Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s. r. o. Nám. Václava Řezáče 5, Karlovy Vary. (Velikost písma 16) MATURITNÍ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s. r. o. Nám. Václava Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary. (Velikost písma 16) MATURITNÍ PRÁCE"

Transkript

1 Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s. r. o. Nám. Václava Řezáče 5, Karlovy Vary (Velikost písma 16) MATURITNÍ PRÁCE (Velikost písma 18, tučně) 201X Jméno a příjmení (velikost písma 16)

2 Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s. r. o. Nám. Václava Řezáče 5, Karlovy Vary (Velikost písma 14) MATURITNÍ PRÁCE (Velikost písma 16) Motivace zaměstnanců Motivation of employees (Velikost písma 16) Zpracoval/a: Jméno a příjmení (Velikost písma 14) Studijní obor: Management obchodu (Velikost písma 12) Vedoucí práce: Ing. Jana Kudláčková Místo a datum vydání: Horní Dolní 201X

3 ABSTRAKT (Velikost písma 14, tučně, velkými písmeny viz název kapitol) Maturitní práce se zabývá (věnuje, zaměřuje na) Cílem práce je. Ve své teoretické části pojednává o (je zpracováno, apod.). V praktické části se zabývá.. (Velikost písma 12) ABSTRAKT The graduate's work presents problems KLÍČOVÁ SLOVA (Velikost písma 14, tučně, velkými písmeny viz název kapitol) Motivace zaměstnanců, zaměstnanecké benefity, mzda, management. KEYWORDS

4 PROHLÁŠENÍ (Velikost písma 14, tučně) Prohlašuji, že jsem seminární práci na téma Motivace zaměstnanců vypracoval/a samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. (velikost písma 12, zarovnané do bloku) Karlovy Vary 11. února 201X (Velikost písma 12) (vlastnoruční podpis) Anna Novotná

5 PODĚKOVÁNÍ (Velikost písma 14, tučně) Děkuji paní/panu. za cenné rady a připomínky ke zpracovanému tématu a paní/panu.. za pomoc při formálním zpracování práce. (velikost písma 12, zarovnané do bloku) Karlovy Vary 11. února 201X (Velikost písma 12) (vlastnoruční podpis) Anna Novotná

6 OBSAH ÚVOD 5 1 KOGNITIVNÍ FUNKCE A KOGNITIVNÍ TRÉNINK Teoretické poznatky o kognitivních funkcích Kognitivní funkce a emoční inteligence Ohrožení kognitivních funkcí Tajemství mozku Paměť 18 2 PRÁCE S KLIENTY Cílová skupina a její potřeby Společné potřeby cílových skupin Skupinové setkávání - metody, cíl Dva základní programy kognitivních tréninků Skupinová setkání Hudba ve skupinových setkáních Humor ve skupinových setkáních Cvičení pro skupinu MAT Cvičení pro skupinu TP Přemýšlení o přemýšlení Tělem i duší Mentální krychle Čtení 40 ZÁVĚR 53 SEZNAM LITERATURY A ZDROJŮ 55 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 56 SEZNAM PŘÍLOH 58

7 Úprava textu, kapitol, podkapitol, odstavce, citace 1 KATASTRÁLNÍ ÚŘADY A DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ Katastrální úřady vznikly ze zákona č. 175/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů ze dne 21. května 2003 s účinností od 1. ledna Význam, obsah a cíle písemné komunikace Jak bylo již v úvodu mé práce řečeno, jedním z nejdůležitějších faktorů s velkým významem v lidském životě je komunikace. Každý, zvláště úředník, by si měl uvědomit, jak důležité je přenášet správně informace a zvolit vhodnou komunikační formu Právní předpisy Je mojí povinností seskupit dohromady všechny základní právní předpisy upravující komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související. Jsou to: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. Značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb je uznávaný elektronický podpis nebo uznávaná elektronická značka 1. Přijaté i odeslané dokumenty elektronicky označené či podepsané mají stejnou váhu jako veřejné listiny. 1 Opatření k činnosti elektronických podatelen v resortu ČÚZK č. j.: 3358/

8 a) Výčty Hlavním smyslem datových schránek je to, že elektronicky učiněný úkon bude považován za úkon učiněný písemně (analogově), což je nejmarkantnější prvek pojmu datové schránky. Jste-li fyzická osoba, můžete si o datovou schránku požádat několika způsoby. Důležité je správně vyplnit identifikační údaje, jako jsou: o jméno, příjmení o rodné příjmení u ženy o státní občanství Pro právnické osoby jsou obligatorně stanoveny následující údaje: o název nebo obchodní jméno o identifikační číslo nebo jiné evidenční či registrační číslo b) Ne u všech dokumentů lze provádět konverzi. Důvody, pro které konverzi nelze provést jsou: jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit (např. geometrický plán, občanský průkaz, řidičský průkaz, služební průkaz), jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky, škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis, opis nebo kopii pořízenou ze spisu či stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí.

9 c) Zaručený elektronický podpis je vyšší formou elektronického podpisu, který splňuje tyto požadavky: je jednoznačně spojen s podepisující osobou (může být vystaven pouze fyzickým osobám); umožňuje zjistit totožnost podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě; byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou.

10 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Bibliografický odkaz na tištěné monografie BRUNTON, P.; BUBENIKOVÁ, L. Perspektivy. 1. vyd. sv. 2. Praha: Unitaria, kap. 19, Vláda relativity, s ISBN Bibliografický odkaz na tištěné materiály Národní knihovna: Knihovnická revue. Vydává Národní knihovna ČR. 1990, roč. 1, č ISSN Bibliografický odkaz na články z tištěných časopisů FIORITO, R. Les a čas. Myslivost, 2010, roč. 36, č. 8, s ISSN Bibliografický odkaz na článek ve sborníku MACÍK, Karel. Marketing Vysokých škol - představy a skutečnost. Sborník příspěvků mezinárodní konference IN DSE 15, Praha března Fakulta strojní ČVUT, s ISBN Bibliografický odkaz na příspěvky v elektronických monografiích VAVROUŠEK, Petr. Nápis Dareia v Bísutúnu [online]. Praha: Ústav starého Předního Východu FF UK, 1997 [cit ]. Scripta electronica. Starý Orient. II, Seria monographica. Dostupný z www:

11 SEZNAM ZKRATEK AP absolventská práce ČSN Česká statistická norma ISO Informační soustava organizací VOŠ Vyšší odborná škola

12 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Obrázek... Příloha č. 2 Leták Příloha č. 3 Fotografie matematika Nasch John Forbese, nositele Nobelovy ceny Příloha č. 4 Text

13 Fotografie matematika Nasch John Forbese, nositele Nobelovy ceny Příloha č. 3

14 v textu Tabulky Ukazatel v mld. Kč Úvěry 22,6 27,3 35,2 38,5 43,7 47,1 46,7 47,4 55,8 Komunální obligace Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 13,3 15,9 21,7 23,9 23,5 22,9 22,6 22,7 14,7 12,4 12,6 13,5 12,4 11,8 10,9 9,9 10,0 10,1 Celkem 48,3 55,8 70,4 74, ,9 79,2 80,1 80,6 Tabulka č. 2: VÝVOJ ZADLUŽENOSTI OBCÍ V LETECH Pramen: Vývoj zadluženosti územních samosprávných celků v roce Dostupné na v příloze Příloha č. IV Tabulka č. 2: VÝVOJ ZADLUŽENOSTI OBCÍ V LETECH Ukazatel v mld. Kč Úvěry 22,6 27,3 35,2 38,5 43,7 47,1 46,7 47,4 55,8 Komunální obligace Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 13,3 15,9 21,7 23,9 23,5 22,9 22,6 22,7 14,7 12,4 12,6 13,5 12,4 11,8 10,9 9,9 10,0 10,1 Celkem 48,3 55,8 70,4 74, ,9 79,2 80,1 80,6 Pramen: Vývoj zadluženosti územních samosprávných celků v roce Dostupné na

15 Grafy a fotodokumentace v textu 5% 4% 2% 28% 61% Ostatní obce Hl. m. Praha Brno Ostrava Plzeň Graf č. 2: PROCENTNÍ PODÍL NA DANÍCH NÁVRH OD 1. LEDNA 2013 v příloze STOLNÍ HRY PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ Příloha č. 2

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Sbírka zákonů Předpis č. 300/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 98, ze dne 19.8.2008 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu Tento text je prvotním zněním předpisu

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky

Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Elektronická komunikace se státní správou a samosprávou České republiky diplomová práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor:

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Revize platná od 1.10.2010

Revize platná od 1.10.2010 1 Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Revize platná od 1.10.2010 V souladu s pravidly

Více

Datové schránky. Základní informace

Datové schránky. Základní informace Datové schránky Základní informace 1. Úvod Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Jejich pomocí bude možné zasílat dokumenty v elektronické

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Dokument je zveřejněn od 8. ledna 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Výnos č. 1/2000 upravené znění ze dne 12. 1. 2011 (organizace studia) METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 1. ÚVOD Vypracování bakalářské/diplomové práce a její obhajoba je

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Dokument je zveřejněn od 24. 11. 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Petr Kohout. Datové schránky a aplikace na jejich podporu

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Petr Kohout. Datové schránky a aplikace na jejich podporu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Kohout Datové schránky a aplikace na jejich podporu Bakalářská práce 2010 Prohlášení

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Dokument je zveřejněn od 14. prosince 2012 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní

Více

Využívání datových schránek v praxi. Žaneta Betincová

Využívání datových schránek v praxi. Žaneta Betincová Využívání datových schránek v praxi Žaneta Betincová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této práce je nastínit problematiku vyuţívání projektu datové schránky právnickými osobami s působností v Olomouckém

Více

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD 2013 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ BP A DP... 3 3. VÝBĚR TÉMAT A ZADÁNÍ BP / DP... 3 4. STRUKTURA BP / DP... 4 4.1. Desky...

Více

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě a jejich odesílání

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě a jejich odesílání Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě a jejich odesílání Obsah Část I. Obecná... 2 1. Úvod... 2 2. Související právní předpisy... 2 3. Kteří

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více