Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece"

Transkript

1 Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm piedsedou Mons. Dominikem Dukou, reprezentujfcf cirkev iimskokatolickou a cfrkev ieckokatolickou (d61e j en,,katoiicks cirkev"), Ekumenickf rada cirkvf n CR. zastoupeni jejim piedsedou Mgr. Joelem Rumlem, reprezentujici sv6 ileny dle vfitu uveden6ho v Cisti V. (piiiemz dodatek tlivfvyrazu,,ilensk6 cirkve"), (d6le j en,,erc"), a piipojuji k Dohodd o duchovni p6ii ve zdravotnictvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvi v Cesk6 republice uzavienl dne (d5le jen,,dohoda") dodatek d. 1 (d61e jen,,dodatek"), kterf upiesf,uje a upravuje ujednrini obsazen6 vdohodd i vjejich piiloh6ch (,.1 a 2. Zdrivodu niivaznosti na Dohodu ulivh Dodatek terminu,,duchovni p6de", piidemz povazuje za rovnocenny tdl bdlnd uzivany termfn,,pastoradni p6de". Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece l, Vysl6ni nemocnidnich kaplanri a dobrovolnikri v oblasti duchovni p6de se ddje tam, kde do3lo k vzhjemnl dohodd mezi zdravotnickym zaiizenim a cirkvi, prisobici v mistd, kde se piislu5n6 zdravotnick6 zaiizeni nachfui. Vysilajici cirkev piitom mrize vtrdi zdravotnickemu zaiizeni zastupovat vice cirkvi, mezi nimil o tom dojde k dohodd. Pro vyslsni nemocnidniho kaplana uzaviraji vysilajici cirkev a zdravotnrck5, zaiizeni pisemnou 2. J smlouvu, upravujici dinnost vyslan6ho kaplana v konkr6tnim zdravotnickdm zaiizeni. Podle Dohody se pod nhzvem nemocnidni kaplan rozumi osoba, kter6 poskytuje duchovni p6di ve zdravotnickem zaiizeni na zfkladd povdieni dan6ho svou cirkvi a smlouvy s nemocnici jako dlen multidisciplin6rniho zdravotnick6ho tymu. Vyslani nemocnidniho kaplana se ddje pied6nim jmenovaciho dekretu. Zakatolickou cirkev vysil6 nemocnidniho kaplana diecezni biskup di exarcha (resp. osoba dodasnd iidici diecezi di exarchffi v dobd uprdzdndni biskupsk6ho stolce di zabrtndni vykonu riiadu biskupa), nebo jimi povdien6 osoba. Za dlensk6 cirkve ERC vysil6 nemocnidniho kaplana piislusn6 autorita jednotliv6 cirkve urdend jejimi vnitinimi piedpisy, piidemz se vzdy jedn6 bud' o piedstavitele jeji vy55i spr6vni jednotky, nebo o piedstavitele cel6 cirkve v CR (nikoli tedy o piedstavitele na lok6lni rirovni). Informace o piislu5n6 vysilajici autoritd dlenskych cirkvi ERC je piilohou d. 4 Dohody. Vysldni nemocnidnich kaplanfr probih6 zpravidla pii spolednd ekumenick6 bohoslulbd, na kterou jsou pozv6ni zsstupci cirkve iimskokatolick6, cirkve ieckokatolick6 a dlensklich cirkvi ERC pfisobicich v dan6m mist6.

2 7. Podle Dohody." pod nhzvemdobrovolnik v oblasti duchovnf pede rozumi osoba, kter6 se ve sv6m voln6m dase pod vedenim nemocnidniho kaplana podili na duchovni p6di ve zdravotni ck em zai izeni na zdkladd p ov6ieni dan6ho svou c irkvi. 8. Vysl6ni dobrovolnikfi v oblasti duchovni pdde probih6 obdobnd podle ustanoveni odst. 2 al 5 s tim rozdilem, Le se pii teto piilelitosti zpravidla nekon6 ekumenick6 bohosluzba. 9. Vyslrini nemocnidnich kaplanfr, skondeni a zmlny jejich vysl6ni dlensk6 cirkve oznamuji bez zbyelndho prodleni piisluinym koordinujfcim slozkilm igf a ERC1. Vysl6ni nemocnidnich kaplanri a dobrovolnikri v oblasti duchovni p6de, skondeni a zmdny jejich vysl6ni je Lddouci ze strany vysilajici autority sddlit tak6 z6stupcrim cirkve iimskokatolickd, cfrkve ieckokatolick6 a dlenskych cirkvi ERC, ptisobicich v dan6m mistd. i,lst li. Kvalifikainf piedpoklady nemocniiniho kaplana 1. Povdieni vlastni cirkvi. 2. llkonden6 vysoko5kolsk6 vzddlani v oblasti teologie na magistersk6m stupni. 3. Minimrllnd tii roky pfisobeni v obecn6 pastoradni p6di. 4. Specializovany kurz nemocnidnfho kaplanstvi nebo odpovfdajici vzddlini zahrnujici: a) znalosti obecnfch zhsad a zitkladi orgarizace pastoradni pdde v katolick6 cirkvi a v jednotlivlich dlenskych cirkvich ERC (vdetnd piesn6ho n6zvoslovi); b) zfkladni znalosti o cirkvich a ndbolenskych spolednostech registrovanych v CR, svdtovych niibozenstvich, novych niibozenskych hnutich a sektsch pisobicich v CR; c) znalosti bioetiky, zejmdna l6kaisk6 a zdrav otnick6 etiky; d) znalosti or ganizace zdravotnictvi a nemocnice; e) znalosti pr6vniho minima v oblastech soci6lni p6de a zdravotnictvi; f) kurs komunikace, zejm1nav obtilnych situacich; g) minim6lnd jednomdsidni praxi, nejldpe v5ak tifm6sfdni. dtltt lu. Kvalifikaini piedpoklady dobrovolnika 1. Povdieni vlastni cirkvi a ovdieni zptisobilosti nemocnidnim kaplanem. 2. Teologick6 minimum fie v kompetenci jednotlivfch cirkvi) a znalost obecnych zhsad a zfkladtt organizace pastoradni p6de v katolick6 cirkvi a v jednotlivlich dlenskych cfrkvich ERC. 3. Zilkladni znalosti o cirkvich a n(holens(fch spolednostech registrovanych v CR, svdtovych n6bozenstvich, novych n6bozenskych hnutich a sekt6ch prisobicich v CR. 4. Zhkladni znalost organizace zdravotnictvi a nemocnice. 5. Schopnost komunikace, zejmenav obtiznych situacich. 6. Zhkladni znalosti z bioetiky, l6kaisk6 azdravotnick6 etiky. t V dobd podpisu tohoto Dodatku je koordinujici slozkou ze strany CBK jeji Rada pro zdravotnictvi a ze strany ERC jeji Komise pro duchovni pddi ve zdravotnickychzaiizenich.

3 iert Iv. Piechodn6 ustanoveni 1. Smluvni strany se zavaztji do dvou let od data ridinnosti tohoto dodatku Dohody v5echna dosud ud61en6povdieni ke sluzbdnemocnidnihokaplana a dobrovolnika uv6st do souladu s Dohodou a timto Dodatkem. 2. Splndni vsech kvalifikadnich piedpokladir stanovenychvf5e v d6stech II. a III. bude vyl,adovfno v plndm rozsahu po 7 (sedmi) letech od data ridinnosti tohoto dodatku Dohody. Tato doba m6 slouzit piedev5im pro rybudov6ni vzddliwaciho syst6mu umoziujiciho splnit poiadavky kladen6 Dohodou ve zndni tohoto dodatku. 3. Na piechodnou dobu uvedenou v odst. 2 je moln6 uvniti dlenskych cirkvi CBK a ERC (zvli5t6 v katolick6 cirkvi) rozlisit nemocnidni kaplany na nemocnidni kaplany v uz5im slova smyslu a na pastoradnf asistenty; pr6ce pastoradnfchasistentri a dobrovolniktr je iizena nemocnidnim kaplanem v uz5fm slova smyslu. Zaiazeni kategorie,,pastoradni asistent" sleduje umoznit ofici6lni vysldni t6ch, kteii s ndkolikaletou dobrou praxi poskluji pastoradni p6di ve zdravotnickych, resp. socislnich zaiizenich, ale nemaji dokonden6 vysoko5kolskd vzdelini v oblasti teologie na magistersk6m stupni. Toto rozli5ov6ni je interni cirkevni zilelitosti, v:illdizdravotnickym zaiizenim se nad6le uliv6 zavedenlrozli5eni,,nemocnidnikaplan" a,,dobrovolnfkv oblasti duchovnip6de". 4. Na piechodnou dobu uvedenouv odst. 2 plati niisledn6kvalifikadni piedpoklady: A. pro nemocniinfho kaplana v u1ifm slova smyslu (NK): a) dokonden6vysoko5kolsk6 vzdelini v oblasti teologie na magistersk6mstupni; b) kurs v oblastipastoracenemocn;ich(viz odst. 6); c) praxe piedchozf i praxe v pribdhu piipravy (doporudeno2 roky); d) povdieni vlastni cirkvi. B. pro pastorainfho asistents (PA): a) alespoi rip1n6stiedo5kolskevzdllini; b) kurs v oblastipastoracenemocnych (viz odst. 6); c) praxe piedchozi i praxe v prubdhu piipravy (doporudeno2 roky); d) povdieni vlastni cirkvi. C. pro dobrovoln{ka v oblasti pastorainf pdie (D): a) povdieni vlastni cirkvf; b) teologick6 minimum (e v kompetenci jednotlivlich cirkvi - napi. v katolick6 cirkvi toto minimum zahrnuje komentovany vliklad Kr6da a Desatera a zilkladni znalosti sv6tosti a zdsadduchovniho Zivota); c) zhkladni znalosti pastoracenemocnych; d) praxe v prribdhupiipravy. 5. Splndni vy5e uvedenych kvalifikadnich piedpokladri pro vysl6ni nemocnidniho kaplana a pastoradnihoasistentav oblasti pastoradnip6de se ov6iuje pohovorem (zkou5kou)pied komisi, jmenovanou piislu5nou autoritou katolick6 cirkve (zpravrdla biskupskf viksi pro pastoraci nemocnjrch) di dlensk6cirkve ERC. Do komise je vldy pirzvin zdstupcedruh6 smluvni strany, ktery v ni mi postaveni pozorovatele.v kompetenci t6to autority pak je doporudit,nebo nedoporuditvysilajici autoritdkatolick6 cirkve nebo dlensk6cirkve ERC, aby vyslala nemocnidniho kaplana a pastoradniho asistentav oblasti duchovni pdde do konkr6tniho zdravotnickdho zaiizeni. Zprisobilost dobrovolnika ovdiuje nemocnidni kaplan. Vysilajici cirkev pak zajistiv brzke dobd n6slednevzddlitni NK a PA v tdchto oblastech: a) pastoracea spiritualita nemocnfch; b) speci6lni kapitoly z religionistiky: n6bozenstvi,nov6nftbolensk6hnuti a sekty; c) kontakty a spolupr6ce s piedstaviteli jinlfch kiest'anskych cirkvi na izemi, kde se zdravotni ck6 zai izeni nachdzi:,

4 d) zakladni orientace v medicinsklich oborech; e) zbkladni znalosti z l6kaisk6 azdravotnick6 etiky; f) duchovni formace (ridast na formadne vzddlixacich setkanich). iest v. Zhv6reLnf ustanoveni 1. elensklimi cirkvemi ERC jsou nemocnidni kaplani vysilsni zprisobem odpovidajicim tradicim a vnitinim piedpisfim jednotlivlich cirkvi. Pravidla pro vysil5ni jsou uvedena v pifloze k tomuto Dodatku. Jak6koli zmdnyjsou dlensk6 cirkve ERC povinny neprodlend sddlit piislusnym koordinujicim slozk6m CBK a ERC i ostatnim dlenskym cirkvim ERC. 2. Ustanoveni t6to dohody se analogicky uplatni tak6 pro sociillni a obdobn6 zaiizeni. 3. Vjzjimku z kvalifikadnich pozadavkri pro jednotliv6 nemocnidni kaplany mrize po skondeni piechodn6ho obdobi uddlit ze ziwalnych drivodri a po vzf$emnd dohodd povdien6 autorita jedn6 ze smluvnich stran, tj. ebk a ERC (udeleni ryjimky se tlik6 zpravrdla l6kairi, psychologti a obdobnych profesi). 4. Vzhledem k pr6vnf povaze CBK a ERC se ustanoveni Dohody (vdetnd jejich piiloh a dodatkri) vztahuji na katolickou cirkev a dlensk6 cirkve ERC uveden6 vydtem v odst. 5. Tyto cirkve se zavazrrji k tomu, Le pii vybdru kandid6tri nemocnidniho kaplanstvf budou (vedle svlich internich pozadavkfi) db6t na osobnostni kvality uchazede, zvlt3td ekumenickou otevienost (vyznadujicf se piedev5im vstiicnou spolupraci s duchovnimi jinfch cirkvi) a schopnost komunikace. 5. Seznam dlenskych cirkvi ERC, na kter6 se vztahuje Dohoda vdetne piiloh a dodatkri: - Apo5tolsk6 cirkev; - Bratrsk6 jednota baptistfr; - Cirkev bratrsks; - Cirkev deskoslovensk6 husitsk6; - eeskobratrsk6 cirkev evangelick6; - Evangelick6 cirkev augsbursk6ho vyznfini v Cesk6 republice; - EvangelickS cirkev metodistick5; - Jednotabratrsk6; - Pravoslavn6 cirkev v deskych zemich - Starokatolick6 cirkev v er; - Slezski cirkev augsbursk6ho vyznhni; 6. Prhvazt6to Dohody a jejiho Dodatku se vztahuji tak6 na Cirkev adventistri sedm6ho dne, pozorovatele ERC, kter6 se dne2g.06.20ll zavinaladodrzovat Dohodu a jeji Dodatek. 7. Timto dodatkem se ru5i dosavadni piilohy d. 1 a d. 2 Dohody a piid6v6 se piiloha (,.4 uveden6 v dl. I. odst. 5 tohoto Dodatku. Dodatek nabyvitplatnosti a ridinnosti dnem f/l4/ { Mons. Dominik Duka za CBK. Joel Ruml za ERC v CR Y Praze dne... 20ll

5 Pifloha i. 4 Dodatku k Dohodd o duchovni p6ii ve zdravotnickych zalwenich POVEi.OVANi A VYSILANI NNVTOCNIdNiCH KAPLANU EKUMENICKA RADA CiNTVi V dn Apo5tolski cfrkev Nemocnidniho kaplana povdiuje a vysil6 Rada cirkve. Bratrski jednota baptistti Nemocnidniho kaplana vysil6 vyikonnli vfbor BJB (VV BJB). Jm6nem W BJB pak jedn6 tajemnik nebo piedseda. Cirkev adventistri sedm6ho dne Na z6kladd doporudeni vyboru kaplansk6 sluzby a piedchozfho schviileni Vyborem Unie CASD rysi16 nemocnidniho kaplana piedseda sdruzeni, na jeho1ttzemi m6 nemocnidni kaplan prisobit (eesk6, Moravskoslezsk6 a Slovensk6 sdruzeni). Cirkev bratrski Nemocnidniho kaplana pov6iuje a vysil6 rada Cirkve bratrskd. Cirkev ieskoslovensk6 husitskf Na zakladd doporudeni piislu5n6 diecezni rady schvaluje vysl6ni nemocnidniho kaplana Ustiedni rada. Cirkev starokatolicki Nemocnidniho kaplana povdiuje a vysil6 biskup. ieskobratrskf cirkev evangelicki Na z6klade vyj6dienf mistniho sboru a senior6tniho qfboru pii splndni podminek odborn6 zprisobilosti povdiuje a vysi16 nemocnidniho kaplana synodnf rada ece. Evangelickf cirkev a.v. v ir Na zakladd rozhodnuti konsistoria vysil6 nemocnidniho kaplana superintendent. Evangelickf cirkev metodisticki Nemocnidni kaplan je vysil6n biskupem. Jednota bratrski O povdieni nemocnidniho kaplana rozhoduje IJzk rada. Vysilani je v kompetenci biskuptr. Pravoslavni cirkev v ieslrych zemich Nemocnidniho kaplana povdiuje a vysil5 arcibiskup, piipadnd kancl6i. Slezski cfrkev evangelick h a.v. Nemocnidniho kaplana vysil6 senior nazdkladd biskupsk6ho povdieni. v?.ve.}* Dne /.'t'z-.42 Joel Ruml, piedseda ERC

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku mdsta strdz pod Ralskem Pravidla pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku mdsta Strfuil pod Ralskem Strana I (celkem 12) Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Nivrh zadini zmdny i. I. rizemniho pl6nu obce Jimramov Zastupiteld spolednd s pozviinkou obdrzeli

Více

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6nov6nf a iivotn(ho prostiedf Z6mekd.P. 1, 28522 Zrut' nad SSzavou Spis. zn.: Vfst. 03423l20lllBl ij., cj oozol2orz Vyiizuje: Inka Blehov6

Více

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540 Strana tieti. Ustavujici schize Bytov6ho druzstva Hostinsk6ho 1537 -,1540 na sv6m iednini dne 3.10.2006 (tietiho iijna roku dva tisice Sest) schvslila tyto stanovy druzstva:-------- STANOVY Bvtov6ho dru:stva

Více

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni Stanovy bvtoveho druzstva uplne znenl I. Ziikladni ustanoveni al. r Obchodni firma Druzstvo piijalo n6zev obchodni firmy :,,Bltovd druzstvo V zipoli 23" /d6le jen 'druzstvo'7 (r.z Sidlo druzstva Druzsrvo

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

Piflohai.3kS0l/15. o nevstupuje do jeho pokoje bez zaklepdni, vyzvilni klienta. V piipadd verb6lnd

Piflohai.3kS0l/15. o nevstupuje do jeho pokoje bez zaklepdni, vyzvilni klienta. V piipadd verb6lnd Domov se zvli5tnfm rezimem Piilohad.3kS0l/15 Piflohai.3kS0l/15 Pravidla etick6ho chov6ni pracovnika v Domovd se zvls5tnim rezrmem 1. VE VZTAIJU KE KLIENTOVI Pracovnik v rimci zachovhni soukromi klienta:

Více

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.]

9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*,,,*, ijl,.,.] 9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.] zpnavn o posouzrni A HoDNocrrui Nneiorr Podle g 80 zskona E. L37 2OOO Sb., o veiejn'ich zak5zk6ch, v platn6m zneni (d5le jen,,zyz*) 1. Veiejn6zakilzl

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

I. Vyklad pojmu: II. Druhy korupce: iest t. Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7

I. Vyklad pojmu: II. Druhy korupce: iest t. Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7 Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7 Urdeno v5em zamdstnancrim: Platnost od l. 5.2014 "5i'r',"#n,,"r"0 Dokument navantje na Etick-i kodex zamdstnancfi v resortu MPSV, upravenj pro poskytovatele

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Schv6lil/ platn6 od: Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 @ Tento dokumentje schvalovatele je zakiuino. ictvim

Více

"Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz

Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz Akademievdd CR, v. v. i. VYZY A K PODANi NNNIITY K VEREJNE ZAKAZCEMALEHo RoZSAHU s n6zvem doddvek a souvisejfcfch "Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' I. Identifikaini fdaje zadavatele:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalářská práce BEZDOMOVSTVÍ A SROVNÁNÍ NABÍZENÝCH SLUŽEB CÍRKEVNÍMI ZAŘÍZENÍMI MUŽŮM BEZ DOMOVA NA ÚZEMÍ JIŽNÍCH

Více

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/31 163 OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini:

Více

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne.

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne. Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Základní

Více

INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r"

INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r \.V \., 1 ieskf Skolnf inspekce Pardubic\i inspektorf t INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r" Nizev prfvnick6 osoby vykonr{vaj ici iinnost Skoly Sidlo Zfll

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více