DLUHOVÁ PROBLEMATIKA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PhDr. Jindřich Kadlec ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLUHOVÁ PROBLEMATIKA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. 16. 4. 2013 PhDr. Jindřich Kadlec ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY"

Transkript

1 DLUHOVÁ PROBLEMATIKA V TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PhDr. Jindřich Kadlec ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

2 PROBLÉMY STARŠÍCH LIDÍ (50+ ) A SENIORŮ Z POHLEDU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvod- stárnutí populace Bydlení Senioři a zadlužování Násilí na seniorech Poskytování pečovatelské služby a dalších sociálních služeb

3 BYDLENÍ - deregulace nájmů Ohroženo je převážně obyvatelstvo v seniorském věku - odhady hovoří až o 7 tisících seniorech, kterým deregulace nájemného způsobí obrovské finanční problémy,protože jen malá část z nich má možnost si příjem zvýšit vlastním přičiněním. Již nyní totiž senioři vydají na bydlení v nájemních bytech téměř polovinu svého důchodu.

4 BYDLENÍ - deregulace nájmů Neexistuje koncepční řešení : je potřeba vytvořit nějaký systém, který by zajistil, aby se ohrožená skupinu Pražanů, především tedy senioři, neocitli bez střechy nad hlavou, resp. v zařízeních pro lidi bez přístřeší (pro uznání nároku příspěvku na bydlení je pro pražské občany nutno mít min. 35% z příjmu náklady na bydlení, pro mimopražské je počítáno s min. 30% příjmu na náklady na bydlení).

5 BYDLENÍ - deregulace nájmů Pomoci by například mohlo : výstavba 500 malometrážních bytů k pronájmu vytvoření komplexní a fungující koncepce bytové politiky zaměřené na nejvíce ohroženou populaci. Ale většina MČ nepřipravuje žádná opatření ke zmírnění dopadů deregulace, resp. je v případě potřeby připravena odkázat zájemce o řešení na státem garantovaný systém sociálních dávek.

6 BYDLENÍ - deregulace nájmů Řešení v současné době již neexistuje. - senioři už dnes ocitají ve svízelné situaci, kdy obývají osamoceně příliš velký byt, který sice nemohou opustit, avšak nemohou si ani dovolit jej platit - stávající byt není možné z nejrůznějších důvodů (nevyhovující stavební a technický stav bytu, nevstřícnost pronajímatele nebo nedostatek nabídek k získání menšího bytu výměnou) vyměnit a současně je vyloučeno sdílení bytu s jinou osobou nebo opuštění bytu bez bytové náhrady

7 BYDLENÍ - deregulace nájmů Nájemce-senior navíc ani nedosáhne na základní sociální dávky poskytované nájemcům bytů k vyrovnání zvýšení cen nájemného, protože překračuje částku tzv. normativních nákladů na bydlení (nájemné je pro byt obývaný jednou osobou již příliš vysoké, proto nájemci paradoxně zaniká nárok na přiznání příspěvku na bydlení)

8 SENIOŘI A ZADLUŽOVÁNÍ úloha pečovatelské služby v řešení předlužování Jak se pečovatelská služba může podílet na řešení sociální situace zadluženosti občanů vyplývá z výše uvedených skutečností : cílovou skupinu PS představují především senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří patří do nejvíce ohrožených skupin obyvatel z hlediska možnosti ohrožení předlužeností Důvody jsou jednoznačné : omezené příjmy, špatný zdravotní stav, rostoucí životní náklady Zvyšování nezbytných nákladů na bydlení a související služby,potraviny, léky,zdravotní pomůcky, zdravotní péči,léčebně rehabilitační a sociální služby

9 SENIOŘI A ZADLUŽOVÁNÍ úloha pečovatelské služby v řešení předlužování Dostupné nebankovní půjčky bez prokazování příjmů Nabídka kreditních karet s předschváleným úvěrem Ručení dětem a dalším osobám Prodej na splátky s možným odkladem splátek Náklady na telekomunikační služby (internet, mobilní operátoři) Předváděcí akce-prezentace výrobků a služeb v místě bydliště či sociálních zařízeních,slibující výhodné ceny Zájezdy spojené s prezentací zboží Oznámení o výhře- radost, že vyhráli,oslabí pozornostkoupí předražené zboží nebo se zaváží k dlouhodobému odběru

10 SENIOŘI A ZADLUŽOVÁNÍ úloha pečovatelské služby v řešení předlužování Důchodci (starobní i invalidní) se stávají jednou z nejzadluženějších skupin obyvatel, v posledních letech navíc odchází do důchodu stále více lidí, kteří již mají exekuci z dob ekonomické aktivity V případě, že je na důchod nařízena exekuce, postup je vždy stejný bez ohledu na to, zda je výkon rozhodnutí namířen proti poživateli starobního nebo invalidního důchodu. Pro provádění srážek z důchodu se nerozlišuje druh důchodu. Základní částka, která nesmí být podle 278 občanského soudního řádu stržena z měsíční výše důchodu, se řídí nařízením vlády č. 595/2006 Sb. Je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu (dále jen nezabavitelná částka ). Dvě třetiny z úhrnu obou částek činí 2/3 * (3410,-Kč+5352,-Kč) = po zaokrouhlení je to tedy 5 840,- Kč pro rok 2012 díky srážkám z důchodů by se nikdo neměl nedostat pod hranici ŽM, ale prakticky se z něj nedá žít. Důchodci se tak dostávají do ještě hlubších dluhových pastí.

11 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A DLUHOVÉ PORADENSTVÍ PS pracuje převážně v terénu - možnosti vyhledávání zadlužených klientů, kteří potřebují pomoc osvětové a vzdělávací přednášky např. v rámci klubů seniorů (prevence zadlužení, zvyšování finanční gramotnosti) distribuce informačních materiálů pomoc sociálních pracovníků (odborné sociální poradenství,sociální práce, předání specializované organizaci, např. kontakty na občanské poradny,poradna při finanční tísni,..)

12 NÁSILÍ NA SENIORECH Co je násilí na seniorech? Jedná se o donucovací chování užívaného jednou osobou k ovládání jiné nebo jiných osob, donucování probíhá jakýmkoliv způsobem. Může mít rozmanité podoby: hrubé nadávky, stálé kritizování, ponižující urážky, zesměšňování, omezování vlastní svobody, ekonomické vydíraní, vyhrožování až po přímé fyzické ubližování. Hlavním rysem takového chování je jeho dlouhodobost, opakovanost a téměř neustálá každodenní přítomnost, stejně jako to, že násilná osoba je často v Vámi blízkém vztahu. U seniorů nelze hovořit pouze o problému domácího násilí. POZOR - existuje i tzv. ústavní násilí = institucionalizované násilí odehrávající se např. v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory a domech pečovatelskou službou

13 NÁSILÍ NA SENIORECH Ústavního násilí se na seniorech nejčastěji dopouští pracovníci zdravotní nebo sociální služby, pečovatelé a lékaři. Ústavní násilí zahrnuje bezdůvodné omezování osobní svobody, přivazování, odpírání jídla, odpírání pití, ponižování, zanedbávání, zdůrazňování nadbytečnosti, nadměrné podávání léků, ignorování požadavků apod.

14 NÁSILÍ NA SENIORECH Jak se může násilí na seniorech projevovat? Fyzické bití, vystavování chladu, netlumení bolesti, omezování pohybu či odpírání jídla. Psychické a citové nadávky, urážky, vyhrožování, ponižování, odpírání návštěv a zdůrazňování nepotřebnosti seniora. Finanční a majetkové přisvojování si důchodu, nátlak na změny v závěti, omezování vlastních práv. Sexuální ze strany jiných klientů ústavní péče nebo členů rodiny. Zanedbávání opomíjení potřeb seniora, neposkytování potřebné pomoci, odpírání péče, jídla, pití atd.

15 POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Posláním Pečovatelské služby je pomoc a zajištění především terénní sociální péče v domácnostech občanů, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Prostřednictvím služeb je kompenzována snížená soběstačnost klientů a prodlužováno období jejich relativně nezávislého života v domácím prostředí. Péčí se oddaluje nutnost ústavního zaopatření. Služby jsou poskytovány seniorům, invalidním občanům, lidem chronicky nebo dlouhodobě nemocným, kteří si vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nemohou sami zajistit základní úkony péče o vlastní osobu a domácnost. Služba je poskytována i rodinám s dětmi, jejichž sociální situace potřebuje pomoc jiné fyzické osoby a je poskytována za úplatu.

16 POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba preferuje: podporu rozvoje nebo zachování i částečné soběstačnosti klienta po co nejdelší dobu integraci klientů tak, aby mohli být součástí původních vztahů a prostředí spolupráce s dalšími organizacemi a úřady, jejichž odborná pomoc pomáhá k zlepšení situace uživatele podporu běžného způsobu klientů a vytváření příležitosti uplatňování své vlastní vůle

17 POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Principy poskytovaných služeb vychází ze standardů kvality sociálních služeb a hlavní zásadou je dodržování základních lidských práv a svobod a etického kodexu. dodržování práv uživatelů Zajišťujeme společně s uživatelem naplňování osobních cílů za účelem dosažení soběstačnosti a nezávislosti v maximální možné míře, včetně zapůjčení nebo zajištění kompenzačních pomůcek Dodržujeme individuální přístup. Respektujeme právo na soukromí. Respektujeme důstojnost každého jedince. Respektujeme přirozenou vztahovou síť a podporujeme její udržování. Služba je poskytována kvalifikovaným týmem pracovníků Samozřejmostí je poskytování odborného sociálního poradenství

18 Problematika využívání sociálních služeb Úbytek tělesných a někdy i duševních sil, špatné zdraví a v neposlední řadě i omezení finančních prostředků u seniorské populace má vliv na využívání dostupných sociálních služeb. Při zhoršování zdravotního stavu a tím i zvýšené potřebě péče jak sociální, tak zdravotní, nejčastějším řešením péče o seniory zůstávají domovy pro seniory, zařízení následné péče (LDN) či penziony pro seniory namísto navýšení pečovatelských úkonů.

19 Problematika využívání sociálních služeb Pečovatelská služba je nejrozšířenějším druhem sociálních služeb,nejenom terénních, ale i ambulantních či pobytových. Samotná PS však pro řešení komplexních zdravotních a sociálních potřeb často nestačí Je třeba zajistit větší provázanost pečovatelské služby s domácí péčí zdravotní, tísňovou péčí či péčí respitní do komplexu dlouhodobé péče, jednoduše řečeno- pečovatelská služba by měla být součástí kontinuální péče reagující na potřeby seniorů.

20 Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den. Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život. (Eskymácké přísloví) ovšem za předpokladu, že tam nějaké ryby jsou.. DĚKUJI ZA POZORNOST

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC 2011 1 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události 4 1.1 Zdraví, nemoc

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 III. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, červenec 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta Katedra věd o výchově Analýza péče o seniory (porovnání veřejného a soukromého sektoru) Autor: Tereza Dušková Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D. Místo:

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů

Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů V následujícím materiálu uvedené návrhy činností sociálních

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

KONCEPCE SOCIÁLNÍ POLITIKY OBCE HRUŠOVANY U BRNA NA ROKY 2013...

KONCEPCE SOCIÁLNÍ POLITIKY OBCE HRUŠOVANY U BRNA NA ROKY 2013... KONCEPCE SOCIÁLNÍ POLITIKY OBCE HRUŠOVANY U BRNA NA ROKY 2013... Zpracoval: Mgr. Jiří Gottwald, předseda Komise sociální a bytové 2013 Obsah Úvod... 3 1 Nouzová tlačítka... 4 1.1 Současný stav... 4 1.2

Více

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Informace o kvalitě života seniorů. materiál projednaný na 47. schůzi VV ÚV KSČM dne 16. 12. 2011

Informace o kvalitě života seniorů. materiál projednaný na 47. schůzi VV ÚV KSČM dne 16. 12. 2011 Informace o kvalitě života seniorů materiál projednaný na 47. schůzi VV ÚV KSČM dne 16. 12. 2011 Zpracovalo: Zdeněk Pernes předseda Rady seniorů ČR ve spolupráci s oddělením pro odborné zázemí a vztahy

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA OSTRAVY V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. etapa Závěrečná část Ostrava 2002

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více