Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré IČ: Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová a telefon : tel: , Školská rada ve složení: Předsedkyně: paní Miroslava Neudertová Členové: Mgr. Petr Nožka, paní Jana Bednářová Součásti školy zařazené v síti školských zařízení: Základní škola praktická Základní škola speciální Školní družina Speciálně pedagogické centrum

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název a sídlo školy 1.2. Charakteristika školy ZŠ Praktická ZŠ Speciální Školní družina Speciálně pedagogické centrum Odloučená pracoviště 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Údaje o vedení školy 1.5. Údaje o školské radě 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. Součásti školy, kapacita školy 2.2. Obory vzdělávání uvedené v rejstříku 2.3. Vzdělávací programy pro školní rok 2011/ Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení, zápis k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělání 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. DVPP 8. Aktivity školy 8.1. Akce školní družiny 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 13. Spolupráce s dalšími partnery 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Speciální základní škola Bystré IČO: IZO: Sídlo školy Zámecká 1, Bystré Odloučená pracoviště: Prostory školy v Bystrém, Zámecká 1, tvoří 5 tříd, počítačová učebna ICT, cvičná kuchyňka a dílna školy, kabinet TV, sborovna školy a ředitelna. Dále je využívána tělocvična a venkovní hřiště. Odloučené pracoviště Multifunkční dům, nám. Na podkově 68, Bystré Odloučené pracoviště SPC v Poličce, ul. Nádražní 775. Odloučené pracoviště Jiráskova 825, Polička. Škola v Poličce je umístěna ve vlastní budově bývalé MŠ. Jedná se o přízemní bezbariérovou budovu, která je tvořena 6 třídami, cvičnou kuchyňkou, učebnou PC, dílnou, kabinety a třídami pro ŠD. Ve škole je menší tělocvična. Sociální zařízení je v havarijním stavu, KHS udělila výjimku do prosince V červenci a srpnu došlo k rekonstrukci sociálního zařízení školy. Prostory školy i centra jsou využívány v maximální míře Charakteristika školy Speciální základní škola poskytuje vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením, více vadami a autismem. Základním principem vzdělávání je individuální přístup k žákům, respekt k jejich osobnosti i ke specifickým problémům a snaha maximálně využít a rozvinout schopnosti a dovednosti žáků. Cílem výchovně vzdělávacího procesu je připravit co nejlépe žáky školy na život v dospělosti formou soustavné podpory rozvoje jejich schopností a dovedností. Základem práce je individuální vzdělávací program pro každé dítě, který vychází z aktuální úrovně žáka a vytyčuje reálné cíle i návazné konkrétní vzdělávací obsahy. Individuální vzdělávací program se sestavuje a pravidelně konzultuje s rodiči a dalšími pedagogickými pracovníky. Ve výchovně vzdělávací péči je kladen důraz na rozvoj sebeobslužných dovedností, komunikačních schopností, sociální adaptability, trénování kognitivních funkcí, jemné i hrubé motoriky, vše s ohledem na individuální schopnosti jednotlivých dětí. V individuálních vzdělávacích programech je rozpracováváno postupné osvojování základních vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k dosažení maximální možné míry samostatnosti včetně orientace v běžném životě. Výchovná a vzdělávací činnost je dále zaměřena na upevnění komunikačních a sociálních dovedností a schopnosti orientace v čase a prostoru. Velmi je dbáno na rozvíjení duševních a tělesných schopností žáků, včetně nácviku správné hygieny a sebeobsluhy. Ve škole přibývá žáků s těžkým kombinovaným postižením, a proto je potřeba výuku stále více individualizovat. 3

4 ZŠ Praktická V základní škole praktické se vzdělávají žáci s lehkým stupněm mentálního postižení, žáci s více vadami a autismem. Tři třídy jsou umístěny na odloučeném pracovišti v Poličce, ulice Jiráskova ZŠ speciální Do tříd speciální základní školy jsou vřazování žáci s těžším stupněm mentálního postižení, více vadami a autismem. Třídy jsou umístěny v Bystrém i v Poličce Školní družina Žáci, kteří se přihlásí do školní družiny mají zajištěn odchod na oběd, další činnosti školní družiny jsou zaměřeny na volnočasové aktivity žáků, relaxace a činnosti dle zájmu žáků Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum poskytuje bezplatně speciálně pedagogickou, logopedickou a psychologickou péči jedincům s mentálním postížením, tělesným a kombinovaným postižením, vadami řeči a autismem. Speciálně pedagogické centrum Bystré je součástí SZŠ Bystré. Od února 2003 je v provozu odloučené pracoviště v Poličce, ul. Nádražní 775. Od listopadu 2010 mají pracovníci SPC k dispozici dvě učebny v Multifunkčním domě Bystré. Zřízení odloučených pracovišť zajistilo lepší dostupnost všem dětem s postižením a výrazně zvýšil počet klientů v SPC. Odbornou péči zajišťují: speciální pedagog poskytuje individuální péči dětem s postižením, zpracovává speciálně pedagogickou diagnostiku a zajišťuje odborné konzultace a metodickou podporu, pomáhá a zpracovává podklady při integraci dětí do vhodné školy, spolupracuje s dalšími odborníky logoped pracuje s dětmi s opožděným řečovým vývojem, provádí nápravu řečových vad, provádí kompenzaci poruch komunikace pomocí alternativních komunikačních systémů psycholog poskytuje komplexní diagnostiku, posouzení psychomotorického vývoje, posouzení intelektových schopností, vyšetření pro posouzení odkladu školní docházky zdravotně postižených dětí, pomoc při integraci dětí do vhodné školy, psychologické poradenství, krizovou intervenci sociální pracovník provádí depistáž dětí s výše uvedeným postižením, zpracovává sociální anamnézu, zajišťuje poradenství a pomoc rodině v sociální oblasti S každým dítětem se pracuje individuálně, podle jeho potřeb a je poskytována komplexní pomoc, péče a podpora dítěti i rodině. Pokud se rodiče nebo učitelé potřebují poradit o vzdělávání a výchově svých dětí, žáků se zdravotním postižením, lze kontaktovat pracovníky centra, kteří mohou navštívit přímo školní zařízení. Služby jsou poskytovány rodinám s dětmi s mentálním či kombinovaným postižením a autismem. Školám a školským zařízením, zejména základním školám a mateřským školám, základním školám speciálním a speciálním mateřským školám, formou pravidelných návštěv pracovníků centra v rodině, předškolních i školních zařízení, nebo ambulantních návštěv dětí v doprovodu rodičů v centru Odloučená pracoviště Speciální základní škola Bystré, se sídlem Zámecká 1, Bystré PSČ

5 Škola má tři odloučená pracoviště: Multifunkční dům, nám. Na podkově 68, Bystré ul: Jiráskova 825, Polička ul. Nádražní 775, Polička Zřizovatel školy Zřizovatelem Speciální základní školy Bystré je Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, Aktuální zřizovací listina má účinnost od Od byla Základní škola speciální Bystré sloučena se Speciální Základní školou Polička, ul. Jiráskova 825, Polička Sloučení škol proběhlo na základě usnesení zastupitelstva Pk ze dne Zastupitelstvo vydalo dodatek č.3 ke zřizovací listině Základní školy speciální Bystré Údaje o vedení školy Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová Zástupce ředitele pro odloučené pracoviště Polička: Mgr. Jan Bican Zastupující učitel pro pracoviště Zámecká 1, Bystré: Mgr. Miloslav Čermák 1.5. Údaje o školské radě: Školská rada se schází 2x do roka ve složení: Předsedkyně školské rady: paní Miroslava Neudertová Zástupce zřizovatele, člen: Mgr. Petr Nožka Zástupce zákonných zástupců, člen: paní Jana Bednářová 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. Součásti školy, kapacita školy 1. Základní škola praktická (kapacita 53 žáků) 2. Základní škola speciální (kapacita 47 žáků) 3. Školní družinu (kapacita 22 žáků) 4. Speciálně pedagogické centrum (kapacita 400 klientů) Celková kapacita školy je stanovena na 100 žáků Obory vzdělání B/001 Pomocná škola dobíhající obor B/01 Základní škola speciální C/01 Základní škola 2.3. Vzdělávací programy pro školní rok 2011/2012 Pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy - č.j /97-22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy - č.j / ŠVP pro ZV dle RV-LMP (základní škola praktická), č.j. SZSBy-260/2011 ŠVP ZŠS, č.j. SZŠBy-260/2011, Dodatek č.1 - ŠVP ZŠS přípravný stupeň 5

6 3. Personální zabezpečení činnosti školy Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová, jmenována Radou Pardubického kraje ze dne od 1.července Zástupce ředitele odl. pracoviště Polička, Jiráskova 825): Mgr. Jan Bican Zastupující učitel (Zámecká 1, Bystré): Mgr. Miloslav Čermák. Vedoucí Speciálně pedagogického centra: Mgr. Jitka Haklová Výchovný poradce: Mgr. Miloslav Čermák Školní metodik prevence: Lubomíra Rounová 3.1. Údaje o pracovnících školy Počet fyzických Ženy Muži Pedagogičtí pracovníci školy Nepedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci SPC Celkem počet absolventů vysokých škol, kteří nastoupili ve školním roce 2011/2012: 0 počet absolventů VOŠ pedagogické 0 počet nekvalifikovaných pedagogů: 1 počet pedagogů doplňujících si nebo rozšiřujících si vzdělání: 2 fluktuace pedagogických pracovníků v průběhu školního roku : 0 fluktuace nepedagogických pracovníků v průběhu školního roku : 0 počet externích pracovníků : 0 Tabulka úvazků pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci 20,88 z toho asistent pedagoga 4,9 Z toho vychovatelky v ŠD 1,25 Nepedagogičtí pracovníci 2,6 Pedagogičtí pracovníci SPC 3,50 Celkem 28,23 4. Údaje o přijímacím řízení, zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Vřazování žáků do ZŠS Bystré probíhá v úzké spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Bystré. Zpravidla se s nově vřazovanými žáky již pracuje v centru formou individuálních programů. Součástí podkladů k rozhodnutí o vřazení žáka jsou též zprávy odborných lékařů. Evidence žáků školy je vedena v úředních dokumentech školy / třídní výkaz, třídní kniha / a v elektronické podobě na portálu Škola on-line. 6

7 Zápis do 1. ročníku se konal K zápisu k povinné školní docházce se nedostavil žádný žák. K byli nově přijati 2 žáci do přípravného stupně základní školy speciální, tři žáci do ZŠ praktické. 6 žáků ukončilo školní docházku a odešlo na učiliště. Jedna žákyně získala základy vzdělání. Jeden žák přestoupil z důvodu stěhování do Speciální ZŠ Litomyšl K bylo ve škole vzděláváno 74 žáků. Ve škole bylo vyhlášeno 5 dnů ředitelského volna z důvodu šetření tepelné energie a vzdělávání pedagogických pracovníků. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání SZŠ Bystré vzdělává žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem. Ve školním roce 2011/2012 bylo v SZŠ Bystré vzděláváno celkem 74 žáků (z toho 4 žáci v přípravném ročníku ZŠS). Ve školním roce 2011,/2012 se ve škole vzdělávalo 15 imobilních žáků, což je velmi náročné pro zajištění mobility a bezbariérovosti prostor školy. Ve spolupráci s Farní Charitou Polička a sdružení Salvia Svitavy škola umožňuje žákům s více vadami osobní asistenci pro bezpečný pohyb v areálu školy. Hlavním cílem školy je poskytnout našim žákům takové dovednosti a znalosti, aby se mohli co nejvíce a co nejsamostatněji zapojit do běžného života. Nedílnou součástí činnosti školy jsou různé rehabilitační a kompenzační aktivity. Pro žáky používáme speciální počítačové programy, práce na počítačích je uzpůsobena možnostem a schopnostem našich žáků využíváme dotykové panely a monitory. Do výchovně vzdělávacího procesu jsou zařazovány některé formy alternativní a augmentativní komunikace, užití komunikátorů, piktogramů,metody VOKS, bukofaciální a orofaciální stimulace. Probíhá - muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie, bazální stimulace a další terapeutické činnosti. Ve speciální škole je podporována i mimoškolní zájmová činnost, volnočasové aktivity i pobytové akce (výtvarné, pracovní a sebeobslužné činnosti, účast na nejrůznějších soutěžích ) což vede ke smysluplnému využívání volného času, k rozvoji schopností a dovedností. Chování a prospěch žáků všech tříd byl konzultován průběžně s rodiči během celého šk.roku. Nebyly zaznamenány žádné závažné výchovné problémy. 6. Prevence sociálně patologických jevů V rámci primární prevence proběhly v naší škole ve školním roce programy, zaměřené na předcházení vzniku sociálně patologických jevů v třídním kolektivu. Program Krok za krokem měl zmapovat aktuální vztahy v třídním kolektivu a posílit postoje ke zdravému životnímu stylu. Byl určen 5., 6. a 7. ročníku a byly zde využity techniky, které podporují spolupráci a toleranci mezi dětmi. Část programu byla věnována technice dobrý kamarád. Pravidla, která byla stanovená na začátku, žáci respektovali. V prosinci byly realizovány dva programy Program šikana 5., 6., 7. ročník a Vrstevnický program pro 8. a 9. ročník. Oba byly zaměřeny na zlepšení vzájemných vztahů a toleranci, nastavení odpovědnosti za své chování, umění přiznat si svoji chybu, nepoukazovat pouze na nedostatky druhých. 7

8 Adaptační program proběhl za využití prvků zážitkové pedagogiky u žáků 5., 6., 7. ročníku. Žáci si měli možnost vyzkoušet techniky, při kterých spolupracovali a řešili problémy prostřednictvím prožitku. Všechny programy vedly zkušené lektorky z PPP Ústí nad Orlicí, které po uskutečnění každého z programu vyvodily závěry a doporučily, jak s dětmi, v oblasti prevence dále pracovat. V minulém školním roce proběhlo v naší škole velké množství akcí a projektů v rámci výuky i v rámci sekundární prevence. Některé se uskutečnily poprvé, jiné se již staly tradicí. K těm tradičním patří plnění úkolů v recyklohraní, dopravní hřiště, soutěž s dopravní tématikou Chodci bezpečně, návštěva DPS, kde si naši starší žáci popovídají se seniory a zahrají si společně některou z oblíbených stolních her. Populární jsou různé soutěže. Šikulka je vědomostní a dovednostní soutěž pro mladší děti z praktických tříd a speciálních tříd. V okresní recitační soutěži a v okresní soutěži Jarní zpívání se naši žáci umístili mezi prvními. Porovnat síly si děti mohly při sportovním odpoledni, soutěži družstev, v šipkách a v atletických závodech. Soutěžilo se dokonce i o čarodějnicích. Od začátku školního roku probíhaly ve škole projektové dny a týdny Bramborové hrátky, turistický výlet na Lucký vrch Ekosystém v našem městě v ročních obdobích, Den stromů, zahájení projektu Figurková školička, Vánoční čas, v rámci projektového dnu Menšiny v ČR jsme navštívili Muzeum romské kultury v Brně, Vítání jara, Den Země, My a knihy, Jarní zastavení, Den Evropy, Šipkovaná, víkendový pobyt v Pusté Rybné pro starší žáky a beseda s gynekologem. Nezapomněli jsme ani na kulturu. Navštívili jsme divadelní představení muzikál Monte Cristo, v prosinci ve škole naděloval Mikuláš a vánoční besídka byla spojená s filmovou projekcí. Ke konci školního roku si děti ze speciálních tříd užily koncert Chceme žít s vámi. Zajímavou a neokoukanou akcí pro děti byla ukázka modelů závodních aut Royal way rally. Nejstarší ročníky připravily pro celou školu karneval, při kterém se všichni dobře bavili. V rámci prevence jsme také navštívili Dům na půl cesty v Květné, kde se žáci dozvěděli, komu a za jakých podmínek jsou domy na půl cesty určeny. Další, pro děti atraktivní a poučný, byl Den IZS. Práce našich dětí i práci pedagogů jsme prezentovali na akci našeho města Čas pro neobyčejné zážitky, kterou shlédli nejen rodiče našich dětí, ale i široká veřejnost. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy Další vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků se provádí formou seminářů, kurzů a kombinovaného studia Ve školním roce 2011/2012 studovaly v kombinovaném studiu na vysokých školách 3 pedagogičtí pracovníci. V tomto školním roce ukončil VŠ studium speciální pedagogiky v bakalářském studijním programu jeden pedagogický pracovník. V dalším vzdělávání byly využívány semináře pořádané zejména Speciální školy Svítání, Pardubice. CCV Pardubice a Mozaika Polička. Na vzdělávací akce bylo vzhledem k rozpočtu školy vyčleněno méně fin. prostředků. Tabulka další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet Název akce Datum Místo konání zaměstnanců DVPP 2 Studium VŠ Praha Brno 8

9 2 Hamet Ústí n.o. Emoce a jejich Hradec Králové 1 zvládání Metodika Pardubice, Projekt EU 4 ČT,PS,PO Svítání Kurz RHB Bystré, Projekt EU 10 Svítání 3 Tvořivé techniky - Vánoce Mozaika Polička 1 Výtvarné CCV Pardubice proměny odpadový mat. 2x Školení preventistů České Petrovice Kurz ZTV Pardubice, Projekt EU 5 Svítání SMART,efektivní Bystré Projekt OPVK 10 využití EU interakt.tabule 2 Kutilské dílny, Listopad Mozaika plstění 1 Motivace k literární Listopad Polička CCV Pardubice výchově a slohu 5 Metodika Pardubice, VU,SV Svítání PAS Bystré 17 Svítání Tvořivé techniky 4.2. Mozaika 2 odpad.materiál Polička Projekt EU Projekt EU 1 2 Metodika ČT,PS Chrudim Svítání Tvořivé techniky Mozaika - Velikonoce Polička Projekt EU 1 Seminář metodiků prevence Stimulační 1 techniky v ošetř.péči 1 Kurz zdravotní TV PPP Ústí na Orlicí 26., Brno

10 8. Aktivity školy Ve šk.roce 2011/2012 organizovala naše škola naučně poznávací, pobytové, kulturní a sportovní akce. Cílem těchto aktivit bylo vytvoření radostné atmosféry nejen pro naše žáky. Jsme rádi, že se nám podařilo přiblížit naše školské zařízení široké veřejnosti. Mezi nejzdařilejší akce školy patří: Říjen: Drakiáda, výroba Hall. dýně Listopad: Podzimáčci, přehazovaná Prosinec. Mikulášská soutěž, Leden: S žabkou rosničkou o počasí, Únor: Stavby ze sněhu, Doremi, Březen. Kuličkiáda, Skládání puzle, Dopravní soutěž Duben: Otvírání studánek, Květen. Benefiční koncert, Sportovní den, Voda nad zlato, Dopravní soutěž (praktická část) Červen: Ostrov pokladů, školní výlet Daňkovice Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Pobyt zaměřený na volnočasové aktivity žáků - pořádaný jedenkrát ročně. V letošním roce jsme navštívili ubytovací zařízení v Hodoníně u Kunštát. Délka pobytu tři dny (záleží na postižení žáka), Náplň pobytu tvoří procházky a výlety do okolí s využitím canisterapie. Celý pobyt je věnován nácviku komunikace, sebeobsluhy, hygienických návyků, stolování. Žáci se učí pohybovat v neznámém prostředí bez asistence rodiny. soutěže organizované v rámci speciálních škol ( Kukátko divadelní soutěž, recitační soutěž) Pro rodiče jsou organizována pravidelná setkání: Vánoční besídka - ( ve spolupráci Domovem na zámku) Prezentace školy na vánočních trzích Domova na zámku, Benefiční koncert, Slavnosti k rozdávání vysvědčení a zakončení školního roku 10

11 8.1. Akce školní družiny Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny při praktické škole a při speciálních třídách. Obě oddělení spolu úzce spolupracují při denních činnostech i při společných akcich. Ve šk. roce jsme začali hned v září - turisticky, a to pochodem na LUCKÝ VRCH, kterého se zúčastnily praktické i speciální třídy. V říjnu následovala orientační vycházka a soutěž s dopravní tématikou CHODCI BEZPEČNĚ. V listopadu proběhla soutěž obou oddělení ŠD ve fyzické zdatnosti a v duchu fair play. Čajový dýchánek, aneb CO JSME SI UPEKLI, TO SI TAKY SNÍME jsme uskutečnili před vánocemi a s výrobou a balením dárků jsme si navodili tu správnou vánoční atmosféru. 11

12 V zimních měsících jsme využili příznivých sněhových podmínek, vyrazili jsme společně na běžky a vyřádili se při bobování. A ZASE TO VEJCE byla skupinová soutěž, kde si děti ověřily své znalosti a dovednosti, týkající se jarního období prací, tradic, zvyků. V květnu jsme pro děti ze školy zorganizovali atletické závody. Děti si tak mohly porovnat své výkony v základních lehkoatletických disciplínách. 12

13 Velmi úspěšný byl CYKLISTICKÝ VÝLET do okolí Poličky vyšlo počasí, děti byly v dobré náladě i skvělé kondici. Celý rok jsme zakončili nejpopulárnější akcí NOCOVÁNÍM VE ŠKOLE, se kterým souvisely hry v přírodě, vaření večeře, diskotéka a noční hra s hledáním pokladu. 13

14 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI. V tomto školním roce nebyla provedena inspekce. 10. Základní údaje o hospodaření školy Účelové prostředky V tomto roce byla poskytnuta dotace na kompenzační pomůcky ve výši ,-- Kč. Z této dotace byly zakoupeny 4ks školních židlí ADAM, které jsou výškově stavitelné, od firmy REPO s.r.o. Investiční prostředky Z fondu reprodukce majetku nebyl zakoupen žádný dlouhodobý majetek. Zřizovatelem byl schválen odvod z investičního fondu ve výši Kč ,--. Výsledek hospodaření a jeho použití V roce 2011 byl vykázán výsledek hospodaření ve výši 5 596,60 Kč. Mimorozpočtové zdroje V roce 2011 škola obdržela finanční dary v celkové výši ,-- Kč. Za získané peníze se uskutečnil 3 denní školní výlet pro děti do Hodonína u Kunštátu a nakupovalo se nutné vybavení po školu. Speciálně pedagogické centrum získalo účelový dar od Nadace ČEZ na pomůcky pro vzdělávání dětí s postižením ve výši ,-- Kč, který byl plně vyčerpán. Fondy Z fondů vedených v účetnictví k vykazujeme: - FKSP ve výši ,29 Kč - rezervní fond tvořený z HV ve výši ,84 Kč - rezervní fond tvoř. z ost.titulů ve výši ,02 Kč - fond reprodukce majetku ve výši ,10 Kč Uvedené fondy jsou plně finančně kryté. Péče o spravovaný majetek Byla provedena řádná inventarizace jednotlivých druhů majetku a závazků k O všech provedených inventarizacích byly vyhotoveny inventarizační zápisy a nebyly zjištěny žádné rozdíly. Stav pohledávek a závazků K datu, kdy byla provedena roční závěrka, jsme vykazovali pohledávky a závazky (neuhrazené faktury), které vyplývají z dodavatelských vztahů a budou vyrovnány a uhrazeny v roce Výsledky vnitřního kontrolního systému školy Čerpání rozpočtu koordinuje ředitelka školy ve spolupráci s účetní. Všechny doklady k proplacení schvaluje ředitelka školy. Rozpočet je čerpán rovnoměrně a dle zásad. Nákup DDHM a učebních pomůcek je odsouhlasen na poradách školy. Vnitřní kontrolní systém je přehledný a zajišťuje hospodárné vynakládání poskytnutých finančních prostředků. 14

15 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Dotace z OP VK, Oblast podpory - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Smlouva o partnerství mezi Universitou Palackého Olomouc a ZŠS Bystré Předkladatelem projektu je UP Olomouc. Jedná se o projekt v rámci OP VK Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb. 12. Realizované projekty financované z cizích zdrojů Sportovně-turistický pobyt žáků ZŠ speciální - Příspěvek z rozpočtu Pk ,- Kč - Dotace MÚ Polička ,- Kč Benefiční koncert dotace MÚ Polička 6.000,- Kč 13.Spolupráce s dalšími partnery Díky úzké spolupráci s dalšími partnery může škola provozovat aktivity, které by kvůli omezeným finančním prostředkům realizovala pouze okrajově. Spolupráce se zaměřuje především na finanční podporu při pořádání Benefičního koncertu, školního výletu, zakoupení kompenzačních a didaktických pomůcek. Žáci školy se aktivně účastní Vánoční besídky, akce Chceme žít s vámi, pořádané Domovem na zámku Bystré. Děkujeme všem sponzorům, kteří poskytují naší škole finanční prostředky. Výroční zprávu zpracovala ředitelka školy Mgr. Dita Bomberová, ve spolupráci s učitelským sborem a pracovníky speciálně pedagogického centra. V Bystrém dne Schválena radou školy ze dne Paní Miroslava Neudertová Mgr. Petr Nožka Paní Jana Bednářová... Razítko školy: podpis. tel: 461/ web.stránka:www.szsbystre.cz 15

16 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 IČ: 70838267 Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová e-mail a

Více

Základní škola speciální Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92

Základní škola speciální Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 IČ: 70838267 Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová e-mail a telefon : zssbystre@atlas.cz, tel:

Více

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 IČ: 70838267 Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová e-mail a

Více

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 IČ: 70838267 Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová e-mail a

Více

Základní škola speciální Zámecká 1, Bystré 569 92

Základní škola speciální Zámecká 1, Bystré 569 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola speciální Zámecká 1, Bystré 569 92 IČ: 70838267 Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová e-mail a telefon : zssbystre@atlas.cz, tel: 461

Více

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 IČ: 70838267 Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová e-mail a

Více

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 IČ: 70838267 Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová e-mail a

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více