Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika ŠD Charakteristika ŠVP školní družiny Předpokládané výstupy konkrétních činností výchovně vzdělávací práce ve školní družině Další náměty pro činnost ŠD Roční plán školní družiny pro školní rok 2013 / Charakteristika naší ŠD Délka a časový plán vzdělávání Formy zájmového vzdělávání Obsah vzdělávání Podmínky vzdělávání Evaluační plán Dodatek k ŠVP ŠD 2014/

3 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Červené Pečky, okres Kolín Kutnohorská 181, Červené Pečky , č.j. zscp 94/2013 b) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Adresa školy: Kutnohorská 181, Červené Pečky IČO: Školní družina Předkladatel: Mgr. Štěpánka Hanzlová, ředitelka školy Telefon ředitelna: Telefon sborovna: Telefon ŠD 1.oddělení: Telefon ŠD 2.oddělení: : Web: Zřizovatel: Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, Červené Pečky Telefon: Web: Vypracovala: Věra Vejtrubová, koordinátorka ŠD Platnost dokumentu od: Podpis ředitele: Razítko školy: 3

4 2. Charakteristika ŠD Činnost školní družiny se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Poskytuje zájmové vzdělávání především účastníkům přihlášeným k pravidelné denní docházce. Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace účastníků. Plní funkci relaxační, kompenzační a výchovně vzdělávací. Umožňuje účastníkům různorodé vyžití v nestresujícím funkčním prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu a odpovídající seberealizaci. Má důležitou roli při prevenci sociálně patologických jevů, pomáhá účastníkům překonávat jejich handicapy a je významným partnerem rodiny a školy. Činnost ŠD a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času a řídí se požadavky psychohygieny. Náplň práce je vždy pestrá a účastníci si mají možnost vybrat co je baví a zajímá. Poměr řízených a spontánních činností je vždy vyvážený, ve všech složkách výchovně vzdělávacího programu přihlížíme k individuálním schopnostem účastníků, nepřetěžujeme je a nenutíme k práci za každou cenu. Vždy se snažíme najít náhradní řešení vzhledem k jejich povaze, schopnostem a zálibám. 3. Charakteristika ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny se podílí na plnění vzdělávacích cílů a na plnění klíčových kompetencí obsažených ve vzdělávacím programu základní školy. Jednotlivé tematické okruhy navazují na oblast Člověk a jeho svět. Je utvořen na tříletý vzdělávací cyklus, během něhož se tematické okruhy nebo jejich části cyklicky opakují Cíle výchovně-vzdělávací práce rozvíjet osobnost účastníků a schopnosti s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy 4

5 nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým účastníkům učit účastníky osvojovat si základy slušného chování při stolování učit účastníky komunikovat, spolupracovat a respektovat se podporovat potřeby účastníků zaměstnávat se, hrát si, bavit se a komunikovat rozvíjet schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení dávat účastníkům prostor k seberealizaci využívat vlastní zkušenosti účastníků, přímé zážitky z činností, dětské zvídavosti a radosti z poznání a objevování vést účastníky ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému využívání volného času vytvářet a upevňovat vztah k místním historickým tradicím a folklóru rozvíjet estetické cítění rozvíjet pohybové dovednosti a fyzickou zdatnost utvářet kladný vztah k přírodě a ochraně životního prostředí 3. 2 Klíčové kompetence Kompetence k učení rozvíjíme tím, že: Vyhledáváme informace v literatuře, na internetu, ve sdělovacích prostředcích Klademe dotazy dospělým, ale i ostatním dětem Získáváme informace při praktických činnostech Samostatně pozorujeme jevy v přírodě, v dopravě, ve společnosti Experimentujeme, porovnáváme Učíme se hodnotit sami sebe, své pokroky i nedostatky Objektivně dokážeme zhodnotit práci druhých Dokončíme zadaný úkol, neodcházíme od rozdělané práce Připravujeme soutěže nebo zaměstnání pro své vrstevníky Klademe otázky Proč? Jak? Kompetence k řešení problémů rozvíjíme tím, že: Řešíme problémy v komunitním kruhu 5

6 Hodnotíme vlastní práci, chování i práci kamaráda Nežalujeme, ale upozorníme na důležitou situaci Uznáme svoji chybu Nebojíme se chybovat, hledáme správná řešení Nenecháme se odradit vlastním nezdarem Nasloucháme problému druhého Komunikativní kompetence rozvíjíme tím, že: Dramatizujeme pohádku Vyprávíme příběhy Čteme s porozuměním Popisujeme ilustraci Navazujeme slovní kontakt se spolužáky Vyjadřujeme své pocity Sledujeme vhodné pořady, posloucháme pohádky Aktivně se zapojujeme do práce ve skupině Sociální a personální kompetence rozvíjíme tím, že: Používáme zdvořilostní fráze Dělíme se o hračky, materiál, pomůcky Pomáháme mladším, respektujeme názor staršího Nejsme lhostejní k problému druhého, snažíme se pomoci Požádáme o pomoc nebo radu Ovládáme své emoce ve vypjatých situacích Zapojujeme se do her Přijímáme kritiku svého nevhodného chování Spolupracujeme a domlouváme se ve skupině Respektujeme rozdíly mezi lidmi Občanské kompetence rozvíjíme tím, že: Rozhodujeme se svobodněji výběru činnosti Respektujeme názory druhých a nenutíme jim vlastní názor 6

7 Zastaneme se slabšího Pečujeme o prostředí ŠD a podílíme se na úpravě tohoto prostředí Spolupodílíme se na vytvoření pravidel společného soužití Poznáváme tradice své obce, zajímáme se o dění v obci Uklízíme a udržujeme pořádek na svém pracovním místě Dbáme o své zdraví a bezpečnost Odhadujeme rizika svého chování Kompetence k trávení volného času rozvíjíme tím, že: Umíme účelně trávit svůj volný čas Umíme si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic Rozvíjíme své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech Rozvíjíme schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací Stříháme, lepíme, vyřezáváme, modelujeme Pracujeme se stavebnicí podle plánku nebo podle své fantazie Uplatníme zásady bezpečnosti při všech činnostech Připravujeme a uklízíme pomůcky a materiál po každé činnosti 3. 3 Obsah a formy činnosti Zájmové vzdělávání se uskutečňuje těmito formami: Pravidelnou činností, vzdělávací a zájmovou činností (dle týdenní skladby - výtvarná a pracovní činnost, dramatická a hudební výchova, sportovní aktivity, odpočinkové činnosti, rekreační činnosti, příprava na vyučování) Příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou činností (akce a projekty) Využitím nabídky spontánních činností; při pohybu žáků ve družině před vyučováním, po obědě, při pohybu na hřišti a školní zahradě 7

8 3. 4 Konkrétní cíle výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Umožnit účastníkům osvojit si strategii volnočasových aktivit, učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Podněcovat účastníky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Vést účastníky k všestranné a účinné komunikaci Rozvíjet u účastníků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Připravovat účastníky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti Vytvářet u účastníků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě Učit účastníky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví Vést účastníky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Pomáhat účastníkům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 3. 5 Požadavky pedagogiky volného času: Požadavek pedagogického ovlivňování volného času: vychovatelka navozuje a ovlivňuje co nejrůznější činnosti a podporuje přirozenou zvídavost účastníků. Požadavek dobrovolnosti: činnosti by měly být přiměřené věku žáků a jejich momentálnímu stavu tak, aby všichni žáci byli v dané činnosti úspěšní Požadavek zajímavosti a zájmovosti: činnost by měla být atraktivní a měly by být používány jiné postupy, než žáci znají z mateřské školy nebo ze školy. 8

9 Požadavek aktivity: aktivity by měly být voleny tak, aby se v nich mohli úspěšně uplatnit všichni žáci a mohli se zapojit do tvorby týdenních plánů, na přípravě činnosti, realizaci a hodnocení všeho, co společně tvoří. Požadavek citovosti a citlivosti: všechny činnosti by měly žákům přinášet kladné emoce. Požadavek prostoru k seberealizaci: vrcholným produktem činností by měla být radost žáka, který objevuje sám sebe a vytváří si žádoucí sociální kontakty Konkrétní cíle vzdělávání Cílem je získávání a rozvíjení klíčových kompetencí Kompetence k učení Dokončit započatou práci Umí zhodnotit své výkony Klade si otázky a hledá si odpovědi Získané vědomosti dává do souvislosti Vědomosti uplatňuje v praxi Kompetence k řešení problémů Rozlišuje správná a chybná řešení Hledá nová řešení Snaží se řešit sám nebo ve spolupráci krizové situace Všímá si dění problémů Nenechá se odradit neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení Kompetence komunikativní Naslouchá druhým Souvislými větami formuluje myšlenky, otázky a odpovědi Vyjadřuje své pocity řečí, gestem, mimikou 9

10 Rozvíjí slovní zásobu Kompetence sociální a personální Je odpovědný za své chování a jednání Vnímá a dokáže se postavit proti nespravedlnosti, agresivitě a šikaně Je tolerantní k odlišnostem jiných Dokáže si poradit nebo požádat o pomoc Rozpozná vhodné a nevhodné chování Respektuje zájmy jiných Kompetence činnostní a občanské Uvědomuje si svá práva a povinnosti Chová se odpovědně k sobě i druhým Dbá o své zdraví a bezpečí Odhaduje rizika svého chování Vnímá krásy přírody a cíleně o ně pečuje Aktivně se zapojuje do veřejně prospěšných a charitativních aktivit Kompetence pracovní a trávení volného času Umí si vybrat zájmovou činnost Dokáže se zapojit a uplatnit v kolektivu Své zájmy rozvíjí v individuálních a skupinových činnostech Plánuje, organizuje, řídí a hodnotí jednoduché činnosti Používá bezpečné materiály, nástroje a vybavení 10

11 4. Předpokládané výstupy konkrétních činností výchovně vzdělávací práce ve školní družině Pohybové a tělovýchovné aktivity Zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou Orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Zvládá překážky, hází a chytá míč, užívá různé náčiní, pohybuje se ve skupince účastníků, pohybuje se na sněhu, ledu, ve vodě Koordinuje lokomoci a další polohy či pohyby, sladí pohyb s rytmem a hudbou Vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobuje jej podle pokynů Výtvarná činnost Zachytí a vyjádří své prožitky Zvládá jemnou motoriku, umí zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zachází s grafickým a výtvarným materiálem, s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou Rukodělná činnost Zvládá práci s drobným materiálem Zachytí a vyjádří své prožitky Hudební činnost Vnímá a rozlišuje pomocí sluchu zvuky, tóny a drobné skladby pro děti Zazpívá jednoduché písně K doprovodu používá hudební nástroje z Orffova instrumentáře a hru na tělo Vyjádří pohybem skladbu či píseň Literárně dramatická činnost, rozvoj komunikativních dovedností Zahraje přidělenou roli v pohádce či loutkové hře 11

12 Recituje básně a říkadla Spolupracuje s vychovatelkami, komunikuje s nimi vhodným způsobem a respektuje jejich autoritu Přirozeně komunikuje s jinými dětmi, udržuje kamarádské vztahy Odmítá komunikaci, která je mu nepříjemná Přírodovědné a vlastivědné činnosti Má pozitivní vztah k přírodě a sociálnímu prostředí Těší se z hezkých a příjemných zážitků a z přírodních krás Rozšiřuje si vědomosti získané v rámci vyučování, propojuje poznatky z různých oborů, rozvíjí je podle poznávacích procesů Pozitivně ovlivňuje jednání dětí Pozoruje a poznává historické objekty zejména se zaměřením na regionální zajímavosti Seznamuje se s životem a dílem významných osobností, které mají vztah k regionu 5. Další náměty pro činnost ŠD Podzim Září, říjen, listopad Seznamovací hry Upevňování návyků hygieny Základy stolování Zásady společenského chování, vztahy mezi dětmi Didaktické hry, opakování formou hádanek Denní pobyt na hřišti, vycházky Soutěže, tematické hry Práce s modelovací hmotou, papírem Sběr přírodnin a vyrábění z nich 12

13 Herbáře rostlin Práce se stavebnicí, montáž, demontáž Změny v podzimní přírodě, prohlubování přírodovědných poznatků Co se sklízí na podzim Netradiční výtvarné techniky Práce s encyklopediemi a počítačem Ilustrace k četbě Písničková štafeta Hádanky Dopravní výchova, cesta do školy Návštěva knihovny Zima Listopad, prosinec, leden Poslech pohádek, písniček, koled Hry dle výběru účastníků - stolní, společenské Vyprávění, poslech Společná četba Vycházky se zimními zábavami Vycházky zimní přírodou Pobyt v tělocvičně, míčové hry, vybíjená Práce s papírem a přírodním materiálem Práce s modelovací hmotou Pozorování změn v přírodě, příprava na zimu Péče o zvířata v zimě, chování v lese, ochrana přírody Rychlení větévek různých stromů Tvorba a ochrana životního prostředí Zpěv koled, recitace básniček Využití PC Mikuláš, čerti 13

14 Vánoční výroba a výzdoba Příprava dárků pro budoucí prvňáčky Lidové zvyky, tradice a obyčeje Zimní sporty, malá olympiáda Mikulášská a vánoční besídka Mezilidské vztahy Didaktické hry, opakování formou pohádek Jaro Březen, duben, květen Hry na koberci ve třídě, na koberci, na školní zahradě Poslech pohádek, písniček, kreslení Hry dle výběru účastníků Vycházky jarní přírodou Podle možnosti pohyb ve volné přírodě s námětovými hry Míčové a pohybové hry na hřišti Práce se stavebnicí Práce s papírem, vystřihovánky Práce s drobným přírodním materiálem Velikonoční výzdoba Ochrana přírody Osvojování a prohlubování vědomostí, práce s encyklopedií Ilustrace pohádek, omalovánky, dokreslování Kraslice, barvení, zdobení Návštěva knihovny Jarní sportovní hry Dopravní výchova, jízda na kole Lidové zvyky a obyčeje Vztahy mezi účastníky, ohleduplné chování Umění naslouchat 14

15 Beseda na zvolené téma Léto Červen Hry na školní zahradě Poslech pohádek, písniček Hry dle výběru účastníků stolní, společenské Hry na hřišti, míčové a pohybové Práce se stavebnicemi Drobné opravy a údržba hraček Sběr léčivých bylin Pozorování změn v přírodě Určování květin podle atlasu Malování v přírodě Drobné koláže z přírodních materiálů Práce s časopisem, knihou Dopravní výchova bezpečnost silničního provozu Těšíme se na prázdniny, naše prázdninové plány 6. Roční plán školní družiny pro školní rok 2013 / 2014 Září Jsem školák, seznámení s novými žáky, orientace v budově školy a jejím okolím Chování ve škole, jak se chováme v družině, v jídelně Rok, roční období, změny v přírodě Pohybové hry na školní zahradě Malujeme své kamarády, svět kolem nás Říjen Ovoce, zelenina, výstavka plodů 15

16 Podzim v přírodě a jeho barvy Sbíráme přírodniny Vyrábíme strašidélka Vycházky do přírody Listopad Barevný podzim, stromy, listy Malujeme barvy podzimu Hry ve třídě Výroba dráčků, zdobíme družinu Prosinec Zima, zimní hry na sněhu Předvánoční čas, advent S čerty nejsou žerty, mikulášská besídka Vánoce, vánoční zvyky Výroba dárečků a přáníček Poslech vánočních koled Leden Zima, zimní hry na sněhu Bezpečnost při zimních sportech Ptáci a zvířata v zimě Dárky pro budoucí prvňáky Únor Zdraví, zdravá životospráva Masopust, karneval, rej masek Výroba masek Příroda v zimě 16

17 Březen Kniha je můj kamarád Malujeme pohádky Blíží se jaro, první jarní květiny Výroba jarní dekorace Duben Příroda na jaře, mláďata Velikonoce Malování vajíček, kuřátek.. Svátek čarodějnic Květen Svátek matek, dárečky, přáníčka Příroda, stromy, rostliny Doprava, dopravní značky Domácí zvířata Červen Den dětí, odpoledne plné her Letní sporty Plody léta, houby Nebezpečí léta, bezpečnost o prázdninách 7. Charakteristika naší ŠD Pro každodenní činnost využíváme vlastní prostory zařízené jako herny. Každá herna má prostor s kobercem, kterého účastníci využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při rozhovorech v komunikativním kruhu, při odpočinkových činnostech apod. Pro zájmové a rukodělné činnosti je jiná část místnosti vybavena stoly a židlemi. Na výzdobě všech prostorů družiny se podílejí účastníci sami. Pro zájmové a rekreační 17

18 činnosti využíváme vhodné prostory v budově školy: tělocvičnu, ICT učebnu, třídy s interaktivní tabulí, dále školní hřiště s altánem a nově instalovanými herními prvky. Navštěvujeme místní knihovnu, zámecký park a nedaleký lesík. Pro herní činnosti si mohou účastníci vybírat stavebnice, hračky, stolní hry, drobné cvičební náčiní, vše je umístěno tak, aby si je účastníci mohli brát, ukládat samostatně a vyznali se v jejich uložení. Máme stanovená pravidla pro jejich využívání. Pro aktivity venku si mohou účastníci vybírat různé cvičební náčiní. V každém oddělení je k dispozici tabule na kreslení, mnoho výtvarných materiálů a pomůcek. Pro rozvoj čtenářských dovedností a pěstování čtenářských návyků máme knihovničky vybavené dětskými knížkami různého žánru, časopisy, brožury s kvízy a hádankami. Také účastníci rádi využívají různé hry k rozvoji školní zásoby, k nácviku abecedy, skládání slov a vět, hry s čísly. Každé oddělení je vybaveno CD přehrávačem a stolním PC. Účastníci je využívají k didaktickým hrám rozvíjejícím pohotovost, představivost, získávají poznatky o dalším využití počítače např. ke psaní, kreslení, počítání, hledání správného řešení úkolů. Snažíme se, aby se účastníci naší školní družiny aktivně zapojovali do soutěží vyhlašovaných dětskými časopisy (výtvarné soutěže). Podílí se na výzdobě školy, připravují drobné dárkové předměty pro budoucí prvňáky, vyrábí tematické výrobky např. na vánoční trh, velikonoční výstavu apod. Naše školní družina vyhlašuje soutěže různého žánru pro ostatní školy, pořádá výlety. Součástí výchovně vzdělávacího programu jsou také projektové dny, tematické týdny nebo celoroční hry. Zúčastňují se i školních vystoupení a navštěvují zájmové kroužky. 8. Délka a časový plán vzdělávání Školní družina zahrnuje ve svém vzdělávacím plánu vzdělávání žáků 1. stupně na jeden školní rok (od září do června). Specifikuje vzdělanost a náročnost práce podle jednotlivých ročníků, tedy fyzické a psychické zdatnosti. 18

19 9. Formy zájmového vzdělávání V naší školní družině se zájmové vzdělávání realizuje v průběhu školního roku mimo dobu prázdnin. V rámci jednotlivých celků pojímaných jako témata plánujeme činnosti ve školní družině v těchto úrovních: průběžné každodenní působení vychovatelky, které se vztahuje k danému tématu řízená organizovaná činnost, která postupuje podle týdenní skladby zaměstnání příležitostné akce soustředěné k určitému vybranému tématu časová mobilita při plánování činnosti podle jejího charakteru, od jednoho po více dní, projekty, tematické hry Některé celky nemohou postihnout všechny tyto úrovně, ale jen některé z nich. Zvláštní důraz klademe na navozování situací činností, při kterých účastníci získávají bezprostřední smyslové a citové zážitky i zkušenosti z vlastní aktivity. 10. Obsah vzdělávání Pohybové a tělovýchovné aktivity Pohybové hry Míčové hry Hry družstev, soutěže Vycházky Výtvarná činnost Příroda a životní prostředí Práce s materiálem Formování estetického vztahu k životnímu prostředí 19

20 Hry spojené s experimentováním Soutěže Výstavky Exkurze Rukodělná činnost Práce s drobným materiálem Modelovací hmotou S papírem S textilem Práce se stavebnicemi a stavebnicovými prvky Výstavky Hudební činnost Hudba k poslechu Hudba k tanci Zpěv a hra na jednoduché hudební nástroje Hudební vystoupení Literárně dramatická činnost, rozvoj komunikativních dovedností Neverbální komunikace Rozvoj komunikativních dovedností Výchova ke čtenářství Přírodovědné a vlastivědné činnosti Pozorování přírodních objektů Ochrana životního prostředí Sběr přírodnin Péče o květiny Vycházky a výlety 20

21 Výpočetní technika Práce s PC Síťové programy Logické a naukové programy 11. Podmínky vzdělávání Materiální podmínky Provoz ŠD zabezpečují tři oddělení. Kapacita ŠD je 90 účastníků. Školní družina je součástí areálu školy. Ve ŠD tráví většina účastníků celé odpoledne, a proto je důležité, aby se jim prostředí líbilo. ŠD plní estetická kritéria a odpovídá svým dispozičním řešením a uspořádáním potřebám účastníků. Prostory ŠD jsou zařízeny jako herny rozdělené na klidnou část, pracovní a rekreační část a informační koutek. Využíváme také tělovýchovný areál školy pro pobyt venku a dále učebny s interaktivní tabulí. Materiální vybavení ŠD se průběžně doplňuje a obnovuje. Účastníci jsou vedeni k šetrnému zacházení s veškerým vybavením. V prostorách ŠD je prováděn denně úklid Personální podmínky V naší ŠD zajišťují zájmové vzdělávání dvě plně kvalifikované vychovatelky a absolventka střední odborné školy s kvalifikací asistentky pedagoga. Jedna z vychovatelek se specializuje na hudebně-dramatické aktivity, na jazykovou výchovu a logopedickou prevenci, druhá na sportovní a přírodovědné aktivity, třetí na obecné esteticko-výchovné a výtvarné působení. Vychovatelky jsou motivovány k dalšímu vzdělávání a odborné zaměření si mohou prohlubovat v akreditovaných kurzech či samostudiem. 21

22 Vychovatelky se chovají a jednají profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami. Mají vysokou míru empatie a dovedou projevovat vřelý vztah k dětem. Umějí vytvořit příjemné sociální klima a efektivně s účastníky jednat. Mají organizační schopnosti, pro zájmové aktivity využívají své odborné zaměření. Vytvářejí pestrou a zajímavou skladbu činností a nalézají pro ně v denní skladbě vhodný časový prostor. Navazují radostnou atmosféru a komunikační prostředí, posilují v účastnících kladné city, vytvářejí pocit bezpečí, zvolenými činnostmi posilují v účastnících sebevědomí a vytvářejí dobrý kolektiv. Dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dbají na bezpečnou činnost účastníků. Spolupracují s třídními učitelkami a učiteli, jsou s nimi v denním kontaktu, sdělují si své poznatky a názory, spolupracují s rodiči Ekonomické podmínky Výši poplatku stanoví ředitelka školy, může být rozdělen na více splátek. Úplata za zájmové vzdělávání činí měsíčně 80 Kč. Úplatu hradí zákonní zástupci v kanceláři školy nebo převodem na bankovní účet školy. Tato úplata je za umístění žáka v ŠD. Úplata může být snížena nebo prominuta dle pravidel uvedených ve vyhlášce č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Zákonní zástupci podají žádost ředitelce školy a donesou doklad pro uznání výjimky ze sociálního úřadu Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se zájmové vzdělávání uskutečňuje Bezpečnost a ochrana účastníků musí být zajištěna po celou dobu jejich pobytu v ŠD. Účastníci jsou vždy na začátku školního roku seznámeni se školním řádem, řádem ŠD, pravidly bezpečnosti při hrách a soutěžích, při všech činnostech a ve všech prostorách školy. Zajištěny jsou podmínky hygienické a dostupné jsou prostředky první pomoci. Podrobnosti stanoví vyhláška č.64/2005 Sb. o evidenci úrazu žáků. 22

23 Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna školním řádem a vnitřním řádem ŠD Podmínky přijímání žáků do ŠD ŠD je určena přednostně pro žáky 1. stupně(1. 5. ročník), v odůvodněných případech i pro žáky 2. stupně (na základě žádosti zákonných zástupců ředitelce školy z důvodu sociální nezralosti, dojíždění nebo výchovných důvodů). V případě naplnění kapacity ŠD bude zřízeno další oddělení dle možností školy. Kapacita ŠD je 90 účastníků, o přijetí či nepřijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Přednost pro přijetí do ŠD mají žáci obou zaměstnaných rodičů. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V oddělení lze integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Žáci jsou přijímáni na základě přihlášek, které obdrží zákonní zástupci na začátku školního roku od vychovatelek a uvedou do nich všechny základní údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, zdravotní pojišťovnu, zdravotní problémy žáka a čas a způsob odchodu ze ŠD. Poplatek za ŠD činí měsíčně 80 Kč (platba může být prováděna měsíčně nebo pololetně, a to do za 1. pololetí a za 2. pololetí). Pokud tato částka nebude uhrazena v tomto termínu, může být účastník ze ŠD vyloučen. Stravování účastníků a pitný režim je zajištěn školní jídelnou. Evidence účastníků zájmového vzdělávání je vedena v třídních knihách ŠD a v docházkovém listě. Účastníci obdrží na začátku školního roku družinový notýsek, do kterého budou zákonní zástupci uvádět změny v odchodech účastníků. Notýsek slouží ke komunikaci mezi vychovatelkou a zákonnými zástupci. Zákonní zástupci jsou povinni písemně informovat o ukončení docházky účastníka do ŠD. Při nedodržování řádu ŠD lze účastníka vyloučit, o vyloučení rozhoduje ředitelka školy. 23

24 Rodiče nebo zákonní zástupci mají možnost kdykoli během roku účastníka odhlásit nebo na určitou dobu docházku přerušit. Tato změna musí být písemnou formou Režim organizace ŠD ukončení. ŠD je v provozu před začátkem vyučování a v odpoledních hodinách po jeho Činnost ŠD i zájmových kroužků je ukončena k školního roku. Provoz školní družiny je rozdělen: Ranní ŠD od 6:30 do 7:40 hodin - relaxace, poslech pohádek, vyprávění, drobné hry, prostor pro spontánní činnosti Odpolední ŠD od 11:35 do 15:30 hodin od 11:35 13:00 Shromažďování účastníků, hygiena, stolování Klidová relaxační činnost, na koberci, četba Stolní a společenské hry Prohlížení časopisů, knížek Kreslení, vybarvování Prostor pro spontánní aktivity účastníků 13:00 14:30 Zájmové činnosti založené na přímých zážitcích, vycházející částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat Činnosti, které naplňují plnění ŠVP Činnosti všestranně založené, řízené i spontánní, citlivě vedené pedagogem 24

25 Výtvarné činnosti, využití zajímavých technik, vyrábění z různých materiálů, pohybové hry venku, zpívání, vycházky, poznávání přírody, dramatizace, besedy a ostatní akce 14:30 15:30 Příprava na vyučování didaktické hry, doplňovačky, křížovky, hlavolamy, kvízy, práce s knihou, využití počítače aj. Spontánní odpočinkové hry Podmínky pro vzdělávání účastníků se speciálními potřebami Zájmové vzdělávání nabízí významný prostor pro integraci účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami. Takovým účastníkům bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začlenění do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost (talentovaní jedinci, sociálně znevýhodnění účastníci, účastníci se zdravotním znevýhodněním). Respektujeme individualitu účastníka a vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Vychovatelky spolupracují se zákonnými zástupci, s výchovnými poradci školy a školním preventistou. ŠVP by měl vycházet vstříc těmto účastníkům v následujících oblastech: V oblasti personální personální zajištění aktivit odbornost pedagogických pracovníků podle typu účastníka se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti technické přizpůsobení architektonických a dopravních nároků V oblasti materiální vybavenost speciálními didaktickými a kompenzačními pomůckami 25

26 rozvíjení talentovaných účastníků (účast na soutěžích, koncertech, exkurzích) V oblasti organizační formy integrace (školní neúspěšnost a podpora účastníků v jejich zlepšení, řešení a prevence sociálně patologických jevů, účastníci z odlišného kulturního prostředí a účastníci se sociálním znevýhodněním) ŠVP ŠD vymezuje vhodné zájmové vzdělávací aktivity, možnosti a způsoby zařazování účastníků se speciálními potřebami dle jejich konkrétních požadavků. Účastníci zdravotně postižení a zdravotně znevýhodnění umožnění přístupu do všech prostor využívaných ŠD, zajištění bezpečného pohybu didaktické a kompenzační pomůcky, dostatek materiálu pro činnosti, přizpůsobení aktivit tak, aby byly přístupné všem zajištění pedagogického personálu, asistenta Účastníci se sociálním znevýhodněním využití didaktických her pro rozvoj a upevnění slovní zásoby vhodně zvolit kolektivní hry, které umožní kontakt a bezprostřednost a pomohou odstranit sociální bariéry při zájmových aktivitách podpořit zájem o jednotlivé oblasti nabídnout možnost doučování při přípravě na vyučování ( zapůjčení pomůcek) spolupráce s třídními učiteli, výchovným poradcem Mimořádně nadaní účastníci vytvářet vhodná zaměstnání zaměřená na rozvoj tvořivosti, spolupráce a vztahů rozvoj sociální a emocionální inteligence umožnit zařazení účastníka do činností určených pro vyšší věkové skupiny 26

27 nabízet vhodné aktivity v dalších zařízeních zájmového vzdělávání spolupráce s výchovným poradcem 12. Evaluační plán Evaluační plán napomáhá ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce. Cílem získávání informací o naplnění stanovených cílů zájmového vzdělávání, získání podkladů pro plánovaní a řízení, popř. určování nových priorit. Vnitřní evaluační procesy probíhají na úrovni: a) individuální každá vychovatelka průběžně hodnotí vlastní práci a snaží se o sebereflexi činnosti a evaluaci vzdělávacího procesu b) týmové evaluaci provádí kolektiv vychovatelek, které hodnotí vlastní činnost a na základě poznatků stanovují společně postup pro další období nebo úpravy ŠVP c) vedení školy výchovnou práci v družině hodnotí vedení školy, které zajišťuje svými vlastními prostředky, jak jsou naplňovány vytyčené cíle a jak družina plní své poslání Evaluace práce školní družiny a jejího ŠVP se zabývá : podmínkami činností, zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví organizací činností působením činností a vychovatelek na jednotlivé žáky úrovní dalšího vzdělávání vychovatelky spoluprací s rodiči a veřejností úrovní výsledků práce Sestavila: Věra Vejtrubová, vedoucí vychovatelka 27

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Masarykova základní a mateřská škola v Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ředitelka školy: vychovatelka ŠD: Mgr. Jarmila Nováková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. T. G. M. 58 UNHOŠŤ Motto: KDO POHRDNEŠ KRÁČET NAŠÍ CESTOU S POCITY MARNOSTI DĚTSKÉ HRY, ODSTUP, VZDAL SE A TŘEBA JEN POZORUJ, NÁS VŠAK NEZDRŽUJ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 Tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy a Mateřské školy

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod 3. Charakteristika zařízení 4. Personální podmínky 5. Materiální podmínky 6. Ekonomické podmínky 7. Podmínky pro přijímání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více