GDI 163/211. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GDI 163/211. Uživatelská příručka"

Transkript

1 GDI 163/11 Uživatelská příručka

2 .

3 Obsah 1 Úvod Copyright Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru Popis konvencí použitých v návodu Bezpečnostní rady Pořadí činností Užitečné informace Zvláštní textové značky Provozní prostředí Požadavky na systém Doporučené operační prostředí Probíhá instalace tiskového ovladače Provádění nastavení ovladače tiskárny.1 Dialogový rámeček nastavení tiskového ovladače Zobrazení dialogového rámečku nastavení Dialogový rámeček Předvolby tisku Dialogový rámeček Vlastnosti Záložka Volitelné Volitelné Paměť Společná nastavení Společné položky Rychlé nastavení Záložka Nastavení Orientace Originálni velikost dokumentu Úprava nastavení Výstupní formát papíru Zoom Kopie Kompletovat... - Zdroj papíru Typ média Způsob výstupu GDI tiskový řadič Obsah-1

4 Použití zabezpečeného tisku...-5 Nastavení zabezpečeného tisku z tiskového ovladače...-5 Tisk ze stroje Záložka Layout Spojování...-9 Podrobnosti spojování Oboustranný tisk Záložka Nastavení stránek První strana obálky Zdroj papíru pro přední obálku Typ média Záložka Vodotisk Volba vodotisku Vytvoření nového vodotisku Úprava vodotisku Záložka Kvalita Rozlišení Seřízení Práce s ovládacím panelem 3.1 Tiskové operace Ovládací panel Indikátor Tiskárna Spuštění tiskové operace Zrušení tiskové úlohy Použití ručního podavače Úsporný režim Odstraňování závad 4.1 Kontrola chybových hlášení Hlavní chybová hlášení Tisková data, když dojde k chybě Při chybě "ZAVADA STROJE" Přechodné chyby Technické údaje Obsah- GDI tiskový řadič

5 1 Úvod

6

7 Úvod 1 1 Úvod Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Vtéto příručce naleznete informace potřebné pro používání stroje jako tiskárny GDI. Než začnete tiskové funkce používat, nejprve si přečtěte příručku. Pokyny k používání a bezpečnosti stroje naleznete v uživatelské příručce dodávané se strojem. CD-ROM a uživatelskou příručku dodanou se strojem si uložte na bezpečném místě. Obchodní známky a autorské právo - KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA a The essentials of imaging jsou registrovanými obchodními značkami společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. - PageScope a bizhub jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES INC. - Netscape je registrovanou obchodní značkou Netscape Communications Corporation v USA i dalších zemích. - Novell a Novell NetWare jsou registrovanými obchodními značkami Novell, Inc. v USA i v dalších zemích. - Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami Microsoft Corporation v USA i v dalších zemích. - Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Acrobat, PostScript a logo PostScript jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami společnosti Adobe Systems Incorporated v USA i v dalších zemích. - Ethernet je registrovanou ochrannou známkou Xerox Corporation. - PCL je registrovanou obchodní značkou společnosti Hewlett-Packard Company Limited. - Všechny ostatní názvy výrobků aznačky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných společností a organizací. GDI tiskový řadič 1-3

8 1 Úvod Copyright 007 Konica Minolta Business Technologies, Inc. Veškerá práva vyhrazena. Poznámka - Tato uživatelská příručka nesmí být bez povolení reprodukována v částech ani jako celek. - Konica Minolta Business Technologies, Inc. nenese zodpovědnost za žádné nehody způsobené použitím tohoto tiskového systému nebo uživatelského manuálu. - Informace uvedené v této uživatelské příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. - Konica Minolta Business Technologies, Inc. zůstává vlastníkem uživatelských práv k tiskovým ovladačům. 1-4 GDI tiskový řadič

9 Úvod Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru PŘED OTEVŘENÍM BALÍČKU S TÍMTO SOFTWAREM ("SOFTWARE"), INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARU SI NEJPRVE POZORNĚ PŘEČTĚTE NÍŽE UVEDENÉ LICENČNÍ UJEDNÁNÍ. OTEVŘENÍ TOHOTO BALÍČKU, ZAVEDENÍ NEBO INSTALACE TOHOTO SOFTWARU BUDE POVAŽOVÁNO ZA VÁŠ ZÁKONNÝ SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝMI SKUTEČNOSTMI A PODMÍNKAMI. POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEZAVÁDĚJTE, NEINSTALUJTE A NEPOUŽÍVEJTE, ANI BALÍČEK NEOTEVÍREJTE. 1. AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Toto je licenční ujednání, nikoli prodejní ujednání. Konica Minolta Business Technologies, Inc.("Konica Minolta") vlastní nebo obdržela licenci od jiných vlastníků ("poskytovatelů licence pro Konica Minolta"), autorská a jiná duševní vlastnická práva k tomuto softwaru, a všechna jiná práva týkající se softwaru i jakýchkoli z něj vytvořených kopií vlastněných společností Konica Minolta nebo poskytovateli licence Konica Minolta. Toto ujednání v žádném případě nelze považovat za přesunutí autorských práv či práv k duševnímu vlastnictví softwaru od Konica Minolta nebo poskytovatelů licence pro Konica Minolta na vás. Tento software je chráněn autorskými právy a mezinárodními smlouvami.. LICENCE Konica Minolta vám tímto uděluje nevýhradní a omezené oprávnění a vy smíte: (i) instalovat a používat tento software pouze na svém počítači připojeném k výrobku Konica Minolta, pro který byl software vytvořen; (ii) dovolit výše popsaným uživatelům počítačů používat tento software za předpokladu, že zajistíte, aby všichni uživatelé odpovídali podmínkám tohoto ujednání; (iii) používat tento software pouze pro své vlastní obchodní nebo soukromé potřeby; (iv) vytvořit jednu kopii softwaru pro účely zálohy jako podporu normálního a zamýšleného použití softwaru. (v) převádět software další straně předáním kopie tohoto ujednání a veškeré dokumentace spolu se softwarem za předpokladu, že (a) že zároveň musíte buďto převést na další stranu nebo zničit veškeré další kopie tohoto softwaru, (b) převod vlastnictví ukončuje vaši licenci od Konica Minolta a (c) musíte zajistit, aby tato další strana souhlasila s obsahem a podmínkami tohoto licenčního ujednání. Jestliže tato další strana nesouhlasí s obsahem a podmínkami ujednání, potom nesmíte tento software převádět a kopírovat. GDI tiskový řadič 1-5

10 1 Úvod 3. OMEZENÍ (1) Bez písemného svolení Konica Minolta nesmíte: (i) používat, kopírovat, pozměňovat, spojovat neb převádět kopie tohoto softwaru vyjma zde uvedených výjimek; (ii) zpětně dekódovat, rekombinovat, dekompilovat nebo jiným způsobem analyzovat tento software; nebo (iii) dále licencovat, půjčovat, pronajímat nebo distribuovat tento software nebo jeho kopie. (iv) odstraňovat, používat nebo měnit jakékoli obchodní značky, logo, autorské oprávnění nebo jiná upozornění na vlastnictví, legendy, symboly nebo štítky v tomto softwaru. () Souhlasíte, že nebudete software exportovat v žádném tvaru s porušením jakýchkoli platných zákonů anařízení týkajících se exportu do dalších zemí. 4. ZTRÁTA ZÁRUK (1) Jestliže je tento software na CD-ROM nebo jiném hmotném předmětu sloužícím k ukládání digitálních dat (dále "úložné médium"), Konica Minolta zaručuje bezchybovost materiálu úložného média a zpracování při normálním použití po dobu devadesáti (90) dní od data doručení. S VÝJIMKOU DÁLE FORMULOVANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE POUZE ÚLOŽNÉHO MÉDIA JE TENTO SOFTWARE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. KONICA MINOLTA A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATEL LICENCE PRO KONICA MINOLTA ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY VE VZTAHU K SOFTWARU, VYJÁDŘENÉ NEBO SKRYTÉ, BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, FUNKCE A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. () KONICA MINOLTA A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATEL LICENCE PRO KONICA MINOLTA NEBUDOU VŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU DAT NEBO JAKÉKOLI JINÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT TENTO SOFTWARE VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA POŠKOZENÍ ZTRÁTOU DŮVĚRY, SELHÁNÍM NEBO ZÁVADOU POČÍTAČE NEBO JAKÝMIKOLI OBCHODNÍMI ČI JINÝMI POŠKOZENÍMI NEBO ZTRÁTAMI, ANI TEHDY, KDYŽ KONICA MINOLTA, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATEL LICENCE PRO KONICA MINOLTA BYLI ZPRAVENI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉHO POŠKOZENÍ NEBO NÁROKU Z VAŠÍ STRANY NEBO NÁROKU TŘETÍ STRANY. (3) Ztráta záruky dle této dohody neovlivní vaše zákonná práva. Pokud ztrátu záruky nepřipouští příslušný zákon, platí pro vás ztráta záruky ve výši povolené zákonem. 1-6 GDI tiskový řadič

11 Úvod 1 5. UKONČENÍ Tuto licenci můžete kdykoli ukončit zničením tohoto softwaru a jeho kopií. Toto ujednání je rovněž zrušeno, pokud nesplníte některou ze stanovených podmínek. V případě takového ukončení musíte neprodleně zničit všechny vámi vlastněné kopie tohoto softwaru. 6. ŘÍDICÍ PRÁVO Toto ujednání je řízeno japonskými zákony. 7. ODDĚLITELNOST Vpřípadě, že budou některé části tohoto ujednání shledány protiprávními nebo neplatnými nějakým soudem, správním orgánem nebo kompetentní jurisdikcí, nemělo by to ovlivnit zbývající části tohoto ujednání a měly by si zachovat plnou sílu a účinnost, pokud neobsahuje části shledané protiprávními nebo neplatnými. 8. POZNÁMKA PRO UŽIVATELE VE STÁTNÍ SPRÁVĚ USA Tento software je "obchodní zboží", jak je tento výraz definován v 48 C.F.R..101 (říjen 1995), sestávající z "komerčního počítačového programu" a "dokumentace ke komerčnímu počítačovému programu", ve smyslu použití tohoto výrazu v 48 C.F.R. 1.1 (září 1995). Ve shodě s 48 C.F.R. 1.1 a 48 C.F.R až (červen 1995), musí všichni koncoví uživatelé ve státní sféře USA vyžadovat pouze software se zde uvedenými právy. PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE SI TOTO UJEDNÁNÍ PŘEČETLI, POCHOPILI JE A CÍTÍTE SE VÁZÁNI JEHO OBSAHEM A PODMÍNKAMI. ŽÁDNÁ STRANA BY NEMĚLA BÝT VÁZÁNA ŽÁDNÝM JINÝM PROHLÁŠENÍM NEBO POŽADAVKEM, KTERÉ NEJSOU VE SHODĚ S OBSAHEM A PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ. ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ NENÍ ÚČINNÉ, POKUD NENÍ V PSANÉ FORMĚ A ŘÁDNĚ PODEPSANÉ OVĚŘENÝM ZÁSTUPCEM VŠECH STRAN. OTEVŘENÍM BALÍČKU, ZAVEDENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU SOUHLASÍTE S PŘIJETÍM OBSAHU A PODMÍNEK TOHOTO UJEDNÁNÍ. GDI tiskový řadič 1-7

12 1 Úvod 1. Popis konvencí použitých v návodu V návodu jsou používány následující značky a formátování textu. Bezpečnostní rady 6 NEBEZPEČÍ Nerespektování pokynů zvýrazněných tímto způsobem může vést k smrtelným nebo vážným úrazům elektrickým proudem. % Všímejte si všech nebezpečí, aby nedocházelo k úrazům. 7 VÝSTRAHA Nerespektování pokynů zdůrazněných tímto způsobem může vést kvážnému poranění nebo způsobit vznik škod. % Všímejte si všech výstrah, aby nedocházelo k úrazům a bylo zaručeno bezpečné používání stroje. 7 POZOR Nerespektování pokynů zdůrazněných tímto způsobem může vést klehčím úrazům nebo způsobit vznik škod. % Všímejte si všech upozornění, aby nedocházelo k úrazům a bylo zaručeno bezpečné používání stroje. Pořadí činností 1 Číslo 1 formátované tímto způsobem označuje první krok řady činností. Další čísla formátovaná tímto způsobem označují následné kroky v pořadí činností.? Obrázek vložený na tomto zde ukazuje činnost, která musí být provedena. Text formátovaný tímto způsobem obsahuje doplňující informace. % Takto formátovaný text popisuje činnost, která zaručí dosažení požadovaného výsledku. 1-8 GDI tiskový řadič

13 Úvod 1 Užitečné informace Poznámka Text zvýrazněný tímto způsobem obsahuje užitečné informace a rady pro zajištění bezpečného použití stroje. Připomenutí Takto zvýrazněný text obsahuje informace, které je třeba mít na paměti.! Podrobnosti Takto zvýrazněný text obsahuje odkaz na podrobnější popis. Zvláštní textové značky Tlačítko [Stop] Názvy tlačítek na ovládacím panelu jsou psány výše uvedeným způsobem. NASTAVENI STROJE Takto je uváděn text zobrazený na displeji. GDI tiskový řadič 1-9

14 1 Úvod 1.3 Provozní prostředí Požadavky na systém Pro použití tohoto tiskového ovladače je vyžadováno následující prostředí. - Intel Pentium 00 MHz - Windows Vista, Windows Server 003, Windows XP (Service Pack nebo novější), Windows 000 (Service Pack 4 nebo novější), Windows Me nebo Windows 98 SE, Windows Vista x64 Edition, Windows Server 003 x64 Edition, Windows XP Professional x64 Edition - 18 MB RAM (Windows XP/Server 003), 64 MB RAM (Windows 000/Me/98 SE) - USB port standardu USB.0 - Jednotka CD-ROM/DVD Poznámka Tento tiskový ovladač není kompatibilní s Windows 95/98/NT 4.0. Doporučené operační prostředí Pentium 4/1,6 GHz 56 MB RAM 1.4 Probíhá instalace tiskového ovladače % Viz složka "Installation" na CD GDI tiskový řadič

15 Provádění nastavení ovladače tiskárny

16

17 Provádění nastavení ovladače tiskárny Provádění nastavení ovladače tiskárny Níže jsou uvedeny popisy dostupného nastavení tiskového ovladače pro tisk zpočítače..1 Dialogový rámeček nastavení tiskového ovladače Zobrazení dialogového rámečku nastavení Vokně Tiskárny a faxy zvolte tiskárnu (okno Tiskárny ve Windows Vista/ 000/Me/98 SE) a vyvolejte dialogový rámeček nastavení tiskového ovladače. Nastavení provedená v tomto dialogovém rámečku budou použita na všechny aplikace. 1 Otevřete okno Tiskárny a faxy (nebo okno Tiskárny). Ve Windows XP/Server 003 klepněte na tlačítko [Start] a poté klepněte na "Tiskárny a faxy". Ve Windows Vista klepněte na tlačítko [Start], klepněte na "Ovládací panely", klepněte na "Hardware a zvuk" a poté klepněte na "Tiskárny". Ve Windows 000/Me/98 SE klepněte na tlačítko [Start], ukažte na "Nastavení" a klepněte na "Tiskárny". Vokně Tiskárny a faxy (nebo okně Tiskárny) zvolte ikonu tiskárny pro tento stroj. 3 Zvolte příkaz pro zobrazení dialogového rámečku nastavení tiskového ovladače. Ve Windows XP/Server 003/Vista/000 klepněte pravým tlačítkem na ikonu instalované tiskárny a poté klepněte na "Předvolby tisku". Ve Windows Me/98 SE klepněte na "Vlastnosti" v nabídce "Soubor". GDI tiskový řadič -3

18 Provádění nastavení ovladače tiskárny Objeví se následující rámeček pro nastavení tiskového ovladače. Poznámka Chcete-li změnit nastavení pro každou tištěnou úlohu, klepněte na tlačítko [Vlastnosti] (nebo tlačítko [Předvolby]) v dialogovém rámečku Tisk, který se objeví po klepnutí na "Tisk" v prostředí aplikace. Nastavení provedená v tomto dialogovém rámečku zobrazeném z dialogového rámečku Tisk se použijí pouze dočasně, po ukončení aplikace se nastavení vrátí k nastavením zadaným z dialogového rámečku nastavení tiskového ovladače. Lze registrovat program obsahující zadaná nastavení ovladače avpřípadě potřeby jej vyvolávat pomocí funkce Snadné nastavení. Blíže o funkci Snadné nastavení viz "Rychlé nastavení" na straně -1. Chcete-li zobrazit záložku Volitelné ve Windows XP/Server 003/ Vista/000, klepněte v okně Tiskárny a faxy pravým tlačítkem na ikonu instalované tiskárny (nebo v okně Tiskárny) a poté klepněte na "Vlastnosti". -4 GDI tiskový řadič

19 Provádění nastavení ovladače tiskárny Dialogový rámeček Předvolby tisku Nastavení tisku lze provést z dialogového rámečku nastavení tiskového ovladače. Poznámka Chcete-li zobrazit dialogový rámeček Předvolby tisku ve Windows XP/ Server 003/Vista/000, klepněte v okně Tiskárny a faxy pravým tlačítkem na ikonu instalované tiskárny (nebo v okně Tiskárny) a poté klepněte na "Předvolby tisku". Chcete-li zobrazit dialogový rámeček Předvolby tisku ve Windows Me/98 SE, klepněte na "Vlastnosti" v nabídce "Soubor" v okně Tiskárny. GDI tiskový řadič -5

20 Provádění nastavení ovladače tiskárny Záložka Položka Popis Nastavení Orientace Zvolte orientaci papíru dokumentu. Originálni velikost dokumentu Tlačítko [Úprava nastavení] Zadejte formát papíru dokumentu. Zadejte vlastní formát papíru. Výstupní formát papíru Zoom Kopie Kompletovat Zdroj papíru Typ média Způsob výstupu Zadejte formát papíru, na který se bude tisknout. Jestliže se formát liší od formátu originálu, bude obraz automaticky zvětšen nebo zmenšen. Zadejte faktor zvětšení nebo zmenšení. Zadejte počet kopií pro tisk. Zvolte, jestli se větší počet kopií vícestránkového dokumentu bude tisknout po sadách nebo po stránkách. Zvolte zásobník papíru, který bude použit. Zvolte typ papíru, který bude použit. Zvolte způsob výstupu. Uspořádání Spojování Na jeden list papíru lze společně vytisknout více stránek jednoho dokumentu. Nastavení stránek Tlačítko [Podrobnosti spojování] Oboustranně Pozice vazby První strana obálky Zdroj papíru na přední obálky Typ média Nastavení, jako je počet stránek tištěných na jeden list papíru a pořadí tisku, lze zadat jako kombinaci podrobností. Zvolte, jestli se mají listy tisknout oboustranně. Zvolte pozici vazby. Zvolte, jestli se stránka dokumentu vytiskne na přední obálku. Zvolte zásobník papíru, do kterého je vložen papír na přední obálku. Zvolte typ papíru použitého na přední obálku. Vodotisk Volba vodotisku Zvolte, jestli se přes dokument vytiskne vodotisk (textové razítko). Pouze 1. strana Zvolte, jestli se vodotisk vytiskne pouze na 1. stránku. Tlačítko [Nový] Vytvořte nové vodotisky. Tlačítko [Uprava] Změňte vodotisky. Tlačítko [Smazat] Smažte vodotisk. Kvalita Rozlišení Zadejte rozlišení tisku. Tlačítko [Seřízení] Nastavte jas a kontrast. O aplikaci - Zobrazí informaci o verzi softwaru. -6 GDI tiskový řadič

21 Provádění nastavení ovladače tiskárny Dialogový rámeček Vlastnosti V dialogovém rámečku Vlastnosti lze pro tiskový ovladač zvolit instalované příslušenství. Připomenutí Jestliže není příslušenství instalované na stroji zadáno pod záložkou Volitelné, nemohou být z tiskového ovladače přístupné funkce, k nimž je příslušné zařízení zapotřebí. Když je instalované nějaké příslušenství, musíte zadat odpovídající nastavení. GDI tiskový řadič -7

22 Provádění nastavení ovladače tiskárny Poznámka Chcete-li zobrazit záložku Volitelné, klepněte v okně Tiskárny a faxy pravým tlačítkem na ikonu instalované tiskárny (nebo v okně Tiskárny) a poté klepněte na "Vlastnosti". Záložka Položka Popis Volitelné Volitelné Proveďte nastavení pro instalované zásobníky papíru. Paměť Zadejte velikost instalované paměti. -8 GDI tiskový řadič

23 Provádění nastavení ovladače tiskárny. Záložka Volitelné % Zadejte, jestli je instalované příslušenství, aby mohl tiskový ovladač používat příslušenství instalované na stroji. Připomenutí Jestliže není příslušenství instalované na stroji zadáno pod záložkou Volitelné, nemohou být z tiskového ovladače přístupné funkce, k nimž je příslušné zařízení zapotřebí. Když je instalované nějaké příslušenství, musíte zadat odpovídající nastavení. Poznámka Chcete-li zobrazit záložku Volitelné, klepněte v okně Tiskárny a faxy pravým tlačítkem na ikonu instalované tiskárny (nebo v okně Tiskárny) a poté klepněte na "Vlastnosti". GDI tiskový řadič -9

24 Provádění nastavení ovladače tiskárny Volitelné % Proveďte nastavení pro instalované zásobníky papíru. V seznamu "Volitelné" klepněte dvakrát na názvy instalovaných zásobníků papíru, čímž zadáte, že jsou nainstalované. Pokud znovu na název dvakrát klepnete, vrátí se zařízení do stavu "Není instalováno". Paměť % Zadejte velikost instalované paměti. Klepněte na [,] v pravé části pole "Paměť", poté zvolte velikost instalované paměti. -10 GDI tiskový řadič

25 Provádění nastavení ovladače tiskárny.3 Společná nastavení Tato část obsahuje popisy tlačítek a funkcí společných pro všechny záložky dialogového rámečku. Skutečné zobrazení tlačítek se může lišit v závislosti na operačním systému. Společné položky Tlačítko Tlačítko [OK] Tlačítko [Storno] Tlačítko [Použít] Tlačítko [Nápověda] Náhled Popis Klepnutím na toto tlačítko budou použita zadaná nastavení a zavře se dialogový rámeček. Klepnutím na toto tlačítko se zruší zadaná nastavení (nebudou použita) a zavře se dialogový rámeček. Klepnutím na toto tlačítko budou použita zadaná nastavení, ale nezavře se dialogový rámeček. Toto tlačítko se neobjeví v zobrazení nastavení po klepnutí na tlačítko [Vlastnosti] (nebo tlačítko [Předvolby] v dialogovém rámečku aplikace Tisk. Po klepnutí na toto tlačítko se objeví pomocná informace pro aktuálně zobrazené nastavení. Zobrazuje náhled zadaných nastavení papíru nebo zobrazuje stav stroje. Klepnutím na tlačítko v dolním levém rohu náhledu se mění zobrazení náhledu mezi [Papír] a [Tiskárna]. Když je zvoleno [Tiskárna], zobrazí se náhled na vzorek papíru se zadanými nastaveními, aby bylo možno zkontrolovat výsledný obraz v tisku. Když je zvoleno [Tiskárna], objeví se obrázek uspořádání stroje včetně příslušenství, jako jsou aktuálně instalované zásobníky papíru. Zásobníky papíru zvolené v seznamu "Zdroj papíru" pod záložkou Nastavení se zobrazí světle modře. Vzhled stránky Vzhled tisku Rychlé nastavení Aktuálně zadaná nastavení lze registrovat jako program, který lze později vyvolat. GDI tiskový řadič -11

26 Provádění nastavení ovladače tiskárny Rychlé nastavení Aktuálně zadaná nastavení lze registrovat jako program, který lze později vyvolat, když je budete chtít znovu použít. 1 Změňte nastavení ovladače pod záložkami Nastavení a Uspořádání. V poli "Rychlé nastavení" zadejte název programu. 3 Klepněte na tlačítko [Uložit]. Nastavení programu jsou registrována. -1 GDI tiskový řadič

27 Provádění nastavení ovladače tiskárny Poznámka Chcete-li vyvolat registrovaný program, zvolte jej ze seznamu. Chcete-li změnit název registrovaného programu, zvolte program v seznamu a zadejte nový název programu. Tlačítko se změní na [Přejmenovat]. Chcete-li změnit název programu, klepněte na tlačítko [Přejmenovat]. Chcete-li smazat registrovaný program, zvolte jej v seznamu. Tlačítko se změní na [Smazat]. Chcete-li smazat název programu, klepněte na tlačítko [Smazat]. Jestliže v seznamu zvolíte "Tovární výchozí nastavení", vrátí se nastavení k výrobním nastavením. Jako registrovaný název lze zadat nejvýše 0 znaků. Lze registrovat nejvýše 31 programů. GDI tiskový řadič -13

28 Provádění nastavení ovladače tiskárny.4 Záložka Nastavení Pod záložkou Nastavení lze zadávat nastavení pro dokument a papír, na který se tiskne. Můžete rovněž zadat požadovaný počet kopií pro tisk a orientaci tištěného obrazu. Orientace % Zvolte, jestli tisknout dokument v orientaci na šířku nebo na výšku. Na výšku Na šířku -14 GDI tiskový řadič

29 Provádění nastavení ovladače tiskárny Originálni velikost dokumentu % V roletové nabídce zvolte klepnutím formát papíru pro dokument. Lze použít následující standardní formáty papíru. Nastavení Skutečný formát Letter 8 1/ e 11" Legal 8 1/ e 14" 11 e e 17" A3 97 e 40 mm A4 10 e 97 mm A5 148 e 10 mm B4 57 e 364 mm B5 18 e 57 mm Obál.Com10 4 1/8 e 9 1/" Obál.DL 110 e 0 mm Obál.C6Obálka 114 e 16 mm FLS 8 1/4 e e 330 mm FLS 8 1/ e e 330 mm FLS 0 e 330 mm FLS 8 1/8 e 13 1/4 06 e 337 mm FLS 8 e e 330 mm 11 e e 14" Invoice 5 1/ e 8 1/" Obál.You-1 10 e 176 mm Obál.You e 35 mm Obál.You-6 98 e 190 mm 8K 70 e 390 mm 16K 195 e 70 mm Hagaki 100 e 148 mm Obál.C6 3/4 3 5/8 e 6 1/" GDI tiskový řadič -15

30 Provádění nastavení ovladače tiskárny Poznámka Jestliže je zvoleno "Hagaki", zvolte na ovládacím panelu stroje nastavení papíru "Hagaki" pro 1. zásobník stroje. "Hagaki" a obálky a nestandardní formáty lze zvolit, když je "Zdroj papíru" nastaven na "Auto", "1. zásobník" nebo "Ruční podavač". Když je "Typ papíru" nastaven na "Fólie", je dostupný pouze formát "Letter" a "A4". -16 GDI tiskový řadič

31 Provádění nastavení ovladače tiskárny Úprava nastavení Formát papíru, který se neobjeví v seznamu, lze registrovat jako vlastní formát. 1 Pod záložkou Nastavení klepněte na tlačítko [Úprava nastavení]. Objeví se dialogový rámeček pro nastavení vlastního formátu. Klepněte na tlačítko [Nový]. Dialogový rámeček nastavení vlastního formátu se zvětšuje pro zobrazení nastavení pro zadávání formátu papíru. GDI tiskový řadič -17

32 Provádění nastavení ovladače tiskárny 3 V poli "Jméno" zadejte název formátu papíru. 4 Ve skupinovém rámečku "Rozměry" zadejte šířku a délku papíru. Chcete-li změnit jednotky pro zadávání formátu papíru, zvolte požadované nastavení v rámečku "Jednotky". 5 Klepněte na tlačítko [OK] v pravém dolním rohu dialogového rámečku nastavení vlastního formátu. Nastavení formátů papíru v dialogovém rámečku nastavení vlastního formátu jsou skryta. 6 V dialogovém rámečku nastavení vlastního formátu klepněte na tlačítko [OK]. Nestandardní formát je registrován a lze jej zvolit v seznamu formátů papíru. -18 GDI tiskový řadič

33 Provádění nastavení ovladače tiskárny Poznámka Chcete-li změnit šířku a délku registrovaného nestandardního formátu papíru, zvolte v dialogovém rámečku nastavení vlastního formátu papíru formát papíru, klepněte na tlačítko [Úprava] a změňte nastavení. Název nelze změnit. Chcete-li smazat registrovaný nestandardní formát, zvolte v dialogovém rámečku nastavení vlastního formátu papíru formát papíru a klepněte na tlačítko [Smazat]. Jako registrovaný název lze zadat nejvýše 0 znaků. Lze registrovat nejvýše 3 formátů. GDI tiskový řadič -19

34 Provádění nastavení ovladače tiskárny Výstupní formát papíru % Zvolte formát papíru, který bude použit pro tisk. Dostupné standardní formáty papíru jsou stejné jako v seznamu "Originálni velikost dokumentu". Jestliže se formát papíru liší od formátu zvoleného v seznamu Originálni velikost dokumentu, vytiskne se obraz dokumentu zvětšeně nebo zmenšeně tak, aby se přizpůsobil zvolenému formátu papíru. Faktor zvětšení/zmenšení, který lze použít pro tisk, lze zkontrolovat v náhledu papíru. Poznámka Jestliže je zvoleno "Ručně" v rámečku "Zoom", nelze zvolit nastavení ze seznamu "Výstupní formát papíru". Jestliže je zvoleno jiné nastavení než "Vyp" v nabídce "Spojování" pod záložkou Uspořádání, nelze zvolit nastavení ze seznamu "Výstupní formát". -0 GDI tiskový řadič

35 Provádění nastavení ovladače tiskárny Zoom 1 Zadejte faktor zvětšení nebo zmenšení, který bude použit pro tisk. Zvolte "Ručně" a zadejte číslo od 5% do 400%, nebo proveďte nastavení klepnutím na šipky. Zmenšený Originál Zvětšený Poznámka Jestliže je zvoleno jiné nastavení než "Stejný jako originál" v nabídce "Výstupní formát papíru", nelze zvolit "Ručně". Kopie 1 Zadejte počet kopií pro tisk. Zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99, nebo proveďte nastavení klepnutím na šipky. GDI tiskový řadič -1

36 Provádění nastavení ovladače tiskárny Kompletovat % Při tisku více kopií stejného dokumentu zvolte, jestli se bude celý výtisk dokumentu tisknout naráz, nebo se bude tisknout vždy zadaný počet kopií jednotlivých stránek. Když je označeno kontrolní políčko "Kompletovat", vytiskne se naráz celá kopie dokumentu. Jestliže je například "Kopie" nastaveno na "5", vytiskne se pětkrát celý dokument (od první do poslední stránky). Když není kontrolní políčko "Kompletovat" označeno, vytiskne se najednou zadaný počet kopií od každé stránky. Jestliže je například "Kopie" nastaveno na "5", vytiskne se pětkrát první stránka dokumentu, poté se vytiskne pětkrát druhá stránka. Tisk pokračuje, dokud se nevytiskne pětkrát i poslední stránka. Kontrolní políčko je označeno Kontrolní políčko není označeno Poznámka V závislosti na použité aplikaci se nastavení Kompletovat nemusí projevit. Jestliže je Kompletovat nastaveno z tiskového ovladače, nelze použít Kompletovat v aplikaci. Jestliže je nastaveno "1" v poli "Kopie", nelze použít Kompletovat. - GDI tiskový řadič

37 Provádění nastavení ovladače tiskárny Zdroj papíru % Zvolte zásobník, ve kterém se nachází papír. Jestliže je zvoleno "Auto", bude používán zásobník papíru, do kterého je vložen papír formátu zadaného v nabídce "Výstupní formát papíru". Dostupná nastavení se liší v závislosti na instalovaném příslušenství. Nastavení: 1. zásobník,. až 5. zásobník (volitelně), Ruční podavač Zásobník Ruční podavač Poznámka Jestliže je zvoleno "Hagaki" nebo obálka nestandardního formátu v seznamu "Originálni velikost dokumentu", je dostupný pouze "1. zásobník" a "Ruční podavač". Je dostupný pouze "1. zásobník" a "Ruční podavač", když je "Typ média" nastaven na "Fólie", "Silný papír" nebo "Obálka". GDI tiskový řadič -3

38 Provádění nastavení ovladače tiskárny Typ média % Zvolte typ papíru, na který se bude tisknout. Nastavení: Obyčejný papír, Fólie, Silný papír, Obálka Poznámka Nastavení lze zvolit, jen když je "Zdroj papíru" nastaven na "1. zásobník" nebo "Ruční podavač". "Fólie" lze zvolit, jen když je "Originálni velikost dokumentu" nastaven na "Letter" nebo "A4". Způsob výstupu % Zvolte způsob tisku. Kromě přímého tisku dat je také dostupný "Zabezpečený tisk", který pro tisk na stroji vyžaduje zadání hesla. Nastavení: Tisk, Zabezpečený tisk Poznámka "Zabezpečený tisk" je dostupný jen s instalovanou volitelnou jednotkou rozšiřující paměti. -4 GDI tiskový řadič

39 Provádění nastavení ovladače tiskárny Použití zabezpečeného tisku Pro dokument lze nastavit heslo. Dokument tištěný z počítače bude dočasně uložen v paměti stroje a vytiskne se až po zadání hesla z ovládacího panelu stroje. Toto nastavení používejte pro tisk velmi důvěrných dokumentů. Zadávání hesla Nastavení zabezpečeného tisku z tiskového ovladače 1 Klepněte na záložku Nastavení. V roletové nabídce "Způsob výstupu" zvolte "Zabezpečený tisk". Objeví se zobrazení umožňující zadat heslo. 3 Zadejte heslo a klepněte na tlačítko [OK]. Zadejte čtyřciferné heslo v rozsahu od 0000 do Tisková úloha je odeslána. Při zadání tisku z aplikace proběhne normální tisk. GDI tiskový řadič -5

40 Provádění nastavení ovladače tiskárny Tisk ze stroje Aby bylo možno vytisknout dokument s nastaveným heslem, když je v tiskovém ovladači zvolen "Zabezpečený tisk", musí být z ovládacího panelu stroje zadáno heslo. 1 Zkontrolujte, jestli indikátor "Tiskárna" bliká nebo svítí a stiskněte tlačítko [Tiskárna]. Objeví se zobrazení režimu tisku. Přesvědčte se, jestli se v pravém horním rohu zobrazení objeví ikona klíče. Ikona klíče se zobrazí, když se v paměti nachází dokument zabezpečeného tisku. REZIM TISKARNY CEKANI NA TISK 3 Stiskněte tlačítko [Přístup]. -6 GDI tiskový řadič

41 Provádění nastavení ovladače tiskárny 4 Když se objeví "HESLO: ", zadejte heslo. Zadejte stejné číslice, jaké tvořily heslo v tiskovém ovladači. REZIM TISKARNY HESLO: Zkontrolujte, jestli lze dokument vytisknout. Pokud bude heslo správné, objeví se následující zobrazení a úloha se vytiskne. PRIJATO HESLO:**** Poznámka Jestliže existuje více tiskových úloh se stejným heslem, vytisknou se všechny takové úlohy zabezpečeného tisku. GDI tiskový řadič -7

42 Provádění nastavení ovladače tiskárny.5 Záložka Layout % Pod záložkou Uspořádání zadejte počet stránek dokumentu pro tisk na jednom listu papíru. -8 GDI tiskový řadič

43 Provádění nastavení ovladače tiskárny Spojování Na jeden list papíru lze společně vytisknout více stránek dokumentu. Tisk se spojováním sníží náklady díky nižšímu počtu vytištěných stránek. % Z roletové nabídky zvolte počet stránek dokumentu pro tisk na jednom listu papíru. Jestliže zvolíte například " v 1", vytisknou se na jeden list papíru dvě stránky. Když je zvoleno "Vyp", vytiskne se na jeden list papíru jedna stránka. Nastavení: Vyp, v 1, 4 v 1, 6 v 1, 9 v 1, 16 v 1 v 1 4 v 1 6 v 1 9 v 1 16 v 1 GDI tiskový řadič -9

44 Provádění nastavení ovladače tiskárny Podrobnosti spojování % Na tlačítko [Podrobnosti spojování] klepněte, pokud chcete zadat pořadí tisku nebo nastavit, jestli tisknout obrysy stránek. Položka Spojování Pořadí Popis Zvolte počet stránek, jaký se vytiskne na jeden list papíru. Jedná se o stejná nastavení, jaká jsou zvolená v nabídce "Spojování" pod záložkou Uspořádání. Když tisknete více stránek na jeden list papíru, zvolte pro tisk stránek orientaci a pořadí. Nastavení: V řadách V řadách Ve sloupcích Ve sloupcích zleva zprava zprava zleva nahoře nahoře nahoře nahoře Ohraničení Toto políčko označte, pokud chcete při tisku více stránek na jeden list papíru kolem jednotlivých stránek tisknout obrysy. -30 GDI tiskový řadič

45 Provádění nastavení ovladače tiskárny Oboustranný tisk Stránky dokumentu lze tisknout na listy papíru oboustranně. Oboustranně tiskněte při vytváření vazby u vícestránkového dokumentu. 1 Klepněte na záložku Layout. V roletové nabídce "Obě strany" zvolte "Oboustranně". Poznámka V roletové nabídce "Pozice vazby" zvolte požadovanou pozici vazby. Poznámka Oboustranný tisk lze použít jen tehdy, když je instalovaná automatická duplexní jednotka. GDI tiskový řadič -31

46 Provádění nastavení ovladače tiskárny.6 Záložka Nastavení stránek % Pod záložkou Nastavení stránek zadejte, jestli se bude přidávat obálka. -3 GDI tiskový řadič

47 Provádění nastavení ovladače tiskárny První strana obálky % Zvolte, jestli se bude přidávat přední obálka a jestli se na obálku vytiskne stránka dokumentu. Nastavení: Položka Nic Prázdná Tištěná Popis Obálka se nebude přidávat a celý dokument se vytiskne na papír ze stejného zásobníku. Jako obálka bude přidán prázdný list papíru ze zásobníku nastaveného v nabídce "Zdroj papíru na přední obálky". První stránka dokumentu se vytiskne jako obálka na papír ze zásobníku nastaveného v nabídce "Zdroj papíru na přední obálky". Zdroj papíru pro přední obálku % Zvolte zásobník papíru, ve kterém se nachází papír na obálky. Nastavení: 1. zásobník,. až 5. zásobník (volitelně), Ruční podavač Typ média % Zvolte typ papíru, který bude použit na obálky. Nastavení: Obyčejný papír, Fólie, Silný papír, Obálka GDI tiskový řadič -33

48 Provádění nastavení ovladače tiskárny.7 Záložka Vodotisk Ze záložky Vodotisk lze tisknout na pozadí určitý text jako vodotisk. Volba vodotisku 1 Klepněte na záložku Vodotisk. V nabídce Volba vodotisku zvolte vodotisk, který chcete tisknout. Nastavení: Bez vodotisk, DŮVĚRNÉ, KOPIE, NEKOPÍROVAT, KONCEPT, KONEČNÁ VERZE, OBTAH, PŘÍSNĚ TAJNÉ 3 Chcete-li tisknout vodotisk pouze na 1. stránku, označte políčko "Pouze 1. strana". Chcete-li tisknout vodotisk na všechny stránky, nechejte toto políčko neoznačené. -34 GDI tiskový řadič

49 Provádění nastavení ovladače tiskárny Vytvoření nového vodotisku Nový vodotisk lze registrovat. 1 Klepněte na záložku Vodotisk. Klepněte na tlačítko [Nový]. Objeví se dialogový rámeček Nový. 3 V poli "Text vodotisku" zadejte text vodotisku. Jako text lze zadat nejvýše 0 znaků. Lze registrovat nejvýše 3 vodotisků (včetně "Žádný vodotisk"). GDI tiskový řadič -35

50 Provádění nastavení ovladače tiskárny 4 Proveďte požadovaná nastavení. Písmo: Zvolte písmo vodotisku. Lze zvolit jakékoli písmo instalované v počítači. Tučné: Volba tučného písma. Kursíva: Volba šikmého písma. Velikost: Zadejte velikost znaku od 7 do 300 bodů. Úhel: Zadejte úhel, pod jakým se text vytiskne na papír. Lze zadat nastavení v rozsahu od 0 do 359. Sytost: Nastavte sytost textu. Lze zadat nastavení v rozsahu od 10% do 100%. Odsazení od strědu: Zadejte vodorovnou a svislou pozici tisku textu. Lze zadat nastavení v rozsahu od -100 do 100. Pozici lze měnit také pomocí posuvníků pod a napravo od obrazu náhledu. Svislý směr: Vyšší číslo posouvá text směrem nahoru. Vodorovný směr: Nižší číslo znamená posun textu směrem doleva. 5 Klepněte na [Přidat]. Vodotisk je přidán do nabídky "Volba vodotisku". -36 GDI tiskový řadič

51 Provádění nastavení ovladače tiskárny Úprava vodotisku U registrovaného vodotisku lze upravovat text, velikost a pozici. 1 Klepněte na záložku Vodotisk. V nabídce zvolte vodotisk, který chcete upravit. 3 Klepněte na tlačítko [Úprava]. Objeví se dialogový rámeček Upravit. 4 Proveďte požadovaná nastavení. Text vodotisku: Zadejte text vodotisku. Písmo: Zvolte písmo vodotisku. Lze zvolit jakékoli písmo instalované v počítači. Tučné: Volba tučného písma. Kursíva: Volba šikmého písma. Velikost: Zadejte velikost znaku od 7 do 300 bodů. Úhel: Zadejte úhel, pod jakým se text vytiskne na papír. Lze zadat nastavení v rozsahu od 0 do 359. Sytost: Nastavte sytost textu. Lze zadat nastavení v rozsahu od 10% do 100%. GDI tiskový řadič -37

52 Provádění nastavení ovladače tiskárny Odsazení od strědu: Zadejte vodorovnou a svislou pozici tisku textu. Lze zadat nastavení v rozsahu od -100 do 100. Jako text lze zadat nejvýše 0 znaků. -38 GDI tiskový řadič

53 Provádění nastavení ovladače tiskárny Pozici lze měnit také pomocí posuvníků pod a napravo od obrazu náhledu. Svislý směr: Vyšší číslo posouvá text směrem nahoru. Vodorovný směr: Nižší číslo znamená posun textu směrem doleva. 5 Klepněte na [OK]. Vodotisk je změněn. Poznámka Chcete-li smazat registrovaný vodotisk, zvolte vodotisk z nabídky aklepněte na tlačítko [Smazat]. GDI tiskový řadič -39

54 Provádění nastavení ovladače tiskárny.8 Záložka Kvalita Pod záložkou Kvalita lze provádět nastavení kvality tisku. Rozlišení % V roletové nabídce zvolte pro rozlišení tisku "600 e 600 dpi" nebo "300 e 300 dpi". Poznámka Když je zvoleno " dpi", zvýší se kvalita tisku, doba tisku se však oproti volbě " dpi" prodlouží. -40 GDI tiskový řadič

55 Provádění nastavení ovladače tiskárny Seřízení % Klepněte na tlačítko [Seřízení] a proveďte nastavení jasu a kontrastu. Položka Popis Jas Seřiďte jas tištěného obrazu. Lze zadat nastavení v rozsahu od -50 do 50. Čím vyšší je číslo, tím vyšší je kontrast a zřetelnější obraz. Kontrast Seřiďte kontrast tištěného obrazu. Lze zadat nastavení v rozsahu od -50 do 50. Čím vyšší je číslo, tím jasnější je obraz. GDI tiskový řadič -41

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Stručný návod. Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Stručný návod 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Obsah 1 Seznámení s tiskárnou... 5 Použití ovládacího panelu tiskárny... 5 Domovské zobrazení... 6 Použití tlačítek dotykového panelu... 7 2 Nastavení a použití

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití Wordcraft International Limited, Licenční ujednání k softwaru PODMÍNKY ZAKOUPENÍ Software je licencován v souladu s podmínkami povoleného použití. Po zakoupení a instalaci

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více