Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje města Hořice ZPRACOVALA SPOLEČNOST: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, Praha 8 Kontaktní osoba: PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. tel GSM: e mail: ZPRACOVATELSKÝ TÝM: Ing. Lenka Brown PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. Mgr. Magdalena Hrudková Bc. Petra Chvatíková Mgr. David Rucki Ing. arch. Kristýna Stará Ing. arch. Veronika Šindlerová Kamil Valica, M.A. Mgr. Petra Zářecká

2 Obsah 1. Úvod Použité zdroje Analytická část Doprava Silniční doprava Doprava v klidu Místní komunikace Bezbariérové úpravy komunikací Železniční doprava Veřejná hromadná doprava Letecká doprava Cyklistická doprava Pěší doprava Hlavní závěry Technická infrastruktura Voda Kanalizace Plyn Elektrická energie a teplo Telekomunikace a radiokomunikace Hlavní závěry Zdravotnictví Situace v Hořicích Zdravotní stav obyvatel Trendy na úrovni vyšších územních jednotek Hlavní závěry Sociální oblast Služby pro seniory Služby pro osoby se zdravotním postižením Služby pro rodiny s dětmi a mládež Poptávka po sociálních službách Srovnání s podobnými městy ČR Hlavní závěry Ekonomika Příjmová základna města Vývoj daňových příjmů Ekonomická struktura Zaměstnanost Hlavní závěry Školství Mateřské školy Základní školy a základní umělecké školy Střední školy Další školy a zařízení pro volnočasové aktivity Závěry a komentáře Hlavní závěry HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/2013 2

3 3.7. Cestovní ruch Vývoj kapacity hromadných ubytovacích zařízení a vývoj návštěvnosti města dle dat ČSÚ Hlavní závěry výzkumů CzechTourismu z období let Statistiky městského informačního centra Kvalitativní údaje o vývoji cestovního ruchu ve městě Typické profily návštěvníků města Investice města do oblasti cestovního ruchu Hlavní závěry Životní prostředí Geologie Vodní režim Ovzduší Hluk Odpadové hospodářství Krajina Zeleň Staré ekologické zátěže Dotazníkové šetření Hlavní závěry Sport a kultura a památková péče Sport Kultura Památková péče Hlavní závěry Bydlení a nebytové prostory Výsledky sčítání lidu, domů a bytů Úroveň bydlení Majetek města Obyvatelstvo a domácnosti Obyvatelstvo Domácnosti Udržitelný rozvoj města Hodnoty území města Současné problémy udržitelného rozvoje města SWOT analýza Odůvodnění jednotlivých výroků SWOT Doprava Technická infrastruktura Zdravotnictví Sociální oblast Ekonomika Školství Cestovní ruch Životní prostředí Sport Kultura Bydlení HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/2013 3

4 Udržitelný rozvoj Potřeby vyplývající z analytické části a analýzy SWOT Bližší specifikace a případné odůvodnění jednotlivých potřeb Doprava Technická infrastruktura Zdravotnictví Sociální oblast Ekonomika Školství a rozvoj lidských zdrojů Cestovní ruch Životní prostředí Sport Kultura Bydlení a nebytové prostory, fyzické prostředí města Udržitelný rozvoj Vazba potřeb na analýzu SWOT Vazba potřeb na slabé stránky Návrhová část Vize Vazba návrhové části na identifikované potřeby Priority a strategické cíle Územní průmět strategie / Podklad pro zadání územního plánu Charakteristika územního průmětu strategie Vize pro územní plán Ochrana hodnot / eliminace problémů Vytvoření podmínek pro rozvoj individuální obytné zástavby Vytvoření podmínek pro umístění a rozvoj staveb občanské vybavenosti Vytvoření podmínek pro umístění a rozvoj staveb dopravní infrastruktury Vytvoření podmínek pro umístění a rozvoj staveb technické infrastruktury Příloha 1: Ekonomické subjekty podle odvětví v městě Hořice v období let a srovnání ekonomických subjektů jednotlivých SO ORP Královéhradeckého kraje za rok Příloha 2: Ekonomické subjekty podle odvětví (OKEČ) v městě Hořice v období let Příloha 3: Ekonomické subjekty v městě Hořice v roce 2011 (úplný přehled právních forem) a srovnání ekonomických subjektů jednotlivých SO ORP Královéhradeckého kraje za rok 2011 (úplný přehled právních forem) Příloha 4: Ekonomické subjekty podle odvětví (OKEČ) v jednotlivých SO ORP Královéhradeckého kraje za rok Příloha 5: Statistické údaje o školství v Hořicích Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků jiných než ilustrativních Seznam zkratek HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/2013 4

5 1. Úvod Strategický plán rozvoje města Hořice je klíčový střednědobý dokument, který usměrňuje další vývoj města zejména v oblastech infrastruktury a hospodářské a sociální oblasti. Strategický plán identifikuje potřeby ve sledovaném území a určuje postup k dosažení cílů definovaných na základě učiněných zjištění. Strategické plánování vzniklo jako samostatná v 70. letech 20. století ve Spojených státech amerických a v prostředí měst České republiky se uplatňuje od 90. let minulého století. Legislativně má oporu v zákonu o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) a v zákonu o podpoře regionálního rozvoje. V ideálním případě strategický plán vymezuje, jakým způsobem se má dané území rozvíjet a představuje tak rámec pro zadání územního plánu, který tedy implementuje-realizuje cíle plánování strategického. Předcházející strategický plán města byl vytvořen v roce Vzhledem ke komplexní změně podmínek v území přistoupilo město Hořice k vytvoření nového strategického plánu, který je vám tímto předkládán. Strategický plán byl vytvořen v rámci veřejné zakázky Zpracování strategického plánu rozvoje města Hořice realizované jako jedna z dílčích částí projektu Zvýšení kvality řízení Městského úřadu v Hořicích podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod registračním číslem CZ.1.04/4.1.01/ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/2013 5

6 2. Použité zdroje V rámci analytických prací byly zhodnoceny níže uvedené zdroje. Prvním z nich je dotazníkové šetření, které bylo realizováno v období únor duben Dotazníkové šetření bylo realizováno ve 2 samostatných akcích. V první z nich byli osloveni místní obyvatelé. V rámci šetření mezi místními obyvateli byly dotazníky distribuovány 15ti tazateli mezi 1305 respondentů, přičemž zpět bylo získáno 1305 vyplněných dotazníků. Návratnost tedy činí 100 % procent. V rámci druhého proběhl průzkum místního podnikatelského prostředí. V rámci šetření mezi místními podnikateli bylo získáno 52 vyplněných dotazníků. Dotazník se zaměřil v první části na zjišťování charakteristiky dotazovaných firem a v druhé části na jejich hodnocení podnikatelského prostředí ve městě Hořice. V další fázi byly zhodnoceny veřejně dostupné zdroje, jejichž seznam je uveden na konci této kapitoly. Tyto veřejně dostupné zdroje nebyly v řadě případů vyhodnoceny jako dostačující a byly proto dále realizovány polostrukturované rozhovory. Ty byly realizovány s pracovníky městského úřadu, jmenovitě se zástupci Odboru dopravy; Odboru investičního; Úseku školství a kultury; Odboru zdrav. a soc. péče; Odboru hospodářského; a Odboru životního prostředí. Intenzivní průběžné konzultace byly realizovány se zástupci Stavebního úřadu, vedením města a Kanceláří tajemníka. Další polostrukturované rozhovory proběhly se zástupci příspěvkových organizací města: městského informačního centra, Městského muzea, Domu kultury Koruna, Sportovních zařízeními města, ZŠ Na Habru, HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/2013 6

7 MŠ Pod Lipou, a Sociálních služeb města Hořice. Další rozhovory se uskutečnily se zástupci krajských zařízení: Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice, SPŠ kamenické a sochařské a Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší. Polostrukturované rozhovory byly doplněny telefonickými rozhovory a ovým dotazováním. Telefonicky byly dotazovány zástupci nezřizovaných organizací z oblasti sociálních služeb: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub Klokánek, Farní charita Dvůr Králové nad Labem Občanská poradna Hořice, Centrum sociální pomoci a služeb, o. p. s. Psychologická poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, Nízkoprahový klub pro děti a mládež Hořice, Laxus, o. s. Doplňující informace byly na vyžádání získány elektronickou poštou či telefonicky od zástupců zařízení působících v oblasti školství: MŠ Husova, MŠ Na Habru a MŠ Na Daliborce. ZŠ Na Daliborce, ZŠ Na Habru a ZŠ Husova. Strategický plán byl dále projednáván v rámci pracovních komisí v říjnu 2012 a červnu Pro účely projednávání strategického plánu byly vytvořeny tyto tři pracovní skupiny: Doprava, bydlení a technická infrastruktura Lidské zdroje, kultura, cestovní ruch a sport Životní prostředí, krizové řízení a informatika Hlavní poskytovatelé dat využitých při vytváření strategického plánu jsou uvedeni v přiloženém seznamu: České radiokomunikace, Český hydrometeorologický ústav Český statistický úřad Královéhradecký kraj Město Hořice; HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/2013 7

8 Ministerstvo financí Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostředí Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Národní památkový ústav Národní ústav odborného vzdělávání Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ústav územního rozvoje Hlavní použité zdroje Aktualizace potenciálu cestovního ruchu v České republice, Ústav územního rozvoje, Celostátní sčítání dopravy Celostátní šetření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, KPS;, Administrativní registr ekonomických subjektů, Celostátní sčítání dopravy České dráhy a.s., ČSÚ různé údaje z oblasti školství, ekonomika, zdravotnictví, sociální služby, kultura, cestovní ruch aj. EDIP, Prognóza intenzit automobilové dopravy Geofond; Geologické a geovědní mapy, Hořice přeložka silnice II/300 projektová dokumentace Projektservis Jičín s. r. o., Encyklopedický rejstřík; Jičínský deník; Jízdní řády, Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Hořice 2004 Mapy místně obvyklého nájemného; Mapy ŘSD Metodika přípravy veřejných strategií Plán oblasti povodí horního a středního Labe 2009 Povodňový plán ORP Hořice Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065 Registr poskytovatelů sociálních služeb, iregistr.mpsv.cz Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod; Rozpočtový výhled města Hořice, Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Silniční a dálniční síť Královéhradecký kraj (ŘSD ČR, 2011), Sociální služby města Hořice; SOWAC GIS Statistiky Národního zdravotnického informačního systému (ÚZIS) Strategický plán rozvoje města hořice Studie proveditelnosti železničního spojení Euroregionu Nisa s Prahou a Hradcem Králové (SUDOP Praha a.s. a ARTECA) Systém evidence kontaminovaných míst, Cenia, MŽP, převzato k , Systém monitoringu návštěvnosti a služeb informačních center; HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/2013 8

9 Šetření o zdravotně postižených osobách v ČR 2007 Školský informační portál Královéhradeckého kraje; Účty města Hořice Územně analytické podklady ORP Hořice aktualizace z roku 2010, Územní energetická koncepce města Hořic v Podrkonoší Územní plán sídelního útvaru Hořice vč. platných změn Výroční zprávy organizací zřizovaných městem Hořice Výzkumy agentury CzechTourism; Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje Znečištění ovzduší na území České republiky, ročenky, CHMÚ Zpráva o situaci romských komunit v obci s rozšířenou působností Hořice v roce 2009 (Město Hořice: březen 2010), HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/2013 9

10 3. Analytická část 3.1. Doprava Silniční doprava Vnější vztahy Páteří silničních komunikací na území města Hořice je trasa silnice I. třídy I/35 Hradec Králové Hořice Jičín Liberec, která je součástí mezinárodní evropské doplňkové silniční sítě jako tah E442. S ohledem na přímé napojení silnice I/35 na komunikační systém města zajišťuje tato silnice nejvýznamnější širší dopravní vazby především na krajské město Hradec Králové (cca 26 km) a krajské město Liberec (75 km). Obr. 1. Širší vazby města na dálniční síť Zdroj: Silniční a dálniční síť Královéhradecký kraj (ŘSD ČR, 2011) HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

11 Dlouhodobě je plánována výstavba rychlostní silnice R35, po jejíž realizaci bude současná silnice I. třídy I/35 převedena do kategorie silnice nižší třídy. Součástí výstavby rychlostní silnice bude vybudování mimoúrovňové křižovatky v administrativním území města. Dle ŘSD je silnice na území Hořic zařazena do úseku Jičín Hradec Králové. Plánované vedení komunikace dle platných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje je znázorněno na přiloženém obrázku. Obr. 2. Návrh vedení komunikace dle platných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Zdroj: kralovehradecky.cz Časový horizont budování rychlostní silnice R35 není prozatím stanoven. Výstavba napojení Hořic je však součástí až dalších fází realizace úseku Jičín Hradec Králové (vazba na realizaci dálnice D11 stavbu 1106 uvedení do provozu 12/2017). Nelze tedy očekávat zlepšení vnějších dopravních vazeb v blízké budoucnosti. Správní území města Hořice je pokryto relativně hustou sítí silnic II., III. třídy, které mají význam především pro dopravní obslužnost a napojení sousedních obcí. Kromě silnice I/35 tak správním území města Hořice procházejí tyto silnice: II/300 II/501 III/3001 III/3002 III/3003 I/35 Hořice Miletín Dvůr Králové; Hořice Lázně Bělohrad I/16 Jičín; Hořice Kačerov Miletín; Hořice I/35; u obce Dachovy propojení II/501 a II/300; HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

12 III/3267 III/28430 III/32510 III/32520 III/32521 III/32524 III/3267 Hořice I/35 Dobrá Voda Bašnice; Hořice Chlum Holovousy; Hořice Jeřice Cerekvice nad Bystřicí Máslojedy II/325; Hořice Jeřice; Hořice Doubrava; Hořice Třebnouševes; Hořice Dobrá Voda. Nejvýznamnější z výše uvedených komunikací nižší třídy jsou silnice II/300 a III/3002, které zajišťují spojení města Hořice s komunikací I/35, respektive s vyššími správními centry Jičín a Hradec Králové. Vnitřní vazby Každých 5 let probíhá v gesci Ředitelství silnic a dálnic Celostátní sčítání dopravy. Srovnání výsledků sčítání z let 2005 a 2010, které by poukázalo na změny ve využívání jednotlivých komunikací, je bohužel vzhledem k odlišně zvolené metodice v obou letech jen obtížně proveditelné. Vzhledem k aplikaci odlišné metodiky dochází v období let opticky k poklesu intenzit dopravy, která přitom ale v reálných číslech narůstá. Aritmetické srovnání intenzit automobilové silniční dopravy dle Celostátního sčítání dopravy (CSD) v roce 2005 a 2010 i přesto rozdílně uplatněnou metodiku prokázalo zvýšení intenzit především u komunikací v samotném středu města a severně od města, a to až o 69%. Přitom vzhledem k uvedeným rozdílům v metodice byl přitom s největší pravděpodobností nárůst intenzit mezi oběma roky ještě vyšší. To pouze podtrhuje význam snah o vnitřní a vnější obchvat města. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

13 Obr. 3. Celostátní sčítání dopravy v roce 2010 (červeně vyznačeny úseky silnic s nárůstem silniční dopravy) +20 % +69 % +59 % +30 % Zdroj: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

14 Tab. 1 Intenzity sčítání dopravy dle průzkumů v letech 2005 a Těžká Osobní a dodávková Jednostopá Všechna motorová Těžká Osobní a dodávková Jedno- Všechna motorová Počátek úseku Konec úseku vozidla motorová vozidla stopá vozidla Číslo Číslo motorová vozidla silnice úseku vozidla bez motorová celkem vozidla bez motorová celkem celkem přívěsů i s přívěsy vozidla (součet vozidel) celkem přívěsů i s přívěsy vozidla (součet vozidel) Ostroměř z.z. Hořice, zaús Hořice, vyús.z 35 Hořice, x s Lukavec u Hořic z.z. Lázně Bělohrad, k Hořice, vyús.ze 300 Hořice k.z Třebovětice k.z. Hořice z.z Hořice, x s MK Hořice z.z. Husova Hořice, vyús.z 35 Hořice, zaús Hořice k.z. Lukavec u Hořic z.z Hořice, zaús.3002 Hořice, vyús Hořice, x s 3267 Hořice, MK Mohejlík Hořice, vyús.300 Hořice, x s Hořice, MK Mohejlík zaús.326 u Vinice Hořice, vyús. ze 300 Třebouševes, zaús.do Hořice, vyús.z 35 Hořice, vyús zaús.326 u Vinice zaús Hořice k.z. Miletín, zaús. do Hořice, vyús.501 Hořice k.z Hořice, zaús. Hořice, zaús.do 300 MK(ul.Husova) Hořice, x s MK vyús Husova Hořice, zaús Hořice, x s Hořice, x s 3002 Hořice, vyús Zdroj: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

15 Vysoká intenzita tranzitní dopravy na průjezdních úsecích silnic má nejen významně negativní vliv na životní prostředí v zastavěném a hustě obydleném území města, ale vytváří také nežádoucí prostorové bariéry, snižuje obytnou a pobytovou kvalitu veřejných prostorů a představuje značné bezpečnostní riziko pro chodce a cyklisty. Nejzávažnější problémy způsobené průjezdní dopravou jsou identifikovány na průjezdních úsecích silnic i na hlavním náměstí Jiřího z Poděbrad, konkrétně na průjezdu z ulice Husova a dále po západní straně náměstí, dále v ulici Riegrova a Maixnerova. Prognóza intenzit dopravy Na základě hodnot výhledových intenzit dopravy (viz následující tabulka) lze předpokládat, že do roku 2025 dojde k výrazně vyššímu zatížení v rámci celé dopravní sítě. Největší podíl na nárůstu bude mít zejména osobní doprava. Její intenzita vzroste na nejvytíženějších komunikacích průměrně o 3 4 tis. vozidel denně. Naopak intenzita těžkých motorových vozidel bude spíše stagnovat, nejvyšší nárůst je předpokládán max. o 90 vozidel na sledovaných úsecích. Graf 1. Výhledové intenzity sčítání dopravy dle prognózy do roku Všechna motorová vozidla Lehká motorová vozidla Těžká motorová vozidla Zdroj: ŘSD, Celostátní sčítání intenzit dopravy 2012; EDIP, Prognóza intenzit automobilové dopravy; výpočty DHV Nejvyšší nárůst dopravních intenzit v roce 2025 je předpokládán na všech úsecích silnice I/35 v průměru od 3 do 4. tis. vozů denně (viz následující tabulka). Zhruba o 1 2 tis. vozů pak přibude v úsecích silnice II/300, která je již v současnosti velmi zatíženou dopravní tepnou města. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

16 Tab. 2 Porovnání intenzit sčítání dopravy dle průzkumů v letech 2015 a Všechna motorová vozidla Všechna motorová vozidla Nárůst//pokles celkové intenzity dopravy (absol. hodnoty) Počátek úseku Konec úseku Číslo silnice Číslo úseku Těžká motorová vozidla Lehká motorová vozidla celkem Těžká motorová vozidla Lehká motorová vozidla celkem Ostroměř z.z. Hořice, zaús Hořice, vyús.z 35 Hořice, x s Lukavec u Hořic z.z. Lázně Bělohrad, k Hořice, vyús.ze 300 Hořice k.z Třebovětice k.z. Hořice z.z Hořice z.z. Hořice, x s MK Husova Hořice, vyús.z 35 Hořice, zaús Hořice k.z. Lukavec u Hořic z.z Hořice, zaús.3002 Hořice, vyús Hořice, x s 3267 Hořice, MK Mohejlík Hořice, vyús.300 Hořice, x s Hořice, MK Mohejlík zaús.326 u Vinice Hořice, vyús.ze 300 Třebouševes, zaús.do Hořice, vyús.z 35 Hořice, vyús zaús.326 u Vinice zaús Hořice k.z. Miletín, zaús.do Hořice, vyús.501 Hořice k.z Hořice, zaús.mk(ul.husova) Hořice, zaús.do Hořice, x s MK Husova vyús Hořice, zaús Hořice, x s Hořice, x s 3002 Hořice, vyús Zdroj: ŘSD, Celostátní sčítání intenzit dopravy 2012; EDIP, Prognóza intenzit automobilové dopravy; výpočty DHV HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

17 Při zachování současného trasování silniční sítě a zohlednění očekávané prognózy vývoje dopravní intenzity do roku 2025, která je zachycena v tabulce č. 2, dojde k extrémnímu zatížení dopravou centra města a k významnému narušení současných hodnot všech složek města. Tento stav bude mít dopad zejména na snížení kvality života obyvatel Hořic a může také ohrozit budoucí rozvoj města. Současné i očekávané problémy by měla v rámci úprav komunikační sítě v zastavěném území řešit připravována přeložka části silnice 300, viz přiložené schéma. Jedná se o investici do komunikace II. třídy, jejíž realizaci zajišťuje příspěvková organizace Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje. Tato trasa je spolu s Palackého náměstím nejzatíženější městskou komunikací s intenzitami přes vozidel za den. Přeložka by měla zajistit snížení dopadů průjezdů těžké nákladní automobilové dopravy ve Sladkovského ulici. Schéma přeložky je zobrazeno na přiloženém kartogramu. Obr. 4. Plánovaná přeložka silnic II. třídy v centru města Stávající trasa Nová trasa po přeložce Zdroj: Projektservis Jičín, s. r. o. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

18 Tento návrh přeložení silnice II/300 mezi ulicí Sladkovského a Palackého náměstím je před vybudováním plánovaného obchvatu města jedinou možností, jak zklidnit západní část ulice Sladkovského a severní polovinu Palackého náměstí, byť plné řešení dopravní situace přinese až plánovaný obchvat města. Vzhledem k umístění stavby v zastavěném prostoru města je třeba současně předpokládat, že realizace přeložky ovlivní obytné prostředí ve vnitrobloku obytných objektů mezi ulicemi Sladkovského, Haberská a Palackého náměstí. Z hlediska eliminace průjezdní dopravy zastavěným a hustě obydleným územím města Hořice na silnici II/300 by bylo přeložení silnice II/300 zcela mimo zastavěné území, v souladu s platným ÚPSÚ Hořice severně od města. V rámci zastavěného území by vybudováním přeložky mělo dojít k odlehčení dopravy u vybraných komunikací a k časovým úsporám. Přeložka by měla přinést pozitivní změny také z pohledu životního prostředí (snížení emisí a hluku v centru) Doprava v klidu Na většině území města nejsou identifikovány kapacitní problémy s parkováním a odstavováním vozidel. Parkování na náměstí Jiřího z Poděbrad není zpoplatněno. Předchozí zkušenosti se zpoplatněním parkování v této lokalitě vedly k přesunu dopravy v klidu do přilehlých ulic mimo zónu placeného stání. Z důvodu záboru v podstatě celé plochy náměstí parkujícími automobily je omezeno využití veřejného prostoru náměstí pro jiné aktivity, jako je konání trhů a jiných venkovních akcí. Omezený prostor na hlavním náměstí vede k přímým střetům chodců se zaparkovanými vozidly, která navíc brání přístupnosti a vizuálnímu účinu řady významných kulturně-historických památek v prostoru náměstí. Zdroj: DHV CR 2011 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

19 Dle průzkumů byly identifikovány problémy s parkováním také u škol středních a vyšších odborných škol a jejich ubytovacích zařízení. Pro potřeby starších žáků, jež se dopravují osobními automobily, absentují parkovací plochy v blízkosti školy (v současnosti je vyhrazeno parkování pouze pro pracovníky školy). K odstavení vozidla jsou tak využívány přilehlé místní komunikace, čímž je snižován komfort přepravy i kvalita veřejných prostor. Problém nastává i v případě parkovacích míst pro ubytované studenty v domovech mládeže. Nejzásadnější nedostatky parkovacích kapacit jsou u Gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště a vyšší odborné školy Hořice. Lokalizace budov, jež se nachází v několika místech ve městě, znázorňuje následující obrázek. Obr 5: Lokalizace školních zařízení ve vazbě na zvýšené nároky na parkovací kapacity Zdroj: DHV CR Místní komunikace Řada místních komunikací (a to jak komunikací pro motorová vozidla, tak chodníků) je dlouhodobě ve špatném technickém stavu, vyžadující opravy a rekonstrukce. Místní komunikace a chodníky ve správě města tak budou v budoucnu vyžadovat rozsáhlé investice; jejich příliv HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

20 do obnovy tohoto segmentu dopravní infrastruktury je ovšem limitován omezenými finančními zdroji města Bezbariérové úpravy komunikací Významně pozitivním počinem z hlediska bezpečnosti a komfortu pohybu chodců v rámci města je postupná realizace projektu Hořice město bez bariér, v rámci kterého byly odstraněny na řadě míst města technické, architektonické a informační bariéry pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Vedení pěších tras je v návrhu koncipováno s ohledem na navrhovaný komunikační systém města v souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace R35, důraz je kladen především na vybudování bezpečných přechodů. Obecně však projekt vychází ze stávajících pěších tras, které dovybavuje odpovídajícími bezbariérovými úpravami. Bezbariérovost je kontinuálně zaváděna v rámci rekonstrukcí místních komunikací. Nižší tempo obnovy koresponduje s vysokými finančními nároky na obnovu dopravní infrastruktury a limitovanými finančními prostředky na její obnovu v předcházejících desetiletích. Tato situace je ale obdobná v českých a moravských městech. V nadcházejících několika letech lze pak očekávat narůstající nároky na bezbariérové přístupy z důvodu demografického stárnutí populace, z čehož vyplynou další potřeby pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Také ve vazbě na očekávané zvýšené intenzity dopravy může být potenciálně snižována bezpečnost dopravního provozu. To bude zřejmě klást vyšší nároky na zajištění bezpečného pohybu chodců ve městě (bezpečné přechody, existence chodníků). HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

21 Obr. 6. Trasy projektu Hořice město bez bariér Zdroj: Město Hořice HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

22 Železniční doprava Městem Hořice prochází celostátní železniční trať č. 041 Hradec Králové Jičín Turnov. Trať je v současné době obsluhována pouze osobními vlaky. Rychlíkové spojení Pardubic, Hradce Králové, Turnova a Liberce je zajišťováno paralelní tratí č. 030 Liberec Jaroměř ( Hradec Králové). Železniční doprava má pro Hořice tedy význam z hlediska zajištění spojení s dalšími centry osídlení (Jičín a Hradec Králové). Osobními vlaky 16 párů v pracovních dnech v každém směru je zajišťováno spojení s Hradcem Králové, v menším počtu s Jičínem a Turnovem. Obr. 7. Schéma železniční sítě v oblasti Zdroj: Železniční stanice v Hořicích prošla v nedávné době kompletní rekonstrukcí a poskytuje tak komfort odpovídající standardům 21. století. Mezi výhledové možnosti rozvoje železniční infrastruktury v regionu patří investice rychlejšího spojení mezi Hradcem Králové a Libercem. Studie proveditelnosti železničního spojení mezi Euroregionem Nisa a Hradcem Králové zpracována v roce 2006 navrhuje modernizaci tratě 041, lokální přeložky, elektrizaci a zdvoukolejnění některých úseků. V současné době však není stanovena výsledná varianta tohoto záměru a není ani územně chráněn v rámci krajských Zásad územního rozvoje. Jedná se navíc o potenciální projekt, který dalece přesahuje návrhový horizont strategického plánu města. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

23 V současnosti dochází k zesilování postavení železniční dopravy v regionálních vazbách, zejména při propojení na cyklotrasy a cyklostezky. U těchto dvou druhů dopravy dochází k zintenzivnění vzájemných vazeb, což se projevuje zejména v cestovním ruchu. Do budoucna tak lze očekávat další zvyšování významu jejich spojení. Nevýhodou vlakové dopravy v Hořicích je ovšem situování nádraží mimo centrum, v jižní části města, a tedy i ve značné docházkové vzdálenosti (přibližně 1300 m od náměstí Jiřího z Poděbrad). Poloha stanice je naopak vhodná s ohledem na přímou vazbu na průmyslové části města. Spojení stanice s centrem města je zajišťováno v pracovních dnech mezi 5. a 17. hodinou 8 páry spojů městské hromadné dopravy. Denně je na této lince hromadné dopravy zajištěno 14 párů spojů autobusovou linkou označenou číslem , která spojuje vlakové nádraží s náměstím (část spojů Zdroj: zajíždí až k hostinci Doubravka). Linka je v provozu pouze o špičkách pracovních dnů s půlhodinovým intervalem. Odjezdy od železniční stanice navazují na příjezdy vlaků z obou směrů Veřejná hromadná doprava Veřejná hromadná doprava osob je na území města Hořice zajišťována jednak železnicí (viz předchozí kapitola) a dále autobusovou dopravou. Městská hromadná doprava Provoz MHD byl v Hořicích společností BusLine a.s. (tehdy jako ČSAD Semily, a.s.) znovu obnoven od jako vnitrostátní linka, od je provozován jako městská linka na základě smluvního vztahu s městem Hořice. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

24 Obr. 8. Schéma městské veřejné dopravy v Hořicích Zdroj: Městská doprava Hořice Dálková (regionální) autobusová doprava V dopravní obslužnosti města hraje významnou roli autobusová doprava. Přehled linek regionální a dálkové veřejné autobusové dopravy je uveden v přiložené tabulce, všechny linky operující na území města Hořice jsou součástí integrovaného dopravního systému IREDO (kurzívou jsou uvedeny dálkové linky). HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

25 Tab. 3 Přehled linek regionální a dálkové veřejné autobusové dopravy (stav dle serveru k ) Počet Počet spojů Počet spojů v Počet spojů v spojů v jedoucích oproti sobotu neděli pracovních běžnému dnech pracovnímu dnu Číslo linky Vedení linky v pátek navíc Praha Hořice Trutnov Janské Lázně Pec p. Sněžkou Liberec Turnov Jičín Hořice Hradec Králové Liberec Jablonec n.nisou Turnov Hradec Králové Brno Liberec Hradec Králové Svitavy Olomouc Přerov Zlín Luhačovice Hradec Králové Jičín Sobotka Mladá Boleslav Jičín Hradec Králové Pardubice Chrudim Havlíčkův Brod Jihlava Hořice Lázně Bělohrad Jičín Mladá Boleslav Praha Semily Lomnice n.pop. Nová Paka Jičín Hořice Hradec Králové Polička Chrudim Hradec Králové Jičín Mladá Boleslav Česká Lípa Ústí nad Lab Hlinsko Chrudim Pardubice Hradec Králové Jičín Turnov-liberec Hlinsko Chrudim Pardubice Hradec Králové Jičín Turnov-liberec (IREDO 156) Nový Bydžov Králíky Myštěves Šaplava Hořice (IREDO 155) Nový Bydžov Smidary Vysoké Veselí Chomutice Ostroměř Hořice Nová Paka Lázně Bělohrad Hořice Hradec Králové Hořice Ostroměř Mlázovice Choteč Hořice Miletín Dvůr Králové n.lab Hořice Stračov Petrovice Sadová Hořice Jeřice Cerekvice n.bystř. Sadová Hořice Bašnice Šaplava Nový Bydžov Hořice Ostroměř Chomutice Vysoké Veselí Smidary Nový Bydžov Jičín Lužany Chomutice Hořice Jičín Hořice Hradec Králové Celkový počet spojů Zdroj: jizdnirady.cz (stav k ) HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

26 Pro cyklistickou přepravu slouží autobusová linka č v trase Hradec Králové-Hořice-Dvůr Králové n. L./Kuks-Hostinné-Vrchlabí, jež je zajišťována společností BusLine a.s., Semily. Do Hořic zajíždí celkem 6 spojů denně v sobotu a v neděli. Spoj jezdí pouze v letní sezóně po dobu školních prázdnin v termínu od 1.7. do Regionální dostupnost města Hořice postupně zhoršuje fenomén poslední doby, kdy dálkové autobusy přestávají sjíždět ze silnice I/35 do Hořic (např. linka Brno Liberec) Letecká doprava Na území města se nenachází žádné veřejné vnitrostátní letiště. Nejbližší letiště je v obci Domousnice, jehož provozovatelem je Aeroklub Hořice. Letiště slouží převážně pro sportovní účely. V celém okrese Jičín je k dispozici několik dalších sportovních letišť a aeroklubů. Nejbližší letiště s mezinárodním provozem dostupná z města Hořice je neveřejné mezinárodní a veřejné vnitrostátní letiště Hradec Králové (cca 30 km) a veřejné mezinárodní letiště Pardubice (cca 40 km) Cyklistická doprava Vzhledem ke geomorfologicky členitému terénu města nesehrává cyklistická doprava v rámci každodenních pohybů obyvatel významnější roli. Z hlediska cyklistické dopravy má na území města Hořice a v jeho širším okolí však zásadnější význam rekreační cykloturistika. V Hořicích a okolí se prozatím nachází pouze několik vyznačených cyklotras a přibližně čtyřkilometrová cyklostezka spojující od roku 2009 severní část města s přírodním koupalištěm Dachovy. Jedná se však o trasu s výrazně rekreačním charakterem, bez valného významu pro každodenní dojížďku. Pro tu je nutné řešit jednak síť bezpečných komunikací přímo ve městě a jednak spojení s okolními obcemi, zejména ležícími podél silně dopravně zatížené silnice I/35. Prioritním směrem by měla být trasa z Hořic na Bílsko, Holovousy a Ostroměř, s pokračováním dále na Jičín (smíšená funkce cyklostezky dopravní i rekreační) a z Hořic směrem na jih přes Vinici a dále na Milovice. Cykloturistické trasy Územím města Hořice a procházejí následující cykloturistické trasy: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

27 č Velký Vřešťov Hořice Chlum Holovousy Šárovcova Lhota Mlázovice Konecchlumí; č Hořice Miletín Třebihošť; č Lázně Bělohrad Dachovy Boháňka; č Chomutice Hořice Jeřice. Cyklistické trasy jsou vedeny převážně po méně dopravně zatížených silnicích III. třídy Pěší doprava Pěší komunikace V rámci města Hořice jsou vybudovány oddělené komunikace pro pěší (chodníky). Pěší vazby pro místní potřebu jsou vedeny především dle významných cílů v území zejména občanské vybavenosti či propojení obytných částí města s lokalitami pracovních příležitostí. Hlavními nedostatky pěších tras jsou zejména jejich křížení se silnicí I/35, v trasách Dobrá Voda u Hořic Hořice a Libonice Hořice, a dále pak jejich vedení zúženým profilem ulice Čsl. armády. Všeobecně nedostatečná bezpečnost pěšího provozu v souběhu s hlavními komunikacemi v zastavěném území města a v prostoru křižovatek (zejména při severním okraji náměstí) nesplňuje nároky na kvalitu pěších propojení na území města. Turistické trasy Územím města Hořice je vedena řada značených turistických tras KČT: Cesta K.V. Raise (Lázně Bělohrad Chlumský les Hořický Chlum Hořice); Malátova stezka (navazující ve středu města na Cestu K.V. Raise Hořice, Doubravka Dachovy); Zelená (Hořice Dachovy údolí Bystřice Doubrava); Červená (Konecchlumí Libín Hořický Chlum Hořice Doubrava Robotnice Miletín, kde se napojuje na červenou turistickou trasu Cestu K.J. Erbena ); Žlutá (Hořice Doubrava podél Vřešťovského Chlumu Boháňka Velký Vřešťov Kozamberk Velichovky Jaroměř). HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

28 Hlavní závěry Silniční infrastruktura Na většině komunikací poklesla intenzita dopravy na % hodnoty intenzity dopravy z roku Nejzávažnější problémy způsobené průjezdní dopravou jsou identifikovány: - na hlavním náměstí Jiřího z Poděbrad, konkrétně na průjezdu z ulice Husova - po západní straně náměstí, - v ulici Riegrova a Maixnerova. Prognóza intenzit: - do roku 2025 dojde k výrazně vyššímu zatížení v rámci celé dopravní sítě - nárůst osobní dopravy na nejvytíženějších komunikacích, - na všech úsecích silnice I/35 průměrně o 3 4 tis. vozidel denně, tis. vozů přibude v úsecích silnice II/300, - intenzita těžkých motorových vozidel bude spíše stagnovat. Mezi dlouhodobé záměry v oblasti rozvoje silničních komunikací patří přeložka části silnice II/300 v centru města (součást dalších fází realizace úseku Jičín Hradec Králové) = lze pak očekávat snížení zatížení dopravou. Na většině území města nejsou identifikovány kapacitní problémy s parkováním a odstavováním vozidel. Nicméně nevyhovující je současná situace zejména: - na náměstí Jiřího z Poděbrad, - u školních zařízení VOŠ a SZES Hořice. Dlouhodobě špatný technický stav místních komunikací a chodníků ve správě města předpoklad potřeby rozsáhlých investic v blízké budoucnosti. Železniční infrastruktura Železniční stanice v Hořicích prošla v nedávné době kompletní rekonstrukcí a poskytuje tak dostatečný komfort pro cestující x velká docházková vzdálenost do centra města, snížená atraktivita veřejných prostor při vstupu do města (průmysl). HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

29 Výhledově se připravuje optimalizace železničního spojení mezi Hradcem Králové a Libercem modernizace tratě 041, lokální přeložky, elektrizace a zdvoukolejnění některých úseků. Veřejná hromadná doprava Regionální dostupnost města Hořice postupně zhoršuje omezování zajíždění dálkových autobusů do Hořic. Pěší a cyklistická doprava Potenciál v posílení propojení cyklodopravy s vlakovou dopravou. Vyšší nároky na bezbariérový pohyb městem z důvodu demografického stárnutí mohou potenciálně zvášit potřebu provádění úprav místních komunikací a chodníků. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

30 3.2. Technická infrastruktura Technická infrastruktura na území města je v relativně uspokojivém stavu. Přesto byly v této oblasti identifikovány dílčí problémy (viz následující kapitoly) Voda Kvalita pitné vody je na území města snižována vyššími koncentracemi železa, z čehož plynou vyšší nároky na zajištění technologií přispívající k čistění vody v úpravnách. V přípravě je proto kompletní rekonstrukce úpravny vod Hořice Libonice Březovice s odhadovanými investičními náklady mezi mil. Kč. V některých místních částech nebyl doposud vybudován vodovod - např. v MČ Doubrava, jež je využívaná v letní sezoně převážně k rekreačním účelům. V této lokalitě jsou dlouhodobě problémy s kvalitou a nedostatkem zdrojů pitné vody. Naopak byl již zrealizován vodovod do místní části Dachovy. Vodovodní a kanalizační sítě v centru města jsou v současnosti ve značném rozsahu revitalizovány. Jejich výměna probíhá v návaznosti na probíhající investiční akce na infrastruktuře veřejných prostranství, iniciovaných buď městem či jinými subjekty. Současná dostatečná kapacita dodávek pitné vody však může být potenciálně ohrožena stagnací kvality a kapacity vodovodů při nárůstu počtu ekvivalentních obyvatel. Do budoucna tak vyvstává potřeba technické přípravy v důsledku zvyšujících se kapacitních nároků na dodávky vody Kanalizace Jako problematická se jeví stávající kapacita splaškového systému města, zejména spojený systém splaškové a dešťové kanalizace (především v severní části města). Ten působí problémy hlavně při výraznějších dešťových srážkách, kdy přestává kapacitně postačovat přečerpávací stanice, na kterou je směřována polovina kanalizační sítě města. Problémy jsou způsobené především rozsáhlejším tempem výstavby, což koresponduje s rozšířením ploch zpevněných povrchů. To zabraňuje přirozenému vsakování dešťové vody. Pro řešení zmíněných problémů se využívá za tímto účelem vytvořená retenční nádrž v ulici Aloise Hlavatého, i odlehčovací suchý poldr v Libonicích, kde se může shromažďovat dešťová voda. Ve výše umístěných polohách města bude nezbytné v rámci nové výstavby do budoucna pokládat kanalizační síť s retenčním potrubím, které bude kapacitně schopno pojmout dešťové vody. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

31 Postupné oddělování dešťové a splaškové kanalizace je dlouhodobě realizováno v rámci nových výstaveb ve městě. Stávající spojený systém kanalizace pak bude nutné vzhledem k vysoké investiční náročnosti budování odděleného systému řešen kontinuálně během probíhajících rekonstrukcí infrastruktury města. Rozsah připojení domů na vodovod a kanalizaci zobrazují přiložená schémata (viz následující strany tohoto dokumentu): HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

32 Obr. 9. Napojení domů na kanalizaci SLBD 2001 Zdroj: ČSÚ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

33 Obr. 10. Napojení domů na vodovod SLBD 2001 Zdroj: ČSÚ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

34 Plyn Město je nyní plynofikováno přibližně ze dvou třetin, bez rozvodů plynu je zatím severní část města. Výstavbě plynovodů v obdobných případech mohou bránit podmínky rekonstrukce jiných inženýrských sítí (např. kanalizační sítě, která musí být modernizována přednostně před výstavbou plynovodu). Rozsah připojení domů na rozvody plynu zobrazuje přiložené schéma (viz následující strana tohoto dokumentu): HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

35 Obr. 11. Napojení domů na rozvody plynu SLBD 2001 Zdroj: ČSÚ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

36 Elektrická energie a teplo Zásobování elektrickou energií je dobře zajištěno, ale výhledově bude třeba realizovat stavbu nové transformovny 110/35 kv v oblasti města Hořice. V území je navrhován i koridor pro linku VVN 110 kv od Bílých Poličan do VČE Hořice-Libonice. Na potřebu rekonstrukce rozvodů nízkého napětí reaguje průběžné vytváření projektových dokumentací příslušných úseků. Jejich specifikace je uvedena v akčním plánu tohoto strategického plánu. Kromě vytápění plynem je ve městě zajištěna dodávka tepla do většiny bytových domů a zařízení města (nemocnice, domov důchodců, školy) prostřednictvím společnosti Městská energetická HOŘICE, s.r.o. (MEH). Společnost provozuje jednu teplárnu se soustavou CZT a 12 blokových kotelen. U veřejného osvětlení je potřeba obnovy jednotlivých prvků odhadována na 50 % současné infrastruktury. Obnova kabeláže probíhá přitom v koordinaci s obnovou elektrického vedení prováděného jeho vlastníkem (ČEZ). Energetická koncepce V roce 2004 byla zpracována Územní energetická koncepce města Hořic v Podkrkonoší, jež navrhuje opatření na úsporu energie pro období let Jsou zde stanoveny tři varianty energetické koncepce, z nichž jako optimální byla zvolena varianta A, alt I. Hlavním cílem je úspora primárních zdrojů energie (paliva a el. energie) a to i za předpokladu realizace plánované výstavby v obytných a průmyslových zónách. 1 Vývojem spotřeby paliv a el. energie na území města v období let by s respektováním předpokládaného rozvoje bytové a průmyslové sféry došlo ke zvýšení o (GJ/r). Úspora primární energie po realizaci opatření dle optimální Varianty A, alt.i v plném rozsahu by představovala téměř 12 % z tehdejší spotřeby primárních energetických zdrojů na území města (paliva a el. energie), viz následující graf. V důsledku značného snížení spotřeby uhlí náhradou za zemní plyn by dle koncepce mělo dojít též k velmi výraznému snížení emisí ze zdrojů na území města. Podle jednotlivých druhů škodlivin by se jednalo o snížení emisí v rozsahu 20 77%. 1 Navrženo dle Změny č. 2 Územního plánu, jež byla aktuální pro rok zpracování této koncepce (pro rok 2004). HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

37 Graf 2. Předpokládaný vývoj spotřeby paliv a el. energie v období let Zdroj: Územní energetická koncepce města Hořic v Podkrkonoší V roce 2004 byla městem preferována Opatření I. a Opatření II. týkající se rozšíření systému CZT a instalace tepelného čerpadla do zdroje CZT (teplárny). Tato dvě opatření si vyžadovala investiční náklady ve výši: Opatření I. Rozšíření CZT 10,2 mil. Kč Opatření II. Instalace tepelného čerpadla 2,0 mil. Kč HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

38 Obr. 12. Mapa lokalizace Opatření I. Rozšíření dodávky tepla z teplárny Zdroj: Územní energetická koncepce města Hořic v Podkrkonoší Tab. 4 Přehled navržených úsporných opatření, úspory energie a předpokládaných investičních nákladů pro období Opatření Úspora primární Investiční energie náklady (GJ/r) (mil. Kč) Op.I -Rozšíření dodávky tepla z teplárny ,2 Op.II - Instalace tepelného čerpadla do teplárny ,0 Zlepšení tepelné izolace budov ,0 72,0 Měření a regulace dodávky tepla ,5 4,5 Snížení spotřeby el. energie v domácnostech ,2 6,6 Výměna kotlů ve středních zdrojích Výměna kotlů v malých zdrojích ,5-3,5 Tepelná čerpadla mimo teplárnu ,0 4,2 Celkem ,4 116,0 Zdroj: Územní energetická koncepce města Hořic v Podkrkonoší Z ostatních opatření v rámci Varianty A, alt.i. se financování z prostředků města týká jen část opatření Zlepšení tepelné izolace budov. Jedná se o prakticky jen o panelové budovy vytápěné ze zdrojů Městské energetické Hořice s.r.o. Investiční náklady pro realizaci zateplení u těchto HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

39 budov je možno přibližně stanovit ve výši mil. Kč. Uvolnění těchto nákladů je předpokládáno do roku 2025 a v závislosti na finanční situaci města. Celkové investiční náklady na realizaci ostatních opatření (včetně zateplení budov soukromých vlastníků) představují sumu mil. Kč. Tyto finanční prostředky by museli uvolnit soukromí vlastníci dotčených subjektů Telekomunikace a radiokomunikace Dlouhodobě se ve městě buduje metropolitní síť, která je v budoucnu nepostradatelnou součástí infrastruktury moderních městských aglomerací se širokou škálou možností. Počátečním impulsem a velkou šancí pro nastartování dlouhodobého projektu výstavby metropolitní sítě byl projekt Město bez bariér. Na základě vytyčení zájmových bodů pracovní skupinou, která pro plánování sítě vznikla, a na základě rozhodnutí zastupitelstva města byla zahájena pokládka kabelových HDPE chrániček v souladu s rekonstrukcí města při projektu Město bez bariér. Plán vzniku optických tras je přiložen k tomuto dokumentu. Městská rada dále svým rozhodnutím číslo RM10/19/2011 pověřila odbor investiční výstavby města součinností v projektu metropolitní sítě a to rozšiřováním sítě při budoucích investičních akcích města. Cílem budování optické infrastruktury je nejen konsolidace ICT prostředků organizačních složek města, organizací ale i odolné a bezpečné spojení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a vybudování odolné infrastruktury nejen pro potřeby městských bezpečnostních systémů. Do budoucích let, přesahujících horizont této strategie, je plánováno i s komerčním využitím sítě pro ekonomické subjekty působící v území. Dále pak s možností spolupráce místních poskytovatelů komunikačních služeb síť rozšiřovat a využít ji ke zkvalitnění komunikačních kanálů i pro obyvatele města. Pro roky byly stanoveny tyto cíle: vybudovat základní páteřní infrastrukturu pro metropolitní síť v prostorách radnice na bázi technologického řešení zafouknutí HDPE chrániček mikrotrubičkovým systémem započít naplňování již hotových tras chrániček v oblasti náměstí Jiřího z Poděbrad připojit do optické infrastruktury organizační složky města sídlící na náměstí Jiřího z Poděbrad. Městskou knihovnu, policii a muzeum a umožnit tak jednotlivým zaměstnancům organizačních složek města napojení na již funkční, moderní ICT systémy města (nově vybudované Technologické centrum). Tedy konsolidovat jejich HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

40 zastaralé IT systémy a napojit je jakožto zaměstnance města na nástroje pro řízení, DMS (document management system) a další nepostradatelné prostředky a zdroje informačních technologií. napojení státní policie jako prvního ze složek integrovaného záchranného systému využívající městský kamerový systém plánovat budování sítě a další pokládku HDPE chrániček v souladu s přiloženou mapou. Plánovat síť tak, aby ji bylo v budoucnu možné zakruhovat a zvyšovat tak její odolnost a možný vznik různých komunikačních tras. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

41 Obr. 13. Plán výstavby metropolitní sítě Zdroj: Město Hořice, DHV 2011 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

42 Na území města je zajištěno dostatečné pokrytí signálem u všech tří operátorů (O 2, T Mobile a Vodafone). Území je rovněž pokryto televizním a rozhlasovým vysíláním z vysílačů Ještěd, Trutnova Pardubice. Tyto vysílače byly v letech přepnuty na digitální terestrické vysílání. Voda Hlavní závěry Pro udržení současné kvality dodávek vody je potřeba podpořit rozvoj technologií přispívajících k čistění vody v úpravnách. V budoucnu bude třeba rozšířit vodovodní síť na území města (např. místní část Doubrava). Ve vazbě na potenciální zvýšení obyvatel lze očekávat vyšší kapacitní nároky na dodávky vody potřeba technické přípravy. Kanalizační systém Jako problematická se jeví stávající kapacita splaškového systému města, zejména spojený systém splaškové a dešťové kanalizace (sever zastavěného území města). Při výraznějších dešťových srážkách přestává kapacitně postačovat přečerpávací stanice, na kterou je směřována polovina kanalizační sítě města. Prozatímní řešení budování retenčních nádrží není trvale udržitelné. Vzhledem k vysoké investiční náročnosti budování odděleného systému, se bude muset stávající spojený systém kanalizace řešit po této stránce postupně, v rámci probíhajících rekonstrukcí infrastruktury města. Pro snížení finanční náročnosti revitalizací je nutná koordinace úprav inženýrských sítí při investičních stavbách. Plyn V případě zájmu bude nezbytné pokračovat v rozvoji plynofikace území. Elektrická energie a teplo Infrastruktura pro rozvod elektrické energie bude vyžadovat nové investice (stavba nové transformovny 110/35 kv). Pozitivní stránkou je existence Energetické koncepce města, jejíž stanovená opatření vedoucí k úspoře primárních energetických zdrojů (při plném rozsahu stanovených opatření by představovala téměř 12% úsporu) je třeba systematicky naplňovat. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

43 3.3. Zdravotnictví Situace v Hořicích Primárním zdravotnickým zařízením ve městě Hořice jsou služby Městské nemocnice Hořice. Ta je od roku 1997 transformována ve své lůžkové části (se 120 lůžky) na léčebnu s koncepcí oboru gerontologie a geriatrie. Léčebna slouží pacientům z regionu Hořicka. Pozitivním trendem je zlepšování infrastruktury nemocnice tj. jak investice směřované v nedávném období do bezbariérových úprav (vybudování výtahu), tak na odstranění havarijních záležitostí a nezbytných úprav budovy nemocnice (výměna oken, vysoušení zdiva), stejně jako na pořízení materiálně technického vybavení (rehabilitační pomůcky a počítače, kardiotokograf, vybavení pro stravovací provoz). Celkově je stav budov Zdroj: výroční zpráva Městské nemocnice Hořice 2010 městské nemocnice dobrý a nevykazuje v krátkodobém horizontu výraznou potřebu dalších investic. Pozitivním krokem směrem k intenzivnější propagaci je vytvoření nových webových stránek v roce 2009 a tištěného informačního materiálu o nemocnici. Pacienti jsou přijímáni z Oblastní nemocnice Jičín, z Fakultní nemocnice Hradec Králové, z ordinací praktických lékařů a z jiných míst. Dle ukazatelů z let má počet pacientů využívajících služeb nemocnice mírně se zvyšující tendenci (od roku 2008). Počet ošetřovacích dnů se ale snižuje, a s tím i procentní využití lůžek (viz tabulka níže). Graf 3. Počet pacientů v Městské nemocnici Hořice v časovém srovnání HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

44 Zdroj: výroční zprávy Městské nemocnice Hořice Služeb léčebny pro dlouhodobě nemocné využívají pacienti z Královéhradeckého kraje a z dalších krajů a měst (např. Praha). Tab. 5 Výkony léčebny dlouhodobě nemocných počet lůžek počet pacientů počet ošetřovacích dnů využití lůžek v % 93,46 91,7 90,2 84,15 92,5 88,24 průměrné náklady na 1 ošetřovací den (Kč) 1 065,02 954, , ,55 928, ,00 náklady na léky na 1 ošetřovací den (Kč) 46,3 47,9 49,45 52, náklady na SZM na 1 ošetřovací den (Kč) 45,01 42, , Zdroj: výroční zprávy Městské nemocnice Hořice Městská nemocnice se potýká s problémy, které nejsou regionálně specifické a které obecně souvisejí s celkovým současným stavem českého zdravotnictví poznamenaného dopady celosvětové finanční krize. Ta se i v Městské nemocnici Hořice projevila již od roku 2009 nižší obložností lůžek na oddělení LDN, stejně jako poklesem úhrad od zdravotních pojišťoven a dlouhodobou ztrátovostí některých provozů. Průměrné využití kapacity lůžek se po výpadku roku 2009 sice vrátilo na hodnoty let 2007 a 2008, v roce 2011 však došlo opětovně k propadu, a nelze tak hovořit o pozitivním trendu. Ambulantní část městské nemocnice (s téměř třemi a půl tisíci ošetřenými pacienty ročně) sestává z: chirurgické ambulance, HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

45 ambulance plastické chirurgie, gynekologické ambulance a interní ambulance. Tab. 6. Ukazatele výkonu ambulancí počet ambulantních pacientů chirurgická ambulance ambulance plastické chirurgie gynekologická ambulance interní ambulance počet ošetření chirurgická ambulance ambulance plastické chirurgie gynekologická ambulance interní ambulance Zdroj: výroční zpráva Městské nemocnice Hořice 2011 Součástí zařízení je též oddělení klinické biochemie (předmět činnosti: laboratorní vyšetření v klinické biochemii a hematologii), kardiologická a diabetologická poradna a je zde realizována též rehabilitační péče. V poslední době je stále běžnější tendence umísťovat pacienty zařízení LDN co nejblíže místu domovu, čímž rodiny těchto pacientů snižují stále rostoucí výdaje na dopravu. Nemocnice v Hořicích je za této situace znevýhodněná svou excentrickou geografickou polohou. Přístup k pacientům bude muset být do budoucna stále více založen na chápání pacienta jako klienta s tím, že v současných ekonomických podmínkách budou mít šanci na rozvoj taková zařízení, která tato pravidla respektují. Situaci navíc komplikuje jak nemožnost zásobovat LDN svými pacienty, protože lůžkové části jiných oddělení již byly vzhledem k jejich vysoké nákladovosti a malé oblomnosti zrušeny. V tomto směru je tak nemocnice v Hořicích znevýhodněna oproti jiným zdravotnickým lůžkovým zařízením v regionu. Ekonomickou situaci zařízení navíc komplikují snižující se platby od pojišťoven, stejně jako jejich zvyšující se nároky na certifikaci a vybavení zdravotnických provozů (nad rámec platné legislativy). Praktických lékařů pro dospělé ordinuje ve městě 6, pro děti 4, stomatologických lékařů ordinuje ve městě 10. Specializovaných pracovišť lékařů je ve městě celá řada: Diabetologická ambulance, Interní ambulance, Gynekologická ambulance, HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/ Zdroj:

46 Chirurgická ambulance, Kožní ambulance, Neurologická ambulance, Oční ambulance, Ortopedická ambulance, Plicní ambulance a dětská alergologie, Ušní, nosní, krční, RTG a ultrazvuk, Ambulance plastické a estetické chirurgie, Urologická ambulance. 2 Ve městě je umístěna Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje výjezdové stanoviště Rychlé lékařské pomoci a operuje zde i Dopravní zdravotní služba WaSt. Jedním ze základních latentních problémů českého zdravotnictví, zejména v regionech, je udržení renomovaných a zkušených lékařů, což lze vnímat jako potenciální hrozbu též ve městě Hořice. V toto spočívá jedna z nejvýznamnějších výzev k udržení nebo zlepšení kvality života v regionu. Další informace k celé oblasti byly získány v rámci dotazníkového šetření realizovaného na jaře roku Veřejnost na základě tohoto šetření vnímá negativně také spektrum, rozsah a kvalitu nabízených služeb (zejména absenci dermatologie). Jako problém lze také hodnotit absenci lékařské pohotovosti, a to jak pro děti, tak dospělé. Respektujeme, že oblast zdravotnictví se potýká v celostátním i světovém měřítku s řadou problémů, které se pravděpodobně projevují i v relevantních sociologických průzkumech, nicméně považujeme názor veřejnosti za podstatný, co se týče získání zpětné vazby a dalšího rozvoje a plánování zdravotnických služeb ve městě Zdravotní stav obyvatel Hořice podobně jako celá Česká republika ve srovnání s vyspělými zeměmi v oblasti zdravotnictví zaostávají, a to i přes zvyšující se kvalitu zdravotnické péče. Ta je doložena nárůstem průměrné délky života obyvatel v posledních dvaceti letech. Problematika péče o zdraví je základním kamenem konkurenceschopnosti, který je důležitý pro fungování trhu práce, vzdělání, inovací atd. Význam udržitelného kvalitního a efektivního systému péče o zdraví tak v poslední době narůstá a zřejmě dále narůstat bude. Kromě tohoto úhlu pohledu je nutné zohlednit také stárnutí obyvatelstva (viz kap ), s kterým korespondují vyšší výdaje na zdravotní péči a tedy i vyšší nemocnost starších kategorií populace 65+ (viz následující graf). 2 Dle údajů Odboru zdravotní a sociální péče Městského úřadu ke dni HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

47 Graf 4. Výdaje na zdravotní péči dle věku a pohlaví v roce 2000 a 2010 v ČR v % % Muži Ženy % Muži Ženy Zdroj: CZSO, 2000 a 2010 Stárnutí obyvatelstva je proto nutné přizpůsobit strukturu pobytové péče s důrazem na zdravotní prevenci a následnou péči. Právě prevence a osvěta obyvatel zaměřená na zdravý životní styl má v současné době značné rezervy. Tento problém se netýká pouze města Hořice, ale je charakteristický i pro celou Českou republiku Trendy na úrovni vyšších územních jednotek Při hodnocení výkonnostních ukazatelů je z důvodu vazby na spádovost obyvatel obcí celého okresu metodicky správnější, srovnání územních jednotek na administrativní úrovni okres, nikoli pouze sídlo. Tab. 7. Základní kapacitní a výkonnostní ukazatele zdravotnické péče nemocnic v okrese Jičín rok počet lůžek počet lékařů počet prům. doba absolutně na 10 tis. obyv. absolutně na 10 tis. obyv. pacientů ošetřování ,45 65,21 8, , ,69 66,92 8, , ,42 72,16 9, , ,64 55,48 6, ,0 Zdroj: ÚZIS Relativně stabilním výkonnostním ukazatelem je průměrná doba ošetřování. Ta je v okrese Jičín v porovnání s Českou republikou víceméně obdobná (průměr ČR v roce 2011 byl 7,2 dne). Republikovým trendem je však pozvolné zkracování průměrné doby ošetřování pacientů, z důvodu použití kvalitnějších léků, přístrojů a vyšší efektivností práce (např. u chirurgických zákroků se snížila doba pobytu na lůžku o 2 dny). Z těchto důvodu lze očekávat snižování doby ošetřování taktéž v okrese Jičín, které je patrné mezi lety HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

48 Ohledně počtu lůžek, jako základního výkonnostního ukazatele, není v porovnání s vyššími územními jednotkami situace v okrese zcela příznivá. K dispozici je až o 21 lůžek na obyvatel méně než v případě České republiky (v ČR 57,43 lůžek na 10 tis. obyv). Tato skutečnost koresponduje s vyšším využitím lůžek. V českém zdravotnictví v současné době dochází k restrukturalizaci prostřednictvím zavádění semiambulantní péče a tzv. jednodenní chirurgie, kdy cílem je snížení nároků na lůžkovou péči i na personální kapacity. Restrukturalizace je tedy zaměřena zejména na omezení akutních lůžek. Při uvážení nižšího počtu lůžek na obyvatele v okrese je možné přepokládat, že nemocnice v Jičíně bude nabízet stejný rozsah služeb i nadále. Zajištění zdravotnické péče tak nebude pravděpodobně ohroženo. V případě hořické nemocnice není taktéž předpokládáno omezení jejich služeb. Důvodem je úzké zaměření nemocnice - Léčebna dlouhodobě nemocných. Graf 5. Počet lůžek v nemocnicích na obyv. ve vybraných územních jednotkách ,43 62,56 55,61 59, ,64 31,99 0 ČR Královehradecký kraj Jičín Náchod Rychnov n. Kněžnou Trutnov Zdroj: ÚZIS, 2011 Ve vývoji pracovních kapacit došlo ve sledovaném tříletém období sice ke zvýšení počtu zdravotních pracovníků nemocnice, avšak v případě srovnání s vyššími územními jednotkami počty absolutně nedosahují průměru kraje ani ČR (viz následující graf). Nižší počet lékařských kapacit v okrese Jičín má vazbu na blízkost krajského města Hradce Králové. Ten vlivem své silné střediskové funkce způsobuje odliv zdravotnických kapacit. Pro potencionální snížení počtu lékařů v nemocnicích je proto zapotřebí zvyšovat atraktivitu pracovních pozic pro lékaře v okrese Jičín i samotných Hořicích. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

49 Graf 6. Počet lékařů dle typu lékařské péče na obyv. v roce Česká republika ,5 33,1 24,9 Královehradecký kraj Jičín 5 0 ambulantní 9,9 9,9 lůžková 7,0 Zdroj: ÚZIS, 2011 Trendem několika posledních let je zvyšování podílu vyšších věkových kategorií lékařských kapacit, které nejsou v dostatečné míře nahrazováni mladšími lékaři a zdravotníky (viz následující graf). Z hlediska vývojového srovnání došlo v okrese Jičín k 7 % poklesu podílu lékařů do 40 let věku, zatímco podíl lékařů v kategoriích nad 40 a nad 60 let vzrostl. Během pěti let tak došlo ke zvrácení disproporce věkových kategorií a ke ztrátě zajištění mezigenerační výměny lékařů. Velmi problematická je současná situace i v případě zhodnocení stavu oproti vyšším územním celkům. Při srovnání s republikovým průměrem, vykazuje okres Jičín o 5 % vyšší podíl lékařů starších 60 let. Zcela nejhůře si okres Jičín vede i v případě srovnání podílu lékařů mladších generací (Jičín = 19 %, Česká republika = 28 %). Územní srovnání struktury lékařských kapacit zachycuje následující graf. Graf 7. Vývoj počtu lékařů dle věkových kategorií (v %) Česká republika HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

50 Zdroj: ÚZIS Z tabulky uvedené níže je patrné, že při srovnání s ostatními obcemi s rozšířenou působností je v Hořicích relativně dostatek převážné většiny odborných zaměření ordinací praktických lékařů. Naopak nižší počet se projevuje v případě samostatného pracoviště gynekologa ve městě je pouze jedna ordinace. Nižší počet detašovaných pracovišť ordinací praktických lékařů pro dospělé kompenzuje naproti tomu celkový počet ordinací pro dospělé. Pro zvýšení atraktivity města nejen pro jeho obyvatele, ale také pro potenciální imigranty, je třeba rozšiřovat stávající síť zdravotnických zařízení. Potřeba zvýšení kapacit má vazbu také na zohlednění demografických změn a vyšších nároků na péči v dalších letech. Tab. 8. Srovnání počtu zdravotnických zařízení ve městě s ostatními obcemi s rozšířenou působností mimo okresní města (v přepočtu ukazatelů na počet obyvatel Hořic) stav k Tj. příslušný ukazatel/lomeno počet obyvatel dané obce * počet obyvatel Hořic; Zeleně podbarveny ukazatele, které jsou vyšší než průměrné ukazatele za všechny obce s rozšířenou působností mimo okresní města Oranžově podbarveny ukazatele, které jsou stejné jako průměrné ukazatele za všechny obce s rozšířenou působností mimo okresní města Červeně podbarveny ukazatele, které jsou nižší než průměrné ukazatele za všechny obce s rozšířenou působností mimo okresní města Průměr za všechna ORP ukazatel Hořice vyjma měst krajských a okresních Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 6 5 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 0 1 Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 4 3 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 0 0 Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 9 6 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa 1 0 Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa 1 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

51 Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 0 0 Samostatná ordinace lékaře specialisty Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 4 4 Ostatní samostatná zařízení 9 6 Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 1 1 Zařízení lékárenské péče 5 4 Zdroj: ČSÚ, DHV CR spol. s r. o., vlastní výpočty Hlavní závěry Pozitivním trendem je zlepšování infrastruktury nemocnice. Celkově je stav budov městské nemocnice dobrý a nevykazuje v krátkodobém horizontu výraznou potřebu dalších investic. Dopady současné ekonomické situace se v Městské nemocnici Hořice projevují od roku 2009 nižší obložností lůžek na oddělení LDN, stejně jako dlouhodobou ztrátovostí některých provozů. Ekonomickou situaci zařízení navíc komplikují snižující se platby od pojišťoven, stejně jako jejich zvyšující se nároky na certifikaci a vybavení zdravotnických provozů (nad rámec platné legislativy). Na základě dotazníkového šetření (realizace - jaro 2011) byla veřejností negativně vnímána zejména: absence lékařské pohotovosti pro děti i dospělé, absence dermatologie. Využití lůžek je v Městské nemocnici Hořice se snižuje - průměrné využití kapacity lůžek se po výpadku roku 2009 sice vrátilo na hodnoty let 2007 a 2008, v roce 2011 však došlo opětovně k propadu, a nelze tak hovořit o pozitivním trendu. V poslední době je stále běžnější tendence umísťovat pacienty zařízení LDN co nejblíže místu domovu, čímž rodiny těchto pacientů snižují stále rostoucí výdaje na dopravu. Nemocnice v Hořicích je za této situace znevýhodněná svou excentrickou geografickou polohou. Srovnání počtu zařízení zdravotnických zařízení služeb v Hořicích a v dalších obcích s rozšířenou působností poukazuje na vyšší zastoupení většiny zařízení, než je průměr v ostatních městech. Potenciální hrozbou pro místní zdravotnictví je obtížné udržení renomovaných a zkušených lékařů. Významným rizikem je vysoký průměrný věk odborného personálu v městské nemocnici. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

52 3.4. Sociální oblast Sociální služby zejména pro starší věkové kategorie jsou v Hořicích významně zastoupeny, což je do velké míry dáno historickým vývojem. Základním dokumentem v oblasti sociálních služeb je Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Hořice, jež byl vytvořen v roce 2004 a v současné době víceméně pozbývá aktuálnosti Služby pro seniory Současná péče V současnosti ve městě poskytují služby tato zařízení / poskytovatelé: pobytové, terénní a ambulantní služby: Sociální služby města Hořice, zaregistrované 3 služby: Domovy pro seniory (121 lůžek) Osobní asistence (15 klientů / den) Pečovatelská služba / Dům s pečovatelskou službou Hořice (85 klientů / den terénní služba / 21 bytových jednotek) ambulantní služby: Farní charita Dvůr Králové nad Labem - Občanská poradna Hořice (14 klientů / den), Péči o starší věkové kategorie zajišťuje město prostřednictvím Domova pro seniory. Domov poskytuje celoroční pobyty, ubytování, stravování, a dále nezbytné služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb. V průběhu uplynulých let se zvýšil komfort poskytovaných služeb oproti dřívějším vícelůžkovým pokojům je zde nyní většina místností jednolůžkových. Důvodem je snížení kapacity ubytování, kdy oproti původně ubytovaným 188 klientům se kapacita snížila na 121 míst, Poskytovatelem služby domov pro seniory jsou Sociální služby města Hořice 3. Služby zařízení jsou poskytovány z téměř 50 % pro obyvatele okolních obcí, což zatěžuje rozpočet města. Kapacita domova, která by pokryla potřeby města, je zhruba klientů. Umístění domova na kraji města v sousedství rozsáhlého přírodního zázemí s převahou lesů a hodnotných potočních údolí sice zvyšuje atraktivitu adresy, na druhou stranu omezuje možnosti 3 Sociální služby města Hořice je příspěvková organizace, která je od nástupnickou organizací Domova důchodců Hořice. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

53 integrace klientů domova do běžného života (obtížný je přístup ke službám a obchodům). Problematický je také technický stav budovy postavené na sklonku 70. let 20. století nevyhovující je zejména energetická situace objektu. V budově Domova pro seniory se pak nachází zázemí Pečovatelské služby. Tyto terénní služby jsou poskytované cca pro80-85 pacientů. Poptávka po službách je plně pokryta a nedochází k jejímu převisu nad nabídkou. Terénní pečovatelská služba je poskytována ve městě Hořice a v jeho místních částech. V Hořicích je v provozu též Dům s pečovatelskou službou Hořice, který poskytuje chráněné bydlení a sociální služby. Služby poskytované v tomto zařízení jsou zaměřeny na posilování autonomie a soběstačnosti ubytovaných klientů. Kapacita zařízení je 21 bytových jednotek. Poptávka po využití služeb domu ovšem výrazně převyšuje nabídku a v současné době čítá pořadník čekatelů cca 50 zájemců. Zhruba polovina zájemců pochází přitom z Hořic. V souvislosti se stárnutím populace lze předpokládat, že poptávka po obdobných službách poroste. Obyvatelé Hořic mohou využít služeb také zařízení mimo správní území obce, především na území ORP Hořice. Pobytové služby pro seniory (domov pro seniory) dle zákona o sociálních službách na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořice poskytuje vyjma Hořic také obec Chomutice v k.ú. Obora (pod Sociálními službami obce Chomutice). V Hořicích a v Miletíně dále funguje Dům s pečovatelskou službou. Očekávané trendy Kromě zjištění současného stavu sociálních služeb je potřeba uvážit i budoucí vývoj poptávky po těchto službách. Očekávaný vývoj zájmu je závislý na demografické projekci, zejména s ohledem na věkovou strukturu obyvatel. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

54 Graf 8. Projekce vývoje počtu osob v kategorii nad 65 let v % * Zdroj: Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065 *rok 2010 = 100 % Graf 9. Projekce vývoje počtu osob závislých na pomoci druhé osoby dle míry závislosti ve srovnání s rokem 2001 v %* minimální lehká střední těžká Zdroj: Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065 V případě prognózy vývoje v příštích desetiletích lze tedy očekávat, že porostou podíly všech věkových podskupin seniorů. K nejvíce markantnímu navýšení počtu dojde u skupiny osob starších 90 let (do roku 2025 nárůst o 220 % stavu v roce 2010), kteří jsou v průměru až z 80 % závislí na pomoci druhých osob. Nárůst počtu obyvatel dle věkových kategorií pak dokládá výše uvedený graf. Dle šetření Výzkumného ústavu porostou také počty osob skupin s vyšší mírou soběstačnosti. Oproti roku 2010 se počet obyvatel s minimální až lehkou mírou závislosti během pěti let zvýší o 20 %, do roku 2020 dokonce o 42 % (graf č. 8). Tento jev dokládá zvýšení počtu mladších kategorií seniorů (65 75 let), tedy aktivních seniorů. Daná skutečnost zřejmě bude HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

55 korespondovat s vyšší poptávkou seniorů po akcích a aktivitách volného času zejména sportovních a kulturních Služby pro osoby se zdravotním postižením Současná péče V současnosti ve městě poskytují služby tato zařízení / poskytovatelé: pobytové služby: Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší (79 lůžek) ambulantní služby: Farní charita Dvůr Králové nad Labem - Občanská poradna Hořice, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub Klokánek terénní služby: Sociální služby města Hořice. Ústav sociální péče pro tělesně postižené Hořice je zřizován Královéhradeckým krajem. 4 Tato instituce poskytuje komplexní ústavní sociální péči pro dospělé s tělesným postižením včetně rozvoje manuálních a duševních dovedností svých klientů. V rámci organizace je možná dobrovolná pracovní činnost klientů. Kapacita zařízení je 79 lůžek. Zařízení je zahrnuto do projektu Transformace, humanizace a deinstitucionalizace soc. služeb v Královéhradeckém kraji. Náplní projektu je snížení současné kapacity zařízení o 24 uživatelů, pro které budou ve městě Hořice budovány dva rodinné domy, každý s dvěma domácnostmi po třech až čtyřech klientech. V rodinných domcích bude pro uživatele zajištěna odpovídající sociální služba v závislosti na potřebné míře podpory. Výstupem Zdroj: 4 Jeho tradice sahá do 30. let 20. století, kdy byl v Hořicích zřízen Vojenský historický asyl. Od 60. let 20. století je budova namísto péče o válečné veterány využívána k pobytu a péči o tělesně postižené. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

56 projektu bude zvýšení komfortu (omezení počtu dvoulůžkových pokojů ve stávajícím objektu a jejich nahrazení pokoji jednolůžkovými). Byť se jedná o zařízení Královéhradeckého kraje, tak jeho působnost je nadregionální a 70 % klientů pochází z jiných krajů. Budova ústavu prošla v 90. letech 20. století rozsáhlými investicemi včetně výstavby nové samostatné budovy určené pro umístění specializovaných provozů (rehabilitace, ergoterapie a provozní zázemí). V uplynulých letech proběhla také modernizace sociálního zařízení. Moderní trendy v oboru směřující ke zvýšení komfortu klientů přesto kladou nároky na budoucí zlepšení vybavení právě sociálními zařízeními (jejich případné umístění na pokojích). Do budoucna bude také potřeba řešit energetickou situaci objektu. Vedení ústavu se snaží své klienty zapojovat v souladu s moderními přístupy k péči o tělesně postižené do běžného života. Byť těmto aktivitám významně napomohly nedávné stavební úpravy veřejných prostranství ve městě, tak mobilita tělesně postižených klade zvýšené nároky na související služby, které není možné v rámci veřejných prostředků určených na péči o tělesně postižené zajistit (to se týká např. případů poruchy invalidních vozíků aj.). Nároky vyplývající ze stále rostoucí potřeby integrovat tělesně postižené do majoritní společnosti se budou i v dalších letech zvyšovat a rozvoj města jak v infrastrukturní oblasti, tak v oblasti souvisejících sociálních služeb s tím musí počítat. Regionální horizont překračuje všeobecně rozšířený problém pracovního uplatnění klientů ústavu. Zejména v období hospodářské recese je již tak komplikované získávání pracovních příležitostí pro tuto sociální skupinu těžko řešitelným problémem. Sociální služby nabízí též Městská nemocnice Hořice, která od roku 2009 zavedla nový institut podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Nemocnice poskytuje pobytové sociální služby hospitalizovaným pacientům, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěni ze zdravotnického zařízení ústavní péče. Nemocnice aktivně spolupracuje s domovy se seniory z celého Královéhradeckého kraje. Další organizací je Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR o. s. základní organizace Hořice. Zajišťuje sociální rehabilitaci, poradenskou činnost, kulturní a zájmovou činnost a zdravotní osvětu. Územní organizace svazu diabetiků ČR Hořice o. s. poskytuje zdravotní, sociální a humanitární pomoc pro diabetiky, organizuje zdravotně výchovné akce a motivační programy pro diabetiky. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

57 Jedním z hlavních poskytovatelů služeb pro zdravotně postižené osoby je též Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., Klub Klokánek působící převážně v regionu Hořice. Asociace zajišťuje: péči o děti se zdravotním postižením, poskytování asistence a informací rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením a pořádání jednorázových akcí a dalších aktivit. Služby jsou zařizovány v Denním stacionáři Klubu Klokánek. Primárním posláním klubu je sdružování rodin pečujících o zdravotně postižené děti. Občanské sdružení tak působí na poli sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením, předchází sociálnímu vyloučení jeho uživatelů a doplňuje též chybějící nabídku zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro osoby s handicapem. V regionu Hořicka se jedná o jediné zařízení poskytující tento druh služeb. Očekávané trendy Stanovení potřeb služeb pro osoby zdravotně postižené je v přímé souvislosti s velikostí podílu této skupiny obyvatel na populaci celého města. Z výsledků Šetření o zdravotně postižených osobách pro ČR vyplývá, že tento podíl dosahuje desetiny celé populace, přičemž nejvíce zastoupenou skupinou jsou lidé starší 75 let (41,88 %), což dokládá následující graf. Při zohlednění demografické prognózy, kdy obyvatelstvo výrazně stárne, může v roce 2030 dojít k zdvojnásobení počtu zdravotně postižených, což se výrazně promítne do nároků na rodinnou, sociální i zdravotní péči. Graf 10. Věková struktura postižených osob v České republice v % (2007) minimální lehká střední těžká Zdroj: Vybrané statistické údaje OZP 2007, NRZP Tyto tendence potvrzuje i fakt, že nejvyšší počet osob s nejnižší mírou soběstačnosti je v kategorii osob starších 75 let, přičemž při srovnání obou pohlaví jsou více zdravotně postižené ženy (vazba na vyšší úmrtnost mužů), které jsou zároveň méně soběstačné než muži. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

58 Graf 11. Průměrná míra soběstačnosti postižených osob podle věku 1 0,8 0,6 0,4 0,2 míra soběstačnosti Zdroj: Šetření o zdravotně postižených osobách v ČR Služby pro rodiny s dětmi a mládež Současná péče V současnosti ve městě poskytují služby tato zařízení / poskytovatelé: ambulantní služby: Nízkoprahový klub PoHoDa / Oblastní charita Jičín 20 klientů / den terénní služby: Centrum sociální pomoci a služeb, o. p. s. Psychologická poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy terénní a ambulantní služby: Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. V Hořicích je umístěna též mateřská škola (v Husově ulici), ve které jsou dvě speciální třídy zřízené ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. Je v nich poskytována komplexní péče zdravotně postiženým dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (speciální pedagogická činnost, chirofonetika a rehabilitace). Poskytovatelem služeb, jež působí na území města, je Středisko rané péče Liberec, které poskytuje asistenci rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Asistence je poskytována prostřednictvím terénní a ambulantní služby, půjčování speciálních pomůcek, hraček a literatury, možnosti konzultace s terapeuty, výběrem předškolního zařízení, kurzů pro rodiny, zasíláním interních materiálů a pravidelných setkání. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

59 Centrum sociální pomoci a služeb, o. p. s. Psychologická poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy poskytuje pomoc v náročných životních a sociálních situacích a v oblasti sociálního začleňování. Činností organizací působících na území města jsou pokryty také potřeby mládeže v oblasti sociální. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Hořice poskytuje služby pro děti a mládež ve věku let, kteří jsou ohroženi sociopatologickými jevy, nacházejí se v obtížné životní situaci, nebo dávají přednost pasivnímu trávení volného času. Současné a očekávané trendy Do oblasti sociální péče o cílové skupiny rodiny s dětmi a děti a mládež vstupuje několik faktorů, mezi něž patří i demografický vývoj a sociální trendy v chování obyvatel (viz následující graf rozvodovost a sňatečnost). Při srovnání s trendy na úrovni České republiky je vývoj rozvodovosti v Hořicích velmi kolísavý, přičemž poměr rozvodů a sňatků je zde spíše vyšší. Od roku 2008 dochází k růstu rozvodovosti a v současnosti se počet rozvodů na počet sňatků blíží hodnotě 1:1. Bude se tak zřejmě zvyšovat poptávka po službách rodičovského poradenství. Tyto údaje úzce souvisí s vyšším zastoupením dětí žijících mimo manželství, jejichž podíl na počtu narozených dětí se v Hořicích během deseti let téměř zdvojnásobil. Tyto skutečnosti mají pak přímou vazbu na zvýšený podíl ohrožených dětí s nepříznivou sociální situací v Hořicích. Graf 12. Demografické trendy obyvatel Hořic a České republiky v období Zdroj: ČSÚ * počet rozvodů na 100 sňatků Na základě zohlednění výše uvedených statistických údajů by město Hořice do budoucna mělo disponovat vyšším počtem služeb zaměřených zejména na sanaci rodiny, poradenství, dětskou psychologii, ubytování pro matky s dětmi aj., než je tomu v jiných městech republiky. Sociální prevence a poradenství. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

60 Současná péče V současnosti ve městě poskytují služby tato zařízení (poskytovatel / zařízení): ambulantní a terénní služby: Hospicové občanské sdružení Duha / Sociální poradna Centra domácí hospicové péče Farní charita Dvůr Králové nad Labem / Farní charita Dvůr Králové nad Labem - Občanská poradna Hořice, Diakonie Broumov, Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje Laxus o.s. Jednoznačně pozitivní je přítomnost zařízení hospicového typu Hospicového občanského sdružení DUHA. Klíčovým problémem činnosti v dané oblasti je nedostatek finančních prostředků vyplývající do velké míry ze skutečnosti, že zdravotní péči tohoto typu odmítají zdravotní pojišťovny proplácet. Personální potřeby vyplývající z činnosti, které hospic pokrývá, odpovídají plnému úvazku 4 5 sester, 1 sociální pracovnice a 1 externího lékaře. V roce 2010 instituce zaměstnávala zdravotní sestru, další 2 pracovníky (nižší zdravotnický personál) externí formou a 1 ošetřovatelku. Pokud hodnotíme situaci národnostních menšin, lze potvrdit, že ve městě žije romská komunita, nicméně nejedná se o sociálně vyloučenou lokalitu. 5 Žádná ze sociálních služeb fungujících ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořice není primárně zaměřena na práci s romskou menšinou. Sociální služby zde může využívat každý, kdo splní podmínky dané služby, tzn. nachází se v určené cílové skupině a věkové kategorii. Na Hořicku jsou příslušníky romské menšiny nejvíce využívány sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež PoHoDa a Občanské poradny (Farní charita Dvůr Králové nad Labem). Farní charita Dvůr Králové nad Labem poskytuje poradenství v právní, sociální, pracovně právní oblasti, bydlení a mezilidských vztazích. Diakonie Broumov pomáhá klientům v krizových životních situacích a osobám na okraji společnosti, prostřednictvím humanitárních sbírek, sociální rehabilitace terénních programů, azylového bydlení, odborného sociálního poradenství a sociálně terapeutické dílny. 5 Vycházíme zde ze Zprávy o situaci romských komunit v obci s rozšířenou působností Hořice v roce (Město Hořice: březen 2012). HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

61 Drogově závislým poskytuje služby na území města občanské sdružení Laxus, o. s., a to formou terénních programů. Většina z těchto institucí neidentifikuje takovou poptávku, kterou by nebyly tyto organizace schopny pokrýt svou činností. Vzhledem k dopadům ekonomické krize, při níž dochází ke snižování míry zaměstnanosti, se však adekvátně snižuje ekonomická úroveň obyvatel. Počet uživatelů těchto služeb se proto zejména v souvislosti se zhoršujícími s ekonomickými podmínkami zvyšuje. V souvislosti s nejistým financováním sociálních služeb je tak riziko ohrožení sociálně patologickými jevy vyšší. Situaci navíc komplikuje nejisté financování těchto institucí ze státního rozpočtu, který představuje převážnou část jejich příjmů. Stejným způsobem je ohrožen chod těch institucí, které jsou převážně financovány ze zdrojů strukturálních fondů. Řadě těchto organizací tak v dohledné době (v některých případech již např. v polovině roku 2012) zanikne podstatný nebo dokonce převažující zdroj provozních dotací. Pokud hodnotíme situaci národnostních menšin, tak ve městě žije romská komunita, nicméně nejedná se o sociálně vyloučenou lokalitu. 6 V obci fungovalo občanské sdružení ROS, které každoročně pořádalo v letních měsících setkání Romských souborů a skupin ve Smetanových sadech, poslední setkání se ale uskutečnilo v roce Na rozvoj romské kultury a jazyka je určen speciální titul grantového systému města, v rámci kterého jsou podporovány celoroční i jednorázové aktivity jednotlivců, organizací a spolků neziskového charakteru. Tento dotační titul nebyl ale potenciálními žadateli dosud vůbec využit. Ekonomická situace romské menšiny odpovídá víceméně situaci v dalších místech České republiky, která je typická vysokým podílem romské populace bez práce. Hlavní příčina nezaměstnanosti Romů spočívá zejména v jejich nízké kvalifikaci, která jim znesnadňuje uplatnění na trhu práce. Z tohoto důvodu nemají dopady ekonomické krize na hospodářskou situaci romské populace výraznější vliv. Romové využívají rekvalifikačních kurzů v minimálním rozsahu. Institut veřejné služby, zřízený od , ale využívá průměrně měsíčně 16 klientů. Dne byl také radou města Hořice schválen záměr na vytvoření 5 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Problematická je rovněž situace v oblasti bydlení, doprovázená dlužnými částkami na nájemném, mimosoudními výpověďmi a exekucemi. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

62 Očekávané trendy Služby pro osoby sociálně slabé a sociální prevence mají úzkou vazbu na současný stav a vývoj bezpečnosti obyvatel ve městě. Z hlediska počtu všech zjištěných kriminálních činů je okres Jičín relativně bezpečným, což je doloženo i níže uvedeným grafem. V případě struktury spáchaných trestných činů tvoří majoritní podíl obecné trestné činy (78 %), což koresponduje se zastoupením v ČR (80 %). V případě časového srovnání došlo k mírnému poklesu počtu kriminálních činů (pokles o 138 případů od roku 2007). Zvýšil se ale podíl loupeží a vloupání do bytů, zastoupení násilných činů je víceméně na stejné úrovni. Nutno však dodat, že tyto tendence nemají charakter trendu (viz následující tabulka). Tab. 9. Počet a struktura zjištěných trestných činů v okresu Jičín Kriminalita celkem Obecná a hospodářská kriminalita Loupeže a vloupání do bytů Znásilnění a vraždy Zdroj: ČSÚ Graf 13. Počet zjištěných trestných činů v územním srovnání v roce 2011 na 1000 obyvatel ,2 19,9 20,5 Česká republika Královehradecký kraj okres Jičín Zdroj: ČSÚ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

63 Graf 14. Vývojová struktura zjištěných trestných činů v okresu Jičín v % (100 % = celkový počet trestných činů) ,3 4,2 3,7 4,8 4,4 loupeže a vloupání znásilnění a vraždy 1 0 0,5 0,2 0,1 0,2 0, Zdroj: ČSÚ Poptávka po sociálních službách Z dotazníkového šetření realizovaného na jaře roku 2011 vyplynulo, že hodnocení sociálních služeb ve městě je na rozdíl od hodnocení služeb zdravotnických převážně pozitivní. Více než 40 % dotázaných je s jejich dostupností a kvalitou spokojeno a jen cca 18,3 % respondentů je spíše nebo velmi nespokojeno. Celých 40 % dotázaných se pak k problematice kvality a dostupnosti sociálních služeb nedokázalo vyjádřit, neboť tyto nejsou plošně využívány všemi obyvateli. Co se týče potřebnosti jednotlivých typů sociálních zařízení, tak ve městě přetrvává zájem o nabídku služeb, jež byly jako nedostatečné identifikovány už v rámci analýzy strategického plánu z roku 2004 v rámci šetření byly jako nejpotřebnější vyhodnoceny: pečovatelská služba (jako pobytová služba) a domov pro seniory. S větším odstupem pak byl respondenty identifikován nedostatek v nabídce služeb denního stacionáře, sociálního poradenství, osobní asistence a domova pro mentálně a tělesně postižené. Dle názoru respondentů je ohledně péče o staré a zdravotně postižené členy rodiny nejpotřebnější podpora rodin formou dohledu nad pečovaným v domácnosti (39 %), následovaná psychologickou pomocí (29 %) a setkáváním pečujících (12,3 %). Mezi odpověďmi na konkrétní problémy v oblasti sociálních služeb převažovaly připomínky k nabídce míst (a kvalitě služeb) v domě pro seniory. Jako druhý nejčastější nedostatek dotazovaní uvádí nízkou informovanost o nabídce sociálních služeb. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

64 Graf 15. Problematické oblasti sociální služby (dotazníkové šetření 2011) Problematické oblasti - sociální služby Nedostatečná kapacita domova důchodců, špatná kvalita služeb Nedostatečná informovanost o sociálních službách Spektrum sociálních služeb Špatné hospodaření s prostředky v obl. sociálních služeb Absence stravovacích služeb v DD Ostatní - různé Zdroj: Město Hořice, DHV Srovnání s podobnými městy ČR Srovnání počtu zařízení sociálních služeb v Hořicích a v dalších obcích s rozšířenou působností (v přepočtu na obyvatel) poukazuje na stejné, ne-li vyšší zastoupení většiny zařízení, než je průměr v ostatních městech. Tab. 10. Srovnání počtu sociálních zařízení ve městě s ostatními obcemi s rozšířenou působností mimo okresní města (v přepočtu ukazatelů na počet obyvatel Hořic) stav k Tj. příslušný ukazatel/lomeno počet obyvatel dané obce * počet obyvatel Hořic; Zeleně podbarveny ukazatele, které jsou vyšší než průměrné ukazatele za všechny obce s rozšířenou působností mimo okresní města Oranžově podbarveny ukazatele, které jsou stejné jako průměrné ukazatele za všechny obce s rozšířenou působností mimo okresní města Červeně podbarveny ukazatele, které jsou nižší jako průměrné ukazatele za všechny obce s rozšířenou působností mimo okresní města Ukazatel Hořice PRŮMĚR ZA VŠECHNY MĚSTA ORP VYJMA OKRESNÍCH MĚST Domovy pro seniory 1 1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 0 Azylové domy 0 0 Chráněné bydlení 0 0 Denní stacionáře 0 0 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 0 Sociální poradny 1 1 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

65 Ukazatel Hořice PRŮMĚR ZA VŠECHNY MĚSTA ORP VYJMA OKRESNÍCH MĚST Domy s pečovatelskou službou 2 2 Zdroj: ČSÚ, DHV CR spol. s r. o., vlastní výpočty Služby pro občany sociálně slabé a sociální prevence Hlavní závěry Vybavení města sociálními zařízeními odpovídá nebo dokonce převyšuje dle dat ČSÚ průměrné ukazatele za jiné obce s rozšířenou působností (vyjma okresních měst). Dle dotazníkového šetření byl identifikován nedostatek u informovanosti o nabídce sociálních služeb pro obyvatele města. Zřizovaná sféra Poptávka po využití služeb Domu s pečovatelskou službou Hořice (ubytování klientů) výrazně převyšuje nabídku a v současné době čítá pořadník čekatelů cca 50 zájemců. V případě pečovatelských služeb nabízených domem je poptávka po terénních službách naopak plně pokryta. Respondenty dotazníkového šetření byla dále identifikována potřeba a poptávka po těchto službách: denní stacionář, sociální poradenství, osobní asistence a domov pro mentálně a tělesně postižené. Nezřizovaná sféra Většina z nestátních institucí působících na území města neidentifikuje takovou poptávku, kterou by tyto organizace nebyly schopny pokrýt. Nicméně počet uživatelů těchto služeb se zejména v souvislosti se zhoršujícími s ekonomickými podmínkami zvyšuje. Situaci navíc komplikuje nejisté financování těchto institucí ze státního rozpočtu, který představuje převážnou část jejich příjmů. Stejným způsobem je ohrožen chod těch institucí, které jsou převážně financovány ze zdrojů strukturálních fondů. Řadě těchto organizací tak v dohledné době zanikne podstatný nebo dokonce převažující zdroj provozních dotací. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

66 Národnostní menšiny Ekonomická situace romské menšiny odpovídá víceméně situaci v dalších místech České republiky. Zdá se, že dopady ekonomické krize neměly na hospodářskou situaci romské populace výraznější vliv. V současnosti zde nepůsobí žádný poskytovatel sociálních služeb, jenž by byl zaměřen na romskou menšinu Očekávané trendy V souvislosti s demografickými změnami je možné očekávat nárůst podílů osob všech věkových skupin seniorů, nejstrmější růst potřeb se bude odrážet ve věkových kategoriích nad 80 let. Na základě očekávaných demografických trendů a preferencí služeb seniory lze očekávat následující tendence: - zvýšení poptávky po všech formách sociálních služeb, - zvýšení podílu osob v domácí péči, - zvyšující se podíl zájmu po ambulantních a terénních službách, - stabilizace zájmu po pobytových službách, - zvýšení nároků na pomoc od terénních pracovníků pro osoby starající se o seniory v domácnosti. Z uvedeného vyplývá potřeba: - umožnit pacientům, co nejdelší pobyt ve svém domově eliminace nárůstu poptávky po ubytovacích službách - prověřit a rozvíjet širší podmínky pro plnohodnotný a samostatný život méně soběstačných osob (budování bezbariérových přechodů, zajištění nízkopodlažní veřejné dopravy, podpora tísňové péče, vytváření bezpečného prostředí). Největší nárůst z hlediska potřeby péče lze očekávat u osob s těžkou mírou závislosti, jejich počet by se měl do roku 2025 více než zdvojnásobit. Určitou hrozbou v zajištění po sociální péči v případě vyšší poptávky však může být finanční omezení dotací od státu pro poskytovatele služeb. V případě sociálně patologických jevů je rizikový současný počet rozvodů na počet sňatků, kdy poměr těchto ukazatelů přibližuje hodnotám 1:1. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

67 3.5. Ekonomika Příjmová základna města Vývoj příjmů města je uveden v přiložené tabulce. Tab. 11. Vývoj příjmů města v období Daňové příjmy Kč Kč Kč Kč Kč 2.Nedaňové příjmy Kč Kč Kč Kč Kč 3.Kapitálové příjmy Kč Kč Kč Kč Kč 4.Přijaté dotace Kč Kč Kč Kč Kč 1.Daňové příjmy 85% 91% 94% 89% 90% 2.Nedaňové příjmy 90% 88% 111% 66% 90% 3.Kapitálové příjmy 33% 267% 26% 78% 110% 4.Přijaté dotace 87% 109% 131% 98% 84% Zdroj: Ministerstvo financí Graf 16. Vývoj příjmů města v období ve srovnání s obdobnými městy (v přepočtu na počet obyvatel Hořic) Zdroj: Ministerstvo financí Vývoj příjmů byl ovlivněn především dvěma záležitostmi a to jak kapitálovými příjmy z prodeje majetku v roce 2008, tak poskytnutou dotací v rámci finančně náročného projektu Hořice město bez bariér Vývoj daňových příjmů Složení příjmů obecního rozpočtu představují daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace. Výše příjmů rozpočtu obce se odvíjí jednak od iniciativy jejích představitelů v získávání financí prostřednictvím různých dotačních či grantových titulů z národní ale i evropské úrovně, HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

68 jednak také od nastavení systému rozpočtového určení daní (RUD). Daňové příjmy představují významný zdroj pro rozpočet obcí a jsou základem financování veřejných statků na místní úrovni. Hlavní položka daňových příjmů v roce 2011 patřila skupině Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku (39,4 %). Dalšími významnými skupinami jsou daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (tvoří 23 % celkových daňových příjmů) a daně z příjmů právnických osob (tvoří 19 % daňových příjmů). Od roku 2007 se daňové příjmy města mírně snížily (index 2011/ ,7). Daňová výtěžnost na 1 obyvatele od roku 2007 stoupla v roce 2011 na 9,20 tis. Kč (rok ,9 tis. Kč). V časovém srovnání se však výrazně projevil hospodářský propad, který se od roku 2008 prezentuje stabilním poklesem daňové výtěžnosti. V období mezi lety se daňové příjmy snížily o 12,3 %. Za celé období nejvýrazněji narostly tyto daňové příjmy: Daně z majetku (+47 %), Místní poplatky z vybraných činností a služeb (+36 %), Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku (23 %). Naopak pokles lze zaznamenat v případě příjmové oblasti: ostatní daně (pokles o 86 %), správní poplatky (pokles o 50 %), naopak daně z příjmů fyzických a právnických osob poklesly (vývojový index %). Strukturu daňových příjmů města Hořice a jejich vývoj od roku 2007 dokumentuje následující tabulka a graf. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

69 Tab. 1. Vývoj daňových příjmu města Hořice (v Kč) Ozn Identifikace Daně z příjmů FO Daně z příjmů PO Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku Ostatní daně Daňová výtěžnost Daňová výtěžnost na obyvatele Daně z příjmů FO 89% 91% 95% 90% 99% 112 Daně z příjmů PO 78% 85% 102% 86% 83% 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 89% 99% 97% 97% 95% 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 75% 74% 74% 74% 70% 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 83% 83% 81% 92% 106% 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 53% 62% 97% 102% 87% 136 Správní poplatky 102% 102% 87% 88% 78% 151 Daně z majetku 83% 77% 64% 69% 71% Zdroj: Ministerstvo financí HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

70 Graf 17. Vývoj daňových příjmů města v období Zdroj: Ministerstvo financí Při srovnání s ostatními městy ORP (bez měst okresních) je patrná nižší výtěžnost u daní z majetku, daňových příjmů z poplatků za životní prostředí, obecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku. Naopak v posledních dvou letech se zvyšují daňové příjmy z místních poplatků z vybraných činností a služeb a také z daní z příjmů fyzických osob, což koresponduje s růstem jejich počtu ve městě. Většina ze sledovaných daňových příjmů města mají ve srovnání s ostatními městy ORP bez měst okresních kolísavý vývoj. Naopak relativně stabilní hladinu, která koresponduje s vývojovým trendem v dalších sledovaných městech, mají daně z poplatků za ŽP a obecné daně za zboží a služeb. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

71 Graf 18. Vývoj daňových příjmů v Hořicích a v ostatních městech ORP v % (100 % = hodnota za průměr ORP) Zdroj: Ministerstvo financí Dynamika celkových výdajů města Hořice mezi roky 2007 až 2011 se projevila vysokým nárůstem (vývojový index 124%). Největší růst kapitálových výdajů směřoval do: průmyslových a ostatních odvětví hospodářství (+48,0 %), všeobecné veřejné správy (+37,6 %), zemědělství a lesního hospodářství (+10,5 %). Naopak největší pokles lze v případě kapitálových výdajů zaznamenat v oblasti: bezpečnosti státu a právní ochrany (-38,1 %), sociálních věcí a politice zaměstnanosti (-5.3 %) Majoritní zastoupení na kapitálových výdajích města měly v roce 2011: služby pro obyvatelstvo a průmyslová a ostatní odvětví hospodářství. Naopak nejnižší váhu měla oblast zemědělství a lesního hospodářství a bezpečnost státu a právní ochrana. Největší váhu na celkových výdajích města mělo v roce 2011: všeobecná veřejná správa a služby, služby pro obyvatelstvo a sociální věci a politika zaměstnanosti. K váhově méně významným patřila oblast zemědělství a bezpečnosti státu. Strukturu výdajů města Hořice dle funkčního členění a jejich vývoj od roku 20067do roku 2011 ilustruje následující tabulka a graf HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

72 Tab. 2. Výdajová základna města podle funkčního členění (v tis. Kč) Kapitálové výdaje Zemědělství a lesní hospodářství , , , , ,80 2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , , , , ,07 3. Služby pro obyvatelstvo , , , , ,92 4. Sociální věci a politika zaměstnanosti , , , , ,31 5. Bezpečnost státu a právní ochrana , , , , ,13 6. Všeobecná veřejná správa a služby , , , , ,24 CELKEM , , , , ,48 Běžné výdaje Zemědělství a lesní hospodářství , , , , ,51 2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , , , , ,21 3. Služby pro obyvatelstvo , , , , ,57 4. Sociální věci a politika zaměstnanosti , , , , ,40 5. Bezpečnost státu a právní ochrana , , , , ,32 6. Všeobecná veřejná správa a služby , , , , ,72 CELKEM , , , , ,74 Zdroj: Město Hořice Graf 19. Vývojový index kapitálových výdajů města podle funkčního členění (100% = rok 2007) Zdroj: Město Hořice HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

73 Ekonomická struktura V roce 2011 působilo ve městě více než ekonomických subjektů (2 418), z nichž téměř 84 % byly fyzické osoby. Celkový počet ekonomických subjektů narostl v období let 2006 a 2011 o necelých 5 %. Počet fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona vzrostl dokonce o necelých 8 %. Tab. 12. Ekonomické subjekty ve městě Hořice v období let Ekonomické subjekty celkem Z toho: Fyzické osoby Právnické osoby Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Samostatně hospodařící rolníci Fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství Zdroj: ČSÚ (k celkovému přehledu právních forem ekonomických subjektů ve městě v roce 2011 viz str. 361). Tab. 13. Převažující činnosti dle klasifikace NACE ve městě Hořice v letech 2009 až 2011 (k celému přehledu zastoupených činností viz Tab. 60) Procentní zastoupení v roce 2011 Ekonomické subjekty celkem Maloobchod, kromě motorových vozidel ,3% Velkoobchod, kromě motorových vozidel ,2% Specializované stavební činnosti ,2% Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků ,8% Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení ,6% Stravování a pohostinství ,3% Právní a účetnické činnosti ,0% Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti ,3% Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti ,1% Zdroj: ČSÚ Z hlediska ekonomických činností převažuje maloobchod, velkoobchod, specializované stavební činnosti, výroba, stravování a pohostinství, právní a účetnické činnosti, rostlinná a živočišná výroba, myslivost, a související činnosti. Srovnání s údaji za Královéhradecký kraj (viz Tab. 60 na str. 355) neodhaluje žádné výraznější rozdíly v zastoupení jednotlivých ekonomických subjektů mezi krajem a městem, ani mezi HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

74 jednotlivými SO ORP Královéhradeckého kraje, porovnáváme-li SO ORP s obdobnými vlastnostmi zejména co do rozlohy spádového území, polohy a počtu obyvatel. Nepatrně nižší je zastoupení subjektů působících ve stavebnictví (o cca 1 % v kategorii výstavba budov a 0,7 % ve specializovaných stavebních činnostech), ve velkoobchodu (což souvisí s charakterem místa jakožto menšího města), stejně jako zemědělských subjektů (což nepochybně souvisí s tím, že se jedná o území městského typu). Výrazně silněji je naopak v Hořicích zastoupena výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (4,2 %) a významněji ještě výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (0,9 %) a logicky k tradici hořických trubiček také výroba potravinářských výrobků (0,9 %). Nižší je ovšem zastoupení odvětví stravování a pohostinství, a to o 1,3 %. To je skutečnost podstatná zejména z hlediska dalšího rozvoje oblasti jako turistického regionu. Srovnání počtu jednotlivých subjektů v Hořicích a v dalších městech - obcích s rozšířenou působností bez měst okresních (v přepočtu na počet obyvatel Hořic) poukazuje na vyšší zastoupení odvětví, které jsou prezentovány celkově vyšším počtem podniků. V procentuálním vyjádření je identifikován největší rozdíl v případě (100 % - průměry ORP): průmyslu (+76 % ), velkoobchodu a maloobchodu, oprav a údržby motorových vozidel (+61 %), zemědělství, lesnictví, rybářství (+30 %), profesní, vědecké a technické činnosti (+25 %). Naopak nižší zastoupení subjektů v Hořicích, než je průměr v ostatních srovnatelných městech, se projevuje v případě odvětví (100 % - průměry ORP): peněžnictví a pojišťovnictví (-61 %) činností v oblasti nemovitostí (-31 %) administrativních a podpůrných činnostech (-27 %). Z hlediska právní formy převažuje zastoupení fyzických osob, naopak menší je zastoupení osob právnických. Ve srovnání s ORP je v Hořicích více těchto forem (100 % - průměry ORP): státní organizace (+49 %) zemědělští podnikatelé (+67 %). HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

75 Dále je možné provést zhodnocení struktury ekonomických odvětví z hlediska srovnání vývoje početního zastoupení subjektů 7. Pokud srovnáme počet podniků v jednotlivých kategoriích OKEČ mezi léty 2004 a 2010 a pokud uvažujeme o statisticky významněji zastoupených kategoriích (pracovně stanoveno jako ty kategorie, které čítají minimálně 3 % z celkového počtu podniků), vzrostl významně počet subjektů v následujících kategoriích: velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu kromě motorových vozidel (52,5 %), ubytování a stravování (40 %), stavebnictví (28,9 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení (25,5 %), výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (11,1 %). Naopak poklesl počet subjektů působících v následujících odvětvích: zemědělství, myslivost a související činnosti ( 15,1%), maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost ( 8,5 %). Pro obec Hořice byla zhodnocena také míra podnikatelské aktivity, která vyjadřuje počet podnikatelů fyzických osob připadajících na 1000 obyvatel. Ve srovnání s údaji za Českou republiku, Královéhradecký kraj a okres Jičín je za prvé překvapivé dosažení lepších hodnot pro Královéhradecký kraj a okres Jičín ve srovnání s Českou republikou, ale zejména odlišné, výrazně vyšší hodnoty pro město Hořice. 7 Z důvodu změny ve strukturě jednotlivých sekcí a oddílů ve srovnání dle OKEČ a CZ-NACE je možné uvést porovnání struktury ekonomických subjektů pouze do roku (od 1. ledna 2009 začala platit nová klasifikace NACE). HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

76 Graf 20. Míra ekonomické aktivity ve městě, v okrese Jičín, Královéhradeckém kraji a v České republice Míra ekonomické aktivity (poměr počtu fyzických osob v území na obyvatel) Hořice okres Jičín Královéhradecký kraj ČR Zdroj: ČSÚ, DHV CR spol. s r. o., vlastní výpočty Je tak jedním z možných indikátorů úspěšnosti podpory drobného podnikání. Na druhou stranu se může jednat také o indikaci horších příležitostí pro nalezení zaměstnání a nezbytnosti vlastního podnikání. Ze srovnání vývoje počtu zaměstnanců vyplývá, že došlo k poklesu počtu velkých zaměstnavatelů ( zaměstnanců), naopak přibylo výrazně subjektů bez zaměstnanců. Tab. 14. Ekonomické subjekty podle počtu pracovníků ve městě Hořice v období Změna počtu podniků ve srovnání let 2008 a 2011 Ekonomické subjekty celkem Neuvedeno Bez zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanci zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

77 Zdroj: CSÚ Subjekty, které zaměstnávají více jak 100 zaměstnanců, jsou uvedeny níže: Tab. 15. Subjekty, které zaměstnávají více jak 100 zaměstnanců, OKEČ Kategorie počtu zaměstnanců MILETA a.s. Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin PENT, a.s. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků KAR BOX, s. r. o. Výroba karosérií dvoustopých motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů JESVA, s. r. o. Svařovací technika SWELL, spol. s r. o. Architektonické a inženýrské služby (vč. projektování) Zdroj: CSÚ Zaměstnanost Trh práce, nezaměstnanost Vývoj míry nezaměstnanosti kopíruje důsledky celosvětové hospodářské krize. Od počátku celého sledovaného období (prosinec 2004) až do roku 2008 klesala, a od roku 2009 výrazně vzrostla, s dalším mírným nárůstem v roce Nepříznivé je srovnání vývoje ve městě a v okrese Jičín. Zatímco až do konce roku 2009 byla míra nezaměstnanosti ve městě nižší než v celém okrese, v prosinci 2010 byla již situace opačná a tento nepříznivý trend, tedy vyšší hodnoty pro město Hořice ve srovnání s okresem Jičín nadále přetrvává, signalizuje i přes pokles nezaměstnanosti v roce 2011 zhoršující se situaci města v rámci okresu. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

78 Graf 21. Vývoj nezaměstnanosti ve městě a v okrese Jičín dle dat MPSV 12% Vývoj nezaměstnanosti ve městě a v okrese Jičín 10% 8% 6% 4% 2% Hořice okres Jičín 0% prosinec 2004 prosinec 2005 prosinec 2006 prosinec 2007 prosinec 2008 prosinec 2009 prosinec 2010 prosinec 2011 Hořice okres Jičín prosinec ,4% 10,10% prosinec ,5% 8,30% prosinec ,7% 7,00% prosinec ,1% 6,00% prosinec ,0% 5,80% prosinec ,7% 9,40% prosinec ,0% 8,80% prosinec ,9% 7,60% Zdroj: portal.mpsv.cz Údaje Ministerstva práce a sociálních věcí je třeba doplnit o data Českého statistického úřadu, získávané odlišnou metodikou. Podle nich nezaměstnanost od roku 2008 narůstá, přičemž ve srovnání let 2009 a 2010 nezaměstnanost buď zůstávala na stejné úrovni (Hořice), nebo mírně vzrůstala. Hořice jsou mírou nezaměstnanosti lehce pod průměrem České republiky, nicméně jsou výrazně výše, než je průměrná míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

79 Graf 22. Vývoj nezaměstnanosti ve městě, kraji a ČR dle dat ČSÚ Vývoj nezaměstnanosti ve městě, kraji a ČR dle dat ČSÚ Zdroj: CSÚ 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Česká republika Hořice Královéhradecký kraj Hořice 5,2% 9,0% 9,0% Královéhradecký kraj 0,0047 2,1% 3,7% 4,1% Česká republika 6,0% 6,0% 9,2% 9,6% Podrobnější srovnání jednotlivých aspektů nezaměstnanosti dle dat ČSÚ ve srovnání údajů z let 2009 a 2010 (novější data bohužel nejsou zatím k dispozici) je uvedeno níže. Tab. 16. Detailní informace o jednotlivých aspektech nezaměstnanosti ve městě porovnání vývoje let 2009 a 2010 v procentech (negativní vývoj ve srovnání s ČR zvýrazněn červeně), srovnání s vývojem v ČR Město Hořice - změna ukazatele v letech ČR - změna ukazatele v letech Ukazatel Bližší specifikace Uchazeči o zaměstnání Uchazeči se zdravotním postižením Uchazeči o zaměstnání dosažitelní Míra nezaměstnanosti (%)2 Uchazeči na 1 volné místo -30,15% 4,60% do 19 let -36,36% -7,84% let -19,74% -1,12% let 12,50% 1,29% let -25,49% 0,19% let 19,57% 10,21% let 9,38% 4,51% let 6,98% 8,68% let -6,25% 0,12% let 25,00% 13,64% HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

80 Ukazatel struktura uchazečů podle vzdělání struktura uchazečů podle požadovaného zaměstnání3 Město Hořice - ČR - změna změna ukazatele ukazatele v v letech letech Bližší specifikace a více let 77,78% 16,96% Bez vzdělání nelze sledovat 4,83% Neúplné základní -100,00% 13,25% vzdělání Základní vzdělání -14,46% 2,53% Nižší střední vzdělání nelze sledovat 1,52% Nižší střední odborné 41,67% 3,72% vzdělání Střední odborné vzdělání 7,22% 3,37% s výučním listem Střední nebo střední 100,00% -0,09% odborné vzdělání bez maturity i výučního listu Úplné střední všeobecné 0,00% 6,51% vzdělání Úplné střední odborné -11,11% 1,63% vzdělání s vyučením i maturitou Úplné střední odborné -17,72% 6,45% vzdělání s maturitou (bez vyučení) Vyšší odborné vzdělání -16,67% 9,50% Bakalářské vzdělání 800,00% 28,53% Vysokoškolské vzdělání 61,54% nelze sledovat Doktorské vzdělání nelze sledovat 2,30% absolventi škol 37,04% 0,27% Zákonodárci, 100,00% 18,09% vedoucí a řídící pracovníci Vědečtí a odborní 5,88% 6,45% duševní pracovníci Techničtí, -17,50% 3,06% zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech Nižší 7,89% 7,54% administrativní pracovníci (úředníci) Provozní 6,90% 9,53% pracovníci ve službách a obchodě Kvalifikovaní 80,00% 16,50% dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech /kromě obsluhy strojů a zařízení - hl. třída 8/ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

81 Ukazatel struktura uchazečů podle délky nezaměstnanosti Zdroj: ČSÚ Město Hořice - ČR - změna změna ukazatele ukazatele v v letech letech Bližší specifikace Řemeslníci a 28,89% 6,41% kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři /kromě obsluhy strojů a zařízení/ Obsluha strojů a -24,53% -1,27% zařízení Pomocní a -5,26% 2,41% nekvalifikovaní pracovníci Příslušníci armády nelze sledovat -5,45% bez uvedení požadovaného zaměstnání -48,00% -8,16% Méně než 3 měsíce 28,47% 11,11% 3 měsíce a více, méně -27,36% -17,95% než 6 měsíců 6 měsíců a více, méně -28,00% -26,51% než 9 měsíců 9 měsíců a více, méně -46,30% -20,44% než 12 měsíců 12 měsíců a více, méně 56,41% 61,39% než 24 měsíců 24 měsíců a více 29,03% 27,05% V Hořicích je naprosto nepokrytá poptávka, tedy potenciální prostor pro práci, zejména: - pro bakaláře a vysokoškoláky, středoškoláky s výučním listem či s maturitou (bez vyučení), - v řemeslech, službách a obchodě a pro pomocné pracovníky, - týká se lidí ve věku 20 až 24 let a 50 až 60 let. Hrozí tak odliv lidí, kteří mají vzdělání, znají řemesla a práci jim ve Slaném nikdo nedokáže delší dobu dát. Dále přibývá dlouhodobě nezaměstnaných, tedy lidí, kteří hledají práci déle než 12 měsíců, zde byl zaznamenán nárůst počtu nezaměstnaných mezi lety 2009 a 2010 o celých 44 %, resp. 29 % nezaměstnaných, kteří hledají práci více než 24 měsíců. Oproti ČR více narostla míra nezaměstnanosti nejen v rizikových skupinách let a 60 a více let, ale i ve skupinách a let. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

82 V rámci odvětví je oproti ČR patrný zejména vyšší nárůst nezaměstnanosti u těchto profesí: Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci, Nižší administrativní pracovníci (úředníci), Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech /kromě obsluhy strojů a zařízení, Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři /kromě obsluhy strojů a zařízení. Ekonomická aktivita Podíl ekonomicky aktivních osob tvoří majoritní většinu obyvatel Hořic. Ve srovnání s ostatními sídly je však celkový počet ekonomicky aktivních osob mírně nižší, což se projevuje zejména u podílového zastoupení žen. Ohledně poměru zaměstnanec zaměstnavatel zcela převažují zaměstnaní. Zaměstnavatelů je pak v Hořicích při srovnání s dalšími městy méně u ženského pohlaví, a naopak o více než desetinu je vyšší počet zaměstnavatelů mužů. Významně vyšší zastoupení v Hořicích je v případě skupiny pracujících na vlastní účet (především u mužů). Naopak v důchodovém věku pracují více ženy. Negativní stránkou je vyšší zastoupení ekonomicky neaktivních osob. Lze tak potvrdit vyšší ekonomickou závislost neaktivních osob na počtu ekonomicky aktivních (na 100 ekonomicky aktivních osob v současnosti připadá 102 osob ekonomicky neaktivních). Tab. 17. Srovnání ukazatelů ekonomické aktivity ve městě s ostatními městy ORP (mimo okresních a krajských měst) v přepočtu ukazatelů na počet obyvatel Hořic v procentech v roce 2011 Tj. příslušný ukazatel/ počet obyvatel dané obce *počet obyvatel Hořic; Zeleně podbarveny ukazatele, které jsou kladně hodnocené než průměrné ukazatele za všechna města ORP mimo okresních a krajských měst. Červeně podbarveny ukazatele, které jsou záporně hodnocené než průměrné ukazatele za všechna města ORP mimo okresních a krajských měst. ukazatel specifikace ukazatele údaj za města ORP přepočteno na počet obyvatel Hořic - v procentech (100% = ORP) Hořice údaj za města ORP přepočteno na počet obyvatel Hořic HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

83 ukazatel specifikace ukazatele údaj za města ORP přepočteno na počet obyvatel Hořic - v procentech (100% = ORP) Ekonomicky aktivní Ekonomicky neaktivní Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou Hořice údaj za města ORP přepočteno na počet obyvatel Hořic Ekonomicky aktivní celkem muži 98,98% Ekonomicky aktivní celkem ženy 96,09% zaměstnaní muži 99,80% zaměstnaní ženy 97,40% zaměstnanci muži 89,95% zaměstnanci ženy 95,33% zaměstnavatelé muži 112,00% zaměstnavatelé ženy 82,50% pracující na vlastní účet muži 135,97% pracující na vlastní účet ženy 109,35% pracující důchodci muži 96,77% pracující důchodci ženy 107,29% ženy na mateřské dovolené ženy 89,61% nezaměstnaní muži 92,38% nezaměstnaní ženy 83,64% Ekonomicky neaktivní celkem muži 104,41% Ekonomicky neaktivní celkem ženy 103,39% nepracující důchodci muži 112,95% nepracující důchodci ženy 112,29% žáci studenti učni muži 96,76% žáci studenti učni ženy 90,31% Osoby s nezjištěnou ekonomickou 117,42% aktivitou muži Osoby s nezjištěnou ekonomickou 104,19% aktivitou ženy Zdroj: SLDB 2011, vlastní výpočty Dotazníkové šetření Důležité informace k situaci v oblasti podnikání a ekonomiky ve městě byly získány v rámci dotazníkového průzkumu mezi místními podnikatelskými subjekty. Šetření bylo provedeno na jaře roku Z tohoto průzkumu vyplynuly některé poznatky, které jsou z hlediska dat zkoumaných v analytické části strategického plánu podstatné a z tohoto důvodu je opětovně prezentujeme i na tomto místě. Z hlediska struktury pracovní síly je např. výrazný podíl dojíždějících za prací (71 %). Naprostá většina dojíždějících za prací se rekrutuje z řad větších podniků. Velká většina firem vyplácí v průměru nižší mzdu, než je průměrná mzda v ČR. Nicméně pokud se propojí tyto údaje s počty zaměstnanců, je obrázek podstatně jiný. Pozitivní skutečností je, že největší podnik (360 zaměstnanců) vyplácí vyšší než průměrnou mzdu v ČR. Většina HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

84 zaměstnanců tak pracuje v podnicích s průměrnou hrubou měsíční mzdou, která je vyšší než v celé ČR. Co se týče zaměření firem na jednotlivé trhy, tak převažuje zaměření na trh ve městě a okolí. Většina provozoven je ve vlastnictví respondentů, v řadě případů jsou prostory pronajaté od soukromé osoby, a pouze minimálně od města nebo právnické osoby. V téměř polovině případů byly provozovny oslovených podniků již rekonstruovány nebo modernizovány. V téměř stejném početním rozsahu se rekonstrukce nebo modernizace nechystá. Rozšíření výroby předpokládá zhruba třetina respondentů. Snížení produkce, propouštění zaměstnanců nebo přestěhování výroby nepředpokládá drtivá většina oslovených podniků. Většina respondentů ani nepředpokládá ale nábor nových zaměstnanců. Faktory, které omezují dle respondentů rozvoj podnikání, jsou následující: poptávka (ekonomická situace v ČR a v regionu, platební schopnost obchodních partnerů a umístění v regionu), nabídka (domácí a zahraniční konkurence, dostupnost finančních zdrojů, zastaralé stroje a zařízení, cena materiálových vstupů, energetické náklady, cena pracovní síly a dostupná kvalifikovaná pracovní síla), prostředí (současná úroveň legislativy, přístup na trhy, místní dopravní infrastruktura, kapacita inženýrských sítí, přístup místní správy). Na straně poptávky lze konstatovat největší znepokojení dotazovaných, a to především se současnou ekonomickou situací (v ČR a v regionu). Zvyšuje se nezaměstnanost a tím dochází ke snížení odbytu z důvodu snižující se kupní síly nebo z důvodu větší opatrnosti spotřebitelů, a tedy menší inklinaci k utrácení peněz. Nižší poptávce a priori čelí i obchodní partneři dotazovaných podniků, kteří mohou mít za současné ekonomické situace sníženou platební schopnost. Nicméně, znepokojení nad sníženou platební schopností obchodních partnerů vyjádřilo přibližně dvakrát menší množství dotazovaných, necelá polovina podniků. Umístění v regionu, které lze chápat jako blízkost obchodním/průmyslovým/administrativním centrům dávající možnost rozvoje, označilo jako omezující faktor pouze 14 % dotazovaných. Z překážek pro rozvoj podnikání, které může alespoň částečně město ovlivnit, respondenti uváděli problematiku zaměstnanosti, potažmo malé nabídky práce ve městě spojená s dojížděním za prací. S nezaměstnaností je spojena nízká kupní síla obyvatel města. Lidé HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

85 dojíždějící za prací pak patrně nakupují v místě pracoviště spíše než v Hořicích. Mezi problémy byla jmenována také absence rozvoje průmyslu a nefunkčnost podniků v Hořicích. Další překážkou, kterou má město možnost řešit, je oblast propagace (platby za propagaci; propagace firem na webu; žádná podpora živnostníků formou reklamy ve městě) Hlavní závěry Příjmová základna města Od roku 2007 se daňové příjmy města mírně snížily (index 2011/ ,7) x Daňová výtěžnost na 1 obyvatele od roku 2007 stoupla v roce 2011 na 9,20 tis. Kč (2007 8,9 tis. Kč). Za celé období nejvýrazněji narostly tyto daňové příjmy: daně z majetku (+47 %), místní poplatky z vybraných činností a služeb (+36 %). Při srovnání s ostatními městy ORP je patrné trvalé podhodnocení: daní z majetku, daňových příjmů z poplatků za životní prostředí, obecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku. Majoritní zastoupení na kapitálových výdajích města měly v roce 2011: služby pro obyvatelstvo a průmyslová a ostatní odvětví hospodářství. Naopak nejnižší váhu měla oblast zemědělství a lesního hospodářství a bezpečnost státu a právní ochrana. Dynamika celkových výdajů města Hořice mezi roky 2007 až 2011 činila 124% nárůst. Největší růst kapitálových výdajů směřoval do: průmyslových a ostatních odvětví hospodářství (+48,0 %), všeobecné veřejné správy (+37,6 %). Struktura ekonomických subjektů Ve srovnání s Královéhradeckým krajem jsou v Hořicích méně zastoupeny ekonomické subjekty s oborem podnikání, stavebnictví, velkoobchod a zemědělské subjekty Více je naopak zastoupena výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení a výroba potravinářských výrobků. Mezi léty 2004 a 2010 vzrostl počet subjektů v kategoriích: velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu kromě motorových vozidel; HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

86 ubytování a stravování; stavebnictví; výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení; Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. Naopak poklesl počet subjektů působících v následujících odvětvích: zemědělství, myslivost a související činnosti, maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost. Míra podnikatelské aktivity v Hořicích v Hořicích kontinuálně roste a je vyšší než v okrese Jičín, Královéhradeckém kraji a České republice. Zaměstnanost Srovnání počtu jednotlivých subjektů v Hořicích a v dalších obcích s rozšířenou působností (v přepočtu na obyvatel) poukazuje na vyšší zastoupení většiny odvětví, než je průměr v ostatních srovnatelných městech. Z hlediska právní formy převažuje zastoupení fyzických osob, naopak menší je zastoupení osob právnických. Ze srovnání vývoje počtu zaměstnanců vyplývá, že došlo k poklesu počtu velkých zaměstnavatelů, naopak přibylo výrazně subjektů bez zaměstnanců. Nezaměstnanost sice v posledním roce klesala, ale od prosince 2010 převýšila nově nezaměstnanost ve městě hodnoty okresu Jičín, což je nepříznivá skutečnost. Hořice jsou mírou nezaměstnanosti také lehce pod průměrem České republiky, nicméně jsou výrazně výše, než je průměrná míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. Velká většina firem tak vyplácí v průměru nižší mzdu, než je průměrná mzda v ČR. Srovnání s vývojem v České republice poukázalo především na relativně markantní pokles počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo. V Hořicích je naprosto nepokrytá poptávka, tedy potenciální prostor pro práci, zejména: pro bakaláře a vysokoškoláky,středoškoláky s výučním listem či s maturitou (bez vyučení) v řemeslech, službách a obchodě a pro pomocné pracovníky, týká se lidí ve věku 20 až 24 let a 50 až 60 let. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

87 Hrozí odliv lidí, kteří mají vzdělání, znají řemesla a práci jim v Hořicích nikdo nedokáže delší dobu dát. Přibývá dlouhodobě nezaměstnaných (lidé bez práce déle než 12 měsíců). Oproti ČR více narostl počet nezaměstnaných nejen v rizikových skupinách let a 60 a více let, ale i ve skupinách a let. Z nezaměstnanosti dle odvětví je patrný zejména oproti ČR vyšší nárůst nezaměstnanosti u těchto profesí: nižší administrativní pracovníci (úředníci), kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech /kromě obsluhy strojů a zařízení, řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři /kromě obsluhy strojů a zařízení. Při srovnání ukazatelů ekonomické aktivity v Hořicích s dalšími ORP vyplynulo následující: nižší podíl ekonomicky aktivních osob zejména žen, zcela převažuje počet zaměstnanců nad zaměstnavateli, počet zaměstnavatelů a osob pracujících na vlastní účet je vyšší zejména mužů, vyšší ekonomická závislost neaktivních osob na počtu ekonomicky aktivních (na 100 ekonomicky aktivních osob v současnosti připadá 102 osob ekonomicky neaktivních). Pozitivním zjištěním je, že snížení produkce, propouštění zaměstnanců nebo přestěhování výroby nepředpokládá dle realizovaného dotazníkového šetření drtivá většina oslovených podniků. Většina respondentů ale ani nepředpokládá ale nábor nových zaměstnanců. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

88 3.6. Školství Zastoupení škol a v jednotlivých školách počet ročníků, počet tříd, celkový počet žáků, naplněnost v procentech a případné speciální vyučovací programy a mimoškolní činnost jsou uvedeny na str Mateřské školy Základní popis současné nabídky Základní informace o současné nabídce mateřských škol v Hořicích jsou shrnuty v přiložené tabulce. Tab. 18. Základní informace o mateřských školách v Hořicích Mateřská škola Adresa Školní vzdělávací program MŠ Pod Lipou, Pod Lipou 1773, Hořice Pod Lipou 1773, Vzdělávací program je rozdělen na 6 tematických celků (JÁ MEZI LIDMI, JAK CHUTNÁ PODZIM, PANÍ 50801, Hořice ZIMA JEDE, JAK SE RODÍ JARO, HURÁ NA PRÁZDNINY, VĚCI KOLEM NÁS). Program je variabilní, MŠ Na Habru, Jablonského 1108, Hořice Jablonského 1108, 50801, Hořice vychází ze života dětí, z jejich zkušeností, z přírody, využívá prožitkového učení, zohledňuje potřeby dětí a zpětně reaguje na systematické vyhodnocování práce s dětmi. Je určen pro všechny věkové skupiny. Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne, ve všech činnostech a situacích. Staví se na přímých zážitcích dětí, na vyváženosti spontánních aktivit a řízených činností. Nadstandardní aktivity - AJ hravou formou, Pískání s flétničkou, Plavecká škola, Logopedická prevence Zdroj: Hlavním cílem programu je příprava příjemného prostředí, na jehož základě by se měly děti v MŠ cítit spokojené, měly by být přirozeně aktivní, s chutí spolupracovat, zajímat a podílet se s radostí na veškerém dění kolem sebe po celou docházku do mateřské školy. Základem jsou tematické (integrované) bloky, které vycházejí z ročních období. Nadstandardní aktivity: seznamování dětí s prací na PC, hra na zobcovou flétnu, pomoc při odstraňování vadné výslovnosti, pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začlenění do kolektivu Zdroj: Mateřská škola, Husova 2166, Hořice Husova 2166, 50801, Hořice Školka pracuje podle školního vzdělávacího programu BAREVNÝ ROK. Činnosti nabízí dětem v rámci tematických celků, hravou formou rozvíjí celkovou osobnost dítěte, jeho znalosti, dovednosti a schopnosti. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

89 Mateřská škola Adresa Školní vzdělávací program Pohoda je základní podmínkou pro spokojený pobyt dítěte v mateřské škole. MŠ má 5 tříd, z nichž 3 jsou běžného typu a 2 speciální: třída pro děti s vadami řeči a pro děti s kombinovanými vadami Zdroj: Mateřská škola Na Daliborce, Žižkova 811, Hořice Žižkova 811, 50801, Hořice Hlavním cílem programu vzdělávání (Indiánský kmen ochránců přírody) je uvědomění si, že každá živá bytost je součástí přírody, která nás obklopuje. Jako indiánský kmen je součástí přírody, jejím pomocníkem i ochráncem. MŠ se snaží pěstovat v dětech lásku k přírodě a probouzet v nich zájem o veškeré dění v ní. ŠVP je rozdělen do čtyř oblastí s názvy zvířat, propojených vlastnostmi zvířat i s návazností na čtyři přírodní živly. Čtyři zvířata jsou i čtyři kmeny tvořící jeden základní kmen, zde je zdůrazněna pospolitost celého kmene, rodiny, společnosti. Při výchově jsou použity prvky alternativního vzdělávání (ranní kresba, ovál, prstové cviky, tkaní na rámu, mandala), které umožňují dítěti rozvinutí jeho osobnosti a samostatnosti. Do standardní výchovy se prolíná i,,výchova pomocí rituálů", kdy je dětem jasný program dne. V programu výchovy je kladen důraz na prožitkové učení, je použit i program,,začít spolu, kdy je rodičům umožněno vstupovat do třídy dle přání a účastnit se všeho dění ve školce (Podzimní slavnost, Andělské světlo ). Zdroj: Zdroj: webové stránky jednotlivých zařízení HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

90 Specializované informace o mateřských školách v Hořicích V mateřské škole v Husově ulici je speciální třída pro děti s vadami řeči a třída pro děti s kombinovanými vadami. V roce 2010 byla nově zřízena mateřská škola při Základní škole Na Daliborce. Otevření této nové mateřské školy pomohlo pokrýt převis poptávky nad nabídkou. Do roku 2009 nebyl ve městě identifikován problém s nedostatkem míst v mateřských školách. V roce 2010 pomohlo Zdroj: horice.org zvýšený zájem posledních dvou let pokrýt již zmíněné otevření nové mateřské školy. Letošní rok byl ve znamení velkého převisu poptávky nad nabídkou. Tento převis sice může být částečně nahrazen nabídkou umístění dětí v mateřských školách v okolních obcích (Chodovice, Třebnouševes), nicméně tyto možnosti jsou zcela minimálně využívány kvůli obtížím spojeným s dovozem dětí do okolních obcí. Současnou situaci není možné řešit ani pomocí vzniku soukromých mateřských škol, neboť provoz není vzhledem k ekonomické situaci obyvatelstva dlouhodobě udržitelný. Nejistá prognóza demografického vývoje spolu s předpokladem poklesu počtu narozených dětí neumožňuje stanovit potřebu budování dalšího zařízení typu mateřské školy. Péče o předškolní děti je tak nakonec realizována pomocí soukromých aktivit (soukromé služby jednotlivců). Spektrum vzdělávacích aktivit v mateřských školách je poměrně široké, včetně např. hudebních, tanečních kroužků, předškolního jazykového vzdělávání (anglický jazyk). Zdroj: ms husova.cz Součástí nabízených programů jsou rovněž např. výlety do okolních míst, účast na kulturních akcích (divadelních, filmových), společné dílny s rodiči, výuka plavání, návštěvy solné jeskyně, sauny. Součástí výuky je samozřejmě spolupráce se základními školami. MŠ Husova nabízí ve speciálních třídách komplexní speciálněpedagogickou a rehabilitační péči dětem s různým druhem a stupněm postižení. Poskytuje např. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

91 využití terapií (chirofonetika alternativní metoda vyvozování řeči), rehabilitace, logopedická prevence, arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie) nebo speciálně pedagogickou diagnostiku Funguje rovněž spolupráce mezi mateřskými školami a základními uměleckými školami. Aktivity pro předškolní děti zaměřené na socializaci dětí a přípravu na budoucí zapojení do výuky na základních školách nabízí v rámci kroužku Klubíčka pro děti mezi 3 5ti lety také místní Dům dětí a mládeže. Infrastrukturní potřeby zařízení mateřských škol odpovídají stavu a stáří budov, ve kterých jsou Zdroj: ms podlipou.cz školy umístěny. V rámci těchto objektů nebyly identifikovány s jedinou výjimkou akutní investiční potřeby. Z hlediska komfortu a ekonomie provozů patří mezi aktuální potřeby zejména otázka energetických úspor (zateplení objektů a výměna oken a dveří). V některých zařízeních absentuje hřiště pro děti (sportovní a dopravní MŠ Husova), případně vybavení dalšími hracími prvky (lezky, dopadové plochy, potřeba opravy pískovišť MŠ Na Habru. Neuspokojivý je v některých případech také stav hygienického zázemí (umývárna, WC MŠ Husova). V případě MŠ Na Habru odpovídají zvýšené infrastrukturní Zdroj: ms podlipou.cz potřeby stáří budovy, která pochází z roku Nevyhovující je zejména stav pláště (zejména teras) a systému vytápění. Zvýšení komfortu by přinesly i další opatření, která ovšem nejsou k provozu školek v současné době nezbytně nutná a jejichž realizace počká i do dalších let. Některé z investičních akcí provedených v minulých letech za minimálního vkladu veřejných prostředků lze právem označit za příklady dobré praxe. Patří mezi ně např. obnovy hracích prvků za využití stávajících konstrukcí. Jedná se o investičně nízkonákladové, přitom však velmi účinné a efektivní přístupy, které budou muset být v budoucím období vzhledem k obecně špatnému stavu veřejných financí stále více aktuální. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

92 Srovnání situace v Hořicích s průměrnými ukazateli za obdobná města v ČR (obce s rozšířenou působností) Pro zjištění stavu situace v Hořicích byly ukazatele sledované Českým statistickým úřadem srovnány s průměrnými údaji za všechny obce s rozšířenou působností (všechny údaje byly přepočteny na počet obyvatel města Hořic k 1.1. v daném školním roce). Tab. 19. Srovnání ukazatelů mateřských škol v obcích s rozšířenou působností mimo okresní města v celé ČR (průměrné ukazatele přepočteny na počet obyvatel města Hořic k 1.1. v daném školním roce) a ukazateli v Hořicích Počet mateřských škol Třídy v mateřských školách Třídy v jedné mateřské školce Děti zapsané v mateřských školách Učitelé v mateřských školách (přepočtené stavy) Učitelé na 1 třídu Děti na jednu třídu Sledované území Školní rok ČR 2007/ , ,81 22,98 Hořice 2007/ , ,00 22,40 ČR 2010/ , ,87 23,42 Hořice 2010/ , ,00 23,42 Zdroj: ČSÚ, DHV CR spol. s r. o., vlastní výpočty Získané výsledky poukázaly na několik zajímavých skutečností. Poukazují předně na vyšší počet mateřských škol v Hořicích s menším počtem tříd v jedné školce. Oproti školnímu roku 2007/2008, kdy bylo ve školkách v Hořicích zapsáno výrazně méně dětí, než byl průměr za podobná ostatní města, Hořice tento ukazatel ve školním roce 2010/2011 dokonce mírně převýšily. V Hořicích také připadá mírně více učitelů na 1 třídu v průměru, což je jistě pozitivní ukazatel. Počet dětí na jednu třídu byl v Hořicích ve školním roce 2010/2011 identický s průměrem za ostatní srovnatelná města. V souhrnu lze zhodnotit v průběhu sledovaných čtyř školních roků přiblížení se celorepublikovým průměrům se zachováním určitých potenciálně příznivých ukazatelů (mírně vyšší počet personálu na 1 třídu; nižší počet tříd v jedné mateřské školce). Předpoklad vývoje poptávky Předpoklad budoucího vývoje odhadu poptávky vychází z Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065 zpracované v roce 2009 Českým statistickým úřadem. Tab. 20. Vývoj počtu věkových skupin 0-4 a 5-9 v Královéhradeckém kraji v období let Věk Změna ukazatele z předchozího 99% 98% 99% 99% HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

93 Věk sloupce oproti hodnotě roku Změna ukazatele z předchozího sloupce oproti hodnotě roku % 104% 103% 102% Zdroj: Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku ČSÚ. Ve věkové skupině 0-4 bude v dalších letech docházet k mírnému poklesu. Ve věkové skupině 5-9 bude docházet jen k mírnému nárůstu hodnoty z roku Z pohledu kapacitní poptávky po umístění dětí v mateřských školách by tedy mělo docházet k maximálně mírnému zvyšování poptávky; pro další roky by s určitou opatrností bylo možné tvrdit, že stávající kapacity mateřských škol ve městě by měly postačovat. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

94 Situace v Hořicích Základní školy a základní umělecké školy Základní informace o současné nabídce základních škol v Hořicích jsou shrnuty v přiložené tabulce. Tab. 21. Základní informace o základních školách v Hořicích Základní škola Adresa Školní vzdělávací program Granty ZŠ Komenského 338, Hořice ZŠ, Husova 11, Hořice Komenského 338, 50801, Hořice Husova 11, 50801, Hořice "Můžeme jen to, co známe" je název programu školy. Jeho základem je závazný rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT ČR. Školní vzdělávací program umožňuje škole profilovat výuku podle potřeb žáků a možností školy tento je zaměřen zejména na oblast cizích jazyků a informačních technologií. Školní vzdělávací program s motivačním názvem "POZNÁVÁME SVĚT" vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠS do konkrétních podmínek školy. Základní škola speciální zřízená krajem poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky. RVP ZŠS obsahuje dva díly, které jsou zpracovány podle stupně mentálního postižení a jsou navzájem plně prostupné. I. Vzdělávání žáků se středním mentálním postižením II. Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Cílem ŠVP je podpořit co možná nejširší rozvoj osobnosti každého žáka. Projekt Rubikon spolufinancovaný z ESF zaměřený na využití moderních informačních technologií (internetové komunikace, prvků počítačových her a virtuální reality) jakožto pomůcky k výchově žáků a jejich motivaci ke klasické výuce. Projekt Multimediální první pomoc pro pedagogy spolufinancovaný z ESF Dále projekty EU peníze školám a Splývavé čtení OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. ZŠ Na Daliborce, Žižkova 866, Hořice Žižkova 811, 50801, Hořice Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základem programu je spolupráce a vzájemná pomoc. Z názvu Projekt Rubikon spolufinancovaný z ESF zaměřený na využití moderních informačních technologií (internetové komunikace, prvků počítačových her a virtuální reality) HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

95 Základní škola Adresa Školní vzdělávací program Granty ŠVP Devět let pro život vyplývá, že žák by své činnosti ve škole měl co nejvíce spojovat a propojovat s reálným světem a připravovat se tak na život po absolvování povinné školní docházky. Vyučovány jsou předměty jako např. multikulturní výchova, mediální jakožto pomůcky k výchově žáků a jejich motivaci ke klasické výuce. Projekt EU peníze školám výchova, environmentální výchova, osobností a sociální výchova či výchova Projekt Tvoříme školní časopis od města Hořice demokratického člověka. ZŠ Na Habru, Jablonského Kromě závazného rámcového vzdělávacího programu se škola snaží vrátit k roli Jablonského 865, Hořice 865, 50801, Hořice přirozeného centra komunity. Snaží se o zprostředkování volnočasových aktivit a to nejen svým žákům. Též byly jako inovace zavedeny absolventské práce pro žáky 8. a 9. tříd, které mají pomoci lépe žáky připravit na další vzdělání. Důraz je kladen na rovnocennost a osobní přístup k žákům. ZUŠ, Havlíčkova Havlíčkova Základní umělecká škola Hořice (ZUŠ) je zařazena do sítě škol s právní subjektivitou. 1107, Hořice 1107, Poskytuje základní umělecké vzdělání. Vyučuje se zde obor hudební, výtvarný a literárně 50801, dramatický. Vzdělávání je organizováno v přípravném studiu a studiu prvního a druhého Hořice stupně. Škola je tříoborová, vyučuje se obor hudební, výtvarný a literárně dramatický. Kapacita školy je 400žáků a je už dlouhodobě bez problémů naplňována. Nad rámec běžných aktivit (koncerty, vystoupení) pořádá škola pravidelně mezinárodní plenéry v Itálii, výtvarné Dílny, přehlídky pěveckých sborů Triangl, pravidelné výstavy absolventů výtvarného oboru. Účast na soutěžích regionálního charakteru a soutěžích MŠMT je zásadní a děti získávají úspěchy v krajských kolech. Škola hospodaří s financemi od zřizovatele a s penězi z výběru úplaty za vzdělání (školné). ZUŠ Melodie, Komenského Škola postupuje podle vzdělávací koncepce, kterou pro ZUŠ Melodii schválilo MŠMT. Komenského 338, 338, 50801, Děti mohou získat základní umělecké vzdělání ve 4 oborech, konkrétně v hudebním, Hořice Hořice výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Učební plány pro soukromou ZUŠ Melodii, s. r. o. jsou stejné jako pro státní ZUŠ Zdroj: webové stránky jednotlivých zařízení Projekt EU peníze školám Projekt CPIV (podpora inkluzivního vzdělávání) spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Metody aktivního učení na ZŠ Projekt Podpora ZŠ při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků" se zaměřuje na zkvalitnění výuky na školách v Královéhradeckém kraji. Škola pořádá výtvarné plenéry v zahraničí, na které získává finanční prostředky pomocí grantů. Veškeré projekty vznikají hlavně na základě získávání grantů a slouží k obohacení kulturního života ve městě. Škole se též daří získávat granty, ze kterých je placeno školné sociálně slabším studentům Údaje o grantech nejsou dostupné. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

96 Specializované informace o základních školách v Hořicích Jejich naplněnost se pohybuje mezi 50 a 90%. ZŠ Husova je zřizována Královéhradeckým krajem, poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vykonává činnost základní školy praktické (zvláštní), základní školy speciální (pomocné) a přípravného stupně základní školy speciální. Z hlediska budoucího kapacitního využití základních škol dochází k dlouhodobému početnímu poklesu školní mládeže současná obsazenost škol ve městě odpovídá 75 % stavu před 10ti lety. V budoucnu lze ještě očekávat zvýšení počtu žáků v souvislosti s přechodem současných silných ročníků v mateřských školách. Po této vlně lze však očekávat určitý pokles a dále zřejmě stagnaci nebo pokles. Zdroj: Stav budov základních škol odpovídá jejich stáří a dlouhodobému užívání. Problematické jsou opět vysoké provozní náklady související potřebou zateplení (jedná se zejména o neuspokojivý stav okenních otvorů na více budovách), problematický je také stav střešní krytiny (Komenského), stejně jako vysoká nákladovost topného systému (vytápění akumulačními kamny na základní škole v Komenského ulici se související vysokou nákladovostí na potřebné revize). Také v případě základní umělecké školy není stávající budova pro výuku dostačující. Od 1.9. město poskytlo škole prostory pro výuku literárně dramatického oboru. Nadále přetrvává problém s oborem výtvarným, kde pro malé prostory nelze využívat moderní techniku. V této škole byla provedena kompletní výměna oken a veškerých dveří, a to jak venkovních tak i vnitřních (učebny). Z velké části hradila tyto akce škola ze svých provozních prostředků. Škola potřebuje dále novou střechu a kompletní úpravu zeleně. Na pozemku jsou přerostlé stromy, které ohrožují děti. V současné době probíhá 1. etapa kácení a zpevňování stromů. Škola ke kvalitní výuce v budoucnu nutně potřebuje výukovou multimediální třídu, nahrávací studio. Vzhledem k omezenému přísunu financí se školy stále potýkají s potřebami rychlejší obměny vyučovacích pomůcek a vybavení audiovizuální technikou. Relativně dobrá je naproti tomu situace v oblasti vybavení škol výpočetní technikou, která byla pořizována buď v rámci projektů podpořených z evropských fondů, anebo prostřednictvím nákupu počítačového vybavení vyřazovaného z provozu soukromých společností. Nicméně i do budoucna bude třeba stávající HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

97 mobiliář i v této oblasti obnovovat a zlepšovat, to se týká zejména potřebného softwaru. Vybavení pomůckami pro výuku například přírodovědných oborů je také pořizováno v rámci pomoci ze strukturálních fondů EU. Problémy nejsou ovšem spojeny pouze s oblastí investic a infrastruktury; některé školy mají potíže obsadit určité pracovní pozice se specializovanými nároky na znalosti a dovednosti uchazečů (to se týká zejména výuky jazyků). Nová víceletá gymnázia spolu s demografickým poklesem dětí ve věku školní mládeže mohou způsobovat, že většina talentovaných dětí odchází na tyto víceleté střední školy, což základní školy svým způsobem znevýhodňuje a zhoršuje jejich pozici. Základní školy dokazují svými aktivitami, že kvalitu života ve městě nemusí zvyšovat pouze rozsáhlé investiční akce, dokládají pozitivní zkušenosti s realizací speciálních akcí, projektových dnů, vícedenních projektů aj. Obdobné aktivity budou vzhledem ke snižujícímu se počtu žáků a tedy i ke vzrůstající konkurenci jednotlivých základních škol Zdroj: hrát i v budoucnu stále významnější roli při spoluvytváření kvalitní a zajímavé nabídky pro žáky. Inovace výuky je v současné době kromě jiného realizována prostřednictvím projektů podpořených ze strukturálních fondů EU. 8 Na území města působí dvě základní umělecké školy. Ty zajišťují hudební, výtvarné, taneční a literárně dramatické obory. Jedna ze škol je zřízená městem, druhá (Základní umělecká škola Melodie) je školou soukromou. U posledně jmenované představují omezení v činnosti školy absence vlastních prostor tj. nutnost využívat pronajatých prostor bez možnosti jejich úpravy pro vlastní školní činnost schází tak např. Zdroj: odhlučněná místnost pro hudební vzdělávání. Tato situace částečně omezuje samozřejmě realizaci moderních výukových programů a existenci lepšího studijního prostředí. 8 Inovace výuky, CZ.1.07/1.4.00/ ; příjemce: Základní škola Na Habru. Individualizace a inovace výuky v ZŠ Hořice; CZ.1.07/1.4.00/ ; příjemce: Základní škola, Hořice, Komenského 338. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

98 Nezastupitelnou roli v zájmových kroužcích má též Dům dětí a mládeže (DDM), Žižkova zřizovaný městem Hořice. DDM organizuje více než šedesát zájmových kroužků a kurzů z nejrůznějších oborů pro předškolní a školní mládež i dospělé návštěvníky (např. kroužky keramické, rybářské, modelářské, motoristické, jazykové, aerobik pro děti, mládež i dospělé a mažoretkový sport). Mezi zajímavosti patří kroužky pro maminky na mateřské dovolené nebo počítačový kroužek pro dospělé začátečníky. Srovnání situace v základních školách v Hořicích s průměrnými ukazateli za obdobná města v ČR (obce s rozšířenou působností) Pro zjištění stavu situace v Hořicích byly ukazatele sledované Českým statistickým úřadem srovnány s průměrnými údaji za všechny obce s rozšířenou působností (všechny údaje byly přepočteny na počet obyvatel města Hořic k 1.1. v daném školním roce). Tab. 22. Srovnání ukazatelů základních škol v obcích s rozšířenou působností mimo okresní města v celé ČR (průměrné ukazatele přepočteny na počet obyvatel města Hořic k 1.1. v daném školním roce) a ukazateli v Hořicích Sledované území Školní rok Počet základních škol Třídy v základních školách Třídy v jedné základní škole Žáci v základních školách Děti na jednu třídu ČR 2007/2008 3,12 47,83 15, ,26 ČR 2010/2011 3,04 44,12 14, ,03 Změna hodnoty 98% 92% 95% 86% 94% Hořice 2007/ ,00 10, ,94 Hořice 2010/ , ,64 Změna hodnoty 100% 100% 100% 98% 98% Procentní poměr ukazatele za město Hořice vůči průměrným ukazatelům za srovnatelná města 2007/ % 88% 68% 86% 98% 2010/ % 95% 72% 98% 103% Zdroj: ČSÚ, DHV CR spol. s r. o., vlastní výpočty Toto srovnání poukázalo na relativně vyšší počet základních škol ve městě, s nižším počtem tříd. Počtem žáků se za sledované školní roky přiblížily Hořice průměru za srovnatelná města v ČR. Srovnatelný je též i počet žáků na jednu třídu. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

99 Předpoklad vývoje poptávky Předpoklad budoucího vývoje odhadu poptávky vychází z Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065 zpracované v roce 2009 Českým statistickým úřadem. Tab. 23. Vývoj počtu věkových skupin 5-9 a v Královéhradeckém kraji v období let Věk Změna ukazatele z předchozího sloupce oproti hodnotě roku % 104% 103% 102% Změna ukazatele z předchozího sloupce oproti hodnotě roku % 101% 101% 102% Zdroj: Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku ČSÚ. Ve věkových skupinách 5-9 a dojde tedy v dalších letech k mírnému nárůstu. Z pohledu kapacity stávajících zařízení ve městě by tak nemělo docházet v dalších letech k výraznému tlaku na umístění dalších dětí nad rámec stávající kapacity. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

100 Situace v Hořicích Střední školy Základní informace o současné nabídce středních škol v Hořicích jsou shrnuty v přiložené tabulce. Tab. 24. Základní informace o středních školách v Hořicích Střední škola Adresa Kapacita Školní vzdělávací program Další informace Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice Husova 1414, 50801, Hořice Riegrova 1403, 50801, Hořice Šalounova 919, 50801, Hořice Husova 1414, 50801, Hořice Riegrova 1403, 50801, Hořice Gymnázium všeobecné osmileté denní studium, kapacita: 8 tříd, 264 žáků Gymnázium všeobecné čtyřleté denní studium, kapacita: 4 třídy, 132 žáků Přírodovědné lyceum denní studium, kapacita: 4 třídy, 132 žáků 4-letý obor Obchodní akademie zakončený maturitní zkouškou, kapacita: 4 třídy, 150 žáků. 4-letý obor Soc. péče - sociálněsprávní činnost zakončený maturitní zkouškou, kapacita: 4 třídy, 132 žáků 4-letý obor Agropodnikání Škola nabízí vzdělávání v programu Gymnázium NG. V programu jsou zastoupeny všechny formy výuky. Žáci mají veliké možnosti profilace podle svých zájmů. Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy a na výuku cizích jazyků. Škola umožňuje všem studentům získat dostatečné všeobecné znalosti ve všeobecně vzdělávacích předmětech a hluboké odborné znalosti ve vybraných předmětech. Přírodovědné lyceum - Žáci tohoto studijního oboru se mohou hlásit a studovat na vysokých školách zaměřených na biologii, chemii, životní prostředí, potravinářství, zemědělství apod. Absolventi oboru budou vzděláni tak, aby získali vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciální, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Záměrem SOŠ je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykové přípravě. Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Velký význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých Domov mládeže - celodenní stravování a ubytování pro studenty. Řidičský průkaz se slevou. Přístup na internet. Zájmové kroužky, knihovna, studovna, školní časopis, tělocvična s horolezeckou stěnou, bohatý mimoškolní program. Poněvadž je Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice subjektem, mohou žáci požívat výhod i ostatních škol. Žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. Ve 4. ročníku mají možnost zdokonalovat své jazykové kompetence ve volitelném předmětu konverzace v příslušném jazyce. Kromě výuky předmětu informační technologie a písemná a elektronická komunikace, jejichž náplň HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

101 Střední škola Adresa Kapacita Školní vzdělávací program Další informace zakončený maturitní zkouškou, se prakticky procvičují teoretické poznatky získané s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších kapacita: 4 třídy, 132 žáků v průběhu studia, včetně praxe v reálném prostředí. předmětů s prací na počítači spojena Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice Šalounova 919, 50801, Hořice 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou, kapacita: 255 žáků Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů, ve vyšších ročnících formou individuálních nebo týmových projektů. V průběhu studia jsou sestavovány žákovské týmy pro zajištění jednotlivých akcí. Učební obor Prodavač je náročný na manuální a intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Při sestavování a naplňování ŠVP je respektována snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání prodavače. Studenti mají možnost složit státní zkoušku z kancelářského psaní na stroji Škola dále umožňuje studium získání řidičského průkazu, získání kvalifikace ve specializovaných kurzech (jezdecká licence, práce s jedy, práce na PC atd.). Krom toho pořádá např. plavecké a lyžařské kurzy, organizuje včelařský či jezdecký kroužek a další aktivity. Před a po vyučování možnost přístupu studentů na internet. PROJEKT FRANCIE Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím může získat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Odborné učiliště a Praktická škola, Havlíčkova 54, Hořice Havlíčkova 54, 50801, Hořice Škola nabízí 3-leté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou. Celková kapacita je Škola je určena zejména dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době se na škole vyučují následující tříleté učební obory, zakončené Pro využití volného času je k dispozici tělocvična, posilovna, sauna, hřiště s umělým povrchem. Odborný výcvik probíhá na konkrétních HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

102 Střední škola Adresa Kapacita Školní vzdělávací program Další informace 203 žáků. závěrečnou zkouškou:36-67-e/01 Zednické práce zakázkách u zákazníků, nebo v dílnách v areálu /ŠVP/,75-41-E/01 Pečovatelské služby /ŠVP/, E/01 Malířské a natěračské práce /ŠVP/,33-59-E/001 Čalounické práce E/001 Brašnářské a sedlářské školy Škola je zapojena do projektu celoživotního vzdělávání a EU peníze středním školám práce. Učiliště se stalo komplexním zařízením, které připravuje chlapce a děvčata v uvedených oborech i do života všeobecně. SPŠ kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice Husova 675, 50801, Hořice Škola nabízí 3-5 leté obory studia ukončené maturitní zkouškou. Celková kapacita oborů je 440 žáků. Zdroj: webové stránky jednotlivých zařízení ŠVP vycházející z jednotlivých RVP je vytvořen v celkem 5 formách, a to pro každý obor: geotechnika, kamenosochařství, konzervátorství a restaurátorství, užitá malba; přičemž v oboru geotechnika je možné studovat dle dvou ŠVP (těžba a zpracování kamene, těžba a zpracování ropy a zem. plynu) Škola je zapojena do projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Královehradeckém kraji. Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje pracovníků v oblasti projektantů, technologů, výtvarníků, odborných pedagogů, designérů, výzkumných pracovníků, pracovníků státní správy apod. V rámci regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se na škole bude realizovat robotizované pracoviště 3D HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

103 Specializované informace o středních školách v Hořicích Velice významně je dlouhodobě v Hořicích zastoupeno střední školství. V současné době na území města působí především Střední průmyslová škola kamenická a sochařská a SOU kamenické, která poskytuje úplné střední vzdělání v technickém i uměleckém zpracování kamene v oborech: kamenosochařská tvorba, restaurování a konzervování kamene, užitá malba a na činnost technickou v oboru: těžba a zpracování kamene, těžba a zpracování ropy a zemního plynu (zatím pouze v režimu pokusného ověřování). Technické obory Těžba a zpracování kamene a Těžba a zpracování ropy a zemního plynu vyučuje škola jako jediná v ČR. Obor Těžba a zpracování ropy a zemního plynu je realizován v režimu pokusného ověřování podle ustanovení 171 školského zákona. Projekt je pokládán za největší vzdělávací projekt v Evropě financovaný ze soukromých zdrojů (Moravské naftové doly a.s.). Škola se účastní mezinárodní výuky, v rámci které Zdroj: jicinsky.denik.cz jsou vzděláváni budoucí odborníci z asijských a afrických zemí. Kromě délky kontinuity výuky na škole je třeba náležitě zdůraznit kvalitu výuky na škole, kde je možnost přístupu studentů k vyučovaným technologiím výrazně lepší než u obdobných nově vznikajících škol. Zdroj: Ve městě je umístěn dále subjekt s názvem Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice, který vznikl rozhodnutím zřizovatele Královéhradeckého kraje, sloučením stávajícího gymnázia, obchodní akademie a zemědělské školy (subjekt vznikl oficiálně ). Restrukturalizace škol se nedotkla vyučovaných oborů. Zaměření vyšší odborné školy na obnovu a rozvoj venkova je podobně jako učební obory průmyslové v rámci ČR unikátní. V současné době je vyšší odborná škola zaměřena na oblast veřejné správy, cestovního ruchu a managementu. Akční rádius školy je geograficky velmi rozsáhlý a v případě vyšší odborné školy dosahuje např. do Středočeského a Libereckého kraje. Ke sloučení škol zřizovatele vedly současné demografické trendy a finanční náročnost provozu škol v pronajatých prostorech. Rozsah výuky a počet studentů bude dle dostupných informací zachován. Škola bude v budoucnu operovat ve svých budovách na Riegrově a Husově ulici. Stav budovy v Riegrově ulici je uspokojivý. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

104 Budova v Husově ulici je po kompletní rekonstrukci. Budova školy a její okolí patří k významným urbanistickým hodnotám města. Opuštění pronajatých budov bude vyřešeno operativním uzpůsobením rozvrhů a výuky. V současné době je příliš brzy hodnotit dopady provedené reformy na stav a kvalitu středního školství ve městě. Vyhodnotit nový stav bude možné patrně s odstupem minimálně 2 3 let. Provoz sloučených školských zařízení není reformou přímo ovlivněn, ale v kontextu očekávaného demografického vývoje (tedy spíše úbytku studentů) zatím nelze v následujících letech očekávat výraznou stabilizaci sektoru ve městě. Té ostatně nepřispívá ani nejistá budoucnost Střední kamenosochařské školy ve městě Hořice. Přítomnost středoškolské mládeže je přitom jedním z rozvojových faktorů, které stimulují stávající vzdělávací, kulturní, sportovní a společenské aktivity ve městě. Výrazným plusem místního středního školství je již zmíněná přítomnost dvou škol s učebními obory a zaměřením unikátním v celé ČR. Kromě demografických trendů představují nepříznivé faktory pro rozvoj středního školství ve městě i další trendy posledních letech. Je to především vzrůstající konkurence dalších uměleckých škol (v případě Střední průmyslové školy kamenické), případně vysokých škol, která může snižovat v očích případných zájemců o studium váhu titulu udíleného na vyšších odborných školách. Ekonomická situace nutí školská zařízení k získání většího počtu studentů, což může v některých případech klást zvýšené nároky na zachování stávající kvality výuky. Nárůst počtu školských zařízení poskytujících obdobně zaměřené studium působí absolventům hořických škol potíže, co se týká uplatnění na trhu práce, ať se již jedná o umělecké obory, nebo o obory zaměřené na veřejnou správu a regionální rozvoj. Ve městě je umístěno též Odborné učiliště a praktická škola. Škola poskytuje prakticky zaměřené učební obory a programy (zednické práce, pečovatelské služby, malířské a natěračské práce, čalounické práce, brašnářské a sedlářské práce a praktická škola dvouletá). Škola má nezastupitelnou roli v začleňování a vzdělávání příslušníků romského etnika. Tato škola tak využívá programu na Podporu romských žáků středních škol, stejně jako Střední odborné učiliště Lázní Bělohrad. Tento program je využíván středními školami, které se snaží motivovat studenty k řádnému ukončení studia. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

105 Situace ve středním školství v Hořicích v kontextu průměrných ukazatelů za obdobná města v ČR (obce s rozšířenou působností) Pro zjištění stavu situace v Hořicích byly ukazatele sledované Českým statistickým úřadem srovnány s průměrnými údaji za všechny obce s rozšířenou působností (všechny údaje byly přepočteny na počet obyvatel města Hořic k 1.1. v daném školním roce). Tab. 25. Srovnání ukazatelů středních odborných škol a praktických škol všech forem studia v obcích s rozšířenou působností mimo okresní města v celé ČR (průměrné ukazatele přepočteny na počet obyvatel města Hořic k 1.1. v daném školním roce) a ukazateli v Hořicích Sledované území Školní rok Počet tříd denního studia ČR 2007/ ,96 409,95 ČR 2010/ ,57 369,59 Počet žáků denního studia Změna hodnoty 97% 90% Hořice 2007/ , Hořice 2010/ Změna hodnoty 111% 86% Procentní poměr ukazatele za město Hořice vůči průměrným ukazatelům za srovnatelná města Zdroj: ČSÚ, DHV CR spol. s r. o., vlastní výpočty 2007/ % 139% 2010/ % 133% Toto srovnání poukázalo na velmi dobré zastoupení středního školství ve sledovaném území ve srovnání s ostatními srovnatelnými městy. Situace ve středním školství v Hořicích v kontextu průměrných ukazatelů za Královéhradecký kraj K porovnání situace v Hořicích se situací v Královéhradeckém kraji bylo využito informací o výsledcích přijímacího řízení ze školského informačního portálu Královéhradeckého kraje. Počty otevíraných míst na středních školách, stejně jako počet přihlášených a počet volných míst byly sledovány v členění na jednotlivé obvody obcí s rozšířenou působností a zjištěné hodnoty byly přepočteny na ukazatel obyvatel. Z výsledků vyplývá, že Hořice se řadí počtem otevíraných míst a počtem přihlášek na konec seznamu, a naopak spolu s Novou Pakou a Novým Městem nad Metují, kde se v uvedených ORP otevírají velké kapacity nových míst, mají největší počet volných míst, což samo o sobě může naznačovat, že ve většině oborů je kapacitní situace ve školách v Hořicích, co se týče nabídky, dostačující. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

106 Tab. 26. Počty přijímaných žáků, počty přihlášek a počty volných míst k v členění na obvody obcí s rozšířenou působností (přepočteno na obyvatel) a) členěno sestupně dle počtu přijímaných žáků ORP Počet přijímaných žáků Počet přihlášek Volná místa Nová Paka Nové Město nad Metují Hradec Králové Nový Bydžov Trutnov Rychnov nad Kněžnou Dobruška Náchod Jičín Hořice Vrchlabí Broumov Jaroměř Dvůr Králové nad Labem Kostelec nad Orlicí a) členěno sestupně dle počtu přihlášek žáků ORP Počet přijímaných žáků Počet přihlášek Volná místa Nová Paka Nové Město nad Metují Hradec Králové Dobruška Nový Bydžov Trutnov Náchod Rychnov nad Kněžnou Jičín Dvůr Králové nad Labem Hořice Jaroměř Vrchlabí Kostelec nad Orlicí Broumov a) členěno sestupně dle počtu volných míst ORP Počet přijímaných žáků Počet přihlášek Volná místa Nové Město nad Metují Nová Paka Hořice Nový Bydžov Náchod Rychnov nad Kněžnou Dobruška HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

107 ORP Počet přijímaných žáků Počet přihlášek Volná místa Hradec Králové Trutnov Broumov Jičín Vrchlabí Kostelec nad Orlicí Dvůr Králové nad Labem Jaroměř Zdroj: Školský informační portál Královéhradeckého kraje, DHV CR spol. s r. o., vlastní výpočty Poměr počtu přijímaných žáků a přihlášek ukazuje zejména na dobrou pozici Gymnázia, střední odborné školy, střední odborné učiliště a vyšší odborné školy, jejíž výsledky převyšují průměrnou hodnotu za celý Královéhradecký kraj (81 %). Tab. 27. Počty přijímaných žáků, počty přihlášek a vzájemný poměr obou ukazatelů k v členění na jednotlivé školy v Hořicích Škola Počet přijímaných žáků Počet přihlášek Poměr počtu přihlášek vůči počtu přijímaných žáků Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, Husova 1414 Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice, Havlíčkova 54 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova % % % Zdroj: Školský informační portál Královéhradeckého kraje, DHV CR spol. s r. o., vlastní výpočty Poměr počtu přihlášek vůči počtu přijímaných žáků byl zjišťován také v členění na jednotlivé skupiny oborů otevírané v Hořicích vůči stejnému ukazateli v Královéhradeckém kraji. Tab. 28. Poměr počtu přihlášek vůči počtu přijímaných žáků v členění na jednotlivé skupiny oborů v porovnání situace v Hořicích a za celý Královéhradecký kraj - k Zeleně podbarveny ukazatele, které jsou vyšší než srovnatelné ukazatele za Královéhradecký kraj Červeně podbarveny ukazatele, které jsou nižší než srovnatelné ukazatele za Královéhradecký kraj Skupina oborů Ukazatel za město Hořice Ukazatel za Královéhradecký kraj Hornictví, hutnictví a slévárenství 10% 5% Kožed. a obuv. výroba a zprac. plastů 29% 29% Zprac. dřeva a výroba hudeb. nástrojů 7% 38% HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

108 Skupina oborů Ukazatel za město Hořice Ukazatel za Královéhradecký kraj Stavebnictví, geodézie a kartografie 43% 44% Zemědělství a lesnictví 97% 58% Ekonomika a administrativa 100% 90% Obchod 27% 59% Právo, právní a veřejnosprávní činnost 147% 81% Pedagogika, učitelství a sociální péče 77% 82% Obecně odborná příprava 30% 73% Obecné vzdělávání (Gymnaziální) 100% 137% Umění a užité umění 53% 78% Zdroj: Školský informační portál Královéhradeckého kraje, DHV CR spol. s r. o., vlastní výpočty Výsledky ilustrují zájem o jednotlivé skupiny oborů. Z výsledků opět vyplývá dobré postavení zejména těch skupin oborů, které spadají pod Gymnázium, střední odbornou školu, střední odborné učiliště a vyšší odbornou školu. Spolupráce se zaměstnavateli Se zaměstnavateli spolupracují převážně technicky zaměřené školy, proto se nejvýrazněji v tomto ohledu angažuje SPŠ kamenická a sochařská. Stálé spolupráce má navázané mimo jiné se Svazem kameníků a kamenosochařů ČR, s Českým báňským úřadem ČR Praha, s Těžební unií ČR Brno, s Akreditovanou zkušebnou kamene a kameniva a dalšími oborovými firmami, se Silikátovým svazem ČR. V těchto i mnoha dalších organizacích pomáhá svým studentům shánět praxi, která je na některých oborech povinná. Dále škola spolupracuje s několika svými sponzory: CEMEX Sand, k.s., Kámen Ostroměř s.r.o., Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Hořice. Škola je též členem několika významných organizací (např.: Czech Stone Cluster sdružení podnikatelů v oblasti těžby a zpracování kamene), kde může studentům pomoci se sehnáním stáží, praxe i budoucího uplatnění. Na praxe vysílá své studenty i Odborné učiliště a Praktická škola Hořice. Studenti Gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště a vyšší odborné školy v Hořicích dle svého zaměření v souladu s plánem exkurzí navštěvují řadu institucí, podniků, dílen, a výrobních areálů. V této souvislosti je vhodné jmenovat např. tyto - Česká národní banka, Senát a Parlament České republiky, budovy soudů v Jičíně a Hradci Králové, nízkoprahová centra, úřady práce, hospicové sdružení Duha, ústavy sociálních služeb, domovy seniorů, Škoda Mladá Boleslav, sklárny Harrachov, výuková střediska Knapu atd. Studentům lycea navíc škola zřizuje odborné stáže, např.: v ZOO či výzkumných ústavech. Nejvíce se však v tomto ohledu angažují zástupci oboru Sociální činnost. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

109 Krom odborných praxí ve výchovně-vzdělávacích zařízeních, psychologii či speciální pedagogice, se kterými škola svým studentům pomáhá, se žáci mohou účastnit kurzu dobrovolnických aktivit, který je pořádán při Domově mládeže, a pravidelně se podílí na mimoškolních aktivitách pořádání besídek pro děti z MŠ, klienty Ústavu sociální péče nebo domova seniorů, pořádání charitativních sbírek apod. Studenti oboru agropodnikání mají též povinné praxe v zemědělských podnicích. Žáci SOU v oboru Prodavač pak mají organizovanou výuku na týdny teoretické přípravy a týdny, kdy absolvují výcvik přímo na prodejnách. Zahraniční spolupráce Zahraniční spolupráce se nejvíce daří Gymnáziu, střední SOŠ, SOU a VOŠ v Hořicích. Škola se v minulém (2011/12) školním roce jako nový subjekt začala zapojovat do rozsáhlé projektové činnosti. Využívá potenciálu, který byl na všech bývalých subjektech a vedení školy se snaží s podporou pedagogů školu zapojovat do nových projektů. Např.: Spolu s francouzskou stranou byla podána přihláška do projektu spolupráce evropské mládeže v oblasti kultury a probíhají pravidelné výměnné pobyty. Jsou realizovány projekty s partnerským Gymnáziem Jána Hapalu v Trstené. Dále se uskutečňují poznávací zájezdy na školy ve Velké Británii. v této oblasti vzniká nový projekt, jehož součástí je výměnný pobyt s partnerským gymnáziem v Cottbusu. Probíhají přípravy nového projektu s partnerskou školou v Greifswaldu, jejíž studenti již navštívili Hořice. VOŠ se zapojuje do projektu Comenius partnerství škol, které pomáhají studentům a učitelům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií). Porovnání nabídky a poptávky Pro účely porovnání nabídky a poptávky byly porovnány poslední známé ukazatele počtu zaměstnaných v Královéhradeckém kraji v tis. osobách v členění na jednotlivá odvětví, se skupinou oborů otevíraných ve školním roce 2012/2013 v Hořicích a s údaji o nezaměstnanosti absolventů v kraji dle skupin oborů v roce Tab. 29. Porovnání a) počtu zaměstnaných v Královéhradeckém kraji v tis. osobách v členění na jednotlivá odvětví, b) skupin oborů otevíraných ve školním roce 2012/2013 v Hořicích a c) údajů o nezaměstnanosti absolventů v kraji dle skupin oborů v roce Zaměstnaní v tisíci osobách v Královéhradeckém kraji v roce 2010 Zaměstnaní v tisíci osobách v Královéhradecké m kraji v roce 2010 Procentní zastoupení ukazatele vůči celku Skupiny oborů otevíraných v Hořicích pro školní rok 2012/2013 Míra nezaměstnanosti absolventů dané skupiny oborů v Královéhradeck ém kraji v roce 2011 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

110 Zaměstnaní v tisíci osobách v Královéhradeckém kraji v roce 2010 Zaměstnaní v tisíci osobách v Královéhradecké m kraji v roce 2010 Procentní zastoupení ukazatele vůči celku Skupiny oborů otevíraných v Hořicích pro školní rok 2012/2013 Míra nezaměstnanosti absolventů dané skupiny oborů v Královéhradeck ém kraji v roce 2011 A Zemědělství, lesnictví, rybářství 8,8 3% 41 14% B Těžba a dobývání. - C Zpracovatelský průmysl 77,0 30% 23, 26, 33 19% D E Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 1,4 36 Zásob. vodou, činnosti souvis. s odpady 3,1 F Stavebnictví 22,4 9% 12% G Velkoobchod a maloob., opr. mot. vozidel 31,3 12% 66 15% H Doprava a skladování 14,8 I Ubytování, stravování a pohostinství 9,9 65 J Informační a komunikační činnosti 4,5 K Peněžnictví a pojišťovnictví 4,5 L Činnosti v oblasti nemovitostí 1,4 M Profesní, vědecké a technické činnosti 8,8 N Administrativní a podpůrné činnosti 3,1 1% 63 8% O Veřej. správa a obrana, pov. soc. zabezp. 16,5 7% 11% P Vzdělávání 18,1 7% 12% Q Zdravotní a sociální péče 19,1 R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3,8 1% 12% S Ostatní činnosti 3,6 16 Celke m 253,8 Zdroj: ČSÚ, Národní ústav odborného vzdělávání, Školský informační portál Královéhradeckého kraje, vlastní výpočty Skupiny oborů otevírané v Hořicích se rovnají při zohlednění souvisejících odvětví počtu 71 % zaměstnaných v Královéhradeckém kraji. I při zohlednění skutečnosti, ž některé skupiny oborů jsou zastoupeny jen jedním nebo dvěma obory lze říci, že ve městě lze získat vzdělání v nadpoloviční většině možných uplatnění na trhu práce. Z výsledků dále vyplývá při zohlednění oborů otevíraných v Hořicích především relativně vyšší nezaměstnanost absolventů vůči zastoupení daného odvětví na celkovém počtu zaměstnaných v kraji, tedy i nižší perspektiva uplatnění zejména u těchto skupin oborů: 41 Zemědělství a lesnictví 63 Ekonomika a administrativa HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

111 82 Umění a užité umění V případě posledně jmenované skupiny oborů (která se týká absolventů kamenosochařské školy) je však třeba mít na paměti, že její absolventi nacházejí uplatnění v rámci širšího území, než je samotné území kraje a údaj o nepoměru počtu zaměstnaných a nezaměstnaností absolventů tak není rozhodující. Perspektivní je z hlediska budoucí zaměstnanosti především zpracovatelský průmysl, ve kterém je v kraji zaměstnáno 30 % pracujících, a to i při zdánlivě vyšší míře nezaměstnanosti absolventů. Předpoklad vývoje poptávky Předpoklad budoucího vývoje odhadu poptávky vychází z Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065 zpracované v roce 2009 Českým statistickým úřadem. Tab. 30. Vývoj počtu věkových skupin a v Královéhradeckém kraji v období let Věk Změna ukazatele z předchozího sloupce oproti hodnotě roku % 101% 101% 102% Změna ukazatele z předchozího sloupce oproti hodnotě roku % 94% 97% 99% Zdroj: Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku ČSÚ. Ve věkové skupině bude docházet v dalších letech k velice mírnému nárůstu. Ve věkové skupině dojde podle modelu také k poklesu, který by měl být ale od roku 2015 následován mírným nárůstem. Z pohledu kapacity stávajících zařízení ve městě by tak nemělo docházet v dalších letech k výraznému tlaku na umístění dalších žáků nad rámec stávající kapacity. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

112 Další školy a zařízení pro volnočasové aktivity Základní informace o současné nabídce dalších speciálních zařízení v Hořicích jsou shrnuty v přiložené tabulce. Zařízení Adresa Kapacita Školní vzdělávací program Další informace Gymnázium, SOŠ, SOU a Riegrova 1403, 50801, VOŠ, Hořice Hořice Domov Riegrova mládeže 1403, 50801, Hořice Šalounova 919, 50801, Hořice Zdroj: webové stránky jednotlivých zařízení Na denní i dálkové studium je každý rok Vyšší odborná škola rozvoje venkova Hořice nabízí 3-letý vzdělávací program Obnova a rozvoj venkova ukončený absolutoriem. Žáci tohoto studijního oboru budou připravováni Škola nabízí několik kurzů pro studenty i veřejnost. Např.: přijato po 44 na péči o venkovský prostor. Náplň studia tvoří okruhy: alternativní formy podnikání na kurzy pro nakládání studentech. Kapacita venkově, rozvoj cestovního ruchu na venkově, stavební obnova venkova, ochrana a s chemickými odpady, kurzy je 270 žáků. tvorba krajiny, samospráva obcí. Absolventi vyššího studia se uplatní ve funkcích státní práce na PC, kurzy pro správy a samosprávy (regionální rozvoj, zemědělství, životní prostředí) nebo v zemědělce. podnikatelské sféře (zemědělské hospodářství, lesnictví, cestovní ruch - agroturistika a průvodcovství). Zdroj: Kapacita obou Mimo hodiny školního vyučování vychovatelé na DM připravují bohatý doprovodný zařízení dohromady program pro ubytované studenty. Např.: Klub správných bab, míčové hry, plavání, yoga, činí 210 lůžek. posilovna apod. Zdroj: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

113 Závěry a komentáře Dotazníkové šetření mezi místními obyvateli poskytlo náhled na postoje veřejnosti k jednotlivým aspektům místního školství. Se školstvím a školskými zařízeními je spokojeno 45,41 % respondentů (20,54 % nebylo schopno danou otázku posoudit). Vybavení základních a mateřských škol považuje za dostačující 44,43 % respondentů (38,85 % respondentů nebylo ovšem schopno opět danou otázku posoudit). Konkrétní připomínky se týkaly vybavení pomůckami, informačními i komunikačními technologiemi, technický stav budov, vybudování relaxačních koutků pro děti a čistota hygienického zázemí. U mateřských škol byla připomínkována nevyhovující kapacita a potřeba rekonstrukce MŠ Husova. Oproti údajům o nižší naplněnosti některých základních škol respondenti připomínkovali přeplněnost prvních tříd a budoucí problémy spojené s příchodem současných silných ročníků umístěných nyní v mateřských školkách. Co se týká samotné výuky, byla zmiňována především potřeba rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků, včetně požadavku na digitální jazykové učebny v ZŠ a na interaktivní učebny v ZŠ obecně a též důraz na nové technologie a alternativní postupy výuky, včetně souvisejících znalostí vyučujících. Požadována byla též nabídka alternativní výuky i v prostředí mateřských škol. Vnímán je též problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Ze záležitostí provozního rázu byl relativně častěji komentován též nevhodný přístup k žákům se zdravotním postižením, nedostatečné množství informací na webových stránkách škol a zmiňována byla též možnost zdravého stravování dětí v MŠ a ZŠ. Z hlediska výuky byl vznesen požadavek na větší množství volitelných předmětů na škole, více aktivit pro školáky vyšších ročníků, nedostatek kroužků pro děti i dospělé a nedostatek kulturního dění. Komentována byla též absence mateřského centra pro maminky s miminky. Spokojenost s informovaností o dění ve škole je relativně dobrá (45,88 %), pokud vezmeme v potaz velkou míru neschopnosti danou otázku posoudit (36,63 %). Třemi hlavními zdroji informací o dění ve škole je škola samotná, web školy a web města. Připomínky ke stavu školství směřovaly v mnoha případech ke slučování středních škol. To signalizuje, že v komunikační strategii nebylo zřejmě dostatečně zdůrazněno, že reforma se nedotkne počtu studentů a neovlivní výrazným způsobem kvalitu výuky. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

114 Hlavní závěry Vybavení města školami odpovídá nebo dokonce převyšuje průměrné ukazatele za jiné obce s rozšířenou působností (vyjma okresních měst). Mateřské školy V roce 2011 byl identifikován velký převis poptávky nad nabídkou kapacit mateřských škol ve městě. Z hlediska komfortu a ekonomie provozů patří mezi aktuální potřeby zejména otázka energetických úspor (zateplení objektů a výměna oken a dveří). V některých zařízeních absentuje hřiště pro děti, případně vybavení dalšími hracími prvky. Neuspokojivý je v některých případech také stav hygienického zázemí. Inspirací pro další infrastrukturní rozvoj jsou některé příklady úsporných rekonstrukcí a výstavby provedených v posledních letech (viz výše v textu). Základní školy Dochází k dlouhodobému početnímu poklesu školní mládeže současná obsazenost škol ve městě odpovídá 75 % stavu před 10ti lety. V budoucnu lze ještě očekávat zvýšení počtu žáků v souvislosti s přechodem současných silných ročníků v mateřských školách. Problematické jsou opět vysoké provozní náklady související s potřebou zateplení, stejně jako dílčí infrastrukturní problémy. Vzhledem k omezenému přísunu financí se školy stále potýkají s potřebami rychlejší obměny vyučovacích pomůcek a vybavení audiovizuální technikou. Některé školy mají problémy obsadit určité pracovní pozice se specializovanými nároky na znalosti a dovednosti uchazečů (to se týká zejména výuky jazyků). Střední školy Ve městě je nadprůměrně zastoupeno střední školství. V roce 2011 prošla rozsáhlou reorganizací síť krajských středních škol. Kromě demografických trendů představují nepříznivé faktory pro rozvoj středního školství ve městě i další trendy posledních letech. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

115 Je to především vzrůstající konkurence dalších uměleckých škol, případně vysokých škol, která může snižovat v očích případných zájemců o studium váhu titulu udíleného na vyšších odborných školách. Ekonomická situace nutí školská zařízení k získání většího počtu studentů, což může v některých případech klást zvýšené nároky na zachování stávající kvality výuky. Nárůst počtu školských zařízení poskytujících obdobně zaměřené studium působí absolventům hořických škol potíže, co se týká uplatnění na trhu práce, ať se již jedná o umělecké obory, nebo o obory zaměřené na veřejnou správu a regionální rozvoj. Formou podpory spolupráce škol se zaměstnavateli se zvyšuje atraktivita středních i vyšších odborných škol v Hořicích. Se zaměstnavateli spolupracují převážně technicky zaměřené školy, proto se nejvýrazněji v tomto ohledu angažuje SPŠ kamenická a sochařská. Zahraniční spolupráce probíhá zejména v případě Gymnázia, střední SOŠ, SOU a VOŠ v Hořicích. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

116 3.7. Cestovní ruch Mezi nejčastější odpověď na otázku, kterou oblast respondenti dotazníkového šetření mezi místními obyvateli považují za nejpodstatnější pro budoucí rozvoj města, patřila odpověď podnikatelské aktivity a služby pro občany (malé a střední podnikání, pracovní příležitosti). V kontextu území města Hořic je zřejmé, že v dané oblasti bude velmi významnou roli sehrávat cestovní ruch. Ten je ve světě obecně považován za odvětví budoucnosti s ohledem na multiplikační efekt doprovázející jeho rozvoj. Často bývá označován za nejvýznamnější odvětví, ve kterém vzniká nejvíce pracovních příležitostí. Mimo zaměstnanosti ovlivňuje podstatným způsobem dalších zhruba pět oblastí: podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu, tvoří příjmy státního rozpočtu, má vliv na příjmy místních rozpočtů a jeho rozvoj podporuje investiční aktivity. Z toho všeho vyplývá i význam cestovního ruchu pro rozvoj regionů. 9 9 Veřejná podpora pro cestovní ruch v podmínkách EU. Odborná školení a vzdělávání pracovníků územní veřejné správy pro oblast cestovního ruchu. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

117 Vývoj kapacity hromadných ubytovacích zařízení a vývoj návštěvnosti města dle dat ČSÚ Počet pokojů se v Hořicích v období držel na stabilní úrovni, v roce 2009 došlo k hlubšímu propadu, který byl sice příští rok následován vzrůstem, ale nikoliv na hodnoty z roku V roce 2011 došlo bohužel opět k opětovnému, i když mírnějšímu propadu než v roce Také v celém Stejný vývoj lze zaznamenat i v případě okresu Jičín. Naproti tomu v Královéhradeckém kraji došlo mezi léty 2005 a 2010 k poklesu počtu pokojů, nikoliv ovšem na nejnižší zaznamenanou úroveň z roku V roce pak 2011 nastal nárůst, který se přiblížil stavu z roku Naopak v České republice od roku 2005 dochází k nárůstu počtu lůžek, pouze s mírným poklesem mezi léty 2009 a 2010, rok 2011 byl v ČR stejně jako v kraji ve znamení růstu. Graf 23. Vývoj počtu pokojů ve městě a okrese Jičín, Královéhradeckém kraji a České republice HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

118 Zdroj: CSÚ Vývoji počtu pokojů odpovídá víceméně i vývoj počtu lůžek. Graf 24. Vývoj počtu lůžek ve městě a okrese Jičín, Královéhradeckém kraji a České republice HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

119 Zdroj: CSÚ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

120 Vývoj počtu příjezdů hostů ve městě poukazuje na stabilní vývoj mezi léty , s následným propadem v roce 2009 a mírným nárůstem v roce Důvodem poklesu v roce 2011 je fakt, že ČSÚ údaje z tohoto roku eviduje jako důvěrné, takže prakticky je nelze použít pro srovnání. Tento vývoj odpovídá počtu ubytovacích kapacit viz výše. Většina návštěvníků jsou rezidenti. U nerezidentů dochází také od roku 2008 k poklesu počtu návštěvníků, kde ale na rozdíl od rezidentů od roku 2009 nedošlo k opětovnému růstu. To pouze potvrzuje tendence volby nízkonákladových dovolených v době ekonomické recese a omezení zahraničního cestování. Obdobná byla i struktura vývoje návštěvnosti v okrese Jičín, zatímco v celém Královéhradeckém kraji dochází od roku 2006 k mírnému, ale stabilnímu poklesu návštěvnosti, který se týká především zahraničních návštěvníků (rezidentů od roku 2009 mírně přibývá). Na území celé České republiky dochází sice mezi léty k mírnému nárůstu, následovanému mírným propadem v roce 2009 a mírným vzrůstem v roce 2010 a pokračujícím i do roku Oproti poklesu počtu rezidentů narůstal mezi léty 2005 a 2007 a 2009 a 2011 mírně počet nerezidentů. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

121 Graf 25. Vývoj počtu příjezdu hostů ve městě a okrese Jičín, Královéhradeckém kraji a České republice Zdroj: CSÚ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

122 Zjištěným trendům ve vývoji návštěvnosti víceméně odpovídají i statistická data ohledně počtu přenocování. Graf 26. Vývoj počtu přenocování ve městě a okrese Jičín, Královéhradeckém kraji a České republice Zdroj: CSÚ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

123 Srovnání vývoje průměrného počtu přenocování poukazuje na to, že Hořice se v roce 2006 vyrovnaly průměrným ukazatelům za Českou republiku a tento trend se s drobnými výkyvy udržuje dosud (propad v roce 2011 je opět způsoben označením údajů za důvěrné, takže je ČSÚ nevykazuje). Déle ovšem zůstávají hosté v regionu dle údajů za okres Jičín i Královéhradecký kraj. Graf 27. Průměrný počet přenocování ve městě Hořice, v okrese Jičín, v Královéhradeckém kraji a v České republice v období let Zdroj: CSÚ V čistém využití lůžek 10 se sice Hořice alespoň v roce 2008 přiblížily hodnotám na úrovni okresu, kraje a republiky, nicméně od roku 2009 dochází k propadu. V souvislosti s kvalitativními údaji uvedenými níže (zejména problematické ubytování kapacitně větších zájezdů) se tedy struktura ubytovacích zařízení ve městě jeví jako nevyhovující většina kapacit není využita, přitom chybí ovšem kapacitní ubytování na kvalitní úrovni. 10 Čisté využití lůžek udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Výpočet vychází z průměrného počtu lůžek k dispozici a počtu provozních dnů ubytovacího zařízení. HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 06/

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP HOŘICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP HOŘICE SPRÁVNÍ OBVOD ORP HOŘICE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ Správní území města Hořice má rozlohu 21,4 km 2 a je členěno na 6 katastrálních území. K 1. 1. 2009 zde trvale žilo 9 074 obyvatel (zdroj:čsú).

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby

SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ZBRASLAV SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Podkladem pro SWOT analýzu byly: - Profil Zbraslavi - další dříve zpracované studie a

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více