Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika ŠD Charakteristika ŠVP školní družiny Předpokládané výstupy konkrétních činností výchovně vzdělávací práce ve školní družině Další náměty pro činnost ŠD Roční plán školní družiny pro školní rok 2013 / Charakteristika naší ŠD Délka a časový plán vzdělávání Formy zájmového vzdělávání Obsah vzdělávání Podmínky vzdělávání Evaluační plán Dodatek k ŠVP ŠD 2014/

3 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Červené Pečky, okres Kolín Kutnohorská 181, Červené Pečky , č.j. zscp 94/2013 b) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Adresa školy: Kutnohorská 181, Červené Pečky IČO: Školní družina Předkladatel: Mgr. Štěpánka Hanzlová, ředitelka školy Telefon ředitelna: Telefon sborovna: Telefon ŠD 1.oddělení: Telefon ŠD 2.oddělení: : Web: Zřizovatel: Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, Červené Pečky Telefon: Web: Vypracovala: Věra Vejtrubová, koordinátorka ŠD Platnost dokumentu od: Podpis ředitele: Razítko školy: 3

4 2. Charakteristika ŠD Činnost školní družiny se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Poskytuje zájmové vzdělávání především účastníkům přihlášeným k pravidelné denní docházce. Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace účastníků. Plní funkci relaxační, kompenzační a výchovně vzdělávací. Umožňuje účastníkům různorodé vyžití v nestresujícím funkčním prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu a odpovídající seberealizaci. Má důležitou roli při prevenci sociálně patologických jevů, pomáhá účastníkům překonávat jejich handicapy a je významným partnerem rodiny a školy. Činnost ŠD a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času a řídí se požadavky psychohygieny. Náplň práce je vždy pestrá a účastníci si mají možnost vybrat co je baví a zajímá. Poměr řízených a spontánních činností je vždy vyvážený, ve všech složkách výchovně vzdělávacího programu přihlížíme k individuálním schopnostem účastníků, nepřetěžujeme je a nenutíme k práci za každou cenu. Vždy se snažíme najít náhradní řešení vzhledem k jejich povaze, schopnostem a zálibám. 3. Charakteristika ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny se podílí na plnění vzdělávacích cílů a na plnění klíčových kompetencí obsažených ve vzdělávacím programu základní školy. Jednotlivé tematické okruhy navazují na oblast Člověk a jeho svět. Je utvořen na tříletý vzdělávací cyklus, během něhož se tematické okruhy nebo jejich části cyklicky opakují Cíle výchovně-vzdělávací práce rozvíjet osobnost účastníků a schopnosti s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy 4

5 nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým účastníkům učit účastníky osvojovat si základy slušného chování při stolování učit účastníky komunikovat, spolupracovat a respektovat se podporovat potřeby účastníků zaměstnávat se, hrát si, bavit se a komunikovat rozvíjet schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení dávat účastníkům prostor k seberealizaci využívat vlastní zkušenosti účastníků, přímé zážitky z činností, dětské zvídavosti a radosti z poznání a objevování vést účastníky ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému využívání volného času vytvářet a upevňovat vztah k místním historickým tradicím a folklóru rozvíjet estetické cítění rozvíjet pohybové dovednosti a fyzickou zdatnost utvářet kladný vztah k přírodě a ochraně životního prostředí 3. 2 Klíčové kompetence Kompetence k učení rozvíjíme tím, že: Vyhledáváme informace v literatuře, na internetu, ve sdělovacích prostředcích Klademe dotazy dospělým, ale i ostatním dětem Získáváme informace při praktických činnostech Samostatně pozorujeme jevy v přírodě, v dopravě, ve společnosti Experimentujeme, porovnáváme Učíme se hodnotit sami sebe, své pokroky i nedostatky Objektivně dokážeme zhodnotit práci druhých Dokončíme zadaný úkol, neodcházíme od rozdělané práce Připravujeme soutěže nebo zaměstnání pro své vrstevníky Klademe otázky Proč? Jak? Kompetence k řešení problémů rozvíjíme tím, že: Řešíme problémy v komunitním kruhu 5

6 Hodnotíme vlastní práci, chování i práci kamaráda Nežalujeme, ale upozorníme na důležitou situaci Uznáme svoji chybu Nebojíme se chybovat, hledáme správná řešení Nenecháme se odradit vlastním nezdarem Nasloucháme problému druhého Komunikativní kompetence rozvíjíme tím, že: Dramatizujeme pohádku Vyprávíme příběhy Čteme s porozuměním Popisujeme ilustraci Navazujeme slovní kontakt se spolužáky Vyjadřujeme své pocity Sledujeme vhodné pořady, posloucháme pohádky Aktivně se zapojujeme do práce ve skupině Sociální a personální kompetence rozvíjíme tím, že: Používáme zdvořilostní fráze Dělíme se o hračky, materiál, pomůcky Pomáháme mladším, respektujeme názor staršího Nejsme lhostejní k problému druhého, snažíme se pomoci Požádáme o pomoc nebo radu Ovládáme své emoce ve vypjatých situacích Zapojujeme se do her Přijímáme kritiku svého nevhodného chování Spolupracujeme a domlouváme se ve skupině Respektujeme rozdíly mezi lidmi Občanské kompetence rozvíjíme tím, že: Rozhodujeme se svobodněji výběru činnosti Respektujeme názory druhých a nenutíme jim vlastní názor 6

7 Zastaneme se slabšího Pečujeme o prostředí ŠD a podílíme se na úpravě tohoto prostředí Spolupodílíme se na vytvoření pravidel společného soužití Poznáváme tradice své obce, zajímáme se o dění v obci Uklízíme a udržujeme pořádek na svém pracovním místě Dbáme o své zdraví a bezpečnost Odhadujeme rizika svého chování Kompetence k trávení volného času rozvíjíme tím, že: Umíme účelně trávit svůj volný čas Umíme si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic Rozvíjíme své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech Rozvíjíme schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací Stříháme, lepíme, vyřezáváme, modelujeme Pracujeme se stavebnicí podle plánku nebo podle své fantazie Uplatníme zásady bezpečnosti při všech činnostech Připravujeme a uklízíme pomůcky a materiál po každé činnosti 3. 3 Obsah a formy činnosti Zájmové vzdělávání se uskutečňuje těmito formami: Pravidelnou činností, vzdělávací a zájmovou činností (dle týdenní skladby - výtvarná a pracovní činnost, dramatická a hudební výchova, sportovní aktivity, odpočinkové činnosti, rekreační činnosti, příprava na vyučování) Příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou činností (akce a projekty) Využitím nabídky spontánních činností; při pohybu žáků ve družině před vyučováním, po obědě, při pohybu na hřišti a školní zahradě 7

8 3. 4 Konkrétní cíle výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Umožnit účastníkům osvojit si strategii volnočasových aktivit, učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Podněcovat účastníky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Vést účastníky k všestranné a účinné komunikaci Rozvíjet u účastníků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Připravovat účastníky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti Vytvářet u účastníků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě Učit účastníky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví Vést účastníky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Pomáhat účastníkům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 3. 5 Požadavky pedagogiky volného času: Požadavek pedagogického ovlivňování volného času: vychovatelka navozuje a ovlivňuje co nejrůznější činnosti a podporuje přirozenou zvídavost účastníků. Požadavek dobrovolnosti: činnosti by měly být přiměřené věku žáků a jejich momentálnímu stavu tak, aby všichni žáci byli v dané činnosti úspěšní Požadavek zajímavosti a zájmovosti: činnost by měla být atraktivní a měly by být používány jiné postupy, než žáci znají z mateřské školy nebo ze školy. 8

9 Požadavek aktivity: aktivity by měly být voleny tak, aby se v nich mohli úspěšně uplatnit všichni žáci a mohli se zapojit do tvorby týdenních plánů, na přípravě činnosti, realizaci a hodnocení všeho, co společně tvoří. Požadavek citovosti a citlivosti: všechny činnosti by měly žákům přinášet kladné emoce. Požadavek prostoru k seberealizaci: vrcholným produktem činností by měla být radost žáka, který objevuje sám sebe a vytváří si žádoucí sociální kontakty Konkrétní cíle vzdělávání Cílem je získávání a rozvíjení klíčových kompetencí Kompetence k učení Dokončit započatou práci Umí zhodnotit své výkony Klade si otázky a hledá si odpovědi Získané vědomosti dává do souvislosti Vědomosti uplatňuje v praxi Kompetence k řešení problémů Rozlišuje správná a chybná řešení Hledá nová řešení Snaží se řešit sám nebo ve spolupráci krizové situace Všímá si dění problémů Nenechá se odradit neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení Kompetence komunikativní Naslouchá druhým Souvislými větami formuluje myšlenky, otázky a odpovědi Vyjadřuje své pocity řečí, gestem, mimikou 9

10 Rozvíjí slovní zásobu Kompetence sociální a personální Je odpovědný za své chování a jednání Vnímá a dokáže se postavit proti nespravedlnosti, agresivitě a šikaně Je tolerantní k odlišnostem jiných Dokáže si poradit nebo požádat o pomoc Rozpozná vhodné a nevhodné chování Respektuje zájmy jiných Kompetence činnostní a občanské Uvědomuje si svá práva a povinnosti Chová se odpovědně k sobě i druhým Dbá o své zdraví a bezpečí Odhaduje rizika svého chování Vnímá krásy přírody a cíleně o ně pečuje Aktivně se zapojuje do veřejně prospěšných a charitativních aktivit Kompetence pracovní a trávení volného času Umí si vybrat zájmovou činnost Dokáže se zapojit a uplatnit v kolektivu Své zájmy rozvíjí v individuálních a skupinových činnostech Plánuje, organizuje, řídí a hodnotí jednoduché činnosti Používá bezpečné materiály, nástroje a vybavení 10

11 4. Předpokládané výstupy konkrétních činností výchovně vzdělávací práce ve školní družině Pohybové a tělovýchovné aktivity Zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou Orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Zvládá překážky, hází a chytá míč, užívá různé náčiní, pohybuje se ve skupince účastníků, pohybuje se na sněhu, ledu, ve vodě Koordinuje lokomoci a další polohy či pohyby, sladí pohyb s rytmem a hudbou Vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobuje jej podle pokynů Výtvarná činnost Zachytí a vyjádří své prožitky Zvládá jemnou motoriku, umí zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zachází s grafickým a výtvarným materiálem, s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou Rukodělná činnost Zvládá práci s drobným materiálem Zachytí a vyjádří své prožitky Hudební činnost Vnímá a rozlišuje pomocí sluchu zvuky, tóny a drobné skladby pro děti Zazpívá jednoduché písně K doprovodu používá hudební nástroje z Orffova instrumentáře a hru na tělo Vyjádří pohybem skladbu či píseň Literárně dramatická činnost, rozvoj komunikativních dovedností Zahraje přidělenou roli v pohádce či loutkové hře 11

12 Recituje básně a říkadla Spolupracuje s vychovatelkami, komunikuje s nimi vhodným způsobem a respektuje jejich autoritu Přirozeně komunikuje s jinými dětmi, udržuje kamarádské vztahy Odmítá komunikaci, která je mu nepříjemná Přírodovědné a vlastivědné činnosti Má pozitivní vztah k přírodě a sociálnímu prostředí Těší se z hezkých a příjemných zážitků a z přírodních krás Rozšiřuje si vědomosti získané v rámci vyučování, propojuje poznatky z různých oborů, rozvíjí je podle poznávacích procesů Pozitivně ovlivňuje jednání dětí Pozoruje a poznává historické objekty zejména se zaměřením na regionální zajímavosti Seznamuje se s životem a dílem významných osobností, které mají vztah k regionu 5. Další náměty pro činnost ŠD Podzim Září, říjen, listopad Seznamovací hry Upevňování návyků hygieny Základy stolování Zásady společenského chování, vztahy mezi dětmi Didaktické hry, opakování formou hádanek Denní pobyt na hřišti, vycházky Soutěže, tematické hry Práce s modelovací hmotou, papírem Sběr přírodnin a vyrábění z nich 12

13 Herbáře rostlin Práce se stavebnicí, montáž, demontáž Změny v podzimní přírodě, prohlubování přírodovědných poznatků Co se sklízí na podzim Netradiční výtvarné techniky Práce s encyklopediemi a počítačem Ilustrace k četbě Písničková štafeta Hádanky Dopravní výchova, cesta do školy Návštěva knihovny Zima Listopad, prosinec, leden Poslech pohádek, písniček, koled Hry dle výběru účastníků - stolní, společenské Vyprávění, poslech Společná četba Vycházky se zimními zábavami Vycházky zimní přírodou Pobyt v tělocvičně, míčové hry, vybíjená Práce s papírem a přírodním materiálem Práce s modelovací hmotou Pozorování změn v přírodě, příprava na zimu Péče o zvířata v zimě, chování v lese, ochrana přírody Rychlení větévek různých stromů Tvorba a ochrana životního prostředí Zpěv koled, recitace básniček Využití PC Mikuláš, čerti 13

14 Vánoční výroba a výzdoba Příprava dárků pro budoucí prvňáčky Lidové zvyky, tradice a obyčeje Zimní sporty, malá olympiáda Mikulášská a vánoční besídka Mezilidské vztahy Didaktické hry, opakování formou pohádek Jaro Březen, duben, květen Hry na koberci ve třídě, na koberci, na školní zahradě Poslech pohádek, písniček, kreslení Hry dle výběru účastníků Vycházky jarní přírodou Podle možnosti pohyb ve volné přírodě s námětovými hry Míčové a pohybové hry na hřišti Práce se stavebnicí Práce s papírem, vystřihovánky Práce s drobným přírodním materiálem Velikonoční výzdoba Ochrana přírody Osvojování a prohlubování vědomostí, práce s encyklopedií Ilustrace pohádek, omalovánky, dokreslování Kraslice, barvení, zdobení Návštěva knihovny Jarní sportovní hry Dopravní výchova, jízda na kole Lidové zvyky a obyčeje Vztahy mezi účastníky, ohleduplné chování Umění naslouchat 14

15 Beseda na zvolené téma Léto Červen Hry na školní zahradě Poslech pohádek, písniček Hry dle výběru účastníků stolní, společenské Hry na hřišti, míčové a pohybové Práce se stavebnicemi Drobné opravy a údržba hraček Sběr léčivých bylin Pozorování změn v přírodě Určování květin podle atlasu Malování v přírodě Drobné koláže z přírodních materiálů Práce s časopisem, knihou Dopravní výchova bezpečnost silničního provozu Těšíme se na prázdniny, naše prázdninové plány 6. Roční plán školní družiny pro školní rok 2013 / 2014 Září Jsem školák, seznámení s novými žáky, orientace v budově školy a jejím okolím Chování ve škole, jak se chováme v družině, v jídelně Rok, roční období, změny v přírodě Pohybové hry na školní zahradě Malujeme své kamarády, svět kolem nás Říjen Ovoce, zelenina, výstavka plodů 15

16 Podzim v přírodě a jeho barvy Sbíráme přírodniny Vyrábíme strašidélka Vycházky do přírody Listopad Barevný podzim, stromy, listy Malujeme barvy podzimu Hry ve třídě Výroba dráčků, zdobíme družinu Prosinec Zima, zimní hry na sněhu Předvánoční čas, advent S čerty nejsou žerty, mikulášská besídka Vánoce, vánoční zvyky Výroba dárečků a přáníček Poslech vánočních koled Leden Zima, zimní hry na sněhu Bezpečnost při zimních sportech Ptáci a zvířata v zimě Dárky pro budoucí prvňáky Únor Zdraví, zdravá životospráva Masopust, karneval, rej masek Výroba masek Příroda v zimě 16

17 Březen Kniha je můj kamarád Malujeme pohádky Blíží se jaro, první jarní květiny Výroba jarní dekorace Duben Příroda na jaře, mláďata Velikonoce Malování vajíček, kuřátek.. Svátek čarodějnic Květen Svátek matek, dárečky, přáníčka Příroda, stromy, rostliny Doprava, dopravní značky Domácí zvířata Červen Den dětí, odpoledne plné her Letní sporty Plody léta, houby Nebezpečí léta, bezpečnost o prázdninách 7. Charakteristika naší ŠD Pro každodenní činnost využíváme vlastní prostory zařízené jako herny. Každá herna má prostor s kobercem, kterého účastníci využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při rozhovorech v komunikativním kruhu, při odpočinkových činnostech apod. Pro zájmové a rukodělné činnosti je jiná část místnosti vybavena stoly a židlemi. Na výzdobě všech prostorů družiny se podílejí účastníci sami. Pro zájmové a rekreační 17

18 činnosti využíváme vhodné prostory v budově školy: tělocvičnu, ICT učebnu, třídy s interaktivní tabulí, dále školní hřiště s altánem a nově instalovanými herními prvky. Navštěvujeme místní knihovnu, zámecký park a nedaleký lesík. Pro herní činnosti si mohou účastníci vybírat stavebnice, hračky, stolní hry, drobné cvičební náčiní, vše je umístěno tak, aby si je účastníci mohli brát, ukládat samostatně a vyznali se v jejich uložení. Máme stanovená pravidla pro jejich využívání. Pro aktivity venku si mohou účastníci vybírat různé cvičební náčiní. V každém oddělení je k dispozici tabule na kreslení, mnoho výtvarných materiálů a pomůcek. Pro rozvoj čtenářských dovedností a pěstování čtenářských návyků máme knihovničky vybavené dětskými knížkami různého žánru, časopisy, brožury s kvízy a hádankami. Také účastníci rádi využívají různé hry k rozvoji školní zásoby, k nácviku abecedy, skládání slov a vět, hry s čísly. Každé oddělení je vybaveno CD přehrávačem a stolním PC. Účastníci je využívají k didaktickým hrám rozvíjejícím pohotovost, představivost, získávají poznatky o dalším využití počítače např. ke psaní, kreslení, počítání, hledání správného řešení úkolů. Snažíme se, aby se účastníci naší školní družiny aktivně zapojovali do soutěží vyhlašovaných dětskými časopisy (výtvarné soutěže). Podílí se na výzdobě školy, připravují drobné dárkové předměty pro budoucí prvňáky, vyrábí tematické výrobky např. na vánoční trh, velikonoční výstavu apod. Naše školní družina vyhlašuje soutěže různého žánru pro ostatní školy, pořádá výlety. Součástí výchovně vzdělávacího programu jsou také projektové dny, tematické týdny nebo celoroční hry. Zúčastňují se i školních vystoupení a navštěvují zájmové kroužky. 8. Délka a časový plán vzdělávání Školní družina zahrnuje ve svém vzdělávacím plánu vzdělávání žáků 1. stupně na jeden školní rok (od září do června). Specifikuje vzdělanost a náročnost práce podle jednotlivých ročníků, tedy fyzické a psychické zdatnosti. 18

19 9. Formy zájmového vzdělávání V naší školní družině se zájmové vzdělávání realizuje v průběhu školního roku mimo dobu prázdnin. V rámci jednotlivých celků pojímaných jako témata plánujeme činnosti ve školní družině v těchto úrovních: průběžné každodenní působení vychovatelky, které se vztahuje k danému tématu řízená organizovaná činnost, která postupuje podle týdenní skladby zaměstnání příležitostné akce soustředěné k určitému vybranému tématu časová mobilita při plánování činnosti podle jejího charakteru, od jednoho po více dní, projekty, tematické hry Některé celky nemohou postihnout všechny tyto úrovně, ale jen některé z nich. Zvláštní důraz klademe na navozování situací činností, při kterých účastníci získávají bezprostřední smyslové a citové zážitky i zkušenosti z vlastní aktivity. 10. Obsah vzdělávání Pohybové a tělovýchovné aktivity Pohybové hry Míčové hry Hry družstev, soutěže Vycházky Výtvarná činnost Příroda a životní prostředí Práce s materiálem Formování estetického vztahu k životnímu prostředí 19

20 Hry spojené s experimentováním Soutěže Výstavky Exkurze Rukodělná činnost Práce s drobným materiálem Modelovací hmotou S papírem S textilem Práce se stavebnicemi a stavebnicovými prvky Výstavky Hudební činnost Hudba k poslechu Hudba k tanci Zpěv a hra na jednoduché hudební nástroje Hudební vystoupení Literárně dramatická činnost, rozvoj komunikativních dovedností Neverbální komunikace Rozvoj komunikativních dovedností Výchova ke čtenářství Přírodovědné a vlastivědné činnosti Pozorování přírodních objektů Ochrana životního prostředí Sběr přírodnin Péče o květiny Vycházky a výlety 20

21 Výpočetní technika Práce s PC Síťové programy Logické a naukové programy 11. Podmínky vzdělávání Materiální podmínky Provoz ŠD zabezpečují tři oddělení. Kapacita ŠD je 90 účastníků. Školní družina je součástí areálu školy. Ve ŠD tráví většina účastníků celé odpoledne, a proto je důležité, aby se jim prostředí líbilo. ŠD plní estetická kritéria a odpovídá svým dispozičním řešením a uspořádáním potřebám účastníků. Prostory ŠD jsou zařízeny jako herny rozdělené na klidnou část, pracovní a rekreační část a informační koutek. Využíváme také tělovýchovný areál školy pro pobyt venku a dále učebny s interaktivní tabulí. Materiální vybavení ŠD se průběžně doplňuje a obnovuje. Účastníci jsou vedeni k šetrnému zacházení s veškerým vybavením. V prostorách ŠD je prováděn denně úklid Personální podmínky V naší ŠD zajišťují zájmové vzdělávání dvě plně kvalifikované vychovatelky a absolventka střední odborné školy s kvalifikací asistentky pedagoga. Jedna z vychovatelek se specializuje na hudebně-dramatické aktivity, na jazykovou výchovu a logopedickou prevenci, druhá na sportovní a přírodovědné aktivity, třetí na obecné esteticko-výchovné a výtvarné působení. Vychovatelky jsou motivovány k dalšímu vzdělávání a odborné zaměření si mohou prohlubovat v akreditovaných kurzech či samostudiem. 21

22 Vychovatelky se chovají a jednají profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami. Mají vysokou míru empatie a dovedou projevovat vřelý vztah k dětem. Umějí vytvořit příjemné sociální klima a efektivně s účastníky jednat. Mají organizační schopnosti, pro zájmové aktivity využívají své odborné zaměření. Vytvářejí pestrou a zajímavou skladbu činností a nalézají pro ně v denní skladbě vhodný časový prostor. Navazují radostnou atmosféru a komunikační prostředí, posilují v účastnících kladné city, vytvářejí pocit bezpečí, zvolenými činnostmi posilují v účastnících sebevědomí a vytvářejí dobrý kolektiv. Dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dbají na bezpečnou činnost účastníků. Spolupracují s třídními učitelkami a učiteli, jsou s nimi v denním kontaktu, sdělují si své poznatky a názory, spolupracují s rodiči Ekonomické podmínky Výši poplatku stanoví ředitelka školy, může být rozdělen na více splátek. Úplata za zájmové vzdělávání činí měsíčně 80 Kč. Úplatu hradí zákonní zástupci v kanceláři školy nebo převodem na bankovní účet školy. Tato úplata je za umístění žáka v ŠD. Úplata může být snížena nebo prominuta dle pravidel uvedených ve vyhlášce č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Zákonní zástupci podají žádost ředitelce školy a donesou doklad pro uznání výjimky ze sociálního úřadu Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se zájmové vzdělávání uskutečňuje Bezpečnost a ochrana účastníků musí být zajištěna po celou dobu jejich pobytu v ŠD. Účastníci jsou vždy na začátku školního roku seznámeni se školním řádem, řádem ŠD, pravidly bezpečnosti při hrách a soutěžích, při všech činnostech a ve všech prostorách školy. Zajištěny jsou podmínky hygienické a dostupné jsou prostředky první pomoci. Podrobnosti stanoví vyhláška č.64/2005 Sb. o evidenci úrazu žáků. 22

23 Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna školním řádem a vnitřním řádem ŠD Podmínky přijímání žáků do ŠD ŠD je určena přednostně pro žáky 1. stupně(1. 5. ročník), v odůvodněných případech i pro žáky 2. stupně (na základě žádosti zákonných zástupců ředitelce školy z důvodu sociální nezralosti, dojíždění nebo výchovných důvodů). V případě naplnění kapacity ŠD bude zřízeno další oddělení dle možností školy. Kapacita ŠD je 90 účastníků, o přijetí či nepřijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Přednost pro přijetí do ŠD mají žáci obou zaměstnaných rodičů. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V oddělení lze integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Žáci jsou přijímáni na základě přihlášek, které obdrží zákonní zástupci na začátku školního roku od vychovatelek a uvedou do nich všechny základní údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, zdravotní pojišťovnu, zdravotní problémy žáka a čas a způsob odchodu ze ŠD. Poplatek za ŠD činí měsíčně 80 Kč (platba může být prováděna měsíčně nebo pololetně, a to do za 1. pololetí a za 2. pololetí). Pokud tato částka nebude uhrazena v tomto termínu, může být účastník ze ŠD vyloučen. Stravování účastníků a pitný režim je zajištěn školní jídelnou. Evidence účastníků zájmového vzdělávání je vedena v třídních knihách ŠD a v docházkovém listě. Účastníci obdrží na začátku školního roku družinový notýsek, do kterého budou zákonní zástupci uvádět změny v odchodech účastníků. Notýsek slouží ke komunikaci mezi vychovatelkou a zákonnými zástupci. Zákonní zástupci jsou povinni písemně informovat o ukončení docházky účastníka do ŠD. Při nedodržování řádu ŠD lze účastníka vyloučit, o vyloučení rozhoduje ředitelka školy. 23

24 Rodiče nebo zákonní zástupci mají možnost kdykoli během roku účastníka odhlásit nebo na určitou dobu docházku přerušit. Tato změna musí být písemnou formou Režim organizace ŠD ukončení. ŠD je v provozu před začátkem vyučování a v odpoledních hodinách po jeho Činnost ŠD i zájmových kroužků je ukončena k školního roku. Provoz školní družiny je rozdělen: Ranní ŠD od 6:30 do 7:40 hodin - relaxace, poslech pohádek, vyprávění, drobné hry, prostor pro spontánní činnosti Odpolední ŠD od 11:35 do 15:30 hodin od 11:35 13:00 Shromažďování účastníků, hygiena, stolování Klidová relaxační činnost, na koberci, četba Stolní a společenské hry Prohlížení časopisů, knížek Kreslení, vybarvování Prostor pro spontánní aktivity účastníků 13:00 14:30 Zájmové činnosti založené na přímých zážitcích, vycházející částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat Činnosti, které naplňují plnění ŠVP Činnosti všestranně založené, řízené i spontánní, citlivě vedené pedagogem 24

25 Výtvarné činnosti, využití zajímavých technik, vyrábění z různých materiálů, pohybové hry venku, zpívání, vycházky, poznávání přírody, dramatizace, besedy a ostatní akce 14:30 15:30 Příprava na vyučování didaktické hry, doplňovačky, křížovky, hlavolamy, kvízy, práce s knihou, využití počítače aj. Spontánní odpočinkové hry Podmínky pro vzdělávání účastníků se speciálními potřebami Zájmové vzdělávání nabízí významný prostor pro integraci účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami. Takovým účastníkům bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začlenění do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost (talentovaní jedinci, sociálně znevýhodnění účastníci, účastníci se zdravotním znevýhodněním). Respektujeme individualitu účastníka a vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Vychovatelky spolupracují se zákonnými zástupci, s výchovnými poradci školy a školním preventistou. ŠVP by měl vycházet vstříc těmto účastníkům v následujících oblastech: V oblasti personální personální zajištění aktivit odbornost pedagogických pracovníků podle typu účastníka se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti technické přizpůsobení architektonických a dopravních nároků V oblasti materiální vybavenost speciálními didaktickými a kompenzačními pomůckami 25

26 rozvíjení talentovaných účastníků (účast na soutěžích, koncertech, exkurzích) V oblasti organizační formy integrace (školní neúspěšnost a podpora účastníků v jejich zlepšení, řešení a prevence sociálně patologických jevů, účastníci z odlišného kulturního prostředí a účastníci se sociálním znevýhodněním) ŠVP ŠD vymezuje vhodné zájmové vzdělávací aktivity, možnosti a způsoby zařazování účastníků se speciálními potřebami dle jejich konkrétních požadavků. Účastníci zdravotně postižení a zdravotně znevýhodnění umožnění přístupu do všech prostor využívaných ŠD, zajištění bezpečného pohybu didaktické a kompenzační pomůcky, dostatek materiálu pro činnosti, přizpůsobení aktivit tak, aby byly přístupné všem zajištění pedagogického personálu, asistenta Účastníci se sociálním znevýhodněním využití didaktických her pro rozvoj a upevnění slovní zásoby vhodně zvolit kolektivní hry, které umožní kontakt a bezprostřednost a pomohou odstranit sociální bariéry při zájmových aktivitách podpořit zájem o jednotlivé oblasti nabídnout možnost doučování při přípravě na vyučování ( zapůjčení pomůcek) spolupráce s třídními učiteli, výchovným poradcem Mimořádně nadaní účastníci vytvářet vhodná zaměstnání zaměřená na rozvoj tvořivosti, spolupráce a vztahů rozvoj sociální a emocionální inteligence umožnit zařazení účastníka do činností určených pro vyšší věkové skupiny 26

27 nabízet vhodné aktivity v dalších zařízeních zájmového vzdělávání spolupráce s výchovným poradcem 12. Evaluační plán Evaluační plán napomáhá ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce. Cílem získávání informací o naplnění stanovených cílů zájmového vzdělávání, získání podkladů pro plánovaní a řízení, popř. určování nových priorit. Vnitřní evaluační procesy probíhají na úrovni: a) individuální každá vychovatelka průběžně hodnotí vlastní práci a snaží se o sebereflexi činnosti a evaluaci vzdělávacího procesu b) týmové evaluaci provádí kolektiv vychovatelek, které hodnotí vlastní činnost a na základě poznatků stanovují společně postup pro další období nebo úpravy ŠVP c) vedení školy výchovnou práci v družině hodnotí vedení školy, které zajišťuje svými vlastními prostředky, jak jsou naplňovány vytyčené cíle a jak družina plní své poslání Evaluace práce školní družiny a jejího ŠVP se zabývá : podmínkami činností, zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví organizací činností působením činností a vychovatelek na jednotlivé žáky úrovní dalšího vzdělávání vychovatelky spoluprací s rodiči a veřejností úrovní výsledků práce Sestavila: Věra Vejtrubová, vedoucí vychovatelka 27

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Časový plán činností

Časový plán činností Časový plán činností 2017-2018 PODZIM Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, ŠD, ŠJ (rozvíjení komunikace ve skupině, seznámení s prostory školy, hřiště a okolí školy, seznamovací hry), pravidla

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍKAZY, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLANETA ZEMĚ aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Platný od: 1. 9. 2007 Verze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace OSNOVA 1. Identifikační

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU při Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 2. verze Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky přijímání

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ. Je v provozu denně od 11,45 15 hod.. Činnost: - Odpočinková činnost - po obědě ( klidové hry, četba a jiné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Moravská Nová Ves

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Moravská Nová Ves I. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Moravská Nová Ves č. j. 247/2016 Cílová skupina: žáci 1. 4. ročníku základní školy Předkladatel:

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 30. 8. 2017 2. verze Razítko: Mgr. Renata Sochorová, řed. školy Obsah ŠVP pro školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Základní škola Votice, Pražská 235

Základní škola Votice, Pražská 235 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, Pražská 235 Předkladatel: Základní škola Votice, okres Benešov Kontakt: zsvotice@centrum.cz www.zsvotice.cz

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více