Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece"

Transkript

1 Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm piedsedou Mons. Dominikem Dukou, reprezentujfcf cirkev iimskokatolickou a cfrkev ieckokatolickou (d61e j en,,katoiicks cirkev"), Ekumenickf rada cirkvf n CR. zastoupeni jejim piedsedou Mgr. Joelem Rumlem, reprezentujici sv6 ileny dle vfitu uveden6ho v Cisti V. (piiiemz dodatek tlivfvyrazu,,ilensk6 cirkve"), (d6le j en,,erc"), a piipojuji k Dohodd o duchovni p6ii ve zdravotnictvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvi v Cesk6 republice uzavienl dne (d5le jen,,dohoda") dodatek d. 1 (d61e jen,,dodatek"), kterf upiesf,uje a upravuje ujednrini obsazen6 vdohodd i vjejich piiloh6ch (,.1 a 2. Zdrivodu niivaznosti na Dohodu ulivh Dodatek terminu,,duchovni p6de", piidemz povazuje za rovnocenny tdl bdlnd uzivany termfn,,pastoradni p6de". Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece l, Vysl6ni nemocnidnich kaplanri a dobrovolnikri v oblasti duchovni p6de se ddje tam, kde do3lo k vzhjemnl dohodd mezi zdravotnickym zaiizenim a cirkvi, prisobici v mistd, kde se piislu5n6 zdravotnick6 zaiizeni nachfui. Vysilajici cirkev piitom mrize vtrdi zdravotnickemu zaiizeni zastupovat vice cirkvi, mezi nimil o tom dojde k dohodd. Pro vyslsni nemocnidniho kaplana uzaviraji vysilajici cirkev a zdravotnrck5, zaiizeni pisemnou 2. J smlouvu, upravujici dinnost vyslan6ho kaplana v konkr6tnim zdravotnickdm zaiizeni. Podle Dohody se pod nhzvem nemocnidni kaplan rozumi osoba, kter6 poskytuje duchovni p6di ve zdravotnickem zaiizeni na zfkladd povdieni dan6ho svou cirkvi a smlouvy s nemocnici jako dlen multidisciplin6rniho zdravotnick6ho tymu. Vyslani nemocnidniho kaplana se ddje pied6nim jmenovaciho dekretu. Zakatolickou cirkev vysil6 nemocnidniho kaplana diecezni biskup di exarcha (resp. osoba dodasnd iidici diecezi di exarchffi v dobd uprdzdndni biskupsk6ho stolce di zabrtndni vykonu riiadu biskupa), nebo jimi povdien6 osoba. Za dlensk6 cirkve ERC vysil6 nemocnidniho kaplana piislusn6 autorita jednotliv6 cirkve urdend jejimi vnitinimi piedpisy, piidemz se vzdy jedn6 bud' o piedstavitele jeji vy55i spr6vni jednotky, nebo o piedstavitele cel6 cirkve v CR (nikoli tedy o piedstavitele na lok6lni rirovni). Informace o piislu5n6 vysilajici autoritd dlenskych cirkvi ERC je piilohou d. 4 Dohody. Vysldni nemocnidnich kaplanfr probih6 zpravidla pii spolednd ekumenick6 bohoslulbd, na kterou jsou pozv6ni zsstupci cirkve iimskokatolick6, cirkve ieckokatolick6 a dlensklich cirkvi ERC pfisobicich v dan6m mist6.

2 7. Podle Dohody." pod nhzvemdobrovolnik v oblasti duchovnf pede rozumi osoba, kter6 se ve sv6m voln6m dase pod vedenim nemocnidniho kaplana podili na duchovni p6di ve zdravotni ck em zai izeni na zdkladd p ov6ieni dan6ho svou c irkvi. 8. Vysl6ni dobrovolnikfi v oblasti duchovni pdde probih6 obdobnd podle ustanoveni odst. 2 al 5 s tim rozdilem, Le se pii teto piilelitosti zpravidla nekon6 ekumenick6 bohosluzba. 9. Vyslrini nemocnidnich kaplanfr, skondeni a zmlny jejich vysl6ni dlensk6 cirkve oznamuji bez zbyelndho prodleni piisluinym koordinujfcim slozkilm igf a ERC1. Vysl6ni nemocnidnich kaplanri a dobrovolnikri v oblasti duchovni p6de, skondeni a zmdny jejich vysl6ni je Lddouci ze strany vysilajici autority sddlit tak6 z6stupcrim cirkve iimskokatolickd, cfrkve ieckokatolick6 a dlenskych cirkvi ERC, ptisobicich v dan6m mistd. i,lst li. Kvalifikainf piedpoklady nemocniiniho kaplana 1. Povdieni vlastni cirkvi. 2. llkonden6 vysoko5kolsk6 vzddlani v oblasti teologie na magistersk6m stupni. 3. Minimrllnd tii roky pfisobeni v obecn6 pastoradni p6di. 4. Specializovany kurz nemocnidnfho kaplanstvi nebo odpovfdajici vzddlini zahrnujici: a) znalosti obecnfch zhsad a zitkladi orgarizace pastoradni pdde v katolick6 cirkvi a v jednotlivlich dlenskych cirkvich ERC (vdetnd piesn6ho n6zvoslovi); b) zfkladni znalosti o cirkvich a ndbolenskych spolednostech registrovanych v CR, svdtovych niibozenstvich, novych niibozenskych hnutich a sektsch pisobicich v CR; c) znalosti bioetiky, zejmdna l6kaisk6 a zdrav otnick6 etiky; d) znalosti or ganizace zdravotnictvi a nemocnice; e) znalosti pr6vniho minima v oblastech soci6lni p6de a zdravotnictvi; f) kurs komunikace, zejm1nav obtilnych situacich; g) minim6lnd jednomdsidni praxi, nejldpe v5ak tifm6sfdni. dtltt lu. Kvalifikaini piedpoklady dobrovolnika 1. Povdieni vlastni cirkvi a ovdieni zptisobilosti nemocnidnim kaplanem. 2. Teologick6 minimum fie v kompetenci jednotlivfch cirkvi) a znalost obecnych zhsad a zfkladtt organizace pastoradni p6de v katolick6 cirkvi a v jednotlivlich dlenskych cfrkvich ERC. 3. Zilkladni znalosti o cirkvich a n(holens(fch spolednostech registrovanych v CR, svdtovych n6bozenstvich, novych n6bozenskych hnutich a sekt6ch prisobicich v CR. 4. Zhkladni znalost organizace zdravotnictvi a nemocnice. 5. Schopnost komunikace, zejmenav obtiznych situacich. 6. Zhkladni znalosti z bioetiky, l6kaisk6 azdravotnick6 etiky. t V dobd podpisu tohoto Dodatku je koordinujici slozkou ze strany CBK jeji Rada pro zdravotnictvi a ze strany ERC jeji Komise pro duchovni pddi ve zdravotnickychzaiizenich.

3 iert Iv. Piechodn6 ustanoveni 1. Smluvni strany se zavaztji do dvou let od data ridinnosti tohoto dodatku Dohody v5echna dosud ud61en6povdieni ke sluzbdnemocnidnihokaplana a dobrovolnika uv6st do souladu s Dohodou a timto Dodatkem. 2. Splndni vsech kvalifikadnich piedpokladir stanovenychvf5e v d6stech II. a III. bude vyl,adovfno v plndm rozsahu po 7 (sedmi) letech od data ridinnosti tohoto dodatku Dohody. Tato doba m6 slouzit piedev5im pro rybudov6ni vzddliwaciho syst6mu umoziujiciho splnit poiadavky kladen6 Dohodou ve zndni tohoto dodatku. 3. Na piechodnou dobu uvedenou v odst. 2 je moln6 uvniti dlenskych cirkvi CBK a ERC (zvli5t6 v katolick6 cirkvi) rozlisit nemocnidni kaplany na nemocnidni kaplany v uz5im slova smyslu a na pastoradnf asistenty; pr6ce pastoradnfchasistentri a dobrovolniktr je iizena nemocnidnim kaplanem v uz5fm slova smyslu. Zaiazeni kategorie,,pastoradni asistent" sleduje umoznit ofici6lni vysldni t6ch, kteii s ndkolikaletou dobrou praxi poskluji pastoradni p6di ve zdravotnickych, resp. socislnich zaiizenich, ale nemaji dokonden6 vysoko5kolskd vzdelini v oblasti teologie na magistersk6m stupni. Toto rozli5ov6ni je interni cirkevni zilelitosti, v:illdizdravotnickym zaiizenim se nad6le uliv6 zavedenlrozli5eni,,nemocnidnikaplan" a,,dobrovolnfkv oblasti duchovnip6de". 4. Na piechodnou dobu uvedenouv odst. 2 plati niisledn6kvalifikadni piedpoklady: A. pro nemocniinfho kaplana v u1ifm slova smyslu (NK): a) dokonden6vysoko5kolsk6 vzdelini v oblasti teologie na magistersk6mstupni; b) kurs v oblastipastoracenemocn;ich(viz odst. 6); c) praxe piedchozf i praxe v pribdhu piipravy (doporudeno2 roky); d) povdieni vlastni cirkvi. B. pro pastorainfho asistents (PA): a) alespoi rip1n6stiedo5kolskevzdllini; b) kurs v oblastipastoracenemocnych (viz odst. 6); c) praxe piedchozi i praxe v prubdhu piipravy (doporudeno2 roky); d) povdieni vlastni cirkvi. C. pro dobrovoln{ka v oblasti pastorainf pdie (D): a) povdieni vlastni cirkvf; b) teologick6 minimum (e v kompetenci jednotlivlich cirkvi - napi. v katolick6 cirkvi toto minimum zahrnuje komentovany vliklad Kr6da a Desatera a zilkladni znalosti sv6tosti a zdsadduchovniho Zivota); c) zhkladni znalosti pastoracenemocnych; d) praxe v prribdhupiipravy. 5. Splndni vy5e uvedenych kvalifikadnich piedpokladri pro vysl6ni nemocnidniho kaplana a pastoradnihoasistentav oblasti pastoradnip6de se ov6iuje pohovorem (zkou5kou)pied komisi, jmenovanou piislu5nou autoritou katolick6 cirkve (zpravrdla biskupskf viksi pro pastoraci nemocnjrch) di dlensk6cirkve ERC. Do komise je vldy pirzvin zdstupcedruh6 smluvni strany, ktery v ni mi postaveni pozorovatele.v kompetenci t6to autority pak je doporudit,nebo nedoporuditvysilajici autoritdkatolick6 cirkve nebo dlensk6cirkve ERC, aby vyslala nemocnidniho kaplana a pastoradniho asistentav oblasti duchovni pdde do konkr6tniho zdravotnickdho zaiizeni. Zprisobilost dobrovolnika ovdiuje nemocnidni kaplan. Vysilajici cirkev pak zajistiv brzke dobd n6slednevzddlitni NK a PA v tdchto oblastech: a) pastoracea spiritualita nemocnfch; b) speci6lni kapitoly z religionistiky: n6bozenstvi,nov6nftbolensk6hnuti a sekty; c) kontakty a spolupr6ce s piedstaviteli jinlfch kiest'anskych cirkvi na izemi, kde se zdravotni ck6 zai izeni nachdzi:,

4 d) zakladni orientace v medicinsklich oborech; e) zbkladni znalosti z l6kaisk6 azdravotnick6 etiky; f) duchovni formace (ridast na formadne vzddlixacich setkanich). iest v. Zhv6reLnf ustanoveni 1. elensklimi cirkvemi ERC jsou nemocnidni kaplani vysilsni zprisobem odpovidajicim tradicim a vnitinim piedpisfim jednotlivlich cirkvi. Pravidla pro vysil5ni jsou uvedena v pifloze k tomuto Dodatku. Jak6koli zmdnyjsou dlensk6 cirkve ERC povinny neprodlend sddlit piislusnym koordinujicim slozk6m CBK a ERC i ostatnim dlenskym cirkvim ERC. 2. Ustanoveni t6to dohody se analogicky uplatni tak6 pro sociillni a obdobn6 zaiizeni. 3. Vjzjimku z kvalifikadnich pozadavkri pro jednotliv6 nemocnidni kaplany mrize po skondeni piechodn6ho obdobi uddlit ze ziwalnych drivodri a po vzf$emnd dohodd povdien6 autorita jedn6 ze smluvnich stran, tj. ebk a ERC (udeleni ryjimky se tlik6 zpravrdla l6kairi, psychologti a obdobnych profesi). 4. Vzhledem k pr6vnf povaze CBK a ERC se ustanoveni Dohody (vdetnd jejich piiloh a dodatkri) vztahuji na katolickou cirkev a dlensk6 cirkve ERC uveden6 vydtem v odst. 5. Tyto cirkve se zavazrrji k tomu, Le pii vybdru kandid6tri nemocnidniho kaplanstvf budou (vedle svlich internich pozadavkfi) db6t na osobnostni kvality uchazede, zvlt3td ekumenickou otevienost (vyznadujicf se piedev5im vstiicnou spolupraci s duchovnimi jinfch cirkvi) a schopnost komunikace. 5. Seznam dlenskych cirkvi ERC, na kter6 se vztahuje Dohoda vdetne piiloh a dodatkri: - Apo5tolsk6 cirkev; - Bratrsk6 jednota baptistfr; - Cirkev bratrsks; - Cirkev deskoslovensk6 husitsk6; - eeskobratrsk6 cirkev evangelick6; - Evangelick6 cirkev augsbursk6ho vyznfini v Cesk6 republice; - EvangelickS cirkev metodistick5; - Jednotabratrsk6; - Pravoslavn6 cirkev v deskych zemich - Starokatolick6 cirkev v er; - Slezski cirkev augsbursk6ho vyznhni; 6. Prhvazt6to Dohody a jejiho Dodatku se vztahuji tak6 na Cirkev adventistri sedm6ho dne, pozorovatele ERC, kter6 se dne2g.06.20ll zavinaladodrzovat Dohodu a jeji Dodatek. 7. Timto dodatkem se ru5i dosavadni piilohy d. 1 a d. 2 Dohody a piid6v6 se piiloha (,.4 uveden6 v dl. I. odst. 5 tohoto Dodatku. Dodatek nabyvitplatnosti a ridinnosti dnem f/l4/ { Mons. Dominik Duka za CBK. Joel Ruml za ERC v CR Y Praze dne... 20ll

5 Pifloha i. 4 Dodatku k Dohodd o duchovni p6ii ve zdravotnickych zalwenich POVEi.OVANi A VYSILANI NNVTOCNIdNiCH KAPLANU EKUMENICKA RADA CiNTVi V dn Apo5tolski cfrkev Nemocnidniho kaplana povdiuje a vysil6 Rada cirkve. Bratrski jednota baptistti Nemocnidniho kaplana vysil6 vyikonnli vfbor BJB (VV BJB). Jm6nem W BJB pak jedn6 tajemnik nebo piedseda. Cirkev adventistri sedm6ho dne Na z6kladd doporudeni vyboru kaplansk6 sluzby a piedchozfho schviileni Vyborem Unie CASD rysi16 nemocnidniho kaplana piedseda sdruzeni, na jeho1ttzemi m6 nemocnidni kaplan prisobit (eesk6, Moravskoslezsk6 a Slovensk6 sdruzeni). Cirkev bratrski Nemocnidniho kaplana pov6iuje a vysil6 rada Cirkve bratrskd. Cirkev ieskoslovensk6 husitskf Na zakladd doporudeni piislu5n6 diecezni rady schvaluje vysl6ni nemocnidniho kaplana Ustiedni rada. Cirkev starokatolicki Nemocnidniho kaplana povdiuje a vysil6 biskup. ieskobratrskf cirkev evangelicki Na z6klade vyj6dienf mistniho sboru a senior6tniho qfboru pii splndni podminek odborn6 zprisobilosti povdiuje a vysi16 nemocnidniho kaplana synodnf rada ece. Evangelickf cirkev a.v. v ir Na zakladd rozhodnuti konsistoria vysil6 nemocnidniho kaplana superintendent. Evangelickf cirkev metodisticki Nemocnidni kaplan je vysil6n biskupem. Jednota bratrski O povdieni nemocnidniho kaplana rozhoduje IJzk rada. Vysilani je v kompetenci biskuptr. Pravoslavni cirkev v ieslrych zemich Nemocnidniho kaplana povdiuje a vysil5 arcibiskup, piipadnd kancl6i. Slezski cfrkev evangelick h a.v. Nemocnidniho kaplana vysil6 senior nazdkladd biskupsk6ho povdieni. v?.ve.}* Dne /.'t'z-.42 Joel Ruml, piedseda ERC

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb

Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb S vědomím prospěšnosti duchovní péče pro podporu všestranného rozvoje lidských

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: "d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo ;;hiii: Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo *: V*,j: "d-omoy piispdvkovh organwaceo Skoiick6 3L4,338 43 Miro5ov.Ansrmoftte OrganizaEni f 6d Orgarizadni ffud Domova Harmonie, centra..socislnfch

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl Preambule V souladu s ust. $ 3 Zil

Více

Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Dominikem Dukou OP,

Česká biskupská konference se sídlem v Praze 6, Thákurova 3, zastoupená jejím předsedou kardinálem Dominikem Dukou OP, DOHODA O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ VE VĚZEŇSTVÍ Vězeňská služba České republiky se sídlem v Praze 4, Soudní 1672/1a, zastoupená jejím generálním ředitelem vrchním státním radou brig. gen. Mgr. Petrem Dohnalem na

Více

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková Vzdělávání nemocničních Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Trocha historie Vzdělávání nemocničních Výhled do budoucna Trocha historie 2012 Návrh textu zákona a zařazení nemocničního kaplana do JOP Vzdělávací

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Smluvní zakotvení klinické pastorační péče. Damián Němec

Smluvní zakotvení klinické pastorační péče. Damián Němec Smluvní zakotvení klinické pastorační péče Damián Němec Obsah 1. Právní zakotvení pastorační péče v evropském kontextu 2. Smluvní zakotvení pastorační péče v ČR (armáda, vězeňství) 3. Právní zakotvení

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

PRTIBfIIU ZADAVACfuO ftiznni

PRTIBfIIU ZADAVACfuO ftiznni M6stys I(f,cov Jirsikova 157 28509 K6cov IC:00236144 tel.:327 324204 fax:327 324375 e-mail: o tj.:42912009 Vyvdieno na rfiiedni desce M6styse Kicov dne20.7.20o9 V K6covd dne 20 7.2009 DOKT]MENTACE - ----

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Smlouvu o servisni dinnosti

Smlouvu o servisni dinnosti Na zikjadd rysledku vyb6rov6ho iizeni ze dne 28-'7.1999 piedkl6dame Smlouvu o servisni dinnosti hu Dodavatel: Firma REMO sdruzeni oprivn6ny zistupce p. Jan ZaPach Rooseveltova 782 537 0l Chrudim tco: tzl+tozo

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

OSTRAVA!!! Smlouva na zaji5tdnf hromadn6 akce - Ozdravny pobyt Lilkfrl Zilldadnf Skoly Ostrava - Hrabov6, Paskovskrfl 46, piispdvkovi organlzace

OSTRAVA!!! Smlouva na zaji5tdnf hromadn6 akce - Ozdravny pobyt Lilkfrl Zilldadnf Skoly Ostrava - Hrabov6, Paskovskrfl 46, piispdvkovi organlzace Smlouva na zaji5tdnf hromadn6 akce - Ozdravny pobyt Lilkfrl Zilldadnf Skoly Ostrava - Hrabov6, Paskovskrfl 46, piispdvkovi organlzace Smluvni strany Ziftladni Skola Ostrava - Hrabovfn Paskovskd 46, piispdvkovri

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČLS JEP MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D. VFN Praha, 1.LF UK Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP www.cls.cz ČLS JEP dobrovolné nezávislé

Více

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov Investice do vosi Evropsk6 unie pooponovano z evnopsreno pno necrohar-nl RozvoJ ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich

Více

Jihomoravsk6 d6tsk6 l6cebny, piispdvkov6 organizace Kietin d.p. 12,679 62 Kietin 003 86 766. MU Dr. Katefi na Bednailkov6, ieditelka

Jihomoravsk6 d6tsk6 l6cebny, piispdvkov6 organizace Kietin d.p. 12,679 62 Kietin 003 86 766. MU Dr. Katefi na Bednailkov6, ieditelka piseunr zprava ZADAVATELE obdobtte.lnro DLE g Bszvz Nizev veiejn d zakhzky mal6ho rozsah u :,,Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov u Macochy,, 1. ldentifikadni0dajezadavatele: Zadavatel: : rco: zastoupenf:

Více

Yyzva k podfnf nabfdkv

Yyzva k podfnf nabfdkv MEsto Strilil pod Ralskem, starostka evoluinf dp. 1G4, 47r 27 strful,pod Rarskem ij.:nlusrntfliw,t' non vestreizipoonai@ Yyzva k podfnf nabfdkv na verejnou zakitzku mal6ho rozsahu zadanou mimo rezim zilkona

Více

a.372110120t3 I. Smluvni strany

a.372110120t3 I. Smluvni strany SMLOUVA O DILO a.372110120t3 vzavfenfl podle $ 536 a n6sl. zik. (,.51311991Sb., obchodni z6konik, ve zndni pozddjsich piedpisfr. I. Smluvni strany Objednatel: ieskrfl republika - V6zeilski sluzba iesk6

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 54

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 54 S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2017 Nařízení č. 54 o organizaci a výkonu duchovní služby ve Vězeňské službě České republiky Podle ustanovení 1 odst.

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

I I. PRILOHA d.1 I I

I I. PRILOHA d.1 I I t al PRLOHA d. it J E L J t ll Metodikai Virobce/objednatel zkouiky: ZkouSen\i TUV sud czech sr.o. Povdien5 zkusebna MD er 23223r AC 6.00, ddst, odst.5.2. a 5.3 Zeder doo Beograd, Srbsko / Zederlock s

Více

Akademievid e R, v. v. i.

Akademievid e R, v. v. i. Akademievid e R, v. v. i. Y Praze dne 10. ll.20t4 WZVN,K PODANI NIEIITY K VEf,.EJNE ZAKAZCEMALEHO ROZSAHU Zasilitme Yhm vyzvu k podani nabidky na veiejnou zakfuku mal6ho rozsahu na dod6vky s n6zvem: Ndkup

Více

en Adresa organizadni jednotky: Akademie V6zeilsk6 sluzby CR ul. Michova 200 47127 StrdZ pod Ralskem ICO 00212423

en Adresa organizadni jednotky: Akademie V6zeilsk6 sluzby CR ul. Michova 200 47127 StrdZ pod Ralskem ICO 00212423 vnznnsxa sr,uzgn cnsrn REPUBLIKY Akademie Vdzefisk6 sluzby M6chova 200, P. O. Box 58,41127 Strirt pod Ralskem tel 487878111, fax: 487878515, ISDS: dya227n c. i. : vs-z 6070-041 ej-20 16-8034'}-LOG I 02

Více

3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2

3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2 KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2 CÍRKEV Slovo ekklésia (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali pro vlastní

Více

Opravy techniky. iislo zakfzky v ISVZ:

Opravy techniky. iislo zakfzky v ISVZ: Podle $ 80 zrikona (,. 13712006 Sb., o veiejnli ch zak6zk6ch, ve znhnipozddj5ich piedpisri (d6le,,zrikon,,) ze dne 8,9.2014 v 15,00 hod v zasedaci mistnosti x{. rfzs Kraje Vysoiina, 2 Np, dvele 225 iislo

Více

CI. 1. Uvodni ustanoveni CI.2. Poplatnik

CI. 1. Uvodni ustanoveni CI.2. Poplatnik OBEe DOBRE POLE Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012, o mistnim poplatku za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, prepravy, trideni, vyuzivani a odstrariovani komunalnich odpadu Zastupitelstvo obce Dobre

Více

KUPNi smlouva. Ieo: 2go 46 599. I. PiedmEt smlouvy. DIi: Bankovni spojenf: es a.s. - Kupujici: Prod6vajici: kontakt:

KUPNi smlouva. Ieo: 2go 46 599. I. PiedmEt smlouvy. DIi: Bankovni spojenf: es a.s. - Kupujici: Prod6vajici: kontakt: KUPNi smlouva uzaviend dle zrikona i. 513/1991 Sb, g 409 a nfsledujicfch. iislo smlouvy proddvajiciho: lll20l3 iislo smlouvy kupujiciho: D-016-2013 Prod6vajici: zastoupen;f : kontakt: Ieo: 2go 46 599 DIi:

Více

VybErov6 irzeni. 1. PFedmEt plndni' Yy h I a 5 u j e. Diplomaticky servis

VybErov6 irzeni. 1. PFedmEt plndni' Yy h I a 5 u j e. Diplomaticky servis Diplomaticky servis piispdvkov6 organi zace Mini sterstva zahr aridnich vdcf eesk6 republ iky se sidlem V6clavsk6 nim6sti 49,lll 2l Praha I Yy h I a 5 u j e v souladu s g 22 zdkona(,.21912000 Sb., o majetku

Více

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva)

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva) Obec Libina, Id: 00302899, se sidlem: Libina 521,78805 Libina zastoupen6: mistostarostkou obce Bc. Ladou Cinegrovou bankovni spojeni: irdet d. 18824471910300 vedeny u Ceskoslovensk6 obchodni banky a. s.

Více

ODOAKER a.s., Pernerova 441, 530 02 Pardubice, Ii,: 26147645

ODOAKER a.s., Pernerova 441, 530 02 Pardubice, Ii,: 26147645 S o u d n i zn a le c v oboru Ekonomika, ceny a odhady motorovych vozidel aveci movitych 2017 Dr. Stanislav Honeik, Jindfichova 302,28912 Sadske zyf O stanoveni obvykld ceny motorov6ho vozidla KIA RIO,

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

Koncepce duchovenské služby vychází z přesvědčení ČCE vyjádřeného v preambuli a z rámce daného zejména následujícími skutečnostmi:

Koncepce duchovenské služby vychází z přesvědčení ČCE vyjádřeného v preambuli a z rámce daného zejména následujícími skutečnostmi: Koncepce nemocniční duchovenské služby Českobratrské církve evangelické PREAMBULE Českobratrská církev evangelická (dále jen ČCE ) vychází z přesvědčení, že služba potřebným, zvláště slabým, nemocným a

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í

S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2008 NAŘÍZENÍ č. 41 kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Čl. 1 Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona ČNR č. 555/1992

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Zápis č. 3/2015 ze zasedání představenstva Jihoměstská sociální, a. s., konaného dne 11. 2. 2015 místo jednání: zasedací místnost Šalounova ulice, Praha 11 Představenstvo:

Více

ademie Na Slovance 2. 18221 Praha S Identifikadni dislo: 68378271 DIi:

ademie Na Slovance 2. 18221 Praha S Identifikadni dislo: 68378271 DIi: ademie strana 1 (celkem 5) YPraze dne 16.7.2013 t, j. : FZU,THS - 76912013 WZVN.K PODANI N.q.NIUTY K VEf,,EJNft, ZNK.NZCE MALEHO ROZSAHU ZasilfrmeYimrvyzvtk podani nabfdky na veiejnou zakinkumal6ho rozsahu

Více

r..a {-l OP Vzddl6v6nt konkurencoschopnost INVESTICE DO ROZVOJF VZDELAVANI

r..a {-l OP Vzddl6v6nt konkurencoschopnost INVESTICE DO ROZVOJF VZDELAVANI evropsky socidlni fond v er x EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO MLADEZE A TELovVcF{ovY SKOLSTVI. pro INVESTICE DO ROZVOJF VZDELAVANI r..a {-l OP Vzddl6v6nt konkurencoschopnost Yyzva k poddni nabidek (pro fdely

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

f/" KUPNI SMLOUVA 28/O 8I2OI4 it. z tcupni cena

f/ KUPNI SMLOUVA 28/O 8I2OI4 it. z tcupni cena KUPNI SMLOUVA 28/O 8I2OI4 SMLUVNI STRANY 1. FORMICA CZo s.r.o. se sidlem Obchodni 132,25101 iestlice, eesk6 republika Ie: 285 29 375 DIC C228529375 zapsanhv obchodnim rejstiiku vedendm Mdstskym soudem

Více

[.M-h. t. Spolein'f ndvrh Vzp er a SZp in lpftona t. 11. 1l Hlasov6ni o piedloien'fch ndvrzich -// VuV?

[.M-h. t. Spolein'f ndvrh Vzp er a SZp in lpftona t. 11. 1l Hlasov6ni o piedloien'fch ndvrzich -// VuV? Protokol z jedndni z pifpravn6 fdze dohodovaciho ilzeni o hodnotdch bodu, v'isi f hrad zdravotnich sluzeb hrazenyich z veiejn6ho zdravotniho pojist6nia reguladnich omezenich ve skupine poskytovatel 0 m

Více

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb uzavlenh podle zdkonae.89l20l2 Sb., obiansk6ho zikoniku v platn6m zndni a v souladu s dal5imi piedni Dne5niho dne, mdsice a roku smluvni sfiany: Nfrodni hiebiin

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

zikilln rtzvd,r pouani Nlnfury vni.n.nqn zrxazxv MALEHO RozsAHU Y Praze dne 31.10.2013 E j.: FZU ITHS - 112212013

zikilln rtzvd,r pouani Nlnfury vni.n.nqn zrxazxv MALEHO RozsAHU Y Praze dne 31.10.2013 E j.: FZU ITHS - 112212013 zikilln AkademievEd ir, v. v. i. Y Praze dne 31.10.2013 E j.: FZU ITHS - 112212013 rtzvd,r pouani Nlnfury vni.n.nqn zrxazxv MALEHO RozsAHU ZasilfimeYhmvyzvu k podani nabidky na veiejnou zakfnkumal6ho rozsahu

Více

naznv vnf,nilqf z,akaz;r{y,,opatieni ke snizeni energetick6 ndroinosti objektu DDM v BrumovE-Bylnici"

naznv vnf,nilqf z,akaz;r{y,,opatieni ke snizeni energetick6 ndroinosti objektu DDM v BrumovE-Bylnici KvALIFTKAcNf uoxullunracr K vrf,srn.e zakazce zadavane zjednoouspnvvr podlrmrrni'h,l niznnivr DLE $ :s zarou A (,.137t2006 sb., o verejnycuzxxdzkach, vg znenf pozoprsicu pnpoprsu parn JEN,,zAKoN.,; Nizev

Více

Vyvdseno: l. ln ty. Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemniho pl6nov6ni

Vyvdseno: l. ln ty. Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemniho pl6nov6ni Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemniho pl6nov6ni RadhoKtEm Spisov6 znadka: M1IJ N y st/ 2053 1 I 2Ol 4l lmr ij. dokumentu: MdU-RpWz7 7 41 12014 Vyiizuje: opr6vnend riiedni osoba

Více

ztdtv,tci DoKUMENTACE

ztdtv,tci DoKUMENTACE MINISTERSTVO SKOLSTVi. MLADEZE A IELoVvcHoVY EVROPsKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ INVESTICE DO VASI BUDOUCNOSTI rexrova iasr ztdtv,tci DoKUMENTACE idst i. I zaddvacf dokumentqce nadlimitnf

Více

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha,

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha, PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR ZA ROK 2015 Praha, 23. 11. 2016 Nový způsob hospodářského zabezpečení církve s sebou nese větší míru svobody, ale zároveň i zodpovědnosti a i s finančním

Více

pisnvrxa zpnav A zadavatele

pisnvrxa zpnav A zadavatele EVROPSKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ MINISTEFISTVO SKOLSTVI MLADEZE A IELoVVcHoVY INVESTICE DO VASf BUDOUCNOSTI pisnvrxa zpnav A zadavatele vyhotoven6 dle $ 85 zhkona E. 13712006 Sb., o veiejnych

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů Česká republika a Svatý stolec vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o

Více

obec srare xnnd.r,nv 407 6l Star6 Kieiany i.p. 38 IC:00261653 tel.: +42O 412 336 291. e-mail: krecany@volnv.cz; ID datov6 schranky 8y5bin2

obec srare xnnd.r,nv 407 6l Star6 Kieiany i.p. 38 IC:00261653 tel.: +42O 412 336 291. e-mail: krecany@volnv.cz; ID datov6 schranky 8y5bin2 obec srare xnnd.r,nv 407 6l Star6 Kieiany i.p. 38 IC:00261653 tel.: +42O 412 336 291. e-mail: krecany@volnv.cz; ID datov6 schranky 8y5bin2 k rilasti v soutezi o nejvhodn6j5i nabidku a k uzavieni smloury

Více

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany:

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany: Smlouva o dflo uzavienrl podle $ 2586 a nfsl zhkona (8912A12 Sb, obiansky zrikonfk 1 Smluvni strany: Objednatel : Ceskd prrimyslov6 zdravotni pojistovna Sidlem: Jeremenkoval 1, 70300 Ostrava - Vitkovice

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

KEP'X. OdluIovaI mechanickf viroqi mnohoilinkovf SVX. Technick6 podminky. TP - zataat MontdZni ndvod a podm{nlry pro provoz a obsluhu.

KEP'X. OdluIovaI mechanickf viroqi mnohoilinkovf SVX. Technick6 podminky. TP - zataat MontdZni ndvod a podm{nlry pro provoz a obsluhu. KEP'X OdluIovaI mechanickf viroqi mnohoilinkovf SVX Technick6 podminky TP - zataat MontdZni ndvod a podm{nlry pro provoz a obsluhu Kepex, Modfice,664 42 tio:z63tt33odle:cz263ll330,zapsandukrajskdhosiuduvbmd,oddii

Více

cj. tt34-512010-2697 V Praze dnejy'. dubna 2010 Vjlisk d. 1 Podet listi: 5

cj. tt34-512010-2697 V Praze dnejy'. dubna 2010 Vjlisk d. 1 Podet listi: 5 MINISTR OBRANY cj. tt34-512010-2697 V Praze dnejy'. dubna 2010 Vjlisk d. 1 Podet listi: 5 Opatieni o zmene ziizo vaci listiny piispevkov6 organizace Vojenskd lazeilska relreadni zaiizeni iesk6 republika

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

Interni protikorupini program Institutu postgraduflniho vzddlrlvani ve zdr av otnictvf

Interni protikorupini program Institutu postgraduflniho vzddlrlvani ve zdr av otnictvf Interni protikorupini program Institutu postgraduflniho vzddlrlvani ve zdr av otnictvf 1. Uvod Interni protikorupdni program Institutu postgradu6lniho vzd6l6vini ve zdravotnictvi (d6le jen IPP IPVZ) je

Více

CR - Hasiiskf zfchranny sbor Kraje Vysoiina

CR - Hasiiskf zfchranny sbor Kraje Vysoiina CR - Hasiiskf zfchranny sbor Kraje Vysoiina Ke Skalce 4960132.586 04 Jihlava 4 t.i.: nsn-89-2ru-zor+ ZADAVACI DOKUMENTACE pro zloani NAD[,IMrrNi vnf,.nrxtr ztr

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

ODOAKER a.s., Pernerova 441, 530 02 Pardubice, li: 2614745. Pro potiebu zadavatele 8.6.2012 Ke dni prohlidky tj. k 8.6.2012 7 2 1 (podet listri 2)

ODOAKER a.s., Pernerova 441, 530 02 Pardubice, li: 2614745. Pro potiebu zadavatele 8.6.2012 Ke dni prohlidky tj. k 8.6.2012 7 2 1 (podet listri 2) S o ud n i z n a le c v oboru Ekonomika, ceny a odhady motorovych vozidel av6ci moviti/ch 2012 Dr. Stanislav Honeik, Jindiichova 302,28912 Sadska 201? O stanoveni obvykl6 ceny motorov6ho vozidia BMW 525

Více

t--r r.f+ INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek - drlst A evropslsi soci6lni fond v er

t--r r.f+ INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek - drlst A evropslsi soci6lni fond v er evropslsi soci6lni fond v er EVROPSKA UNIE MI NISTERSTVO MLADEZE R relovycnovv SKOLSTV. INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI r.f+ t--r OP VzdEleyenf konkur nceschopnost Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

VEi.EJNA VYHT,ASXN ROZHODNUTi. Biezov6 nad Svitavou. dne 27.4.2012. Cj.: vyst.047712012 Vyiizuje: opr6vndn6 riiedni osoba Ing.

VEi.EJNA VYHT,ASXN ROZHODNUTi. Biezov6 nad Svitavou. dne 27.4.2012. Cj.: vyst.047712012 Vyiizuje: opr6vndn6 riiedni osoba Ing. nnesrsrf unau nnezova NAD svitavou stavebni rifad Moravskd n6mdsti 1,569 \2Biezovh nad Svitavou tel., fax 4615218I2 www.brezova.cz e-mail:su(@brezova.cz Cj.: vyst.047712012 Vyiizuje: opr6vndn6 riiedni

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

ij.' usrav sounniho rnznn.fnsrvi' 1. Ornvin+,Nf srurr.rl.li PRocRAMY vysoke udnni TECHNTcKE v srnf

ij.' usrav sounniho rnznn.fnsrvi' 1. Ornvin+,Nf srurr.rl.li PRocRAMY vysoke udnni TECHNTcKE v srnf uw NG vysoke udnni TECHNTcKE v srnf usrav sounniho rnznn.fnsrvi' Datum vyd6ni: 17.12.2014 ij.' 5gzt6rooot2or4 Za vdcnou str6nku odpovidrl: taj emnik pro studijni ziielitosti USI VUT Udinnost: dnem vyddn

Více

Smlouvu o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v resortu ministerstva obrany

Smlouvu o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v resortu ministerstva obrany Smlouva mezi Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí Církve sdružené v Ekumenické radě církví zastoupené předsedou jejího prezídia Mgr. Pavlem Smetanou a církve zastoupené předsedou České

Více

ITG CERTIFIKAT VYNOBKU. Holzschutz-Grund + Induline GL 350 + Fenster- und Tiirenlasur rozpoust6dlov! n5t6rovf syst6m na ochranu dfeva

ITG CERTIFIKAT VYNOBKU. Holzschutz-Grund + Induline GL 350 + Fenster- und Tiirenlasur rozpoust6dlov! n5t6rovf syst6m na ochranu dfeva ITG AUTORIZOVANA OSOBA d. 224 lnstitut pro testov6ni a certifikaci, a. s., ti. T. Bati 299, 764 21 Zlin, Cesk6 republika Rozhodnuti o autorizaci i. 30/2006 ze dne 30. srpna 2006 CERTIFIKAT VYNOBKU e. 12

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

Cenik placenf ch sluzeb

Cenik placenf ch sluzeb I. V.ikony bez vazby na odbornost Urazovh nemocnice v Brni, Pondvka 61 662 50 Brno Cenik placenf ch sluzeb Jedn6 se o vykony prov6ddnd v osobnim zdjmu a na Lddost fyzickych osob nebo v zdjmu a na Lddostpr6vnickych

Více

Zhotovitel: Sidlo: Cheb, YrLzovaT dp.2429,psc 350 02 Statut6rnf orgin: Miroslav Silh6n, jednatel. Ie: 453 58 800. DIi:

Zhotovitel: Sidlo: Cheb, YrLzovaT dp.2429,psc 350 02 Statut6rnf orgin: Miroslav Silh6n, jednatel. Ie: 453 58 800. DIi: Smlouva o dflo (drlle SOD) uzaviend ve smyslu g 261 odst. 2 apodle g 536 a n6sl. zilkota d. 513/1991 sb., obchodni zhkonik, v platn6m zndni, mezi tdmito smluvnimi stranami: I. usmluvn{ stran Zhotovitel:

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

Vysoká škola B. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze)

Vysoká škola B. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze) Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí Publikace vyjadřuje pouze názory autorů, Evropská komise není odpovědná za používání informací obsažených v publikaci Vysoká škola B Kvalita a zainteresované

Více

Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta)

Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta) MESTO HOiJCE n6mesti Jiiiho z PodEbrad 342,508 l9 Hoiice Veiejnf zadavatel timto vyzyvit k podfni nabidky nlzukfzkrr mal6ho rozsiahu: Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta) M6sto Hoiice, nrim.

Více

itvo rnr PHost Ht rlr GSM: +4207242923I5 E-mail:

itvo rnr PHost Ht rlr GSM: +4207242923I5 E-mail: Podlimitni veiejnti zakdzka na sluzby zadand ve zjednoduiendm podlimitnim iizeni podle! 38 ziikona i.137/2006 Sb., o veiejnych zakdzkdch, v platndm zndni. Ndzelr: Mdsto VlaSim Sidlo: Jana Masaryka 302

Více

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby Y I ' V 7 Y MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby 2?5,33023 Nliiany Bene5ova i j., 2009 OV-Vol15257 Vyiizuje: Telefon: Fax: E-mail: JanaVolfov6 377 832 326 Nyiany, dne 26.8.2009 377 832300 volfova@mesto-nyrany.cz

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více