Strategie, architektury a kompetence jako nástroj řízení ICT ve veřejné správě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie, architektury a kompetence jako nástroj řízení ICT ve veřejné správě"

Transkript

1 Strategie, architektury a kompetence jako nástroj řízení ICT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s., sekce Veřejné správa Na hřebenech II 1718/10, Praha 4 Abstrakt: Článek představuje možný přístup k řízení ICT v prostředí veřejné správy postavený na provázaném konceptu strategického řízení (ať už veřejné správy jako celku či resortu nebo územně samosprávného celku jako korporace) jako primárního zadavatele požadavků vůči architektuře a kompetencím jako nástrojům pro dosažení stanovených cílů a zasazuje ICT architekturu do celkového pojetí řízení. Klíčová slova: Katalog služeb, katalog ICT služeb, referenční ICT architektura, egovernment, standardizace, kompetenční model, strategické řízení, řízení rizik. Abstract: The paper describes one of possible attitudes of ICT managing in public sector. Chosen approach is based on interdependence concept of strategic management (either public sector, resort or municipalities), which is primary submitter of requirements for architecture and competence as a tool for declared targets and places ICT architecture into project management. Keywords: Catalogue of services, ICT services catalogue, reference ICT architecture, electronic government, standardization, competency model, strategic management, risk management. 1. Úvod Informační a komunikační technologie (ICT) představují obrovský potenciál pro zefektivnění chodu jakékoli organizace, ať už v rovině podpory poskytování služeb, správy zdrojů nebo v oblasti podpůrných procesů. ICT jsou vždy však pouhým nástrojem umožňujícím managementu organizace realizovat své strategické záměry, proto ICT musí být (a v poslední době je tak stále více) vnímáno jako součást podnikové architektury. Jedině díky porozumění smyslu a účelu organizace může ICT přispět k procesu inovace organizace nebo korporace. V prostředí veřejné správy je však toto pochopení transformované do zadání poněkud složitější, což způsobují zejména ne vždy zcela jasní zadavatelé, dáni strukturou veřejné správy a spojeným (smíšeným) modelem, kdy se mohou u jednotlivých orgánů veřejné moci (OVM) mísit požadavky výkonu státní správy stanovené centrálně a požadavky samosprávy na lokální úrovni. V případě realizace technologických opatření bez zřejmého (jednoznačného a poptávaného) zadání ze strany procesní architektury tak může dojít naopak k obrácenému efektu, kdy výsledek nepodporuje stanovené cíle a může naopak jejich realizaci komplikovat, přičemž si sebou ještě nese zátěž ve formě mandatorních výdajů na provoz vyplývajících ze smluv s dodavateli. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

2 Tomáš Hrabík 2. Východiska 2.1 Poznání organizace/korporace = zadání pro ICT architektury Vrcholný strategický rámec pro veřejný sektor představuje dokument Národní program reforem České republiky 2014 (dále jen NPR), do kterého se promítají hlavní směry reforem jednotlivých sektorů státní politiky podporující zvyšování konkurenceschopnosti a prosperity ČR. Program je rámcově koncipován na období uskutečňování Strategie Evropa Cílem NPR není tyto sektorové strategie nahrazovat, nýbrž je vůči nim komplementárním dokumentem shrnujícím priority napříč hospodářskou politikou ČR. NPR je navíc synergický s Dohodou o partnerství pro programové období 2014 až 2020, která stanovuje cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Z NPR vychází Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období (dále jen SRRVS), zejména z doporučení Kvalitní a transparentní státní správa a opatření Efektivní veřejná správa a kvalitní legislativní prostředí, přičemž navazuje na strategii z předchozího programového období Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby: Strategie realizace Smart Administration v období , a také navazuje na Analýzu aktuálního stavu veřejné správy. SRRVS přispívá k definici zadání pro ICT zejména požadavkem na zajištění úplného elektronického podání u vybraných agend a elektronizaci agend (např. eeducation, eculture, ehealth, einclusion, ecommerce, ebusiness, ejustice, eprocurement, elegislativa, esbírka), jinak SRRVS má spíše charakter rámce podpory podpůrných a řídících ICT procesů, nikoli podpory konkrétních hlavních služeb (služeb veřejné správy). To se týká zejména strategického cíle 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu resp. specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu, kde jsou stanovena opatření typu: realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti, realizace plošně využitelného, jednotného, státem garantovaného a v rámci EU interoperabilního systému elektronické identifikace, autentizace a autorizace podle principů eidas (Electronic Identification and Signature), prosazování principu open data, koncepční zajištění fungování a řízení egovernmentu posílením role Útvaru hlavního architekta. Z pohledu výše zmiňovaného business zadání je klíčový strategický cíl 1 SRRVS: Modernizace veřejné správy a jeho specifický cíl 1.1 Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů vybraných agend, jehož cílem je pokračování procesní dekompozice, optimalizace a standardizace agend veřejné správy včetně specifikace minimálních parametrů pro jejich realizaci (včetně personálních, informačních a technologických požadavků, jejichž splnění je předpokladem pro kvalitní výkon agendy v přenesené působnosti). Takto stanovený cíl navazuje na již realizované aktivity spojené s implementací Registru práv a povinností (ohlášení a registrace agend veřejné správy a působností) a výstupy projektu Procesní modelování agend, např. (Ministerstvo vnitra, Accenture Central Europe B.V., organizační složka, 2013). Specifikace a standardizace agend, ve kterých se prolínají požadavky resortních 1 Schválen usnesením vlády č. 680 ze dne 27. srpna SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2014

3 Strategie, architektury a kompetence jako nástroj řízení ICT ve veřejné správě strategií a legislativy (národní i evropské), vytváří v podstatě katalog agend veřejné správy, který představuje ono zadání pro ICT architekturu. Bude-li toto zadání navíc standardizované v rámci výkonu agend v jednotlivých segmentech (úrovních vykonavatelů), bude možné přistoupit ke standardizaci ICT architektur. Tento proces můžeme nazvat Od standardizace agend a procesů ke standardizaci ICT architektur. Jak již však bylo naznačeno v úvodu, tento prostor se vymezuje (omezuje) zejména pro agendy výkonu státní správy resp. agendy vykonávané v přenesené působnosti. Agendy vykonávané v samostatné působnosti a zpravidla i podpůrné, řídící procesy a procesy spojené se správou zdrojů jsou zatím odsouvané do následujících etap realizace. I proto, v reakci na potřeby samospráv promítnuté zpravidla na úrovni krajů do Programů rozvoje konkrétního kraje či na úrovní obcí do Strategických plánů či Integrovaných plánů rozvoje měst a do jejich odvětvových strategií, jsou vytvářeny strategie pro rozvoj egovernmentu, např. (Asociace krajů České republiky, 2013) 2 či (Svaz měst a obcí, 2014) 3, které doplňují SRRVS o požadavky územních samospráv. Tyto dokumenty však neplní roli zadání vůči ICT, spíše opět vytváří určitý rámec. Faktické zadání lze spatřovat v poslední době vytvářených procesních map a katalozích služeb, které OVM zpracovávají z důvodu nedostatečného popisu a dekompozici agend provedenou v Registru práv a povinností. Jako příklad lze uvést např. agendy A42 Místní poplatky či A1149 Řízení o přestupcích, jejichž rozpad na jednotlivé činnosti je zcela nedostatečný. Vytvářené katalogy služeb jsou realizovány paralelně s projektem Procesní modelování agend realizovaným Ministerstvem vnitra, přičemž využívají finanční podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a v rámci nového programového období lze předpokládat jejich pokračující podporu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osy č. 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl 1: Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy). Všechny výše uvedené požadavky tvoří zadání pro ICT a je třeba je zohlednit při návrhu architektur a specifikaci transformačních projektů. 2.2 Standardizace ICT architektury Organizační a kompetenční struktura veřejné správy vycházející ze spojeného modelu znamená pro ICT architekturu veřejné správy nutnost členit modely podle segmentů (cílových skupin). Z členění faktického výkonu agend lze identifikovat segmenty: ústřední orgán státní správy, kraj, statutární město, obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným obecním úřadem a obec. V těchto segmentech je možné hledat referenční modely vzhledem k velmi podobnému až totožnému rozsahu výkonu veřejné správy. Individuální modely jednotlivých OVM se v rámci daného segmentu však mohou lišit, zejména v případě obcí s rozšířenou působností, kdy je možné 2 Strategie schválena usnesením č. 15 Rady Asociace krajů ČR dne 21. března Strategie schválena Svazem města a obcí ČR na 38. zasedání dne 4. dubna SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

4 Tomáš Hrabík nalézt velké rozdíly z pohledu kupní síly dané rozpočty jednotlivých obcí (reflektující počty obyvatel jednotlivých obvodů od cca 98 tis. po necelých 9 tis.). Aktivity spojené s vytvářením referenčních modelů ICT architektur v minulosti fakticky neprobíhaly s výjimkou krajů, které začaly s 1. etapou informatizace (základní) krajských úřadů, kdy byl vypracován tzv. typový projekt, který byl konkretizován pro jednotlivé kraje prostřednictvím realizačního projektu. Tato aktivita však nevycházela z business zadání (od potřeb výkonu agend veřejné správy), proto byla v roce 2002 zpracována Studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů, v rámci které již byl zpracován obecný funkční model systému kraje (předchůdce katalogu agend), který vycházel z provedené analýzy legislativních podmínek, definující oblastí, které musí být pokryty ICT, a specifikující požadavky na funkcionalitu včetně hlediska bezpečnosti. Tato studie (Ministerstvo vnitra, Logica CMG, 2002) zahrnovala nejen návrh aplikačního vybavení resp. požadovaných funkcionalit, ale i požadavky na datový obsah a návrhy pro technologickou a komunikační infrastrukturu. Fakticky tak popisovala ICT architekturu po jednotlivých vrstvách - vznikl tak první referenční model určitého segmentu. Bohužel doporučení daná touto studií proveditelnosti nebyla naplněna, tzv. systémový projekt již nebyl realizován, a tak kraje v rámci společných aktivit v rámci Asociace krajů ČR realizovaly alespoň vybrané typové aktivity prostřednictvím společných projektů (např. epusa, KEVIS, SDZA). Bohužel ani platná legislativa nepřispívá k tvorbě a aktualizaci ICT architektur, protože povinnosti dané OVM zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 529/2006 Sb. 4 jsou zcela nedostatečné a ani nejsou v podstatě kontrolované a vymahatelné. Tato platná právní úprava fakticky nechává na benevolenci příslušného OVM, co zařadí z pohledu aplikačního a technologického vybavení včetně stanovení bezpečnostních opatření a cílů kvality do svého strategického dokumentu a co nechá mimo jeho rámec, fakticky však bez vazby na nějaký standardizovaný katalog služeb. Určitá standardizace ICT v jednotlivých segmentech nastala díky vypisovaným výzvám v rámci Integrovaného operačního programu, kdy prostřednictvím dotačních pobídek byla realizována řada komponent s definovaným rozsahem a obsahem. Nejvýznamnější standardizace nastala opět u krajů, kdy v rámci výzev č. 8 Rozvoj služeb egovernmentu v krajích a č. 19 Krajské služby egovernmentu byly zpracovány typové projekty (typizovaný projektový záměr), čímž byly nastaveny parametry pro realizaci aktivit v oblastech: elektronická spisová služba, negarantované úložiště digitalizace a ukládání (digitální spisovna, repozitář, digitalizační jednotka) zpřístupnění digitálního obsahu z fondu paměťových institucí krajů datové sklady a nástroje Business Intelligence prostorové informace a služby (nástroje pro územně analytické podklady, účelová katastrální mapa, digitální technická mapa) ehealth (zpřístupnění zdravotnické dokumentace, výměna dat se systémy IZS, elektronizace procesů zdravotnických zařízení) 4 Vyhláška o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy) 74 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2014

5 Strategie, architektury a kompetence jako nástroj řízení ICT ve veřejné správě integrace (autorizace, identifikace a autentizace, integrace personálního systému s identitním a autorizačním systémem úřadu, integrace s Portálem veřejné správy a se základními registry, integrace s dalšími centrálními informačními systémy) technologická infrastruktura (síťová a serverová infrastruktura, datové centrum, zálohování, replikace dat a obnova provozu po výpadku) bezpečnost (management bezpečnostních informací a událostí, systémy pro prevenci a detekci průniku, nástroje pro zabezpečení rozhraní sítí a provozu aplikací včetně filtrace komunikace různých typů sítí, nástroje pro sběr a analýzu síťového provozu, Zabezpečení uživatelských sítí a přístupu, bezpečnostní dokumentace a politiky). V ostatních segmentech (ústřední orgány státní správy, statutární města, obce) byly výzvy pojaty volněji, specifikovaly pouze podporované aktivity a uznatelné výdaje bez stanovení jednoznačných požadavků na rozsah, obsah a kvalitu, výjimkou byla výzva č. 9, kdy prostřednictvím koncepčního dokumentu resp. specifické přílohy týkající se komunikační infrastruktury regionů a měst a konektivita byly tyto požadavky stanoveny. Nicméně i některé aktivity vytvořily referenční komponenty architektury (zejména se jednalo o legislativní požadavky), jako je např. integrace se základními registry 5, zavedení elektronické spisové služby 6, plošné zavedení kontaktních míst veřejné správy 7, anebo vytvořily centrální sdílené služby, např. základní registry. 2.3 Kompetence Správa ICT architektury vyžaduje kompetence, kterými příslušní pracovníci musí disponovat. Tyto kompetence musí být budovány v kontextu poskytovaných ICT služeb, které jsou k dispozici v kontextu poptávky (business zadání). Je tedy nutné disponovat kompetenčním modelem, který definuje požadavky na kompetence (včetně úrovně) ze strany poskytovaných ICT služeb a ty je nutné konfrontovat s kompetencemi dostupnými buď prostřednictvím zaměstnanců organizace, nebo partnery při stanovených parametrech včetně dostupnosti. Součástí požadavků na kompetence je rovněž požadavek na kapacitu, tzn. požadavek na jejich dobu a frekvenci využití. V současnosti v prostředí veřejné správy fakticky nedochází k řízení kompetencí v konfrontaci s požadavky na zajištění ICT služeb, což zpravidla souvisí nejen s neexistencí katalogu ICT služeb, ale také s neexistencí kompetenčního modelu organizace nebo alespoň zaměstnanců zajišťujících procesy a služby v oblasti ICT a informačního managementu. S tím úzce souvisí faktická absence reálného plánu 5 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 6 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění zákona č. 167/2012 Sb., vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, Národní standard pro elektronické systémy spisové služby. 7 Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

6 Tomáš Hrabík vzdělávání, tak jak jej např. vyžaduje zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Přestože tento zákon specifikuje rozsah průběžného vzdělávání na nejméně 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 let, zpravidla vzhledem k finanční poddimenzovanosti vzdělávání (náklady na vzdělávání v územní samosprávě se pohybují kolem 5 tis. ročně na úředníka) nejsou tyto plány adekvátně naplněny. Navíc pracovníci ICT útvaru nejsou vždy zařazeni jako úředníci. Určitou příležitost ke vzdělávání v programovém období představovaly vyhlášené výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (např. výzvy č. 38, 40, 53), nicméně nedošlo k naplnění potřeb ve smyslu vytvoření a propojení kompetenčního modelu a katalogu služeb ICT. 3. Možný koncept řešení egovernment je vnímám jako nástroj změn, který prostřednictvím informačních a komunikačních technologií umožňuje inovaci služeb veřejné správy a to tak, že služby jsou kvalitní, dostupné, realizovány a poskytovány s minimálními náklady. Aby se jím však egovernment opravdu stal, je třeba jej vnímat nikoli pouze jako elektronický, ale spíše jako 3E, tedy government: Hospodárný (Economy), znamenající obecně snahu vedoucí k minimalizaci vynaložených zdrojů, a to nejen finančních, ale také lidských a spotřeby majetku a materiálu. Účelný (Effectiveness), znamenající dělání správných věcí, tedy schopnost produkovat požadovaný užitek (efekt, účel, produkt), kdy hodnocení probíhá na výstupu, na úrovni výsledných produktů. Efektivní (Efficiency), znamenající optimální z hlediska poměru množství či kvality výsledných služeb a množství zdrojů vložených jejich realizace. Jedná se tedy o takové použití zdrojů, kterým je dosaženo maximálního objemu a kvality produktů. Zároveň musí být egovernment prospěšný všem cílovým skupinám, ať už na straně veřejné správy, tak na straně veřejnosti jako externích konzumentů služeb, a to za jednoznačně stanovených parametrů poskytování. Musí tedy zohledňovat minimálně požadavky na: Strategické řízení, kdy cílovou skupinou je vedení OVM příp. celého resortu, kdy jsou vyžadovány komplexní informace o zajišťovaných službách (agendách) v kontextu stanovených strategických cílů a jejich nákladů. Operativní řízení, kdy cílovou skupinou je vedení úřadu včetně vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů, vyžadující znalost týkající se kompetence řízené jednotky vůči poskytovaným službám s respektováním požadavků daných legislativou a vnitřních aktů řízení. Řízení ICT architektury ve smyslu umět definovat požadavky na aplikace, data a infrastrukturu v kontextu business požadavků (realizace výkonu agend) a disponovat znalostí potřeb konkrétních uživatelů těchto služeb. 76 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2014

7 Strategie, architektury a kompetence jako nástroj řízení ICT ve veřejné správě Zároveň musí být řízeny požadavky na ICT bezpečnost včetně správy oprávnění v kontextu vykonávaných agend/činností, kdy přidělování práv vychází z pracovních náplní, přičemž jejich tvorba je věcí personalistiky a vedoucích pracovníků věcně příslušných organizačních jednotek). Kvalitu poskytovaných služeb z pohledu externích konzumentů služeb (veřejnosti), kdy musí být k dispozici parametry kvality a dostupnosti těchto služeb v terminologii této cílové skupiny (řešení životních situací). Základem inovace je tedy poznání současného stavu a na základě analýzy potřeb je nutné provést návrh optimalizace (nejen na úrovni vykonávaných procesů), ale také na úrovni ICT architektury a kompetenčního modelu. Pro ICT architekturu je vhodné využít členění na jednotlivé vrstvy popisující procesy, obsah po stránce aplikační, technologii a infrastrukturu. V případě, že je celkový koncept vytvářen pro více než jednu organizační jednotku, resp. se jedná o složitější model typu kraj, resort nebo celá veřejná správa, je vhodné do modelu zahrnout i jednotlivé cílové skupiny (segmenty). V případě, že výskytů v rámci jednotlivého segmentu je více (typicky ústřední orgány státní správy, kraje, obce), je optimální vytvořit referenční modely pro jednotlivé segmenty, čímž se vytváří prostor pro standardizaci a možnosti využití sdílených služeb, viz např. (Ministerstvo vnitra, sdružení e2020, 2014). Při návrhu budoucího stavu je ideální postupovat od znalosti současného stavu a ten konfrontovat s požadavky definovanými prostřednictvím strategií, legislativy, ale také vyhodnocením provozních příp. bezpečnostních rizik. Je vhodné tedy do celkového konceptu zahrnout i systém řízení rizik, v případě veřejné správy se jedná o realizaci požadavků zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a metodických pomůcek Ministerstva financí 8. Tento zákon přímo ukládá vedoucím pracovníkům povinnost identifikovat rizika, provádět jejich ohodnocení, navrhovat opatření a informovat vedení, a to v kontextu vykonávaných činností (agend). Tyto referenční modely si následně jednotlivé OVM individualizují dle svých specifik. Na základě takto vytvořených individuálních modelů vzniká katalog ICT služeb podporující realizaci služeb příslušného OVM. Vzhledem ke skutečnosti, že ICT služby je potřeba poskytovat a dále rozvíjet, je zřejmé, že je nutné specifikovat požadavky na kompetence a kapacity pro jejich zajišťování. Identifikace těchto potřeb je nutné opět konfrontovat se současným stavem, tzn. s tím, co může ICT útvar nabídnout, čím disponuje. Rozdíl mezi požadovanými a disponibilními kompetencemi je vstupem pro strategickou úvahu o zajištění poskytování těchto ICT služeb, tzn. je vstupem pro rozhodování, které ICT služby je možné (ale také i nutné např. z pohledu strategie) zajišťovat vlastními kapacitami a které je možné zajišťovat externě formou outsourcingu. Zároveň je vstupem i pro úvahu, zda zajišťované služby nenabízet dalším subjektům s cílem rozprostřít investiční a provozní nároky mezi více klientů. 8 Metodická pomůcka k nastavení řídící kontroly podle COSO ERM se zaměřením na řízení rizik v orgánech státní správy. MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Praha, Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy (CHJ 6). MINISTERSTVO FINANCÍ ČR: Praha, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

8 Tomáš Hrabík Z výše uvedeného je zřejmé, že klíčové je provázání jednotlivých oblastí. Pro zasazení do celkového rámce je možné využít zobrazení prostřednictvím hexagonu veřejné správy, viz Obrázek 1. Obrázek 1: Provázanost jednotlivých komponent konceptu architektury prostřednictvím hexagonu veřejné správy (Zdroj: Hrabík, 2014) Zdroje pro naplnění tohoto komplexního systému představují globální výstupy z: Registru práv a povinností identifikující část 9 agend veřejné správy včetně dekompozice na činnosti s vazbou na legislativu, která by měla být v budoucnu nahrazena esbírkou, projektu Procesního modelování agend zaměřeného na detailní dekompozici agend s cílem jejich optimalizace a standardizace, projektu Efektivní tvorba a implementace vládních strategií v oblasti egovernmentu, zejména vytvořených referenčních ICT architektur pro jednotlivé segmenty. Tyto vstupy musí následně příslušný OVM individualizovat, tzn. doplnit agendy veřejné správy o další poskytované služby a tento katalog upravit podle lokálních specifik, upravit referenční model ICT architektury na individuální, k takto vytvořenému katalogu ICT služeb zmapovat požadavky na jejich zajištění (kompetenční, kapacitní), namapovat jednotlivé činnosti na konkrétní pracovní pozice v rámci organizační struktury, doplnit kompetence, identifikovat rizika současného stavu, navrhnout 9 Registr práv a povinností nepokrývá úplný rozsah činností zajišťovaných OVM (např. nejsou zohledněny podpůrné či řídící procesy jednotlivých organizací, úkoly vyplývající z usnesení vlády, mezinárodních smluv). 78 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2014

9 Strategie, architektury a kompetence jako nástroj řízení ICT ve veřejné správě opatření a ta transformovat do projektů. Po realizaci projektů následně provést aktualizaci celého modelu. Na úrovni státu by měl tento model existovat alespoň na úrovni propojení katalogu služeb veřejné správy s katalogem strategií (a Registru práv a povinností a esbírky) a referenčních modelů ICT architektur jednotlivých segmentů. 4. Možnosti realizace a financování Představený koncept je v souladu s cíli Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období , zejména: strategickým cílem 1: Modernizace veřejné správy a jeho specifickým cílem 1.1 Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů vybraných agend, strategickým cílem 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a jeho specifickým cílem 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu. Dále je plně v souladu s Operačním programem Zaměstnanost, kde je do prioritní osy č. 4 Efektivní veřejná správa alokováno 6% prostředků, tedy cca 3,5 mld. Kč, do čehož není započteno spolufinancování ze strany ČR. Tento program tak vytváří prostor pro implementaci výše uvedeného systému (modelu). 5. Shrnutí Celý koncept je navržen tak, aby posunul vnímání egovernmentu z roviny elektronizace veřejné správy do pozice komplexního nástroje pro inovaci služeb veřejné správy s cílem poskytovat služby kvalitně, s minimálními náklady a s maximální dostupností. Proto jsou v celkovém konceptu zohledněny oblasti strategického řízení, procesního řízení, řízení kvality, řízení rizik, řízení zdrojů (včetně kompetencí) a také řízení projektů jako transformačního mechanismu ze současného stavu k budoucímu. Koncept je navržen tak, aby bylo možné nalézt odpovědi na otázky: ČEHO chceme dosáhnout (tím co děláme)? Jaká je vazba na dlouhodobou strategii, cíle, záměry? CO vše se dělá? Na základě ČEHO (kterého zákona)? KDO to dělá a KDO za to ZODPOVÍDÁ? CO k tomu potřebujeme (aplikační podporu, kompetence)? Zároveň koncept vnímá jako zásadní pro vytvoření a správu ICT architektur business zadání - chceme-li jít cestou optimalizace nákladů a stanovení jednotné úrovně poskytování služeb, musíme jít cestou standardizace, a to standardizace agend. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/

10 Tomáš Hrabík Seznam literatury Asociace krajů České republiky, 2013: Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech (Digitální strategie krajů) [Online] Dostupné na: [staženo 28 ledna 2015] Hrabě P, 2010: Úloha služeb v rámci podnikové architektury (Enterprise Architecture), Systémová integrace 1/2010, str Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014: Operační program Zaměstnanost Verze červen [Online] Dostupné na: [staženo 28 ledna 2015] Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014: Dohoda o partnerství pro programové období 2014 až 2020 [Online] Dostupné na: 411d-99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf [staženo 28 ledna 2015] Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014: Integrovaný regionální operační program. Verze k [Online] Dostupné na: fondy.cz/getmedia/866fee e-a586-e7c8ea374ca8/pd-irop pdf?ext=.pdf [staženo 28 ledna 2015] Ministerstvo vnitra, Accenture Central Europe B.V., organizační složka, Metodika procesního modelování agend veřejné správy [Online] Dostupné na: [staženo 28 ledna 2015] Ministerstvo vnitra, Logica CMG, 2002: Studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů Ministerstvo vnitra, sdružení e2020, 2014: Efektivní tvorba a implementace vládních strategií v oblasti egovernmentu Ministerstvo vnitra, 2007: Strategie realizace Smart Administration v období [Online] Dostupné na: [staženo 28 ledna 2015] Ministerstvo vnitra, 2012: Analýza aktuálního stavu veřejné správy [Online] Dostupné na: [staženo 28 ledna 2015] Ministerstvo vnitra, Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období [Online] Dostupné na: [staženo 28 ledna 2015] Svaz měst a obcí, 2014: Digitální strategie pro rozvoj měst a obcí [Online] Dostupné na: [staženo 28 ledna 2015] Úřad vlády České republiky, 2014: Národní program reforem České republiky 2014 [Online] Dostupné na: pdf [staženo 28 ledna 2015] 80 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 4/2014

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstvo vnitra Roman Vrba ředitel Odbor egovernmentu Petr Kuchař ředitel Odbor hlavního

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

E-government 20:14 + Mgr. Jiří Zmatlík, náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy. Mikulov, září 2014

E-government 20:14 + Mgr. Jiří Zmatlík, náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy. Mikulov, září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík, náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy Mikulov, září 2014 vize CESTA na ISSS v Hradci Králové (duben 2014) představena náměstkem ministra vnitra JUDr. Jaroslavem

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí

3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- právní ochrana dětí Karta projektového okruhu 3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně- Číslo a název projektového okruhu: právní ochrana dětí Garant karty projektového okruhu: Spolupracující

Více

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 565 Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování 1.0 Úvod: strategické zakotvení a základní

Více

ISSS 2016. Národní architektura ehealth

ISSS 2016. Národní architektura ehealth ISSS 2016 Národní architektura ehealth Ing. Ji í Borej, CGEIT Koordinátor Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví České republiky Hradec Králové 4. dubna 2016 Agenda 1.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2013 České republiky Content Vize a cíle Strategie Hexagon veřejné správy Charakter

Více

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Tento výstup byl vytvořen v rámci realizace projektu Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI STUDIE PROVEDITELNOSTI A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŢÁDOSTI DLE VÝZVY Č. 08 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NA "ROZVOJ SLUŢEB EGOVERNMENTU V KRAJÍCH EGOVERNMENT

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky.

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky. Czech POINT Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT v prostředí CMS, stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na přenosu dat a základní bezpečnostní

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu...3 2

Více

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy

Koncepce budování informačních systémů veřejné správy NÁVRH Koncepce budování informačních systémů veřejné správy Obsah: Strana 1. Úvod 2 2. Problémy, cíle, podmínky a prostředky pro realizaci Koncepce.. 3 2.1. Problémy ISVS 3 2.2. Cíle ISVS. 3 2.3. Podmínky

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

Prioritní témata řešená v rámci Národní strategie elektronického zdravotnictví. Martin Zeman, Jiří Borej ehealth Day 2015 Brno 22.

Prioritní témata řešená v rámci Národní strategie elektronického zdravotnictví. Martin Zeman, Jiří Borej ehealth Day 2015 Brno 22. Prioritní témata řešená v rámci Národní strategie elektronického zdravotnictví Martin Zeman, Jiří Borej ehealth Day 2015 Brno 22. října 2015 Osnova Základní údaje Etapy tvorby strategie Dílčí výstupy Soustava

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Martin Tajtl Ministerstvo vnitra Odbor Hlavního architekta egovernmentu Obsah 1. Co se doposud povedlo 2. Připravovaná legislativa 3. Plány MV ČR

Více

JAK SE TAM DOSTANEME?

JAK SE TAM DOSTANEME? egovernment na MV Kam putujeme a jak to uděláme? Mgr. Jiří Kárník vedoucí oddělení procesního řízení a standardizace agend veřejné správy Odbor egovernmentu Ministerstvo vnitra ČR Tel.: 974 816 623 e-mail:

Více

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015

Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě. leden 2015 Budování a využívání cloudových služeb ve veřejné správě leden 2015 Agenda Koncept sdílených služeb Výhled využívání sdílených služeb ve veřejném sektoru Současná situace využívání sdílených služeb ve

Více

Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ.

Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ. Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration v rámci PO 1, PO 2 IOP a PO 4 OP LZZ Výstupy projektu Srpen 2009 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Úvod...3 3. Manažerské shrnutí...4

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth Motto: ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová Konference GI VS 2013, 27.- 28. květen 2013, Praha Obsah - Dohoda o spolupráci - Usnesení vlády

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Verze 3 k 15. 12. 2014 Obsah

Více

STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015

STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015 1 / 76 Verze: Datum vydání: 2.0 13. 10. 2010 STRATEGICKÉ PROGRAMY MV ČR STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY STRATEGIE SMART ADMINISTRATION

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EGOVERNMENTU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EGOVERNMENTU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ EGOVERNMENTU A KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 8. 9. 2015 Mikulov INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ

Více

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture

Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture Tomáš Hrabík, ICZ a. s. Konference Internet ve státní správě a samosprávě 5.4.2016 ALDIS, Hradec Králové Motivace Stupňující se požadavky na standardizaci

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler

JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler AGENDA Asseco Central Europe Komunikace s úřadem Tři klíčové oblasti Architektura resortního IS Shrnutí ASSECO CENTRAL EUROPE Představení společnosti

Více

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony 1 Informace k verzi PD IROP ze dne 28. 2. 2014 Programový dokument je zpracován v rozsahu šablony pro programový dokument, definované Metodickým pokynem pro přípravu

Více

Metodické postupy tvorby architektury

Metodické postupy tvorby architektury Metodické postupy tvorby architektury Název Metodické postupy tvorby architektury Datum zhotovení 14. 3. 2016 Zhotovitel KPMG Česká republika, s.r.o. Zpracoval za zhotovitele Tomáš Martinka Verze 2.1 Veřejná

Více

Únor 2010. Akronym (zkratka projektu) ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha IČ: 66002222 DIČ: CZ66002222

Únor 2010. Akronym (zkratka projektu) ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha IČ: 66002222 DIČ: CZ66002222 Identifikace dokumentu Název projektu Akronym (zkratka projektu) Žadatel Kontaktní osoba projektu Variantní studie proveditelnosti, včetně varianty nulové, CBA a vymezení optimálního řešení. Studie byla

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Bohdan Urban

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Bohdan Urban STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY 2014+ Mgr. Bohdan Urban Mikulov, 3.9.2013 Východiska Návrh koncepce reformy veřejné správy Usnesení vlády ČR ze dne 30. března 1999 č. 258 Koncepce

Více

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Rizika implementace rozvoje IS HMP Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Praha a okolí Kdo jsem, odkud přicházím, co vím o IS HMP Cíl: předcházení rizik rozvoje systému, v kontextu egovernment,

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 Tel.: 257 041 111 Fax: 257042609 IČO 00006947 V Praze dne 30. prosince 2015 Č. j.: MF- 57876/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou

Více

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889. Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb

Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889. Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889 Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Rekapitulace stávajícího stavu a

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23)

III. Systemizace. služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016. Strana 1 (celkem 23) III. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. 1. 2016 Strana 1 ( 23) OBSAH 1. ÚVOD 2. SYSTEMIZAČNÍ ÚDAJE 2.1. Služební a pracovní místa 2.2. Místa představených a vedoucích zaměstnanců

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Studie proveditelnosti Digitální mapa veřejné správy Příloha žádosti č.1 Integrovaný operační program Výzva číslo 08 Rozvoj služeb egovernmentu v krajích Část II. Digitální mapa veřejné správy Obsah 1.

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

Jsme sdílní. Ing. Miroslav Tůma, Ph.D. vrchní ředitel sekce provozu ICT, MV ČR 12. června 2014, Boskovice

Jsme sdílní. Ing. Miroslav Tůma, Ph.D. vrchní ředitel sekce provozu ICT, MV ČR 12. června 2014, Boskovice Sdílená infrastruktura a sdílené služby v portfoliu MV ČR Kdy a za jakých podmínek využije samospráva konkrétní projekty MV ČR? Ing. Miroslav Tůma, Ph.D. vrchní ředitel sekce provozu ICT, MV ČR 12. června

Více

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU Strukturální fondy EU Unikátní příležitost pro rozvoj egovernmentu v České republice Jan Hřídel Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Kapacity a myšlenky: Telefónica O2 jako partner projektů

Více

ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO-BAVORSKÉM REGIONU

ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO-BAVORSKÉM REGIONU ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO-BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-BAYERISCHEN

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Státní informační politika na Slovensku

Státní informační politika na Slovensku Státní informační politika na Slovensku Seminární práce do předmětu KGI/SIPOL Pavel Folta, Miroslav Válek Olomouc 2010 Úvod Slovensko je jedna ze zemí bývalého východního bloku, kde byly přísně střeženy

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci. IOP Integrovaný operační program

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci. IOP Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu NA ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V KRAJÍCH 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN NOK ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů

Implementace egovernment do měst a obcí. Josef Beneš. Úspěšné řízení úspěšných projektů Implementace egovernment do měst a obcí Josef Beneš Úspěšné řízení úspěšných projektů Co řeší egovernment? Reálnou potřebu veřejné správy Všechny stupně veřejné správy včetně organizací Prioritní osy -

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

1. Aplikační architektura

1. Aplikační architektura 1. Aplikační architektura Kapitola popisuje s použitím typové architektury požadavky na architekturu aplikace. Cílem standardizace v této oblasti je optimalizace využití zdrojů, snížení nákladů na provoz

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PRO ROK 2016 Tato aktualizace plně vychází z Dlouhodobého záměru strategie rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě 2016 2020 a rozpracovává

Více

QUO VADIS GEOINFORMATIKO?

QUO VADIS GEOINFORMATIKO? QUO VADIS GEOINFORMATIKO? Renáta Horáková MV ČR Odbor egovernmentu GEOINFOSTRATEGIE V POLOČASE CO SE UDĚLALO CO DĚLÁME DNES CO BUDE V ROCE 2020 GEOINFOSTRATEGIE Současný stav (východiska, informační systémy,

Více

Rozvoj informační společnosti v centrální i územní veřejné správě IOP

Rozvoj informační společnosti v centrální i územní veřejné správě IOP Konference Městský rok Informatiky Pardubice 7. 6. 2007 Rozvoj informační společnosti v centrální i územní veřejné správě IOP Bc.. Jiří Paulů Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT v podnicích Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT v

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Seminář ČSSI 3.12.2010, VŠE Praha Pavel Sládek, ČEZ ICT Services, Skupina ČEZ O Skupině ČEZ Skupina ČEZ v číslech (výroční zpráva 2009) Celkem 185 společností

Více

Věstník vlády OBSAH. Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2014 č. 681 o Národním dokumentu k územní dimenzi

Věstník vlády OBSAH. Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2014 č. 681 o Národním dokumentu k územní dimenzi Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 22. září 2014 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2014 č. 585 k postupu při procesním modelování agend a tvorby standardů

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k 10.9.2015)

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 (k 10.9.2015) Harmonogram výzev pro IROP na rok 06 (k 0.9.05) Číslo Název Identifikace Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Alokace plánové (podpora) zahájení Vybrané úseky silnic II. a III. třídy.: Zvýšení regionální

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí III.

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí III. Akční plán České republiky III. I. Úvodem Akční plán České republiky O připojení k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí rozhodla vláda České republiky svým usnesením ze dne 14. září

Více

Pravidla a seznam zadavatelů. systému sdruženého nákupu. statutárního města Ostrava

Pravidla a seznam zadavatelů. systému sdruženého nákupu. statutárního města Ostrava Pravidla a seznam zadavatelů systému sdruženého nákupu statutárního města Ostrava Str. 2 Pravidla systému sdruženého nákupu statutárního města Ostrava Ostrava, srpen 2012 Zpracoval: Odbor financí a rozpočtu

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Dotační možnosti pro obce a města

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Dotační možnosti pro obce a města Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů LIDÉ Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony INFRASTRUKTURA I N T E G R O V A N Ý R E G I O N

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Návrh nového systému elektronických tržišť veřejné správy. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Lukáš Papula Odbor veřejného investování

Návrh nového systému elektronických tržišť veřejné správy. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Lukáš Papula Odbor veřejného investování Návrh nového systému elektronických tržišť veřejné správy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Lukáš Papula Odbor veřejného investování Implementační plán Etapa 1 povinnost bude uložena na základě usnesení

Více

Stavíme informační systém

Stavíme informační systém Stavíme informační systém Best practices postupů při pořizování informačních systémů vytvořený pracovní skupinou ICT Unie a RV KIS Aktuální stav IT projekty nejsou v čase a rozpočtu Poskytují jiný rozsah

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 26. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 26. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 26. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu egovernment I. Přehled změn ke 2. březnu 2017

Více

Grantová schémata / dotační tituly IROP

Grantová schémata / dotační tituly IROP Konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" Téma příspěvku: Grantová schémata / dotační tituly IROP 20. listopadu 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice Integrovaný regionální

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více