V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy."

Transkript

1 Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností na MPP předcházejících školních roků. Byl zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Vycházel z pokynu MŠMT, č. j.: 1454/ , který do prevence rizikového chování zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. V rámci MPP byl kladen důraz na pozitivní ovlivňování klimatu školy (s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu), komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. Základním předpokladem k jeho účinnosti bylo aktivní zapojení všech žáků třídy a pedagogických pracovníků školy. Nejen na začátku, ale i během školního roku se snažíme na základě monitoringu o zmapování tendencí třídy a následnou práci s třídními kolektivy a skupinami žáků. Využíváme k tomu řadu psychosociálních her, které jsou zaměřeny na komunikaci, naslouchání, vztahy, zařazení do skupiny, kontakt, přátelství, sebeúctu a sebevědomí, důvěru, soucit, práci s emocemi, hry na uvolnění napětí, potlačení agrese, umění spolupráce, na zažití úspěchu pro každého, řešení problémů aj. (především předměty: výchova k občanství a výchova ke zdraví). Naše škola také dlouhodobě spolupracuje i s dalšími vnějšími subjekty (viz. Školní primární preventivní program). V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy se paní Keprtová z Poradny zdraví v 9. třídách zabývala velice diskutovaným tématem - kyberšikanou. Kyberšikana je úmyslné, opakující se a nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti za použití informačních a komunikačních technologií. Cyberstalking pronásledování opakované, intenzivní obtěžování a ponižování, vyhrožování. V 6. třídách se Mgr. Petr Halama z PPP zaměřil během dvou vyučovacích hodin na klima třídy. Formou interaktivních her zapojil všechny žáky do vzájemné spolupráce při plnění jednotlivých úkolů. Přítomni byli i třídní učitelé, kteří se taktéž zúčastnili třídních

2 aktivit. Tato přednáška je velice důležítá, neboť v 6. třídě jde o nově vzniklý kolektiv z příchozích žáků z jiných škol okolních vesnic. Poradna zdraví zajistila přednášku na téma šikana v 7. třídách ve dnech a Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Mgr. P. Halama navštívil školu opět Tentokrát se v 7. ročnících věnoval vrstevnickým vztahům mezi spolužáky. Zaměřil se na konflikt, řešení konfliktů a šikanu. V úterý se žákyně 6. tříd zúčastnily přednášky Čas proměn, která byla zaměřena na dospívání dívek. Další přednášku zajistila paní Keprtová z Poradny zdraví a zabývala se zdravou výživou. Upozornila na nebezpečí anorexie a bulimie. Ve středu se uskutečnila přednáška pro žáky 5.A. Přednášející paní Pohanková z organizace ABATOP se zaměřila na období dospívání u chlapců i děvčat. Během besedy přiblížila a objasnila tělesné změny u dospívající mládeže, důležitost osobní hygieny a způsob používání osobních hygienických potřeb. Ve čtvrtek proběhly dvouhodinové přednášky v 8. ročnících. Opět přednášela paní Pohanková a zaměřila se na životní postoje a hodnoty mladého člověka v oblasti partnerských vztahů. Poslední přednášky v rámci Školního preventivního programu zajistila organizace Pontis Šumperk. Ve třídě 5.A se uskutečnilo téma Učíme se odmítat. Cílem bylo seznámit žáky s rizikovými faktory, které se objevují nebo budou objevovat v jejich okolí. Žáci si vyzkoušeli odmítání nabídek vedoucích k rizikovému chování. Přednášející se zaměřil na zdravý životní styl se Poradna zdraví v 5. ročníku zaměřila na NE Bezpečnou síť. Beseda byla o zásadách bezpečné komunikace na sociálních sítích, bezpečného využití internetu, u a mobilu. Děti se dozvěděly, jak zacházet se svými osobními údaji, o kyberšikaně jak jí čelit a

3 kde hledat pomoc. Dětem byly předkládány modelové situace, které společně s lektorkou řešily. Žáci 4. ročníku se prostřednictvím přednášky Aby pes nekousl seznámili, jak se správně chovat při střetu se psem a jak snížit rizika možného zdravotního poškození na minimum. Vyzkoušeli si, jak se chovat při ohrožení a napadení psem. Ujasnili si pravidla první pomoci. Během roku byly v rámci všeobecné prevence realizovány četné aktivity, vycházející z učebních plánů, zaměřené na zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí, kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací. Žáci se rovněž účastnili prožitkových programů, zaměřených na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného násilí. V průběhu tohoto školního roku byly na škole evidovány následující projevy rizikového chování: vztahové problémy mezi žáky, slovní útoky, vyhrožování, vandalismus, vulgární vyjadřování, záškoláctví. Způsob řešení: třídní učitel v třídním kolektivu, spolupráce výchovné poradkyně s třídními učiteli a se zákonnými zástupci, spolupráce s organizacemi a odborníky, kteří se podílejí na prevenci rizikového chování (PPP a SPC Šumperk, Pontis, Policie ČR, Odbor sociální péče ). Volný čas dětí vhodně doplňuje široká nabídka zájmových kroužků různého zaměření, které pracují v rámci školního klubu a školní družiny. Škola spolupracuje s Vilou Doris, Vlastivědným muzeem a Hasičským záchranným sborem. Podařilo se nám uplatňovat prvky demokracie, vytvářet příjemné školní prostředí pro žáky, pro učitele i pro rodiče, zavádět netradiční způsoby výuky a hodnocení vlastní práce. Podařilo se ke všem dětem přistupovat individuálně a věnovat se nejen jejich zájmům, ale také případným problémům. Ve výchovně vzdělávací práci byl kladen důraz na to, aby žáci dovedli aktivně využívat získaných vědomostí.

4 Primární prevence zahrnuje: a) výchovné působení na žáky během vyučování v jednotlivých předmětech, kde rozhodujícím prvkem úspěšnosti jsou pedagogové, kteří svými životními postoji vedou přirozenou cestou ke zdravému životnímu stylu b) zážitkové sociální učení, pravidelné volnočasové aktivity, spolupráce s odborníky v sociální a zdravotní problematice a všechny ostatní aktivity popsané v MPP c) spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci žáků, spočívající v jejich informovanosti o primární prevenci a dění ve škole d) poradenství poskytované přímo ve škole nebo ve spolupráci se specializovanými zařízeními K dosažení kladných výsledků primární prevence je dále potřebné: mít stabilizovaný personální tým složený z pracovníků školy mít vytvořen dlouhodobý plán působení na žáky v rámci primární prevence MPP Očekávané výsledky vyplývající z MPP osvojení si zdravého životního stylu posilování sebedůvěry a volních vlastností, asertivní chování umění odmítat vytváření etických norem chování zodpovědnost v samostatném rozhodování sociální kompetence, akceptování a tolerance k nedostatkům druhých respektování individuality druhého Proměnné, sledované a vyhodnocované v rámci evaluace MPP: školní prospěch projevy chování během pobytu ve škole o schopnost zařazení se do kolektivu o schopnost empatie o schopnost asertivity o otevřenost a komunikativnost v řešení problémů četnost výskytu projevů rizikového chování

5 postoje a hodnoty důležité pro zdravý životní styl Ve školním roce 2014/15 se chceme zaměřit na: pokračování prevence kouření nepolevovat v prevenci ostatních nežádoucích jevů komunikace psychologická intervence, prevence a zvládání agresivity u dětí klima tříd chování mezi vrstevníky na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování dětí a mládeže: delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům vandalismus, krádeže a další trestné činy a přečiny záškoláctví a neplnění školních povinností Zpracovala: Mgr. Marie Baslerová

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Školní 74; 294 04 Dolní Bousov Tel. 326 396 388 /777 061 727; zs@dolnibousov.cz; www.dolnibousov.cz/zs Minimální preventivní program Školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015 ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vodárenská 2115, 272 01 Kladno Č.j. 1951/2014/ZŠa MŠ Minimální preventivní program 2014/2015 Ředitelka školy: PaedDr. Zuzana Holečková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více