Loučná nad Desnou 126, okres Šumperk PSČ Výroční zpráva za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Loučná nad Desnou 126, okres Šumperk PSČ 787 11 Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Loučná nad Desnou 126, okres Šumperk PSČ Výroční zpráva za rok 2013 Ucelené, vyvážené a komplexní informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky.

2 Obsah výroční zprávy: 1. Zpráva auditora a dozorčí rady 1.1. Výpis z obchodního rejstříku 1.2. Zpráva auditora pro akcionáře společnosti a výrok auditora k výroční zprávě za rok Zpráva dozorčí rady 2. Úvodní část údaje o účetní jednotce 2.1. O historii podniku 2.2. Složení představenstva, dozorčí rady, vedení společnosti 2.3. Organizační struktura 2.4. Hlavní aktivity společnosti za uplynulé období 2.5. Významné události v průběhu účetního období 2.6. Zaměstnanecká politika 3. Účetní závěrka za běžné období roku Údaje o důležitých skutečnostech k účetní závěrce 4.1. Složení akcionářů a nominální hodnota akcií 4.2. Údaje o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne 5. Zpráva představenstva 5.1. Hlavní ekonomické údaje za uplynulé období 5.2. O podnikatelské činnosti, obchodních aktivitách a o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky 5.3. O výdajích na činnost v oblasti investic, výzkumu a vývoje 5.4. O aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí 5.5. O pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby 5.6. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí 5.7. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

3 2. Úvodní část údaje o účetní jednotce 2.1. O historii podniku Závod v Loučné nad Desnou vznikl kolem roku 1890 jako přádelna lnu, který se v hojné míře tehdy pěstoval na úpatí Jeseníků. Zakladatelem závodu byl baron František Klein, spolumajitel firmy Bratří Kleinové v Sobotíně. Jako přádelna byl závod v provozu ještě na začátku první republiky. Později z konkurenčních důvodů byl postupně zlikvidován. Teprve v roce 1937 v důsledku vzrůstající předválečné poptávky vznikla nová akciová společnost Agon, závody na vozidla v Loučné. Hlavním akcionářem v této firmě byl dosavadní majitel budov baron Klein. Firma Agon začala v prostorách bývalé přádelny vyrábět jízdní kola a motorová kola s motorkem o obsahu 98 ccm. Za okupace se mírová výroba částečně omezuje a závod přejímá výrobu součástek pro pancéřová vozidla. Po osvobození v roce 1945 se pod národní správou opět začíná s výrobou jízdních kol. Národní správa se několikrát vyměnila. V roce 1948 převzala národní správu firma Zbrojovka Brno. Za jejího vedení došlo k přestavbě závodu na provoz se specializovanou výrobu volnoběžek. Tato specializace trvá dodnes. K , kdy došlo k utvoření samostatného národního podniku Velamos, byl závod Agon začleněn jako jeden z jeho závodů. K závodu patří místně oddělená provozovna v Rejhoticích, jejichž provozovny jsou z devatenáctého století, kdy sloužily jako hutě železáren Bratří Kleinových v Sobotíně. Za první republiky byly tyto objekty renovovány a bývalá firma Klein & Co, akciová společnost Sobotín, v nich zavedla výrobu volnoběžek, vyráběných v licenci Torpeda. Při zavádění výroby volnoběžek brněnskou firmou Zbrojovka, byl tento provoz přičleněn k závodu a specializoval se na výrobu plášťů volnoběžek. V roce 2011 byla ukončena výroba v provozu Rejhotice a přesunuta do hlavního závodu. Tímto již nevyužívaný provoz byl nabídnut k prodeji. K změnám ve struktuře závodu a jeho sortimentu nedošlo ani v posledních letech. Jedinou významnou změnou, která ale neměla na chod závodu významný vliv, byla přetransformace společnosti Velamos, kdy byl tento někdejší státní podnik přetransformován k na akciovou společnost. V období byly řešeny řady ekologických problémů, které mohly způsobit odstavení závodu. Příkladem jsou investice vložené do objektu kalírny ve výši cca 35 mil. Kč, dále investice do vývoje upravené technologie brzdového bubnu, investice do jednoúčelových strojů, které zvýšily produktivitu práce apod. V roce 1997 dne byl tento závod prodán společnosti Českomoravská obchodní a výrobní společnost a. s. se sídlem v Kunovicích. Následně tato společnost uskutečnila prodej tohoto závodu společnosti VELOSTEEL TRADING, a. s., se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati Společnost VELOSTEEL TRADING, a. s., vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne Vlastní činnost začala vykazovat v říjnu téhož roku, kdy zakoupila s odloženou splatností od Českomoravské obchodní a výrobní společnosti a. s. budovy, pozemky a zásoby divize 2 v Loučné nad Desnou. Začátkem roku 1998 došlo ke změně sídla společnosti ze Zlína, tř. Tomáše Bati 3910, do Loučné nad Desnou 126 dle rozhodnutí představenstva společnosti.ve stejném roce došlo ve společnosti ke změně v představenstvu společnosti. Za odstupujícího člena - 3 -

4 představenstva JUDr. Ing. Zdeňka Zemka byl jednohlasně zvolen pan Alexandr Zemek. Rozhodnutím řádných valných hromad docházelo postupně mezi rokem 1999 až rokem 2002 k navýšení základního jmění z vlastních zdrojů na tis. Kč. V roce 2003 došlo ke změnám v představenstvu a managementu společnosti. Společnost měla v roce 2004 splaceny všechny úvěry a finanční výpomoci, přešla do období hledání nových zdrojů. Následně v září roku 2005 uzavřela Smlouvu o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s..tato smlouva byla dodatky platná až do kdy byla ukončena. Do splaceny všechny závazky vůči České spořitelně, a.s..od roku 2006 se společnosti nedařilo vytvářet kladnou hodnotu v ziskové oblasti. Jedním z ovlivňujících ukazatelů byl výrazný dlouhodobý pokles v kursové oblasti a neustálé zvyšování cen energií a hutního materiálu. Od roku 2009 se přidal ještě jeden negativní ukazatel - celosvětová finanční krize, která ovlivnila naše trhy. Až v roce 2012 se nám opět podařilo restrukturalizací vrátit záporné hodnoty na hodnoty kladné s částečně umořit vzniklou ztrátu z minulých let a v roce 2013 jsme tento trend potvrdili opět kladným hospodářským výsledkem Složení představenstva, dozorčí rady, vedení společnosti Představenstvo: Dozorčí rada: Management: Alexander Zemek (PP) Ing. Zdeněk Vašátko Ing. Luděk Svaček Zdeněk Zemek (MP) Ing. Radomír Zálešák Ing. Josef Zimáček Ing. Pavel Kužel (ĆP) Ing. Josef Zimáček 2.3. Organizační struktura Představenstvo akciové společnosti Dozorčí rada Generální ředitel a s. Úsek obchodu Úsek ekonomiky a financí Úsek logistiky Úsek techniky Zahr. Obchod Účtárny Výroba Údržba Tuz. obchod Zásobování Techn.rozvoj - 4 -

5 2.4. Hlavní aktivity společnosti za uplynulé období - výroba součástek k jízdním kolům (zadní volnoběžný náboj s proti šlapací brzdou.) - galvanizérství - koupě a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.5 Významné události v průběhu účetního období Společnost v minulém účetním období splatila všechny závazky, které byly zatíženy zástavním právem. V srpnu 2013 nám Fio banka, a.s., poskytla úvěr ve výši 30 mil. Kč. Za úvěr ručí společnost zástavou v listech vlastnictví na pozemky, a budovy. Zástava je i na vzniklé pohledávky do výše 7,5 mil.kč. Spolu s úvěrem se splácel i dluh ze splátkového kalendáře k Okresní správě sociálního zabezpečení, který byl v březnu následujícího roku 2014 plně doplacen Zaměstnanecká politika Pohyb zaměstnaců v roce I.13 II.13 III.13 IV.13 V.13 VI.13 VII.13 VIII.13 IX.13 X.13 XI.13 XII.13 I-13 II-13 III-13 IV-13 V-13 VI-13 VII-13 VIII-13 IX-13 X-13 XI-13 XII-13 Řada Stav zaměstnanců se mírně snížil a to i vlivem snížení zakázek proti minulému roku. 3. Účetní závěrka za běžné období roku 2013 Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Příloha k účetní závěrce

6 4. Údaje o důležitých skutečnostech k účetní závěrce 4.1. Složení akcionářů a nominální hodnota akcií Hodnota akcií v celkovém počtu 20 kusů je ,00 Kč. Jmenovitá hodnota akcie ,00 Kč. Akcionáři: % Z- group a.s. změna od Ing. Pavel Kužel Údaje o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne: Po konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily chod společnosti. 5. Zpráva představenstva 5.1. Hlavní ekonomické výsledky za uplynulé období a běžné období Společnost vykázala ztrátu z minulých let tis. Kč. Tato ztráta je vedena na neuhrazené ztrátě z minulých let s předpokladem úplného vyrovnání v průběhu následujícího období. Plní se tak úkol představenstva společnosti - umořit ztrátu z minulých období v horizontu pěti let. V běžném účetním období společnost vykázala zisk ve výši tis. Kč a v minulém účetním období zisk tis. Kč. Pro zvrácení nepříznivého vývoje společnosti byly již v minulých letech realizovány některá opatření vedoucí k úspoře nákladů a zajištění stávajících a nových trhů což se daří. Za první čtvrtletí 2014 se očekává zisk v minimální částce cca tis. Kč O podnikatelské činnosti, obchodním aktivitách a předpokládaném budoucím vývoji účetní jednotky O podnikatelské činnosti, obchodních aktivitách Jestliže jsme se v několika předcházejících letech potýkali s důsledky celosvětové ekonomické krize, jevil se rok 2012 rokem zlomovým výrobní náplň se dařilo v průběhu roku zajišťovat v podstatě bez jakýchkoliv výkyvů. S podobným očekáváním jsme vstupovali do roku Naplněné sklady výrobců kol se zdály být příčinou opožděného nástupu nové sezóny. Ta však díky mimořádně nepříznivému počasí, přetrvávajícímu až do konce května, v podstatě vůbec nezačala. Objednávky vykrývaly výrobní kapacitu průběžně jen na několik dnů bez potřebného předstihu

7 Grafy základních prodejních měn ve vztahu k české koruně ukazují vývoj v posledním období. Zřejmý je skok obou měn na začátku listopadu 2013 po intervenci ČNB - jejímž cílem bylo navrácení koruny k hranici 27 korun za EUR. Tímto krokem byly pozitivně ovlivněny další tržby z exportu. Průměrný kurz EUR stoupl z hodnoty 25,143 Kč v roce 2012 na 25,974 Kč v roce Stejné srovnáni pro USD ukazuje, že díky intervenci došlo ke snížení průměrného kurzu z 19,583 Kč jen na 19,565 Kč. Výsledkem změněné situace na trhu se podařilo prodat 640 tis. kusů volnoběžek. Ke snížení prodejů došlo prakticky na všech tradičních evropských trzích. Rovněž Brazílie, která patří k významných odběratelům, snížila výrobu kol s jednorychlostním nábojem na úkor převážně horských a trekingových kol. Jako kompenzace tohoto poměrně nepříznivého vývoje se dařilo rozvíjet obchodní spolupráci se zákazníky na východních trzích, zejména bývalých zemích Společenství nezávislých států (SNS), kde je do budoucna velký potenciál jako alternativa k sice levnějším, ale nekvalitním nábojům dodávaným zejména z Indie a Číny. Vzhledem k daným parametrům prodeje volnoběžky došlo ke snížení tržeb z prodeje ve sledovaném období o 18%

8 Vývojová řada prodaných kusů volnoběžky je znázorněna v následujícím grafu: Zájem o náhradní díly zůstal za předcházejícím rokem o 10% - pokles spotřeby náhradních dílů nebyl tak dramatický jako u volnoběžky. Kooperace Kooperace již čtvrtým rokem v řadě zaznamenaly v roce 2013 další pokles. Snižující se zájem o chromování je stále důsledkem ekonomické krize. Zákazníci čelí velkému tlaku obchodníků, kteří se snaží vydělat na dovozech levného zboží z východních zemí a nahrazují dekorativní chrom díly z nekvalitních nerezových materiálů a plastů. Graf zobrazuje vývoj obratu v oblasti galvanického pokovení: Hlavním cílem obchodní činnosti společnosti do dalšího období je opětovné navýšení prodaného množství volnoběžek, zejména hledáním nových trhů a zákazníků (zejména na východních trzích), kteří nahradí evidentní pokles zájmu na některých tradičních teritoriích

9 V oblasti kooperací je třeba pokusit se zvrátit nepříznivý vývoj hledáním nových atraktivních možností spolupráce na projektech zaměřených na kvalitu, které neumožňují využívání levnějších náhradních řešení povrchové úpravy O předpokládaném vývoji účetní jednotky Předpokladem pro úspěšný rok 2014 je hlavně pokračování ve stejném trendu jako v roce 2013, tj. zajištění stávajících trhů udržení stávajících úsporných opatření v nákladové oblasti s hledáním nových úsporných opatření tak, aby mohl být dosažen zisk dle stanoveného plánu tis. Kč na rok 2014 a snížila se opět ztráta z minulých let a do následujícího období 2015 byla skoro vyrovnaná O výdajích na činnost v oblasti investic, výzkumu a vývoje Oblast investic V roce 2013 byly veškeré investiční záměry stejně jako v předešlém roce 2012 zcela zastaveny nebo omezeny. Připravovaly se pouze výhledově legislativně nutné nebo z ekonomického hlediska významně prospěšné akce. Naší největší připravovanou akcí nutnou z hlediska legislativy Životního prostředí je záměr přestavby chromovací linky GALVATEK ze stávající technologie chromování na bázi Cr6+ na technologii na bázi Cr3+ (CrO3, který se používá ve stávající technologii chromování na bázi šestimocného Cr, je na tzv. listině kandidátů a bude zařazen do seznamu zakázaných látek v roce Po tomto datu bude možné používat CrO3 jen se souhlasem EU na základě oficiální autorizace. Pokud však existuje alternativní technologie bez použití CrO3, nebude autorizace udělena, což je případ i našeho dekorativního galvanického chromování) - na tuto akci bychom chtěli opětovně zažádat o dotaci z evropských fondů. Další velkou připravovanou akcí nutnou z hlediska ekonomického přínosu je změna technologie výroby plášťů, pákového kužele a brzdového bubnu a sice tvářením za studena. Počátkem roku 2013 byly rozpracované investice 103 tis. Kč. V 12/2013 byla zpracována nová žádost na dotaci pro Životního prostředí na přestavbu chromovací linky CTK v hodnotě 50 tis. Kč. Rozpis rozpracovaných investičních akcí ke konci roku 2013: - přestavba chromovací linky GALVATEK ze stávající technologie chromování na bázi Cr6+ na technologii na bázi Cr3+ včetně přípravy žádostí o poskytnutí dotace 118 tis.kč - přípravy a zkoušky nového technologického postupu výroby pláště, pákového kužele a brzdového bubnu tvářením za studena s dosud vynaloženou částkou 35 tis.kč Výhled v následujícím období: Výhled na následující období z hlediska investic bude závislý na nově nastavené dotační politice státu pro období roku Bez ohledu na rozhodnutí státu by se pokračovalo pouze ve zkouškách nových technologií výroby. Z výše uvedeného je zřejmé, že naše společnost má snahu ve svých investičních záměrech a v rámci svých finančních možností investovat do akcí vedoucích k - 9 -

10 snižování nákladů a dále pak k plnění limitů znečištění životného prostředí v souladu s připravovanou evropskou legislativou O výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje V roce 2014 se plánují zavést oproti roku 2013 některé technologické změny výroby vedoucí k úsporám mzdových i materiálových nákladů. Všechny záměry jsou zatím v různém stádiu zkoušek a příprav. Jedná se zejména o výrobu pláště, pákového kužele a brzdového bubnu tvářením za studena nebo o další změnu technologie výroby zabíracích hlav (tvářením za studena včetně drážek), čímž dojde u obou akcí k vyřazení některých výrobních operací a s tím souvisejícími úsporami nejen na mzdových a materiálových nákladech, ale zároveň i na spotřebě nářadí a opravách strojů. Rozsah úspor a s tím související výše investic se však určí až dle výsledků zkoušek, které budou probíhat během roku O aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí 5.4. Zhodnocení ekologických akcí v roce 2013 Protože VELOSTEEL TRADING,a.s. spadá do evidence integrovaných povolení IPPC a v roce 2012 bylo toto povolení obnoveno s některými úpravami, jeho podmínky nás směřují na ekologické aktivity společnosti, hlavně pak na splnění jak platných tak i připravovaných legislativních požadavků ze strany státních institucí ve vztahu k životnímu prostředí. Nejsložitějším a zároveň finančně nejnáročnějším požadavkem se nyní jeví připravovaný zákaz technologie chromování s používáním Cr6+ v roce Dále časově i finančně nákladným opatřením z hlediska legislativy bude v roce 2014 aplikace nového zákona o ovzduší do stávajícího integrovaných povolení IPPC spočívající ve zpracování nové žádosti IPPC. 5.4 O pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů akcií ovládající osoby: Akcie společnosti na jméno v celkovém počtu 20 ks a nominální hodnotě 700 tis. Kč za 1 ks, jsou ve vlastnictví člena statutárního orgánu (15 %) a společnosti Z group, a.s. - podíl 85 %. Změna v osobě vlastníka nastala dne Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí: VELOSTEEL TRADING, a. s. nemá organizační složku v zahraničí

11 5.7 Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 VELOSTEEL TRADING, a.s., se sídlem Loučná nad Desnou 126, PSČ , IČO , zapsané u KS Ostrava, oddíl B, vložka 1836, ve věci rozhodnutí o rozdělení zisku z hospodářské činnosti po zdanění za zdaňovací období 2013, navrhuje představenstvo vypořádat hospodářský výsledek zisk takto: (v Kč) A) Hospodářský výsledek za rok 2013-zisk ,81 Kč B) Zdroje k : 1) Základní kapitál ,00 Kč 2) Ostatní kapitálové fondy 1 236,00 Kč 3) Rezervní fond ,00 Kč 4) Nerozdělený zisk minulých let 0,00 Kč 5) Neuhrazená ztráta minulých let ,80 Kč C) Rozdělení zisku za rok 2013: 1) Převod zisku za rok 2013 v hodnotě na neuhrazenou ztrátu minulých let ,81 Kč Celková neuhrazená ztráta z minulých let v hodnotě ,80 Kč vniklá v období bude opět snížena vytvořeným ziskem za rok Neuhrazená ztráta z minulých let po zaúčtování zisku za rok 2013 bude mít hodnotu ,99 Kč. Pokračuje tak snižování ztráty minulých let do hodnoty nula dle rozhodnutí představenstva vyrovnání ztráty do pěti let Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami viz.příloha Na zpracování výroční zprávy za rok 2013 se podíleli: Ing. Luděk Svaček Generální ředitel VELOSTEEL TRADING, a.s.,.. Ing. Josef Zimáček Ředitel obchodního úseku

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk. Identifikační číslo: 46678387

Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk. Identifikační číslo: 46678387 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vimperská masna, a.s. Špidrova 84 385 01 Vimperk Identifikační číslo: 46678387 Ve Vimperku, dne 30. března 2015 Obsah: A. Informace o účetní jednotce B. Informace o činnosti účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003

Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003 Výroční zpráva WEST BROKERS a.s. r. 2003 I. Popis společnosti 1. Základní údaje Název společnosti: WEST BROKERS a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Plzeň, Purkyňova 25, č.p. 1008, PSČ: 30100 IČO:

Více

Výroční zpráva 2011 OBSAH

Výroční zpráva 2011 OBSAH Výroční zpráva 2011 OBSAH I. Slovo předsedy představenstva 3 II. v roce 2011 III. Obecné údaje IV. Orgány společnosti V. Organizační struktura VI. Dosažené hospodářské výsledky VII. Rozvaha VIII. Výsledovka

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-5/2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan

Více

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2011

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2011 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-3/2011 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 Jméno společnosti: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941 A. Úvod 1. Základní údaje o firmě charakteristika společnosti Předmět

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Příloha č.1 Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 s přílohou zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě 66a, odst. 9) Zákona č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníku obchodní

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4

Obsah. REDASH, a.s., Branická 43, 147 00, Praha 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 2 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 5 VI. Údaje

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 31.10.2010 Zpráva statutárního

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více