Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název ŠVP: RADOST Zpracován podle programu: RVP ZV Gymnázium Platí pro primu až kvartu osmiletého gymnázia Zaměření studia: všeobecné studium Program platí pro denní formu studia nižšího stupně osmiletého Gymnázia v Karviné Platí od 3. září 2007 RNDr. Bohumil Vévoda

2 1. Kapitola Identifikační údaje Vzdělávací program: čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání Předkladatel Zřizovatel: Platnost dokumentu od 3. září Kapitola Charakteristika školy Velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Kapitola Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Kapitola Hodinové dotace jednotlivých předmětů Hodinové dotace jednotlivých předmětů pro primu až kvartu Gymnázia v Karviné Poznámky k tabulce s hodinovou dotací jednotlivých předmětů: Kapitola Učební plány jednotlivých předmětů Jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk

3 Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a výpočetní technika Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktická cvičení z geometrie Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova

4 1. Kapitola Identifikační údaje školy 1. Identifikační údaje 1.1. Vzdělávací program: čtyřletý 1.2. Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání 1.3. Předkladatel Název školy: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Adresa: Mírová 1442, Karviná - Nové Město, IČ: IZO: Ředitel školy: RNDr. Bohumil Vévoda Koordinátor pro tvorbu ŠVP: Mgr. Jan Bajnar Další kontakty: telefon: web: Zřizovatel: Název: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, Ostrava, Kontakty: Odbor školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje telefon: fax: Platnost dokumentu od 3. září

5 2. Kapitola 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy o V současné době má škola 22 tříd, z toho v osmiletém studiu 10 tříd a ve čtyřletém studiu 12 tříd. o Většina tříd a učeben je umístěna v hlavní budově. o Několik tříd a učeben je v přístavbě na školním pozemku Vybavení školy o Škola vznikla v roce 1953 jako jedenáctiletá střední škola v části Karviná Doly. V současné době se nachází v části Karviná 6 na ulici Mírová V roce 1984 byla v areálu školy postavena v rámci akce Z přístavba školy, která dodnes slouží jako přízemní budova obsahující 5 kmenových učeben, posilovnu, učebnu hudební výchovy a kabinety pro vyučující. o Součástí areálu školy je atletický ovál o délce 200 metrů, malé fotbalové a volejbalové hřiště uvnitř oválu, větší fotbalové hřiště a hřiště pro plážový volejbal a víceúčelová plocha s umělým povrchem ( Oranžové hřiště ), která byla vybudována v rámci dotace firmy ČEZ. o V hlavní budově jsou odborné učebny pro předměty biologie, geografie, chemie, fyzika, informatika a jazykové učebny. o Odborné učebny jsou vybaveny didaktickou technikou. o Většina odborných učeben je napojena na internet a vybavena počítačem s datovým projektorem. Ve dvou třídách jsou interaktivní tabule Charakteristika pedagogického sboru o Ve školním roce tvoří pedagogický sbor celkem 12 mužů a 34 žen. o Průměrný věk pedagogických pracovníků činí 43,3 let. o Každý pracovník je plně kvalifikovaný, všechny vyučovací hodiny gymnázia jsou učeny v rámci aprobace jednotlivých vyučujících. o Všichni pracovníci neustále zvyšují svou odbornost absolvováním akreditovaných kurzů: základní kurz počítačového vzdělávání základy ekogramotnosti kurzy rozšiřující jednotlivé obory. o Na škole působí: školní metodik prevence sociálněpatologických jevů (Mgr. Zuzana Kardošová) 5

6 koordinátor EVVO (Mgr. Martin Duda) koordinátor ICT (Mgr. Henrik Szotkowski). o Někteří vyučující jsou členy okresních komisí, které se podílení na organizaci olympiád a soutěží pro žáky. o Na škole učí pedagogové, kteří byli oceněni za svou práci Moravskoslezským krajem Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce o Škola získala certifikát školicího zařízení SIPVZ na úrovni Z, P a v dalších vzdělávacích modulech. o Škola má akreditaci na vzdělávací akci Základy ekogramotnosti učitelů. o Opakovaně se zapojuje do projektů s environmentální problematikou: Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělání k udržitelnému rozvoji Spolupráce s rodiči a jinými subjekty o Při škole je zřízena Školská rada, která má 9 členů o Při škole je zřízena Školská rada, která má 9 členů o Rodiče a zákonní zástupci žáků spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných schůzek SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy), kde získávají informace a mohou ovlivnit dění ve škole. o prospěchu žáků jsou zákonní zástupci informování na třídních schůzkách a při osobním jednání s třídním učitelem. o Prostřednictvím internetu se mohou zákonní zástupci seznámit s úspěchy žáků v soutěžích. o Sociálně patologickým jevům se snažíme předcházet spoluprací s odbornými institucemi. o Při výuce pedagogové spolupracují s jinými školami, institucemi a nevládními a neziskovými organizacemi. 6

7 3. Kapitola 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy o ŠVP pro čtyřleté všeobecné vzdělávání navazuje na ŠVP pro základní vzdělávání, které je určeno pro ročníky nižšího gymnázia. o Škola vytváří podmínky pro to, aby žáci získali dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a širší odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech. o V rámci volitelných předmětů se studenti maturitního ročníku mohou připravovat na mezinárodní jazykové zkoušky. o Všichni studenti se v průběhu studia seznámí se základními principy udržitelného rozvoje. o Forma studia klade důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole Profil absolventa o Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP GV ve všech vzdělávacích oblastech. o Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazně převyšují požadavky RVP GV v oblastech. Obsah si zvolí formou volitelných předmětů během studia. Jsou tak připraveni ke studiu na VŠ dle svého výběru. Díky bohatým možnostem profilace formou volitelných předmětů je tak žákům umožněna kvalitní příprava na jakýkoli typ vysoké školy. o Žáci během studia získají návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci: práce s více zdroji informací, týmová práce, využívání ICT techniky, schopnost komunikovat a prezentovat svou práci. o Díky pečlivě začleněnému průřezovému tématu Environmentální výchova jsou schopni principy udržitelného rozvoje uplatňovat v oborech, kterým se budou věnovat po absolvování gymnázia. o Žáci mají možnost ke konci studia složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka. 7

8 3.3. Organizace přijímacího řízení o Přijímací řízení vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. o Vzhledem ke značné četnosti změn právních předpisů týkajících se přijímacího řízení na střední školy v posledních letech a v souladu s přípravou dalších právních vymezení (Vyhláška MŠMT, Správní řád atd.) nelze v dlouhodobém horizontu vymezit jednoznačně organizaci přijímacího řízení. o Přijímací zkoušky budou upraveny každoročně ředitelem školy v souladu s právními předpisy, požadavky zřizovatele školy a dlouhodobými záměry vývoje školy. o Škola v současné době neumožňuje výuku imobilních žáků. o Přesné informace o bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia a za úspěchy v mimoškolních činnostech, o úpravě průběhu přijímací zkoušky pro potřebné uchazeče o studium lze najít na internetových stránkách Organizace maturitní zkoušky o Organizace maturitní zkoušky se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. o Upřesnění organizace maturitních zkoušek musí být v souladu s příslušnou vyhláškou MŠMT o ukončování studia v platném znění. o Vzhledem k politicky a organizačně nejasným nebo pozměňovaným záměrům realizace státní části maturitní zkoušky v období není možné v tomto dokumentu jednoznačně vymezit průběh a organizaci všech částí maturitní zkoušky (státní, profilová) a bude nutno ji řešit pružně každoročním pokynem ředitele do doby úplného naběhnutí státních maturitních zkoušek v plném rozsahu Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitelé motivují žáky k otevřenosti v oblasti poznávání, zadávají žákům problémové úkoly, vedou je k využívání odborné literatury a školní knihovny. Učitelé vedou žáky k samostatné práci s informacemi (vyhledávání, zpracování, vyhodnocování různých zdrojů, systematizace informací a vytváření mentálních map). Učitelé umožňují žákům prezentovat jejich práci (referáty, eseje, seminární práce, celoškolní přehlídky, pravidelná prezentace na webu atd.). Učitelé poskytují žákům prostor k diskusi a hledání různých řešení předložených problémů. Škola podporuje mnohostrannost výuky a individuální zájmy žáků širokou nabídkou volitelných seminářů. 8

9 Kompetence k řešení problémů Učitelé podněcují žáky k hledání a formulování problémů, umožňují jim navrhovat a porovnávat různá řešení, pracovat v menších skupinách. Učitelé zapojují do výuky problémové aspekty každodenního života. Učitelé vedou žáky k argumentaci podložené důkazy. Učitelé podporují řešení problémů s mezioborovým přesahem, žáci se podílejí na organizaci mezioborových projektů. Učitelé zapojují žáky do přípravy mimovyučovacích aktivit, jejich organizace a vedení (drogové situace, Ukliďme svět a další ). Kompetence komunikativní Učitelé vytvářejí žákům prostor pro zapojení do kolektivu spolužáků, spolupráci, prezentaci postojů (projektový den), pro komunikaci v nových skupinách ( exkurze, celoškolní projekty apod.). Učitelé podněcují žáky k výstižné a kultivované komunikaci ústní i písemné (ročníkové práce, jejich prezentace apod.), ve výuce jim pomáhají s porozuměním oborové terminologii, pochopení zápisů, grafů, statistických přehledů. Učitelé motivují a vedou žáky k osobitému a sebevědomému projevu, umožňují jim prezentaci různých aktivit (prezentace zájmové činnosti, projekty tvůrčího psaní, sbor, výstavy atd.). Učitelé pro žáky pravidelně připravují výměnné zahraniční zájezdy, mezinárodní projekty i zahraniční stáže. Učitelé společně s žáky připravují setkání s různými osobnostmi společenského I politického života (besedy, grantové projekty atd.). Škola umožňuje žákům v podstatě neomezený přístup k internetu, vede je k jeho smysluplnému využívání jako jednomu z klíčových zdrojů informací a ke komunikaci s okolím. Kompetence sociální a personální Škola se zaměřuje na budování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů mezi žáky navzájem, ale i vztahů mezi žáky a učiteli (kurzy, exkurze atd.). Celá výchovná koncepce vede k vytváření a posilování vztahů nejen uvnitř jednotlivých ročníků, ale i mezi žáky různých ročníků i typů studia (výsledkem je kvalitní sociální komunikace, odmítání šikany, respektování ostatních). Učitelé respektují individualitu žáků a vedou k tomu i žáky. Škola podporuje individuální zájmy žáků, podporuje jejich rozvoj nabídkou mimovyučovacích aktivit. Učitelé posilují samostatné a zodpovědné chování žáků při organizování různých činností a akcí školního, ale i meziškolního charakteru (akce kulturní, společenské, sportovní, přehlídky, soutěže atd.). 9

10 Kompetence občanské Žáci spolurozhodují o různých otázkách chodu školy (výzdoba tříd, skladba volitelných předmětů, organizace školních akcí, začátek vyučování atd.). Škola ve svém učebním plánu zapojuje žáky do činnosti občanských sdružení (Den Země, sbírky, práce nadací apod.). Učitelé vedou žáky k toleranci vůči jiným kulturám (např. zaměření některých volitelných seminářů). Učitelé podporují vhodnými příklady rozvoj občanské uvědomělosti žáků. Učitelé zařazují do výuky návštěvu různých institucí (parlament, soudy). Učitelé, ale i žáci sami organizují pravidelné návštěvy zajímavých osobností společenského a kulturního života. Kompetence pracovní Učitelé motivují a vedou žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium, povolání a ve svém dalším životě. Učitelé učí žáky vědomě užívat a ovládat digitální techniku. Učitelé vyžadují, aby žáci při pracovních činnostech dodržovali vymezená pravidla týkající se práce s uvedenou technikou a zásady bezpečnosti včetně první pomoci. Učitelé vedou žáky k bezpečnému ovládání laboratorní techniky a efektivnímu průběhu experimentální práce Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami o Žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie ) mají k disposici nepovinný předmět Cvičení z českého jazyka, který probíhá v učebně vybavené počítači pro každého studenta. o Žáci, kterým zdravotní stav neumožňuje studovat běžným způsobem, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu způsoby takového studia jsou uvedeny v kapitole 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných. o Ţáci, kterým by rodinné sociální poměry neumoţňovaly studovat, umoţňujeme integraci a zapojení do vzdělávacího procesu. o Rodiče či zákonní zástupci studentů se studijními problémy jsou včas informováni, ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení. o Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou a s Centrem pro prevenci sociálně patologických jevů Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných o Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj apod. mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. o Žáci, kteří dosahují výborných výsledků v některé z předmětových soutěží, mohou svůj studijní zájem rozvíjet formou studia podle individuálního vzdělávacího plánu. 10

11 o O studium podle individuálního vzdělávacího plánu mají možnost požádat všichni žáci. Škola rozlišuje tři typy individuálních vzdělávacích plánů: Termínované zkoušení. Žák je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí domluvě s vyučujícím. Obvykle mají tito studenti dohodnut den v týdnu, kdy mohou být z daného předmětu přezkušováni. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu umožňována účast na soustředěních. Tento studijní plán je povolován zpravidla žákům, kteří dosahují výborných výsledků v předmětových soutěžích (Matematická olympiáda apod.), věnují se výkonnostně sportu, hře na hudební nástroj či jiné, časově náročné aktivitě a dosahují v ní výborných výsledků. Úlevy z výuky. Kromě termínovaného zkoušení je žákovi povolena absence v přesně stanovených vyučovacích hodinách. Žák uzavírá klasifikaci v řádném termínu, v předmětech s vyšší absencí skládá, kromě běžných povinností, doplňující zkoušku před komisí. Tento studijní plán je zpravidla povolován vrcholovým sportovcům (může však jít i o žáky, kteří se věnují jiným aktivitám na vrcholové úrovni), kterým rozvrh tréninků či příprav koliduje s rozvrhem školní výuky. Samostatné studium. Student dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. Tento studijní plán je povolován výjimečně, např. reprezentantům ČR v některé sportovní disciplíně, jejichž sezóna jim neumožňuje pravidelnou návštěvu školy. Na povolován individuálního studijního plánu nemají žáci nárok a může jim být odebrán. Stane se tak v případě, že nedodržují povinnosti (zejména termíny uzavírání klasifikace, docházku do výuky apod.), které jsou jim uloženy. Podmínkou udělení individuálního studijního plánu jsou také dobré studijní výsledky Začlenění průřezových témat o Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou začleněny jako součást povinných vzdělávacích předmětů. 11

12 Předm. celkem Poznámka Oblast celkem Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 4. Kapitola 4. Hodinové dotace jednotlivých předmětů 4.1. Hodinové dotace jednotlivých předmětů pro primu až kvartu Gymnázia v Karviné Vzdělávací oblast Název předmětu Hodinová dotace Jazyková komunikace český jazyk a literatura I. II. III. IV anglický jazyk Pozn.1 německý jazyk Pozn.2 francouzský jazyk Pozn.2 španělský jazyk Pozn.2 34 Matematika Matematika Informační a komunikační technologie Praktická cvičení z geometrie Informační a komunikační technologie Pozn Pozn.4 3 Člověk a příroda fyzika ,5 2 Pozn.5 chemie Pozn.6 biologie ,5 2 Pozn.7 zeměpis Umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova Výchova ke zdraví tělesná výchova výchova ke zdraví Člověk a společnost dějepis občanská výchova Volitelné předměty Historický zeměpis Pozn.8 Výchova ke zdraví Pozn.8 Informatika a komunikační technologie druhý volitelný předmět pro kvartu podle anotací 1 Pozn Pozn Celková povinná časová dotace 122 hodin na druhém stupnizákladního vzdělávání byla dodržena. 12

13 4.2. Poznámky k tabulce s hodinovou dotací jednotlivých předmětů: Pozn. 1) Povinný první cizí jazyk je jazyk anglický v primě až kvartě v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně, na vyšším gymnáziu ( kvinta až oktáva ) pokračují. Pozn. 2) Druhý cizí jazyk si žáci vybírají v tercii z možností: německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk rovněž v hodinové dotaci 3 hodiny týdně, na vyšším gymnáziu ( kvinta až oktáva ) pokračují ve výuce tohoto zvoleného jazyka. Jazyk není možné při postupu do kvinty měnit. Pozn. 3) V prvním ročníku ( primě ) je zařazen předmět Praktická cvičení z geometrie ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, který je hodnocen samostatnou známkou. Pozn. 4) V prvním až třetím ročníku nižšího gymnázia se vyučuje povinný předmět informační a komunikační technologie v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Pozn. 5) Ze vzdělávací oblasti člověk a svět práce je ve druhém a třetím ročníku ( sekunda, tercie ) zařazeno praktické cvičení z fyziky. Hodnocení tohoto předmětu je součástí předmětu fyzika. Pozn. 6) Ze vzdělávací oblasti člověk a svět práce je ve čtvrtém ročníku ( kvartě) zařazeno praktické cvičení z chemie. Hodnocení tohoto předmětu je součástí předmětu chemie. Pozn.7) Ze vzdělávací oblasti člověk a svět práce je ve druhém a třetím ročníku ( sekunda, tercie ) zařazeno praktické cvičení z biologie. Hodnocení tohoto předmětu je součástí předmětu biologie. Pozn. 8) Předměty Výchova ke zdraví a Historický zeměpis jsou klasifikovány ve druhém ročníku ( sekundě ) samostatnou známkou jako volitelné předměty. Pozn. 9) Ve čtvrtém ročníku ( kvartě) žáci volí 2 volitelné předměty z nabídky IVT + výběr z anotací. 13

14 5. Kapitola 5. Učební plány jednotlivých předmětů Pořadí předmětů: 5.1. Jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Ruský jazyk 5.2. Matematika a její aplikace 5.3. Informační a komunikační technologie 5.4. Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis 5.5. Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 5.6. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova 5.7. Člověk a svět práce 5.8. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výhova 14

15 5.1. Jazyková komunikace Český jazyk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO VYUĚOVACÍ PĚEDMĚT ĚESKÝ JAZYK A LITERATURA PĚI GYMNÁZIU KARVINÁ, PĚÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2. stupeň ZV (6. 9. ročník, prima kvarta osmiletého studia) 15

16 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Ěeský jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru český jazyk a literatura RVP ZV. V části jazykové a slohové je spojen úzce s předmětem cizí jazyk a zejména v části literární je spjat s vyučovacím předmětem dějepis a občanská výchova. Časové vymezení Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu: 6. ročník (prima) 4 hodiny, 7. ročník (sekunda) 4 hodiny, 8. ročník (tercie) 4 hodiny, 9. ročník (kvarta) 4 hodiny týdně. V rozvrhu se nepočítá s dělenými hodinami. Organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter. Pro přehlednost je rozdělen do tří základních složek, které jsou navzájem propojeny: výchova literární výchova jazyková výchova komunikační a slohová Součástí výuky předmětu jsou pravidelné návštěvy kulturních představení divadelních i filmových, návštěvy výstav výtvarného umění, knihovnické lekce, které napomáhají při realizaci některých očekávaných výstupů. Realizovaná průřezová témata V rámci předmětu jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat Enviromentální výchova Mediální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských souvislostech Osobnostní a sociální výchova Výchovné a vzdělávací strategie V hodinách učitel rozvíjí a utváří základní klíčové kompetence. Jedná se především o kompetence komunikativní k učení k řešení problému Dále dochází k rozvíjení dalších kompetencí v souvislosti s propojeností obsahů jiných vyučovacích předmětů: 16

17 kompetence sociální kompetence občanská Aby učitel na základě učiva dosáhl u žáků rozvoje těchto kompetencí, užívá následujících strategií a postupů: učitel vybírá pro žáky zajímavé úkoly a texty motivuje k zapojení do předmětových soutěží y olympiád učitel zadává taková témata, v nichž žáci otevřeně vyjadřují svůj názor podepřený logickými argumenty a tolerují mínění jiných učitel vybírá různé typy textů, podle zadání žáci provádějí analýzu obsahu, zobecňují, formulují závěry učitel vhodnou formou nebo výběrem tématu vede žáka k tomu, aby při diskusích na odborné téma, zejména při tvorbě slohových prací odborného stylu a úvah, využíval svoje poznatky či znalosti z dřívějška a z jiných oborů učitel podporuje v žácích kreativitu různými způsoby práce s literárními texty a ukázkami učitel zadává žákům individuálně nebo ve skupinách krátké referáty o nejnovějším dění v kultuře (literatura, film) na podkladě internetu či novinových článků žáci se doma připravují samostudiem, ke kterému učitel předem připraví cílené otázky tak, aby se žáci soustředili na určité pasáže textu a dokázali se v něm orientovat, redukovat nadbytečné a soustředit se na důležité učí žáky třídit texty do skupin podle stylu učitel zadává motivující úkoly pro mluvní cvičení, jednou z forem je ústní zkoušení, které je metodou mluvního cvičení i metodou klasifikační učitel žáky učí vést diskusi tak, aby byl splněn její cíl učitel vede žáky k tvorbě vlastních textů, podporuje jejich tvůrčí psaní učitel žáky vede k tomu, aby prezentovali své dobré vlastnosti, dovednosti a koníčky, aby dokázali ohodnotit spolužáky učitel žáka konstruktivně kritizuje, vede všechny žáky ke konstruktivní kritice, dále učí žáka vnímat sebe sama ve skupině a odstraňovat chyby v komunikaci a chování Školní vzdělávací program je rozpracován do přehledné tabulky dle dílčích témat, kompetencí, probíraného učiva a mezipředmětových vztahů a průřezových témat. K ŠVP jsou přiloženy obálky učebnic. Zpracovala předmětová komise ČJL pod vedením Mgr. Miroslava Slowika červen

18 Očekávané výstupy z RVP ZV 6. ročník (PRIMA) Školní výstupy Učivo Předměty a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák: Žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů - pozná, co je to vyprávěcí postup - definuje vyprávěcí jazykové prostředky - rozčlení text vypravování dle formy a obsahu (úvod, stať, závěr, záplatka, vyvrcholení) Vypravování Jazykové prostředky Vypravování Stavba, osnova Dějepis Film Školní výlet, exkurze Rodina - pozná, co je to popis - naučí se popisovat jevy, věci, děje Popis předmětu Výtvarná výchova - umí pracovat s přídavnými jmény Popis osoby Móda - postupuje od celku k části nebo od části k celku Popis děje, pr. postupu Vaření, praktické práce - využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří poznámky, výpisky nebo výtah - třídí informace dle důležitosti - posoudí jejich objektivnost - orientuje se v textu - pracuje se základní triádou (co? kdy? Zpráva, oznámení Výpisky, výtah Výchova uvědomělého občana Učení jako základ 18

19 - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování kde?) - umí napsat dopis (elektronickou zprávu) po stránce formální i obsahové - pracuje s oslovením, pozdravem Dopis vzdělání Občanská nauka - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - definuje jazykovědu jako vědní obor - pracuje s jazykovými příručkami základními, ví, co obsahují, uvědomuje si jejich důležitost JAZYKOVÁ VÝCHOVA Dopis zahraničnímu příteli výchova k evropskému a globálnímu vnímání skutečnosti - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná česká slova - uvědomuje si rozdíl mezi zvukem a písmem - umí zapsat mluvený projev Jazykověda a její složky Jazykové příručky Knihovnické lekce - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný - pozná kořen slova, koncovku, předponu a příponu - umí pracovat se zdvojenými souhláskami na slovním švu Zvuková stránka jazyka Fyzika a zvuk - pozná, co je to věta, definuje ji - pozná základní 19

20 - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí skladební dvojici - pravopisně zvládne shodu podmětu a přísudku v příčestí minulém Stavba slova a pravopis Cizí jazyk - rozvijí podmět a přísudek jinými větnými členy, umí je pojmenovat - umí zapsat mluvený projev - pozná slovní druhy Skladba - umí skloňovat, zná skloňovací vzory základní větný člen - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - umí pracovat s nesklonnými jmény, pozná pád, číslo, rod - umí časovat sloveso, pozná jeho základní gramatické kategorie čísla, času, způsobu Shoda přísudku s podmětem Rozvíjející větné členy Věta jednoduchá, souvětí - - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele - definuje bajku a umí interpretovat ponaučení vyplývající pro člověka - definuje pohádku, její charakteristiky Přímá řeč Tvarosloví substantiva - rozlišuje literaturu hodnotnou a - pozná literaturu 20

21 konzumní, svůj názor doloží argumenty historickou, pověsti, hlavní přestavitele Tvarosloví adjektiva - definuje sci-fi literaturu Tvarosloví zájmena, číslovky - definuje základní charakteristiky básně (rým, sloka, obrazná pojmenování, rytmus, volný verš, zvukové prostředky) Tvarosloví - slovesa LITERÁRNÍ VÝCHOVA Bajky Přírodopis a vlastnosti zvířat Pohádky a nepohádky Balady a romance Příběhy z dávných dob Svět fantazie Filmová tvorba, Výtvarná výchova ilustrátoři Dějepis národní obrození, básníci jako bojovníci za národ Dějepis pověsti o vzniku českého národa Čemu se říká báseň Fyzika vesmír Ať žije život Příběhy o dětech Čtení pod lavicí Občanská nauka děti a jejich postavení ve společnosti 21

22 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Předměty a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) 7. ročník (SEKUNDA) Žák: Žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci - umí vypravovat, stylizovat text vhodnými jazykovými prostředky, užívá přímou řeč Vypravování Popis uměleckých děl Výtvarná výchova, struktura uměleckého díla obrazu, sochy - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - dokáže rozdělit celek na části, umí je objektivně popsat, užívá vhodná přirovnání, přívlastky - rozumí slovní zásobě lidských vlastností, odlišuje dobré od špatných, umí popsat člověka z hlediska vnějšího Líčení Charakteristika Přírodopis líčení krajiny ročního období Občanská nauka - pracuje s informacemi, které třídí dle důležitosti, umí podat základní informace o životě a schopnostech osoby Životopis Občanská nauka člověk a svět práce Žádost, pozvánka Občanská nauka člověk a svět práce 22

23 - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - pozná slovní druhy dle významu i formy - umí skloňovat jména - umí pracovat s nesklonnými jmény Výtah JAZYKOVÁ VÝCHOVA Cizí jazyk - umí časovat slovesa - pozná, jakou funkci mají slovní druhy ve větě Podstatná jména Přídavná jména Zájmena - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální i morfologický - správně zaznamená slova - pozná, co je to vlastní jméno Číslovky Slovesa Příslovce Předložky, spojky, částice, citoslovce - umí správně pracovat s velkými písmeny - umí vyhledat problematické jevy v příručce Pravopis Vlastní jména Zeměpis názvy hor, moří, řek, měst, ulic ad. - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - umí správně napsat příčestí minulé ve shodě s podmětem - umí vyjmenovaná slova Občanská nauka názvy institucí - pracuje s pojmy podmět a přísudek o část podmětná a Pravopis i/y 23

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné 1. Kapitola Identifikační údaje školy...3 2. Kapitola Charakteristika školy...4 3. Kapitola Hodinové dotace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro nižší gymnázium osmiletého studia) Vydání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Komunikace dorozumění porozumění

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Komunikace dorozumění porozumění Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Komunikace dorozumění porozumění 1. Identifikační údaje Předkladatel ŠVP: Název

Více

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VZDĚLÁNÍ DO ŽIVOTA 2 GYMNÁZIUM ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Aktualizace k 1. září 2013 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy... 5 2.2. Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3. Charakteristika

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium č.j. ŠVP-GFP-03/2014 platný od 1. 11. 2014 1 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 B. CHARAKTERISTIKA

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28.října 1, Břeclav Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Název ŠVP Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Motivační název: Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou Školní vzdělávací program byl vytvořen podle

Více

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. o.p.s. Labská 27,625 00 Brno Školní vzdělávací program EKO Gymnázia Brno pro šestileté všeobecné studium ŠESTILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) čj. O / 123 / 09 ve znění O / 86

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav ŠVP osmileté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav

Více