Verze 01/2011 platná od Ředitel školy: PaedDr. Stanislav Hercig, CSc. Vedoucí vychovatelka školní družiny: Blanka Novotná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Verze 01/2011 platná od 1.9.2011. Ředitel školy: PaedDr. Stanislav Hercig, CSc. Vedoucí vychovatelka školní družiny: Blanka Novotná"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy Skalná, okres Cheb Verze 01/2011 platná od Ředitel školy: PaedDr. Stanislav Hercig, CSc. Vedoucí vychovatelka školní družiny: Blanka Novotná 1

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPETENCE OBSAH VÝCHOVY VZDĚLÁVÁNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH PODMÍNKY BOZP, HYGIENA HODNOCENÍ

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY Vzdělávací program školní družiny při Základní škole Skalná, okres Cheb 1.2 PŘEDKLADATEL A ZŘIZOVATEL Předkladatel Škola název školy Základní škola Skalná, okres Cheb adresa školy Sportovní 260, Skalná právní forma příspěvková organizace IČO REDIZO IZO vedení školy ředitel: PaedDr. Stanislav Hercig, CSc. zástupce ředitele: Mgr. Irena Heczková kontakt tel.: fax: není www: Zřizovatel název zřizovatele Město Skalná adresa zřizovatele Sportovní 9, Skalná kontakt tel.: fax: CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání a řídí se dle vyhlášky MŠMT č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 2.1 VELIKOST, POČET ODDĚLENÍ, PROVOZ Školní družinu navštěvují žáci ročníku ZŠ. Má kapacitu 60 dětí, které jsou na začátku školního roku rozděleny do dvou oddělení. Jednotlivá oddělení jsou věkově smíšená. Provoz školní družiny je zajištěn ráno od 6 do 8 a odpoledne od 11,30 do UMÍSTĚNÍ A DOSTUPNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je umístěna v centru Skalné, budova sousedí s objektem základní školy. Je dobře dostupná ze samotné Skalné (do 10 minut chůze), z jejích součástí (Starý Rybník 15 minut chůze nebo VHD), ze spádových obcí (Nová Ves, Křižovatka, Velký Luh VHD), blízkých obcí (Plesná, Františkovy Lázně 7 km, VHD) i z obce III. typu (město Cheb VHD). 3

4 2.3 MATERIÁLNÍ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY Školní družina využívá čtyři místnosti v prvním patře historické budovy, z nichž dvě jsou kmenovými učebnami, jedna slouží jako klidová místnost a jedna jako herna. Místnosti jsou vybaveny žákovským nábytkem, kobercem pro relaxaci, k dispozici jsou počítače, televize, DVD a rádio. Družina disponuje pomůckami pro výtvarné a rukodělné práce a sportovním náčiním. Vybavení je přiměřené a je přizpůsobeno pro potřeby mimoškolních aktivit. V případě příznivého počasí využívá sousedící venkovní plochy a školní zahradu. Dětem je zajištěn pitný režim. Příspěvek na školní družinu činí 100,- Kč měsíčně, platba je přebírána hotovostně u hospodářky školy, ve školní družině nebo bezhotovostně převodem z účtu. 2.4 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Ve školní družině pracují dvě vychovatelky. 3 DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN Zájmové vzdělávání v ŠD - se uskutečňuje denní formou, je plánováno na jeden školní rok - specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle jednotlivých ročníků, tedy psychické a fyzické zdatnosti - na školní vzdělávací program školní družiny navazuje roční plán práce školní družiny 4 PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ Činnost ŠD je určena pro žáky 1. stupně základní školy. O přijetí rozhoduje ředitel školy podle těchto pravidel : a) přednostně žáci 1. tříd b) žáci tříd v případě, že rodiče pracují c) dojíždějící žáci d) žáci 4. tříd Podmínkou pro přijetí je podání písemné přihlášky. V případě předčasného ukončení zájmového vzdělávání je nutné písemné odhlášení zákonných zástupců nezletilých účastníků. 5 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit. Má umožňovat žákům odpočinek i přípravu na vyučování. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru, zahrnuje do nich také práci vlastních zájmových útvarů. Příležitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do standartní týdenní skladby činností. Jsou to například besídky, slavnosti, výlety, návštěva divadelního představení. Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v družině), spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení, i v době před odpoledním odchodem z ní. 4

5 Vychovatelky při těchto činnostech nejen zajišťují bezpečnost žáků, ale také navozují a podněcují některé jejich vlastní aktivity. Odpočinkové činnosti chápeme nejen ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování - např. závodivé hry při pobytu venku nebo v tělocvičně. Příprava na vyučování nespočívá ve vypracovávání domácích úkolů, ale zahrnujeme do ní didaktické hry, tématické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. 6 KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Rozvíjet kladné vztahy v kolektivu žáků i mimo něj( mezi žáky, mezi žáky a dospělými, mezi žáky a veřejností): - umět přijmout druhého jaký je - rozvíjet schopnost vzájemné tolerance - učit žáky spolupráci - reagovat na jinakost - vytvářet motivující prostředí k osobnímu rozhodování, přijímání zodpovědnosti - vést žáky k přijímání a respektování pravidel slušného chování a morálních hodnot - vést žáky k citlivému vnímání prostředí a přírody - vytvářet bezpečné prostředí k rozvoji sebepoznání, posilovat zdravé sebevědomí Posilovat komunikativní dovednosti a učit se zejména v oblasti: - vzájemné komunikace - naslouchání druhých - umět sdělit svůj názor, přimout názor ostatních - umět vyjádřit své pocity - rozšíření slovní zásoby - řešení konfliktů efektivně a v klidu Učit žáky efektivně využívat jejich volný čas - umožnit žákům relaxaci - vést žáky k odpočinku " Cílem je naučit se mít rád lidi kolem sebe. A kdo chce mít rád lidi, musí mít rád sebe - nebýt povýšený, ale ani se nepodceňovat. Uvědomovat si dobré i špatné vlastnosti - ostatních i svoje. Všímat si vztahů kolem sebe. Pochopit, jak a proč člověk pracuje. Vědět, jak se chovat, abychom spolu všichni mohli žít, pracovat a bavit se." 7 KOMPETENCE V celém průběhu navštěvování školní družiny jsou vytvářeny: Kompetence k učení : dokončit započatou práci umět zhodnotit své výkony klást si otázky a hledat odpovědi získané vědomosti dávat do souvislostí vědomosti uplatňovat v praxi Kompetence k řešení problémů : rozlišuje správná a chybná řešení chápe,že vyhýbání se problémům není řešení hledá nová řešení 5

6 snaží se řešit sám nebo ve spolupráci krizové situace všímá si dění a problémů nenechá se odradit neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení Kompetence komunikativní : naslouchá druhým souvislými větami formuluje myšlenky, otázky a odpovědi vyjadřuje své pocity řečí, gestem, mimikou rozvíjí slovní zásobu využívá získané dovednosti ke spolupráci Kompetence sociální a personální : je odpovědný za své chování vnímá a dokáže se postavit proti nespravedlnosti, agresivitě a šikaně je tolerantní k odlišnostem jiných dokáže si poradit nebo požádat o pomoc rozpozná vhodné a nevhodné chování respektuje zájmy jiných Kompetence činnostní a občanské : uvědomuje si svá práva a povinnosti chová se odpovědně k sobě i druhým dbá o své zdraví a bezpečí odhaduje rizika svého jednání vnímá krásy přírody a cíleně o ni pečuje aktivně se zapojuje do veřejně prospěšných prací a charitativních aktivit chápe a vnímá tradice, historii a kulturu uvědomuje si hodnotu majetku svého i jiných osob Kompetence pracovní a trávení volného času : umí si vybrat zájmovou činnost dokáže se zapojit a uplatnit v kolektivu své zájmy rozvíjí v individuální a skupinových činnostech plánuje, organizuje, řídí a hodnotí jednoduché činnosti používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení umí dodržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovním místě umí dokončit a vyhodnotit úspěšnost své práce umí zhodnotit práci svou i druhých 8 OBSAH VÝCHOVY VZDĚLÁVÁNÍ Osobnostně orientovaný program je založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostech a prožitcích žáků a umožňuje pracovat s tématickými celky, jejichž realizace spočívá nejen v řízených činnostech žáků. Využíváme běžné životní situace i nahodile vzniklé okolnosti a příležitosti. Vychovatelky si zpracovávají pro své oddělení program, aby mohly lépe požadavky a pravidla koncipované pro celou družinu aplikovat v konkrétních podmínkách oddělení a skupiny dětí. Obsah výchovně vzdělávací práce je rozvržen do tématických celků v návaznosti na časový plán: Září POZNÁVÁME SE -seznamovací hry -poznáváme své tělo -kreslení kamaráda 6

7 -malba našeho domu,bytu -výroba nábytku z kostek nebo ze dřeva Říjen PODZIMNÍ NÁLADA -Halloween - povídání o původu svátku+výzdoba - povídání o počasí,lesní zvěři,stěhovavých ptácích - podzimní skřítkové z přírodnin - zpěv písní o podzimu Listopad MÁME RÁDI ZVÍŘATA -povídání o domácích zvířatech -poznávání stop -modelování zvířat -šití zvířecích mazlíčků 3/3 Listopadu+Prosinec ADVENT -výroba ozdob na adventní strom -čert,mikuláš a anděl:výroba -Vánoce:zvyky u nás a ve světě -pečení cukroví -výzdoba oken -kresba, malba očekávaných dárků -zpěv a dramatizace koled Leden PANÍ ZIMA -výroba kalendářů - povídání o zimních sportech - zimní sporty - sáňkování, bruslení -poznávání stop ve sněhu -staráme se o zvěř a ptáky -zimní soutěže venku i v místnosti Únor CIRKUS -kresba šašků, kouzelníků, akrobatů -šití a výroba kostýmů -hrajeme si na cirkus -zpěv písní s cirkusovou tématikou Březen POHÁDKOVÁ ZEM -četba pohádek -výroba kulis, tvorba kostýmů -dramatizace pohádek -pohádková olympiáda Duben SVÁTKY JARA -tradice velikonoc u nás a v evropě -pozorování změn v přírodě -jarní výzdoba -soutěže, jarní brigáda 7

8 Květen VESMÍR -stavba kosmické lodi -planety sluneční soustavy -výroba vymyšlených planet a jejich obyvatel -souhvězdí, horoskopy, znamení Červen CESTA KOLEM SVĚTA -povídání a hry na dopravní prostředky -poznávání různých kultur a zvláštností -kresba zvířat z různých světadílů -tance a zpěv jiných států Kromě toho jsou během školního roku zařazovány příležitostné akce: Přehazovaná Atletický trojboj Literární soutěž Přírodovědná soutěž Hudební soutěž Mejdan družin 9 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH Vzhledem k tomu, že budova ŠD není bezbariérová, nejsme schopni zajistit prostředí pro děti s poruchami hybnosti - vozíčkáře. Pro ostatní děti s psychickými, fyzickými či kombinovanými vadami,jsme schopni zajistit tyto podmínky: I. Personální oblast - zajistit proškolení vychovatelky v dané oblasti - dostatečné personální zajištění aktivit II. Technická oblast - eliminace situací, ve kterých by došlo ke zranění integrovaného žáka III. Materiální oblast - zajistit speciální didaktické a kompenzační pomůcky IV. Organizační oblast - vymezit formy integrace - spolupracovat s rodiči či jinými zákonnými zástupci - využívat poradenské pomoci výchovného poradce - informovat odbornou i laickou veřejnost o nabídce integrace, navázat spolupráci s organizacemi, které se prací s postiženými zabývají. V oblasti vytváření podmínek pro rozvoj mimořádně nadaných dětí jsou to tyto možnosti: - aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahu a sociální a emocionální inteligence - možnost a způsob zařazení účastníka do aktivit primárně určených vyšším věkovým skupinám - odborná připravenost pedagogických pracovníků 10 PODMÍNKY BOZP, HYGIENA Jednotlivá oddělení mají dětí, horní hranice naplněnosti se dosahuje výjimečně. Oddělení využívají k odpočinkové činnosti koberce, molitanové matrace, k pracovním činnostem, stolním 8

9 hrám apod., stoly. Jedno oddělení je vybaveno umyvadlem, druhé využívá umyvadla na sociálních zařízeních. Oddělení jsou dostatečně osvětlena přirozeným nebo umělým světlem. Koberce jsou pravidelně vysávány a PVC myté, místnosti jsou pravidelně větrány. Pitný režim je zajištěn. Žáky 1. tříd si po vyučování vyzvedávají vychovatelky ve škole. Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnostních a společenských normách v základní škole, školní družině a na školním hřišti, dodržování bezpečnostních zásad je průběžně sledováno a připomínáno. 11 HODNOCENÍ Hodnocení má ve výchovně vzdělávací činnosti školní družiny motivační a diagnostickou funkci. Hodnoceny jsou činnosti přiměřené věku žáka. Zásady hodnocení Hodnocení je - adresné - všestranné - zaměřené na široké spektrum v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové - průběžné a po ukončení činnosti. Kritéria hodnocení a) Míra a kvalita osvojených poznatků a dovedností b) Projevy samostatného myšlení a tvořivosti c) Schopnost komunikace a práce ve skupině Hodnocení probíhá ústně a to jak pedagogem (vždy po skončení činnosti), tak žákem jako sebehodnocení a hodnocení činnosti. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Je hodnoceno dodržování vnitřního řádu školní družiny. V případě porušování řádu školní družiny informujeme rodiče písemně, neprodleně. Celkové chování je hodnoceno vždy v pololetí. 9

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu DRUŽINA PLNÁ POHODY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace, Šanov, Komenského 241, 671 68 Hrabětice, okres Znojmo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Účinnost od 1. 9. 2013 č. j.:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (příloha 3) ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE Příloha 3 Školní vzdělávací program školní družiny 1 Školní družina funguje na základě ustanovení 30, odstavce 1 zákona

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Nádražní 4, 693 01 Hustopeče IČ: 71009868 www.zs-nadrazni.cz Ředitelka školy: Mgr. Ivana Matějíčková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Identifikační údaje školy: Zřizovatel:

Identifikační údaje školy: Zřizovatel: 1 Obsah Identifikační údaje 3 Úvod 4 Charakteristika školní družiny 5 Prostorové a materiální podmínky 6 Psychosociální podmínky 6 Specifičnost školní družiny 7 Cíle výchovně vzdělávací činnosti 7 Režim

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více