Loučná nad Desnou 126, okres Šumperk PSČ Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Loučná nad Desnou 126, okres Šumperk PSČ 787 11 Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Loučná nad Desnou 126, okres Šumperk PSČ Výroční zpráva za rok 2013 Ucelené, vyvážené a komplexní informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky.

2 Obsah výroční zprávy: 1. Zpráva auditora a dozorčí rady 1.1. Výpis z obchodního rejstříku 1.2. Zpráva auditora pro akcionáře společnosti a výrok auditora k výroční zprávě za rok Zpráva dozorčí rady 2. Úvodní část údaje o účetní jednotce 2.1. O historii podniku 2.2. Složení představenstva, dozorčí rady, vedení společnosti 2.3. Organizační struktura 2.4. Hlavní aktivity společnosti za uplynulé období 2.5. Významné události v průběhu účetního období 2.6. Zaměstnanecká politika 3. Účetní závěrka za běžné období roku Údaje o důležitých skutečnostech k účetní závěrce 4.1. Složení akcionářů a nominální hodnota akcií 4.2. Údaje o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne 5. Zpráva představenstva 5.1. Hlavní ekonomické údaje za uplynulé období 5.2. O podnikatelské činnosti, obchodních aktivitách a o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky 5.3. O výdajích na činnost v oblasti investic, výzkumu a vývoje 5.4. O aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí 5.5. O pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby 5.6. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí 5.7. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

3 2. Úvodní část údaje o účetní jednotce 2.1. O historii podniku Závod v Loučné nad Desnou vznikl kolem roku 1890 jako přádelna lnu, který se v hojné míře tehdy pěstoval na úpatí Jeseníků. Zakladatelem závodu byl baron František Klein, spolumajitel firmy Bratří Kleinové v Sobotíně. Jako přádelna byl závod v provozu ještě na začátku první republiky. Později z konkurenčních důvodů byl postupně zlikvidován. Teprve v roce 1937 v důsledku vzrůstající předválečné poptávky vznikla nová akciová společnost Agon, závody na vozidla v Loučné. Hlavním akcionářem v této firmě byl dosavadní majitel budov baron Klein. Firma Agon začala v prostorách bývalé přádelny vyrábět jízdní kola a motorová kola s motorkem o obsahu 98 ccm. Za okupace se mírová výroba částečně omezuje a závod přejímá výrobu součástek pro pancéřová vozidla. Po osvobození v roce 1945 se pod národní správou opět začíná s výrobou jízdních kol. Národní správa se několikrát vyměnila. V roce 1948 převzala národní správu firma Zbrojovka Brno. Za jejího vedení došlo k přestavbě závodu na provoz se specializovanou výrobu volnoběžek. Tato specializace trvá dodnes. K , kdy došlo k utvoření samostatného národního podniku Velamos, byl závod Agon začleněn jako jeden z jeho závodů. K závodu patří místně oddělená provozovna v Rejhoticích, jejichž provozovny jsou z devatenáctého století, kdy sloužily jako hutě železáren Bratří Kleinových v Sobotíně. Za první republiky byly tyto objekty renovovány a bývalá firma Klein & Co, akciová společnost Sobotín, v nich zavedla výrobu volnoběžek, vyráběných v licenci Torpeda. Při zavádění výroby volnoběžek brněnskou firmou Zbrojovka, byl tento provoz přičleněn k závodu a specializoval se na výrobu plášťů volnoběžek. V roce 2011 byla ukončena výroba v provozu Rejhotice a přesunuta do hlavního závodu. Tímto již nevyužívaný provoz byl nabídnut k prodeji. K změnám ve struktuře závodu a jeho sortimentu nedošlo ani v posledních letech. Jedinou významnou změnou, která ale neměla na chod závodu významný vliv, byla přetransformace společnosti Velamos, kdy byl tento někdejší státní podnik přetransformován k na akciovou společnost. V období byly řešeny řady ekologických problémů, které mohly způsobit odstavení závodu. Příkladem jsou investice vložené do objektu kalírny ve výši cca 35 mil. Kč, dále investice do vývoje upravené technologie brzdového bubnu, investice do jednoúčelových strojů, které zvýšily produktivitu práce apod. V roce 1997 dne byl tento závod prodán společnosti Českomoravská obchodní a výrobní společnost a. s. se sídlem v Kunovicích. Následně tato společnost uskutečnila prodej tohoto závodu společnosti VELOSTEEL TRADING, a. s., se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati Společnost VELOSTEEL TRADING, a. s., vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne Vlastní činnost začala vykazovat v říjnu téhož roku, kdy zakoupila s odloženou splatností od Českomoravské obchodní a výrobní společnosti a. s. budovy, pozemky a zásoby divize 2 v Loučné nad Desnou. Začátkem roku 1998 došlo ke změně sídla společnosti ze Zlína, tř. Tomáše Bati 3910, do Loučné nad Desnou 126 dle rozhodnutí představenstva společnosti.ve stejném roce došlo ve společnosti ke změně v představenstvu společnosti. Za odstupujícího člena - 3 -

4 představenstva JUDr. Ing. Zdeňka Zemka byl jednohlasně zvolen pan Alexandr Zemek. Rozhodnutím řádných valných hromad docházelo postupně mezi rokem 1999 až rokem 2002 k navýšení základního jmění z vlastních zdrojů na tis. Kč. V roce 2003 došlo ke změnám v představenstvu a managementu společnosti. Společnost měla v roce 2004 splaceny všechny úvěry a finanční výpomoci, přešla do období hledání nových zdrojů. Následně v září roku 2005 uzavřela Smlouvu o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s..tato smlouva byla dodatky platná až do kdy byla ukončena. Do splaceny všechny závazky vůči České spořitelně, a.s..od roku 2006 se společnosti nedařilo vytvářet kladnou hodnotu v ziskové oblasti. Jedním z ovlivňujících ukazatelů byl výrazný dlouhodobý pokles v kursové oblasti a neustálé zvyšování cen energií a hutního materiálu. Od roku 2009 se přidal ještě jeden negativní ukazatel - celosvětová finanční krize, která ovlivnila naše trhy. Až v roce 2012 se nám opět podařilo restrukturalizací vrátit záporné hodnoty na hodnoty kladné s částečně umořit vzniklou ztrátu z minulých let a v roce 2013 jsme tento trend potvrdili opět kladným hospodářským výsledkem Složení představenstva, dozorčí rady, vedení společnosti Představenstvo: Dozorčí rada: Management: Alexander Zemek (PP) Ing. Zdeněk Vašátko Ing. Luděk Svaček Zdeněk Zemek (MP) Ing. Radomír Zálešák Ing. Josef Zimáček Ing. Pavel Kužel (ĆP) Ing. Josef Zimáček 2.3. Organizační struktura Představenstvo akciové společnosti Dozorčí rada Generální ředitel a s. Úsek obchodu Úsek ekonomiky a financí Úsek logistiky Úsek techniky Zahr. Obchod Účtárny Výroba Údržba Tuz. obchod Zásobování Techn.rozvoj - 4 -

5 2.4. Hlavní aktivity společnosti za uplynulé období - výroba součástek k jízdním kolům (zadní volnoběžný náboj s proti šlapací brzdou.) - galvanizérství - koupě a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.5 Významné události v průběhu účetního období Společnost v minulém účetním období splatila všechny závazky, které byly zatíženy zástavním právem. V srpnu 2013 nám Fio banka, a.s., poskytla úvěr ve výši 30 mil. Kč. Za úvěr ručí společnost zástavou v listech vlastnictví na pozemky, a budovy. Zástava je i na vzniklé pohledávky do výše 7,5 mil.kč. Spolu s úvěrem se splácel i dluh ze splátkového kalendáře k Okresní správě sociálního zabezpečení, který byl v březnu následujícího roku 2014 plně doplacen Zaměstnanecká politika Pohyb zaměstnaců v roce I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I-13 II-13 III-13 IV-13 V-13 VI-13 VII-13 VIII-13 IX-13 X-13 XI-13 XII-13 Řada Stav zaměstnanců se mírně snížil a to i vlivem snížení zakázek proti minulému roku. 3. Účetní závěrka za běžné období roku 2013 Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Příloha k účetní závěrce

6 4. Údaje o důležitých skutečnostech k účetní závěrce 4.1. Složení akcionářů a nominální hodnota akcií Hodnota akcií v celkovém počtu 20 kusů je ,00 Kč. Jmenovitá hodnota akcie ,00 Kč. Akcionáři: % Z- group a.s. změna od Ing. Pavel Kužel Údaje o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne: Po konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily chod společnosti. 5. Zpráva představenstva 5.1. Hlavní ekonomické výsledky za uplynulé období a běžné období Společnost vykázala ztrátu z minulých let tis. Kč. Tato ztráta je vedena na neuhrazené ztrátě z minulých let s předpokladem úplného vyrovnání v průběhu následujícího období. Plní se tak úkol představenstva společnosti - umořit ztrátu z minulých období v horizontu pěti let. V běžném účetním období společnost vykázala zisk ve výši tis. Kč a v minulém účetním období zisk tis. Kč. Pro zvrácení nepříznivého vývoje společnosti byly již v minulých letech realizovány některá opatření vedoucí k úspoře nákladů a zajištění stávajících a nových trhů což se daří. Za první čtvrtletí 2014 se očekává zisk v minimální částce cca tis. Kč O podnikatelské činnosti, obchodním aktivitách a předpokládaném budoucím vývoji účetní jednotky O podnikatelské činnosti, obchodních aktivitách Jestliže jsme se v několika předcházejících letech potýkali s důsledky celosvětové ekonomické krize, jevil se rok 2012 rokem zlomovým výrobní náplň se dařilo v průběhu roku zajišťovat v podstatě bez jakýchkoliv výkyvů. S podobným očekáváním jsme vstupovali do roku Naplněné sklady výrobců kol se zdály být příčinou opožděného nástupu nové sezóny. Ta však díky mimořádně nepříznivému počasí, přetrvávajícímu až do konce května, v podstatě vůbec nezačala. Objednávky vykrývaly výrobní kapacitu průběžně jen na několik dnů bez potřebného předstihu

7 Grafy základních prodejních měn ve vztahu k české koruně ukazují vývoj v posledním období. Zřejmý je skok obou měn na začátku listopadu 2013 po intervenci ČNB - jejímž cílem bylo navrácení koruny k hranici 27 korun za EUR. Tímto krokem byly pozitivně ovlivněny další tržby z exportu. Průměrný kurz EUR stoupl z hodnoty 25,143 Kč v roce 2012 na 25,974 Kč v roce Stejné srovnáni pro USD ukazuje, že díky intervenci došlo ke snížení průměrného kurzu z 19,583 Kč jen na 19,565 Kč. Výsledkem změněné situace na trhu se podařilo prodat 640 tis. kusů volnoběžek. Ke snížení prodejů došlo prakticky na všech tradičních evropských trzích. Rovněž Brazílie, která patří k významných odběratelům, snížila výrobu kol s jednorychlostním nábojem na úkor převážně horských a trekingových kol. Jako kompenzace tohoto poměrně nepříznivého vývoje se dařilo rozvíjet obchodní spolupráci se zákazníky na východních trzích, zejména bývalých zemích Společenství nezávislých států (SNS), kde je do budoucna velký potenciál jako alternativa k sice levnějším, ale nekvalitním nábojům dodávaným zejména z Indie a Číny. Vzhledem k daným parametrům prodeje volnoběžky došlo ke snížení tržeb z prodeje ve sledovaném období o 18%

8 Vývojová řada prodaných kusů volnoběžky je znázorněna v následujícím grafu: Zájem o náhradní díly zůstal za předcházejícím rokem o 10% - pokles spotřeby náhradních dílů nebyl tak dramatický jako u volnoběžky. Kooperace Kooperace již čtvrtým rokem v řadě zaznamenaly v roce 2013 další pokles. Snižující se zájem o chromování je stále důsledkem ekonomické krize. Zákazníci čelí velkému tlaku obchodníků, kteří se snaží vydělat na dovozech levného zboží z východních zemí a nahrazují dekorativní chrom díly z nekvalitních nerezových materiálů a plastů. Graf zobrazuje vývoj obratu v oblasti galvanického pokovení: Hlavním cílem obchodní činnosti společnosti do dalšího období je opětovné navýšení prodaného množství volnoběžek, zejména hledáním nových trhů a zákazníků (zejména na východních trzích), kteří nahradí evidentní pokles zájmu na některých tradičních teritoriích

9 V oblasti kooperací je třeba pokusit se zvrátit nepříznivý vývoj hledáním nových atraktivních možností spolupráce na projektech zaměřených na kvalitu, které neumožňují využívání levnějších náhradních řešení povrchové úpravy O předpokládaném vývoji účetní jednotky Předpokladem pro úspěšný rok 2014 je hlavně pokračování ve stejném trendu jako v roce 2013, tj. zajištění stávajících trhů udržení stávajících úsporných opatření v nákladové oblasti s hledáním nových úsporných opatření tak, aby mohl být dosažen zisk dle stanoveného plánu tis. Kč na rok 2014 a snížila se opět ztráta z minulých let a do následujícího období 2015 byla skoro vyrovnaná O výdajích na činnost v oblasti investic, výzkumu a vývoje Oblast investic V roce 2013 byly veškeré investiční záměry stejně jako v předešlém roce 2012 zcela zastaveny nebo omezeny. Připravovaly se pouze výhledově legislativně nutné nebo z ekonomického hlediska významně prospěšné akce. Naší největší připravovanou akcí nutnou z hlediska legislativy Životního prostředí je záměr přestavby chromovací linky GALVATEK ze stávající technologie chromování na bázi Cr6+ na technologii na bázi Cr3+ (CrO3, který se používá ve stávající technologii chromování na bázi šestimocného Cr, je na tzv. listině kandidátů a bude zařazen do seznamu zakázaných látek v roce Po tomto datu bude možné používat CrO3 jen se souhlasem EU na základě oficiální autorizace. Pokud však existuje alternativní technologie bez použití CrO3, nebude autorizace udělena, což je případ i našeho dekorativního galvanického chromování) - na tuto akci bychom chtěli opětovně zažádat o dotaci z evropských fondů. Další velkou připravovanou akcí nutnou z hlediska ekonomického přínosu je změna technologie výroby plášťů, pákového kužele a brzdového bubnu a sice tvářením za studena. Počátkem roku 2013 byly rozpracované investice 103 tis. Kč. V 12/2013 byla zpracována nová žádost na dotaci pro Životního prostředí na přestavbu chromovací linky CTK v hodnotě 50 tis. Kč. Rozpis rozpracovaných investičních akcí ke konci roku 2013: - přestavba chromovací linky GALVATEK ze stávající technologie chromování na bázi Cr6+ na technologii na bázi Cr3+ včetně přípravy žádostí o poskytnutí dotace 118 tis.kč - přípravy a zkoušky nového technologického postupu výroby pláště, pákového kužele a brzdového bubnu tvářením za studena s dosud vynaloženou částkou 35 tis.kč Výhled v následujícím období: Výhled na následující období z hlediska investic bude závislý na nově nastavené dotační politice státu pro období roku Bez ohledu na rozhodnutí státu by se pokračovalo pouze ve zkouškách nových technologií výroby. Z výše uvedeného je zřejmé, že naše společnost má snahu ve svých investičních záměrech a v rámci svých finančních možností investovat do akcí vedoucích k - 9 -

10 snižování nákladů a dále pak k plnění limitů znečištění životného prostředí v souladu s připravovanou evropskou legislativou O výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje V roce 2014 se plánují zavést oproti roku 2013 některé technologické změny výroby vedoucí k úsporám mzdových i materiálových nákladů. Všechny záměry jsou zatím v různém stádiu zkoušek a příprav. Jedná se zejména o výrobu pláště, pákového kužele a brzdového bubnu tvářením za studena nebo o další změnu technologie výroby zabíracích hlav (tvářením za studena včetně drážek), čímž dojde u obou akcí k vyřazení některých výrobních operací a s tím souvisejícími úsporami nejen na mzdových a materiálových nákladech, ale zároveň i na spotřebě nářadí a opravách strojů. Rozsah úspor a s tím související výše investic se však určí až dle výsledků zkoušek, které budou probíhat během roku O aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí 5.4. Zhodnocení ekologických akcí v roce 2013 Protože VELOSTEEL TRADING,a.s. spadá do evidence integrovaných povolení IPPC a v roce 2012 bylo toto povolení obnoveno s některými úpravami, jeho podmínky nás směřují na ekologické aktivity společnosti, hlavně pak na splnění jak platných tak i připravovaných legislativních požadavků ze strany státních institucí ve vztahu k životnímu prostředí. Nejsložitějším a zároveň finančně nejnáročnějším požadavkem se nyní jeví připravovaný zákaz technologie chromování s používáním Cr6+ v roce Dále časově i finančně nákladným opatřením z hlediska legislativy bude v roce 2014 aplikace nového zákona o ovzduší do stávajícího integrovaných povolení IPPC spočívající ve zpracování nové žádosti IPPC. 5.4 O pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů akcií ovládající osoby: Akcie společnosti na jméno v celkovém počtu 20 ks a nominální hodnotě 700 tis. Kč za 1 ks, jsou ve vlastnictví člena statutárního orgánu (15 %) a společnosti Z group, a.s. - podíl 85 %. Změna v osobě vlastníka nastala dne Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí: VELOSTEEL TRADING, a. s. nemá organizační složku v zahraničí

11 5.7 Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 VELOSTEEL TRADING, a.s., se sídlem Loučná nad Desnou 126, PSČ , IČO , zapsané u KS Ostrava, oddíl B, vložka 1836, ve věci rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodářské činnosti po zdanění za zdaňovací období 2013, navrhuje představenstvo vypořádat hospodářský výsledek zisk takto: (v Kč) A) Hospodářský výsledek za rok 2013-zisk ,81 Kč B) Zdroje k : 1) Základní kapitál ,00 Kč 2) Ostatní kapitálové fondy 1 236,00 Kč 3) Rezervní fond ,00 Kč 4) Nerozdělený zisk minulých let 0,00 Kč 5) Neuhrazená ztráta minulých let ,80 Kč C) Rozdělení zisku za rok 2013: 1) Převod zisku za rok 2013 v hodnotě na neuhrazenou ztrátu minulých let ,81 Kč Celková neuhrazená ztráta z minulých let v hodnotě ,80 Kč vniklá v období bude opět snížena vytvořeným ziskem za rok Neuhrazená ztráta z minulých let po zaúčtování zisku za rok 2013 bude mít hodnotu ,99 Kč. Pokračuje tak snižování ztráty minulých let do hodnoty nula dle rozhodnutí představenstva vyrovnání ztráty do pěti let Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami viz.příloha Na zpracování výroční zprávy za rok 2013 se podíleli: Ing. Luděk Svaček Generální ředitel VELOSTEEL TRADING, a.s.,.. Ing. Josef Zimáček Ředitel obchodního úseku

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Dopravní podnik města Olomouce, a. s. Výroční zpráva 2001 I. Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A VÝKONNÉHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, Právě jste

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2009 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Základní identifikační údaje a profil společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. Základní kapitál a akcie 3 1.3. Organizační struktura společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Obsah. Finanční část 19

Obsah. Finanční část 19 Výroční zpráva 2007 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více