PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA"

Transkript

1 PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA KUBÁLKOVÁ MARKÉTA Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Abstrakt: Významným nástrojem realizace učebních pomůcek pro distanční formu studia na Fakultě podnikohospodářské se stal program Zoner Context. Bylo v něm připraveno 49 z 56 distančně vyučovaných předmětů. Příspěvek popisuje zkušenosti s programem při tvorbě učební pomůcky pro předmět Manažerská informatika (metodika tvorby textu, obsah, osnova, hypertextové odkazy, styly, formulace řešených i neřešených otázek, odkazy na příklady, práce s obrázky, vyhledávání, import a export, distribuce na CD). Klíčová slova: program Zoner Context, Manažerská informatika Abstract: The important tool of development of teaching aids for e-learning study program at the Faculty of Business Administration became the Zoner Context program. We prepared 49 subjects out of 56 in this program. The paper deals with experience done with program in the process of preparation of teaching aid for subject Managerial Informatics (i.e. methodology of text development, content, outline, hypertext links, styles, formulation of solved and open questions, links to examples, work with pictures, searching, import and export, distribution on CD). Key words: program Zoner Context, Managerial Informatics 1 PŘEDMĚTY DISTANČNÍHO STUDIA Na Vysoké škole ekonomické v Praze bylo pro distanční formu studia připraveno 56 předmětů. Tři předměty byly připraveny autory před zahájením celofakultního projektu, jsou řešeny internetovým rozhraním. Šest předmětů bylo připravováno programem Edoceo, 5 z nich bylo zpětně převedeno do programu Zoner, aby byla dosažena jednotnost prohlížeče. Zbývající většina předmětů je zpracována formou elektronické publikace programem Zoner Context. 2 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 2.1 Požadavky na software Pro výběr software pro tvorbu učebních pomůcek pro distanční studium Fakulta podnikohospodářská stanovila následující kritéria: Výsledná učební pomůcka musí mít přehlednou strukturu, musí být hypertextově provázána, program musí umožňovat práci s obrázky, zvuky, videem. Student nemusí být vybaven speciálním softwarem, nároky na hardware nebudou vysoké. Práce autora bude jednoduchá, aby se autor mohl věnovat odborné náplni a metodice. Software nemůže být příliš nákladný. 2.2 Využité programové vybavení Fakulta při tvorbě učebních pomůcek pro distanční formu studia využila následující softwarové prostředky: program pro elektronické publikování Zoner Context Ovládání programu je velmi podobné ovládání textového procesoru MS Word, který všichni učitelé fakulty využívají. Velmi významným faktorem při rozhodování o výběru Zoneru Context byla existence stylů a šablon tak, aby vznikaly formálně podobné publikace. Demonstrační verze programu byla v září 2001 stažena z webových stránek firmy Zoner. Během tří týdnů v ní

2 byla připravena asi polovina učebního textu pro jeden z předmětů, aby byly ověřeny funkce programu Zoner Context. Zároveň byla vytvořena šablona pro psaní učebních textů fakulty, která byla využívána na školeních autorů budoucích učebních textů. Program Zoner Context je vhodný pro tvorbu elektronických publikací, jeho hlavní výhodou je zobrazování struktury textu formou okna s obsahem a okna s osnovou zobrazené stránky. Další předností je snadná možnost vyhledávání v textu a podpora hypertextových odkazů. program pro tvorbu e-learningových kurzů Edoceo Program Edoceo byl zakoupen VŠE pro přípravu vzdělávání po Internetu. Program neobsahuje prostředky pro tvorbu stránek elektronických publikací. Sestavuje kurzy ze stránek ve formátu HTML či Microsoft Word. Autoři většinou připravovali texty v MS Word, z něhož je exportovali do HTML, soubory HTML potom importovali do kurzu připravovaného programem Edoceo. Uvedený poměrně těžkopádný způsob pohlcuje pozornost autora natolik, že se nevěnuje tolik struktuře a hypertextové provázanosti jako autoři pracující s programem Zoner. Program na rozdíl od Zoneru Context sleduje průběh studia studenta, který musí být připojen prostřednictvím Internetu k serveru s výukovými kurzy. Za velmi silnou stránku programu lze považovat možnost automatického sledování a archivace odpovědí studentů na kontrolní otázky. Pro distanční studium bez připojení k Internetu jsou určeny offline verze kurzů, které jsou však velmi pomalé, jejich spouštění přímo z CD je téměř neúnosné, i provoz z pevného disku je pomalý. V offline provozu server nedostává přehled o odpovědích studenta a o průběhu jeho studia. Z 56 předmětů připravovaných pro distanční formu studijního programu fakulty bylo připravováno 6 v programu Edoceo. 5 z nich bylo v rámci sjednocení prohlížeče textů realizováno také v Zoneru Context. Na základě přání fakulty firma Zoner Context připravila doplnění programu o možnost exportu do programu Edoceo. Pokud se zlepší dostupnost a finanční náročnost připojení distančních studentů k Internetu, bude tak možné převést elektronické formy předmětů ze Zoneru Context do programu Edoceo. Hlavním důvodem využití Edocea by mohlo být testování studentů. 3 PROGRAM ZONER CONTEXT Program Zoner Context splňuje zadaná kritéria. Proto jej fakulta vybrala pro přípravu učebních pomůcek distanční formy magisterského navazujícího studijního programu. Software firmy Zoner byl pořízen v říjnu 2001 asi za Kč, tj. za výhodnou cenu pro školy. Cena zahrnuje především 50 licencí na program Zoner Context pro přípravu elektronických publikací. Smlouva s firmou Zoner umožňuje autorům používat software Zoner Context na školních i domácích počítačích. K programu Zoner Context byly dokoupeny další manuály tak, aby na každé katedře byl alespoň jeden k dispozici. Autorům pomůcek je k dispozici několik programů firmy Zoner: program pro přípravu elektronických publikací Zoner Context, program pro tvorbu vektorových obrázků Zoner Callisto, program pro tvorbu animovaných obrázků Zoner Gif Animator, program pro správu multimediálních souborů Zoner Media Explorer, sady obrázků České kliparty 1 3 a Mapy. 3.1 Práce s programem Zoner Context Autorské ovládání programu Zoner Context je velmi podobné ovládání textového procesoru MS Word. Velmi významným faktorem při rozhodování o výběru Zoneru Context byla existence stylů a šablon tak, aby vznikaly formálně podobné publikace. Elektronické publikace připravené programem Zoner Context (prohlížené programem Zoner Context Viewer): mají v levém horním okně obsah publikace, je tak možné rychle přeskakovat mezi jednotlivými stránkami publikace,

3 mají v levém dolním okně osnovu stránky, je tak možné se orientovat v částech stránky a přeskakovat mezi nimi, mohou obsahovat hypertextové odkazy mezi stránkami či jejich částmi, realizace odkazu probíhá načtením nové stránky či vypsáním obsahu odkazu do samostatného okna (odkazy do samostatného okna se řeší mj. odpovědi na otázky, u nichž autor publikuje odpověď), mohou obsahovat odkazy na soubory MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) nebo jiné soubory (např. webové stránky, soubory ve formátu PDF, zvukové a video soubory), umožňují fulltextové prohledávání publikace či více otevřených publikací (vypíše se seznam stránek a v nich podbarví hledaný pojem), pokud to autor umožní, je možné části textu kopírovat či tisknout. Po přípravě elektronické publikace v Zoneru Context je možné publikaci připravit k distribuci na CD. Vytvoří se soubory publikace i prohlížeče publikací, který lze volně šířit. Po vypálení na CD stačí, aby čtenář vložil CD do CD mechaniky počítače. Prohlížeč se sám spustí a načte úvodní stránku publikace. Zoner Context je určen pro elektronické publikování, nikoliv pro elektronický kontakt s tutory. Elektronický kontakt lze realizovat uvedením elektronické adresy, na níž student má poslat odpovědi na kontrolní otázky či splnění úkolů. 3.2 Tvorba elektronické publikace OBR. 1: ZONER CONTEXT DESIGNER Šablona Elektronické publikace pro distanční formu studia mají jednotný vzhled. Pro jejich přípravu byla vytvořena šablona Texty Fakulty podnikohospodářské, na které jsou tyto učební pomůcky založeny. Šablona obsahuje definice používaných stylů. Máme-li připravenou šablonu, nakopírujeme tento soubor do adresáře k instalaci programu (pravděpodobně se bude jednat o adresář C:\Program Files\Zoner\Context 4 Profi). Šablonu vytvoříme jednoduše, máme-li připravené styly v běžném dokumentu Zoner Contextu, stačí tento soubor uložit volbou z menu Soubor Uložit jako šablonu. Zde zadáme název šablony. Tvorbu nové publikace zahájíme z menu volbou Soubor Nový. Zvolíme šablonu a dále umístění souboru a jeho název. Dokument Zoner Contextu má příponu ctx. Obsah publikace V levém okně definujeme strukturu a obsah publikace. Volbou Obsah Vložit položku (případně z místní nabídky) připravíme obsah publikace.volbou Obsah Otevřít stránku

4 naplňujeme jednotlivé položky obsahu vlastními texty. Stránka je pak pojmenována podle položky obsahu, ke které se vztahuje. Název stránky nemusí být jednoznačný, ale pro další práci je to vhodnější. Využíváme jej například pro definování návazností stránek (aby bylo možné klepnutím na hypertextový odkaz Další stránka projít publikací bez využití obsahu). Při složitější struktuře publikace je tudíž vhodné jednotlivé kapitoly číslovat či předznačovat písmeny. Struktura publikace může být složitější jednotlivé kapitoly obsahují podkapitoly. Takováto kapitola je v obsahu označena symbolem knihy. Jednotlivé stránky mají symbol listu. Kapitola může obsahovat kromě podkapitol i úvodní stránku kapitolu (tzv. stránku v uzlu). Ta je předznačena symbolem knihy s volným listem. Klepnutím na název kapitoly v prohlížeči se v tomto případě nerozevře nabídka podkapitol, ale stránka, která může například zahrnovat klíčová slova kapitoly, informace o doplňkové literatuře ke kapitole nebo čas potřebný ke studiu této kapitoly. Stránky Strukturu publikace postupně naplňujeme obsahem. Texty můžeme přímo zapisovat. Máme-li je připravené například v programu Microsoft Word, můžeme je sem CTRL+C CTRL+V vložit. Nebo Vložit jako Text vložit bez formátování a text naformátovat pomocí stylů připravených v šabloně. Jednotlivé stránky je vhodné nedělat příliš dlouhé, aby se text z obrazovky dobře četl. Import stránky Pokud chceme použít stránku, která je již součástí jiné elektronické publikace vytvořené programem Zoner Context, můžeme ji do své publikace importovat volba Stránka Import stránky (vybereme ctx soubor a z něj konkrétní stránku). Připojit soubor Chceme-li integrovat již vytvořenou publikaci do naší publikace, můžeme využít volbu Soubor Připojit soubor. Toto označení není příliš vhodné, vyvolává dojem, že soubor bude pouze připojen, ve skutečnosti se však jedná o fyzické vložení připojovaného ctx souboru. Vzniká zde problém se styly jestliže oba ctx soubory obsahují stejně nazvané styly, je název stylu z vloženého souboru opatřen číslem. Pro sjednocení je nutné tyto jeden po druhém vymazat a vždy nahradit v celém dokumentu zrušený styl stylem jiným. Dalšími problémy v této situaci jsou poškozené návaznosti, případně odskoky na vysvětlivky, některé odkazy na externí soubory a nemožnost volby adresáře pro nakopírování obrázků. Vložit soubor Narozdíl od předchozí možnosti, v okně Osnovy máme v místní nabídce možnost Vložit soubor. Ta nám umožní propojit více ctx souborů. Soubory jsou dál od sebe fyzicky oddělené ve svých adresářích, můžeme je vyvolávat z nadřazeného ctx souboru. V tomto případě ovšem přestává fungovat systémový odskok na další či předchozí stránku (dopředu a dozadu), dále nefunguje fulltextové vyhledávání. Vyhledává se vždy pouze v otevřené publikaci, nikoli ve všech propojených publikacích. Osnova Obsahuje-li stránka delší pasáže, můžeme čtenáři usnadnit orientaci na této stránce použitím Osnovy. Definujeme jí volbou Obsah Osnova stránky Vložit odkaz na aktuální odstavec (v levém okně musíme klepnout do záložky Osnova) nebo tlačítkem v panelu nástrojů. Na jeden odstavec se může odkazovat pouze jeden odkaz. Pokud odstavec smažeme, zruší se i odkaz. Příbuzná témata Chceme-li upozornit na tématicky blízké stránky naší stránce, můžeme využít ještě třetí záložku Příbuzná témata. Volbou Obsah Příbuzná témata Vložit odkaz definujeme příbuzné stránky. Může se jednat o stránky v tomto dokumentu, můžeme se také odkazovat do jiného dokumentu. Máme-li nadefinovanou osnovu stránky, můžeme se odkazovat nejen na stránku, ale na konkrétní místo stránky dané osnovou. Obsah stránky Věnujme se teď vlastní stránce. Stránka může obsahovat texty. Často také obrázky. Vložíme je na stránku volbou Objekt Vložit obrázek a vytýčíme oblast, kde má být obrázek umístěn. Rozměr upravíme podle obrázku volbou Objekt Rozměry rámce podle objektu. Chcemeli do stránky vložit text bez ohledu na normální tok textu, můžeme využít textový rámec. Ten

5 funguje jako jakási stránka ve stránce, může být využit pro pokročilejší formátování stránky. Na stánku lze umístit i zvuk a video volba Objekt Vložit zvuk, Vložit video (vloží se jednoduchá lišta pro spuštění a zastavení přehrávání). Volbou Tabulka Vložit můžeme vložit na stránku tabulku zadaných rozměrů. Velice důležitou roli hrají hypertextové odkazy. Mohou být využity pro přechod na další stránku, pro přechod na stánku s příbuzným tématem, pro vysvětlivky k danému textu, ale i pro přechod na související soubory jiné dokumenty Zoneru, na soubory MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) nebo jiné soubory (např. webové stránky, soubory ve formátu PDF, zvukové a video soubory). Odkazy definujeme ve volbě Odskok. Odskoky v rámci dokumentu Zoner Contextu zadáváme volbou Vytvořit. Zvolíme, na jaký dokument, jakou stránku se chceme přesunout. Můžeme zadat konkrétní pozici na stránce (je-li nadefinována osnova stánky), jinak se přesuneme na začátek stránky. Důležitá je možnost volby odskoku do vyskakovacího okna. Tímto způsobem můžeme řešit například vysvětlivky či poznámky k textu. Vlastní text vysvětlivky připravíme na stránku, která není zařazena do struktury elektronické publikace. Vytvoříme jí volbou z menu Stránka Nová. Stránku vhodně nazveme, příhodné je rovněž odlišit ji barevným pozadím.vytvoříme odskok na ní a zaškrtneme možnost Odskok do vyskakovacího okna. Čtenáři se po klepnutí do tohoto odkazu otevře vyskakovaní menší okno s textem poznámky. Po přečtení ho zruší klávesou Esc či klepnutím mimo okno. Takto lze řešit i odpovědi na otázky ke kapitole. Systémový odskok nám umožňuje pohyb po publikaci. Pomocí těchto odskoků se můžeme vracet na předchozí stránku, pohybovat se po publikaci v nadefinovaných návaznostech dopředu a dozadu a dále například vrátit se na úvodní stránku dokumentu. Internetový odskok využijeme k přechodu na zadanou webovou stránku. Odskok na externí dokument je vhodný pro přechod na související dokument můžeme ho využít pro prezentaci vzorového souboru ke kapitole a podobně. Další možností je spuštění externího programu, přehrání zvuku a videa. Vlastnosti stránky Důležité je nastavení parametrů stránky ve volbě Stránka Vlastnosti stránky. Zde definujeme vzhled stránky velikost okna, šířku a okraje. Dále pozadí stránky. Je vhodné například barevně odlišovat stránky, které se týkají vlastní vykládané látky, informační stránky například s obsahem kapitol, stránky s úkoly ke kapitole. Pozadím stránky může být i obrázek, v tomto případě je nutné zvolit takový obrázek, který nebude znemožňovat čtení textu. Další důležitou vlastností stránky jsou návaznosti. Můžeme definovat nadřazenou, předchozí a následující stránku. Toto nadefinovaní je nezbytné pro vytváření systémových odskoků. Rejstřík Zoner umožňuje vytvořit rejstřík, neboli seznam klíčových slov. Termín, který chceme přidat do rejstříku, označíme a z menu zadáme Úpravy Přidat výraz do rejstříku. Pokud přidáváme výraz, který je již v rejstříku obsažen, nalistujeme ho v seznamu položek v rejstříku. V prohlížeči se nám v tomto případě nabídne seznam stránek, na kterých výraz najdeme. Kontrola Máme-li vytvořenou elektronickou publikaci, můžeme ještě provést některé kontroly. Kontrola pravopisu (Nástroje Kontrola pravopisu) nám projde všechny stránky publikace a nabídne opravy u slov, která nejsou ve slovníku. Kontrola vazeb v dokumentu (Nástroje Kontrola vazeb v dokumentu) nám umožní provést jednorázovou kontrolu odskoků celé publikace. Zoner provede kontrolu a zobrazí okno s nalezenými problémy. Těmi bývá nejčastěji prázdná stránka či nepřipojená stránka. Tlačítkem Nalistovat přejdeme na problémovou stránku a opravíme. Nastavení prohlížeče To, jak má naše publikace být zobrazována v prohlížeči, můžeme nastavit ve volbě Nástroje Nastavení prohlížeče. Zde můžeme zadat minimální požadavky na rozlišení a barevnou hloubku (můžeme dokonce při nedodržení minimálních požadavků zabránit otevření dokumentu). Lze zadat, jaká navigační okna se mají zobrazovat (například nedefinujeme-li příbuzná témata, je zbytečné, aby v prohlížeči bylo toto okno). Další parametry se týkají hlavního okna, plochy, lišt s kapitolami, panelů nástrojů a nabídky.

6 Příprava k distribuci Pokud je publikace hotová, připravíme ji k vypálení na CD. Volba z menu Nástroje Příprava k distribuci. K tomu nám slouží program Zoner Context Compiler. Pomocí průvodce nás provede distribučním procesem. Zadáváme, jaké bude instalační médium, zda se mají obrázky zapojit do jediného souboru či ponechat v původním stavu, zda se má připojit instalační soubor, True Type písma, můžeme nadefinovat startovní obrazovku a ikonu CD, zda se má publikace distribuovat i s prohlížečem (verze prohlížeče a jazyková verze) a zda chceme vytvořit fulltextový rejstřík a používat jazykovou analýzu. Export do HTML Publikaci můžeme distribuovat nejen ve formátu ctx, ale můžeme ji také zkonvertovat do formátu HTML. Volba z menu Nástroje Export do HTML. Opět máme k dispozici průvodce. Zadáme cílový adresář a titulek dokumentu, zvolíme kódování češtiny a parametry týkající se vzhledu a formátování. Exportovat lze publikace, které mají k HTML blízko, v případě publikace s výrazně upravenými parametry prohlížeče, není export do HTML realizovatelný. 4 ZÁVĚR Zoner Context je hypertextový a multimediální autorský nástroj pro elektronické publikování. Je uživatelsky přívětivý, je v českém jazyce a jeho ovládání není obtížné. Jeho pomocí lze vytvořit kvalitní hypertextové učební pomůcky. Byl proto použit pro tvorbu elektronických pomůcek pro distanční formu studia. Tyto pomůcky lze využít i v prezenční formě. Jejich příprava není ukončená, jsou stále zdokonalovány a budou i nadále průběžně aktualizovány. Budou účelově vyráběny dle objednávky studentů a budou distribuovány na CD. LITERATURA 1. Krejčí, J., Slavičinský, R., Doležal, D., Ziková, J.: Zoner Context 4, uživatelská příručka

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Microsoft Excel 2013 tabulkový program

Microsoft Excel 2013 tabulkový program VŠE v Praze Microsoft Excel 2013 tabulkový program Markéta Kubálková 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 1 Základní pojmy a operace... 7 1.1 Tabulkový program... 7 1.2 Firma Encián... 7 1.3 Seznámení

Více

Microsoft Office OneNote 2007

Microsoft Office OneNote 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Office OneNote 2007 Učební text pro předmět U072 doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. Praha 2009 Obsah 3 Obsah

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací VŠE v Praze Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 K čemu slouží Microsoft Outlook... 5 1.1 Organizace osobních informací... 5 1.2 Firma Encián...

Více

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Manažerská informatika Databázový systém Microsoft Access 2007 Tomáš Kubálek Markéta Kubálková Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů

Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů VŠE v Praze Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů Tomáš Kubálek, Markéta Kubálková 2014 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Project Online... 5 1.1 1.2 Řízení projektů... 5 Způsoby řízení projektů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Databáze

Více

Microsoft FrontPage 2000. učební texty. Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice

Microsoft FrontPage 2000. učební texty. Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice Microsoft FrontPage 2000 učební texty Miroslava Černohlávková Základní škola Vrchlického 5, Ostrava-Radvanice Obsah Web... 3 Vytvoření nového webu... 3 Otevření webu... 4 Grafické prostředí programu...

Více

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace

Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace VŠE v Praze Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Systém sjednocené komunikace... 7 1.1 K čemu slouží Microsoft Office 365... 7 1.2 Firma

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Autoři: Jiří Chytil, Ing. Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Tato publikace

Více