Průběh čerpání strukturálních fondů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběh čerpání strukturálních fondů"

Transkript

1 Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou koordinaci řízení všech operačních programů podporujících rozvoj území České republiky mimo hlavní město Prahu. Nese celkovou odpovědnost za efektivitu, racionální řízení pomoci poskytované ČR ze strukturálních fondů a odpovídá tak za téměř 1,5 miliardy EUR, které má ČR k dispozici pro roky Jednotné programové dokumenty pro Cíl 2 a Cíl 3 regionu soudržnosti Praha jsou programy, které umožňují čerpat Hlavnímu městu finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Průběh čerpání strukturálních fondů Níže uvedené tabulky poskytují přehled nejdůležitějších údajů o postupu čerpání prostředků strukturálních fondů známých v období do Byly sestaveny na základě údajů poskytnutých řídicími orgány jednotlivých operačních programů: Společný regionální operační program OP Průmysl a podnikání OP Rozvoj lidských zdrojů OP Infrastruktura OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Vývoj realizace programů Cíle 1 uvádí následující tabulka: Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství Vývoj realizace programů Cíle 1 v roce v mil. Kč (příspěvek Společenství) měsíc schválené uskutečněné autorizované smlouvy prostředky výdaje výdaje vyčerpáno leden , , , , ,4 únor , , , , ,9 březen , , , , ,5 duben , , , , ,3 květen , , , , ,5 červen , , , , ,4 červenec , , , , ,8 srpen , , , , ,7 září , , , , ,6 říjen , , , , ,1 listopad , , , , ,4 Shrnutí: prostředků, o jejichž proplacení ČR žádala Evropskou komisi k slouží jako podklad pro zhodnocení pravidla plnění N+2, v souladu s čl. 31 nařízení č. 1260/1999. K těmto žádostem je možné pro účely pravidla N+2 přičíst ještě zálohovou platbu, která byla již poukázána Evropskou komisí ČR v roce Při započítání zálohové platby bylo pravidlo N+2 dodrženo v rámci OP Průmysl a podnikání, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a OP Infrastruktura.

2 V rámci platebních toků v ČR bylo vyčerpáno po jednotlivých programech a fondech (druhý údaj je procentuálním vyjádřením vzhledem k alokaci 2004): Cíl 1 Program Vyčerpáno Poměr k alokaci 2004 SROP (ERD) 3116,1 116,2% SROP (ESF) 145,4 46,7 % OP RLZ (ESF) 846,1 41,0% OP PP (ERDF) 1879,8 128,3% OP Infrastruktura (ERDF) 2440,1 153,8% OP RVMZ (EAGGF) 1372,5 128,0% OP RVMZ (FIFG) 18,1 18,0% JPD 2 (ERDF) 426,6 66,4% JPD 3 (ESF) 189,2 34,7% Analýza: Programy realizované v rámci strukturální politiky se z časového hlediska nacházejí v třetím roce implementace. Jednotlivá opatření, ze kterých jsou programy složeny, mají přitom zřetelně různorodou strukturu, ovlivňující jejich realizaci. Jejich charakter odráží druh poskytované podpory a její věcné zaměření, které se promítá také do implementační struktury. Přesto dovolují srovnání některých vybraných parametrů. Následující údaje představují proto ty finanční a věcné ukazatele, pomocí nichž lze získat ucelený pohled na oblast pokrytou RPS a jednotnými programovými dokumenty. V návaznosti na postup prací při realizaci byly vyčerpány k 30. listopadu další prostředky ze strukturálních fondů, jejichž celkový objem se pohybuje na úrovni cca 9917,4 mil. Kč (Cíl 1). O postupu realizace programů však svědčí úroveň výdajů uskutečněných konečnými příjemci či konečnými uživateli při realizaci již schválených v rámci mnoha opatření. Vzhledem k tomu, že mechanismus finančních toků počítá dosud v zásadě se zpětným proplácením, hraje tento objem významnou roli, protože tyto skutečně vynaložené prostředky mohou být po autorizaci proplaceny ze strukturálních fondů Platebním orgánem (MF ČR). Tento objem již přesáhl 100 % alokace 2004 a stále roste významným tempem. Po certifikaci těchto výdajů v ČR budou následně zasílány žádosti o platbu EK. V tomto dokumentu je od ledna zaveden u finančních tabulek sloupec uskutečněné výdaje autorizované Řídícím orgánem. Jedná se o finanční částky žádostí o platbu, jež byly zkontrolovány a tedy autorizovány řídícím orgánem (tyto žádosti jsou připraveny k odeslání na Platební jednotku). Porovnání s předchozím údajem (žádostmi o platbu předloženými KP) umožňuje sledovat náročnost administrace platby a časový úsek mezi podáním žádosti o platbu KP a jejím schválením řídícím orgánem. Hodnota autorizovaných výdajů v měsíci listopadu činila cca 10981,0 mil. Kč, což představuje cca více než 124 % alokace roku Čerpáno je ze všech čtyř strukturálních fondů pro programovací období končící : Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu. Z pohledu Rámce podpory Společenství relativně nejúspěšněji probíhá realizace jeho prioritních os I (Průmysl a podnikání), II (rozvoj dopravní infrastruktury), IV (Ochrana a zkvalitňování životního prostředí) a V (Zemědělství). V konečné fázi však tuto úspěšnost bude třeba měřit zejména naplňováním stanovených indikátorů. Finanční ukazatele podávají základní přehled o finančním průběhu realizace podpor spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Z širšího pohledu je však nutné se zaměřit na to, nakolik realizované aktivity přispívají k naplňování cílů stanovených v jednotlivých programech. Tyto cíle jsou na úrovni Rámce podpory Společenství stanoveny jako specifické cíle a na úrovni programů se pak jedná o cíle podle opatření, priorit a programů. Již v průběhu realizace je možné sledovat některé ukazatele, pomocí nichž lze charakterizovat úspěšnost monitorovaných aktivit. Těmito ukazateli jsou s ohledem na danou fázi realizace ukazatele výstupů a v některých případech výsledků, jejichž agregované hodnoty za na úrovni opatření či priorit slouží k posouzení průběhu realizace. V závislosti na jednotlivých opatřeních je v rámci operačních programů uplatňován buď systém kolových nebo kontinuálních výzev. Podle harmonogramu výzev se řídí také od nich se odvíjející projektový cyklus a tedy i rychlost implementace. Obecně však časová náročnost implementace závisí mnohem více na souběhu české a evropské legislativy v procesu administrace, kdy dodatečné požadavky jen

3 paralelně kopírují ty, které již byly jednou stanoveny. To může ovlivnit i rychlost dalšího čerpání prostředků v závislosti na způsobu administrace jednotlivých opatření a typech. Celkově schválené v programech Cíle 1 již pokrývají celkovou alokaci 2004-, přepočítanou na CzK aktuálním kurzem, hodnoty uzavřených smluv se pohybují na úrovni 87 % této alokace. Oproti původnímu přepočtu alokace vznikl kurzovým vývojem rozdíl v reálné výši alokace, kterou je třeba závazkovat a vyčerpat. Realizace několika málo opatření je stále zpožděna nebo z jiných důvodů neexistuje dosud úplný zásobník vybraných pokrývajících alokaci 2004 na toto opatření. To může mít vliv z hlediska uplatnění pravidla N+2 v případě, že jde o opatření vícefondových programů (opatření FIFG u OPRVMZ, ESF opatření ve SROP). Je rovněž nutné zdůraznit, že v roce 2007 bude pravidlo N+2 uplatněno vůči alokaci Jak je patrné z tabulky uvedené, z hlediska dodržení pravidla N+2 pro alokaci roku 2004 je možné konstatovat, že objem prostředků refundovaných ze strukturálních fondů v listopadu dále rostl, takže tyto již přesáhly cca 100 % alokace pro rok 2004 (celkem za Cíl 1). SROP: V průběhu měsíce listopadu došlo k téměř skokovému nárůstu objemu předkládaných žádostí o platbu i v jejich proplácení konečným příjemcům. Úroveň uskutečněných výdajů k již přesáhla alokaci 2004 činila téměř 40% celkové alokace pro tento program. Z hlediska finančních indikátorů se nejlépe vyvíjí realizace opatření 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 a 4.2 (v rámci individuálních ). Zájem žadatelů jinak buď odpovídá alokované částce pro období nebo ji převyšuje u všech opatření, s výjimkou opatření 5.1. a 5.2 (TP SROP a TP RPS). OP RLZ: Systémové a národní, které představují významnou součást (necelých 50% alokace) OP RLZ, jsou postupně podávány a schvalovány. Jedná se o velké, kde jsou realizována velká výběrová řízení podle zákona 40/2004 Sb., resp. 137/ Sb. o veřejných zakázkách. Přestože je již schválenými pokryta celá alokace let (po započítání kursového rozdílu), vznikly u všech typů založených na principu partnerství těžkosti v oblasti výkladu zákona o veřejné podpoře a následně obtíže v rámci finančních toků v OP RLZ. I přes nedostatečnou personální kapacitu probíhá administrace programu standardním způsobem. Odpovídající časový harmonogram podávání hodnocení, schvalování a realizace je v současné době zajištěn. Nejnaléhavější je stále situace u systémových v opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti. Největší finanční objem podaných žádostí o platbu připadá na opatření 3.1, které spolu s opatřením 3.2 spadá do gesce Ministerstva školství, a dále 2.3 (60%). S výjimkou technické pomoci (opatření 5.2) se uskutečněné výdaje u ostatních opatření v listopadu pohybovaly v rozmezí 0 až 40% alokace V součtu dosahují takto uskutečněné výdaje cca 44 % alokace 2004 pro celý program, což představuje asi 7% nárůst oproti předchozímu měsíci. Bude proto nutné započítat pro splnění pravidla N+2 jistou část zálohové platby, kterou EK tomuto programu již poukázala. OP PP: Příjem žádostí o dotace v rámci OPPP byl dnem ukončen, aby Rozhodnutí o dotaci bylo vydáno nejpozději do Značný je zájem žadatelů o opatření 1.2 Reality, kde byly přijaty žádosti o podporu v hodnotě 3931,0 mil. Kč (příspěvek Společenství). Největší zájem žadatelé projevují o opatření vztahující se k podpoře malého a středního podnikání, kde bylo v rámci opatření 2.1 přijato celkem 3607 žádostí o podporu v celkové výši 4649,3 mil. Kč (pouze příspěvek Společenství). V rámci tohoto opatření byly podány žádosti o platbu v celkové výši cca 1550,5 mil. Kč (pouze část ERDF). U OP Infrastruktura se přijímají na celou alokaci 2004-, v prioritách 1 a 2 jsou vydávána rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro většinu opatření OP Infrastruktura je charakteristický výrazný převis finančních nároků žadatelů nad stanovenou alokací na celé programové období. V rámci celého OP Infrastruktura je schválenými pokryta alokace pro rok Z hlediska čerpání prostředků ERDF jsou v procentuálním vyjádření k celkové alokaci nejúspěšnější opatření 1.3, 2.1 a 3.2, v objemu absolutních částek potom opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů s žádostmi o proplacení ve výši 506,5 mil. Kč, opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství s žádostmi o platbu ve výši 1453,8 mil. Kč a rovněž opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy, kde uskutečněné výdaje činí 380,1 mil. Kč.

4 OP RVMZ: V rámci opatření 2.2 stále zůstává prostor pro nové. Čerpáno je především v rámci opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku a zemědělských podniků ve výši cca 846,8 mil. Kč a 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí. Celkem je vyčerpáno 1390,6 mil. Kč, tj. 29 % alokace JPD 2: ke konci listopadu činil nejdůležitější ukazatel částky uskutečněných výdajů 642,3 mil. Kč. což představuje téměř 100 % alokace Vzhledem k výraznému meziměsíčnímu pokroku v evidovaných výdajích a jejich administraci bude splněno pravidlo N+2 ke konci roku v závislosti na postupu realizace dalších velkých a zejména na rychlosti procesu autorizace a certifikace plateb. Dále probíhá administrace v 5. výzvě. V případě JPD 3 finanční objem podaných projektových žádostí přesahuje s výjimkou opatření TP a opatření 1.1 alokaci let Čerpáno je sice v rámci všech priorit, na konci listopadu však činily uskutečněné výdaje celkem jen 224,4 mil. Kč, což představuje 41 % alokace roku Úsilí řídicího orgánu programu se soustředí na splnění pravidla N+2 nebo na minimalizaci případné ztráty prostředků. uzavřených smluv činí 1506,7 mil. Kč a přesahuje tak alokaci let 2004 a Níže uvedené tabulky jsou členěny do kapitol podle jednotlivých programů, k Za každý OP/JPD jsou nejprve uvedeny finanční údaje o schválených alokacích pro roky a finančních nárocích v podaných projektových žádostech 1 a v úspěšných projektech, resp. o čerpání prostředků (tabulky A). Tyto údaje se týkají prostředků strukturálních fondů EU, nikoli prostředků ČR určených ke spolufinancování. V druhé části vždy následují přehledy vyhlášených výzev k předkládání, počtu podaných projektových žádostí, schválených a, u nichž byla uzavřena smlouva (tabulky B). 1 V některých případech jsou žádosti žadateli staženy. U opatření, kterých se to týká, se proto hodnota oproti minulému měsíci snížila o tyto žádosti. V případě OP RLZ nejsou uváděny částky určené na jednotlivé výzvy, ale údaje o žádostech. U některých došlo ke krácení způsobilých výdajů, proto mohou částky klesat

5 Společný regionální operační program A. Finanční část (Pod-) opatření Přidělená částka Celková požadovaných prostředků na základě přijatých žádostí o (mil. prostředků schválené Prostředky kryté smlouvou Uskutečněné výdaje na Uskutečněné výdaje na Autorizované ŘO Vyčerpané prostředky (mil. číslo Název Rozvoj regionální 4 827, , ,7 4100,0 4100,0 1497,3 1175,1 dopravní infrastruktury Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech 2.2 Rozvoj informačních 715, ,2 766,2 562,7 304,7 194,0 169,2 a komunikačních technologií v regionech 2.3 Regenerace a 715, ,9 753,1 727,8 419,4 193,1 170,0 revitalizace vybraných měst 3.1 Infrastruktura pro 1 430, , ,3 1307,2 861,5 607,2 520,1 rozvoj lidských zdrojů 3.3 Posílení kapacity 322,0 377,0 329,3 329,3 93,1 35,5 30,9 místních a regionálních orgánů Rozvoj služeb pro CR 873,7 712,6 321,8 788,5 245,1 178,6 178, Rozvoj infrastruktury pro CR Podpora místní infrastruktury CR 5.1 Technická pomoc pro SROP 5.2 Technická pomoc pro RPS 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech Rozvoj regionální dopravní infrastruktury 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu Podpora nadregionální infrastruktury CR Podpora místní infrastruktury CR 2 560, , ,9 1795,1 1137,9 787,3 630,0 213,5 183,0 142,5 90,6 45,4 34,8 37,3 161,6 126,3 56,9 57,2 43,9 38,5 38,6 GRANTOVÁ SCHÉMATA 1 434,1 3155,7 1451,5 1451,5 428,5 233,3 197,2 4827,9*) 313,5 111,1 ** ** ** ** 1 180,0 1770,0 867,4 1100,6 153,5 132,8 114,5 873,7*) 822,7 399,9 ** ** ** ** 2560,2*) 4 319,7 1037,2 ** ** ** ** Celkem za SROP , , , , , , ,50 *) alokace neodpovídá objemu GS, ale celkové částce na opatření podle programového dodatku, alokace přepočtena kurzem 31,77 Kč/Euro (kurz ke dni schválení programu). pozn: dle informací ŘO je ŘO SROP používán kurz 32, 555 Kč; pokud bude použit nižší, dochází k pření objemu schválených nad alokaci pro opatření

6 **) smluv/uskutečněných výdajů/čerpání je započítán u opatření B. Výzvy za roky v rámci jednotlivých (pod)opatření (včetně akcí podaných v rámci GS) číslo (Pod)opatření název vyhlášenýc h výzev za roky podanýc h žádostí schválených s uzavřeno u smlouvou proplacených Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Posílení kapacity místních a regionálních zdrojů Rozvoj služeb pro CR Podpora nadregionální infrastruktury CR Podpora místní infrastruktury CR Technická pomoc pro SROP Technická pomoc pro RPS GRANTOVÁ SCHÉMATA 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech 3 (GS) Rozvoj regionální dopravní infrastruktury 3 (GS) Podpora sociální integrace v regionech 3 (GS) Podpora regionálních a místních služeb 3 (GS) cestovního ruchu Podpora nadregionální infrastruktury CR 1 (GS) Podpora místní infrastruktury CR 3 (GS) Celkem za SROP Operační program Rozvoj lidských zdrojů (Pod)opatření SP/NP číslo název 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Přidělená částka zdrojů (alokace) pro roky Celková požadovaných prostředků na opatření na základě přijatých žádostí o (mil. prostředků schválené / grantové Prostředky kryté smlouvou Uskuteč něné výdaje Uskutečněné výdaje na autorizované ŘO Vyčerpané prostředky ,8 1501, ,9 2236,5 155,3 155,1 136,3 536,4 543,5 518,7 518, ,3 344,4 344,4 915,3 117,4 117,4 115,3 1750,7 789,8 789, ,4 345,9 325,1 322,6 1108,8 423,2 423,2 862,4 39,1 36,2 33,5

7 4.1 Zní adaptability 933,7 23,2 23,2 821,7 55,7 53,5 45,2 zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 4.2 Specifické vzdělávání -GS 680,8 144,3 134,7 525,0 50,3 50,3 44,9 5.1 Podpora řízení, 219,8 143,6 112,5 112,5 14,5 14,5 14,5 implementace,monitorování a kontroly operací OP RLZ 5.2 Ostatní oprávněné činnosti 266,5 229,4 220,7 220,7 62,0 62,0 60,6 GRANTOVÁ SCHÉMATA 1.1 Posílení aktivní politiky 2742,8* 3 891,0 1054,3 ** ** ** - zaměstnanosti 2.1 Integrace specifických 1021,3* 2 453,7 748,3 ** ** ** - skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 2.2 Rovné příležitosti pro muže 243,2 815,9 139,3 138,9 3,9 3,9 - a ženy na trhu práce 2.3 Posílení kapacity 101,9 226,1 101,5 97,5 21,0 21,0 15,8 poskytovatelů sociálních služeb 3.1 Zkvalitňování vzdělávání 1750,7* 2 869,1 779,8 ** ** ** ** ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání 3.2 Podpora terciálního 583, ,7 647,9 477,5 57,4 57,4 57,4 vzdělávání, výzkumu a vývoje 3.3 Rozvoj dalšího profesního 1108,8* 2 284,2 635,2 ** ** ** ** vzdělávání 4.1 Zní adaptability 933,7* 3 866,8 909,7 ** ** ** ** zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 4.2 Specifické vzdělávání 680,8* 1 437,70 568,0 ** ** ** ** Celkem za OP RLZ , ,4 9503,1 6926,7 922,5 896,4 846,1 *) alokace neodpovídá objemu GS, ale celkové částce na opatření podle programového dodatku, alokace je přepočtena kurzem 31,96 Kč/Euro. **) smluv/uskutečněných výdajů/čerpání je započítán u opatření B. Výzvy za roky v rámci jednotlivých (pod)opatření číslo Opatření SP/NP vyhlášený ch výzev za roky podaných žádostí schválený ch s uzavřenou smlouvou proplacený ch 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 2.2 Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Zní adaptability zaměstnavatelů a

8 zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora - konkurenceschopnosti 4.2 Specifické vzdělávání Podpora řízení, implementace, monitorování a kontrola operací Op RLZ Ostatní oprávněné činnosti GRANTOVÁ SCHÉMATA 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 2.2 Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve 1 vzdělávání 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Zní adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 4.2 Specifické vzdělávání Celkem za OP RLZ Operační program Průmysl a podnikání A. Finanční část (pod-) Opatření/program Přidělená částka zdrojů (alokace) pro roky ** Celková požadovaných prostředků na opatření na základě přijatých žádostí o (mil. *) prostředků schválené *) Prostředky , u nichž bylo vydáno rozhodnutí Uskutečně né výdaje KP (mil. Uskutečn ěné výdaje KP Autorizo vané ŘO Vyčerpan é prostředk y číslo název 1.1 Prosperita 1326, , , ,5 12,0 12,0 12,0 1.2 Reality 2144, , ,6 887,7 96,2 96,2 94,2 1.3 Školící střediska 259,0 392,3 237,5 141,7 7,7 7,7 6,9 1.4 Registr poradců 104,6 93,3 93,3 93,3 0,2 0, Czech Trade 95,3 85,1 85,1 85,1 23,8 23,8 23,8 1.4 Klastry 214,4 295,1 55,3 52,8 3,7 3,7 1,6 Celkem Rozvoj informačních a 414,4 473,5 233,7 231,2 27,8 27,8 25,5 1.4 poradenských služeb 2.1 Start 200,15 197,0 165,9 179,0 179,0 179,0 179,0 2.1 Kredit 786, ,9 778,9 743,6 743,6 743,6 743,6 2.1 Rozvoj I 883, ,9 545,1 817,0 609,8 609,8 584,2 2.1 Rozvoj II 582,3 287,0 2.1 Marketing 238,3 268,2 220,3 148,8 18,1 18,1 16,5 Celkem 2.1 Zakládání a rozvoj MSP 2108, , , , , , ,3

9 2.2 Inovace 1147, ,8 999,0 765,3 101,1 101,1 88,6 2.3 Úspory energie 166,8 147,7 83,5 73,8 4,7 4,7 4,7 2.3 Obnovitelné zdroje 390, ,7 502,3 343,3 62,4 62,4 62,4 energie Celkem Snižování energetické 557, ,4 585,8 417,1 67,1 67,1 67,1 2.3 náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie 3.1 TP při řízení a 165,7 147,9 147,9 147,9 16,7 16,7 16,7 implementaci programu 3.2 Ostatní 165,7 147,9 147,9 147,9 45,5 45,5 45,5 Celkem za OP PP 8287, ,9 6793,9 5641,6 1924,6 1924,6 1879,8 *) delší mohou překračovat alokaci **) u OPPP došlo k přesunu u některých alokací, alokace u všech opatření jsou přepočítány kurzem 31,77 Kč

10 B. Výzvy za roky v rámci jednotlivých (pod)opatření (Pod)opatření / program vyhlášených výzev za roky podanýc h žádostí schválen ých *) s vydaným rozhodnutím *) proplacenýc h *) číslo název 1.1 Prosperita uzavřen Reality Školící střediska Registr poradců Czech Trade Klastry Celkem 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb 2.1 Start Kredit Rozvoj I Rozvoj II Marketing Celkem 2.1 Zakládání a rozvoj MSP Inovace Úspory energie Obnovitelné zdroje energie Celkem 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie TP při řízení a implementaci programu 3.2 Ostatní Celkem za OP PP *) jde o individuální schválené konečných uživatelů Operační program Infrastruktura A. Finanční část Opatření/priorita číslo název 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů 1.2 Výstavba a modernizace silnic I.třídy 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu Přidělená částka zdrojů (alokace) pro roky Celková požadovaný ch prostředků na opatření na základě přijatých žádostí o podporu prostředků na schválené Prostředky kryté smlouvou Uskutečněn é výdaje KP na Uskutečněn é výdaje KP na (mil. Autorizova né ŘO Vyčerpané prostředky na ,9 1245,5 1005,1 1005,1 506,5 443,6 443,6 1068,3 1945,6 966,0 966,0 380,1 341,2 341,2 133,5 219,7 133,5 127,6 127,6 125,5 113,9

11 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí 2.2 Podpora kombinované dopravy 267,1 389,6 184,8 184,8 84,1 84,1 84,1 94,3 162,2 94,3 34,9 34,4 34,4 34,4 235,7 152,4 56,7 56, Podpora zavádění 94,3 174,6 74, alternativních paliv 2.4 Studijní a výzkumné 71,7 21,9 16,4 3,6 3,6 0,8 k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy 47,1 3.1 Obnova 412,8 1774,6 372,5 140,9 89,2 57,6 57,0 environmentálních funkcí území 3.2 Zlepšování 2383, , ,1 1779,6 1453,8 1277,3 1231,5 infrastruktury ve vodním hospodářství 3.3 Zlepšování 680,7 2026,6 615,7 413,7 287,6 170,4 158,4 infrastruktury ochrany ovzduší 3.4 Nakládání s odpady a 1037,5 2157,9 927,7 354,3 189,6 51,6 51,0 odstraňování starých zátěží 4.1 Technická pomoc při 103,2 42,2 37,3 35,9 13,2 11,5 11,5 řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura 4.2 Ostatní výdaje 67,2 63,4 50,8 44,8 21,3 13,3 13,3 technické pomoci OP Infrastruktura Celkem za OP Infrastruktura 7826, ,8 6868,3 5160,7 3191,0 2614,1 2540,4 alokace přepočtena kurzem 31,77 Kč B. Výzvy za roky v rámci jednotlivých (pod)opatření Opatření/priorita číslo název vyhlášení ve výzvách za roky podanýc h žádostí schválených, u nichž byla uzavřena smlouva proplacených 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů 1.2 Výstavba a modernizace silnic I.třídy Modernizace civilních letišť nadregionálního významu 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí 2.2 Podpora kombinované dopravy Podpora zavádění alternativních paliv Studijní a výzkumné k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy 3.1 Obnova environmentálních funkcí území Zlepšování infrastruktury ve vodním

12 hospodářství 3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží 4.1 Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura 4.2 Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura Celkem za OP Infrastruktura číslo A. Finanční část (Pod-)opatření název 1.1 Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků 1.2 Zlepšování zpracování zemědělských produktů a jejich marketing Přidělená částka zdrojů (alokace) pro roky OP rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Celková požadovaných prostředků na opatření na základě přijatých žádostí o (mil. prostředků schválené prostředků na, u nichž žadatelé převzali podmínky Uskutečněné výdaje KP na Uskutečněné výdaje na Autorizované ŘO Vyčerpané prostředky z alokace ,9 3589,3 2451,7 2326,8 1099,0 943,3 846,8 320,1 478,6 294,2 272,7 112,9 74,4 59,8 1.3 Lesní hospodářství 289,6 267,0 217,0 231,1 83,8 47,8 43,4 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 2087,1 2723,8 1985,7 1869,5 697,2 519,1 419,7 2.2 Odborné vzdělávání 36,1 15,1 12,9 12,8 4,7 4,7-2.3 Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství 222,3 129,0 114,1 80,4 31,0 20,8 18,1 3.1 Technická pomoc 96,7 9,4 9,4 8,1 7,5 4,7 2,8 Celkem za OP RVMZ 5 557,8 7212, ,4 2036,1 1614,8 1390,6

13 kurz pro přepočet alokace 31,96 Kč B. Výzvy za roky v rámci jednotlivých (pod)opatření (Pod-) opatření vyhlášených výzev za roky podanýc h žádostí schválených, u nichž byly převzaty podmínky proplacených číslo název 1.1 Investice do zemědělského majetku Zlepšování zpracování zemědělských produktů a jejich marketing 1.3 Lesní hospodářství Posílení přizpůsobivosti a rozvoje 7 (kromě venkovských oblastí 2.1.4) 2.2 Odborné vzdělávání kontinuálně Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství 3.1 Technická pomoc kontinuálně Celkem za OP RVMZ

14 Jednotný programový dokument Cíl 2, Praha A. Finanční část 2 Opatření Přidělená částka zdrojů (alokace) pro roky Celková požadovaných prostředků na opatření na základě přijatých žádostí o (mil. prostředk ů schválené prostředků kryté smlouvou Uskutečněn é výdaje KP (mil. Uskutečněn é výdaje na Autorizovan é ŘO Vyčerpan é prostředk y z alokace čísl název o 1.1 Dopravní systémy na podporující přeměnu městského prostředí 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích 2.1 Zní kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu 675,3 1137,9 512,5 512,5 313,8 264,8 264,8 596,2 1095,3 408,9 393,2 103,8 52,7 33,1 432,0 776,7 395,5 378,6 154,2 137,6 114,9 219,7 331,7 144,9 73,0 26,6 1,8 1, Příznivé podnikatelské 2 prostředí 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze *) alokace neodpovídá objemu GS, ale celkové částce na opatření podle programového dodatku (kurz 31,77 **) včetně GS ***) smluv/uskutečněných výdajů/čerpání je započítán u opatření B. Výzvy za roky v rámci jednotlivých (pod)opatření 1501,8 543,5 344,4 789,8 423,2 23,2 144,3 143,6 229,4 199,3** 135,1 96,6 109,4 25,0 13,1 3,9 86,1 111,6 82,9 40,9 8,8 1,0 1,0 3.1 Technická pomoc I 38,6 26,4 23,4 15,4 2,4 1,1 1,1 3.2 Technická pomoc II 17,9 18,5 16,2 12,7 7,7 6,2 6, GRANTOVÁ SCHÉMATA GS na podporu MSP 199,3* 29,7 12,9 *** *** *** *** Celkem za JPD , ,9 1693,8 1535,7 642,3 478,3 426,6 2 údaje pocházející z MSSF-Central k

15 ,70 815,9 226,1 Opatření číslo název 1.1 Dopravní systémy na podporující přeměnu městského prostředí 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích 2.1 Zní kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu vyhlášený ch výzev za roky přijatých žádostí, u nichž byla uzavřena smlouva s uzavřenou smlouvou proplacených Příznivé podnikatelské prostředí Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze 3.1 Technická pomoc I kontinuáln ě 3.2 Technická pomoc II kontinuáln ě GRANTOVÉ SCHÉMA Grantová schémata na rozvoj MSP Celkem za JPD A. Finanční část 3 Jednotný programový dokument Cíl 3, Praha Opatřen í číslo 1.1 Přidělená částka zdrojů (alokace) pro roky Celková požadovanýc h prostředků na opatření na základě přijatých žádostí o (mil. prostředk ů schválené prostředk ů kryté smlouvou Uskutečněné výdaje KP na Uskutečněné výdaje KP na Autorizovan é ŘO Vyčerpané prostředky (Mil. název Rozšíření a zní adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti 307,7 63,9 63,9 66,5 6,9 6,9 4,5 3 údaje pocházející z MSSF-Central k

16 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 384,6 68,7 63,9 318,5 38,4 37,4 32,7 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí 278,8 20,2 20,2 308,6 55,4 53,3 50,6 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 278,8 12,9-218,5 34,1 31,4 29,0 5.1 Podpora řízení programu 48,1 47,6 46,6 46,6 9,7 7,5 7, Technické zabezpečení programu 48,1 36,9 35,5 33,7 3,5 3,0 2,9 Grantová schémata Rozšíření a zní adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti 307,7* 287,3 86,9 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 384,6* 714,2 322,1 smluv uveden smluv uveden započteny u opatření započteny u opatření započteny u opatření započteny u opatření započteny u opatření započteny u opatření Sladění rodinného a pracovního života 57,7* 147,5 61,7 49,2 9,3 9,3 7,2 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (globální grant) 19,2* 36,0 18,9 18,2 4,3 3,0 3,0 3.1 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí 278,8* 882,0 316,0 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 278,8* 804,3 249,3 smluv uveden smluv uveden započteny u opatření započteny u opatření započteny u opatření započteny u opatření započteny u opatření započteny u opatření Zní adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti 167,0* 543,3 175,4 144,3 12,6 12,6 12,6 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací 212,3 351,9 259,9 212,3 33,6 33,6 23,6 4.3 Rozvoj cestovního ruchu 100,0* 203,1 109,4 90,3 16,6 16,6 15,7 Celkem za JPD ,1 4219,8 1829,7 1506,7 224,4 214,6 189,2 *) alokace na opatření, ne na GS (kurz 32,705 **) včetně GS B. Výzvy za roky v rámci jednotlivých (pod)opatření

17 Opatření číslo Název vyhlášených výzev za roky přijatých žádostí schválených, u nichž byla uzavřena smlouva proplacených 4 Rozšíření a zní adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí Rozvoj dalšího vzdělávání Podpora řízení programu Technické zabezpečení programu Grantová schémata Rozšíření a zní adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Sladění rodinného a pracovního života Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (globální grant) Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí Rozvoj dalšího vzdělávání Zní adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou,podpora inovací Rozvoj cestovního ruchu Celkem za JPD na všechny kontrahované již byla vyplacena záloha

18 Příloha: Vývoj realizace RPS leden 2005 až listopad v porovnání s alokací 2004 Vývoj realizace programů Cíle 1 leden listopad vzhledem k přidělené částce pro rok leden duben srpen listopad prosinec leden 06 duben 06 srpen 06 listopad schválené smlouvy uskutečněné výdaje autorizováno ŘO vyčerpáno

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů

P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 004 006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 Podle aktuálních údajů se k 31. 12. podařilo beze zbytku vyčerpat peníze vyčleněné v evropských fondech na rok 2004, a to i v programech pro hlavní město

Více

Průběh čerpání. k

Průběh čerpání. k Průběh čerpání strukturálních fondů 2004 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání: 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků 5 Termíny certifikací 5

Více

Průběh čerpání. k

Průběh čerpání. k Průběh čerpání strukturálních fondů 2004 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání: 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků 5 Termíny certifikací 5

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů k

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů k P růběh čerpání s t r u k t u r á l n í c h f o n dů 2 0 0 4 2 0 0 6 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků

Více

Průběh čerpání. k

Průběh čerpání. k Průběh čerpání strukturálních fondů 2004 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání: 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků 5 Termíny certifikací 5

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů P růběh čerpání s t r u k t u r á l n í c h f o n dů 2 0 0 4 2 0 0 6 stav k 28. únoru 2009 1 z 34 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v materiálu 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů P růběh čerpání s t r u k t u r á l n í c h f o n dů 2 0 0 4 2 0 0 6 stav k 30. září 2009 1 z 34 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v materiálu 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání

Více

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů P růběh čerpání s t r u k t u r á l n í c h f o n dů 2 0 0 4 2 0 0 6 stav k 31. květnu 2009 1 z 34 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v materiálu 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu

Více

Společný regionální operační program očima Řídícího orgánu

Společný regionální operační program očima Řídícího orgánu Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu Společný regionální operační program očima Řídícího orgánu Středočeský kraj 5. 6. 2008 Úvodem SROP jediný regionálně

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Strukturální fondy. Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti

Strukturální fondy. Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti Strukturální fondy Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti Do roku 2006 Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) Finanční nástroj pro podporu

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Možnosti knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Inforum 2005 25. 5. 2005 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj

Možnosti knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Inforum 2005 25. 5. 2005 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj Možnosti knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Inforum 2005 25. 5. 2005 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj Struktura přednášky 1. Operační programy v ČR 2. Společný

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO VYBRANÉ OP [ÚDAJE V MILIONECH EUR]

ALOKACE PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO VYBRANÉ OP [ÚDAJE V MILIONECH EUR] VYSOKÉ ŠKOLY A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Praha 27. června 2012 1. Úvod Následující krátká zpráva podává základní přehled o prostředcích, které vysoké školy získaly ze strukturálních fondů

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ŘÍJEN 2014 Obsah Úvod... 3 1.

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Hlavní město Praha hrazený

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

Výhled. Nové programovací období SF

Výhled. Nové programovací období SF Výhled Nové programovací období SF 2007 2013 Obsah prezentace Cíle podpory Pravidla podpory Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Operační programy Harmonogram příprav Cíle podpory

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5952/2010 /2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 5. listopadu března 2010 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj

Více

Možnosti získávání prostředků na vědu, výzkum a vzdělávání ze Strukturálních fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Strukturální fondy jsou určeny pro dotační politiku EU v jednotlivých

Více

Průvodce fondy Evropské unie

Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Tato publikace byla vydána za podpory Delegace Evropské komise v ČR Průvodce fondy Evropské unie Redakční uzávěrka: duben 2004 Zpracoval: Ministerstvo

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období 2014-2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ČERVEN 2018 1. Vyhlášené výzvy

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 2013 a 2014 2020 Podklad pro jednání 132. Plenární schůze RHSD ČR ZÁŘÍ

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

VYUŽÍVÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU NA MUNICIPÁLNÍ ÚROVNI

VYUŽÍVÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU NA MUNICIPÁLNÍ ÚROVNI UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA VYUŽÍVÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU NA MUNICIPÁLNÍ ÚROVNI DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Monika Píšová VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Miloš

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference MPO Praha, 9. prosince 2010 1 Co nám kohezní politika přináší? Cíl

Více

Příprava na využití evropských fondů po roce 2013

Příprava na využití evropských fondů po roce 2013 Příprava na využití evropských fondů po roce 2013 Daniel Braun 1. náměstek ministra Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference ROP SZ, 10. listopadu 2011 Kohezní politika ve víceletém finančním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Integrovaný operační program Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014 OBSAH MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 4 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU... 6 1.1 Cíle IOP... 6 1.2

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 214 Zpracoval: Sekce fondů EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 215 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy o provádění

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ÚNOR 2018 1. Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán

Více

Regionální operační programy (7 programů) 17,23%

Regionální operační programy (7 programů) 17,23% Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 2013 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Operační programy pro období 2007-2013 Evropská územní spolupráce

Více

KONFERENCE Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

KONFERENCE Ministerstva průmyslu a obchodu ČR KONFERENCE Ministerstva průmyslu a obchodu ČR OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007-2013 brána českých podnikatelů k prosperitě na domácích i zahraničních h trzích dne 27. dubna 2006 Ing. Martin Tlapa,

Více

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny EU Office ČS ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU Jan Jedlička, analytik 7. dubna 2010 Ohlédnutí za obdobím 2004-2006 Alokace pro Českou republiku v tis. OP/JPD

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

Evropská regionální politika

Evropská regionální politika Evropská regionální politika Ing. Oldřich Vlasák Místopředseda Evropského parlamentu Místopředseda Svazu měst a obcí ČR Univerzita Pardubice 24. března 2013 Přetrvávají v EU zásadní ekonomické rozdíly?

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

Technologické platformy v OPPI. 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha

Technologické platformy v OPPI. 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha Technologické platformy v OPPI 13.9.2011, Technologické platformy a iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP, Praha Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

Záměry na nehmotný investiční majetek (např. know-how bezprostředně související s realizací projektu)

Záměry na nehmotný investiční majetek (např. know-how bezprostředně související s realizací projektu) Seznam priorit, opatření a podopatření programu SROP a JPD Praha Cíl 2, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 Žadatelé, kteří žádají o příspěvek z programu

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Globální cíle v oblastech podpory Opatření 1.1 Posílení

Více