Technická dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Penetrační testy aplikací TCPK Čl. 1. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Penetrační testy aplikací TCPK Čl. 1. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Příloha č. 1 výzvy a Rámcové smlouvy Technická dokumentace Technická dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Penetrační testy aplikací TCPK Čl. 1. Úvodní ustanovení Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu služeb, které zadavatel poptává jako služby penetračních testů aplikací ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Penetrační testy aplikací TCPK. Čl. 2. Základní metodika pro provádění penetračních testů Metodika provedení penetračních testů vychází z poznání, že nejlepší postup je v podstatě opakování určitých postupů, prováděných skutečnými útočníky. Tato metodika vychází z toho, že útočník postupně získává informace o cíli útoku, tyto informace upřesňuje a cíleně hledá a vylučuje slabiny cílového systému Objednatelem minimálně požadovaný postup je následující: Identifikace cíle sběr informací o cíli, používaný rozsah IP adres, identifikace aktivních IP adres, detekce síťových služeb, operačních systémů a aplikací, výběr možných perspektivních cílů Provedení automatických testů prostřednictvím různých specializovaných nástrojů, zjištění možných zranitelností, neinstalovaných bezpečnostních patchů a oprav, pokusy o prolomení vstupu do systému hrubou silou, pokusy o DOS útoky na aplikace. Detekce reakce cíle na útok. Ruční testy prověření výsledků automatických testů, identifikace perspektivních nedostatků a skulin systémů, prověření WWW aplikací a použití metod sociálního inženýrství, demonstrace možností modifikace obsahu dat aplikací apod. Detekce reakce cíle na útoky. Systematizace výsledků, závěrečná zpráva popis a shrnutí výsledků jednotlivých testů, identifikace zranitelností a jejich nebezpečnosti, doporučení nápravných opatření Při testování webových aplikací je dodavatel povinen vyjít z metodiky OWASP (www.owasp.org - Open Web Application Security Project). OWASP zahrnuje mnoho různých služeb, především Guide to Building Secure Web Applications and Web Services", dále OWASP TOP TEN projekt, testovací nástroje, OWASP Web Application Penetration Checklist" a mnoho dalších Pro prezentaci výsledků bezpečnostních testů webových aplikací objednatel vyžaduje použití metriky TOP TEN (NEJ 10), aby bylo docíleno co největšího přehledu objednatele s ohledem na aktuální zranitelnosti. 1

2 Metrika TOP10 zranitelností je každoročně aktualizována a je veřejně dostupná na webových stránkách OWASP URL pro TOP10 v roce 2013 na webu OWASP je následující: https://www.owasp.org/index.php/top_10_2013-top_ Obsah testů uvedených v tomto dokumentu je považován za nezbytné minimum Testy musejí být koncipovány jako opakovatelné a reprodukovatelné tak, aby zadavatel byl schopen testy a jejich výsledek opakovat Testy nesmí poškodit cílové servery, nesmí vymazat a ani modifikovat stávající data, musí být koncipovány jako nedestruktivní. Pokud budou některé úkony testu potenciálně destruktivní, pak je nutno tyto úkony před jejich použitím předběžně odsouhlasit se zadavatelem (posoudit dopad testu a provést je nejprve v izolovaném prostředí). Čl. 3. Definice typu požadovaných služeb 3.1. První penetrační test Cílem penetračního testu je odhalit co největší množství kritických zranitelností ve webové aplikaci a prostředí, na kterém aplikace běží, odhalit způsob jejich využití a případnou možnost získání privilegovaného přístupu Tento test proběhne dle metodiky uvedené v článku 2 této Technické dokumentace a prostřednictvím testovacích scénářů, definovaných v OWASP. Dodavatel může použít i další testovací scénáře, nicméně testovací scénáře uvedené v OWASP jsou povinné Test musí kromě využití automatizovaného bezpečnostního testu zahrnovat i manuální otestování a ověření kritických zranitelností, provedených technikem členem projektového týmu, kterým uchazeč prokazoval splnění kvalifikace Test bude zahrnovat minimálně následujících úkony, které budou popsány ve výstupní zprávě: Seznámení se s aplikací a její architekturou, získání informací o cílovém systému, jejich identifikace a analýza, včetně verze webového serveru, použitých modulů, aplikační platformy, identifikace síťového prostředí aj. Zmapování zranitelností identifikace možných slabin a zranitelností aplikace a prostředí, ve kterém je provozována, dle metodiky OWASP, případně i podle jiné metodiky, kterou dodavatel používá Využití zranitelností pokus o získání přístupu pomocí dříve identifikovaných zranitelností s cílem získat uživatelský nebo privilegovaný (administrátorský) přístup do aplikace nebo operačního systému, neoprávněné získání dat, modifikaci či poškození dat 2

3 nebo způsobení nedostupnosti testované aplikace. Prioritně bude věnována pozornost zranitelnostem s nejvyšší závažností Výstupem testu bude zpráva o provedeném testu v rozsahu: A) Manažerské shrnutí název aplikace, v případě, že se jedná o aplikaci z projektu IOP výzvy č. 08 označení projektu, přehled hlavních zjištění a doporučení B) Shrnutí známých informací o testované aplikaci a prostředí, s jasným oddělením toho, které informace byly předány zadavatelem před zahájením testu a které informace byly získány z testování a jsou tedy dostupné potenciálnímu útočníkovi C) Přehledný seznam identifikovaných zranitelností, seřazený sestupně podle jejich závažnosti a jejich popis. D) Výčet všech pokusů dodavatele o průnik a výsledek takového průniku. U dobře známých a jednoduše prokazatelných zranitelností bude uveden i postup zneužití dané zranitelnosti (např. odkazem na www stránky s postupem), případně kopie obrazovek, které demonstrují skutečné zneužití zranitelnosti. E) Doporučený postup předcházení uvedeným zranitelnostem, pokud takový existuje, případně popis vhodných alternativních protiopatření Přílohy k výstupní zprávě o provedeném testu v elektronické podobě: A) seznam použitých nástrojů vč. verze nástroje a příp. verze databáze testovacích vzorků B) termíny skenů (od, do) + použitý nástroj a orientační konfigurace nastavení těchto nástrojů C) protokoly o testech z jednotlivých nástrojů, ručních tesů a srovnání plánu a výsledku testu Požadovaný rozsah výstupní zprávy o provedeném testu je 6-10 stran A4 ve formátu PDF Opakovaný penetrační test Opakovaný test webové aplikace bude objednán zejména v případě, že byly nalezeny kritické nebo vysoké zranitelnosti a bylo prokázáno, že tyto zranitelnosti jsou zneužitelné Opakovaný test pak zadavatel objedná zejména poté, co budou zranitelnosti odstraněny dodavatelem daného řešení. Opakovaný test bude možné objednat i vícekrát po sobě, tzn. opakovaně vždy po provedení opravy zranitelností ze strany dodavatele aplikace podrobené penetračnímu testu Test bude proveden ve stejném rozsahu jako První test webové aplikace, pouze s tím rozdílem, že je u dodavatele předpokládána znalost testované aplikace z předchozího testování. Zpráva o provedeném testu a její přílohy budou předloženy také ve stejném rozsahu. 3

4 Opakovaný test webové aplikace bude realizován vždy pouze na aplikaci, na které již byl dodavatelem proveden První test webové aplikace Individuální zranitelnosti Tato služba bude objednávána v případě, kdy bude zadavatel požadovat prokázání výskytu složitější zranitelnosti na základě výstupu Prvního testu nebo Opakovaného testu, tzn. na základě předchozí identifikace takové zranitelnosti dodavatelem. Výstupem služby bude zpracování podrobného postupu (zpráva o individuální zranitelnosti), který povede k prokázání zranitelnosti aplikace, včetně předpřipravených skriptů nebo pomocných programů, umožňujících zranitelnost prokázat Nebude-li možné provést prokázání zranitelnosti bez provedení modifikace testované aplikace (zápis do databáze, změna či smazání souborů), omezení funkcionality aplikace nebo bude mít jiné destruktivní či omezující následky, musí být zadavatel na tuto skutečnost upozorněn se všemi možnými riziky K provedení prokázání zranitelnosti s takovým rizikem bude vyžadován písemný souhlas ze strany kontaktní osoby objednatele Dodavateli vzniká nárok na odměnu za prokázání Individuální zranitelnosti dle ustanovení článku 3.3. této Technické dokumentace pouze v případě úspěšného prokázání této zranitelnosti Dodavatel služby má právo test prokázání zranitelnosti písemně odmítnout provést v případě, kdy by na provedení testu bylo potřeba výrazně více času nebo pořízení specializovaných nástrojů, kterými dodavatel nedisponuje. Čl. 4. Seznam a popis webových aplikací 4.1. Seznam aplikací z IOP Uvedené aplikace byly pořízeny v rámci projektů, kofinancovaných z Integrovaného operačního programu. Jejich testování bude uznatelným nákladem příslušných projektů. Na služby testů těchto aplikací a dokumenty vytvářené v souvislosti s těmito testy musí být vždy uveden rozsah informací dle ustanovení rámcové smlouvy pro penetrační testy na aplikace projektů IOP výzvy číslo 08. Název aplikace Platforma Aplikační server DB server VIRTUOS-GALATEA IIS+.NET Windows server 2008 R2 MS SQL 2008 Krajská digitální spisovna Tomcat+Java Windows server 2008 R2 MS SQL 2008 Pracovní úložiště Datový sklad Tomcat+Java Alfresco IIS+Sharepoint 2010 SP2 Windows server 2008 R2 MS SQL 2008 Windows server 2008 R2 MS SQL 2008 R2 4

5 IIS+PHP Webový portál modifikovaný DRUPAL (včetně Windows server 2008 R2 MS SQL 2008 jádra) Systém edotace IIS+.NET Windows server 2008 R2 MS SQL 2008 Památková péče IIS+.NET Windows server 2008 R2 MS SQL 2008 Správní řízení Projektové řízení Portál Zřizovaných organizací Proxio Apache+PHP IIS+PHP - Wordpress Windows server 2008 x64 a Windows server 2003 Předpokládán Windows server 2008/2012 MS SQL 2005 Předpokladána aktuální Oracle RDBMS Windows server 2008 R2 MS SQL 2008 Centrální logování x x MS SQL 2008 Portál DMVS PK IIS+.NET, ARCGIS Windows server 2008 R2 MS SQL 2008 DTM Modul ZAKÁZKY IIS+.NET Windows server 2008 R2 MS SQL 2008 Vysvětlivky: x - bude doplněno vítěznému uchazeči na základě nasazení aplikace; tyto aplikace jsou v době přípravy veřejné zakázky v přípravě nebo v realizaci 4.2. Rámcový popis aplikací z IOP a dalších aplikací, které u kterých je penetrační test objednatelem předpokládán Dále jsou uvedené aplikace, které v současné chvíli zadavatel předpokládá, že by byly objektem penetračních testů: Virtuos-Galatea Jedná se o Plzeňským krajem hostovaný typ spisové služby, kterou využívají organizace v Plzeňském kraji Krajská digitální spisovna Krajská digitální spisovna je nástroj pro dlouhodobé ukládání (Long Time Preservation LTP) úředních elektronických dokumentů a spisů vzniklých jako produkt činnosti orgánů veřejné moci a jiných původců v jejich spisové službě. Je určena pro uložení dokumentů jak vzniklých přímo v elektronické podobě ( digital-born ) tak do elektronické podoby převedené např. procesem autorizované konverze dokumentů. V KDS jsou ukládané dokumenty a spisy po dobu běhu skartační lhůty, tj. od jejich uzavření do jejich skartace nebo předání do Národního digitálního archivu. Řešení poskytuje původcům dokumentů jejich garantované uložení. Dokumenty jsou brány obecně jako neveřejné. Součástí řešení je i integrační rozhraní na elektronické systémy spisových služeb původců. Cílovou skupinou uživatelů jsou především krajský úřad, obecní a městské úřady v regionu. Ověřování uživatelů zajišťuje řešení SSO Plzeňského kraje, napojené na identitní prostor epusa. Řešení je dostupné z internetu. 5

6 Datový sklad Datový sklad funguje jako centralizované úložiště pro převážnou většinu dat, které vznikají buď jako produkt procesů fungování krajského úřadu či jsou hromaděna z různých organizací ať už veřejné správy či jiných organizací statistických. Jedná se o manažerský informační systém, který umožňuje hlubší analýzy a hledání vzájemných souvislostí v datech, dále poskytuje informace pro vedení Plzeňského kraje a jeho zřizované organizace. Data v datovém skladu slouží jako informační zdroj nejen pro KÚPK, ale i pro PO a veřejnost. Funkcionalitou DS je, že lze bez problému pracovat s rozsáhlými soubory dat Webový portál Webový portál Plzeňského kraje, který slouží jako webová prezentace Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje pro uveřejňování článků, konaných akcí, ale i struktury úřadu a povinných dokumentů Systém edotace Jedná se o dotační portál pro dotační programy vypisované Plzeňským krajem. V systému jsou vypisovány jednotlivé dotační tituly, žadatelé v systému podávají žádosti, v sytému jsou žádosti vyhodnoceny a do systému je pak zadáváno i vyúčtování takových dotací Památková péče Jedná se o programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče poskytující funkčnost veškerých agend v oblasti památkové péče vykonávané Krajskými úřady a metodiku výkonu činnosti obcí 3. stupně (tedy obcí s rozšířenou působnosti) v Plzeňském kraji Správní řízení Projekt "Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry" zajistí informační systém pro podrobnou procesní evidenci vybraných správních řízení vedených na Krajském úřadu Plzeňského kraje a to jak v I., tak ve II. instanci. IS obsahuje integraci pomocí webových služeb na spisovou službu, díky které uživatel obsluhuje spisovou službu z toho IS. V případě uložení pokuty IS předává data o záznamu v platebním kalendáři do ekonomického systému Projektové řízení Elektronický systém na podporu projektového řízení. Systém se skládá z modulů evidence projektů, modulu na tvorbu a správu úkolů a obecného workflow modulu na modelování procesů. Aplikace je určena nejen zaměstnancům KÚPK, ale všem organizacím zřizovanými či vlastněnými krajem Portál zřizovaných organizací Jedna část aplikace je rozcestník pro zřizované organizace (seznam aplikací pro danou organizaci), další pak převzatý přehled informací z projektového řízení (přehled úkolů, helpdesků), kde detaily už se řeší přímo v projektovém řízení. A poslední část je redakční systém, kdy zaměstnanci KUPK zveřejňují články pro zřizované organizace (přímo zřizované organizace nebudou vytvářet články) Centrální logování V této chvíli není realizováno, připravuje se veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka softwarového řešení systému centrálního logování, tzv. SIEM (Security Information and Event Management), jeho implementace následná podpora. Jeho účelem je zajistit centrální zpracování logů, jejich normalizaci, korelaci, grafickou interpretaci a archivaci a to včetně logů generovaných samotným SIEM, zpětné dohledání událostí v čase 6

7 přes více parametrů současně, snadný a uživatelsky přívětivý přístup k výstupům SIEM dle uživateli přidělených práv a rolí a garantované bezpečné uložení vybraných citlivých logů s řízeným přístupem a ochranou proti podvrhu, modifikaci či smazání. U řešení se předpokládá webové uživatelské rozhraní. Řešení bude dostupné pouze z vnitřní sítě KÚPK GeoPortál Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje integruje přístup k mapovým aplikacím, službám a geodatům. Portálové řešení tvoří vstupní bránu do všech komponent Geoportálu. Portál je provozován ve dvou režimech zabezpečeném a nezabezpečeném. Uživatel, který vlastní přihlašovací údaje a příslušná oprávnění, má možnost využít funkcionality, které jsou dostupné až po přihlášení. Primárním uživatelem jsou úředníci KÚ, obcí s rozšířenou působností, obcí, projektanti a obecně i veřejnost. Ve vnitřní části Geoporálu je řada evidenčních aplikací a samostatných komponent pro příjem a výdej dat DTM (Digitální technická mapa) - Modul Zakázka Je určen pro práci, prezentaci dat, správu a jejich údržbu. Je primárně určen pro registrované partnery z řad správců inženýrských sítí a technické infrastruktury a obcí v Plzeňském kraji. Slouží ke vstupům (přijímání) a výstupům (výdejům) těchto dat formou zakázek pro partnery a geodety Systém pro správu poruch silniční sítě Jedná se o webovou aplikaci dostupnou pro mobilní zařízení, jimiž jsou v regionu sbírány poruchy silniční sítě, prováděna inventura majetku a kontrolován stav povrhu silnic E-shop pro Centrální nákup Jedná se o specifický e-shop pro zřizované a zakládané organizace Plzeňského kraje, ve kterém mohou přistoupit a objednat centrálně vysoutěžené komodity, pokládat dotazy a požadavky na centrální soutěžení komodit. Jedná se o specifický nákupní systém s omezeným počtem systémových vazeb Pracovní úložiště - Pracovní úložiště slouží k ukládání dat vybraných kategorií jednotlivými původci z řad obcí a organizací Plzeňského kraje. Data jsou ukládána v nestrukturované formě jako soubory, ke kterým je možné doplňovat popisná metadata. Pracovní úložiště musí zajistit spolehlivé uložení, zálohování a případnou aplikaci základních retenčních politik. V pracovním úložišti je možné zakládat a spravovat oddělená logická úložiště pro jednotlivé původce. Technicky je pracovní úložiště postavené nad DMS Alfresco. Ověřování uživatelů zajišťuje řešení SSO Plzeňského kraje, napojené na identitní prostor epusa. Řešení je dostupné z internetu. 7

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č.

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č. S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H Část výzvy III. Digitalizace a ukládání dat Příloha žádosti č.1 Zpracovatel:

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 6 Typový postup implementace malá obec s úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16. 3. 2009 1/16 1 Popis scénáře Scénář je přílohou analýzy

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET

Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozní řád elektronického tržiště TENDERMARKET Provozovatel: Sdružení E-TENDERS vedoucí člen sdružení: GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 Vysočany, IČO: 26147921 člen sdružení: ample.cz

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Obsah 1. Úvod...3 2. Rekapitulace výsledků studie...8 3. Současný stav a historie projektu...11 4. Analýza poptávky a

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více