Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích"

Transkript

1 Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena Třebická Mgr. Petra Pecková Jiří Babor - příchod hod. Jiří Kučera RNDr. Jiří Mareš Mgr. Miroslav Rovenský - příchod hod. Helena Springerová Pavel Vyskočil JUDr. Jan Zenkl Petr Doležal Ing. Miroslava Vojtíšková - tajemnice MěÚ V sále bylo přítomno 9 občanů. I. ZAHÁJENÍ Řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider Zasedání bylo zahájeno. PROGRAM: 1.) Konstatování splnění úkolů 2.) Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích 3.) Schválení dohod o společném školském obvodu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích s okolními obcemi 4.) Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích - dodatek ke smlouvě 5.) Úprava rozpočtu města Mnichovice na rok ) Žádost majitele pozemku o sjednání nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který město užívá jako součást japonské zahrady pro veřejnost za MěÚ Mnichovice 7.) Žádost Veřejných služeb obce Mnichovice o převedení části provozního příspěvku na investiční 8.) Žádost o bezúplatný převod nemovitostí do majetku města Mnichovice 9.) Různé I - darování pozemků parc.č. 1415/1 a 1415/5 v k. ú. Božkov u Mnichovic 10.) Různé II - poskytnutí finančního daru místostarstce 11.) Různé III - žádost o proplacení dovolené starostovi města 12.) Různé IV - žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 308/17 v k. ú. Mnichovice u Říčan 13.) Různé V - žádost Římskokatolické farnosti o finanční spoluúčast na obnově kostela Narození Panny Marie v Mnichovicích 14.) Různé VI - smlouva o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice 15.) Různé VII - žádost ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích o schválení Ceníku pronájmu na školní rok 2014/15 16.) Různé VIII - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Starosta Ing. Petr Schneider konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté seznámil členy Zastupitelstva města Mnichovice s programem tohoto zasedání. Dále navrhl, že ke každému bodu programu bude probíhat rozprava zvlášť a ke každému bodu programu budou moci po skončení rozpravy členů zastupitelstva města přítomní občané vznést své připomínky nebo dotazy na členy zastupitelstva, případně k projednávaným bodům na zasedání zastupitelstva. O programu bylo hlasováno: Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 3 Program byl schválen. 1

2 NÁVRHOVÁ KOMISE: ve složení: Ing. Magdalena Třebická, JUDr. Jan Zenkl Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 3 Návrhová komise byla schválena. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Mgr. Petra Pecková, RNDr. Jiří Mareš Hlasy: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 3 Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Starosta informoval zastupitele, že dnešní jednání Zastupitelstva města Mnichovice se nahrává na diktafon a záznam je uchován do doby příštího jednání ZM. Požádal, aby členové Zastupitelstva města Mnichovice vyslovili souhlas s tímto záznamem a přijali toto usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s pořízením zvukového záznamu z dnešního jednání Zastupitelstva města Mnichovice, které bude zaznamenáno na diktafon s dobou uchování záznamu do příštího jednání Zastupitelstva města Mnichovice. Bylo hlasováno: 8 členů pro schváleno SEZNÁMENÍ SE S ÚKOLY Konstatování splnění úkolů Předkládá: Ing. Miroslava Vojtíšková Jedná se o plnění úkolů z jednání Zastupitelstev města Mnichovice, která se konala ve dnech: 23.6., 30.7., a č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu z jednání Zastupitelstev města Mnichovice : Č. usn )Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu zajištění vyplacení finančních příspěvků z výtěžku kulturní a dobročinné akce Mnichovické kramaření ZŠ, MŠ a Dětskému domovu Strančice v termínu do Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu oznámení do 2 dnů tj. do , stanoveného počtu členů Zastupitelstva města Mnichovice, který má být zvolen na úřední desce města Mnichovice dle schválení zastupitelstva města. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu starostou města na základě výsledku konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Mnichovice, byla jmenována ředitelkou příspěvkové organizace města Mnichovice Mateřská škola Mnichovice, okres Praha východ, pí Mgr. Zdeňka Holá a byl jí určen plat a zaslány změny do zápisu rejstříku škola a školských zařízení a obchodního rejstříku. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyplacení odměn kronikáři panu Karlu Dražilovi a ilustrátorovi kroniky města panu Antonínu Marečkovi dle schválených dispozic zastupitelstvem města. 2

3 Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu šéfredaktorem Života Mnichovic, který vyhlásil uzávěrku předvolebního čísla dne , aby mohlo být toto číslo distribuováno nejpozději do 6. a 7. října Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podání žádosti o dotaci na projekt Přístavba MŠ Mnichovice dle schválených dispozic zastupitelstva města v termínu do , na základě vyhlášeného programu z fondu MŠMT - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu majetku postiženého živelnou pohromou v roce 2013 na rekonstrukci komunikace Potočiny v Mnichovicích. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice se společností Metrostav a. s. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření úvěrové smlouvy na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice s vítězným bankovním ústavem Komerční bankou a. s. dle schválených dispozic zastupitelstvem města v termínu do Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu na základě vyhlášení poptávkových řízení na TDI, ADI a BOZP na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice a schváleného vyhodnocení poptávkových řízení na jednání Zastupitelstva města Mnichovice dne , konstatuje splnění úkolu uzavření smluv s vítěznými uchazeči dle závěrů hodnotící komise a předloženy poskytovateli dotace SFŽP ČR. Č. usn Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podepsání a vydání dokumentu Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území města Mnichovice v období dle schválených dispozic zastupitelstva města. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích Předkládá: Ing. MiroslavaVojtíšková Zastupitel Jiří Babor byl přítomen od hodin. Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládána informace o realizovaném projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. Informace o : ukončené podlimitní veřejné zakázce v otevřeném řízení na tento projekt a uzavření smlouvy o dílo na tuto stavbu uzavřené úvěrové smlouvě na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč na dobu 15 let uzavřených příkazních smlouvách na zajištění TDI a BOZP na tuto stavbu nutnosti předložení poskytovateli dotace MFČR dokumentů dle registrace akce k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 3

4 Dále zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí jednání s představiteli okolních obcí, se kterými má město Mnichovice uzavřenu dohodu o společném školském obvodu a to ve věci poskytnutí neinvestičního příspěvku na rozvoj ZŠ v Mnichovicích, a to poměrem stávajícího počtu žáků z jednotlivých obcí. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o dílo na základě vyhodnocené veřejné zakázky na projekt A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích s uchazečem, který se umístil na 2. místě se společností DEREZA s. r. o. za nabídkovou cenu ,64 Kč bez DPH z důvodu neposkytnutí součinnosti a odstoupení od uzavření smlouvy společností STATUS a. s., která byla vyhodnocena se svojí nabídkou na 1. místě. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč na dobu 15 let dle usnesení Zastupitelstva města Mnichovice ze dne s vítězným bankovním ústavem Komerční bankou a. s. na dofinancování projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích v termínu do Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyhodnocení poptávkových řízení na zajištění technického dozoru investora společností BHS s. r. o., Praha 4 a koordinátora bezpečnosti práce společností RCY s. r. o. na projekt A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích a uzavření příkazních smluv s těmito vítěznými uchazeči. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že dne došlo k předání a převzetí staveniště mezi společností Dereza s. r. o. a městem Mnichovice na realizaci projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města na základě vydané registraci akce Nástavba na budovu ZŠ v Mnichovicích evid. č. 298D poskytovatelem dotace Ministerstvem financí ČR, zaslat k žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace požadované dokumenty dle přílohy k rozhodnutí o registraci akce v termínu do Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: Schválení dohod o společném školském obvodu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích s okolními obcemi Předkládá: Mgr. Petra Pecková Obce Hrusice, Struhařov, Mirošovice a Všestary mají zájem o dlouhodobé prodloužení smluv o společném školském obvodu se ZŠ Mnichovice a požadují tuto dlouhodobost na dobu určitou 15 let do školního roku 2029/30 s tím, že obce se budou finančně podílet na rozvoji základní školy a pokud bude kapacita školy opět 4

5 vyčerpána, budou obce řešit další zajištění vzdělávání žáků v odloučených pracovištích školy. Na základě závěrů uskutečněných jednání s představiteli Obcí Hrusice, Všestary, Mirošovice a Struhařov, které se konaly ve dnech 3.6. a byly vytvořeny návrhy dohod o společném školském obvodu, které je nutno schválit na zastupitelstvech všech zúčastněných obcí. V návrhu dohod se Obce zavazují, že poskytnou městu Mnichovice (zřizovateli školy) neinvestiční příspěvek na rozvoj školy v celkové výši 4 mil. Kč ve dvou splátkách v letech 2014 a V dohodách je uvedeno, že pro zajištění spádového školského obvodu je nutno realizovat další rozvoj základní školy v souladu se schváleným Věcným záměrem Města Mnichovice v oblasti rozvoje vzdělávání na období , který byl schválen Zastupitelstvem města Mnichovice dne , pod číslem usnesení , a že se obce zavazují, že se bude na nákladech souvisejících s rozvojem školy, v souladu s Věcným záměrem, finančně podílet a to v procentuelních podílech, dle tabulky stávajícího počtu žáků pro školní rok 2013/2014, který je přílohou č. 2 této Dohody. Zároveň se dle návrhu dohod Obce zavazují, že budou každoročně, spolu s ostatními obcemi společného školského obvodu, vyhodnocovat situaci týkající se kapacity Základní školy T.G. Masaryka v Mnichovicích a aktuálního počtu žáků, nejpozději do jednoho měsíce po ukončení řádného zápisu o přijetí do ZŠ a budou zřizovatele školy město Mnichovice neprodleně informovat o všech skutečnostech majících vliv na změnu procentuelního počtu přijatých žáků a obě strany budou tuto situaci společně s ostatními obcemi společného školského obvodu řešit dalším navyšováním kapacity školy nebo zřizováním detašovaných pracovišť. Dohoda byla již schválena Zastupitelstvem obce Hrusice, starosta obce Mirošovice bude dohodu předkládat ke schválení na jednání Zastupitelstva obce Mirošovice Diskuse: Mgr. Pecková nyní je příspěvek 4 miliony korun. Bude to ohodnoceno procentuálními podíly. Ing. Schneider je možné dohodu vypovědět? Mgr. Pecková můžeme vypovědět oboustranně, nebo porušením závazku. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením nových Dohod o vytvoření společného školského obvodu uzavřených na základě 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s Obcemi Hrusice, Všestary, Struhařov a Mirošovice (dále jen Obce ), které se uzavírají na dobu určitou 15 let k poslednímu dni školního roku 2029/30, za podmínky úhrady neinvestičního příspěvku na rozvoj ZŠ Mnichovice zřizovateli městu Mnichovice pro školní roky 2014/2015 a 2015/16 ve znění přiložených dohod za podmínky schválení dohod Obcemi. Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích - dodatek ke smlouvě Předkládá: Mgr. Petra Pecková Manažerka projektu Zateplení ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích pí Ing. Tywoniaková předložila změnové listy a soupis změn na projekt Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích včetně výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. Zároveň předložila slepý výkaz výměr na dodatečné práce a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Zároveň předložila metodiku pro jednací řízení pro uveřejnění, kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v případě, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, je potřeba v objektivně nepředvídaných okolností tyto dodatečné stavební práce zrealizovat. Dodatečné práce nemohu být technicky nebo ekonomicky odděleny a celkový rozsah dodatečných prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky. Diskuse: Mgr. Pecková - jak je to s méněpracemi a vícepracemi. Zjednodušeně řečeno SFŽP méněpráce odčítá,vícepráce si musíme platit samí, ale ne všechny. Méněpráce budou zřejmě Kč s DPH, vícepráce Kč s DPH Kč jde za projektantem, udělal chybu, nyní řeší s pojišťovnou škodu. Bude tedy poníženo o tuto částku. Protože nevím, kdy bude další zastupitelstvo, musíme rozhodnout nyní. Ing. Schneider I. Pražská stavební se musí vyjádřit zítra do 16 hodin. 5

6 Mgr. Pecková jsou seznámeni, byla jsem na stavbě, zítra je přejímka, dnes jsem odmítla převzít. Nemají hotovou tělocvičnu a šatny, jsou to vady bránící užívání. Bude jim běžet penále, které do výše Kč jde městu, pak se krátí dotace. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na stavbu Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích dle odůvodněného soupisu nepředvídaných prací v hodnotě, která nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky rozsahu. Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí soupis změn na Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích odsouhlasených technickým dozorem investora a autorským dozorem viz příloha a položkový slepý výkaz výměr na dodatečné práce. Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě vyhodnoceného jednacího řízení bez uveřejnění souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 1. Pražská stavební s. r. o. s tím, že finanční prostředky dle dodatku č. 1 ke smlouvě budou hrazeny z úvěru na Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: Úprava rozpočtu města Mnichovice na rok 2014 Předkládá: Helena Springerová Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládáno rozpočtové opatření č. 104/2014 viz příloha spočívající v následující úpravě rozpočtu roku 2014: V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení příjmů : přijatý účelový dar na opravu komunikace navýšení příjmů z inzerce v Životě Mnichovic navýšení příjmů z pojistného plnění na Komunitní síť Mnichovicka Celkem navýšení příjmů o : ,-Kč Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení výdajových položek: navýšení oprav komunikací o účelové prostředky z přijatého daru navýšení výdajů na vydání Života Mnichovic navýšení o pojistné plnění oprava Komunitní sítě Mnichovicka spoluúčast dotace na nákup kontejnerů Celkem navýšení výdajů o: ,-Kč Nespecifická rezerva bude ponížena o ,-Kč Dále na základě žádosti příspěvkové organizace města Mateřská škola Mnichovice dochází k převodu v rámci mateřská škola a to částky Kč z neinvestičního příspěvku na investiční z důvodu nákupu prolézačky Pavouček do Mateřské školy v Mnichovicích. 6

7 Diskuse: občan Ing. Hofta když Veřejné služby nemají dotaci ve výsledovce, je to zaúčtováno špatně. Ing. Schneider - když se vyčíslují výsledky v neukončeném kvartálu, nevyjede. Ing. Vojtíšková toto se bude projednávat v dalším podkladovém materiálu žádost Veřejných služeb. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2014 dle rozpočtového opatření č. 104/2014. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: Žádost majitele pozemku o sjednání nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který město užívá jako součást japonské zahrady pro veřejnost za MěÚ Mnichovice Předkládá: Ing. Miroslava Vojtíšková Majitel pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze 163 m2 pan Jaroslav Havlíček, Mirošovice, podal na město Mnichovice žádost o sjednání nájemní smlouvy na tento pozemek, který město využívá jako veřejné prostranství, které je součástí japonské zahrady pro veřejnost u budovy MěÚ Mnichovice po dohodě s vlastníkem. Město Mnichovice od roku 2006 tento pozemek využívá jako zahradu pro veřejnost u budovy MěÚ Mnichovice a na své náklady pozemek zrekultivovalo a pravidelně pozemek udržuje. Město Mnichovice v minulosti jednalo s vlastníkem pozemku o odkoupení pozemku, ale vlastník pozemek prodat nechtěl. Vlastník pozemku požaduje uzavření nájemní smlouvy za cenu 10,-Kč/pozemek/den. Diskuse: RNDr. Mareš pan Havlíček nechce pozemek prodat? Ing. Schneider nechce, protože je součástí objektu pana Kmoníčka. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze 163 m2 za cenu pronájmu nemovitosti v místě obvyklou 10,-Kč/den/celý pozemek tj. 3650,-Kč/ročně a v případě přestupného roku 3660,-Kč na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, který je ve vlastnictví pana Jaroslava Havlíčka a město Mnichovice tento pozemek využívá jako veřejné prostranství, které je součástí japonské zahrady pro veřejnost u budovy MěÚ Mnichovice po dohodě s vlastníkem, město Mnichovice tento pozemek zrekultivovalo a pravidelně pozemek udržuje. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít nájemní smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města a jednat s majitelem pozemku o odkoupení pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze 163 m2 za cenu v místě obvyklou a podat informaci na jednání Zastupitelstva města Mnichovice. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: Žádost Veřejných služeb obce Mnichovice o převedení části provozního příspěvku na investiční Předkládá: Ing. Petr Schneider Zastupitel Mgr. Miroslav Rovenský byl přítomen od hodin. 7

8 Vedoucí příspěvkové organizace Veřejné služby obce Mnichovice podal žádost o převedení části provozního příspěvku na příspěvek investiční ve výši ,-Kč na rok 2014 s ohledem na probíhající výstavbu liniových staveb a s přihlédnutím k výkazu hospodaření střediska Internet v rámci Veřejných služeb obce Mnichovice v roce 2014 dle přiložené žádosti. V rámci žádosti je předložen plán investic a časový harmonogram. Provozovatel sítě sleduje hlavní cíle: Vzájemné propojení již hotových bezdrátových vysílačů v oblasti Mukařova, Srbína, Svojetic a Žernovky kvalitními optickými spoji Řešení problému s vysílačem na Žernovce, kam není možno se dostat se signálem než optikou Pokrytí oblastí, které díky množství stromů nemají v tuto chvíli pokrytí a jsou zde potencionální zájemci o připojení. Propojení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích s nádražím v Mnichovicích z důvodu přepojení na páteřní spoj Praha Mnichovice, čímž dojde k významnému posílení konektivity pro oblast Mnichovic. Diskuse: občan Ing. Hofta podle podkladů je na celé VS ztráta ½ milionu? Ing. Schneider pak by nemohl sedět účet všech středisek. občan Ing. Hofta první stránka odpovídá loňskému stavu. Na straně dvě je Kč hospodářského výtěžku. Ing. Schneider je to poplatné době, kdy je vystaveno. občan Ing. Hofta vyplývá z toho, že Veřejné služby ke konci roku mají výrazně lepší výsledek než plánují. Středisko internet vydělává Ing. Schneider mají do předložit zprávu, aby daněné prostředky se mohly vrátit do rozpočtu obce. Převod investičních prostředků do neinvestičních. Mgr. Pecková kdo ty práce provádí? Když je investice za ¼ milionu korun, nemělo by být výběrové řízení? Ing. Vojtíšková řídí se dle zákona o veřejných zakázkách a směrnice města o veřejných zakázkách. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti příspěvkové organizace Veřejné služby obce Mnichovice souhlasí s převedením části provozního příspěvku na příspěvek investiční ve výši ,-Kč na rok 2014 s ohledem na probíhající výstavbu liniových staveb a s přihlédnutím k výkazu hospodaření střediska Internet v rámci Veřejných služeb obce Mnichovice v roce 2014 dle přiložené žádosti Žádost o bezúplatný převod nemovitostí do majetku města Mnichovice Předkládá: Jiří Kučera Majitelé pozemků manželé JUDr. Anna Stará a Ing. Miroslav Starý, parc. č. 1014/19 o výměře 32 m2 a parc. č. 1080/10 o výměře 391 m2 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan, které mají charakter komunikace a sousedí s pozemkem parc. č. 1080/1, který je v majetku města Mnichovice a má charakter komunikace, nabídli městu Mnichovice dar těchto pozemků do majetku města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků: parc. č. 1014/19 o výměře 32 m2 a parc. č. 1080/10 o výměře 391 m2 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan, které mají charakter komunikace a sousedí s pozemkem parc. č. 1080/1, který je v majetku města Mnichovice a má charakter komunikace, od dárců SJM JUDr. Anna Stará a Ing. Miroslav Starý, do majetku města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města. 8

9 Různé I - darování pozemků parc.č. 1415/1 a 1415/5 v k. ú. Božkov u Mnichovic Předkládá: Ing. Petr Schneider Majitel pozemků : parc. č. 1415/1 o výměře 252 m2 a parc. č. 1451/5 o výměře 92m2 oba v k. ú. Božkov u Mnichovic, které mají charakter ostatní plocha, ostatní komunikace pan Miroslav Drška, opětovně nabídl bezúplatný převod těchto pozemků do majetku města. Zastupitelstvo města Mnichovice v roce 2013 dar schválilo, avšak majitel darovací smlouvu neuzavřel. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků : parc. č. 1415/1 o výměře 252 m2 a parc. č. 1451/5 o výměře 92m2 oba v k. ú. Božkov u Mnichovic, které mají charakter komunikace od dárce Miroslava Dršky. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé II - poskytnutí finančního daru místostarostce Předkládá: Ing. Petr Schneider Zastupitelstvo města Mnichovice schválilo v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 v platném znění pravidelnou měsíční odměnu 1. místostarostce města Mnichovice pí Mgr. Petře Peckové ve výši ,-Kč s účinností od a svěřilo ji v souladu s 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů kromě zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti do kompetence oblast školství a kultury ve městě Mnichovice. Navrhuji tímto poskytnutí peněžního daru místostarostce města Mgr. Petře Peckové ve výši dvouměsíční odměny za mimořádné plnění úkolů v roce 2014 za vedení akcí města a řešení problémů s tím spojených : - Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích - Realizace parku u tygra na Božkově Zajištění dotace na Nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje poskytnutí peněžního daru místostarostce města Mgr. Petře Peckové ve výši dvouměsíční odměny a s vyplacením daru v nejbližším výplatním termínu. Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: Různé III - žádost o proplacení dovolené starostovi města Předkládá: Ing. Magdalena Třebická Pro uvolněné členy zastupitelstva obce je založen nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok v ustanovení 79 odst. 1 zákona o obcích. Převádění a proplácení dovolené je upraveno v 79 odst. 5 tohoto 9

10 zákona. Jestliže si člen zastupitelstva obce nemohl dovolenou nebo její část vyčerpat v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu tento nárok do následujícího roku, přičemž zákon nestanoví ani neomezuje počet takto převáděných dnů. Dojde-li k tomuto případu, může uvolněný člen zastupitelstva obce namísto čerpání dovolené požádat obec o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z přecházejícího kalendářního roku. Starosta města Mnichovice Ing. Petr Schneider podal žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za předcházející kalendářní rok 2013 v počtu 25 dní, z důvodu nemožnosti tuto dovolenou vybrat, z důvodu čerpání dovolené z předchozího kalendářního roku. Po ukončení volebního období se dovolená uvolněným zastupitelům obce neproplácí, propadá. Diskuse: Mgr. Rovenský proč letos nečerpal pan starosta dovolenou 2013? Ing. Schneider letos čerpám Ing. Vojtíšková je to na rozhodnutí zastupitelstva, zda dovolenou za uplynulý rok proplatí dle přiloženého metodického pokynu. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti starosty města Ing. Petra Schneidera v souladu s 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích souhlasí s proplacením nevyčerpané dovolené za rok 2013 ve výši 25 dnů, kterou si nemohl vyčerpat, z důvodu čerpání dovolené nevyčerpané z předchozího kalendářního roku Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 2 vyloučeni: 0 nepřítomno: Různé IV - žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 308/17 v k. ú. Mnichovice u Říčan Předkládá: RNDr. Jiří Mareš Majitelka pozemku Eva Klečková, parc. č. 308/17 o výměře 391 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který má charakter komunikace a sousedí s pozemkem parc. č. 308/1 který má charakter komunikace, nabídla městu Mnichovice dar tohoto pozemku do majetku města Mnichovice. Diskuse: RNDr. Mareš kde se pozemek nachází? Ing. Schneider je to ulice Nad Třešňovkou, polovina má vlastníka neznámého, druhou polovinu vlastní paní Klečková. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 308/17 o výměře 391 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který má charakter komunikace a sousedí s pozemkem parc. č. 308/1, který je má charakter komunikace, od dárce Evy Klečkové, do majetku města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé V - žádost Římskokatolické farnosti o finanční spoluúčast na obnově kostela Narození Panny Marie v Mnichovicích 10

11 Předkládá: Ing. Miroslava Vojtíšková Římskokatolická farnost Mnichovice bude podávat, tak jako v loňském roce v rámci vyhlášeného Programu záchrana architektonického dědictví v roce 2015 na obnovu kostela Narození Panny Marie v Mnichovicích, žádost o dotaci a v rámci bodového ohodnocení této žádosti je nutná minimální spoluúčast města ve výši 5% z reálně vynaložených nákladů. V loňském roce Zastupitelstvo města Mnichovice přijalo na svém zasedání dne usnesení, že se město bude spolupodílet na obnově místního kostela Narození Panny Marie a to ve výši 5% z reálně vynaložených nákladů obnovy, což představuje částku dle předpokládaných výdajů cca ,-Kč s tím, že přesná výše příspěvku pro obnovu kostela v roce 2014 bude upřesněna dle možností města při hlasování o rozpočtu města na rok Vzhledem k tomu, že v loňském roce nebyla tato žádost na obnovu kostela dotací podpořena, je předkládána nová žádost na rok Diskuse: Ing. Vojtíšková Římskokatolická farnost podává žádost na rok Mgr. Pecková chtěla by paní tajemnici Vojtíškové poděkovat za to, jak pomohla s vypracováním žádosti o dotaci. JUDr. Zenkl mnichovický kostel Narození Panny Marie je dominantou města a zaslouží si obnovu. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti Římskokatolické farnosti Mnichovice souhlasí, že město Mnichovice se bude finančně spolupodílet na obnově místního kostela Narození Panny Marie, a to ve výši 5% z reálně vynaložených nákladů obnovy v souladu s usnesením Zastupitelstva města Mnichovice ze dne a přesná výše příspěvku pro obnovu kostela v roce 2015 bude upřesněna dle možností města při hlasování o rozpočtu města na rok Různé VI - smlouva o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh na uzavřením smlouvy o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice za podmínek napojení splaškové kanalizaci z území obce Všestary specifikovanou do stokové sítě města Mnichovice, vypouštět do ní odpadní vody z území obce Všestary a likvidovat odpadní vody z území Všestary do 900 EO s tím, že kanalizace bude napojena v předávacím místě označeném ve smlouvě a město Mnichovice zajistí provozování kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská a ČOV Mnichovice za předpokladu, že obec Všestary poskytne finanční příspěvek v celkové výši ,-Kč ve 3 splátkách, kdy tento příspěvek je výhradně na správu a obnovu kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská v Mnichovicích. Příspěvek na správu a obnovu kanalizačního přivaděče je vypočítán jako náklad na 1 EO ve výši 2.775,- Kč tj. při 900 EO cena ,- Kč. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do a je platná po schválení Zastupitelstvem města Mnichovice a Zastupitelstvem obce Všestary. Diskuse: Ing. Schneider chtěl by požádat přítomného starostu obce Všestary Ing. Trojánka, který smlouvu sestavil, aby objasnil tuto záležitost. Ing. Trojánek tato smlouva je podmínkou zahájení stavby Všestary. Obec Všestary by si chtěla zajistit 900 EO. Pokud by naše zastupitelstvo neschválilo, spadl by projekt pod stůl. Chystáme se platit v letech 2016,2017, Ing. Schneider vychází se z toho, že bude jeden provozovatel. Předávací místo jsme dořešili. Mgr.Rovenský máme hlasovat o něčem, co vy nemáte odhlasované ve vašem zastupitelstvu? Ing. Vojtíšková smlouva je platná až po schválení zastupitelstev obou obcí. Mgr. Pecková máte hodně investic. Zvládnete všechny závazky? Ing. Trojánek myslím, že to zvládneme. 11

12 občan Ing. Hofta rozhodovat teď o smlouvě na 20 let není úplně ideální. Jsou tu dva okruhy příspěvek, který budou Všestary platit, dostanete později. Vy platíte teď, někdo si rezervuje kapacitu EO, později Všestary odstoupí, pokud se to nepodaří realizovat. Smlouva je nevyvážená, neviděl ji právník. Co když dojde k vícenákladům, ani nebudou vlastní zdroje? Ing. Schneider pokud vím, neexistuje vzor obdobné smlouvy. Ing. Trojánek může nastat situace, když nám napojení neposkytnete, budeme se soudit a vy nám kanalizaci zaplatíte. Uvědomte si, že je lepší jedna velká čistírna, ekonomicky i ekologicky. JUDr. Zenkl navrhuje o smlouvě nyní nehlasovat, nechat pro nové zastupitelstvo. Ing. Schneider problém je, že Všestary mají už jen 3 dny. Ing Trojánek smlouvu bychom podepsali tento týden, naše smlouvy vždycky vyšly. občan Ing. Hofta domnívá se, že ve smlouvě jsou špatné tři paragrafy. Pokud by se změnily, dalo by se to vyřešit na místě. JUDr. Zenkl smlouva není tak špatná, navrhuje formulaci: v článku III., odstavec 2) ,- Kč nejpozději do ,- Kč nejpozději do ,- Kč nejpozději do dále: článek VI., odstavec 1) Obec Všestary je oprávněna od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že jí nebude poskytnuta dotace ze SFŽP ČR do , a že z tohoto důvodu nebude stavbu Kanalizace Všestary - Menčice realizovat. NÁVRHOVÁ KOMISE ŽÁDÁ ZASTUPITELE O HLASOVÁNÍ K TÉTO ZMĚNĚ. Bylo hlasováno: 10 členů pro schváleno DÁLE SE HLASOVALO ŘÁDNĚ: č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice za následujících podmínek: Město Mnichovice se touto smlouvou zavazuje napojit splaškovou kanalizaci z území obce Všestary specifikovanou v článku I. této smlouvy v souladu s projektovou dokumentací do stokové sítě města Mnichovice, vypouštět do ní odpadní vody z území obce Všestary a likvidovat odpadní vody z území Všestary do 900 EO s tím, že kanalizace bude napojena v předávacím místě označeném v čl. II odst. 2 této smlouvy a město Mnichovice zajistí provozování kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská a ČOV Mnichovice v souladu s platnou právní úpravou za předpokladu, že obec Všestary se zavazuje městu Mnichovice poskytnout finanční příspěvek v celkové výši ,-Kč, kdy tento příspěvek je výhradně na správu a obnovu kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská v Mnichovicích a obec Všestary poskytne tento příspěvek na účet města : ,-Kč nejpozději do ,-Kč nejpozději do ,-Kč nejpozději do Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do a je platná po schválení Zastupitelstvem města Mnichovice a Zastupitelstvem obce Všestary. 12

13 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít tuto smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé VII - žádost ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích o schválení Ceníku pronájmu na školní rok 2014/15 Předkládá: Mgr. Petra Pecková Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládána ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka v Mnichovicích pí Mgr. Marcelou Erbekovou návrh ceníku pronájmu na školní rok 2014/2015 dle přílohy s tím, že ceny za pronájem zůstávají shodné s minulým školním rokem. Zároveň je upozorněno, že v souladu s realizací projektů : zateplení a nástavba na budovu ZŠ Mnichovice budou konkrétní podmínky pronájmu veřejnosti řešeny v objektu ZŠ v návaznosti na průběh stavebních prací. Diskuse: Mgr. Pecková je třeba řešit přístup koridor do tělocvičny pro veřejnost. Mgr. Erbeková bylo by třeba zajistit někoho, vrátného, který by kontroloval přístup do tělocvičny v hodinách od 18 do 22, i o víkendech. Ing. Třebická vím o paní Kiliánové, která bydlí v Jánské ulici a hledá brigádu, možná by měla zájem. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka v Mnichovicích schvaluje ceník pronájmu na školní rok 2014/2015 dle přílohy s tím, že ceny za pronájem zůstávají shodné s minulým školním rokem a konkrétní podmínky pronájmu veřejnosti budou řešeny v objektu ZŠ v návaznosti na průběh stavebních prací Různé VIII - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Předkládá: Ing. Petr Schneider Zastupitelstvu města Mnichovice v souladu se zákonem č. 89/2012 občanský zákoník a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích je předkládán návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku parc. č. 1688/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví Středočeského kraje za účelem rozšíření veřejného osvětlení v ulici Myšlínská v Mnichovicích za předpokládanou cenu 1.600,-Kč bez DPH dle předloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. V souladu s novelou občanského zákoníku se věcná břemena dělí na reálná břemena a služebnosti a v případě uzavření smlouvy o služebnosti, kdy obec věcné břemeno nabývá, je nutno předchozí schválení orgánem obce zastupitelstvem města. Dle Nového OZ : Rozhodování o zatížení obecní nemovitosti věcným břemenem spadá podle 102 odst. 3 zákona o obcích do zbytkové pravomoci rady obce NOZ považuje věcná práva k věcem nemovitým za věci nemovité Pokud obec věcné břemeno nabývá je věcné břemeno zřízeno ve prospěch obce, jedná se o nemovitost a podléhá schválení zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce bude rozhodovat i v těch případech, kdy obec převádí věcné břemeno, ze kterého je oprávněna na jinou osobu Diskuse: Ing. Vojtíšková upozorňuje na nový občanský zákoník, jestli obec břemeno nabývá, musí být schváleno zastupitelstvem. 13

14 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu se zákonem č. 89/2012 občanský zákoník a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku parc. č. 1688/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví Středočeského kraje za účelem rozšíření veřejného osvětlení v ulici Myšlínská v Mnichovicích za předpokládanou cenu 1.600,-Kč bez DPH dle předloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. Závěrečná diskuse: Mgr. Rovenský chtěl by se zeptat, jestli je možno nechat si v rámci Života Mnichovic roznášet volební leták? Ing. Schneider je to na dohodě s šéfredaktorem. Co se týká mě, až na urgenci pana Zenkla, časopis nedostávám ke korekci. RNDr. Mareš pan Babiš chtěl 2 A4 strany. My jsme mu odpověděli, že má k dispozici zdarma 1 stranu A4, další si zaplatí formou inzerce. Mgr. Pecková panu Babišovi odešel oficielní dopis. Následně potom proběhla diskuse mezi panem Babišem a panem Marešem po mailu a díky nepřesnému vyjádření šéfredaktora si vyložil, že zaplatí pouze tisk. Ing. Schneider neměl jsem žádnou informaci o korespondenci mezi panem Babišem a panem Marešem. Mgr. Rovenský kolik zaplatil za roznos? Ing. Schneider nepředpokládám, že úhrada proběhla. Mgr. Rovenský pan Babiš by měl být vyzván, aby částku za roznos uhradil městu. Mgr. Pecková co se týká roznášky Života Mnichovic, měla jsem jednání s vedoucím pošty panem Zahrádkou, který mě informoval, že pošta dostává výtisků. To je málo. Sama jsem řešila problém, kdy na Božkově časopis nebyl roznášen. Pan Zahrádka vysvětlil, že jsou dvě varianty roznosu - reklamní a informační. Celkem je 1600 adres lidí, kteří platí formou SIPO. Z toho 300 jich nechce reklamní tiskoviny, dojde se k počtu Život Mnichovic je ale informační tiskovina a měla by být dodávána na 1600 adres. Tedy proto chybí 300 výtisků. Jak to rozklíčovat? Byla by asi nejvhodnější varianta s lidmi platícími SIPO, tedy Je třeba si v tomto určit jasná pravidla a bude to úkol pro nové zastupitelstvo. JUDr. Zenkl chtěl by vědět, co pan starosta myslel tím, že mu město přispělo při koupi Šibeničního vrchu? Ing. Schneider domnívá se, že byla krácena cena znaleckého posudku. JUDr. Zenkl vnímá to jako podraz a opakuje, že žádné dotace města na Šibeniční vrch nebyly. Navrhuje znovu zveřejnit smlouvu, která v dané době visela na webu. Mgr. Rovenský chce se dotázat pana starosty na jeho návštěvu objektu Staré školy s panem poslancem Babišem a pořizování fotografií tam. Návštěva proběhla bez vědomí ředitelky. Ing. Schneider na žádost pana poslance Babiše jsem navštívil objekt v majetku města a byl jsem tam se zástupcem školy školníkem. Mgr. Rovenský domnívá se, že by to mohlo být považováno za neoprávněný vstup. Ing. Schneider doposud jsme to řešili volnou formou a nikomu to nevadilo. Otázkou je, co vadí? Jestli princip tomu rozumím, nebo skutečnost tomu nerozumím. Navrhuji panu Rovenskému, aby Kontrolní výbor se pokusil vyvodit závěr. občan Ing. Hofta jak je to s detailním harmonogramem prací na ČOV? Ing. Schneider je na webových stránkách v PDF, má ho na starosti technický dozor a administrátor firma EUROVISION. Vychází z kontrolních dnů, zítra zrovna proběhne. Mgr. Pecková upozorňuje na problém s nepříjemným zápachem v ulici Nádražní, jestli by se nedaly instalovat pachové uzávěry na kanalizaci? 14

15 p. Babor ví o problému dráhy, tam není zpětná klapka. Mohly by se vyměnit dekly, ale tohle bude asi problém dešťové kanalizace, a tyto kanály se nemohou zadělat. JUDr. Zenkl chce se zeptat, jestli v předchozích asi 14 dnech přišel dopis od správce lesa ohledně dalšího kácení? Ing. Schneider asi v únoru letošního roku jsme seděli v komisi nad plánem těžby a rozsah tam byl zakreslen. Pokud vím, hlášení o nové těžbě pan správce neprovedl. JUDr. Zenkl je nehorázné, když na akci města Turistický pochod po stopách kocoura Mikeše, se v den pochodu na trase tahají klády. Mgr. Erbeková chce se zeptat na jiné odkladové plochy pro kontejnery před školou? Ing. Schneider nyní soutěžíme služby a práce s dotačním titulem. Vím, že bude 5 stávajících míst a 5 nových. Hypoteticky do konce roku by mělo být realizováno. Ing. Tesaříková chtěla by se zeptat pana starosty na záležitost střetu zájmů pana Zenkla. Byla to nepřímá výtka na adresu komise. Záležitost řešila a výsledek předala. Domnívá se, že ke střetu zájmů nedošlo. Jaký je názor pana starosty? Ing. Schneider ztotožňuji se s Vámi v rozsahu, o kterém mluvíte. IV. ZÁVĚR Starosta Ing. Petr Schneider poděkoval členům ZM za uplynulé 4 roky zastupitelské práce a popřál hodně štěstí v následujících volbách. Dále poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Mnichovice dne ve hodin. Ověřovatelé: Mgr. Petra Pecková RNDr. Jiří Mareš Ing. Petr Schneider - starosta města Zapsala: Mgr. Dagmar Šrámková 15

16 Souhrnné usnesení č ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne Konstatování splnění úkolů č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu z jednání Zastupitelstev města Mnichovice : Č. usn )Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu zajištění vyplacení finančních příspěvků z výtěžku kulturní a dobročinné akce Mnichovické kramaření ZŠ, MŠ a Dětskému domovu Strančice v termínu do Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu oznámení do 2 dnů tj. do , stanoveného počtu členů Zastupitelstva města Mnichovice, který má být zvolen na úřední desce města Mnichovice dle schválení zastupitelstva města. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu starostou města na základě výsledku konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Mnichovice, byla jmenována ředitelkou příspěvkové organizace města Mnichovice Mateřská škola Mnichovice, okres Praha východ, pí Mgr. Zdeňka Holá a byl jí určen plat a zaslány změny do zápisu rejstříku škola a školských zařízení a obchodního rejstříku. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyplacení odměn kronikáři panu Karlu Dražilovi a ilustrátorovi kroniky města panu Antonínu Marečkovi dle schválených dispozic zastupitelstvem města. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu šéfredaktorem Života Mnichovic, který vyhlásil uzávěrku předvolebního čísla dne , aby mohlo být toto číslo distribuováno nejpozději do 6. a 7. října Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podání žádosti o dotaci na projekt Přístavba MŠ Mnichovice dle schválených dispozic zastupitelstva města v termínu do , na základě vyhlášeného programu z fondu MŠMT - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu majetku postiženého živelnou pohromou v roce 2013 na rekonstrukci komunikace Potočiny v Mnichovicích. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice se společností Metrostav a. s., Praha 8. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření úvěrové smlouvy na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice s vítězným bankovním ústavem Komerční bankou dle schválených dispozic zastupitelstvem města v termínu do Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu na základě vyhlášení poptávkových řízení na TDI, ADI a BOZP na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice a schváleného vyhodnocení poptávkových řízení na jednání Zastupitelstva města Mnichovice dne , konstatuje splnění úkolu uzavření smluv s vítěznými uchazeči dle závěrů hodnotící komise a předloženy poskytovateli dotace SFŽP ČR. 16

17 Č. usn Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podepsání a vydání dokumentu Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území města Mnichovice v období dle schválených dispozic zastupitelstva města Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o dílo na základě vyhodnocené veřejné zakázky na projekt A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích s uchazečem, který se umístil na 2. místě se společností DEREZA s. r. o. za nabídkovou cenu ,64 Kč bez DPH z důvodu neposkytnutí součinnosti a odstoupení od uzavření smlouvy společností STATUS a. s., která byla vyhodnocena se svojí nabídkou na 1. místě Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč na dobu 15 let dle usnesení Zastupitelstva města Mnichovice ze dne s vítězným bankovním ústavem Komerční bankou a. s. na dofinancování projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích v termínu do Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyhodnocení poptávkových řízení na zajištění technického dozoru investora společností BHS s. r. o. a koordinátora bezpečnosti práce společností RCY s. r. o. na projekt A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích a uzavření příkazních smluv s těmito vítěznými uchazeči Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že dne došlo k předání a převzetí staveniště mezi společností Dereza s. r. o. a městem Mnichovice na realizaci projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města na základě vydané registraci akce Nástavba na budovu ZŠ v Mnichovicích evid. č. 298D poskytovatelem dotace Ministerstvem financí ČR, zaslat k žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace požadované dokumenty dle přílohy k rozhodnutí o registraci akce v termínu do Schválení dohod o společném školském obvodu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích s okolními obcemi č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením nových Dohod o vytvoření společného školského obvodu uzavřených na základě 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s Obcemi Hrusice, Všestary, Struhařov a Mirošovice (dále jen Obce ), které se uzavírají na dobu určitou 15 let k poslednímu dni školního roku 2029/30, za podmínky úhrady neinvestičního příspěvku na rozvoj ZŠ Mnichovice zřizovateli městu Mnichovice pro školní roky 2014/2015 a 2015/16 ve znění přiložených dohod za podmínky schválení dohod Obcemi. 17

18 Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích - dodatek ke smlouvě č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na stavbu Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích dle odůvodněného soupisu nepředvídaných prací v hodnotě, která nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky rozsahu Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích - dodatek ke smlouvě č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí soupis změn na Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích odsouhlasených technickým dozorem investora a autorským dozorem viz příloha a položkový slepý výkaz výměr na dodatečné práce Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích - dodatek ke smlouvě č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě vyhodnoceného jednacího řízení bez uveřejnění souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 1. Pražská stavební s. r. o. s tím, že finanční prostředky dle dodatku č. 1 ke smlouvě budou hrazeny z úvěru na Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích Úprava rozpočtu města Mnichovice na rok 2014 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2014 dle rozpočtového opatření č. 104/ Žádost majitele pozemku o sjednání nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který město užívá jako součást japonské zahrady pro veřejnost za MěÚ Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze 163 m2 za cenu pronájmu nemovitosti v místě obvyklou 10,-Kč/den/celý pozemek tj. 3650,-Kč/ročně a v případě přestupného roku 3660,-Kč na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, který je ve vlastnictví pana Jaroslava Havlíčka a město Mnichovice tento pozemek využívá jako veřejné prostranství, které je součástí japonské zahrady pro veřejnost u budovy MěÚ Mnichovice po dohodě s vlastníkem, město Mnichovice tento pozemek zrekultivovalo a pravidelně pozemek udržuje Žádost majitele pozemku o sjednání nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který město užívá jako součást japonské zahrady pro veřejnost za MěÚ Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít nájemní smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města a jednat s majitelem pozemku o odkoupení pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze 163 m2 za cenu v místě obvyklou a podat informaci na jednání Zastupitelstva města Mnichovice Žádost Veřejných služeb obce Mnichovice o převedení části provozního příspěvku na investiční č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti příspěvkové organizace Veřejné služby obce Mnichovice souhlasí s převedením části provozního příspěvku na příspěvek investiční ve výši ,-Kč na rok 2014 s ohledem na probíhající výstavbu liniových staveb a s přihlédnutím k výkazu hospodaření střediska Internet v rámci Veřejných služeb obce Mnichovice v roce 2014 dle přiložené žádosti Žádost o bezúplatný převod nemovitostí do majetku města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků: parc. č. 1014/19 o výměře 32 m2 a parc. č. 1080/10 o výměře 391 m2 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan, které mají charakter komunikace a sousedí 18

19 s pozemkem parc. č. 1080/1, který je v majetku města Mnichovice a má charakter komunikace, od dárců SJM JUDr. Anna Stará a Ing. Miroslav Starý, Praha 4 do majetku města Mnichovice Žádost o bezúplatný převod nemovitostí do majetku města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé I - darování pozemků parc.č. 1415/1 a 1415/5 v k. ú. Božkov u Mnichovic č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků : parc. č. 1415/1 o výměře 252 m2 a parc. č. 1451/5 o výměře 92m2 oba v k. ú. Božkov u Mnichovic, které mají charakter komunikace od dárce Miroslava Dršky Různé I - darování pozemků parc.č. 1415/1 a 1415/5 v k. ú. Božkov u Mnichovic č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé II - poskytnutí finančního daru místostarostce č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje poskytnutí peněžního daru místostarostce města Mgr. Petře Peckové ve výši dvouměsíční odměny a s vyplacením daru v nejbližším výplatním termínu Různé III - žádost o proplacení dovolené starostovi města č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti starosty města Ing. Petra Schneidera v souladu s 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích souhlasí s proplacením nevyčerpané dovolené za rok 2013 ve výši 25 dnů, kterou si nemohl vyčerpat, z důvodu čerpání dovolené nevyčerpané z předchozího kalendářního roku Různé IV - žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 308/17 v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 308/17 o výměře 391 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který má charakter komunikace a sousedí s pozemkem parc. č. 308/1 který je má charakter komunikace od dárce Eva Klečková do majetku města Mnichovice Různé IV - žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 308/17 v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé V - žádost Římskokatolické farnosti o finanční spoluúčast na obnově kostela Narození Panny Marie v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti Římskokatolické farnosti Mnichovice souhlasí, že město Mnichovice se bude finančně spolupodílet na obnově místního kostela Narození Panny Marie, a to ve výši 5% z reálně vynaložených nákladů obnovy v souladu s usnesením Zastupitelstva města Mnichovice ze dne a přesná výše příspěvku pro obnovu kostela v roce 2015 bude upřesněna dle možností města při hlasování o rozpočtu města na rok Různé VI - smlouva o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice 19

20 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice za následujících podmínek: Město Mnichovice se touto smlouvou zavazuje napojit splaškovou kanalizaci z území obce Všestary specifikovanou v článku I. této smlouvy v souladu s projektovou dokumentací do stokové sítě města Mnichovice, vypouštět do ní odpadní vody z území obce Všestary a likvidovat odpadní vody z území Všestary do 900 EO s tím, že kanalizace bude napojena v předávacím místě označeném v čl. II odst. 2 této smlouvy a město Mnichovice zajistí provozování kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská a ČOV Mnichovice v souladu s platnou právní úpravou za předpokladu, že obec Všestary se zavazuje městu Mnichovice poskytnout finanční příspěvek v celkové výši ,-Kč, kdy tento příspěvek je výhradně na správu a obnovu kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská v Mnichovicích a obec Všestary poskytne tento příspěvek na účet města : ,-Kč nejpozději do ,-Kč nejpozději do ,-Kč nejpozději do Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do a je platná po schválení Zastupitelstvem města Mnichovice a Zastupitelstvem obce Všestary Různé VI - smlouva o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít tuto smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé VII - žádost ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích o schválení Ceníku pronájmu na školní rok 2014/15 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka v Mnichovicích schvaluje ceník pronájmu na školní rok 2014/2015 dle přílohy s tím, že ceny za pronájem zůstávají shodné s minulým školním rokem a konkrétní podmínky pronájmu veřejnosti budou řešeny v objektu ZŠ v návaznosti na průběh stavebních prací Různé VIII - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu se zákonem č. 89/2012 občanský zákoník a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku parc. č. 1688/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví Středočeského kraje za účelem rozšíření veřejného osvětlení v ulici Myšlínská v Mnichovicích za předpokládanou cenu 1.600,-Kč bez DPH dle předloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Mgr. Petra Pecková místostarostka města Mnichovice 20

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014, konaného dne 2. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 10 členů

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

Zápis č. 13-06 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.9.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 13-06 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.9.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 13-06 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.9.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 26. 2.2014v 18.15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni die prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více