GDI 163/211. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GDI 163/211. Uživatelská příručka"

Transkript

1 GDI 163/11 Uživatelská příručka

2 .

3 Obsah 1 Úvod Copyright Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru Popis konvencí použitých v návodu Bezpečnostní rady Pořadí činností Užitečné informace Zvláštní textové značky Provozní prostředí Požadavky na systém Doporučené operační prostředí Probíhá instalace tiskového ovladače Provádění nastavení ovladače tiskárny.1 Dialogový rámeček nastavení tiskového ovladače Zobrazení dialogového rámečku nastavení Dialogový rámeček Předvolby tisku Dialogový rámeček Vlastnosti Záložka Volitelné Volitelné Paměť Společná nastavení Společné položky Rychlé nastavení Záložka Nastavení Orientace Originálni velikost dokumentu Úprava nastavení Výstupní formát papíru Zoom Kopie Kompletovat... - Zdroj papíru Typ média Způsob výstupu GDI tiskový řadič Obsah-1

4 Použití zabezpečeného tisku...-5 Nastavení zabezpečeného tisku z tiskového ovladače...-5 Tisk ze stroje Záložka Layout Spojování...-9 Podrobnosti spojování Oboustranný tisk Záložka Nastavení stránek První strana obálky Zdroj papíru pro přední obálku Typ média Záložka Vodotisk Volba vodotisku Vytvoření nového vodotisku Úprava vodotisku Záložka Kvalita Rozlišení Seřízení Práce s ovládacím panelem 3.1 Tiskové operace Ovládací panel Indikátor Tiskárna Spuštění tiskové operace Zrušení tiskové úlohy Použití ručního podavače Úsporný režim Odstraňování závad 4.1 Kontrola chybových hlášení Hlavní chybová hlášení Tisková data, když dojde k chybě Při chybě "ZAVADA STROJE" Přechodné chyby Technické údaje Obsah- GDI tiskový řadič

5 1 Úvod

6

7 Úvod 1 1 Úvod Děkujeme za zakoupení tohoto stroje. Vtéto příručce naleznete informace potřebné pro používání stroje jako tiskárny GDI. Než začnete tiskové funkce používat, nejprve si přečtěte příručku. Pokyny k používání a bezpečnosti stroje naleznete v uživatelské příručce dodávané se strojem. CD-ROM a uživatelskou příručku dodanou se strojem si uložte na bezpečném místě. Obchodní známky a autorské právo - KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA a The essentials of imaging jsou registrovanými obchodními značkami společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. - PageScope a bizhub jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES INC. - Netscape je registrovanou obchodní značkou Netscape Communications Corporation v USA i dalších zemích. - Novell a Novell NetWare jsou registrovanými obchodními značkami Novell, Inc. v USA i v dalších zemích. - Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami Microsoft Corporation v USA i v dalších zemích. - Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Acrobat, PostScript a logo PostScript jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami společnosti Adobe Systems Incorporated v USA i v dalších zemích. - Ethernet je registrovanou ochrannou známkou Xerox Corporation. - PCL je registrovanou obchodní značkou společnosti Hewlett-Packard Company Limited. - Všechny ostatní názvy výrobků aznačky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných společností a organizací. GDI tiskový řadič 1-3

8 1 Úvod Copyright 007 Konica Minolta Business Technologies, Inc. Veškerá práva vyhrazena. Poznámka - Tato uživatelská příručka nesmí být bez povolení reprodukována v částech ani jako celek. - Konica Minolta Business Technologies, Inc. nenese zodpovědnost za žádné nehody způsobené použitím tohoto tiskového systému nebo uživatelského manuálu. - Informace uvedené v této uživatelské příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. - Konica Minolta Business Technologies, Inc. zůstává vlastníkem uživatelských práv k tiskovým ovladačům. 1-4 GDI tiskový řadič

9 Úvod Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru PŘED OTEVŘENÍM BALÍČKU S TÍMTO SOFTWAREM ("SOFTWARE"), INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARU SI NEJPRVE POZORNĚ PŘEČTĚTE NÍŽE UVEDENÉ LICENČNÍ UJEDNÁNÍ. OTEVŘENÍ TOHOTO BALÍČKU, ZAVEDENÍ NEBO INSTALACE TOHOTO SOFTWARU BUDE POVAŽOVÁNO ZA VÁŠ ZÁKONNÝ SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝMI SKUTEČNOSTMI A PODMÍNKAMI. POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEZAVÁDĚJTE, NEINSTALUJTE A NEPOUŽÍVEJTE, ANI BALÍČEK NEOTEVÍREJTE. 1. AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Toto je licenční ujednání, nikoli prodejní ujednání. Konica Minolta Business Technologies, Inc.("Konica Minolta") vlastní nebo obdržela licenci od jiných vlastníků ("poskytovatelů licence pro Konica Minolta"), autorská a jiná duševní vlastnická práva k tomuto softwaru, a všechna jiná práva týkající se softwaru i jakýchkoli z něj vytvořených kopií vlastněných společností Konica Minolta nebo poskytovateli licence Konica Minolta. Toto ujednání v žádném případě nelze považovat za přesunutí autorských práv či práv k duševnímu vlastnictví softwaru od Konica Minolta nebo poskytovatelů licence pro Konica Minolta na vás. Tento software je chráněn autorskými právy a mezinárodními smlouvami.. LICENCE Konica Minolta vám tímto uděluje nevýhradní a omezené oprávnění a vy smíte: (i) instalovat a používat tento software pouze na svém počítači připojeném k výrobku Konica Minolta, pro který byl software vytvořen; (ii) dovolit výše popsaným uživatelům počítačů používat tento software za předpokladu, že zajistíte, aby všichni uživatelé odpovídali podmínkám tohoto ujednání; (iii) používat tento software pouze pro své vlastní obchodní nebo soukromé potřeby; (iv) vytvořit jednu kopii softwaru pro účely zálohy jako podporu normálního a zamýšleného použití softwaru. (v) převádět software další straně předáním kopie tohoto ujednání a veškeré dokumentace spolu se softwarem za předpokladu, že (a) že zároveň musíte buďto převést na další stranu nebo zničit veškeré další kopie tohoto softwaru, (b) převod vlastnictví ukončuje vaši licenci od Konica Minolta a (c) musíte zajistit, aby tato další strana souhlasila s obsahem a podmínkami tohoto licenčního ujednání. Jestliže tato další strana nesouhlasí s obsahem a podmínkami ujednání, potom nesmíte tento software převádět a kopírovat. GDI tiskový řadič 1-5

10 1 Úvod 3. OMEZENÍ (1) Bez písemného svolení Konica Minolta nesmíte: (i) používat, kopírovat, pozměňovat, spojovat neb převádět kopie tohoto softwaru vyjma zde uvedených výjimek; (ii) zpětně dekódovat, rekombinovat, dekompilovat nebo jiným způsobem analyzovat tento software; nebo (iii) dále licencovat, půjčovat, pronajímat nebo distribuovat tento software nebo jeho kopie. (iv) odstraňovat, používat nebo měnit jakékoli obchodní značky, logo, autorské oprávnění nebo jiná upozornění na vlastnictví, legendy, symboly nebo štítky v tomto softwaru. () Souhlasíte, že nebudete software exportovat v žádném tvaru s porušením jakýchkoli platných zákonů anařízení týkajících se exportu do dalších zemí. 4. ZTRÁTA ZÁRUK (1) Jestliže je tento software na CD-ROM nebo jiném hmotném předmětu sloužícím k ukládání digitálních dat (dále "úložné médium"), Konica Minolta zaručuje bezchybovost materiálu úložného média a zpracování při normálním použití po dobu devadesáti (90) dní od data doručení. S VÝJIMKOU DÁLE FORMULOVANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE POUZE ÚLOŽNÉHO MÉDIA JE TENTO SOFTWARE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. KONICA MINOLTA A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATEL LICENCE PRO KONICA MINOLTA ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY VE VZTAHU K SOFTWARU, VYJÁDŘENÉ NEBO SKRYTÉ, BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, FUNKCE A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. () KONICA MINOLTA A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATEL LICENCE PRO KONICA MINOLTA NEBUDOU VŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVÍDAT ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU DAT NEBO JAKÉKOLI JINÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT TENTO SOFTWARE VČETNĚ AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA POŠKOZENÍ ZTRÁTOU DŮVĚRY, SELHÁNÍM NEBO ZÁVADOU POČÍTAČE NEBO JAKÝMIKOLI OBCHODNÍMI ČI JINÝMI POŠKOZENÍMI NEBO ZTRÁTAMI, ANI TEHDY, KDYŽ KONICA MINOLTA, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A POSKYTOVATEL LICENCE PRO KONICA MINOLTA BYLI ZPRAVENI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉHO POŠKOZENÍ NEBO NÁROKU Z VAŠÍ STRANY NEBO NÁROKU TŘETÍ STRANY. (3) Ztráta záruky dle této dohody neovlivní vaše zákonná práva. Pokud ztrátu záruky nepřipouští příslušný zákon, platí pro vás ztráta záruky ve výši povolené zákonem. 1-6 GDI tiskový řadič

11 Úvod 1 5. UKONČENÍ Tuto licenci můžete kdykoli ukončit zničením tohoto softwaru a jeho kopií. Toto ujednání je rovněž zrušeno, pokud nesplníte některou ze stanovených podmínek. V případě takového ukončení musíte neprodleně zničit všechny vámi vlastněné kopie tohoto softwaru. 6. ŘÍDICÍ PRÁVO Toto ujednání je řízeno japonskými zákony. 7. ODDĚLITELNOST Vpřípadě, že budou některé části tohoto ujednání shledány protiprávními nebo neplatnými nějakým soudem, správním orgánem nebo kompetentní jurisdikcí, nemělo by to ovlivnit zbývající části tohoto ujednání a měly by si zachovat plnou sílu a účinnost, pokud neobsahuje části shledané protiprávními nebo neplatnými. 8. POZNÁMKA PRO UŽIVATELE VE STÁTNÍ SPRÁVĚ USA Tento software je "obchodní zboží", jak je tento výraz definován v 48 C.F.R..101 (říjen 1995), sestávající z "komerčního počítačového programu" a "dokumentace ke komerčnímu počítačovému programu", ve smyslu použití tohoto výrazu v 48 C.F.R. 1.1 (září 1995). Ve shodě s 48 C.F.R. 1.1 a 48 C.F.R až (červen 1995), musí všichni koncoví uživatelé ve státní sféře USA vyžadovat pouze software se zde uvedenými právy. PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE SI TOTO UJEDNÁNÍ PŘEČETLI, POCHOPILI JE A CÍTÍTE SE VÁZÁNI JEHO OBSAHEM A PODMÍNKAMI. ŽÁDNÁ STRANA BY NEMĚLA BÝT VÁZÁNA ŽÁDNÝM JINÝM PROHLÁŠENÍM NEBO POŽADAVKEM, KTERÉ NEJSOU VE SHODĚ S OBSAHEM A PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ. ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ NENÍ ÚČINNÉ, POKUD NENÍ V PSANÉ FORMĚ A ŘÁDNĚ PODEPSANÉ OVĚŘENÝM ZÁSTUPCEM VŠECH STRAN. OTEVŘENÍM BALÍČKU, ZAVEDENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU SOUHLASÍTE S PŘIJETÍM OBSAHU A PODMÍNEK TOHOTO UJEDNÁNÍ. GDI tiskový řadič 1-7

12 1 Úvod 1. Popis konvencí použitých v návodu V návodu jsou používány následující značky a formátování textu. Bezpečnostní rady 6 NEBEZPEČÍ Nerespektování pokynů zvýrazněných tímto způsobem může vést k smrtelným nebo vážným úrazům elektrickým proudem. % Všímejte si všech nebezpečí, aby nedocházelo k úrazům. 7 VÝSTRAHA Nerespektování pokynů zdůrazněných tímto způsobem může vést kvážnému poranění nebo způsobit vznik škod. % Všímejte si všech výstrah, aby nedocházelo k úrazům a bylo zaručeno bezpečné používání stroje. 7 POZOR Nerespektování pokynů zdůrazněných tímto způsobem může vést klehčím úrazům nebo způsobit vznik škod. % Všímejte si všech upozornění, aby nedocházelo k úrazům a bylo zaručeno bezpečné používání stroje. Pořadí činností 1 Číslo 1 formátované tímto způsobem označuje první krok řady činností. Další čísla formátovaná tímto způsobem označují následné kroky v pořadí činností.? Obrázek vložený na tomto zde ukazuje činnost, která musí být provedena. Text formátovaný tímto způsobem obsahuje doplňující informace. % Takto formátovaný text popisuje činnost, která zaručí dosažení požadovaného výsledku. 1-8 GDI tiskový řadič

13 Úvod 1 Užitečné informace Poznámka Text zvýrazněný tímto způsobem obsahuje užitečné informace a rady pro zajištění bezpečného použití stroje. Připomenutí Takto zvýrazněný text obsahuje informace, které je třeba mít na paměti.! Podrobnosti Takto zvýrazněný text obsahuje odkaz na podrobnější popis. Zvláštní textové značky Tlačítko [Stop] Názvy tlačítek na ovládacím panelu jsou psány výše uvedeným způsobem. NASTAVENI STROJE Takto je uváděn text zobrazený na displeji. GDI tiskový řadič 1-9

14 1 Úvod 1.3 Provozní prostředí Požadavky na systém Pro použití tohoto tiskového ovladače je vyžadováno následující prostředí. - Intel Pentium 00 MHz - Windows Vista, Windows Server 003, Windows XP (Service Pack nebo novější), Windows 000 (Service Pack 4 nebo novější), Windows Me nebo Windows 98 SE, Windows Vista x64 Edition, Windows Server 003 x64 Edition, Windows XP Professional x64 Edition - 18 MB RAM (Windows XP/Server 003), 64 MB RAM (Windows 000/Me/98 SE) - USB port standardu USB.0 - Jednotka CD-ROM/DVD Poznámka Tento tiskový ovladač není kompatibilní s Windows 95/98/NT 4.0. Doporučené operační prostředí Pentium 4/1,6 GHz 56 MB RAM 1.4 Probíhá instalace tiskového ovladače % Viz složka "Installation" na CD GDI tiskový řadič

15 Provádění nastavení ovladače tiskárny

16

17 Provádění nastavení ovladače tiskárny Provádění nastavení ovladače tiskárny Níže jsou uvedeny popisy dostupného nastavení tiskového ovladače pro tisk zpočítače..1 Dialogový rámeček nastavení tiskového ovladače Zobrazení dialogového rámečku nastavení Vokně Tiskárny a faxy zvolte tiskárnu (okno Tiskárny ve Windows Vista/ 000/Me/98 SE) a vyvolejte dialogový rámeček nastavení tiskového ovladače. Nastavení provedená v tomto dialogovém rámečku budou použita na všechny aplikace. 1 Otevřete okno Tiskárny a faxy (nebo okno Tiskárny). Ve Windows XP/Server 003 klepněte na tlačítko [Start] a poté klepněte na "Tiskárny a faxy". Ve Windows Vista klepněte na tlačítko [Start], klepněte na "Ovládací panely", klepněte na "Hardware a zvuk" a poté klepněte na "Tiskárny". Ve Windows 000/Me/98 SE klepněte na tlačítko [Start], ukažte na "Nastavení" a klepněte na "Tiskárny". Vokně Tiskárny a faxy (nebo okně Tiskárny) zvolte ikonu tiskárny pro tento stroj. 3 Zvolte příkaz pro zobrazení dialogového rámečku nastavení tiskového ovladače. Ve Windows XP/Server 003/Vista/000 klepněte pravým tlačítkem na ikonu instalované tiskárny a poté klepněte na "Předvolby tisku". Ve Windows Me/98 SE klepněte na "Vlastnosti" v nabídce "Soubor". GDI tiskový řadič -3

18 Provádění nastavení ovladače tiskárny Objeví se následující rámeček pro nastavení tiskového ovladače. Poznámka Chcete-li změnit nastavení pro každou tištěnou úlohu, klepněte na tlačítko [Vlastnosti] (nebo tlačítko [Předvolby]) v dialogovém rámečku Tisk, který se objeví po klepnutí na "Tisk" v prostředí aplikace. Nastavení provedená v tomto dialogovém rámečku zobrazeném z dialogového rámečku Tisk se použijí pouze dočasně, po ukončení aplikace se nastavení vrátí k nastavením zadaným z dialogového rámečku nastavení tiskového ovladače. Lze registrovat program obsahující zadaná nastavení ovladače avpřípadě potřeby jej vyvolávat pomocí funkce Snadné nastavení. Blíže o funkci Snadné nastavení viz "Rychlé nastavení" na straně -1. Chcete-li zobrazit záložku Volitelné ve Windows XP/Server 003/ Vista/000, klepněte v okně Tiskárny a faxy pravým tlačítkem na ikonu instalované tiskárny (nebo v okně Tiskárny) a poté klepněte na "Vlastnosti". -4 GDI tiskový řadič

19 Provádění nastavení ovladače tiskárny Dialogový rámeček Předvolby tisku Nastavení tisku lze provést z dialogového rámečku nastavení tiskového ovladače. Poznámka Chcete-li zobrazit dialogový rámeček Předvolby tisku ve Windows XP/ Server 003/Vista/000, klepněte v okně Tiskárny a faxy pravým tlačítkem na ikonu instalované tiskárny (nebo v okně Tiskárny) a poté klepněte na "Předvolby tisku". Chcete-li zobrazit dialogový rámeček Předvolby tisku ve Windows Me/98 SE, klepněte na "Vlastnosti" v nabídce "Soubor" v okně Tiskárny. GDI tiskový řadič -5

20 Provádění nastavení ovladače tiskárny Záložka Položka Popis Nastavení Orientace Zvolte orientaci papíru dokumentu. Originálni velikost dokumentu Tlačítko [Úprava nastavení] Zadejte formát papíru dokumentu. Zadejte vlastní formát papíru. Výstupní formát papíru Zoom Kopie Kompletovat Zdroj papíru Typ média Způsob výstupu Zadejte formát papíru, na který se bude tisknout. Jestliže se formát liší od formátu originálu, bude obraz automaticky zvětšen nebo zmenšen. Zadejte faktor zvětšení nebo zmenšení. Zadejte počet kopií pro tisk. Zvolte, jestli se větší počet kopií vícestránkového dokumentu bude tisknout po sadách nebo po stránkách. Zvolte zásobník papíru, který bude použit. Zvolte typ papíru, který bude použit. Zvolte způsob výstupu. Uspořádání Spojování Na jeden list papíru lze společně vytisknout více stránek jednoho dokumentu. Nastavení stránek Tlačítko [Podrobnosti spojování] Oboustranně Pozice vazby První strana obálky Zdroj papíru na přední obálky Typ média Nastavení, jako je počet stránek tištěných na jeden list papíru a pořadí tisku, lze zadat jako kombinaci podrobností. Zvolte, jestli se mají listy tisknout oboustranně. Zvolte pozici vazby. Zvolte, jestli se stránka dokumentu vytiskne na přední obálku. Zvolte zásobník papíru, do kterého je vložen papír na přední obálku. Zvolte typ papíru použitého na přední obálku. Vodotisk Volba vodotisku Zvolte, jestli se přes dokument vytiskne vodotisk (textové razítko). Pouze 1. strana Zvolte, jestli se vodotisk vytiskne pouze na 1. stránku. Tlačítko [Nový] Vytvořte nové vodotisky. Tlačítko [Uprava] Změňte vodotisky. Tlačítko [Smazat] Smažte vodotisk. Kvalita Rozlišení Zadejte rozlišení tisku. Tlačítko [Seřízení] Nastavte jas a kontrast. O aplikaci - Zobrazí informaci o verzi softwaru. -6 GDI tiskový řadič

21 Provádění nastavení ovladače tiskárny Dialogový rámeček Vlastnosti V dialogovém rámečku Vlastnosti lze pro tiskový ovladač zvolit instalované příslušenství. Připomenutí Jestliže není příslušenství instalované na stroji zadáno pod záložkou Volitelné, nemohou být z tiskového ovladače přístupné funkce, k nimž je příslušné zařízení zapotřebí. Když je instalované nějaké příslušenství, musíte zadat odpovídající nastavení. GDI tiskový řadič -7

22 Provádění nastavení ovladače tiskárny Poznámka Chcete-li zobrazit záložku Volitelné, klepněte v okně Tiskárny a faxy pravým tlačítkem na ikonu instalované tiskárny (nebo v okně Tiskárny) a poté klepněte na "Vlastnosti". Záložka Položka Popis Volitelné Volitelné Proveďte nastavení pro instalované zásobníky papíru. Paměť Zadejte velikost instalované paměti. -8 GDI tiskový řadič

23 Provádění nastavení ovladače tiskárny. Záložka Volitelné % Zadejte, jestli je instalované příslušenství, aby mohl tiskový ovladač používat příslušenství instalované na stroji. Připomenutí Jestliže není příslušenství instalované na stroji zadáno pod záložkou Volitelné, nemohou být z tiskového ovladače přístupné funkce, k nimž je příslušné zařízení zapotřebí. Když je instalované nějaké příslušenství, musíte zadat odpovídající nastavení. Poznámka Chcete-li zobrazit záložku Volitelné, klepněte v okně Tiskárny a faxy pravým tlačítkem na ikonu instalované tiskárny (nebo v okně Tiskárny) a poté klepněte na "Vlastnosti". GDI tiskový řadič -9

24 Provádění nastavení ovladače tiskárny Volitelné % Proveďte nastavení pro instalované zásobníky papíru. V seznamu "Volitelné" klepněte dvakrát na názvy instalovaných zásobníků papíru, čímž zadáte, že jsou nainstalované. Pokud znovu na název dvakrát klepnete, vrátí se zařízení do stavu "Není instalováno". Paměť % Zadejte velikost instalované paměti. Klepněte na [,] v pravé části pole "Paměť", poté zvolte velikost instalované paměti. -10 GDI tiskový řadič

25 Provádění nastavení ovladače tiskárny.3 Společná nastavení Tato část obsahuje popisy tlačítek a funkcí společných pro všechny záložky dialogového rámečku. Skutečné zobrazení tlačítek se může lišit v závislosti na operačním systému. Společné položky Tlačítko Tlačítko [OK] Tlačítko [Storno] Tlačítko [Použít] Tlačítko [Nápověda] Náhled Popis Klepnutím na toto tlačítko budou použita zadaná nastavení a zavře se dialogový rámeček. Klepnutím na toto tlačítko se zruší zadaná nastavení (nebudou použita) a zavře se dialogový rámeček. Klepnutím na toto tlačítko budou použita zadaná nastavení, ale nezavře se dialogový rámeček. Toto tlačítko se neobjeví v zobrazení nastavení po klepnutí na tlačítko [Vlastnosti] (nebo tlačítko [Předvolby] v dialogovém rámečku aplikace Tisk. Po klepnutí na toto tlačítko se objeví pomocná informace pro aktuálně zobrazené nastavení. Zobrazuje náhled zadaných nastavení papíru nebo zobrazuje stav stroje. Klepnutím na tlačítko v dolním levém rohu náhledu se mění zobrazení náhledu mezi [Papír] a [Tiskárna]. Když je zvoleno [Tiskárna], zobrazí se náhled na vzorek papíru se zadanými nastaveními, aby bylo možno zkontrolovat výsledný obraz v tisku. Když je zvoleno [Tiskárna], objeví se obrázek uspořádání stroje včetně příslušenství, jako jsou aktuálně instalované zásobníky papíru. Zásobníky papíru zvolené v seznamu "Zdroj papíru" pod záložkou Nastavení se zobrazí světle modře. Vzhled stránky Vzhled tisku Rychlé nastavení Aktuálně zadaná nastavení lze registrovat jako program, který lze později vyvolat. GDI tiskový řadič -11

26 Provádění nastavení ovladače tiskárny Rychlé nastavení Aktuálně zadaná nastavení lze registrovat jako program, který lze později vyvolat, když je budete chtít znovu použít. 1 Změňte nastavení ovladače pod záložkami Nastavení a Uspořádání. V poli "Rychlé nastavení" zadejte název programu. 3 Klepněte na tlačítko [Uložit]. Nastavení programu jsou registrována. -1 GDI tiskový řadič

27 Provádění nastavení ovladače tiskárny Poznámka Chcete-li vyvolat registrovaný program, zvolte jej ze seznamu. Chcete-li změnit název registrovaného programu, zvolte program v seznamu a zadejte nový název programu. Tlačítko se změní na [Přejmenovat]. Chcete-li změnit název programu, klepněte na tlačítko [Přejmenovat]. Chcete-li smazat registrovaný program, zvolte jej v seznamu. Tlačítko se změní na [Smazat]. Chcete-li smazat název programu, klepněte na tlačítko [Smazat]. Jestliže v seznamu zvolíte "Tovární výchozí nastavení", vrátí se nastavení k výrobním nastavením. Jako registrovaný název lze zadat nejvýše 0 znaků. Lze registrovat nejvýše 31 programů. GDI tiskový řadič -13

28 Provádění nastavení ovladače tiskárny.4 Záložka Nastavení Pod záložkou Nastavení lze zadávat nastavení pro dokument a papír, na který se tiskne. Můžete rovněž zadat požadovaný počet kopií pro tisk a orientaci tištěného obrazu. Orientace % Zvolte, jestli tisknout dokument v orientaci na šířku nebo na výšku. Na výšku Na šířku -14 GDI tiskový řadič

29 Provádění nastavení ovladače tiskárny Originálni velikost dokumentu % V roletové nabídce zvolte klepnutím formát papíru pro dokument. Lze použít následující standardní formáty papíru. Nastavení Skutečný formát Letter 8 1/ e 11" Legal 8 1/ e 14" 11 e e 17" A3 97 e 40 mm A4 10 e 97 mm A5 148 e 10 mm B4 57 e 364 mm B5 18 e 57 mm Obál.Com10 4 1/8 e 9 1/" Obál.DL 110 e 0 mm Obál.C6Obálka 114 e 16 mm FLS 8 1/4 e e 330 mm FLS 8 1/ e e 330 mm FLS 0 e 330 mm FLS 8 1/8 e 13 1/4 06 e 337 mm FLS 8 e e 330 mm 11 e e 14" Invoice 5 1/ e 8 1/" Obál.You-1 10 e 176 mm Obál.You e 35 mm Obál.You-6 98 e 190 mm 8K 70 e 390 mm 16K 195 e 70 mm Hagaki 100 e 148 mm Obál.C6 3/4 3 5/8 e 6 1/" GDI tiskový řadič -15

30 Provádění nastavení ovladače tiskárny Poznámka Jestliže je zvoleno "Hagaki", zvolte na ovládacím panelu stroje nastavení papíru "Hagaki" pro 1. zásobník stroje. "Hagaki" a obálky a nestandardní formáty lze zvolit, když je "Zdroj papíru" nastaven na "Auto", "1. zásobník" nebo "Ruční podavač". Když je "Typ papíru" nastaven na "Fólie", je dostupný pouze formát "Letter" a "A4". -16 GDI tiskový řadič

31 Provádění nastavení ovladače tiskárny Úprava nastavení Formát papíru, který se neobjeví v seznamu, lze registrovat jako vlastní formát. 1 Pod záložkou Nastavení klepněte na tlačítko [Úprava nastavení]. Objeví se dialogový rámeček pro nastavení vlastního formátu. Klepněte na tlačítko [Nový]. Dialogový rámeček nastavení vlastního formátu se zvětšuje pro zobrazení nastavení pro zadávání formátu papíru. GDI tiskový řadič -17

32 Provádění nastavení ovladače tiskárny 3 V poli "Jméno" zadejte název formátu papíru. 4 Ve skupinovém rámečku "Rozměry" zadejte šířku a délku papíru. Chcete-li změnit jednotky pro zadávání formátu papíru, zvolte požadované nastavení v rámečku "Jednotky". 5 Klepněte na tlačítko [OK] v pravém dolním rohu dialogového rámečku nastavení vlastního formátu. Nastavení formátů papíru v dialogovém rámečku nastavení vlastního formátu jsou skryta. 6 V dialogovém rámečku nastavení vlastního formátu klepněte na tlačítko [OK]. Nestandardní formát je registrován a lze jej zvolit v seznamu formátů papíru. -18 GDI tiskový řadič

33 Provádění nastavení ovladače tiskárny Poznámka Chcete-li změnit šířku a délku registrovaného nestandardního formátu papíru, zvolte v dialogovém rámečku nastavení vlastního formátu papíru formát papíru, klepněte na tlačítko [Úprava] a změňte nastavení. Název nelze změnit. Chcete-li smazat registrovaný nestandardní formát, zvolte v dialogovém rámečku nastavení vlastního formátu papíru formát papíru a klepněte na tlačítko [Smazat]. Jako registrovaný název lze zadat nejvýše 0 znaků. Lze registrovat nejvýše 3 formátů. GDI tiskový řadič -19

34 Provádění nastavení ovladače tiskárny Výstupní formát papíru % Zvolte formát papíru, který bude použit pro tisk. Dostupné standardní formáty papíru jsou stejné jako v seznamu "Originálni velikost dokumentu". Jestliže se formát papíru liší od formátu zvoleného v seznamu Originálni velikost dokumentu, vytiskne se obraz dokumentu zvětšeně nebo zmenšeně tak, aby se přizpůsobil zvolenému formátu papíru. Faktor zvětšení/zmenšení, který lze použít pro tisk, lze zkontrolovat v náhledu papíru. Poznámka Jestliže je zvoleno "Ručně" v rámečku "Zoom", nelze zvolit nastavení ze seznamu "Výstupní formát papíru". Jestliže je zvoleno jiné nastavení než "Vyp" v nabídce "Spojování" pod záložkou Uspořádání, nelze zvolit nastavení ze seznamu "Výstupní formát". -0 GDI tiskový řadič

35 Provádění nastavení ovladače tiskárny Zoom 1 Zadejte faktor zvětšení nebo zmenšení, který bude použit pro tisk. Zvolte "Ručně" a zadejte číslo od 5% do 400%, nebo proveďte nastavení klepnutím na šipky. Zmenšený Originál Zvětšený Poznámka Jestliže je zvoleno jiné nastavení než "Stejný jako originál" v nabídce "Výstupní formát papíru", nelze zvolit "Ručně". Kopie 1 Zadejte počet kopií pro tisk. Zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99, nebo proveďte nastavení klepnutím na šipky. GDI tiskový řadič -1

36 Provádění nastavení ovladače tiskárny Kompletovat % Při tisku více kopií stejného dokumentu zvolte, jestli se bude celý výtisk dokumentu tisknout naráz, nebo se bude tisknout vždy zadaný počet kopií jednotlivých stránek. Když je označeno kontrolní políčko "Kompletovat", vytiskne se naráz celá kopie dokumentu. Jestliže je například "Kopie" nastaveno na "5", vytiskne se pětkrát celý dokument (od první do poslední stránky). Když není kontrolní políčko "Kompletovat" označeno, vytiskne se najednou zadaný počet kopií od každé stránky. Jestliže je například "Kopie" nastaveno na "5", vytiskne se pětkrát první stránka dokumentu, poté se vytiskne pětkrát druhá stránka. Tisk pokračuje, dokud se nevytiskne pětkrát i poslední stránka. Kontrolní políčko je označeno Kontrolní políčko není označeno Poznámka V závislosti na použité aplikaci se nastavení Kompletovat nemusí projevit. Jestliže je Kompletovat nastaveno z tiskového ovladače, nelze použít Kompletovat v aplikaci. Jestliže je nastaveno "1" v poli "Kopie", nelze použít Kompletovat. - GDI tiskový řadič

37 Provádění nastavení ovladače tiskárny Zdroj papíru % Zvolte zásobník, ve kterém se nachází papír. Jestliže je zvoleno "Auto", bude používán zásobník papíru, do kterého je vložen papír formátu zadaného v nabídce "Výstupní formát papíru". Dostupná nastavení se liší v závislosti na instalovaném příslušenství. Nastavení: 1. zásobník,. až 5. zásobník (volitelně), Ruční podavač Zásobník Ruční podavač Poznámka Jestliže je zvoleno "Hagaki" nebo obálka nestandardního formátu v seznamu "Originálni velikost dokumentu", je dostupný pouze "1. zásobník" a "Ruční podavač". Je dostupný pouze "1. zásobník" a "Ruční podavač", když je "Typ média" nastaven na "Fólie", "Silný papír" nebo "Obálka". GDI tiskový řadič -3

38 Provádění nastavení ovladače tiskárny Typ média % Zvolte typ papíru, na který se bude tisknout. Nastavení: Obyčejný papír, Fólie, Silný papír, Obálka Poznámka Nastavení lze zvolit, jen když je "Zdroj papíru" nastaven na "1. zásobník" nebo "Ruční podavač". "Fólie" lze zvolit, jen když je "Originálni velikost dokumentu" nastaven na "Letter" nebo "A4". Způsob výstupu % Zvolte způsob tisku. Kromě přímého tisku dat je také dostupný "Zabezpečený tisk", který pro tisk na stroji vyžaduje zadání hesla. Nastavení: Tisk, Zabezpečený tisk Poznámka "Zabezpečený tisk" je dostupný jen s instalovanou volitelnou jednotkou rozšiřující paměti. -4 GDI tiskový řadič

39 Provádění nastavení ovladače tiskárny Použití zabezpečeného tisku Pro dokument lze nastavit heslo. Dokument tištěný z počítače bude dočasně uložen v paměti stroje a vytiskne se až po zadání hesla z ovládacího panelu stroje. Toto nastavení používejte pro tisk velmi důvěrných dokumentů. Zadávání hesla Nastavení zabezpečeného tisku z tiskového ovladače 1 Klepněte na záložku Nastavení. V roletové nabídce "Způsob výstupu" zvolte "Zabezpečený tisk". Objeví se zobrazení umožňující zadat heslo. 3 Zadejte heslo a klepněte na tlačítko [OK]. Zadejte čtyřciferné heslo v rozsahu od 0000 do Tisková úloha je odeslána. Při zadání tisku z aplikace proběhne normální tisk. GDI tiskový řadič -5

40 Provádění nastavení ovladače tiskárny Tisk ze stroje Aby bylo možno vytisknout dokument s nastaveným heslem, když je v tiskovém ovladači zvolen "Zabezpečený tisk", musí být z ovládacího panelu stroje zadáno heslo. 1 Zkontrolujte, jestli indikátor "Tiskárna" bliká nebo svítí a stiskněte tlačítko [Tiskárna]. Objeví se zobrazení režimu tisku. Přesvědčte se, jestli se v pravém horním rohu zobrazení objeví ikona klíče. Ikona klíče se zobrazí, když se v paměti nachází dokument zabezpečeného tisku. REZIM TISKARNY CEKANI NA TISK 3 Stiskněte tlačítko [Přístup]. -6 GDI tiskový řadič

41 Provádění nastavení ovladače tiskárny 4 Když se objeví "HESLO: ", zadejte heslo. Zadejte stejné číslice, jaké tvořily heslo v tiskovém ovladači. REZIM TISKARNY HESLO: Zkontrolujte, jestli lze dokument vytisknout. Pokud bude heslo správné, objeví se následující zobrazení a úloha se vytiskne. PRIJATO HESLO:**** Poznámka Jestliže existuje více tiskových úloh se stejným heslem, vytisknou se všechny takové úlohy zabezpečeného tisku. GDI tiskový řadič -7

42 Provádění nastavení ovladače tiskárny.5 Záložka Layout % Pod záložkou Uspořádání zadejte počet stránek dokumentu pro tisk na jednom listu papíru. -8 GDI tiskový řadič

43 Provádění nastavení ovladače tiskárny Spojování Na jeden list papíru lze společně vytisknout více stránek dokumentu. Tisk se spojováním sníží náklady díky nižšímu počtu vytištěných stránek. % Z roletové nabídky zvolte počet stránek dokumentu pro tisk na jednom listu papíru. Jestliže zvolíte například " v 1", vytisknou se na jeden list papíru dvě stránky. Když je zvoleno "Vyp", vytiskne se na jeden list papíru jedna stránka. Nastavení: Vyp, v 1, 4 v 1, 6 v 1, 9 v 1, 16 v 1 v 1 4 v 1 6 v 1 9 v 1 16 v 1 GDI tiskový řadič -9

44 Provádění nastavení ovladače tiskárny Podrobnosti spojování % Na tlačítko [Podrobnosti spojování] klepněte, pokud chcete zadat pořadí tisku nebo nastavit, jestli tisknout obrysy stránek. Položka Spojování Pořadí Popis Zvolte počet stránek, jaký se vytiskne na jeden list papíru. Jedná se o stejná nastavení, jaká jsou zvolená v nabídce "Spojování" pod záložkou Uspořádání. Když tisknete více stránek na jeden list papíru, zvolte pro tisk stránek orientaci a pořadí. Nastavení: V řadách V řadách Ve sloupcích Ve sloupcích zleva zprava zprava zleva nahoře nahoře nahoře nahoře Ohraničení Toto políčko označte, pokud chcete při tisku více stránek na jeden list papíru kolem jednotlivých stránek tisknout obrysy. -30 GDI tiskový řadič

45 Provádění nastavení ovladače tiskárny Oboustranný tisk Stránky dokumentu lze tisknout na listy papíru oboustranně. Oboustranně tiskněte při vytváření vazby u vícestránkového dokumentu. 1 Klepněte na záložku Layout. V roletové nabídce "Obě strany" zvolte "Oboustranně". Poznámka V roletové nabídce "Pozice vazby" zvolte požadovanou pozici vazby. Poznámka Oboustranný tisk lze použít jen tehdy, když je instalovaná automatická duplexní jednotka. GDI tiskový řadič -31

46 Provádění nastavení ovladače tiskárny.6 Záložka Nastavení stránek % Pod záložkou Nastavení stránek zadejte, jestli se bude přidávat obálka. -3 GDI tiskový řadič

47 Provádění nastavení ovladače tiskárny První strana obálky % Zvolte, jestli se bude přidávat přední obálka a jestli se na obálku vytiskne stránka dokumentu. Nastavení: Položka Nic Prázdná Tištěná Popis Obálka se nebude přidávat a celý dokument se vytiskne na papír ze stejného zásobníku. Jako obálka bude přidán prázdný list papíru ze zásobníku nastaveného v nabídce "Zdroj papíru na přední obálky". První stránka dokumentu se vytiskne jako obálka na papír ze zásobníku nastaveného v nabídce "Zdroj papíru na přední obálky". Zdroj papíru pro přední obálku % Zvolte zásobník papíru, ve kterém se nachází papír na obálky. Nastavení: 1. zásobník,. až 5. zásobník (volitelně), Ruční podavač Typ média % Zvolte typ papíru, který bude použit na obálky. Nastavení: Obyčejný papír, Fólie, Silný papír, Obálka GDI tiskový řadič -33

48 Provádění nastavení ovladače tiskárny.7 Záložka Vodotisk Ze záložky Vodotisk lze tisknout na pozadí určitý text jako vodotisk. Volba vodotisku 1 Klepněte na záložku Vodotisk. V nabídce Volba vodotisku zvolte vodotisk, který chcete tisknout. Nastavení: Bez vodotisk, DŮVĚRNÉ, KOPIE, NEKOPÍROVAT, KONCEPT, KONEČNÁ VERZE, OBTAH, PŘÍSNĚ TAJNÉ 3 Chcete-li tisknout vodotisk pouze na 1. stránku, označte políčko "Pouze 1. strana". Chcete-li tisknout vodotisk na všechny stránky, nechejte toto políčko neoznačené. -34 GDI tiskový řadič

49 Provádění nastavení ovladače tiskárny Vytvoření nového vodotisku Nový vodotisk lze registrovat. 1 Klepněte na záložku Vodotisk. Klepněte na tlačítko [Nový]. Objeví se dialogový rámeček Nový. 3 V poli "Text vodotisku" zadejte text vodotisku. Jako text lze zadat nejvýše 0 znaků. Lze registrovat nejvýše 3 vodotisků (včetně "Žádný vodotisk"). GDI tiskový řadič -35

50 Provádění nastavení ovladače tiskárny 4 Proveďte požadovaná nastavení. Písmo: Zvolte písmo vodotisku. Lze zvolit jakékoli písmo instalované v počítači. Tučné: Volba tučného písma. Kursíva: Volba šikmého písma. Velikost: Zadejte velikost znaku od 7 do 300 bodů. Úhel: Zadejte úhel, pod jakým se text vytiskne na papír. Lze zadat nastavení v rozsahu od 0 do 359. Sytost: Nastavte sytost textu. Lze zadat nastavení v rozsahu od 10% do 100%. Odsazení od strědu: Zadejte vodorovnou a svislou pozici tisku textu. Lze zadat nastavení v rozsahu od -100 do 100. Pozici lze měnit také pomocí posuvníků pod a napravo od obrazu náhledu. Svislý směr: Vyšší číslo posouvá text směrem nahoru. Vodorovný směr: Nižší číslo znamená posun textu směrem doleva. 5 Klepněte na [Přidat]. Vodotisk je přidán do nabídky "Volba vodotisku". -36 GDI tiskový řadič

51 Provádění nastavení ovladače tiskárny Úprava vodotisku U registrovaného vodotisku lze upravovat text, velikost a pozici. 1 Klepněte na záložku Vodotisk. V nabídce zvolte vodotisk, který chcete upravit. 3 Klepněte na tlačítko [Úprava]. Objeví se dialogový rámeček Upravit. 4 Proveďte požadovaná nastavení. Text vodotisku: Zadejte text vodotisku. Písmo: Zvolte písmo vodotisku. Lze zvolit jakékoli písmo instalované v počítači. Tučné: Volba tučného písma. Kursíva: Volba šikmého písma. Velikost: Zadejte velikost znaku od 7 do 300 bodů. Úhel: Zadejte úhel, pod jakým se text vytiskne na papír. Lze zadat nastavení v rozsahu od 0 do 359. Sytost: Nastavte sytost textu. Lze zadat nastavení v rozsahu od 10% do 100%. GDI tiskový řadič -37

52 Provádění nastavení ovladače tiskárny Odsazení od strědu: Zadejte vodorovnou a svislou pozici tisku textu. Lze zadat nastavení v rozsahu od -100 do 100. Jako text lze zadat nejvýše 0 znaků. -38 GDI tiskový řadič

53 Provádění nastavení ovladače tiskárny Pozici lze měnit také pomocí posuvníků pod a napravo od obrazu náhledu. Svislý směr: Vyšší číslo posouvá text směrem nahoru. Vodorovný směr: Nižší číslo znamená posun textu směrem doleva. 5 Klepněte na [OK]. Vodotisk je změněn. Poznámka Chcete-li smazat registrovaný vodotisk, zvolte vodotisk z nabídky aklepněte na tlačítko [Smazat]. GDI tiskový řadič -39

54 Provádění nastavení ovladače tiskárny.8 Záložka Kvalita Pod záložkou Kvalita lze provádět nastavení kvality tisku. Rozlišení % V roletové nabídce zvolte pro rozlišení tisku "600 e 600 dpi" nebo "300 e 300 dpi". Poznámka Když je zvoleno " dpi", zvýší se kvalita tisku, doba tisku se však oproti volbě " dpi" prodlouží. -40 GDI tiskový řadič

55 Provádění nastavení ovladače tiskárny Seřízení % Klepněte na tlačítko [Seřízení] a proveďte nastavení jasu a kontrastu. Položka Popis Jas Seřiďte jas tištěného obrazu. Lze zadat nastavení v rozsahu od -50 do 50. Čím vyšší je číslo, tím vyšší je kontrast a zřetelnější obraz. Kontrast Seřiďte kontrast tištěného obrazu. Lze zadat nastavení v rozsahu od -50 do 50. Čím vyšší je číslo, tím jasnější je obraz. GDI tiskový řadič -41

TWAIN 163/211. Uživatelská příručka

TWAIN 163/211. Uživatelská příručka TWAIN 163/211 Uživatelská příručka . Obsah 1 Úvod 1.1 Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru... 1-5 1.2 Popis konvencí použitých v návodu... 1-8 Bezpečnostní rady... 1-8 Pořadí činností... 1-8

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 163

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 163 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1 TISKOVÉ SESTAVY Ve Windomech existují dva typy sestav. Jsou to sestavy vestavěné a uživatelské. Oba typy sestav lze vytvořit přímo na míru uživateli buď přímo vlastní tvorbou sestavy (v případě uživatelských

Více

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů.

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. info: holysz@enbra.cz www.enbra.cz ver. 24.1. 2013 Obsah Licenční ujednání... 3 Instalace a prvotní konfigurace

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Send Driver. Příručka správce

Send Driver. Příručka správce Send Driver Příručka správce Leden 2013 www.lexmark.com Přehled 2 Přehled Pomocí aplikace Send Driver lze snadno získat ovladač tiskárny pro určitý model. Aplikace vám zašle e-mail s pokyny k instalaci

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více