RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY"

Transkript

1 RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat je důležitá míra vzájemné integrovanosti organizace dat a stupeň nezávislosti programů od způsobu uložení těchto dat. 2. Charakterizujte termín agenda: Tento termín se týká agendového zpracování dat a znamená vedení samostatných a rozsahem malých úloh. 3. Co popisuje položka záznamu v agendovém zpracování? Položka záznamu v agendovém zpracování popisuje jedinou vlastnost jediného objektu. 4. Jaké soubory se účastní aktualizace v agendovém zpracování? Aktualizace v agendovém zpracování se účastní dva vstupní soubory: kmenový a změnový soubor a výsledkem je třetí soubor zachycující změny, které nastaly od posledního zpracování. 5. Uveďte hlavní nevýhody agendového zpracování dat. Agendové zpracování dat se vyznačuje následujícím nevýhodami: Obtížná uživatelská flexibita, Problémy s redundancí a konzistencí dat, Obtížná flexibilita datové základny, Obtížně kontrolovatelná datová redundance, Omezené možnosti sdílení stejných dat více aplikacemi a více uživateli současně, Nízká bezpečnost systému, Obtížná ochrana dat proti případnému zneužití, Obtížně zajistitelná integrita dat. 6. Charakterizujte integrované zpracování dat. V integrovaném zpracování dat je míra integrovanosti dat vyšší, ale nezávislost programů od dat zůstává na stejné úrovni jako v případě agendového zpracování dat. 7. Uveďte základní vlastnosti databázového zpracování dat. Databázové zpracování se vyznačuje těmito vlastnostmi: Struktury aplikačních programů jsou odděleny od datových souborů, Přístup k datům je možný jen prostřednictvím programů databázového systému a nikoli přímo, Dotazy nejsou pevné, Je umožněn přístup více uživatelů současně a je zajištěna ochrana dat pro zneužití. Strana č. 1

2 Vymezení pojmu databázové technologie: 1. Uveďte v čem spočívá základní myšlenka databázového zpracování. Základní myšlenkou DB technologie je oddělení uživatelů systému od fyzických souborů s daty a existence komunikačního rozhraní zajišťujícího nezávislost datové základy na aplikačním software. 2. Charakterizujte pomocí rovnice databázový systém. Princip databázového systému je dán rovnicí: DBS = DB + SŘBD 3. Vysvětlete termín SŘBD. SŘBD neboli systém řízení báze dat je programový aparát pro popis a manipulaci s daty uloženými v bázi dat, který si uživatel kupuje od výrobce, např. FoxPro, Paradox atd. 4. Vysvětlete termín entita v problematice databázového zpracování. Entita představuje objekt reálného světa, který existuje a je rozeznatelný od jiných entit dané problémové domény. 5. Vysvětlete fyzickou úroveň abstrakce databázových systémů. Samotná data uložená v souborech v počítači tvoří takzvanou fyzickou úroveň, která popisuje, jak jsou data samotným počítačem organizována v paměti a zpracovávána. 6. Objasněte termín datový model: Datový model představuje definici formalizovaných přístupů k uložení a práci s informací v paměti počítače. 7. Charakterizujte princip statických dat. Statická data se vyznačují tím, že od okamžiku zápisu (nebo změny) v databázi nemění svůj obsah. 8. Co je základem síťového datového modelu? Základem síťového datového modelu jsou vzájemně propojené množiny záznamů. 9. V čem se liší hierarchický datový model od síťového modelu? Hierarchický datový model je zvláštním případem síťového datového modelu, kdy je každý záznam odkazován pouze nejvýše jedním jiným záznamem. 10. Jaké byly hlavní nevýhody hierarchického a síťového datového modelu? Nevýhodou síťového a hierarchického datového modelu byl sekvenční přístup k datům a relativně obtížná změna struktury databáze. 11. Charakterizujte termín doména sloupce. Doména sloupce představuje obor hodnot, které se v daném sloupci tabulky mohou vyskytovat. 12. V kterém případě lze hovořit o tzv. složeném klíči? Složený klíč se používá, jestliže je zapotřebí použít více sloupců pro jednoznačné určení řádků. Strana č. 2

3 13. Jaké jsou podmínky, aby tabulka byla relační? Aby tabulka mohla výt označována jako relační, musí splňovat následujíc podmínky: Všechny hodnoty v tabulce musí být elementární, V tabulce je 1 až n sloupců, přičemž jejich pozice je nevýznamná, V tabulce je 0 řádků, jejichž pozice je rovněž nevýznamná, Každý sloupec musí být homogenní, Každý sloupce musí být jednoznačně pojmenován, Každý řádek tabulky musí být jednoznačně rozlišitelný. 14. Čím je tvořena relační algebra? Relační algebra je tvořena: Definicemi jednotlivých elementů relačního datového modelu a Definicemi relačních operací nad těmito elementy. 15. Vysvětlete princip operace spojení (JOIN). Spojením dvou relací se vytváří třetí relace, přičemž výsledná tabulka vždy obsahuje všechny kombinace, které vyhovují zadané podmínce. 16. Vysvětlete termín relační kalkul. Relační kalkul je tvořen množinou formálních pravidel, pomocí kterých se skládají jednotlivé výrazy a představuje určitý způsob jejich formalizovaného zápisu. 17. Vysvětlete Coddovo pravidlo Pravidlo SŘBD. Pravidlo SŘBD předepisuje, že databázový systém musí spravovat všechna data pouze pomocí relačních operací. Strana č. 3

4 Vývoje databázové technologie: 1. Uveďte hlavní nevýhody automatizovaných systémů řízení podniku. Nevýhodou automatizovaných systémů řízení podniku byla značná redundance dat (mnoho položek se vyskytovalo v různých agendách v různých souborech a na různých médiích vícenásobně) a příliš nízká úroveň abstrakce při pohledu na data (jednoduchý model dat). 2. Vysvětlete zjednodušeně, co je chápáno jako distribuce v distribuovaných databázových systémech. Distribucí se v tomto případě obvykle chápe fyzické rozdělení dat (včetně možných replikací částí databáze) na více počítačích, přičemž jejich popis je integrován v globálním databázovém schématu. 3. Charakterizujte termín statické organizace dat. Statické organizace souborů jsou struktury, které při přidávání a odebírání záznamů mohou degenerovat nebo dokonce tyto operace bez vlastní reorganizace nedovolují. 4. Charakterizujte termín dynamické organizace dat. Dynamicky organizované soubory zůstávají stabilní i při odebírání a vkládání nových údajů. 5. Vyjmenujte příčiny vzniku databázových systémů. Příčiny, které vedly ke vzniku databázových systémů jsou následující: Vyšší datová abstrakce, Nezávislost aplikačních programů na změnách ve fyzickém uložení dat, Odstranění redundance Sdílení dat Komplexní kontrola nerozpornosti (konzistence) dat. 6. V čem spočívá fyzická a logická nezávislost dat? Fyzická nezávislost dat je mírou toho, jak je aplikace izolována od změn fyzické datové struktury, tj. změna programu aplikace nevede k nutnosti změny paměťového uložení struktury a naopak. Logická nezávislost dat je mírou izolace aplikačního pohledu od změn ve schématu databáze, přičemž není možné izolovat tento pohled od změn ve schématu, které ruší logické datové jednotky tvořící součást aplikačního pohledu. 7. Vyjmenujte a stručně vysvětlete úrovně abstrakce při pohledu na data. Při pohledu na data rozeznáváme zpravidla následující tři úrovně abstrakce: Fyzická úroveň je nejnižší úroveň, na které je popsáno, jak jsou data konkrétně uložena. Konceptuální úroveň popisuje strukturu dat, která jsou v databázi uložena a jejich vzájemné souvislosti. Uživatelská úroveň (může jich být tolik, kolik je uživatelů) popisuje pro daného uživatele jen tu část databáze, se kterou se má pracovat. 8. Jaké jsou funkce subschémy? Funkce subschémy jsou následující: Vytváří pohled na část dat, kterou popisuje schéma, Povoluje programový přístup do popisované části báze dat. Strana č. 4

5 Přístupy k datovému modelování: 1. Vyjmenujte jednotlivé fáze návrhového procesu tvorby datového modelu. Návrhový proces se člení do tří fází: Konceptuální datový model Logický datový model Datový model v definičním jazyku 2. K čemu slouží ISA hierarchie? ISA hierarchie slouží k definování nadtypů a podtypů uvažovaných objektů. 3. Jaký přístup v datovém modelování lze použít pro řešení rozsahem menších problémových domén? Pro řešení takovýchto problémových domén lze použít přístup zdola nahoru. 4. Z jaké relace vychází přístup zdola nahoru? Přístup zdola nahoru vychází z tzv. univerzální relace obsahující všechny atributy řešené databáze. 5. K čemu slouží primární klíč? Primární klíč slouží k jednoznačné identifikaci každého výskytu entity. 6. K čemu slouží cizí klíč? Cizí klíč je atribut či skupina atributů identifikující nadřazenou entitu. 7. Kolik relací bude potřeba pro zajištění vztahu kardinality M:N při transformaci do relační struktury? Pro zajištění vztahu kardinality M:N při transformaci do relační struktury bude potřeba tří relací. 8. Do které normální formy z praktického hlediska postačí prověřit sestavovaný model? Sestavovaný model z praktického hlediska postačí prověřit na Boyce-Coddovu normální formu. Strana č. 5

6 Datové normalizace: 1. Jaké jsou cíle datové normalizace? Cíle datové normalizace jsou následující: Umožnit reprezentaci každé relace v DB, Získat účinné algoritmy vyhledávání, Odstranit v relacích nežádoucí závislost při operacích vkládání, aktualizace a rušení, Redukovat potřebu restrukturalizace při zavedené nového typu dat, Zajistit neutrálnost souhrnu relací k četnosti dotazů. 2. Vysvětlete termín reverzibilní proces? Reverzibilita procesu v našem případně znamená, že původní souhrn informací lze kdykoliv obnovit. 3. Vysvětlete konstatování, že technika normalizace není deterministická? To, že technika datové normalizace není deterministická, ve svém důsledku znamená, že existuje více vyhovujících řešení. 4. Uveďte hlavní výhody datové normalizace. Výhody datové normalizace jsou následující: Odstranění nežádoucí duplicity dat Úspora kapacity paměťového média, Usnadnění aktualizace a výběrů požadovaných dat 5. Jaký je princip návrhu relačního datového schématu? Na data řešeného problému je nahlíženo jako na jednu tzv. univerzální relaci, která je následně dekomponována do většího počtu menších tabulek navzájem propojených klíči. 6. Proč BCNF je někdy nazývána jako 3,5 normální forma? BCNF je vymezena stejným pravidlem jako 3NF, které je zpřísněno v tom, že platí i mezi hodnotami uvnitř primárního klíče. 7. Co je výsledkem dekompozice? Výsledkem dekompozice je databáze v BCNF. 8. Jaký je princip syntézy a co je jeho výsledkem? Princip syntézy spočívá v postupném skládání menších tabulek ve větší celky a výsledkem je schéma databáze v BCNF. Strana č. 6

7 Ochrana dat: 1. Z jakých důvodů je problematika ochrany dat v databázovém prostředí tolik důležitá? Problematika ochrany dat v databázovém prostředí je v porovnání s konvenčními zpracováními velmi důležitá z následujících důvodů: Data jsou pro všechny uživatele uložena ve společné bázi dat, Každý údaj je uložený v bázi dat pouze jednou, Mezi daty existuje logická struktura, Interaktivní přístup k bázi dat, Interaktivní přístup neumožňuje provozu počítače zopakovat zpracování, Vícenásobná současná aktualizace báze dat. 2. Vysvětlete termín integritní omezení? Pojmem integritní omezení se označují pravidla vymezující korektnost uložených dat a rozhodující o proveditelnosti aktualizačních operací, které by mohly tento stav narušit. 3. Kterými prostředky musí být garantována integrita databáze? Integrita databáze musí být garantována prostředky databázového serveru. 4. Vysvětlete pojem zabezpečení entitní integrity. Zabezpečení entitní integrity vyžaduje zajištění jednoznačné identifikace každého řádků relační tabulky. 5. Co garantuje referenční integrita? Referenční integrita databáze garantuje korektnost vztahů mezi logicky souvisejícími tabulkami. 6. Jakými způsoby lze udržet referenční integritu? Referenční integritu lze udržet těmito způsoby: Restriktivně, Kaskádovitě dovést změny z logicky nadřízené tabulce do všech logicky podřízených záznamů, Nahrazením hodnot cizích klíčů hodnotou neurčenou (NULL). 7. Vysvětlete termín doména. Doménou je chápána množina přípustných hodnot, kterých může určitý sloupec relační tabulky nabývat. 8. Čím je provedena deklarativní realizace integritních omezení? Deklarativní zabezpečení integritních omezení je zajišťování prostředky umožňující specifikovat integritní omezení jako přímou součást definice struktury databáze. Zpravidla se jedná o rozšíření syntaxe příkazu definujícího. 9. Objasněte termín databáze triggers. Databáze triggers představují pojmenované množiny příkazů uložené na serveru jako součást databáze, které jsou vázány na konkrétní aktualizující operaci s konkrétní relační tabulkou, a databázovým serverem jsou při výskytu dané operace vykonávány automaticky. Strana č. 7

8 Dotazovací jazyky: 1. K čemu slouží jazyk pro třídění dat DCL: Tato část dotazovacího jazyka je označována jako jazyk pro řízení dat. 2. Jaký je princip procedurálních dotazovacích jazyků? Procedurální dotazovací jazyky vyžadují zadání algoritmu nutného pro získání požadované informace. 3. Jaký je princip neprocedurálních dotazovacích jazyků: Neprocedurální dotazovací jazyky vyžadují pouze specifikování podmínky, které má požadovaná odpověď obsahovat. 4. Vysvětlete termín relačně úplný dotazovací jazyk. Relačně úplný dotazovací jazyk umožňuje řešit všechny operace relační algebry. 5. Kdo zajišťuje standardizaci dotazovacího jazyka SQL? Standardizace SQL zajišťuje organizace ANSI. 6. Jaké jazyky v sobě zahrnuje jazyk SQL? Jazyk SQL v sobě zahrnuje jazyk pro definici dat DDL, jazyk pro manipulaci s daty DML a jazyk pro řízení dat DCL. 7. Vysvětlete termín dynamický SQL. Dynamický SQL je variantou vnořeného SQL, do hostitelského jazyka umožňující napsat programy, které i za chodu (nikoliv pouze při psaní programu) dovolují vkládat a spouštět SQL dotazy. 8. Co zabezpečí přidání klíčových slov NOT NULL k popisu sloupce? Přidáním klíčových slov NOT NULL k popisu sloupce zabezpečí, že všechna pole v daném sloupci nesmí obsahovat nulové hodnoty. 9. Jakým příkazem SQL lze modifikovat strukturu tabulky? Strukturu tabulky lze modifikovat pomocí příkazu ALTER TABLE. 10. Co způsobí příkaz DROP TABLE student? Příkaz DROP TABLE student zruší relaci student. 11. V čem se liší (kdy se použijí) klauzule WHERE a HAVING. Klauzule HAVING má obdobný význam jako WHERE, ale je určena (omezuje) souhrnné řádky definované pomocí GROUP BY. 12. K čemu slouží klíčové slovo DISTINCT? Pomocí klíčového slova DISTINCT lze odstranit duplicitní řádky výběru. 13. K čemu slouží klíčové slovo AS? Klíčové slovo AS umožňuje výstižněji přejmenovat záhlaví vybíraných sloupců v dotazu SELECT. 14. Uveďte logické operátory v odpovídajícím pořadí jejich priority. Priorita uplatnění logických operátorů je následující: NOT, AND, OR. Strana č. 8

9 15. K čemu slouží funkce COUNT(*)? Funkce COUNT(*) zjistí počet řádků v dané relaci. 16. K čemu slouží predikát BEETWEN? Predikát BEETWEN slouží pro specifikaci intervalu hodnot ve výběrových podmínkách. 17. Co určuje požadovanou skupinu v klauzuli GROUP BY? Požadovaná skupina v klauzuli GROUP BY je určena uvedením jména odpovídajícího sloupce. 18. Uveďte obecný tvar úplně specifikace položky. Úplná specifikace položky používá tzv. tečkovou notaci ve tvaru <jméno tabulky>.<jméno sloupce>. 19. Vysvětlete termín pohled (view). Pohled je tabulka, která není fyzicky uložena v databázi. 20. Co způsobí příkaz GRANT ALL..? Příkaz GRANT ALL.. udělí veškerá oprávnění dotyčnému uživateli. 21. Jaké výhody přináší používání SQL svému uživateli? Používání SQL přináší tyto následující výhody: Snížení ceny na zaškolení pracovníků, Přenositelnost vytvořené aplikace, Délka života aplikace se zvyšuje, Společný přístup k datům v heterogenním prostředí. 22. Které vlastnosti SQL jsou nejvíce kritizovány? Mezi nejkritizovanější vlastnosti jazyka SQL patří: Neexistence standardu, Nelze definovat vlastní funkce, Nedostatek ortogonality syntaxe, Nelze programovat procedury ani definovat proměnné Vstup a modifikace dat probíhá dávkovým způsobem pomocí příkazů INSERT a UPDATE, SQL nepodporuje validace (kontrolu správnosti) dat na vstupu, SQL neobsahuje prostředky běžného programování. Strana č. 9

10 Koncepce systému ORACLE: 1. K čemu slouží relační databázový stroj? Relační databázový stroj je hlavním nástrojem DB systém ORACLE a zajišťuje správu všech dat uložených v databázi. 2. Jaká je struktura databáze v DB prostředku ORACLE? Databáze pod DB systémem ORACLE se skládají z následujících typů souborů: Soubory s kódem programu, Hostitelské databázové soubory, Protokolační soubory, Řídící soubory 3. Co popisuje slovník dat? Slovník dat popisuje logickou strukturu dané databáze. 4. Co obsahuje údaj ROWID? ROWID představuje binární údaj obsahující adresu řádku. 5. Vysvětlete termín slovník dat? Slovník dat představuje množinu uživatelských pohledů do systémového katalogu. 6. K čemu slouží SQL*PLUS? SQL*PLUS představuje prostředek pro interaktivní a dávkovou komunikaci koncového uživatele s databázovým strojem ORACLE. 7. Jakým způsobem se ukončuje příkaz SQL? SQL příkaz lze ukončovat středníkem, lomítkem anebo prázdným řádkem. 8. Co uchovává příkazový BUFFER? Příkazový BUFFER uchovává aktuální příkaz s cílem jeho případně modifikace a opětovného odeslání. 9. Pomocí kterého příkazu se vytváří příkazový soubor? Příkazový soubor se vytváří pomocí příkazu SAVE. Strana č. 10

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např.

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např. 2 přednáška 2 října 2012 10:32 Souborově orientované uchování dat Slabý HW Není možné uchovávat "velká data" - maximálně řádově jednotky MB Na každou úlohu samostatná aplikace, která má samostatná data

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2014 Lenka Koutná UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lenka

Více

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013

Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013 Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013 1. Nástroje programu MS Word a) vysvětlete pojmy šablona, styl (druhy stylů) význam a užití, b) vysvětlete pojem oddíl (druhy oddílů),

Více

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza Databáze SQL SELECT David Hoksza http://siret.cz/hoksza Osnova Úvod do SQL Základní dotazování v SQL Cvičení základní dotazování v SQL Structured Query Language (SQL) SQL napodobuje jednoduché anglické

Více

Databázové a informační systémy

Databázové a informační systémy Databázové a informační systémy 1. Teorie normálních forem Pojem normálních forem se používá ve spojitosti s dobře navrženými tabulkami. Správně vytvořené tabulky splňují 4 základní normální formy, které

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Pátá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Pátá přednáška SQL - DDL - dokončení SQL - DCL Vlastnosti relačních databázových systémů. Princip

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, datové typy, klauzule SELECT, WHERE, a ORDER BY. Doporučená

Více

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi

Více

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče.

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče. Primární a cizí klíč Kandidát primárního klíče (KPK) Je taková množina atributů, která splňuje podmínky: Unikátnosti Minimálnosti (neredukovatelnosti) Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Jazyk S Q L základy, příkazy pro práci s daty

Jazyk S Q L základy, příkazy pro práci s daty Jazyk S Q L základy, příkazy pro práci s daty Základní pojmy jazyk množina řetězců nad abecedou gramatika popisuje syntaxi výrazů jazyka pravidla, jak vytvářet platné řetězce jazyka. dotazovací jazyk je

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

DJ2 rekurze v SQL. slajdy k přednášce NDBI001. Jaroslav Pokorný

DJ2 rekurze v SQL. slajdy k přednášce NDBI001. Jaroslav Pokorný DJ2 rekurze v SQL slajdy k přednášce NDBI001 Jaroslav Pokorný 1 Obsah 1. Úvod 2. Tvorba rekurzívních dotazů 3. Počítaní v rekurzi 4. Rekurzívní vyhledávání 5. Logické hierarchie 6. Zastavení rekurze 7.

Více

SQL. strukturovaný dotazovací jazyk. Structured Query Language (SQL)

SQL. strukturovaný dotazovací jazyk. Structured Query Language (SQL) SQL strukturovaný dotazovací jazyk Structured Query Language (SQL) SQL - historie 1974-75 - IBM - 1.prototyp - SEQUEL od 1979 - do praxe - ORACLE (1979) IBM - SQL/DS (1981), DB/2 (1983) postupně přijímán

Více

Operátory ROLLUP a CUBE

Operátory ROLLUP a CUBE Operátory ROLLUP a CUBE Dotazovací jazyky, 2009 Marek Polák Martin Chytil Osnova přednášky o Analýza dat o Agregační funkce o GROUP BY a jeho problémy o Speciální hodnotový typ ALL o Operátor CUBE o Operátor

Více

1. Relační databázový model

1. Relační databázový model 1. Relační databázový model Poprvé představen 1969 (Dr. Edgar F. Codd) IBM Založeno na Teorii množin Predikátové logice prvního řádu Umožňuje vysoký stupeň nezávislosti dat základ pro zvládnutí sémantiky

Více

Databázové systémy I. 1. přednáška

Databázové systémy I. 1. přednáška Databázové systémy I. 1. přednáška Vyučující a cvičení St 13:00 15:50 Q09 Pavel Turčínek St 16:00 18:50 Q09 Oldřich Faldík Čt 10:00 12:50 Q09 Jan Turčínek Pá 7:00 9:50 Q08 Pavel Turčínek Pá 10:00 12:50

Více

Databáze 2013/2014. Konceptuální model DB. RNDr. David Hoksza, Ph.D.

Databáze 2013/2014. Konceptuální model DB. RNDr. David Hoksza, Ph.D. Databáze 2013/2014 Konceptuální model DB RNDr. David Hoksza, Ph.D. http://siret.cz/hoksza Osnova Organizace Stručný úvod do DB a DB modelování Konceptuální modelování Cvičení - ER modelování Náplň přednášky

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 3. přednáška Helena Palovská Historie databázových modelů Relační model dat Codd, E.F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". Communications of the ACM

Více

Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt ESF OP VK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0209 Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

4. Základy relačních databází, logická úroveň návrhu

4. Základy relačních databází, logická úroveň návrhu 4. Základy relačních databází, logická úroveň návrhu Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace.

Více

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years SQL v14 4D Developer konference Obsah části SQL Porovnání 4D a SQL Nové příkazy SQL Upravené příkazy SQL Optimalizace SQL SQL v14 porovnání Definice dat - struktury Manipulace s daty Definice dat Vytvoření

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Návrh a tvorba databáze v prostředí vybrané firmy

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Návrh a tvorba databáze v prostředí vybrané firmy Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Návrh a tvorba databáze v prostředí vybrané firmy Pavla Vaníčková Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, Spojení tabulek, agregační dotazy, jednoduché a složené

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY MYSQL. Sestavil Mgr. Jan Kubrický. Distanční opora Poslední úprava: 1.12.2012

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY MYSQL. Sestavil Mgr. Jan Kubrický. Distanční opora Poslední úprava: 1.12.2012 MYSQL DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Distanční opora Poslední úprava: 1.12.2012 Sestavil Mgr. Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADY DATABÁZÍ... 6 SOUČÁSTI DATABÁZE... 6 NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ MODELY DATABÁZÍ...

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

Jazyk SQL 1. Michal Valenta. Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2011/12

Jazyk SQL 1. Michal Valenta. Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2011/12 Jazyk SQL 1 Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2011/12 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/ Michal Valenta (FIT

Více

Databázové systémy, MS Access. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1130_Databázové systémy, MS Access_PWP

Databázové systémy, MS Access. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1130_Databázové systémy, MS Access_PWP Databázové systémy, MS Access Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1130_Databázové systémy, MS Access_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Jazyk SQL 1. Michal Valenta. Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c M.Valenta, 2011 BI-DBS, ZS 2011/12

Jazyk SQL 1. Michal Valenta. Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c M.Valenta, 2011 BI-DBS, ZS 2011/12 Jazyk SQL 1 Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c M.Valenta, 2011 BI-DBS, ZS 2011/12 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/ M.Valenta (FIT ČVUT) Jazyk

Více

10. blok Logický návrh databáze

10. blok Logický návrh databáze 10. blok Logický návrh databáze Studijní cíl Tento blok je věnován převodu konceptuálního návrhu databáze na návrh logický. Blok se věnuje tvorbě tabulek na základě entit z konceptuálního modelu a dále

Více

2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model

2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model 2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model Úvod Databázový model souhrn prostředků, pojmů a metod, jak na logické úrovni popsat data a jejich strukturu výsledkem je databázové schéma. Databázové

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307 Stručný obsah část I Přehled jazyka SQL Kapitola 1: Úvod 27 Kapitola 2: Stručný úvod do jazyka SQL 37 Kapitola 3: Jazyk SQL z širšího pohledu 45 Kapitola 4: Relační databáze 69 Část II Získávání dat Kapitola

Více

PL/SQL. Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd.

PL/SQL. Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. PL/SQL Jazyk SQL je jazykem deklarativním, který neobsahuje procedurální příkazy jako jsou cykly, podmínky, procedury, funkce, atd. Rozšířením jazyka SQL o proceduralitu od společnosti ORACLE je jazyk

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Šestá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Datové modelování Transformace KS do LS Šestá přednáška Program přednášek (12 přednášek) Týden

Více

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 02. Kdy přibližně vznikly první komerční relační databázové servery?

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Databázové systémy 2. Leden 2010 souhrn. Červené dobře (nejspíš), modré možná

Fakulta elektrotechniky a informatiky Databázové systémy 2. Leden 2010 souhrn. Červené dobře (nejspíš), modré možná ZKOUŠKOVÉ TESTY Leden 2010 souhrn Červené dobře (nejspíš), modré možná Pomocí kterého databázového objektu je implementován ATRIBUT z konceptuálního modelu? sloupec referenční omezení index tabulka Omezení

Více

Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle

Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Demo-cvičení pro IDS 22. dubna 2015 Marek Rychlý

Více

6. blok část B Vnořené dotazy

6. blok část B Vnořené dotazy 6. blok část B Vnořené dotazy Studijní cíl Tento blok je věnován práci s vnořenými dotazy. Popisuje rozdíl mezi korelovanými a nekorelovanými vnořenými dotazy a zobrazuje jejich použití. Doba nutná k nastudování

Více

Etapy tvorby lidského díla

Etapy tvorby lidského díla Systém Pojem systém Obecně jej chápeme jako seskupení prvků spolu s vazbami mezi nimi, jejich uspořádání, včetně struktury či hierarchie. Synonymum organizace či struktura. Pro zkoumání systému je důležité

Více

Vkládání, aktualizace, mazání

Vkládání, aktualizace, mazání Kapitola 4 Vkládání, aktualizace, mazání Tématem několika předchozích kapitol byly základní techniky pokládání dotazů, které se všechny zaměřovaly na zisk dat z databáze. V kapitole čtvrté půjde o něco

Více

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška Databázové systémy Datová integrita + základy relační algebry 4.přednáška Datová integrita Datová integrita = popisuje pravidla, pomocí nichž hotový db. systém zajistí, že skutečná fyzická data v něm uložená

Více

95 101 117 133 149 157 191 197 203 209 213 217 233 241 257 XML

95 101 117 133 149 157 191 197 203 209 213 217 233 241 257 XML Stručný obsah Úvod 33 Výběr vhodné databáze 35 Základy databázové teorie 45 Základy jazyka SQL 63 Databázové tabulky 71 Normalizace databází 89 Pohledy 95 Vkládání, aktualizace a mazání údajů 101 Výběr

Více

DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze

DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze DUM 12 téma: Příkazy pro tvorbu databáze ze sady: 3 tematický okruh sady: III. Databáze ze šablony: 7 Kancelářský software určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie vzdělávací

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2016 BI-DBS, LS 2015/16 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/

Více

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS Relační databázový model Databázové (datové) modely základní dělení klasické databázové modely relační databázový model relační databázový model Základní konstrukt - relace relace, schéma relace atribut,

Více

Databázové systémy I

Databázové systémy I Databázové systémy I Přednáška č. 8 Ing. Jiří Zechmeister Fakulta elektrotechniky a informatiky jiri.zechmeister@upce.cz Skupinové a souhrnné dotazy opakování Obsah Pohledy syntaxe použití význam Vnořené

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

DATABÁZE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

DATABÁZE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY DATABÁZE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Každý informační systém pracuje s informacemi (a tedy s daty). Data musí být někde uložena -> databáze. Informační systém tedy nějakým způsobem používá databázi (forma může

Více

Materializované pohledy

Materializované pohledy Materializované pohledy Pavel Baroš, 2010 Obsah Materializované pohledy Co přináší? Řešení ostatních DBS syntaxe a semantika pro: Oracle, MS SQL, DB2 ostatní Možné řešení pro PostgreSQL PostgreSQL 2 Materializované

Více

Transformace konceptuálního modelu na relační

Transformace konceptuálního modelu na relační Transformace konceptuálního modelu na relační Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2016 BI-DBS, LS 2015/16

Více

Jazyk SQL databáze SQLite. připravil ing. petr polách

Jazyk SQL databáze SQLite. připravil ing. petr polách Jazyk SQL databáze SQLite připravil ing. petr polách SQL - úvod Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk 70. léta min. století) Standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty

Více

Úvod do databázových systémů. Lekce 1

Úvod do databázových systémů. Lekce 1 Úvod do databázových systémů Lekce 1 Sylabus Základní pojmy DBS Životní cyklus DB, normalizace dat Modelování DBS, ER diagram Logická úroveň modelu, relační model Relační algebra a relační kalkul Funkční

Více

FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE TYP PROGRAMU: MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR: GEOMATIKA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT

FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE TYP PROGRAMU: MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR: GEOMATIKA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE TYP PROGRAMU: MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR: GEOMATIKA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Josef Gruber Pavel Kopecký Akademický

Více

Kapitola 4: SQL. Základní struktura

Kapitola 4: SQL. Základní struktura - 4.1 - Kapitola 4: SQL Základní struktura Množinové operace Souhrnné funkce Nulové hodnoty Vnořené poddotazy (Nested sub-queries) Odvozené relace Pohledy Modifikace databáze Spojené relace Jazyk definice

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

KIV/ZIS - SQL dotazy. stáhnout soubor ZIS- 04_TestovaciDatabaze250312.accdb. SQL dotazy. budeme probírat pouze SELECT

KIV/ZIS - SQL dotazy. stáhnout soubor ZIS- 04_TestovaciDatabaze250312.accdb. SQL dotazy. budeme probírat pouze SELECT KIV/ZIS - SQL dotazy stáhnout soubor ZIS- 04_TestovaciDatabaze250312.accdb SQL dotazy textové příkazy pro získání nebo manipulaci s daty SELECT - výběr/výpis INSERT - vložení UPDATE - úprava DELETE - smazání

Více

Prohlášení. V Praze dne 20. května 2011 Podpis:.

Prohlášení. V Praze dne 20. května 2011 Podpis:. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Sandra Nagyová Návrh a implementace databázového systému pro CRM (Customer relationship

Více

Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4)

Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4) Otázka č. 1 (bodů za otázku: 4) Agendy - redundance Která z následujících tvrzení charakterizují redundanci dat v databázi? Je to opakování stejných dat pouze v různých souborech. Je zdrojem nekonzistence

Více

Jazyk SQL 3 - DML, DDL, TCL, DCL

Jazyk SQL 3 - DML, DDL, TCL, DCL Jazyk SQL 3 - DML, DDL, TCL, DCL Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/

Více

Základy informatiky. 08 Databázové systémy. Daniela Szturcová

Základy informatiky. 08 Databázové systémy. Daniela Szturcová Základy informatiky 08 Databázové systémy Daniela Szturcová Problém zpracování dat Důvodem je potřeba zpracovat velké množství dat - evidovat údaje o nějaké skutečnosti. o skupině lidí (zaměstnanců, studentů,

Více

Databázové systémy I přednášky

Databázové systémy I přednášky Vostrovský Václav vostrovsky@pef.czu.cz PEF - přízemí č. 15 Po 12:00-13:30-75% docházky na cvičeních - musíme chodit připraveni - 2 testy v průběhu cvičení (teorie a SQL) - max 10 bodů, minimum 5 bodů,

Více

ÚVOD DO DATABÁZÍ. Metodické listy pro předmět

ÚVOD DO DATABÁZÍ. Metodické listy pro předmět Metodické listy pro předmět ÚVOD DO DATABÁZÍ Cíl: Cílem tohoto předmětu je získat základní znalosti v oblasti databází, naučit se dotazovací jazyk SQL a naučit se zásady dobrého navrhování databází. Převážná

Více

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda Dotazovací jazyky I Datová krychle Soběslav Benda Obsah Úvod do problematiky Varianty přístupu uživatelů ke zdrojům dat OLTP vs. OLAP Datová analýza Motivace Vytvoření křížové tabulky Datová krychle Teorie

Více

Marian Kamenický. Syntea software group a.s. marian.kamenicky. kamenicky@syntea.cz. MFFUK Praha 2012/13

Marian Kamenický. Syntea software group a.s. marian.kamenicky. kamenicky@syntea.cz. MFFUK Praha 2012/13 Datové a procesní modely Relační databáze Přednáška 5 Marian Kamenický Syntea software group a.s. marian.kamenicky kamenicky@syntea.cz MFFUK Praha 2012/13 1 Poddotazy OsoReg Jm Poh St Pepa m CZ Franz m

Více

Databáze I. Přednáška 2

Databáze I. Přednáška 2 Databáze I Přednáška 2 Transformace E-R modelu do relačního modelu (speciality) zaměříme se na dva případy z předmětu Analýza a modelování dat reprezentace entitního podtypu hierarchie ISA reprezentace

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice)

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice) - 7.1 - Kapitola 7: Návrh relačních databází Nástrahy návrhu relačních databází Dekompozice (rozklad) Normalizace použitím funkčních závislostí Nástrahy relačního návrhu Návrh relačních databází vyžaduje

Více

Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL,

Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL, Anotace sady: Dynamické internetové stránky, VY_32_INOVACE_PRG_PHP_01 Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL, Stupeň a typ vzdělávání: gymnaziální vzdělávání, 4. ročník

Více

Aplikace počítačů v provozu vozidel 9

Aplikace počítačů v provozu vozidel 9 Aplikace počítačů v provozu vozidel 9 2 Databázové systémy Rozvoj IS je spjatý s rozvojem výpočetní techniky, především počítačů. V počátcích se zpracovávaly velké objemy informací na jednom počítači,

Více

6. SQL složitější dotazy, QBE

6. SQL složitější dotazy, QBE 6. SQL složitější dotazy, QBE Příklady : Veškeré příklady budou dotazy nad databází KONTAKTY nebo KNIHOVNA nebo FIRMA Databáze KONTAKTY OSOBA (Id_osoba, Příjmení, Jméno, Narození, Město, Ulice, PSČ) EMAIL

Více

Materiál ke cvičením - SQL

Materiál ke cvičením - SQL Materiál ke cvičením - 1. Stručná syntaxe vybraných příkazů jazyka (detailní syntaxe příkazů je uvedena on-line manuálech přístupných z prostředí sítě VŠE) SELECT výběr a zobrazení hodnot z databáze: SELECT

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Relační datový model. Integritní omezení. Normální formy Návrh IS. funkční závislosti multizávislosti inkluzní závislosti

Relační datový model. Integritní omezení. Normální formy Návrh IS. funkční závislosti multizávislosti inkluzní závislosti Relační datový model Integritní omezení funkční závislosti multizávislosti inkluzní závislosti Normální formy Návrh IS Funkční závislosti funkční závislost elementární redundantní redukovaná částečná pokrytí

Více

04 - Databázové systémy

04 - Databázové systémy 04 - Databázové systémy Základní pojmy, principy, architektury Databáze (DB) je uspořádaná množina dat, se kterými můžeme dále pracovat. Správa databáze je realizována prostřednictvím Systému pro správu

Více

Analýza dat a modelování. Přednáška 2

Analýza dat a modelování. Přednáška 2 Analýza dat a modelování Přednáška 2 E-R model jiné notace většina současných modelovacích nástrojů case používá jinou grafickou notaci než původní Chenovu nástroj SQL Developer Data Modeler: entity obdélník

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Database Research Group Úvod do databázových systémů Cvičení 3 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

SQL - trigger, Databázové modelování

SQL - trigger, Databázové modelování 6. přednáška z předmětu Datové struktury a databáze (DSD) Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci jan.lisal@tul.cz

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Databázový systém pro správu veterinární stanice. Tomáš Habrovanský

Databázový systém pro správu veterinární stanice. Tomáš Habrovanský Databázový systém pro správu veterinární stanice Tomáš Habrovanský Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Úvod do databázových systémů Databáze je dnes velmi často skloňovaným slovem. Co se pod tímto termínem skrývá si vysvětlíme na několika následujících stranách a cvičeních. Databáze se využívají k ukládání

Více

SQL SQL-SELECT. Informační a znalostní systémy. Informační a znalostní systémy SQL- SELECT

SQL SQL-SELECT. Informační a znalostní systémy. Informační a znalostní systémy SQL- SELECT -SELECT Informační a znalostní systémy 1 - Structured Query Language norma pro dotazování nad relačními databáze díky přenositelnosti- rozmach relačních databází zahrnuje jak dotazování na data, tak změny

Více

DBS relační DB model, relační algebra

DBS relační DB model, relační algebra DBS relační DB model, relační algebra Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/

Více

Úvod do GIS. Atributy a jejich vztah k prostoru. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

Úvod do GIS. Atributy a jejich vztah k prostoru. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium. Úvod do GIS Atributy a jejich vztah k prostoru Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium. Karel Jedlička Atributy a jejich vztah k prostoru Atributová

Více

5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ

5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ 5. POČÍTAČOVÉ CVIČENÍ Databáze Databázi si můžeme představit jako místo, kam se ukládají všechny potřebné údaje. Přístup k údajům uloženým v databázi obstarává program, kterému se říká Systém Řízení Báze

Více

Jazyk SQL slajdy k přednášce NDBI001

Jazyk SQL slajdy k přednášce NDBI001 Jazyk SQL slajdy k přednášce NDBI001 Jaroslav Pokorný MFF UK, Praha pokorny@ksi.mff.cuni.cz Dotazovací jazyky 1 Přehled SQL92 1) jazyk pro definici dat, 2) interaktivní jazyk pro manipulaci dat, 3) jazyk

Více

Úvod do databázových systémů. Ing. Jan Šudřich

Úvod do databázových systémů. Ing. Jan Šudřich Ing. Jan Šudřich jan.sudrich@mail.vsfs.cz 1. Cíl předmětu: Úvod do databázových systémů Poskytnutí informací o vývoji databázových systémů Seznámení s nejčastějšími databázovými systémy Vysvětlení používaných

Více