhlo na základě usnesení zastupitelstva Pk ze dne Zastupitelstvo vydalo dodatek č.3 ke zřizovací listině Základní školy speciální Bystré Údaje o vedení školy Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová Zástupce ředitele pro odloučené pracoviště Polička: Mgr. Jan Bican Zastupující učitel pro pracoviště Zámecká 1, Bystré: Mgr. Miloslav Čermák 1.5. Údaje o školské radě: Školská rada se schází 2x do roka ve složení: Předsedkyně školské rady: paní Miroslava Neudertová Zástupce zřizovatele, člen: Mgr. Petr Nožka Zástupce zákonných zástupců, člen: paní Jana Bednářová 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. Součásti školy, kapacita školy 1. Základní škola praktická (kapacita 53 žáků) 2. Základní škola speciální (kapacita 47 žáků) 3. Školní družinu (kapacita 22 žáků) 4. Speciálně pedagogické centrum (kapacita 400 klientů) Celková kapacita školy je stanovena na 100 žáků Obory vzdělání B/001 Pomocná škola dobíhající obor B/01 Základní škola speciální C/01 Základní škola 2.3. Vzdělávací programy pro školní rok 2011/2012 Pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy - č.j /97-22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy - č.j / ŠVP pro ZV dle RV-LMP (základní škola praktická), č.j. SZSBy-260/2011 ŠVP ZŠS, č.j. SZŠBy-260/2011, Dodatek č.1 - ŠVP ZŠS přípravný stupeň 5

6 3. Personální zabezpečení činnosti školy Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová, jmenována Radou Pardubického kraje ze dne od 1.července Zástupce ředitele odl. pracoviště Polička, Jiráskova 825): Mgr. Jan Bican Zastupující učitel (Zámecká 1, Bystré): Mgr. Miloslav Čermák. Vedoucí Speciálně pedagogického centra: Mgr. Jitka Haklová Výchovný poradce: Mgr. Miloslav Čermák Školní metodik prevence: Lubomíra Rounová 3.1. Údaje o pracovnících školy Počet fyzických Ženy Muži Pedagogičtí pracovníci školy Nepedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci SPC Celkem počet absolventů vysokých škol, kteří nastoupili ve školním roce 2011/2012: 0 počet absolventů VOŠ pedagogické 0 počet nekvalifikovaných pedagogů: 1 počet pedagogů doplňujících si nebo rozšiřujících si vzdělání: 2 fluktuace pedagogických pracovníků v průběhu školního roku : 0 fluktuace nepedagogických pracovníků v průběhu školního roku : 0 počet externích pracovníků : 0 Tabulka úvazků pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci 20,88 z toho asistent pedagoga 4,9 Z toho vychovatelky v ŠD 1,25 Nepedagogičtí pracovníci 2,6 Pedagogičtí pracovníci SPC 3,50 Celkem 28,23 4. Údaje o přijímacím řízení, zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Vřazování žáků do ZŠS Bystré probíhá v úzké spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Bystré. Zpravidla se s nově vřazovanými žáky již pracuje v centru formou individuálních programů. Součástí podkladů k rozhodnutí o vřazení žáka jsou též zprávy odborných lékařů. Evidence žáků školy je vedena v úředních dokumentech školy / třídní výkaz, třídní kniha / a v elektronické podobě na portálu Škola on-line. 6

7 Zápis do 1. ročníku se konal K zápisu k povinné školní docházce se nedostavil žádný žák. K byli nově přijati 2 žáci do přípravného stupně základní školy speciální, tři žáci do ZŠ praktické. 6 žáků ukončilo školní docházku a odešlo na učiliště. Jedna žákyně získala základy vzdělání. Jeden žák přestoupil z důvodu stěhování do Speciální ZŠ Litomyšl K bylo ve škole vzděláváno 74 žáků. Ve škole bylo vyhlášeno 5 dnů ředitelského volna z důvodu šetření tepelné energie a vzdělávání pedagogických pracovníků. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání SZŠ Bystré vzdělává žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem. Ve školním roce 2011/2012 bylo v SZŠ Bystré vzděláváno celkem 74 žáků (z toho 4 žáci v přípravném ročníku ZŠS). Ve školním roce 2011,/2012 se ve škole vzdělávalo 15 imobilních žáků, což je velmi náročné pro zajištění mobility a bezbariérovosti prostor školy. Ve spolupráci s Farní Charitou Polička a sdružení Salvia Svitavy škola umožňuje žákům s více vadami osobní asistenci pro bezpečný pohyb v areálu školy. Hlavním cílem školy je poskytnout našim žákům takové dovednosti a znalosti, aby se mohli co nejvíce a co nejsamostatněji zapojit do běžného života. Nedílnou součástí činnosti školy jsou různé rehabilitační a kompenzační aktivity. Pro žáky používáme speciální počítačové programy, práce na počítačích je uzpůsobena možnostem a schopnostem našich žáků využíváme dotykové panely a monitory. Do výchovně vzdělávacího procesu jsou zařazovány některé formy alternativní a augmentativní komunikace, užití komunikátorů, piktogramů,metody VOKS, bukofaciální a orofaciální stimulace. Probíhá - muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie, bazální stimulace a další terapeutické činnosti. Ve speciální škole je podporována i mimoškolní zájmová činnost, volnočasové aktivity i pobytové akce (výtvarné, pracovní a sebeobslužné činnosti, účast na nejrůznějších soutěžích ) což vede ke smysluplnému využívání volného času, k rozvoji schopností a dovedností. Chování a prospěch žáků všech tříd byl konzultován průběžně s rodiči během celého šk.roku. Nebyly zaznamenány žádné závažné výchovné problémy. 6. Prevence sociálně patologických jevů V rámci primární prevence proběhly v naší škole ve školním roce programy, zaměřené na předcházení vzniku sociálně patologických jevů v třídním kolektivu. Program Krok za krokem měl zmapovat aktuální vztahy v třídním kolektivu a posílit postoje ke zdravému životnímu stylu. Byl určen 5., 6. a 7. ročníku a byly zde využity techniky, které podporují spolupráci a toleranci mezi dětmi. Část programu byla věnována technice dobrý kamarád. Pravidla, která byla stanovená na začátku, žáci respektovali. V prosinci byly realizovány dva programy Program šikana 5., 6., 7. ročník a Vrstevnický program pro 8. a 9. ročník. Oba byly zaměřeny na zlepšení vzájemných vztahů a toleranci, nastavení odpovědnosti za své chování, umění přiznat si svoji chybu, nepoukazovat pouze na nedostatky druhých. 7

8 Adaptační program proběhl za využití prvků zážitkové pedagogiky u žáků 5., 6., 7. ročníku. Žáci si měli možnost vyzkoušet techniky, při kterých spolupracovali a řešili problémy prostřednictvím prožitku. Všechny programy vedly zkušené lektorky z PPP Ústí nad Orlicí, které po uskutečnění každého z programu vyvodily závěry a doporučily, jak s dětmi, v oblasti prevence dále pracovat. V minulém školním roce proběhlo v naší škole velké množství akcí a projektů v rámci výuky i v rámci sekundární prevence. Některé se uskutečnily poprvé, jiné se již staly tradicí. K těm tradičním patří plnění úkolů v recyklohraní, dopravní hřiště, soutěž s dopravní tématikou Chodci bezpečně, návštěva DPS, kde si naši starší žáci popovídají se seniory a zahrají si společně některou z oblíbených stolních her. Populární jsou různé soutěže. Šikulka je vědomostní a dovednostní soutěž pro mladší děti z praktických tříd a speciálních tříd. V okresní recitační soutěži a v okresní soutěži Jarní zpívání se naši žáci umístili mezi prvními. Porovnat síly si děti mohly při sportovním odpoledni, soutěži družstev, v šipkách a v atletických závodech. Soutěžilo se dokonce i o čarodějnicích. Od začátku školního roku probíhaly ve škole projektové dny a týdny Bramborové hrátky, turistický výlet na Lucký vrch Ekosystém v našem městě v ročních obdobích, Den stromů, zahájení projektu Figurková školička, Vánoční čas, v rámci projektového dnu Menšiny v ČR jsme navštívili Muzeum romské kultury v Brně, Vítání jara, Den Země, My a knihy, Jarní zastavení, Den Evropy, Šipkovaná, víkendový pobyt v Pusté Rybné pro starší žáky a beseda s gynekologem. Nezapomněli jsme ani na kulturu. Navštívili jsme divadelní představení muzikál Monte Cristo, v prosinci ve škole naděloval Mikuláš a vánoční besídka byla spojená s filmovou projekcí. Ke konci školního roku si děti ze speciálních tříd užily koncert Chceme žít s vámi. Zajímavou a neokoukanou akcí pro děti byla ukázka modelů závodních aut Royal way rally. Nejstarší ročníky připravily pro celou školu karneval, při kterém se všichni dobře bavili. V rámci prevence jsme také navštívili Dům na půl cesty v Květné, kde se žáci dozvěděli, komu a za jakých podmínek jsou domy na půl cesty určeny. Další, pro děti atraktivní a poučný, byl Den IZS. Práce našich dětí i práci pedagogů jsme prezentovali na akci našeho města Čas pro neobyčejné zážitky, kterou shlédli nejen rodiče našich dětí, ale i široká veřejnost. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy Další vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků se provádí formou seminářů, kurzů a kombinovaného studia Ve školním roce 2011/2012 studovaly v kombinovaném studiu na vysokých školách 3 pedagogičtí pracovníci. V tomto školním roce ukončil VŠ studium speciální pedagogiky v bakalářském studijním programu jeden pedagogický pracovník. V dalším vzdělávání byly využívány semináře pořádané zejména Speciální školy Svítání, Pardubice. CCV Pardubice a Mozaika Polička. Na vzdělávací akce bylo vzhledem k rozpočtu školy vyčleněno méně fin. prostředků. Tabulka další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet Název akce Datum Místo konání zaměstnanců DVPP 2 Studium VŠ Praha Brno 8

9 2 Hamet Ústí n.o. Emoce a jejich Hradec Králové 1 zvládání Metodika Pardubice, Projekt EU 4 ČT,PS,PO Svítání Kurz RHB Bystré, Projekt EU 10 Svítání 3 Tvořivé techniky - Vánoce Mozaika Polička 1 Výtvarné CCV Pardubice proměny odpadový mat. 2x Školení preventistů České Petrovice Kurz ZTV Pardubice, Projekt EU 5 Svítání SMART,efektivní Bystré Projekt OPVK 10 využití EU interakt.tabule 2 Kutilské dílny, Listopad Mozaika plstění 1 Motivace k literární Listopad Polička CCV Pardubice výchově a slohu 5 Metodika Pardubice, VU,SV Svítání PAS Bystré 17 Svítání Tvořivé techniky 4.2. Mozaika 2 odpad.materiál Polička Projekt EU Projekt EU 1 2 Metodika ČT,PS Chrudim Svítání Tvořivé techniky Mozaika - Velikonoce Polička Projekt EU 1 Seminář metodiků prevence Stimulační 1 techniky v ošetř.péči 1 Kurz zdravotní TV PPP Ústí na Orlicí 26., Brno

10 8. Aktivity školy Ve šk.roce 2011/2012 organizovala naše škola naučně poznávací, pobytové, kulturní a sportovní akce. Cílem těchto aktivit bylo vytvoření radostné atmosféry nejen pro naše žáky. Jsme rádi, že se nám podařilo přiblížit naše školské zařízení široké veřejnosti. Mezi nejzdařilejší akce školy patří: Říjen: Drakiáda, výroba Hall. dýně Listopad: Podzimáčci, přehazovaná Prosinec. Mikulášská soutěž, Leden: S žabkou rosničkou o počasí, Únor: Stavby ze sněhu, Doremi, Březen. Kuličkiáda, Skládání puzle, Dopravní soutěž Duben: Otvírání studánek, Květen. Benefiční koncert, Sportovní den, Voda nad zlato, Dopravní soutěž (praktická část) Červen: Ostrov pokladů, školní výlet Daňkovice Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Pobyt zaměřený na volnočasové aktivity žáků - pořádaný jedenkrát ročně. V letošním roce jsme navštívili ubytovací zařízení v Hodoníně u Kunštát. Délka pobytu tři dny (záleží na postižení žáka), Náplň pobytu tvoří procházky a výlety do okolí s využitím canisterapie. Celý pobyt je věnován nácviku komunikace, sebeobsluhy, hygienických návyků, stolování. Žáci se učí pohybovat v neznámém prostředí bez asistence rodiny. soutěže organizované v rámci speciálních škol ( Kukátko divadelní soutěž, recitační soutěž) Pro rodiče jsou organizována pravidelná setkání: Vánoční besídka - ( ve spolupráci Domovem na zámku) Prezentace školy na vánočních trzích Domova na zámku, Benefiční koncert, Slavnosti k rozdávání vysvědčení a zakončení školního roku 10

11 8.1. Akce školní družiny Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny při praktické škole a při speciálních třídách. Obě oddělení spolu úzce spolupracují při denních činnostech i při společných akcich. Ve šk. roce jsme začali hned v září - turisticky, a to pochodem na LUCKÝ VRCH, kterého se zúčastnily praktické i speciální třídy. V říjnu následovala orientační vycházka a soutěž s dopravní tématikou CHODCI BEZPEČNĚ. V listopadu proběhla soutěž obou oddělení ŠD ve fyzické zdatnosti a v duchu fair play. Čajový dýchánek, aneb CO JSME SI UPEKLI, TO SI TAKY SNÍME jsme uskutečnili před vánocemi a s výrobou a balením dárků jsme si navodili tu správnou vánoční atmosféru. 11

12 V zimních měsících jsme využili příznivých sněhových podmínek, vyrazili jsme společně na běžky a vyřádili se při bobování. A ZASE TO VEJCE byla skupinová soutěž, kde si děti ověřily své znalosti a dovednosti, týkající se jarního období prací, tradic, zvyků. V květnu jsme pro děti ze školy zorganizovali atletické závody. Děti si tak mohly porovnat své výkony v základních lehkoatletických disciplínách. 12

13 Velmi úspěšný byl CYKLISTICKÝ VÝLET do okolí Poličky vyšlo počasí, děti byly v dobré náladě i skvělé kondici. Celý rok jsme zakončili nejpopulárnější akcí NOCOVÁNÍM VE ŠKOLE, se kterým souvisely hry v přírodě, vaření večeře, diskotéka a noční hra s hledáním pokladu. 13

14 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI. V tomto školním roce nebyla provedena inspekce. 10. Základní údaje o hospodaření školy Účelové prostředky V tomto roce byla poskytnuta dotace na kompenzační pomůcky ve výši ,-- Kč. Z této dotace byly zakoupeny 4ks školních židlí ADAM, které jsou výškově stavitelné, od firmy REPO s.r.o. Investiční prostředky Z fondu reprodukce majetku nebyl zakoupen žádný dlouhodobý majetek. Zřizovatelem byl schválen odvod z investičního fondu ve výši Kč ,--. Výsledek hospodaření a jeho použití V roce 2011 byl vykázán výsledek hospodaření ve výši 5 596,60 Kč. Mimorozpočtové zdroje V roce 2011 škola obdržela finanční dary v celkové výši ,-- Kč. Za získané peníze se uskutečnil 3 denní školní výlet pro děti do Hodonína u Kunštátu a nakupovalo se nutné vybavení po školu. Speciálně pedagogické centrum získalo účelový dar od Nadace ČEZ na pomůcky pro vzdělávání dětí s postižením ve výši ,-- Kč, který byl plně vyčerpán. Fondy Z fondů vedených v účetnictví k vykazujeme: - FKSP ve výši ,29 Kč - rezervní fond tvořený z HV ve výši ,84 Kč - rezervní fond tvoř. z ost.titulů ve výši ,02 Kč - fond reprodukce majetku ve výši ,10 Kč Uvedené fondy jsou plně finančně kryté. Péče o spravovaný majetek Byla provedena řádná inventarizace jednotlivých druhů majetku a závazků k O všech provedených inventarizacích byly vyhotoveny inventarizační zápisy a nebyly zjištěny žádné rozdíly. Stav pohledávek a závazků K datu, kdy byla provedena roční závěrka, jsme vykazovali pohledávky a závazky (neuhrazené faktury), které vyplývají z dodavatelských vztahů a budou vyrovnány a uhrazeny v roce Výsledky vnitřního kontrolního systému školy Čerpání rozpočtu koordinuje ředitelka školy ve spolupráci s účetní. Všechny doklady k proplacení schvaluje ředitelka školy. Rozpočet je čerpán rovnoměrně a dle zásad. Nákup DDHM a učebních pomůcek je odsouhlasen na poradách školy. Vnitřní kontrolní systém je přehledný a zajišťuje hospodárné vynakládání poskytnutých finančních prostředků. 14

15 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Dotace z OP VK, Oblast podpory - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Smlouva o partnerství mezi Universitou Palackého Olomouc a ZŠS Bystré Předkladatelem projektu je UP Olomouc. Jedná se o projekt v rámci OP VK Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb. 12. Realizované projekty financované z cizích zdrojů Sportovně-turistický pobyt žáků ZŠ speciální - Příspěvek z rozpočtu Pk ,- Kč - Dotace MÚ Polička ,- Kč Benefiční koncert dotace MÚ Polička 6.000,- Kč 13.Spolupráce s dalšími partnery Díky úzké spolupráci s dalšími partnery může škola provozovat aktivity, které by kvůli omezeným finančním prostředkům realizovala pouze okrajově. Spolupráce se zaměřuje především na finanční podporu při pořádání Benefičního koncertu, školního výletu, zakoupení kompenzačních a didaktických pomůcek. Žáci školy se aktivně účastní Vánoční besídky, akce Chceme žít s vámi, pořádané Domovem na zámku Bystré. Děkujeme všem sponzorům, kteří poskytují naší škole finanční prostředky. Výroční zprávu zpracovala ředitelka školy Mgr. Dita Bomberová, ve spolupráci s učitelským sborem a pracovníky speciálně pedagogického centra. V Bystrém dne Schválena radou školy ze dne Paní Miroslava Neudertová Mgr. Petr Nožka Paní Jana Bednářová... Razítko školy: podpis. tel: 461/ web.stránka:www.szsbystre.cz 15

16 16

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 /2008 Říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Speciální základní škola Bystré Zámecká 1 569 92 Bystré Obsah Identifikační údaje 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny,TEL/FAX: 386322726, IČO: 60076518,REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 /2013 Říjen 2013 Obsah

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Zlín, Mostní

Základní škola Zlín, Mostní Základní škola Zlín, Mostní VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A) Charakteristika školského zařízení Ve školním roce 2009/2010 je Základní škola praktická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více