Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích"

Transkript

1 Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena Třebická Mgr. Petra Pecková Jiří Babor - příchod hod. Jiří Kučera RNDr. Jiří Mareš Mgr. Miroslav Rovenský - příchod hod. Helena Springerová Pavel Vyskočil JUDr. Jan Zenkl Petr Doležal Ing. Miroslava Vojtíšková - tajemnice MěÚ V sále bylo přítomno 9 občanů. I. ZAHÁJENÍ Řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider Zasedání bylo zahájeno. PROGRAM: 1.) Konstatování splnění úkolů 2.) Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích 3.) Schválení dohod o společném školském obvodu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích s okolními obcemi 4.) Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích - dodatek ke smlouvě 5.) Úprava rozpočtu města Mnichovice na rok ) Žádost majitele pozemku o sjednání nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který město užívá jako součást japonské zahrady pro veřejnost za MěÚ Mnichovice 7.) Žádost Veřejných služeb obce Mnichovice o převedení části provozního příspěvku na investiční 8.) Žádost o bezúplatný převod nemovitostí do majetku města Mnichovice 9.) Různé I - darování pozemků parc.č. 1415/1 a 1415/5 v k. ú. Božkov u Mnichovic 10.) Různé II - poskytnutí finančního daru místostarstce 11.) Různé III - žádost o proplacení dovolené starostovi města 12.) Různé IV - žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 308/17 v k. ú. Mnichovice u Říčan 13.) Různé V - žádost Římskokatolické farnosti o finanční spoluúčast na obnově kostela Narození Panny Marie v Mnichovicích 14.) Různé VI - smlouva o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice 15.) Různé VII - žádost ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích o schválení Ceníku pronájmu na školní rok 2014/15 16.) Různé VIII - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Starosta Ing. Petr Schneider konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZM a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté seznámil členy Zastupitelstva města Mnichovice s programem tohoto zasedání. Dále navrhl, že ke každému bodu programu bude probíhat rozprava zvlášť a ke každému bodu programu budou moci po skončení rozpravy členů zastupitelstva města přítomní občané vznést své připomínky nebo dotazy na členy zastupitelstva, případně k projednávaným bodům na zasedání zastupitelstva. O programu bylo hlasováno: Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 3 Program byl schválen. 1

2 NÁVRHOVÁ KOMISE: ve složení: Ing. Magdalena Třebická, JUDr. Jan Zenkl Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 3 Návrhová komise byla schválena. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: Mgr. Petra Pecková, RNDr. Jiří Mareš Hlasy: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 3 Ověřovatelé zápisu byli schváleni. Starosta informoval zastupitele, že dnešní jednání Zastupitelstva města Mnichovice se nahrává na diktafon a záznam je uchován do doby příštího jednání ZM. Požádal, aby členové Zastupitelstva města Mnichovice vyslovili souhlas s tímto záznamem a přijali toto usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s pořízením zvukového záznamu z dnešního jednání Zastupitelstva města Mnichovice, které bude zaznamenáno na diktafon s dobou uchování záznamu do příštího jednání Zastupitelstva města Mnichovice. Bylo hlasováno: 8 členů pro schváleno SEZNÁMENÍ SE S ÚKOLY Konstatování splnění úkolů Předkládá: Ing. Miroslava Vojtíšková Jedná se o plnění úkolů z jednání Zastupitelstev města Mnichovice, která se konala ve dnech: 23.6., 30.7., a č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu z jednání Zastupitelstev města Mnichovice : Č. usn )Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu zajištění vyplacení finančních příspěvků z výtěžku kulturní a dobročinné akce Mnichovické kramaření ZŠ, MŠ a Dětskému domovu Strančice v termínu do Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu oznámení do 2 dnů tj. do , stanoveného počtu členů Zastupitelstva města Mnichovice, který má být zvolen na úřední desce města Mnichovice dle schválení zastupitelstva města. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu starostou města na základě výsledku konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Mnichovice, byla jmenována ředitelkou příspěvkové organizace města Mnichovice Mateřská škola Mnichovice, okres Praha východ, pí Mgr. Zdeňka Holá a byl jí určen plat a zaslány změny do zápisu rejstříku škola a školských zařízení a obchodního rejstříku. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyplacení odměn kronikáři panu Karlu Dražilovi a ilustrátorovi kroniky města panu Antonínu Marečkovi dle schválených dispozic zastupitelstvem města. 2

3 Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu šéfredaktorem Života Mnichovic, který vyhlásil uzávěrku předvolebního čísla dne , aby mohlo být toto číslo distribuováno nejpozději do 6. a 7. října Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podání žádosti o dotaci na projekt Přístavba MŠ Mnichovice dle schválených dispozic zastupitelstva města v termínu do , na základě vyhlášeného programu z fondu MŠMT - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu majetku postiženého živelnou pohromou v roce 2013 na rekonstrukci komunikace Potočiny v Mnichovicích. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice se společností Metrostav a. s. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření úvěrové smlouvy na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice s vítězným bankovním ústavem Komerční bankou a. s. dle schválených dispozic zastupitelstvem města v termínu do Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu na základě vyhlášení poptávkových řízení na TDI, ADI a BOZP na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice a schváleného vyhodnocení poptávkových řízení na jednání Zastupitelstva města Mnichovice dne , konstatuje splnění úkolu uzavření smluv s vítěznými uchazeči dle závěrů hodnotící komise a předloženy poskytovateli dotace SFŽP ČR. Č. usn Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podepsání a vydání dokumentu Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území města Mnichovice v období dle schválených dispozic zastupitelstva města. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích Předkládá: Ing. MiroslavaVojtíšková Zastupitel Jiří Babor byl přítomen od hodin. Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládána informace o realizovaném projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. Informace o : ukončené podlimitní veřejné zakázce v otevřeném řízení na tento projekt a uzavření smlouvy o dílo na tuto stavbu uzavřené úvěrové smlouvě na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč na dobu 15 let uzavřených příkazních smlouvách na zajištění TDI a BOZP na tuto stavbu nutnosti předložení poskytovateli dotace MFČR dokumentů dle registrace akce k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 3

4 Dále zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí jednání s představiteli okolních obcí, se kterými má město Mnichovice uzavřenu dohodu o společném školském obvodu a to ve věci poskytnutí neinvestičního příspěvku na rozvoj ZŠ v Mnichovicích, a to poměrem stávajícího počtu žáků z jednotlivých obcí. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o dílo na základě vyhodnocené veřejné zakázky na projekt A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích s uchazečem, který se umístil na 2. místě se společností DEREZA s. r. o. za nabídkovou cenu ,64 Kč bez DPH z důvodu neposkytnutí součinnosti a odstoupení od uzavření smlouvy společností STATUS a. s., která byla vyhodnocena se svojí nabídkou na 1. místě. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč na dobu 15 let dle usnesení Zastupitelstva města Mnichovice ze dne s vítězným bankovním ústavem Komerční bankou a. s. na dofinancování projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích v termínu do Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyhodnocení poptávkových řízení na zajištění technického dozoru investora společností BHS s. r. o., Praha 4 a koordinátora bezpečnosti práce společností RCY s. r. o. na projekt A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích a uzavření příkazních smluv s těmito vítěznými uchazeči. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že dne došlo k předání a převzetí staveniště mezi společností Dereza s. r. o. a městem Mnichovice na realizaci projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města na základě vydané registraci akce Nástavba na budovu ZŠ v Mnichovicích evid. č. 298D poskytovatelem dotace Ministerstvem financí ČR, zaslat k žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace požadované dokumenty dle přílohy k rozhodnutí o registraci akce v termínu do Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: Schválení dohod o společném školském obvodu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích s okolními obcemi Předkládá: Mgr. Petra Pecková Obce Hrusice, Struhařov, Mirošovice a Všestary mají zájem o dlouhodobé prodloužení smluv o společném školském obvodu se ZŠ Mnichovice a požadují tuto dlouhodobost na dobu určitou 15 let do školního roku 2029/30 s tím, že obce se budou finančně podílet na rozvoji základní školy a pokud bude kapacita školy opět 4

5 vyčerpána, budou obce řešit další zajištění vzdělávání žáků v odloučených pracovištích školy. Na základě závěrů uskutečněných jednání s představiteli Obcí Hrusice, Všestary, Mirošovice a Struhařov, které se konaly ve dnech 3.6. a byly vytvořeny návrhy dohod o společném školském obvodu, které je nutno schválit na zastupitelstvech všech zúčastněných obcí. V návrhu dohod se Obce zavazují, že poskytnou městu Mnichovice (zřizovateli školy) neinvestiční příspěvek na rozvoj školy v celkové výši 4 mil. Kč ve dvou splátkách v letech 2014 a V dohodách je uvedeno, že pro zajištění spádového školského obvodu je nutno realizovat další rozvoj základní školy v souladu se schváleným Věcným záměrem Města Mnichovice v oblasti rozvoje vzdělávání na období , který byl schválen Zastupitelstvem města Mnichovice dne , pod číslem usnesení , a že se obce zavazují, že se bude na nákladech souvisejících s rozvojem školy, v souladu s Věcným záměrem, finančně podílet a to v procentuelních podílech, dle tabulky stávajícího počtu žáků pro školní rok 2013/2014, který je přílohou č. 2 této Dohody. Zároveň se dle návrhu dohod Obce zavazují, že budou každoročně, spolu s ostatními obcemi společného školského obvodu, vyhodnocovat situaci týkající se kapacity Základní školy T.G. Masaryka v Mnichovicích a aktuálního počtu žáků, nejpozději do jednoho měsíce po ukončení řádného zápisu o přijetí do ZŠ a budou zřizovatele školy město Mnichovice neprodleně informovat o všech skutečnostech majících vliv na změnu procentuelního počtu přijatých žáků a obě strany budou tuto situaci společně s ostatními obcemi společného školského obvodu řešit dalším navyšováním kapacity školy nebo zřizováním detašovaných pracovišť. Dohoda byla již schválena Zastupitelstvem obce Hrusice, starosta obce Mirošovice bude dohodu předkládat ke schválení na jednání Zastupitelstva obce Mirošovice Diskuse: Mgr. Pecková nyní je příspěvek 4 miliony korun. Bude to ohodnoceno procentuálními podíly. Ing. Schneider je možné dohodu vypovědět? Mgr. Pecková můžeme vypovědět oboustranně, nebo porušením závazku. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením nových Dohod o vytvoření společného školského obvodu uzavřených na základě 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s Obcemi Hrusice, Všestary, Struhařov a Mirošovice (dále jen Obce ), které se uzavírají na dobu určitou 15 let k poslednímu dni školního roku 2029/30, za podmínky úhrady neinvestičního příspěvku na rozvoj ZŠ Mnichovice zřizovateli městu Mnichovice pro školní roky 2014/2015 a 2015/16 ve znění přiložených dohod za podmínky schválení dohod Obcemi. Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích - dodatek ke smlouvě Předkládá: Mgr. Petra Pecková Manažerka projektu Zateplení ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích pí Ing. Tywoniaková předložila změnové listy a soupis změn na projekt Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích včetně výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. Zároveň předložila slepý výkaz výměr na dodatečné práce a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Zároveň předložila metodiku pro jednací řízení pro uveřejnění, kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění v případě, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, je potřeba v objektivně nepředvídaných okolností tyto dodatečné stavební práce zrealizovat. Dodatečné práce nemohu být technicky nebo ekonomicky odděleny a celkový rozsah dodatečných prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky. Diskuse: Mgr. Pecková - jak je to s méněpracemi a vícepracemi. Zjednodušeně řečeno SFŽP méněpráce odčítá,vícepráce si musíme platit samí, ale ne všechny. Méněpráce budou zřejmě Kč s DPH, vícepráce Kč s DPH Kč jde za projektantem, udělal chybu, nyní řeší s pojišťovnou škodu. Bude tedy poníženo o tuto částku. Protože nevím, kdy bude další zastupitelstvo, musíme rozhodnout nyní. Ing. Schneider I. Pražská stavební se musí vyjádřit zítra do 16 hodin. 5

6 Mgr. Pecková jsou seznámeni, byla jsem na stavbě, zítra je přejímka, dnes jsem odmítla převzít. Nemají hotovou tělocvičnu a šatny, jsou to vady bránící užívání. Bude jim běžet penále, které do výše Kč jde městu, pak se krátí dotace. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na stavbu Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích dle odůvodněného soupisu nepředvídaných prací v hodnotě, která nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky rozsahu. Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí soupis změn na Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích odsouhlasených technickým dozorem investora a autorským dozorem viz příloha a položkový slepý výkaz výměr na dodatečné práce. Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě vyhodnoceného jednacího řízení bez uveřejnění souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 1. Pražská stavební s. r. o. s tím, že finanční prostředky dle dodatku č. 1 ke smlouvě budou hrazeny z úvěru na Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 vyloučeni: 0 nepřítomno: Úprava rozpočtu města Mnichovice na rok 2014 Předkládá: Helena Springerová Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládáno rozpočtové opatření č. 104/2014 viz příloha spočívající v následující úpravě rozpočtu roku 2014: V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení příjmů : přijatý účelový dar na opravu komunikace navýšení příjmů z inzerce v Životě Mnichovic navýšení příjmů z pojistného plnění na Komunitní síť Mnichovicka Celkem navýšení příjmů o : ,-Kč Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení výdajových položek: navýšení oprav komunikací o účelové prostředky z přijatého daru navýšení výdajů na vydání Života Mnichovic navýšení o pojistné plnění oprava Komunitní sítě Mnichovicka spoluúčast dotace na nákup kontejnerů Celkem navýšení výdajů o: ,-Kč Nespecifická rezerva bude ponížena o ,-Kč Dále na základě žádosti příspěvkové organizace města Mateřská škola Mnichovice dochází k převodu v rámci mateřská škola a to částky Kč z neinvestičního příspěvku na investiční z důvodu nákupu prolézačky Pavouček do Mateřské školy v Mnichovicích. 6

7 Diskuse: občan Ing. Hofta když Veřejné služby nemají dotaci ve výsledovce, je to zaúčtováno špatně. Ing. Schneider - když se vyčíslují výsledky v neukončeném kvartálu, nevyjede. Ing. Vojtíšková toto se bude projednávat v dalším podkladovém materiálu žádost Veřejných služeb. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2014 dle rozpočtového opatření č. 104/2014. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: Žádost majitele pozemku o sjednání nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který město užívá jako součást japonské zahrady pro veřejnost za MěÚ Mnichovice Předkládá: Ing. Miroslava Vojtíšková Majitel pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze 163 m2 pan Jaroslav Havlíček, Mirošovice, podal na město Mnichovice žádost o sjednání nájemní smlouvy na tento pozemek, který město využívá jako veřejné prostranství, které je součástí japonské zahrady pro veřejnost u budovy MěÚ Mnichovice po dohodě s vlastníkem. Město Mnichovice od roku 2006 tento pozemek využívá jako zahradu pro veřejnost u budovy MěÚ Mnichovice a na své náklady pozemek zrekultivovalo a pravidelně pozemek udržuje. Město Mnichovice v minulosti jednalo s vlastníkem pozemku o odkoupení pozemku, ale vlastník pozemek prodat nechtěl. Vlastník pozemku požaduje uzavření nájemní smlouvy za cenu 10,-Kč/pozemek/den. Diskuse: RNDr. Mareš pan Havlíček nechce pozemek prodat? Ing. Schneider nechce, protože je součástí objektu pana Kmoníčka. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze 163 m2 za cenu pronájmu nemovitosti v místě obvyklou 10,-Kč/den/celý pozemek tj. 3650,-Kč/ročně a v případě přestupného roku 3660,-Kč na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, který je ve vlastnictví pana Jaroslava Havlíčka a město Mnichovice tento pozemek využívá jako veřejné prostranství, které je součástí japonské zahrady pro veřejnost u budovy MěÚ Mnichovice po dohodě s vlastníkem, město Mnichovice tento pozemek zrekultivovalo a pravidelně pozemek udržuje. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: 2 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít nájemní smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města a jednat s majitelem pozemku o odkoupení pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze 163 m2 za cenu v místě obvyklou a podat informaci na jednání Zastupitelstva města Mnichovice. Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: Žádost Veřejných služeb obce Mnichovice o převedení části provozního příspěvku na investiční Předkládá: Ing. Petr Schneider Zastupitel Mgr. Miroslav Rovenský byl přítomen od hodin. 7

8 Vedoucí příspěvkové organizace Veřejné služby obce Mnichovice podal žádost o převedení části provozního příspěvku na příspěvek investiční ve výši ,-Kč na rok 2014 s ohledem na probíhající výstavbu liniových staveb a s přihlédnutím k výkazu hospodaření střediska Internet v rámci Veřejných služeb obce Mnichovice v roce 2014 dle přiložené žádosti. V rámci žádosti je předložen plán investic a časový harmonogram. Provozovatel sítě sleduje hlavní cíle: Vzájemné propojení již hotových bezdrátových vysílačů v oblasti Mukařova, Srbína, Svojetic a Žernovky kvalitními optickými spoji Řešení problému s vysílačem na Žernovce, kam není možno se dostat se signálem než optikou Pokrytí oblastí, které díky množství stromů nemají v tuto chvíli pokrytí a jsou zde potencionální zájemci o připojení. Propojení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích s nádražím v Mnichovicích z důvodu přepojení na páteřní spoj Praha Mnichovice, čímž dojde k významnému posílení konektivity pro oblast Mnichovic. Diskuse: občan Ing. Hofta podle podkladů je na celé VS ztráta ½ milionu? Ing. Schneider pak by nemohl sedět účet všech středisek. občan Ing. Hofta první stránka odpovídá loňskému stavu. Na straně dvě je Kč hospodářského výtěžku. Ing. Schneider je to poplatné době, kdy je vystaveno. občan Ing. Hofta vyplývá z toho, že Veřejné služby ke konci roku mají výrazně lepší výsledek než plánují. Středisko internet vydělává Ing. Schneider mají do předložit zprávu, aby daněné prostředky se mohly vrátit do rozpočtu obce. Převod investičních prostředků do neinvestičních. Mgr. Pecková kdo ty práce provádí? Když je investice za ¼ milionu korun, nemělo by být výběrové řízení? Ing. Vojtíšková řídí se dle zákona o veřejných zakázkách a směrnice města o veřejných zakázkách. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti příspěvkové organizace Veřejné služby obce Mnichovice souhlasí s převedením části provozního příspěvku na příspěvek investiční ve výši ,-Kč na rok 2014 s ohledem na probíhající výstavbu liniových staveb a s přihlédnutím k výkazu hospodaření střediska Internet v rámci Veřejných služeb obce Mnichovice v roce 2014 dle přiložené žádosti Žádost o bezúplatný převod nemovitostí do majetku města Mnichovice Předkládá: Jiří Kučera Majitelé pozemků manželé JUDr. Anna Stará a Ing. Miroslav Starý, parc. č. 1014/19 o výměře 32 m2 a parc. č. 1080/10 o výměře 391 m2 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan, které mají charakter komunikace a sousedí s pozemkem parc. č. 1080/1, který je v majetku města Mnichovice a má charakter komunikace, nabídli městu Mnichovice dar těchto pozemků do majetku města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků: parc. č. 1014/19 o výměře 32 m2 a parc. č. 1080/10 o výměře 391 m2 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan, které mají charakter komunikace a sousedí s pozemkem parc. č. 1080/1, který je v majetku města Mnichovice a má charakter komunikace, od dárců SJM JUDr. Anna Stará a Ing. Miroslav Starý, do majetku města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města. 8

9 Různé I - darování pozemků parc.č. 1415/1 a 1415/5 v k. ú. Božkov u Mnichovic Předkládá: Ing. Petr Schneider Majitel pozemků : parc. č. 1415/1 o výměře 252 m2 a parc. č. 1451/5 o výměře 92m2 oba v k. ú. Božkov u Mnichovic, které mají charakter ostatní plocha, ostatní komunikace pan Miroslav Drška, opětovně nabídl bezúplatný převod těchto pozemků do majetku města. Zastupitelstvo města Mnichovice v roce 2013 dar schválilo, avšak majitel darovací smlouvu neuzavřel. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků : parc. č. 1415/1 o výměře 252 m2 a parc. č. 1451/5 o výměře 92m2 oba v k. ú. Božkov u Mnichovic, které mají charakter komunikace od dárce Miroslava Dršky. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé II - poskytnutí finančního daru místostarostce Předkládá: Ing. Petr Schneider Zastupitelstvo města Mnichovice schválilo v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 v platném znění pravidelnou měsíční odměnu 1. místostarostce města Mnichovice pí Mgr. Petře Peckové ve výši ,-Kč s účinností od a svěřilo ji v souladu s 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů kromě zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti do kompetence oblast školství a kultury ve městě Mnichovice. Navrhuji tímto poskytnutí peněžního daru místostarostce města Mgr. Petře Peckové ve výši dvouměsíční odměny za mimořádné plnění úkolů v roce 2014 za vedení akcí města a řešení problémů s tím spojených : - Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích - Realizace parku u tygra na Božkově Zajištění dotace na Nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje poskytnutí peněžního daru místostarostce města Mgr. Petře Peckové ve výši dvouměsíční odměny a s vyplacením daru v nejbližším výplatním termínu. Hlasy: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 1 vyloučeni: 0 nepřítomno: Různé III - žádost o proplacení dovolené starostovi města Předkládá: Ing. Magdalena Třebická Pro uvolněné členy zastupitelstva obce je založen nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok v ustanovení 79 odst. 1 zákona o obcích. Převádění a proplácení dovolené je upraveno v 79 odst. 5 tohoto 9

10 zákona. Jestliže si člen zastupitelstva obce nemohl dovolenou nebo její část vyčerpat v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu tento nárok do následujícího roku, přičemž zákon nestanoví ani neomezuje počet takto převáděných dnů. Dojde-li k tomuto případu, může uvolněný člen zastupitelstva obce namísto čerpání dovolené požádat obec o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou z přecházejícího kalendářního roku. Starosta města Mnichovice Ing. Petr Schneider podal žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za předcházející kalendářní rok 2013 v počtu 25 dní, z důvodu nemožnosti tuto dovolenou vybrat, z důvodu čerpání dovolené z předchozího kalendářního roku. Po ukončení volebního období se dovolená uvolněným zastupitelům obce neproplácí, propadá. Diskuse: Mgr. Rovenský proč letos nečerpal pan starosta dovolenou 2013? Ing. Schneider letos čerpám Ing. Vojtíšková je to na rozhodnutí zastupitelstva, zda dovolenou za uplynulý rok proplatí dle přiloženého metodického pokynu. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti starosty města Ing. Petra Schneidera v souladu s 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích souhlasí s proplacením nevyčerpané dovolené za rok 2013 ve výši 25 dnů, kterou si nemohl vyčerpat, z důvodu čerpání dovolené nevyčerpané z předchozího kalendářního roku Hlasy: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 2 vyloučeni: 0 nepřítomno: Různé IV - žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 308/17 v k. ú. Mnichovice u Říčan Předkládá: RNDr. Jiří Mareš Majitelka pozemku Eva Klečková, parc. č. 308/17 o výměře 391 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který má charakter komunikace a sousedí s pozemkem parc. č. 308/1 který má charakter komunikace, nabídla městu Mnichovice dar tohoto pozemku do majetku města Mnichovice. Diskuse: RNDr. Mareš kde se pozemek nachází? Ing. Schneider je to ulice Nad Třešňovkou, polovina má vlastníka neznámého, druhou polovinu vlastní paní Klečková. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 308/17 o výměře 391 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který má charakter komunikace a sousedí s pozemkem parc. č. 308/1, který je má charakter komunikace, od dárce Evy Klečkové, do majetku města Mnichovice. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé V - žádost Římskokatolické farnosti o finanční spoluúčast na obnově kostela Narození Panny Marie v Mnichovicích 10

11 Předkládá: Ing. Miroslava Vojtíšková Římskokatolická farnost Mnichovice bude podávat, tak jako v loňském roce v rámci vyhlášeného Programu záchrana architektonického dědictví v roce 2015 na obnovu kostela Narození Panny Marie v Mnichovicích, žádost o dotaci a v rámci bodového ohodnocení této žádosti je nutná minimální spoluúčast města ve výši 5% z reálně vynaložených nákladů. V loňském roce Zastupitelstvo města Mnichovice přijalo na svém zasedání dne usnesení, že se město bude spolupodílet na obnově místního kostela Narození Panny Marie a to ve výši 5% z reálně vynaložených nákladů obnovy, což představuje částku dle předpokládaných výdajů cca ,-Kč s tím, že přesná výše příspěvku pro obnovu kostela v roce 2014 bude upřesněna dle možností města při hlasování o rozpočtu města na rok Vzhledem k tomu, že v loňském roce nebyla tato žádost na obnovu kostela dotací podpořena, je předkládána nová žádost na rok Diskuse: Ing. Vojtíšková Římskokatolická farnost podává žádost na rok Mgr. Pecková chtěla by paní tajemnici Vojtíškové poděkovat za to, jak pomohla s vypracováním žádosti o dotaci. JUDr. Zenkl mnichovický kostel Narození Panny Marie je dominantou města a zaslouží si obnovu. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti Římskokatolické farnosti Mnichovice souhlasí, že město Mnichovice se bude finančně spolupodílet na obnově místního kostela Narození Panny Marie, a to ve výši 5% z reálně vynaložených nákladů obnovy v souladu s usnesením Zastupitelstva města Mnichovice ze dne a přesná výše příspěvku pro obnovu kostela v roce 2015 bude upřesněna dle možností města při hlasování o rozpočtu města na rok Různé VI - smlouva o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice Předkládá: Ing. Petr Schneider Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládán návrh na uzavřením smlouvy o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice za podmínek napojení splaškové kanalizaci z území obce Všestary specifikovanou do stokové sítě města Mnichovice, vypouštět do ní odpadní vody z území obce Všestary a likvidovat odpadní vody z území Všestary do 900 EO s tím, že kanalizace bude napojena v předávacím místě označeném ve smlouvě a město Mnichovice zajistí provozování kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská a ČOV Mnichovice za předpokladu, že obec Všestary poskytne finanční příspěvek v celkové výši ,-Kč ve 3 splátkách, kdy tento příspěvek je výhradně na správu a obnovu kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská v Mnichovicích. Příspěvek na správu a obnovu kanalizačního přivaděče je vypočítán jako náklad na 1 EO ve výši 2.775,- Kč tj. při 900 EO cena ,- Kč. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do a je platná po schválení Zastupitelstvem města Mnichovice a Zastupitelstvem obce Všestary. Diskuse: Ing. Schneider chtěl by požádat přítomného starostu obce Všestary Ing. Trojánka, který smlouvu sestavil, aby objasnil tuto záležitost. Ing. Trojánek tato smlouva je podmínkou zahájení stavby Všestary. Obec Všestary by si chtěla zajistit 900 EO. Pokud by naše zastupitelstvo neschválilo, spadl by projekt pod stůl. Chystáme se platit v letech 2016,2017, Ing. Schneider vychází se z toho, že bude jeden provozovatel. Předávací místo jsme dořešili. Mgr.Rovenský máme hlasovat o něčem, co vy nemáte odhlasované ve vašem zastupitelstvu? Ing. Vojtíšková smlouva je platná až po schválení zastupitelstev obou obcí. Mgr. Pecková máte hodně investic. Zvládnete všechny závazky? Ing. Trojánek myslím, že to zvládneme. 11

12 občan Ing. Hofta rozhodovat teď o smlouvě na 20 let není úplně ideální. Jsou tu dva okruhy příspěvek, který budou Všestary platit, dostanete později. Vy platíte teď, někdo si rezervuje kapacitu EO, později Všestary odstoupí, pokud se to nepodaří realizovat. Smlouva je nevyvážená, neviděl ji právník. Co když dojde k vícenákladům, ani nebudou vlastní zdroje? Ing. Schneider pokud vím, neexistuje vzor obdobné smlouvy. Ing. Trojánek může nastat situace, když nám napojení neposkytnete, budeme se soudit a vy nám kanalizaci zaplatíte. Uvědomte si, že je lepší jedna velká čistírna, ekonomicky i ekologicky. JUDr. Zenkl navrhuje o smlouvě nyní nehlasovat, nechat pro nové zastupitelstvo. Ing. Schneider problém je, že Všestary mají už jen 3 dny. Ing Trojánek smlouvu bychom podepsali tento týden, naše smlouvy vždycky vyšly. občan Ing. Hofta domnívá se, že ve smlouvě jsou špatné tři paragrafy. Pokud by se změnily, dalo by se to vyřešit na místě. JUDr. Zenkl smlouva není tak špatná, navrhuje formulaci: v článku III., odstavec 2) ,- Kč nejpozději do ,- Kč nejpozději do ,- Kč nejpozději do dále: článek VI., odstavec 1) Obec Všestary je oprávněna od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že jí nebude poskytnuta dotace ze SFŽP ČR do , a že z tohoto důvodu nebude stavbu Kanalizace Všestary - Menčice realizovat. NÁVRHOVÁ KOMISE ŽÁDÁ ZASTUPITELE O HLASOVÁNÍ K TÉTO ZMĚNĚ. Bylo hlasováno: 10 členů pro schváleno DÁLE SE HLASOVALO ŘÁDNĚ: č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice za následujících podmínek: Město Mnichovice se touto smlouvou zavazuje napojit splaškovou kanalizaci z území obce Všestary specifikovanou v článku I. této smlouvy v souladu s projektovou dokumentací do stokové sítě města Mnichovice, vypouštět do ní odpadní vody z území obce Všestary a likvidovat odpadní vody z území Všestary do 900 EO s tím, že kanalizace bude napojena v předávacím místě označeném v čl. II odst. 2 této smlouvy a město Mnichovice zajistí provozování kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská a ČOV Mnichovice v souladu s platnou právní úpravou za předpokladu, že obec Všestary se zavazuje městu Mnichovice poskytnout finanční příspěvek v celkové výši ,-Kč, kdy tento příspěvek je výhradně na správu a obnovu kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská v Mnichovicích a obec Všestary poskytne tento příspěvek na účet města : ,-Kč nejpozději do ,-Kč nejpozději do ,-Kč nejpozději do Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do a je platná po schválení Zastupitelstvem města Mnichovice a Zastupitelstvem obce Všestary. 12

13 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít tuto smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé VII - žádost ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích o schválení Ceníku pronájmu na školní rok 2014/15 Předkládá: Mgr. Petra Pecková Zastupitelstvu města Mnichovice je předkládána ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka v Mnichovicích pí Mgr. Marcelou Erbekovou návrh ceníku pronájmu na školní rok 2014/2015 dle přílohy s tím, že ceny za pronájem zůstávají shodné s minulým školním rokem. Zároveň je upozorněno, že v souladu s realizací projektů : zateplení a nástavba na budovu ZŠ Mnichovice budou konkrétní podmínky pronájmu veřejnosti řešeny v objektu ZŠ v návaznosti na průběh stavebních prací. Diskuse: Mgr. Pecková je třeba řešit přístup koridor do tělocvičny pro veřejnost. Mgr. Erbeková bylo by třeba zajistit někoho, vrátného, který by kontroloval přístup do tělocvičny v hodinách od 18 do 22, i o víkendech. Ing. Třebická vím o paní Kiliánové, která bydlí v Jánské ulici a hledá brigádu, možná by měla zájem. č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka v Mnichovicích schvaluje ceník pronájmu na školní rok 2014/2015 dle přílohy s tím, že ceny za pronájem zůstávají shodné s minulým školním rokem a konkrétní podmínky pronájmu veřejnosti budou řešeny v objektu ZŠ v návaznosti na průběh stavebních prací Různé VIII - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Předkládá: Ing. Petr Schneider Zastupitelstvu města Mnichovice v souladu se zákonem č. 89/2012 občanský zákoník a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích je předkládán návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku parc. č. 1688/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví Středočeského kraje za účelem rozšíření veřejného osvětlení v ulici Myšlínská v Mnichovicích za předpokládanou cenu 1.600,-Kč bez DPH dle předloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. V souladu s novelou občanského zákoníku se věcná břemena dělí na reálná břemena a služebnosti a v případě uzavření smlouvy o služebnosti, kdy obec věcné břemeno nabývá, je nutno předchozí schválení orgánem obce zastupitelstvem města. Dle Nového OZ : Rozhodování o zatížení obecní nemovitosti věcným břemenem spadá podle 102 odst. 3 zákona o obcích do zbytkové pravomoci rady obce NOZ považuje věcná práva k věcem nemovitým za věci nemovité Pokud obec věcné břemeno nabývá je věcné břemeno zřízeno ve prospěch obce, jedná se o nemovitost a podléhá schválení zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce bude rozhodovat i v těch případech, kdy obec převádí věcné břemeno, ze kterého je oprávněna na jinou osobu Diskuse: Ing. Vojtíšková upozorňuje na nový občanský zákoník, jestli obec břemeno nabývá, musí být schváleno zastupitelstvem. 13

14 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu se zákonem č. 89/2012 občanský zákoník a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku parc. č. 1688/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví Středočeského kraje za účelem rozšíření veřejného osvětlení v ulici Myšlínská v Mnichovicích za předpokládanou cenu 1.600,-Kč bez DPH dle předloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. Závěrečná diskuse: Mgr. Rovenský chtěl by se zeptat, jestli je možno nechat si v rámci Života Mnichovic roznášet volební leták? Ing. Schneider je to na dohodě s šéfredaktorem. Co se týká mě, až na urgenci pana Zenkla, časopis nedostávám ke korekci. RNDr. Mareš pan Babiš chtěl 2 A4 strany. My jsme mu odpověděli, že má k dispozici zdarma 1 stranu A4, další si zaplatí formou inzerce. Mgr. Pecková panu Babišovi odešel oficielní dopis. Následně potom proběhla diskuse mezi panem Babišem a panem Marešem po mailu a díky nepřesnému vyjádření šéfredaktora si vyložil, že zaplatí pouze tisk. Ing. Schneider neměl jsem žádnou informaci o korespondenci mezi panem Babišem a panem Marešem. Mgr. Rovenský kolik zaplatil za roznos? Ing. Schneider nepředpokládám, že úhrada proběhla. Mgr. Rovenský pan Babiš by měl být vyzván, aby částku za roznos uhradil městu. Mgr. Pecková co se týká roznášky Života Mnichovic, měla jsem jednání s vedoucím pošty panem Zahrádkou, který mě informoval, že pošta dostává výtisků. To je málo. Sama jsem řešila problém, kdy na Božkově časopis nebyl roznášen. Pan Zahrádka vysvětlil, že jsou dvě varianty roznosu - reklamní a informační. Celkem je 1600 adres lidí, kteří platí formou SIPO. Z toho 300 jich nechce reklamní tiskoviny, dojde se k počtu Život Mnichovic je ale informační tiskovina a měla by být dodávána na 1600 adres. Tedy proto chybí 300 výtisků. Jak to rozklíčovat? Byla by asi nejvhodnější varianta s lidmi platícími SIPO, tedy Je třeba si v tomto určit jasná pravidla a bude to úkol pro nové zastupitelstvo. JUDr. Zenkl chtěl by vědět, co pan starosta myslel tím, že mu město přispělo při koupi Šibeničního vrchu? Ing. Schneider domnívá se, že byla krácena cena znaleckého posudku. JUDr. Zenkl vnímá to jako podraz a opakuje, že žádné dotace města na Šibeniční vrch nebyly. Navrhuje znovu zveřejnit smlouvu, která v dané době visela na webu. Mgr. Rovenský chce se dotázat pana starosty na jeho návštěvu objektu Staré školy s panem poslancem Babišem a pořizování fotografií tam. Návštěva proběhla bez vědomí ředitelky. Ing. Schneider na žádost pana poslance Babiše jsem navštívil objekt v majetku města a byl jsem tam se zástupcem školy školníkem. Mgr. Rovenský domnívá se, že by to mohlo být považováno za neoprávněný vstup. Ing. Schneider doposud jsme to řešili volnou formou a nikomu to nevadilo. Otázkou je, co vadí? Jestli princip tomu rozumím, nebo skutečnost tomu nerozumím. Navrhuji panu Rovenskému, aby Kontrolní výbor se pokusil vyvodit závěr. občan Ing. Hofta jak je to s detailním harmonogramem prací na ČOV? Ing. Schneider je na webových stránkách v PDF, má ho na starosti technický dozor a administrátor firma EUROVISION. Vychází z kontrolních dnů, zítra zrovna proběhne. Mgr. Pecková upozorňuje na problém s nepříjemným zápachem v ulici Nádražní, jestli by se nedaly instalovat pachové uzávěry na kanalizaci? 14

15 p. Babor ví o problému dráhy, tam není zpětná klapka. Mohly by se vyměnit dekly, ale tohle bude asi problém dešťové kanalizace, a tyto kanály se nemohou zadělat. JUDr. Zenkl chce se zeptat, jestli v předchozích asi 14 dnech přišel dopis od správce lesa ohledně dalšího kácení? Ing. Schneider asi v únoru letošního roku jsme seděli v komisi nad plánem těžby a rozsah tam byl zakreslen. Pokud vím, hlášení o nové těžbě pan správce neprovedl. JUDr. Zenkl je nehorázné, když na akci města Turistický pochod po stopách kocoura Mikeše, se v den pochodu na trase tahají klády. Mgr. Erbeková chce se zeptat na jiné odkladové plochy pro kontejnery před školou? Ing. Schneider nyní soutěžíme služby a práce s dotačním titulem. Vím, že bude 5 stávajících míst a 5 nových. Hypoteticky do konce roku by mělo být realizováno. Ing. Tesaříková chtěla by se zeptat pana starosty na záležitost střetu zájmů pana Zenkla. Byla to nepřímá výtka na adresu komise. Záležitost řešila a výsledek předala. Domnívá se, že ke střetu zájmů nedošlo. Jaký je názor pana starosty? Ing. Schneider ztotožňuji se s Vámi v rozsahu, o kterém mluvíte. IV. ZÁVĚR Starosta Ing. Petr Schneider poděkoval členům ZM za uplynulé 4 roky zastupitelské práce a popřál hodně štěstí v následujících volbách. Dále poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Zastupitelstva města Mnichovice dne ve hodin. Ověřovatelé: Mgr. Petra Pecková RNDr. Jiří Mareš Ing. Petr Schneider - starosta města Zapsala: Mgr. Dagmar Šrámková 15

16 Souhrnné usnesení č ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice ze dne Konstatování splnění úkolů č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu z jednání Zastupitelstev města Mnichovice : Č. usn )Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu zajištění vyplacení finančních příspěvků z výtěžku kulturní a dobročinné akce Mnichovické kramaření ZŠ, MŠ a Dětskému domovu Strančice v termínu do Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu oznámení do 2 dnů tj. do , stanoveného počtu členů Zastupitelstva města Mnichovice, který má být zvolen na úřední desce města Mnichovice dle schválení zastupitelstva města. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu starostou města na základě výsledku konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ Mnichovice, byla jmenována ředitelkou příspěvkové organizace města Mnichovice Mateřská škola Mnichovice, okres Praha východ, pí Mgr. Zdeňka Holá a byl jí určen plat a zaslány změny do zápisu rejstříku škola a školských zařízení a obchodního rejstříku. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyplacení odměn kronikáři panu Karlu Dražilovi a ilustrátorovi kroniky města panu Antonínu Marečkovi dle schválených dispozic zastupitelstvem města. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu šéfredaktorem Života Mnichovic, který vyhlásil uzávěrku předvolebního čísla dne , aby mohlo být toto číslo distribuováno nejpozději do 6. a 7. října Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podání žádosti o dotaci na projekt Přístavba MŠ Mnichovice dle schválených dispozic zastupitelstva města v termínu do , na základě vyhlášeného programu z fondu MŠMT - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu majetku postiženého živelnou pohromou v roce 2013 na rekonstrukci komunikace Potočiny v Mnichovicích. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice se společností Metrostav a. s., Praha 8. Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření úvěrové smlouvy na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na zajištění spolufinancování projektu Intenzifikace ČOV Mnichovice s vítězným bankovním ústavem Komerční bankou dle schválených dispozic zastupitelstvem města v termínu do Č. usn ) Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu na základě vyhlášení poptávkových řízení na TDI, ADI a BOZP na projekt Intenzifikace ČOV Mnichovice a schváleného vyhodnocení poptávkových řízení na jednání Zastupitelstva města Mnichovice dne , konstatuje splnění úkolu uzavření smluv s vítěznými uchazeči dle závěrů hodnotící komise a předloženy poskytovateli dotace SFŽP ČR. 16

17 Č. usn Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu podepsání a vydání dokumentu Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území města Mnichovice v období dle schválených dispozic zastupitelstva města Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o dílo na základě vyhodnocené veřejné zakázky na projekt A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích s uchazečem, který se umístil na 2. místě se společností DEREZA s. r. o. za nabídkovou cenu ,64 Kč bez DPH z důvodu neposkytnutí součinnosti a odstoupení od uzavření smlouvy společností STATUS a. s., která byla vyhodnocena se svojí nabídkou na 1. místě Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 6 mil. Kč na dobu 15 let dle usnesení Zastupitelstva města Mnichovice ze dne s vítězným bankovním ústavem Komerční bankou a. s. na dofinancování projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích v termínu do Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice konstatuje splnění úkolu vyhodnocení poptávkových řízení na zajištění technického dozoru investora společností BHS s. r. o. a koordinátora bezpečnosti práce společností RCY s. r. o. na projekt A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích a uzavření příkazních smluv s těmito vítěznými uchazeči Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí, že dne došlo k předání a převzetí staveniště mezi společností Dereza s. r. o. a městem Mnichovice na realizaci projektu A co děti, mají se kde učit? nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích Informace o projektu "A co děti, mají se kde učit?" - nástavba na budovu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města na základě vydané registraci akce Nástavba na budovu ZŠ v Mnichovicích evid. č. 298D poskytovatelem dotace Ministerstvem financí ČR, zaslat k žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace požadované dokumenty dle přílohy k rozhodnutí o registraci akce v termínu do Schválení dohod o společném školském obvodu ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích s okolními obcemi č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením nových Dohod o vytvoření společného školského obvodu uzavřených na základě 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s Obcemi Hrusice, Všestary, Struhařov a Mirošovice (dále jen Obce ), které se uzavírají na dobu určitou 15 let k poslednímu dni školního roku 2029/30, za podmínky úhrady neinvestičního příspěvku na rozvoj ZŠ Mnichovice zřizovateli městu Mnichovice pro školní roky 2014/2015 a 2015/16 ve znění přiložených dohod za podmínky schválení dohod Obcemi. 17

18 Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích - dodatek ke smlouvě č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí se zveřejněním výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na stavbu Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích dle odůvodněného soupisu nepředvídaných prací v hodnotě, která nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky rozsahu Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích - dodatek ke smlouvě č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice bere na vědomí soupis změn na Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích odsouhlasených technickým dozorem investora a autorským dozorem viz příloha a položkový slepý výkaz výměr na dodatečné práce Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích - dodatek ke smlouvě č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě vyhodnoceného jednacího řízení bez uveřejnění souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 1. Pražská stavební s. r. o. s tím, že finanční prostředky dle dodatku č. 1 ke smlouvě budou hrazeny z úvěru na Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích Úprava rozpočtu města Mnichovice na rok 2014 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice schvaluje úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok 2014 dle rozpočtového opatření č. 104/ Žádost majitele pozemku o sjednání nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který město užívá jako součást japonské zahrady pro veřejnost za MěÚ Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze 163 m2 za cenu pronájmu nemovitosti v místě obvyklou 10,-Kč/den/celý pozemek tj. 3650,-Kč/ročně a v případě přestupného roku 3660,-Kč na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, který je ve vlastnictví pana Jaroslava Havlíčka a město Mnichovice tento pozemek využívá jako veřejné prostranství, které je součástí japonské zahrady pro veřejnost u budovy MěÚ Mnichovice po dohodě s vlastníkem, město Mnichovice tento pozemek zrekultivovalo a pravidelně pozemek udržuje Žádost majitele pozemku o sjednání nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který město užívá jako součást japonské zahrady pro veřejnost za MěÚ Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít nájemní smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města a jednat s majitelem pozemku o odkoupení pozemku parc. č. 42/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan o rozloze 163 m2 za cenu v místě obvyklou a podat informaci na jednání Zastupitelstva města Mnichovice Žádost Veřejných služeb obce Mnichovice o převedení části provozního příspěvku na investiční č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti příspěvkové organizace Veřejné služby obce Mnichovice souhlasí s převedením části provozního příspěvku na příspěvek investiční ve výši ,-Kč na rok 2014 s ohledem na probíhající výstavbu liniových staveb a s přihlédnutím k výkazu hospodaření střediska Internet v rámci Veřejných služeb obce Mnichovice v roce 2014 dle přiložené žádosti Žádost o bezúplatný převod nemovitostí do majetku města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků: parc. č. 1014/19 o výměře 32 m2 a parc. č. 1080/10 o výměře 391 m2 vše v k. ú. Mnichovice u Říčan, které mají charakter komunikace a sousedí 18

19 s pozemkem parc. č. 1080/1, který je v majetku města Mnichovice a má charakter komunikace, od dárců SJM JUDr. Anna Stará a Ing. Miroslav Starý, Praha 4 do majetku města Mnichovice Žádost o bezúplatný převod nemovitostí do majetku města Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé I - darování pozemků parc.č. 1415/1 a 1415/5 v k. ú. Božkov u Mnichovic č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků : parc. č. 1415/1 o výměře 252 m2 a parc. č. 1451/5 o výměře 92m2 oba v k. ú. Božkov u Mnichovic, které mají charakter komunikace od dárce Miroslava Dršky Různé I - darování pozemků parc.č. 1415/1 a 1415/5 v k. ú. Božkov u Mnichovic č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé II - poskytnutí finančního daru místostarostce č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu s 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje poskytnutí peněžního daru místostarostce města Mgr. Petře Peckové ve výši dvouměsíční odměny a s vyplacením daru v nejbližším výplatním termínu Různé III - žádost o proplacení dovolené starostovi města č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti starosty města Ing. Petra Schneidera v souladu s 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích souhlasí s proplacením nevyčerpané dovolené za rok 2013 ve výši 25 dnů, kterou si nemohl vyčerpat, z důvodu čerpání dovolené nevyčerpané z předchozího kalendářního roku Různé IV - žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 308/17 v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 308/17 o výměře 391 m2 v k. ú. Mnichovice u Říčan, který má charakter komunikace a sousedí s pozemkem parc. č. 308/1 který je má charakter komunikace od dárce Eva Klečková do majetku města Mnichovice Různé IV - žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 308/17 v k. ú. Mnichovice u Říčan č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít darovací smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé V - žádost Římskokatolické farnosti o finanční spoluúčast na obnově kostela Narození Panny Marie v Mnichovicích č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti Římskokatolické farnosti Mnichovice souhlasí, že město Mnichovice se bude finančně spolupodílet na obnově místního kostela Narození Panny Marie, a to ve výši 5% z reálně vynaložených nákladů obnovy v souladu s usnesením Zastupitelstva města Mnichovice ze dne a přesná výše příspěvku pro obnovu kostela v roce 2015 bude upřesněna dle možností města při hlasování o rozpočtu města na rok Různé VI - smlouva o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice 19

20 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice za následujících podmínek: Město Mnichovice se touto smlouvou zavazuje napojit splaškovou kanalizaci z území obce Všestary specifikovanou v článku I. této smlouvy v souladu s projektovou dokumentací do stokové sítě města Mnichovice, vypouštět do ní odpadní vody z území obce Všestary a likvidovat odpadní vody z území Všestary do 900 EO s tím, že kanalizace bude napojena v předávacím místě označeném v čl. II odst. 2 této smlouvy a město Mnichovice zajistí provozování kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská a ČOV Mnichovice v souladu s platnou právní úpravou za předpokladu, že obec Všestary se zavazuje městu Mnichovice poskytnout finanční příspěvek v celkové výši ,-Kč, kdy tento příspěvek je výhradně na správu a obnovu kanalizačního přivaděče v ulicích Pražská a Ondřejovská v Mnichovicích a obec Všestary poskytne tento příspěvek na účet města : ,-Kč nejpozději do ,-Kč nejpozději do ,-Kč nejpozději do Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do a je platná po schválení Zastupitelstvem města Mnichovice a Zastupitelstvem obce Všestary Různé VI - smlouva o zajištění napojení kanalizace obce Všestary do kanalizace města Mnichovice a zajištění likvidace odpadních vod z obce Všestary v ČOV Mnichovice č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice ukládá starostovi města uzavřít tuto smlouvu dle schválených dispozic zastupitelstvem města Různé VII - žádost ZŠ T.G. Masaryka v Mnichovicích o schválení Ceníku pronájmu na školní rok 2014/15 č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice na základě žádosti příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka v Mnichovicích schvaluje ceník pronájmu na školní rok 2014/2015 dle přílohy s tím, že ceny za pronájem zůstávají shodné s minulým školním rokem a konkrétní podmínky pronájmu veřejnosti budou řešeny v objektu ZŠ v návaznosti na průběh stavebních prací Různé VIII - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. usnesení: Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu se zákonem č. 89/2012 občanský zákoník a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku parc. č. 1688/1 v k. ú. Mnichovice u Říčan ve vlastnictví Středočeského kraje za účelem rozšíření veřejného osvětlení v ulici Myšlínská v Mnichovicích za předpokládanou cenu 1.600,-Kč bez DPH dle předloženého návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Mgr. Petra Pecková místostarostka města Mnichovice 20

Zápis č. 14-06 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30. 7. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-06 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30. 7. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-06 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30. 7. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing.

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Michal Jirásek Karel Pátek Jiří Kučera

Michal Jirásek Karel Pátek Jiří Kučera Zápis č. 09-02 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 8.4.2009 v 18:00 hodin v sále Informačního centra v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider PhDr.

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-05 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 14.9.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider RNDr. Jiří

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

Zápis č. 6-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 06. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 6-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 06. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 6-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 06. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Zdeňka Vejmelková

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Ing. Magdalena Třebická Helena Springerová Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Ing. Magdalena Třebická Helena Springerová Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 13-01 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 4.2.2013 v 18:00 hodin v sále Turistického informačního centra v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 2-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 12. 02. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 9-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 09. 10.2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 09. 10.2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 09. 10.2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Pavel Churáček

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 10.11.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 7 Program:

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

V sále bylo přítomno 17 občanů I. ZAHÁJENÍ

V sále bylo přítomno 17 občanů I. ZAHÁJENÍ Zápis č. 14-01 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 15.1.2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informačního centra v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 2. 3. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Eva Eiglová nemoc Ing.

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 09.11. 2016 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 2. 11. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 18.9. 2012, od 17:00 hodin, v hospodě na Hlubokém Dole přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi Zahájení

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici. Štilcová, Martin Kühnel, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka,

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici. Štilcová, Martin Kühnel, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 21.3.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar, Pavel Votoček, Květa Štilcová, Martin Kühnel, Ing. Lucie

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 4-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Ing. Magdalena Třebická. Řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider. Zasedání bylo zahájeno.

Ing. Magdalena Třebická. Řádné zasedání Zastupitelstva města Mnichovice zahájil a řídil starosta Ing. Petr Schneider. Zasedání bylo zahájeno. Zápis č. 09-06 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 26.10.2009 v 18:00 hodin v sále Informačního centra Městského úřadu Mnichovice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. I. Zahájení zasedání zastupitelstva

Z Á P I S. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Z Á P I S z 32. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 22.05.2014 od 18.00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudné, okres České Budějovice. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Přítomni:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 25. února 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

ZÁPIS. z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 20 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách

ZÁPIS. z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 20 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách ZÁPIS z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 30.9.2016 od 20 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové: Ing. Terezie Švarcová, Iveta Kašparová,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 16.1.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat.

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat. MCPNE 00668/2015 Zápis č. 5 z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 29.04.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Bosák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku. Investiční příspěvek Tělocvičné Jednotě Sokol Hranice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku. Investiční příspěvek Tělocvičné Jednotě Sokol Hranice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více