Potírání rasismu v České republice. European Network Against Racism Evropská síť proti rasismu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potírání rasismu v České republice. European Network Against Racism Evropská síť proti rasismu"

Transkript

1 Potírání rasismu v České republice European Network Against Racism Evropská síť proti rasismu

2 Problematika rasismu v České republice Diskriminace v České republice existuje hned v několika oblastech. Nejde zde o záměrnou a cílenou diskriminaci některých skupin ze strany vlády nebo státu, ale spíše o ignoraci těch praktik, jejichž základ je v zakořeněné předsudečnosti a xenofobii většinové populace. Mnohá vládní opatření se míjí účinkem, neboť často neřeší jevy, na které se zaměřují, anebo nezasahují pravé příčiny problémů. Největším legislativním nedostatkem je stále ještě correct spelling neimplementovaná směrnice 2000/43/EC. Antidiskriminační zákon, který tuto směrnici provádí, totiž stále ještě nebyl českým parlamentem přijat. Vedle legislativních změn a akčních plánů by bylo potřebné zaměřit se více na prezentaci ohrožených skupin ne jako zdroje konfliktů a nepokojů, ale jako přínosnou součást celé české společnosti a kultury. Takové plošné akce vyžadují ovšem mnohé investice, a to si zpravidla vládní koalice (pokud chce být znovu zvolena) nemůže dovolit. Pozitivní akce na ochranu a propagaci menšin nejsou zdaleka oblíbeným tématem veřejného mínění a ani omylem voličským tahákem. Nezbývá než věřit, že se bude přístup české veřejnosti k této problematice postupně měnit s větší otevřeností evropským vlivům a kontaktům, ale také že brzy bude v čele stát tak silná vláda, která bude odhodlána zavádět radikální reformy a podpůrné programy.

3 Přehled členů Evropské sítě proti rasismu (ENAR) v ČR V České republice tvoří jádro ENARu organizace sdružující národnostní menšiny - zejména pak organizace romské a cizinecké -, které vyvíjejí hlavně aktivity informační a vzdělávací. Doposud jedinou nenárodnostní organizací je Liga lidských práv, která se zabývá advokační činností, konkrétně pak právní pomocí s důrazem na strategické litigace. Od března 2006 je Liga lidských práv národním koordinátorem ENARu pro Českou republiku. Poslání a struktura ENARu ENAR podporuje antirasistické ideje a ideje rovného přístupu k národnostním menšinám a cizím státním příslušníkům žijícím na území Evropské unie. V České republice jsou členy ENARu následující nevládní organizace: Dženo, V Tůních 11, Praha 2, Liberecké romské sdružení, tř. Dr. M. Horákové 49, Liberec, Liga lidských práv, Bratislavská 31, Brno, Občanské sdružení přátel Milovic, Lesní 619, Milovice, OS Fórum Ukrajinců ČR, Na Poříčí 30, Praha 1, Romodrom, Křejpského 1506, Praha 4, ENAR zastřešuje evropské nevládní organizace bojující v členských státech Evropské unie proti rasismu, tedy například organizace sdružující národnostní menšiny, imigranty, informační centra, zastupitelské skupiny, odborové svazy, příslušníky různých náboženských vyznání a mnoho dalších. V každé zemi Evropské unie členské organizace ENARu utvářejí tzv. národní koordinační centrálu. Demokraticky zvolení zástupci jednotlivých centrál se pravidelně účastní celoevropského zasedání ENARu, kde se rozhoduje o společných postupech a statutárních záležitostech. Alespoň jeden zástupce každé národní centrály obvykle patří k etnické menšině. ENAR bojuje proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a islamofobii s cílem propagovat rovnost přístupu mezi občany EU a občany třetích států a propojit místní, regionální a národní iniciativy s iniciativami celoevropskými.

4 Komunity vystavené rasismu Rasové diskriminaci jsou v České republice vystaveni především Romové a trvale či přechodně žijící cizinci. Je nepříjemné konstatovat, že daná situace se v posledních letech nijak výrazně nemění. Vzhledem k tomu, že procento Romů a cizinců v ČR na počet obyvatel stoupá, řešení nelze odkládat. Vláda ČR odhaduje, že v České republice žije okolo Romů. Tato skupina je rasismem ohrožena nejvíce. Jedním z hlavních důvodů přetrvávajících problémů je fakt, že konkrétní statistická data týkající se Romů neexistují. Při sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 uvedlo příslušnost k romské národnosti jen asi občanů ČR. Je ale jisté, že ve skutečnosti jich je několikanásobně víc. Romové v ČR se poměrně často stávají terčem rasově motivovaného násilí. Vedle toho patři mezi nejpalčivější problémy vysoká nezaměstnanost v komunitě (až 70%), diskriminace při hledání zaměstnání a ubytování a nízká míra vyššího vzdělání. Další skupinou ve zvýšené podobě ohroženou rasismem a diskriminací jsou cizinci trvale nebo přechodně žijící v České republice. V ČR žije celkem 10.3 milionů obyvatel, přičemž k dosáhl počet cizinců čísla Nejsilněji byli zastoupeni občané Ukrajiny ( osob), Slovenska (47 352) a Vietnamu ( osob). Počet trvale žijících cizinců v ČR neustále narůstá. V roce 2005 požádalo v České republice o azyl osob z 63 států. V ČR jsou cizinci nejvíce ohroženi diskriminací při vyhledávání trvalého ubytování a stálého zaměstnání. Při jednání na úřadech si navíc často stěžují na neochotu a předsudky úředníků.

5 Politický kontext legislativa coby prevence rasismu Mezi nejdůležitější nové úpravy českého právního řádu patří: Novela zákona o pobytu cizinců (zákon č. 428/2005 Sb.), která mimo jiné implementovala směrnici Rady 2003/86/ES o právu na sloučení rodin. Byl tak zakotven institut povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území. Nový školský zákon 561/2004, účinný od , který v 2 zajišťuje přístup každého státního občana ke vzdělání bez jakékoliv diskriminace (jeho nedostatky viz následující sekce). Od novela zákona o státní sociální podpoře, která má za úkol zlepšit situaci sociálně nejslabších (mezi které často příslušníci menšin patří), motivovat dlouhodobě nezaměstnané k hledání práce a poskytovat sociální dávky s ohledem na konkrétní potřeby jednotlivců. Zákoník práce, jehož nová podoba stále čeká na schválení. Tento zákoník již ve své dosud platné formě jako jeden z mála českých předpisů obsahuje antidiskriminační ustanovení. Stejně tak, na základě směrnice 2000/78/ES, je koncipován nový zákon o zaměstnanosti, který vstoupil v platnost koncem roku Oba zákony obsahují m.j. definice přímé i nepřímé diskriminace. Nový zákon o inspekci práce (č. 251/2005 Sb.), přijatý v červenci 2005, kterým na nově zřízené orgány inspekce práce přešla působnost úřadů práce ve věcech diskriminace. Nejdůležitějším předpisem je bezpochyby tzv. antidiskriminační zákon, který se ovšem doposud nepodařilo schválit. Tento návrh je podle vyjádření legislativní rady vlády plně v souladu s antidiskriminačními směrnicemi Evropské unie. Pokud se zákon nepodaří přijmout do konce volebního období (podzim 2006), jeho schválení se velice pravděpodobně odloží na neurčito.

6 Role neziskového sektoru v boji proti rasismu V boji proti rasismu jsou nestátní neziskové organizace (NNO) nepostradatelným společníkem. V ČR existují takových organizací tisíce - od zájmových sdružení až po církevní sociální zařízení. Je ovšem nutné dodat, že jen malé procento NNO se zabývá otázkou lidských práv, a ještě méně z nich samotným bojem proti rasismu. Ve stručnosti nastíníme tři role, které tento malý vzorek NNO naplňuje. První a asi nejdůležitější rolí, kterou NNO společně s dalšími osobami a orgány vykonávají, je role kontrolní (tzv. watchdog). Státní aparát přes pozitivní snahu v potírání rasismu selhává. Příkladem z praxe je v podstatě nefunkční nový školský zákoník, který si mimo jiné klade za cíl snížit nesmyslně vysoké procento romských dětí ve speciálních školách, nebo nedostatečná činnost kontrolních orgánů státu zabývajících se postihem rasismu ve službách či selháním příslušníků policie. Druhou rolí je činnost informační a osvětová. V České republice většina populace nevnímá rasismus jako závažný problém. To ovšem neznamená, že zde rasismus neexistuje. Právě naopak. Jen pro ilustraci: podle průzkumu CVVM z dubna 2005 by 75% lidí nežilo vedle Rómů, 22% vedle barevných a 21% v jednom domě s cizinci. Většina soukromých médií v ČR, které mediálnímu trhu dominují, se navíc potírání rasismu vůbec nevěnuje. I proto je osvětová činnost NNO tak důležitá. Konečně třetí role neziskového sektoru spočívá v praktické pomoci. Vedle nejrůznějších vzdělávacích, asistenčních či rekvalifikačních kurzů zaměřených na menšiny, které jsou rasismem nejvíce postiženy, se jedná například o bezplatnou právní pomoc. Je tomu s podivem, ale na rozdíl od nejvyspělejších demokratických států ucelená koncepce bezplatné právní pomoci pro občany, kteří si právníka nemohou dovolit, v ČR v podstatě neexistuje.

7 Strategické litigace neboli vedení vybraných případů Většina nevládních organizací bojujících proti rasismu se donedávna v právních procesech neangažovala kvůli nedostatku právních opatření, o které by se mohly opřít. Díky přijetí Evropské směrnice o rasové rovnosti (viz. sekce EU a boj proti rasismu) a postupnému rozvoji národních právních systémů získaly soudní spory takový potenciál, že v případech rasismu a diskriminace vedou k opravdových změnám. Vzhledem k tomu, že boj s diskriminací je poměrně novou součástí práva, mají nevládní organizace úlohu zvyšovat povědomí o jeho potenciálu. Díky tomu se strategické litigace stávají užitečným nástrojem obrany. Nevládní organizace se mohou ve strategických litigacích buď angažovat přímo, nebo shromažďováním informací, vyhodnocováním případů obětí a podporou obhajoby v této činnosti pomáhat jiným organizacím. Strategické litigace využívají soudního systému s cílem dosáhnout širokých společenských změn. Spíše než odškodnění jedinců je hlavním cílem strategické litigace změna zákonů a předpisů. Tyto dva cíle ale nejsou neslučitelné. Strategické litigace by měly přesahovat hranice jednotlivých případů nebo obětí, a tak zlepšovat pozici pro všechny potencionální oběti rasistické diskriminace. Změnou zákona nebo vytvořením precedentu způsobují jednotlivé případy efekt domina a vedou k mnohem širším změnám. Koncept strategické litigace zahrnuje výběr, vedení a plánování jednotlivých případů a následný dohled na to, aby veškeré pozitivní výsledky z nich plynoucí byly využívány v praxi. Ne všechny nevládní organizace mají pověření nebo schopnost se strategickými litigacemi zabývat. Samotná litigace ale nemusí být v mnoha případech tím nejvhodnějším řešením. Nicméně je nezbyté, aby si všichni aktéři boje s rasismem uvědomili, jak důležitý nástroj změny tato metoda představuje.

8 Kam se obrátit v případě rasové diskriminace 1) Rasismus v soukromém i veřejném sektoru Máte podezření, že jste byli znevýhodněni či jinak poškozeni na základě vaší rasy nebo národnosti? Konkrétně pak A) vás jako uchazeče o zaměstnání do státní správy nebo soukromé firmy znevýhodnili před ostatními? B) vám zabránili ve vstupu nebo odmítli vaši objednávku do restauračního, ubytovacího, rekreačního, kulturního a podobného zařízení? C) po vás požadovali ve srovnání s ostatními zákazníky za stejnou službu vyšší ceny nebo vyšší úrokové sazby? * D) jste se setkali na úřadě s diskriminačním přístupem? Jestliže ano, kontaktujte jednu z následujících organizací: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Petrská 29/ , Praha 1, tel , IQ Roma servis, Hybešova 41, , Brno, tel , Vzájemné soužití, 30. Dubna 3, Ostrava, , Tel: , Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Praha: Veletržní 24, Praha 7, ,Tel: , , Brno: Leitnerova 9/682, , tel./fax: , 2) Rasistické násilí Byli jste svědky nebo jste se přímo stali obětí rasistického násilí vlivem soukromé osoby nebo i policejního orgánu? Kontaktujte jeden z následujících subjektů: Liga lidských práv Praha: Na Rybníčku 16, , Praha 2, tel: , Brno: Bratislavská 31, , Brno, tel: , IQ Roma servis, Hybešova 41, , Brno, tel , * Podle 6 zákona o ochraně spotřebitelů 634/1992 Sb. tvoří výjimku vybrané lázeňské a zdravotnické služby, kde se výše poplatku odvíjí od typu zdravotního pojištění a mezinárodních zdravotnických úmluv. Toto nařízení se vztahuje v prvé řadě na cizince bez trvalého či přechodného pobytu na území ČR (turisty, krátkodobé návštěvníky apod.).

9 Evropská unie a boj proti rasismu Nevládní organizace v jednotlivých státech jsou již nyní zavaleny prací na prevenci rasismu a diskriminace. Proč by se tedy měly zajímat o situaci v jiných evropských zemích a v institucích samotné EU? Pojímat rasismus v kontextu celé Evropy je důležité hlavně ze dvou důvodů. Zaprvé kvůli šíření povědomí o tom, co rasismus je a jak mu čelit, zadruhé kvůli vytvoření společného evropského nástroje pro jeho potírání. Zkušenosti posledních deseti let ukazují, že na celoevropské úrovni lze jednotlivé vlády přimět k akci i v případě, že na národní úrovni nejsou k takovému kroku připraveny. Rasismus má zřetelně evropskou dynamiku. Koloniální dějiny Evropy poukazují na její roli v rozvoji historických i současných forem rasismu. Ani ve 20. století se toto evropské dědictví neukázalo v dobrém světle. Přes dlouhodobou existenci tohoto problému začala Evropa brát rasismus vážně teprve nedávno. Evropa rozhodně má vůči obyvatelům žijícím na jejím území i mimo něj závazek ujmout se hlavní úlohy v propagaci světa bez rasismu. Článek 13 Amsterodamské smlouvy dal v roce 1997 Evropské unii právní základnu, na níž může vyvíjet vhodná opatření pro boj s diskriminací z důvodu pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Na základě těchto pravomocí přijala Evropská unie v červnu 2000 Směrnici o rasové rovnosti, a později ve stejném roce Směrnici o rovnosti v zaměstnávání. Zatímco Rasová směrnice měla být přijata všemi státy do července 2003, některé státy ji neschválily ani do počátku roku Tato skutečnost vzbuzuje otazníky o ochotě členských států proti rasis-

10 mu a diskriminaci bojovat. Nicméně tato Směrnice má přímý účinek, což znamená, že se jí jednotlivci mohou na národní úrovni domáhat i v případě, že nebyla přijata. Rasová směrnice poskytuje obranu proti diskriminaci v zaměstnávání a v přístupu k řadě služeb a produktů, včetně sociálních vymožeností, zdravotních služeb, pojištění a vzdělání. Ustanovuje řadu důležitých definic a pojmů jako přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování či rasová profilace. Dalším důležitým rysem Směrnice je, že usnadňuje progresivní opatření, poskytuje důkazní rovinu a stanovuje orgány pro podporu rovného zacházení. Zásady zakotvené v Rasové směrnici by se měly stát ústředními prvky antidiskriminačních zákonů a postupů napříč Evropskou unií. Strategická litigace je nástroj, který je pomůže prosadit. V tomto smyslu litigace výslovně umožňuje nevládním organizacím zapojit se do procesu na podporu obětí nebo jménem obětí vystupovat. Zatímco článek 13 Amsterodamské smlouvy vytvořil pro rozvoj antidiskriminační oblasti kontext, článek 29 Smlouvy o EU vytyčil na prevenci a boj s rasismem reference. Přestože Evropská komise navrhla Rámcové rozhodnutí proti rasismu a xenofobii (rasistické trestné činnosti) již v roce 2001, následující vývoj v této oblasti není uspokojivý. Rada EU toto Rámcové rozhodnutí nepřijala. Navíc Evropská unie nevyužila své kompetence ani v dalších oblastech politiky přímo či nepřímo s bojem proti rasismu spjatých, konkrétně v otázce přijetí do společnosti, migrace, azylu a vzdělání. Evropská unie se rovněž angažuje v řadě dalších aktivit, včetně šíření povědomí o problematice (skrze kampaň Pro diverzitu. Proti diskriminaci. ) a finanční podpory antirasistických projektů. V roce 1997 bylo založeno Evropské monitorovací centrum rasismu a xenofobie (EUMC), které se problémem rasismu v Evropě zabývá. Do roku 2007 se bude nadále rozšiřovat a následně se stane základem Agentury pro základní práva (FAC).

11 Klíčové odkazy na další informační zdroje v ČR Athinganoi : Drom: Dženo: IQ roma servis: Infoservis společnosti Člověk v tísni: Liga lidských práv: Muzeum romské kultury: Organizace na podporu integrace menšin: Organizace pro pomoc uprchlíkům: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva: Romea: Klíčové odkazy na další informační zdroje v Evropě Evropské monitorovací centrum rasismu a xenofobie (EUMC): Evropská komise boj s diskriminací a vztahy s občanskou společností: Evropská síť proti rasismu (ENAR): Evropská romská informační kancelář (ERIO): Evropská unie: Kampaň Pro diverzitu. Proti diskriminaci. : Strategická litigace rasové diskriminace v Evropě: od základů k praxi: Strategie litigace proti diskriminaci v zemích EU:

12 ENAR Česká republika Více informací o působení ENARu v České republice poskytne: Liga lidských práv, Na Rybníčku 16, , Praha 2, Tel.: , Dženo, V Tůních 11, , Praha 2, Tel.: , Tato informační brožura byla vytvořena koordinátorem ENARu v České republice a evropských sekretariátem ENAR. Brožuru lze stáhnout na: ENAR 43, Rue de la Charité B-1210 Brussels Belgium Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Web: Tato brožura je hrazena z prostředků Evropské komise, Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, a nadace Compagnia di San Paolo.

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 -

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Příručka školení o potírání diskriminace podklady k situaci v České

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ PROGRAM CÍLENÉ A DLOUHODOBÉ PODPORY INTEGRACE CIZINCŮ TŘETÍCH ZEMÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 2015 Program byl zpracován v rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace v České republice a strategické směrnice Romského vzdělávacího fondu Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Roma Education Fund Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2012-2015 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2012 1 Obsah: Obsah:... 2 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA VNITRA JANA KUBICEHO... 3 1. VÝVOJ

Více

94. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. 13. října 2011. Materiál k informaci

94. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. 13. října 2011. Materiál k informaci Ministerstvo práce a sociálních věcí č.j.: 2011 / 64861 32 94. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky 13. října 2011 Materiál k informaci Informace o průběhu a výsledcích

Více

s b o r n í k příspěvků

s b o r n í k příspěvků sborník příspěvků sborník příspěvků Vydáno v rámci projektu Integrace cizinců na úrovni samosprávy řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ STÍNOVÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE PRO VÝBOR OSN PRO ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 18 ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT VĚC D. H. A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 57325/00) ROZSUDEK ŠTRASBURK 13. listopadu 2007 Tento rozsudek je pravomocný. Může být předmětem

Více

Ženy se zdravotním postižením v ČR

Ženy se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Ženy se zdravotním postižením v ČR Sekundární komparativní analýza postavení žen se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha, 9.

Více