10. blok Logický návrh databáze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. blok Logický návrh databáze"

Transkript

1 10. blok Logický návrh databáze Studijní cíl Tento blok je věnován převodu konceptuálního návrhu databáze na návrh logický. Blok se věnuje tvorbě tabulek na základě entit z konceptuálního modelu a dále se věnuje správné interpretací relací mezi entitami a jejich správnému převodu do logického návrhu. Dále je blok zaměřen na kontrolu integritních omezení v logickém návrhu databáze. Doba nutná k nastudování 2-3 hodiny Průvodce studiem Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že čtenář je obeznámen s pojmy konceptuálního modelování. Tzn., že je obeznámen s pojmy entita, relace, multiplicita, participace, ER modelování a ER diagram. 1. Logický návrh databáze Tento blok se zabývá druhým krokem metodologie návrhu databáze, tedy logickým návrhem databáze. Základním zdrojem informaci pro logický návrh je ER model vytvořený během fáze konceptuálního modelování. V tomto bloku tedy dojde k popisu převodu konceptuálního modelu na model logický, který je založen na relačním modelu dat. Základem této fáze je tedy mapování ER konceptuálního modelu do tabulek. Strukturu každé takto vzniklé tabulky je třeba pak zkontrolovat za pomocí normalizace, zejména kvůli potenciální duplicitě sloupců. Zároveň musí být otestováno, zda převedené tabulky stále podporují všechny uživatelské transakce. Konečnou fází logického návrh je kontrola integritních omezení. Logický návrh se tedy dělí na následující kroky: Krok 1 Tvorba tabulek. Krok 2 Kontrola podpora uživatelských transakcí. Krok 3 Kontrola integritních omezení. 1

2 1.1. Krok 1 Tvorba tabulek. V tomto kroku dojde k vytvoření tabulek podle ER modelu, který byl vytvořen ve fázi konceptuálního modelování. Tabulky budou v podstatě reprezentací nalezených entit, relací, atributů a integritních omezení. Základním zdrojem informací pro tento krok je tedy ER model, ovšem stále není vyloučeno použití jiné podpůrné dokumentace, vytvořené před fází konceptuálního modelování. Tzn., že logický model nemusí striktně obsahovat jen elementy obsažené v ER diagramu. Pro popis obsahu tabulek se využívá jazyk DBDL (database definition language) jazyk pro definici databáze, určený pro relační databáze. Při využívání DBDL se nejprve uvede jméno tabulky, poté výčet jejich jednoduchých atributů. Následně určí primární a alternativní klíče. Terminologie Pokud se v rámci ER modelu hovoří o entitě, většinou se její název píše v jednotném čísle. Například entita Student. Po převodu entity na tabulku většinou dojde k převodu názvu entity do množného čísla. To znamená, že z entity Student vznikne tabulka Studenti. Pro každou entitu z ER modelu vytvoříme tabulku, která bude obsahovat všechny jednoduché atributy. Složené atributy rozdělíme na atributy jednoduché. Typicky dojde k rozložení složeného atributu adresa na jednoduché atributy ulice, mesto a psc. Ve všech tabulkách, kde je to možné, se identifikuje sloupec (sloupce), který tvoří primární klíč tabulky. U některých tabulek dojde k identifikaci jen neúplné množiny sloupců, jelikož nebudou ještě reprezentovány relace, které mezi entitami ER modelu existují. Dále se v modelu zřejmě objeví tabulky, u kterých nebude možné určit primární klíč. Typicky půjde o tabulky, které vznikly ze slabých entit. V těchto tabulkách bude možno definovat primární klíč až po zahrnutí sloupců reprezentujících relace. Příklady tabulek, které mohou vzniknout po počátečním převodu entit na tabulky: Studenti (cislostudenta, stjmeno, stprijmeni, stdatumnarozeni, strodnecislo, stulice, stcp, stměsto, stpsc, st , sttelefon, stpohlavi, ststuduje) Primární klíč cislostudenta Alternativní klič strodnecislo Zkoušky (cislozkousky, zkdatumzkousky, zkmaxstudentu) Primární klíč cislozkousky 1 - Příklad definice tabulek Předměty (kodpredmetu, prnazevpredmetu, prpocetkreditu) Primární klíč kodpredmetu Hodnoceni (hodnoceni) Primární klíč neurčen 2

3 Na konci tohoto kroku se budeme zabývat identifikací primárních klíčů pro slabé entity. Příkladem je např. tabulka Hodnoceni. Nyní se je nutné reprezentovat relace. Relace jsou reprezentovány mechanismem primární/cizí klíč. Nejprve, než je rozhodnuto, do které tabulky bude atribut cizího klíče umístěn, musí dojít k identifikaci rodičovské a dceřiné tabulky. Rodičovská entita pak umisťuje kopii svého primárního klíče do dceřiné tabulky, kde tato kopie pak funguje jako cizí klíč. Identifikací rodičovských a dceřiných tabulek dojde k vytvoření jednoho z následujících typů relací: binární relace jedna k více (1:*, 1:N), rekurzivní relace jedna k více (1:*, 1:N), binární relace jedna k jedné (1:1), rekurzivní relace jedna k jedné (1:1), binární relace více k více (*:*), komplexní relace, atributy s více hodnotami. Binární relace jedna k více (1:*, 1:N) Při každé binární relaci jedna k více stojí na jedné straně rodičovská tabulka a na druhé straně relace je tabulka dceřiná. Dceřiná stojí v tomto případě na straně k více. Příklad této relace je na obrázku. Rodičovská entita Fakulta idfakulta <<Relationship>> 1..1 Zaměstnává > 0..N Dceřiná entita Zamestnanec cislozamestnance Obrázek 1 - Relace jedna k více s vyznačením rodičovské a dceřiné tabulky Atribut idfakulta se stane cizím klíčem v tabulce Zamestnaneci. Výsledný logický model může mít následující podobu: Obrázek 2 - Logický model relace jedné k více 3

4 Rekurzivní relace jedna k více (1:*, 1:N) Tato relace je velice podobná binární relaci jedna k více. Základním rozdílem ale je, že této relace se účastní jen jedna entita. Tudíž entita je zároveň rodičovskou i dceřinou entitou. Tzn., že kopie primárního klíče je umístěna do téže tabulky. <<Relationship>> Podřízený Vede 0..N Zamestnanec 1..1 cislozamestnance Vedoucí Obrázek 3 - Rekurzivní relace Definice této tabulky by mohla vypadat následovně (se začleněním i předchozí relace 1:*): Zamestnanec (cislozamestnance, zajmeno, zaprijmeni, zapozice, za , idfakulta, vedoucicislozamestnance) Primární klíč cislozamestnance Cizí klíč idfakulta Cizí klíč vedoucicislozamestnance Rekurzivní relace se dá v rámci logického modelování reprezentovat následujícím způsobem: Obrázek 4 - Logický model rekurzivní relace 4

5 Binární relace jedna k jedné (1:1) Reprezentovat tento typ relace je o něco komplikovanější než předcházející případy. Hlavním problémem je identifikace rodičovské a dceřiné tabulky (entity). V tomto případě již není možné k identifikaci tabulek využít kardinalitu. Slovníček Kardinalita Participace (Parcialita) Popisuje počet možných relací pro každou zúčastněnou entitu. Popisuje, zda se relace účastní všechny výskyty entity nebo jen některé. V případě relace 1:1 se využívá participace k určení, zda je výhodnější relaci reprezentovat spojením zúčastněných tabulek do tabulky jedné, anebo vytvořit dvě tabulky a umístit kopii primárního klíče jedné tabulky do druhé. Aby to nebylo tak jednoduché, při binární relace 1:1 můžou nastat tři případy participace obou zúčastněných entit: (a) Povinná participace na obou stranách relace 1:1. (b) Povinná participace na jedné straně relace 1:1. (c) Nepovinná participace na obou stranách relace 1:1. Ad a) V tomto případě zpravidla dochází ke spojení obou zúčastěných entit do jediné tabulky, přičemž se vybere jeden z primárních klíčů jako primární klíč nové tabulky, zatímco druhý primární klíč se stane klíčem alternativním. Příklad bude demonstrován na entitách Student a Rodné číslo. Student cislostudenta <<Relationship>> Má Rodne_cislo rodnecislo Obrázek 5 - Relace 1:1 s povinnou participací na obou stranách relace Z obrázku je zřejmé, že entita Student se neobejde bez entity Rodne_cislo a naopak. Navíc jsou ve vztahu 1:1, což znamená, že zadní dva studenti nemohou sdílet stejné rodné číslo a naopak se dá daná vazba číst, že student musí mít právě jedno rodné číslo. Zároveň tato povinná participace sděluje, že entity v systému 5

6 nemohou existovat odděleně. Proto jsou obě entity vhodné pro spojení do jedné tabulky. Výsledkem může být tabulka Studenti, jejímž primárním klíčem se stane atribut cislostudenta a atribut rodnecislo se stane klíčem alternativním. Ostatní atributy obou entit splynou v jedné tabulce. Obrázek 6 - Logický model po úpravě relace 1:1 s povinou participací na obou stranách relace Ad b) V tomto případě je identifikace rodičovské a dceřiné tabulky v celku jednoduchá. Entita s nepovinnou participací v relaci bude označena jako rodičovská entita, zatímco entita s povinnou participací se stane entitou dceřinou. Pak už je postup totožný, jako u relace 1:* (1:N) a to sice, že kopii primárního klíče rodičovské entity umístíme do dceřiné entity jako klíč cizí. Viz příklad: Zamestnanec cislozamestnance Povinná participace entity Notebook <<Relationship>> 1..1 Má 0..1 Nepovinná participace entity Zamestnanec Notebook idnotebook Rodičovská entita Dceřinná entita Obrázek 7 - Relace 1:1 s povinou participací na jedné straně relace V případě tohoto modelu požadujeme, aby každý notebook byl přiřazen právě k jednomu zaměstnanci. Naopak zaměstnanec k notebooku může být přiřazen, ale nemusí. Jelikož tedy byla entita Zamestnanec identifikovaná jako rodičovská, umístíme tedy kopii primárního klíče tabulky Zamestnanci (cislozamestance) do tabulky Notebook. Cizí klíč se umisťuje do tabulky s povinnou participací z jednoho prostého důvodu. Takový sloupec pak bude muset být vždy vyplněn (tzn., že cislozamestnance v tabulce Notebooky bude muset být vždy vyplněno). Zabrání se tím vkládání hodnot null do cizího klíče. Pokud bychom tedy cizí klíč umístili do tabulky reprezentující entitu s nepovinnou participací, pak by sloupec mohl obsahovat hodnoty null. 6

7 Obrázek 8 - Logický model relace 1:1 s povinou participací jen na jedné straně relace Ad c) V tomto případě je označení rodičovské a dceřiné tabulky volitelné, pokud tedy nejsou k dispozici nějaké dodatečné informace o obou entitách, které by rozhodování usnadnily. Pokud budeme uvažovat předchozí příklad (za předpokladu že se tentokrát bude jednat o participaci nepovinnou), může být do rozhodování zahrnuta následující úvaha. Může byt zjištěno, že většina notebooků je přiřazována zaměstnancům, ale jen zlomek zaměstnanců vlastní nějaký notebook. V toto chvíli můžeme entitu Zamestnanec označit jako rodičovskou, jelikož entita Notebook má přece jen blíže k povinné participaci. Proto se umístí kopie primárního klíče tabulky Zamestnanci do tabulky Notebooky. Tzn., že logický model bude naprosto shodný s modelem na obrázku 8. Rekurzivní relace jedna k jedné (1:1) U tohoto typu relace se postupuje velmi podobným způsobem jako u binární relace jedna k jedné. Jediný rozdíl je v tom, že entity na obou stranách relace jsou totožné. Binární relace více k více (*:*, M:N) Pro každou binární relaci více k více vznikne v modelu nová tabulka, jenž se stane reprezentací relace a bude obsahovat všechny atributy, které jsou součástí relace. Do této nové tabulky pak umístíme kopie primárních klíčů obou zúčastněných tabulek reprezentující entity. Kopie primárních klíčů se v nové tabulce stanou jako obvykle cizími klíči. Primární klíč nově vzniklé tabulky pak obvykle vzniká kombinací cizích klíčů, případně kombinací cizích klíčů a atributů relace. Uvažujme vztah entit Student a Předmět. Každý student si může zapsat více předmětů a zároveň jeden předmět může navštěvovat více studentů. Jedná se tedy o typický příklad binární relace více k více. Pro vyjádření této relace tedy musí vzniknout nová tabulka, např. StudentiPredmety, do které přidáme kopie primárních klíčů tabulek Student a Předmět. Do nové tabulky můžou být samozřejmě přidány i různé atributy relace, např. datumzapisu (vyjadřuje, kdy si daný student daný předmět zapsal). Zároveň oba cizí klíče spolu vytvoří primární klíč nově vzniklé tabulky. 7

8 Student cislostudenta datumzapisu 0..N 0..N Zapisuje <<Relationship>> Predmet kodpredmetu Obrázek 9 - Relace více k více Nová tabulka, vzniklá díky této relaci více k více, bude mít následující definici: StudentPredmet(cisloStudenta, kodpredmetu, datumzapisu) Primární klíč cislostudenta, kodpredmetu Cizí klíč cislostudenta Cizí klíč kodpredmetu Obrázek 10 - Logický model relace M:N (více k více) Komplexní relace Za komplexní relaci je považována taková relace, které se účastní více než dvě entity. Taková relace vždy vede na vytvoření nové tabulky pro reprezentaci relace. Kopie všech primárních klíčů zúčastněných entit jsou umístěny do nově vzniklé tabulky, kde se stanou cizími klíči. Samozřejmě nesmí být opomenuto na atributy relace. Z jednoho nebo více klíčů se potom stane primární klíč nově vzniklé tabulky. 8

9 Dobrým příkladem komplexní relace může být hodnocení výuky. Identifikovali jsme entity Ucitel, Predmet a Student a požadavkem je, aby studenti mohli ohodnotit konkrétní předmět vyučovaný konkrétním učitelem. <<Relationship>> Predmet kodpredmetu 0..N Hodnocení 0..N Ucitel iducitel 0..N Student cislostudenta Obrázek 11 - Komplexní relace V tomto případě považujeme entity Predmet, Ucitel a Student za rodičovské entity a proto se kopie jejich primárních klíčů objeví v nově vzniklé tabulce Hodnoceni. Kromě cizích klíčů nesmí být opomenuto na atribut relace samotné. V tomto případě by se jednalo o atribut hodnoceni, jenž by reprezentoval konkrétní hodnocení studenta. Výsledná tabulka Hodnoceni by tedy mohla být definovaná následovně. Hodnoceni (kodpredmetu, iducitel, cislostudenta, hodnoceni, pripominky) Primární klíč kodpredmetu, iducitel, cislostudenta Cizí klíč kodpredmetu Cizí klíč iducitel Obrázek 12 - Logický model komplexní relace 9

10 Atributy s více hodnotami. Pokud se v modelu vyskytnou entity obsahující atributy s více hodnotami, je třeba na tyto atributy aplikovat pravidla pro relaci typu jedna k více (1:*, 1:N). Tzn., že entitu obsahující tento typ atributu označíme jako entitu rodičovskou. Naopak atribut s více hodnotami přiřadíme na stranu více a vytvoří tak dceřinou entitu. Vždy tak vznikne nová tabulka, která bude sloužit pro uložení atributu s více hodnotami, a rodičovská entita do tabulky umístí kopii svého primárního klíče. Pokud není atribut s více hodnotami sám o sobě alternativním klíčem rodičovské entity, musí se primární klíč nově vzniklé tabulky skládat z atributu s více hodnotami a z původního primárního klíče entity rodičovské. Student cislostudenta jmeno telefon[1..*] adresa Student cislostudenta jmeno adresa <<Relationship>> 1..1 MaTelCisla 1..N Telefon telcislo Obrázek 13 - Převod atributu s více hodnotami na relaci jedna k více Ve výše uvedeném příkladu byl vícehodnotový atribut telefon (z tabulky Studenti) vyčleněn do samostatné tabulky Telefony. Nově vzniklá tabulka by tedy měla mít následující definici: Telefony (telcislo,cislostudenta) Primární klíč telcislo, cislostudenta Cizí klíč cislostudenta Cizí klíč cislostudenta zde v tomto případě posloužil zároveň i jako část primárního klíče. Obrázek 14 - Logický model po rozložení atributu s více hodnotami 10

11 1.2. Krok 2 - Kontrola podpory uživatelských transakcí Tento krok je analogický ke kroku posouzení uživatelských transakcí z fáze konceptuálního modelování. Tentokrát už nejsou kontrolovány entity, ale pozornost se zaměřuje na tabulky a na relace mezi nimi. Tento krok by měl zkontrolovat, že tabulky vytvořené v předchozích krocích podporují uživatelské transakce, které jsou uvedeny ve specifikacích uživatelských požadavků. Jedním možným postupem při kontrole uživatelských transakcí je zaměřit se na datové požadavky jednotlivých transakcí. Kontrola by měla prověřit, zda je v daném modelu možné všechna požadovaná data vyhledat či uložit. Pokud jsou data ve více tabulkách, je zároveň nutné zkontrolovat, zda je lze všechny propojit pomocí mechanismu primárních a cizích klíčů. Tento typ kontrol je velmi časově náročný. Často se stává, že je tomuto kroku věnováno pramálo času či je záměrně ignorován. Je proto nezbytné si uvědomit, že vynechání kontrolního mechanismu ve fázi logického návrhu může způsobit značné komplikace. V lepším případě se komplikace projeví při fyzickém návrhu, v tom horším, při samotné implementaci systému. Je zřejmé, že čím později se na problém přijde, tím je vyřešení daného problému náročnější. S tím je samozřejmě spojena značná ztráta času a velmi často se to neobejde i bez finanční ztráty. Proto je důležité neodkládat nepříjemné, ale důležité kroky návrhu na pozdější dobu Krok 3 Kontrola integritních omezení V této fázi přichází na řadu kontrola toho, zda model obsahuje integritní omezení. Integritní omezení se do databází zavadí jako mechanismus, který zabraňuje tomu, aby se databáze stala neúplnou, nepřesnou či nekonzistentní. Ačkoliv se může stát, že cílový databázový systém neumožní implementovat námi navržená integritní omezení, ve fázi logického návrhu se tento fakt zanedbává. Logický návrh se nezabývá tím, jak omezení budou implementována, ale tím, která integritní omezení mají být implementována. Identifikace integritních omezení je klíčová pro úplnost a celistvost logického návrhu. Mezi základní integritní omezení patří: požadovaná data, omezení domén sloupců, integrita entit, multiplicita, referenční integrita, ostatní integritní omezení. 11

12 Požadovaná data. Toto omezení se vztahuje na sloupce, které musí vždy obsahovat hodnotu, tzn., že se v nich nikdy nesmí objevit hodnota NULL. Například každý zaměstnanec musí mít vyplněné jméno a příjmení. Tento druh bývá obvykle identifikován již ve fázi konceptuálního modelování, konkrétně v kroku identifikace atributů. Omezení domén sloupců. Každý nalezený sloupec má svou doménu, tzn., že je ke sloupci definována konkrétní množina přípustných hodnot. Někdy je definice domény volnější, například když je sloupec definován jen pomocí datového typu. Někdy je naopak definice domény velmi striktní a obsahuje jen velmi omezený výčet přípustných hodnot pro daný sloupec (například výčet možných pracovních pozic pro zaměstnance). Integrita entit. Primární klíč nesmí obsahovat hodnotu NULL. Například všichni zaměstnanci musí být jednoznačně identifikovatelní na základě svého primárního klíče (například cislozamestnance). Multiplicita. Multiplicita je ten typ integritního omezení, který se primárně soustřeďuje na relace vzniklé mezi daty v databázi. Referenční integrita Úkolem cizího klíče je spojit záznam v dceřiné tabulce se záznamem v rodičovské tabulce. Referenční integrita vynucuje shodu cizího klíče, pokud cizí klíč hodnotu obsahuje, s existujícím primárním klíčem rodičovské tabulky. V souvislosti s cizími klíči je třeba zabývat se dvěma otázkami. 12

13 První otázka se zabývá tím, zda je u cizího klíče přípustná hodnota NULL? Obecně platí, že pokud je participace dceřiného prvku povinná, nejsou hodnoty NULL v hodnotě cizího klíče přípustné. Naopak, pokud je participace dceřiné entity nepovinná, pak hodnota cizího klíče může obsahovat hodnotu NULL. Druhá otázka se týká zajištění referenční integrity. V této otázce se pozornost zaměřuje na vložení, aktualizaci a smazaní hodnoty primárního či cizího klíče. V této souvislosti může tedy nastat šest následujících případů. 1) Vložení záznamu do dceřiné tabulky. Při vložení nového záznamu se kontroluje, zda se hodnota vložená do sloupce cizího klíče vyskytuje v primárním klíči rodičovské tabulky, nebo se rovná hodnotě NULL (pokud to definice daného sloupce umožňuje). 2) Vymazání záznamu z dceřiné tabulky nemůže mít na referenční integritu vliv. 3) Aktualizace záznamu v dceřiné tabulce. Tento případ se velice podobá případu 1. Opět je nutné zkontrolovat, zda cizí klíč obsahuje některou z hodnot primárního klíče rodičovské tabulky. Alternativně může obsahovat NULL hodnotu. 4) Vložení záznamu do rodičovské tabulky. Vložení nového záznamu do rodičovské tabulky nemůže mít vliv na referenční integritu. Pouze vznikne záznam bez odkazu do dceřiné tabulky. 5) Vymazání záznamu z rodičovské tabulky. Při vymazání záznamu z rodičovské tabulky dojde ke ztrátě referenční integrity, jestliže v dceřiné tabulce existuje záznam s odkazem na právě smazaný záznam v rodičovské tabulce. V tomto případě existuje široká škála řešení, jak ztrátě referenční integrity vymazáním rodičovského záznamu předejít: SMAZÁNÍ SE NEPROVEDE. V tomto případě bude zabráněno smazání záznamu rodičovské tabulky, neboť se na něj odkazují záznamy dceřiné tabulky. V tomto případě bude rodičovský záznam možné smazat až ve chvíli, kdy se na něj žádaný ze záznamů dceřiné tabulky nebude odkazovat. KASKÁDNÍ SMAZANÍ. Pokud dojde ke smazání rodičovského záznamu, budou zároveň smazány i záznamy dceřiné tabulky, které se na daný záznam rodičovské tabulky odkazovali. Pokud by dceřiný záznam byl zároveň rodičovským záznamem pro jinou tabulku, mazání by se rozšířilo do této tabulky. Jinak řečeno, došlo by ke kaskádnímu šíření mazání. NASTAVENÍ HODNOTY NULL. Pokud je vymazán záznam rodičovské tabulky, cizí klíč dceřiného záznamu se nastaví na hodnotu NULL. Toho lze využít jen v případě, kdy jsou hodnoty NULL ve sloupci cizího klíče povoleny. 13

14 NASTAVENÍ IMPLICITNÍ HODNOTY. Pokud dojde k vymazání rodičovského záznamu, nastaví se cizí klíč dceřiného záznamu na předem definovanou implicitní hodnotu. Samozřejmě, že tato hodnota se musí rovnat některé z existujících hodnot primárního klíče rodičovské tabulky. BEZ KONTROLY. V tomto případě nedochází ke kontrole referenční integrity. V tomto případě hrozí, že v dceřiné tabulce vzniknou tzv. sirotci, tedy záznamy dceřiné tabulky odkazující se na záznamy rodičovské tabulky, které již neexistují. Obecně velmi nevhodná strategie kontroly referenční integrity. 6) Aktualizace primárního klíče v rodičovské tabulce. Pokud v rodičovské tabulce dojde ke změně primárního klíče, hrozí, že v dceřiné tabulce zůstane záznam s cizím klíčem odkazujícím se starou (a již neplatnou) hodnotu primárního klíče rodičovské tabulky. Aby zůstala referenční integrita zachována, můžeme využit strategie kaskádní aktualizace. Tato kaskádní aktualizace se provede na všechny cizí klíče odkazující se na právě aktualizovanou hodnotu primárního klíče a totéž se zopakuje kaskádovitě i pro další dceřiné tabulky, pokud existují. Jiné integritní omezení. Na konec návrhu integritních omezení se rozebírají omezení, která mají být implementována, ale nelze je zařadit do některé z předcházejících kategorií. Taková omezení se nazývají jako ostatní (jiná) integritní omezení. Těmito omezeními můžeme například stanovit, že hodnota primárního klíče se v cizím klíči v dceřiné tabulce může vyskytnout maximálně deset krát (technicky to znamená, že z relace typu 1:* (1:N) se stane relace 1:10) Pojmy k zapamatování Pojmy: Logický model databáze, tabulka, relace jedna ku jedné, relace jedna ku více, relace více k více, kardinalita, participace (parcialiata), povinná participace, nepovinná participace, multiplicita, integritní omezení, referenční integrita. Problém: Převedení konceptuálního modelu dat na logický návrh databáze, převod entit na tabulky spolu s reprezentací relací, řešení relací typu 1:1, problémy spojené s vícehodnotovými atributy, návrh integritních omezení, různé strategie aktualizace rodičovských a dceřiných tabulek. 14

15 Shrnutí Cílem kapitoly bylo shrnout fázi logického návrhu databáze. Logický návrh databáze se zaměřuje na vznik množiny tabulek na základě transformace ER modelu vytvořeného ve fázi konceptuálního návrhu databáze. Jedním z důležitých kroků logického návrhu je nalezení správných relací mezi jednotlivými tabulkami. Důležitou fází logického návrh je i kontrola struktury tabulek z pohledu uživatelských transakcí. Je nutné, aby bylo možné stále provést všechny uživatelské transakce vyjmenované při analýze. Integritní omezení zabraňují vzniku nekonzistencí a nekompletnosti databáze. Do skupiny těchto omezení se řadí požadavky na data, omezení domén sloupců, entitní integrita, referenční integrita a jiné integritní omezení. Otázky na procvičení 1. Jaký je hlavní cíl logického modelování? 2. Co jsou to silné a slabé entity? 3. Co vyjadřuje pojem rekurzivní relace? Uveďte příklady. 4. Jak je možné postupovat při kontrole uživatelských transakcí? 5. K čemu se využívá integritních omezení? 6. Jak lze definovat komplexní relaci? 7. Co jsou to atributy s více hodnotami? 8. Jaké strategie je možné použít v případě, že dceřiný záznam odkazuje na rodičovský záznam, který má být smazán. Odkazy a další studijní prameny Odkazy a další studijní prameny CONOLLY, Thomas, Carolyn BEGG a Richard HOLOWCZAK. Mistrovství - databáze: profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. Brno: Computer Press, ISBN

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů Cvičení 7 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz Ostrava, 2014 Modelování databází Modelování

Více

2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model

2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model 2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model Úvod Databázový model souhrn prostředků, pojmů a metod, jak na logické úrovni popsat data a jejich strukturu výsledkem je databázové schéma. Databázové

Více

9. blok Fáze návrhu databáze, konceptuální modelování

9. blok Fáze návrhu databáze, konceptuální modelování 9. blok Fáze návrhu databáze, konceptuální modelování Studijní cíl Tento blok je věnován základům databázového modelování. V základu budou probrány jednotlivé fáze návrhu databáze. Dále bude student tohoto

Více

Databázové systémy 1. Cvičení č. 9. Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice

Databázové systémy 1. Cvičení č. 9. Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Databázové systémy 1 Cvičení č. 9 Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Informace o přednáškách 23.4.2012 11:00 13:45 Logický databázový model, Normalizace 23.4.2012 15:00 17:00 Fyzický

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Návrh a tvorba databáze v prostředí vybrané firmy

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Návrh a tvorba databáze v prostředí vybrané firmy Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Návrh a tvorba databáze v prostředí vybrané firmy Pavla Vaníčková Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji,

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Šestá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Datové modelování Transformace KS do LS Šestá přednáška Program přednášek (12 přednášek) Týden

Více

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013

Konceptuální modelování. Pavel Tyl 21. 3. 2013 Konceptuální modelování Pavel Tyl 21. 3. 2013 Vytváření IS Vytváření IS Analýza Návrh Implementace Testování Předání Jednotlivé fáze mezi sebou iterují Proč modelovat a analyzovat? Standardizované pracovní

Více

NÁVRH A REALIZACE WWW PREZENTACE ČKR

NÁVRH A REALIZACE WWW PREZENTACE ČKR NÁVRH A REALIZACE WWW PREZENTACE ČKR Šárka Ocelková Ústav výpočetní techniky MU v Brně, Botanická 68a, 602 00 Brno, ČR E-mail: ocelkova@ics.muni.cz Abstrakt U zrodu www prezentace České konference rektorů

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

12. blok Fyzický návrh databáze

12. blok Fyzický návrh databáze 12. blok Fyzický návrh databáze Studijní cíl Tento studijní blok se zabývá metodologií fyzického návrhu databáze. Především se zabývá fází převodu logického modelu na model fyzický. Bude vysvětlen účel

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Etapy tvorby lidského díla

Etapy tvorby lidského díla Systém Pojem systém Obecně jej chápeme jako seskupení prvků spolu s vazbami mezi nimi, jejich uspořádání, včetně struktury či hierarchie. Synonymum organizace či struktura. Pro zkoumání systému je důležité

Více

Teoretické minimum z PJV

Teoretické minimum z PJV Teoretické minimum z PJV Pozn.: následující text popisuje vlastnosti jazyka Java zjednodušeně pouze pro potřeby výuky. Třída Zavádí se v programu deklarací třídy což je část programu od klíčových slov

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

4. Základy relačních databází, logická úroveň návrhu

4. Základy relačních databází, logická úroveň návrhu 4. Základy relačních databází, logická úroveň návrhu Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2014 Lenka Koutná UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lenka

Více

Návrh Oznámení o pojmu spojujících se soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže

Návrh Oznámení o pojmu spojujících se soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže Návrh Oznámení o pojmu spojujících se soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže OBSAH: I. ÚVOD II. SPOJUJÍCÍ SE SOUTĚŽITELÉ II.1. Obecně II.2. Fúze II.3. Nabytí podniku či jeho části II.4.

Více

Zadání úlohy do projektu z předmětu IPP 2013/2014

Zadání úlohy do projektu z předmětu IPP 2013/2014 Zadání úlohy do projektu z předmětu IPP 2013/2014 Zbyněk Křivka a Dušan Kolář E-mail: {krivka, kolar}@fit.vutbr.cz, {54 114 1313, 54 114 1238} XTD: XML2DDL Zodpovědný cvičící: Ondřej Navrátil(inavra@fit.vutbr.cz)

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 35.240.60; 03.220.20 Elektronický výběr poplatků (EFC) Architektura systému

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Access Tabulka letní semestr 2013

Access Tabulka letní semestr 2013 MS Access Tabulka letní semestr 2013 Tvorba nové tabulky importem dat propojením externího souboru pomocí Průvodce v návrhovém zobrazení Návrh struktury tabulky Tabulka záznam pole záznamu Jmeno RodCislo

Více

Databázové systémy I. 1. přednáška

Databázové systémy I. 1. přednáška Databázové systémy I. 1. přednáška Vyučující a cvičení St 13:00 15:50 Q09 Pavel Turčínek St 16:00 18:50 Q09 Oldřich Faldík Čt 10:00 12:50 Q09 Jan Turčínek Pá 7:00 9:50 Q08 Pavel Turčínek Pá 10:00 12:50

Více

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně právní- ochrany pro krajské úřady včetně Magistrátu hlavního města Prahy Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor ochrany práv dětí Praha

Více

02 Klasifikace bezpečnostních tříd OBSAH

02 Klasifikace bezpečnostních tříd OBSAH 02 Klasifikace bezpečnostních tříd OBSAH Označení postupu DP 02/01 DP 02/02 DP 02/03 Otázka k přijatému doporučenému postupu Jak má být klasifikována tlaková výstroj VZSN? Může být klasifikována jako výrobek

Více

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů OBSAH: I. ÚVOD II. ÚČETNÍ VÝPOČET OBRATU II.1 Obrat jako odraz činnosti II.1.1 Pojem obratu II.1.2

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání,

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy

11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy 11 Diagram tříd, asociace, dědičnost, abstraktní třídy Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost diagramům tříd, asociaci,

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY

GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

EvMO2010 návod k použití programu (2015)

EvMO2010 návod k použití programu (2015) EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří

Více

Objektově orientované technologie Logická struktura systému Objektový diagram. Pavel Děrgel, Daniela Szturcová

Objektově orientované technologie Logická struktura systému Objektový diagram. Pavel Děrgel, Daniela Szturcová Objektově orientované technologie Logická struktura systému Objektový diagram Pavel Děrgel, Daniela Szturcová Osnova Modelování objektů objektový diagram Struktura a vazby mezi objekty Dobré zvyky při

Více

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 10 Ročník 2005 Vydáno dne 27. července 2005 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2005 o vydání metodiky k vybraným povinnostem podle zákona č. 61/1996

Více

Databázové modelování. Analýza Návrh konceptuálního schématu

Databázové modelování. Analýza Návrh konceptuálního schématu Databázové modelování Analýza Návrh konceptuálního schématu 1 Vytváření IS Analýza Návrh Implementace Testování Předání SW Jednotlivé fáze mezi sebou iterují 2 Proč modelovat/analyzovat? Standardizované

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy (ITS) Označení poloh pro geografické databáze Část 3:

Více

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS Relační databázový model Databázové (datové) modely základní dělení klasické databázové modely relační databázový model relační databázový model Základní konstrukt - relace relace, schéma relace atribut,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 265 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ OSOBÁM POVĚŘENÝM SPRÁVOU A ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY A VEDENÍ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Vážení přátelé, ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IAF (Mezinárodní

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2015 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení

1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení 1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení 1.1 Popis funkcionality V systémech třídy BYZNYS je od kompilace 3.23 zapracováno nové vyhodnocování partnerů z hlediska projektu CreditCheck jako

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.70 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Geografické datové soubory (GDF)

Více

Infrastruktura UML. Modelování struktury v UML. Superstruktura UML. Notace objektů. Diagramy objektů

Infrastruktura UML. Modelování struktury v UML. Superstruktura UML. Notace objektů. Diagramy objektů Infrastruktura UML v UML Karel Richta listopad 2011 Richta: B101TMM - v UML 2 Superstruktura UML Směr pohledu na systém dle UML Diagramy popisující strukturu diagramy tříd, objektů, kompozitní struktury,

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Identifikační číslo: MP 1.3 Platnost od: 1. 10. 2015 Vydání č.: 1 Zpracovatel: Petra Řeřichová manažer jakosti Schválil: Bc. Dalibor Tatýrek ředitel Revize č.: 0 Datum a podpis:

Více

ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA. Semestrální projekt. Systém speech2text (pracovní název)

ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA. Semestrální projekt. Systém speech2text (pracovní název) ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA Semestrální projekt Systém speech2text (pracovní název) Jiří Fric, Tomáš Plecháč 16.2.2009 Obsah 1. Zadání a cíle... 3 2. Teorie...

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Relační databáze a povaha dat

Relační databáze a povaha dat Relační databáze a povaha dat Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

ZPRACOVÁNÍ NEURČITÝCH ÚDAJŮ V DATABÁZÍCH

ZPRACOVÁNÍ NEURČITÝCH ÚDAJŮ V DATABÁZÍCH 0. Obsah Strana 1 z 12 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Metodický pokyn pro ukončení projektůvčetněvyúčtování dotace dle Vyhlášky Ministerstva financí č. 551/2004 Sb.

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Metodický pokyn pro ukončení projektůvčetněvyúčtování dotace dle Vyhlášky Ministerstva financí č. 551/2004 Sb. Program Iniciativy Společenství EQUAL Metodický pokyn pro ukončení projektůvčetněvyúčtování dotace dle Vyhlášky Ministerstva financí č. 551/2004 Sb. duben 2008 Metodický pokyn byl vytvořen národní podpůrnou

Více

Inteligentní vyhledávač hodnocení knih

Inteligentní vyhledávač hodnocení knih MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Inteligentní vyhledávač hodnocení knih Bakalářská práce Tomáš Kácel Brno, 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Matice se v některých publikacích uvádějí v hranatých závorkách, v jiných v kulatých závorkách. My se budeme držet zápisu s kulatými závorkami.

Matice se v některých publikacích uvádějí v hranatých závorkách, v jiných v kulatých závorkách. My se budeme držet zápisu s kulatými závorkami. Maticové operace Definice Skalár Představme si nějakou množinu, jejíž prvky lze sčítat a násobit. Pěkným vzorem jsou čísla, která už známe od mala. Prvky takové množiny nazýváme skaláry. Matice Matice

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Průzkum škol: ICT a výuka MANUÁL PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY

Průzkum škol: ICT a výuka MANUÁL PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY Průzkum škol: ICT a výuka MANUÁL PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY European Schoolnet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Obsah Úvod... 2 1. PŘEHLED ORGANIZACE STUDIE... 3 2. POVINNOSTI A ÚKOLY...

Více

NÁVRH DATABÁZE SQL PRO STOMATOLOGICKOU KLINIKU

NÁVRH DATABÁZE SQL PRO STOMATOLOGICKOU KLINIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH DATABÁZE SQL PRO STOMATOLOGICKOU KLINIKU

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ Autor: Aquasoft, spol. s r. o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 5.12.2014 Jméno souboru: IZR-PFHLAS_142205

Více

1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace

1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace Obsah 1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace...2 1.1. Algoritmy výkazů...2 1.2. Distribuce algoritmů výkazů...4 1.3. Formy prezentace výkazů (formulář)...5 1.4. Katalog výkazů...5 1.5. Příprava

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen "Pravidla")

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ELEKTRONICKÁ PORODNÍ KNIHA POPIS APLIKACE Michal Huptych, Petr Janků, Lenka Lhotská

ELEKTRONICKÁ PORODNÍ KNIHA POPIS APLIKACE Michal Huptych, Petr Janků, Lenka Lhotská ELEKTRONICKÁ PORODNÍ KNIHA POPIS APLIKACE Michal Huptych, Petr Janků, Lenka Lhotská Anotace Tento příspěvek popisuje aplikaci, která je převodem tzv. porodní knihy do elektronické podoby. Aplikace vzniká

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Na padesátém 81 100 82 Praha 10

Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ':=ČESKÝ STATISTICKÝ _ÚŘAD Na padesátém 81 100 82 Praha 10 OBECNf ÚŘAD VOZNICE DOŠLO DNE: 03-03- 2015 č.j.: Odbor statistických registrů V Praze dne 24.02.2016 Č. j.: 96/32-2016 Počet listů: 1 I Počet

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_03 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

NÁVRH DATABÁZE PRO PRODEJ A VÝKUP POUŽITÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL

NÁVRH DATABÁZE PRO PRODEJ A VÝKUP POUŽITÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH DATABÁZE PRO PRODEJ A VÝKUP POUŽITÝCH

Více

Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha

Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha Geoinformatika geoinformatics, Geoinformatik, геоинформатика věda a technologie, která rozvíjí

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2016 (data za ohlašovací rok 2015) verze 1.0 únor 2016 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Obecné informace k systému

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Validace souborů DS3

Validace souborů DS3 Validace souborů DS3 Verze: 1.33 1. Rozsah...1 1.1 Identifikace systému...1 1.2 Přehled systému...1 2. Přehled verzí a změny v nich...1 3. Použité dokumenty...2 4. Shrnutí údajů o programovém vybavení...4

Více

Manuál k databázi soupisů duší

Manuál k databázi soupisů duší Manuál k databázi soupisů duší Obsah Úvod... 3 1. Orientace v databázi... 3 2. Vkládání údajů do databáze... 4 2.1 Formulář obec... 5 2.2 Formulář dům... 6 2.3 Formulář domácnost... 7 2.4 Formulář osoba...

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA 20. 12. 2013 ÚVOD S penetrací IT do fungování společnosti roste důraz na zabezpečení důvěrnosti a opravdovosti (autenticity) informací a potvrzení (autorizaci) přístupu

Více

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Managerské rozhraní... 3 1.1 Kroužky a nábory do kroužků... 3 1.1.1 Předpoklady... 3 1.1.2 Vytvoření kroužku... 3 1.1.3 Členství... 4 1.1.4 Vytvoření náboru... Chyba!

Více

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky Methods for inventory and biodiversity evaluation of tree layer SBORNÍK ZE

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE

OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE OCTAVE ÚVOD DO METODIKY OCTAVE Velká závislost organizací na informačních systémech s sebou přináší také nemalé požadavky na zabezpečení zpracovávaných a uložených informací. Důvěrnost, dostupnost a integrita

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Vážení přátelé, Dne 1.7.2007 vyšlo nové vydání původní specifikace OHSAS

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

Metodické postupy tvorby architektury

Metodické postupy tvorby architektury Metodické postupy tvorby architektury Název Metodické postupy tvorby architektury Datum zhotovení 14. 3. 2016 Zhotovitel KPMG Česká republika, s.r.o. Zpracoval za zhotovitele Tomáš Martinka Verze 2.1 Veřejná

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY MYSQL. Sestavil Mgr. Jan Kubrický. Distanční opora Poslední úprava: 1.12.2012

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY MYSQL. Sestavil Mgr. Jan Kubrický. Distanční opora Poslední úprava: 1.12.2012 MYSQL DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Distanční opora Poslední úprava: 1.12.2012 Sestavil Mgr. Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADY DATABÁZÍ... 6 SOUČÁSTI DATABÁZE... 6 NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ MODELY DATABÁZÍ...

Více

Kapitola Otázka Odpověď 7.1 7.1.1, 7.1.2

Kapitola Otázka Odpověď 7.1 7.1.1, 7.1.2 Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz Text Vyhlášení Kapitola Otázka

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více