Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré IČ: Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová a telefon : tel: , Školská rada ve složení: Předsedkyně: paní Miroslava Neudertová Členové: Mgr. Petr Nožka, paní Jana Bednářová Součásti školy zařazené v síti školských zařízení: Základní škola praktická Základní škola speciální Školní družina Speciálně pedagogické centrum

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název a sídlo školy 1.2. Charakteristika školy ZŠ Praktická ZŠ Speciální Školní družina Speciálně pedagogické centrum Odloučená pracoviště 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Údaje o vedení školy 1.5. Údaje o školské radě 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. Součásti školy, kapacita školy 2.2. Obory vzdělávání uvedené v rejstříku 2.3. Vzdělávací programy pro školní rok 2011/ Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení, zápis k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělání 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. DVPP 8. Aktivity školy 8.1. Akce školní družiny 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 13. Spolupráce s dalšími partnery 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Speciální základní škola Bystré IČO: IZO: Sídlo školy Zámecká 1, Bystré Odloučená pracoviště: Prostory školy v Bystrém, Zámecká 1, tvoří 5 tříd, počítačová učebna ICT, cvičná kuchyňka a dílna školy, kabinet TV, sborovna školy a ředitelna. Dále je využívána tělocvična a venkovní hřiště. Odloučené pracoviště Multifunkční dům, nám. Na podkově 68, Bystré Odloučené pracoviště SPC v Poličce, ul. Nádražní 775. Odloučené pracoviště Jiráskova 825, Polička. Škola v Poličce je umístěna ve vlastní budově bývalé MŠ. Jedná se o přízemní bezbariérovou budovu, která je tvořena 6 třídami, cvičnou kuchyňkou, učebnou PC, dílnou, kabinety a třídami pro ŠD. Ve škole je menší tělocvična. Sociální zařízení je v havarijním stavu, KHS udělila výjimku do prosince V červenci a srpnu došlo k rekonstrukci sociálního zařízení školy. Prostory školy i centra jsou využívány v maximální míře Charakteristika školy Speciální základní škola poskytuje vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením, více vadami a autismem. Základním principem vzdělávání je individuální přístup k žákům, respekt k jejich osobnosti i ke specifickým problémům a snaha maximálně využít a rozvinout schopnosti a dovednosti žáků. Cílem výchovně vzdělávacího procesu je připravit co nejlépe žáky školy na život v dospělosti formou soustavné podpory rozvoje jejich schopností a dovedností. Základem práce je individuální vzdělávací program pro každé dítě, který vychází z aktuální úrovně žáka a vytyčuje reálné cíle i návazné konkrétní vzdělávací obsahy. Individuální vzdělávací program se sestavuje a pravidelně konzultuje s rodiči a dalšími pedagogickými pracovníky. Ve výchovně vzdělávací péči je kladen důraz na rozvoj sebeobslužných dovedností, komunikačních schopností, sociální adaptability, trénování kognitivních funkcí, jemné i hrubé motoriky, vše s ohledem na individuální schopnosti jednotlivých dětí. V individuálních vzdělávacích programech je rozpracováváno postupné osvojování základních vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k dosažení maximální možné míry samostatnosti včetně orientace v běžném životě. Výchovná a vzdělávací činnost je dále zaměřena na upevnění komunikačních a sociálních dovedností a schopnosti orientace v čase a prostoru. Velmi je dbáno na rozvíjení duševních a tělesných schopností žáků, včetně nácviku správné hygieny a sebeobsluhy. Ve škole přibývá žáků s těžkým kombinovaným postižením, a proto je potřeba výuku stále více individualizovat. 3

4 ZŠ Praktická V základní škole praktické se vzdělávají žáci s lehkým stupněm mentálního postižení, žáci s více vadami a autismem. Tři třídy jsou umístěny na odloučeném pracovišti v Poličce, ulice Jiráskova ZŠ speciální Do tříd speciální základní školy jsou vřazování žáci s těžším stupněm mentálního postižení, více vadami a autismem. Třídy jsou umístěny v Bystrém i v Poličce Školní družina Žáci, kteří se přihlásí do školní družiny mají zajištěn odchod na oběd, další činnosti školní družiny jsou zaměřeny na volnočasové aktivity žáků, relaxace a činnosti dle zájmu žáků Speciálně pedagogické centrum Speciálně pedagogické centrum poskytuje bezplatně speciálně pedagogickou, logopedickou a psychologickou péči jedincům s mentálním postížením, tělesným a kombinovaným postižením, vadami řeči a autismem. Speciálně pedagogické centrum Bystré je součástí SZŠ Bystré. Od února 2003 je v provozu odloučené pracoviště v Poličce, ul. Nádražní 775. Od listopadu 2010 mají pracovníci SPC k dispozici dvě učebny v Multifunkčním domě Bystré. Zřízení odloučených pracovišť zajistilo lepší dostupnost všem dětem s postižením a výrazně zvýšil počet klientů v SPC. Odbornou péči zajišťují: speciální pedagog poskytuje individuální péči dětem s postižením, zpracovává speciálně pedagogickou diagnostiku a zajišťuje odborné konzultace a metodickou podporu, pomáhá a zpracovává podklady při integraci dětí do vhodné školy, spolupracuje s dalšími odborníky logoped pracuje s dětmi s opožděným řečovým vývojem, provádí nápravu řečových vad, provádí kompenzaci poruch komunikace pomocí alternativních komunikačních systémů psycholog poskytuje komplexní diagnostiku, posouzení psychomotorického vývoje, posouzení intelektových schopností, vyšetření pro posouzení odkladu školní docházky zdravotně postižených dětí, pomoc při integraci dětí do vhodné školy, psychologické poradenství, krizovou intervenci sociální pracovník provádí depistáž dětí s výše uvedeným postižením, zpracovává sociální anamnézu, zajišťuje poradenství a pomoc rodině v sociální oblasti S každým dítětem se pracuje individuálně, podle jeho potřeb a je poskytována komplexní pomoc, péče a podpora dítěti i rodině. Pokud se rodiče nebo učitelé potřebují poradit o vzdělávání a výchově svých dětí, žáků se zdravotním postižením, lze kontaktovat pracovníky centra, kteří mohou navštívit přímo školní zařízení. Služby jsou poskytovány rodinám s dětmi s mentálním či kombinovaným postižením a autismem. Školám a školským zařízením, zejména základním školám a mateřským školám, základním školám speciálním a speciálním mateřským školám, formou pravidelných návštěv pracovníků centra v rodině, předškolních i školních zařízení, nebo ambulantních návštěv dětí v doprovodu rodičů v centru Odloučená pracoviště Speciální základní škola Bystré, se sídlem Zámecká 1, Bystré PSČ

5 Škola má tři odloučená pracoviště: Multifunkční dům, nám. Na podkově 68, Bystré ul: Jiráskova 825, Polička ul. Nádražní 775, Polička Zřizovatel školy Zřizovatelem Speciální základní školy Bystré je Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, Aktuální zřizovací listina má účinnost od Od byla Základní škola speciální Bystré sloučena se Speciální Základní školou Polička, ul. Jiráskova 825, Polička Sloučení škol proběhlo na základě usnesení zastupitelstva Pk ze dne Zastupitelstvo vydalo dodatek č.3 ke zřizovací listině Základní školy speciální Bystré Údaje o vedení školy Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová Zástupce ředitele pro odloučené pracoviště Polička: Mgr. Jan Bican Zastupující učitel pro pracoviště Zámecká 1, Bystré: Mgr. Miloslav Čermák 1.5. Údaje o školské radě: Školská rada se schází 2x do roka ve složení: Předsedkyně školské rady: paní Miroslava Neudertová Zástupce zřizovatele, člen: Mgr. Petr Nožka Zástupce zákonných zástupců, člen: paní Jana Bednářová 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. Součásti školy, kapacita školy 1. Základní škola praktická (kapacita 53 žáků) 2. Základní škola speciální (kapacita 47 žáků) 3. Školní družinu (kapacita 22 žáků) 4. Speciálně pedagogické centrum (kapacita 400 klientů) Celková kapacita školy je stanovena na 100 žáků Obory vzdělání B/001 Pomocná škola dobíhající obor B/01 Základní škola speciální C/01 Základní škola 2.3. Vzdělávací programy pro školní rok 2011/2012 Pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy - č.j /97-22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy - č.j / ŠVP pro ZV dle RV-LMP (základní škola praktická), č.j. SZSBy-260/2011 ŠVP ZŠS, č.j. SZŠBy-260/2011, Dodatek č.1 - ŠVP ZŠS přípravný stupeň 5

6 3. Personální zabezpečení činnosti školy Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová, jmenována Radou Pardubického kraje ze dne od 1.července Zástupce ředitele odl. pracoviště Polička, Jiráskova 825): Mgr. Jan Bican Zastupující učitel (Zámecká 1, Bystré): Mgr. Miloslav Čermák. Vedoucí Speciálně pedagogického centra: Mgr. Jitka Haklová Výchovný poradce: Mgr. Miloslav Čermák Školní metodik prevence: Lubomíra Rounová 3.1. Údaje o pracovnících školy Počet fyzických Ženy Muži Pedagogičtí pracovníci školy Nepedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci SPC Celkem počet absolventů vysokých škol, kteří nastoupili ve školním roce 2011/2012: 0 počet absolventů VOŠ pedagogické 0 počet nekvalifikovaných pedagogů: 1 počet pedagogů doplňujících si nebo rozšiřujících si vzdělání: 2 fluktuace pedagogických pracovníků v průběhu školního roku : 0 fluktuace nepedagogických pracovníků v průběhu školního roku : 0 počet externích pracovníků : 0 Tabulka úvazků pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci 20,88 z toho asistent pedagoga 4,9 Z toho vychovatelky v ŠD 1,25 Nepedagogičtí pracovníci 2,6 Pedagogičtí pracovníci SPC 3,50 Celkem 28,23 4. Údaje o přijímacím řízení, zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Vřazování žáků do ZŠS Bystré probíhá v úzké spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Bystré. Zpravidla se s nově vřazovanými žáky již pracuje v centru formou individuálních programů. Součástí podkladů k rozhodnutí o vřazení žáka jsou též zprávy odborných lékařů. Evidence žáků školy je vedena v úředních dokumentech školy / třídní výkaz, třídní kniha / a v elektronické podobě na portálu Škola on-line. 6

7 Zápis do 1. ročníku se konal K zápisu k povinné školní docházce se nedostavil žádný žák. K byli nově přijati 2 žáci do přípravného stupně základní školy speciální, tři žáci do ZŠ praktické. 6 žáků ukončilo školní docházku a odešlo na učiliště. Jedna žákyně získala základy vzdělání. Jeden žák přestoupil z důvodu stěhování do Speciální ZŠ Litomyšl K bylo ve škole vzděláváno 74 žáků. Ve škole bylo vyhlášeno 5 dnů ředitelského volna z důvodu šetření tepelné energie a vzdělávání pedagogických pracovníků. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání SZŠ Bystré vzdělává žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem. Ve školním roce 2011/2012 bylo v SZŠ Bystré vzděláváno celkem 74 žáků (z toho 4 žáci v přípravném ročníku ZŠS). Ve školním roce 2011,/2012 se ve škole vzdělávalo 15 imobilních žáků, což je velmi náročné pro zajištění mobility a bezbariérovosti prostor školy. Ve spolupráci s Farní Charitou Polička a sdružení Salvia Svitavy škola umožňuje žákům s více vadami osobní asistenci pro bezpečný pohyb v areálu školy. Hlavním cílem školy je poskytnout našim žákům takové dovednosti a znalosti, aby se mohli co nejvíce a co nejsamostatněji zapojit do běžného života. Nedílnou součástí činnosti školy jsou různé rehabilitační a kompenzační aktivity. Pro žáky používáme speciální počítačové programy, práce na počítačích je uzpůsobena možnostem a schopnostem našich žáků využíváme dotykové panely a monitory. Do výchovně vzdělávacího procesu jsou zařazovány některé formy alternativní a augmentativní komunikace, užití komunikátorů, piktogramů,metody VOKS, bukofaciální a orofaciální stimulace. Probíhá - muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie, bazální stimulace a další terapeutické činnosti. Ve speciální škole je podporována i mimoškolní zájmová činnost, volnočasové aktivity i pobytové akce (výtvarné, pracovní a sebeobslužné činnosti, účast na nejrůznějších soutěžích ) což vede ke smysluplnému využívání volného času, k rozvoji schopností a dovedností. Chování a prospěch žáků všech tříd byl konzultován průběžně s rodiči během celého šk.roku. Nebyly zaznamenány žádné závažné výchovné problémy. 6. Prevence sociálně patologických jevů V rámci primární prevence proběhly v naší škole ve školním roce programy, zaměřené na předcházení vzniku sociálně patologických jevů v třídním kolektivu. Program Krok za krokem měl zmapovat aktuální vztahy v třídním kolektivu a posílit postoje ke zdravému životnímu stylu. Byl určen 5., 6. a 7. ročníku a byly zde využity techniky, které podporují spolupráci a toleranci mezi dětmi. Část programu byla věnována technice dobrý kamarád. Pravidla, která byla stanovená na začátku, žáci respektovali. V prosinci byly realizovány dva programy Program šikana 5., 6., 7. ročník a Vrstevnický program pro 8. a 9. ročník. Oba byly zaměřeny na zlepšení vzájemných vztahů a toleranci, nastavení odpovědnosti za své chování, umění přiznat si svoji chybu, nepoukazovat pouze na nedostatky druhých. 7

8 Adaptační program proběhl za využití prvků zážitkové pedagogiky u žáků 5., 6., 7. ročníku. Žáci si měli možnost vyzkoušet techniky, při kterých spolupracovali a řešili problémy prostřednictvím prožitku. Všechny programy vedly zkušené lektorky z PPP Ústí nad Orlicí, které po uskutečnění každého z programu vyvodily závěry a doporučily, jak s dětmi, v oblasti prevence dále pracovat. V minulém školním roce proběhlo v naší škole velké množství akcí a projektů v rámci výuky i v rámci sekundární prevence. Některé se uskutečnily poprvé, jiné se již staly tradicí. K těm tradičním patří plnění úkolů v recyklohraní, dopravní hřiště, soutěž s dopravní tématikou Chodci bezpečně, návštěva DPS, kde si naši starší žáci popovídají se seniory a zahrají si společně některou z oblíbených stolních her. Populární jsou různé soutěže. Šikulka je vědomostní a dovednostní soutěž pro mladší děti z praktických tříd a speciálních tříd. V okresní recitační soutěži a v okresní soutěži Jarní zpívání se naši žáci umístili mezi prvními. Porovnat síly si děti mohly při sportovním odpoledni, soutěži družstev, v šipkách a v atletických závodech. Soutěžilo se dokonce i o čarodějnicích. Od začátku školního roku probíhaly ve škole projektové dny a týdny Bramborové hrátky, turistický výlet na Lucký vrch Ekosystém v našem městě v ročních obdobích, Den stromů, zahájení projektu Figurková školička, Vánoční čas, v rámci projektového dnu Menšiny v ČR jsme navštívili Muzeum romské kultury v Brně, Vítání jara, Den Země, My a knihy, Jarní zastavení, Den Evropy, Šipkovaná, víkendový pobyt v Pusté Rybné pro starší žáky a beseda s gynekologem. Nezapomněli jsme ani na kulturu. Navštívili jsme divadelní představení muzikál Monte Cristo, v prosinci ve škole naděloval Mikuláš a vánoční besídka byla spojená s filmovou projekcí. Ke konci školního roku si děti ze speciálních tříd užily koncert Chceme žít s vámi. Zajímavou a neokoukanou akcí pro děti byla ukázka modelů závodních aut Royal way rally. Nejstarší ročníky připravily pro celou školu karneval, při kterém se všichni dobře bavili. V rámci prevence jsme také navštívili Dům na půl cesty v Květné, kde se žáci dozvěděli, komu a za jakých podmínek jsou domy na půl cesty určeny. Další, pro děti atraktivní a poučný, byl Den IZS. Práce našich dětí i práci pedagogů jsme prezentovali na akci našeho města Čas pro neobyčejné zážitky, kterou shlédli nejen rodiče našich dětí, ale i široká veřejnost. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy Další vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků se provádí formou seminářů, kurzů a kombinovaného studia Ve školním roce 2011/2012 studovaly v kombinovaném studiu na vysokých školách 3 pedagogičtí pracovníci. V tomto školním roce ukončil VŠ studium speciální pedagogiky v bakalářském studijním programu jeden pedagogický pracovník. V dalším vzdělávání byly využívány semináře pořádané zejména Speciální školy Svítání, Pardubice. CCV Pardubice a Mozaika Polička. Na vzdělávací akce bylo vzhledem k rozpočtu školy vyčleněno méně fin. prostředků. Tabulka další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet Název akce Datum Místo konání zaměstnanců DVPP 2 Studium VŠ Praha Brno 8

9 2 Hamet Ústí n.o. Emoce a jejich Hradec Králové 1 zvládání Metodika Pardubice, Projekt EU 4 ČT,PS,PO Svítání Kurz RHB Bystré, Projekt EU 10 Svítání 3 Tvořivé techniky - Vánoce Mozaika Polička 1 Výtvarné CCV Pardubice proměny odpadový mat. 2x Školení preventistů České Petrovice Kurz ZTV Pardubice, Projekt EU 5 Svítání SMART,efektivní Bystré Projekt OPVK 10 využití EU interakt.tabule 2 Kutilské dílny, Listopad Mozaika plstění 1 Motivace k literární Listopad Polička CCV Pardubice výchově a slohu 5 Metodika Pardubice, VU,SV Svítání PAS Bystré 17 Svítání Tvořivé techniky 4.2. Mozaika 2 odpad.materiál Polička Projekt EU Projekt EU 1 2 Metodika ČT,PS Chrudim Svítání Tvořivé techniky Mozaika - Velikonoce Polička Projekt EU 1 Seminář metodiků prevence Stimulační 1 techniky v ošetř.péči 1 Kurz zdravotní TV PPP Ústí na Orlicí 26., Brno

10 8. Aktivity školy Ve šk.roce 2011/2012 organizovala naše škola naučně poznávací, pobytové, kulturní a sportovní akce. Cílem těchto aktivit bylo vytvoření radostné atmosféry nejen pro naše žáky. Jsme rádi, že se nám podařilo přiblížit naše školské zařízení široké veřejnosti. Mezi nejzdařilejší akce školy patří: Říjen: Drakiáda, výroba Hall. dýně Listopad: Podzimáčci, přehazovaná Prosinec. Mikulášská soutěž, Leden: S žabkou rosničkou o počasí, Únor: Stavby ze sněhu, Doremi, Březen. Kuličkiáda, Skládání puzle, Dopravní soutěž Duben: Otvírání studánek, Květen. Benefiční koncert, Sportovní den, Voda nad zlato, Dopravní soutěž (praktická část) Červen: Ostrov pokladů, školní výlet Daňkovice Další aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti Pobyt zaměřený na volnočasové aktivity žáků - pořádaný jedenkrát ročně. V letošním roce jsme navštívili ubytovací zařízení v Hodoníně u Kunštát. Délka pobytu tři dny (záleží na postižení žáka), Náplň pobytu tvoří procházky a výlety do okolí s využitím canisterapie. Celý pobyt je věnován nácviku komunikace, sebeobsluhy, hygienických návyků, stolování. Žáci se učí pohybovat v neznámém prostředí bez asistence rodiny. soutěže organizované v rámci speciálních škol ( Kukátko divadelní soutěž, recitační soutěž) Pro rodiče jsou organizována pravidelná setkání: Vánoční besídka - ( ve spolupráci Domovem na zámku) Prezentace školy na vánočních trzích Domova na zámku, Benefiční koncert, Slavnosti k rozdávání vysvědčení a zakončení školního roku 10

11 8.1. Akce školní družiny Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny při praktické škole a při speciálních třídách. Obě oddělení spolu úzce spolupracují při denních činnostech i při společných akcich. Ve šk. roce jsme začali hned v září - turisticky, a to pochodem na LUCKÝ VRCH, kterého se zúčastnily praktické i speciální třídy. V říjnu následovala orientační vycházka a soutěž s dopravní tématikou CHODCI BEZPEČNĚ. V listopadu proběhla soutěž obou oddělení ŠD ve fyzické zdatnosti a v duchu fair play. Čajový dýchánek, aneb CO JSME SI UPEKLI, TO SI TAKY SNÍME jsme uskutečnili před vánocemi a s výrobou a balením dárků jsme si navodili tu správnou vánoční atmosféru. 11

12 V zimních měsících jsme využili příznivých sněhových podmínek, vyrazili jsme společně na běžky a vyřádili se při bobování. A ZASE TO VEJCE byla skupinová soutěž, kde si děti ověřily své znalosti a dovednosti, týkající se jarního období prací, tradic, zvyků. V květnu jsme pro děti ze školy zorganizovali atletické závody. Děti si tak mohly porovnat své výkony v základních lehkoatletických disciplínách. 12

13 Velmi úspěšný byl CYKLISTICKÝ VÝLET do okolí Poličky vyšlo počasí, děti byly v dobré náladě i skvělé kondici. Celý rok jsme zakončili nejpopulárnější akcí NOCOVÁNÍM VE ŠKOLE, se kterým souvisely hry v přírodě, vaření večeře, diskotéka a noční hra s hledáním pokladu. 13

14 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI. V tomto školním roce nebyla provedena inspekce. 10. Základní údaje o hospodaření školy Účelové prostředky V tomto roce byla poskytnuta dotace na kompenzační pomůcky ve výši ,-- Kč. Z této dotace byly zakoupeny 4ks školních židlí ADAM, které jsou výškově stavitelné, od firmy REPO s.r.o. Investiční prostředky Z fondu reprodukce majetku nebyl zakoupen žádný dlouhodobý majetek. Zřizovatelem byl schválen odvod z investičního fondu ve výši Kč ,--. Výsledek hospodaření a jeho použití V roce 2011 byl vykázán výsledek hospodaření ve výši 5 596,60 Kč. Mimorozpočtové zdroje V roce 2011 škola obdržela finanční dary v celkové výši ,-- Kč. Za získané peníze se uskutečnil 3 denní školní výlet pro děti do Hodonína u Kunštátu a nakupovalo se nutné vybavení po školu. Speciálně pedagogické centrum získalo účelový dar od Nadace ČEZ na pomůcky pro vzdělávání dětí s postižením ve výši ,-- Kč, který byl plně vyčerpán. Fondy Z fondů vedených v účetnictví k vykazujeme: - FKSP ve výši ,29 Kč - rezervní fond tvořený z HV ve výši ,84 Kč - rezervní fond tvoř. z ost.titulů ve výši ,02 Kč - fond reprodukce majetku ve výši ,10 Kč Uvedené fondy jsou plně finančně kryté. Péče o spravovaný majetek Byla provedena řádná inventarizace jednotlivých druhů majetku a závazků k O všech provedených inventarizacích byly vyhotoveny inventarizační zápisy a nebyly zjištěny žádné rozdíly. Stav pohledávek a závazků K datu, kdy byla provedena roční závěrka, jsme vykazovali pohledávky a závazky (neuhrazené faktury), které vyplývají z dodavatelských vztahů a budou vyrovnány a uhrazeny v roce Výsledky vnitřního kontrolního systému školy Čerpání rozpočtu koordinuje ředitelka školy ve spolupráci s účetní. Všechny doklady k proplacení schvaluje ředitelka školy. Rozpočet je čerpán rovnoměrně a dle zásad. Nákup DDHM a učebních pomůcek je odsouhlasen na poradách školy. Vnitřní kontrolní systém je přehledný a zajišťuje hospodárné vynakládání poskytnutých finančních prostředků. 14

15 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Dotace z OP VK, Oblast podpory - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Smlouva o partnerství mezi Universitou Palackého Olomouc a ZŠS Bystré Předkladatelem projektu je UP Olomouc. Jedná se o projekt v rámci OP VK Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb. 12. Realizované projekty financované z cizích zdrojů Sportovně-turistický pobyt žáků ZŠ speciální - Příspěvek z rozpočtu Pk ,- Kč - Dotace MÚ Polička ,- Kč Benefiční koncert dotace MÚ Polička 6.000,- Kč 13.Spolupráce s dalšími partnery Díky úzké spolupráci s dalšími partnery může škola provozovat aktivity, které by kvůli omezeným finančním prostředkům realizovala pouze okrajově. Spolupráce se zaměřuje především na finanční podporu při pořádání Benefičního koncertu, školního výletu, zakoupení kompenzačních a didaktických pomůcek. Žáci školy se aktivně účastní Vánoční besídky, akce Chceme žít s vámi, pořádané Domovem na zámku Bystré. Děkujeme všem sponzorům, kteří poskytují naší škole finanční prostředky. Výroční zprávu zpracovala ředitelka školy Mgr. Dita Bomberová, ve spolupráci s učitelským sborem a pracovníky speciálně pedagogického centra. V Bystrém dne Schválena radou školy ze dne Paní Miroslava Neudertová Mgr. Petr Nožka Paní Jana Bednářová... Razítko školy: podpis. tel: 461/ web.stránka:www.szsbystre.cz 15

16 16

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 IČ: 70838267 Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová e-mail a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIE-770/11-E Název právnické osoby Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. vykonávající činnost školy a školského zařízení:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Č.j.: SPC.ZR- 686/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání žáků v oboru vzdělání praktická škola dvouletá Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 PRAKTICKÁ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více