Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název ŠVP: RADOST Zpracován podle programu: RVP ZV Gymnázium Platí pro primu až kvartu osmiletého gymnázia Zaměření studia: všeobecné studium Program platí pro denní formu studia nižšího stupně osmiletého Gymnázia v Karviné Platí od 3. září 2007 RNDr. Bohumil Vévoda

2 1. Kapitola Identifikační údaje Vzdělávací program: čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání Předkladatel Zřizovatel: Platnost dokumentu od 3. září Kapitola Charakteristika školy Velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Kapitola Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Kapitola Hodinové dotace jednotlivých předmětů Hodinové dotace jednotlivých předmětů pro primu až kvartu Gymnázia v Karviné Poznámky k tabulce s hodinovou dotací jednotlivých předmětů: Kapitola Učební plány jednotlivých předmětů Jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk

3 Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a výpočetní technika Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktická cvičení z geometrie Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova

4 1. Kapitola Identifikační údaje školy 1. Identifikační údaje 1.1. Vzdělávací program: čtyřletý 1.2. Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání 1.3. Předkladatel Název školy: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Adresa: Mírová 1442, Karviná - Nové Město, IČ: IZO: Ředitel školy: RNDr. Bohumil Vévoda Koordinátor pro tvorbu ŠVP: Mgr. Jan Bajnar Další kontakty: telefon: web: Zřizovatel: Název: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, Ostrava, Kontakty: Odbor školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje telefon: fax: Platnost dokumentu od 3. září

5 2. Kapitola 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy o V současné době má škola 22 tříd, z toho v osmiletém studiu 10 tříd a ve čtyřletém studiu 12 tříd. o Většina tříd a učeben je umístěna v hlavní budově. o Několik tříd a učeben je v přístavbě na školním pozemku Vybavení školy o Škola vznikla v roce 1953 jako jedenáctiletá střední škola v části Karviná Doly. V současné době se nachází v části Karviná 6 na ulici Mírová V roce 1984 byla v areálu školy postavena v rámci akce Z přístavba školy, která dodnes slouží jako přízemní budova obsahující 5 kmenových učeben, posilovnu, učebnu hudební výchovy a kabinety pro vyučující. o Součástí areálu školy je atletický ovál o délce 200 metrů, malé fotbalové a volejbalové hřiště uvnitř oválu, větší fotbalové hřiště a hřiště pro plážový volejbal a víceúčelová plocha s umělým povrchem ( Oranžové hřiště ), která byla vybudována v rámci dotace firmy ČEZ. o V hlavní budově jsou odborné učebny pro předměty biologie, geografie, chemie, fyzika, informatika a jazykové učebny. o Odborné učebny jsou vybaveny didaktickou technikou. o Většina odborných učeben je napojena na internet a vybavena počítačem s datovým projektorem. Ve dvou třídách jsou interaktivní tabule Charakteristika pedagogického sboru o Ve školním roce tvoří pedagogický sbor celkem 12 mužů a 34 žen. o Průměrný věk pedagogických pracovníků činí 43,3 let. o Každý pracovník je plně kvalifikovaný, všechny vyučovací hodiny gymnázia jsou učeny v rámci aprobace jednotlivých vyučujících. o Všichni pracovníci neustále zvyšují svou odbornost absolvováním akreditovaných kurzů: základní kurz počítačového vzdělávání základy ekogramotnosti kurzy rozšiřující jednotlivé obory. o Na škole působí: školní metodik prevence sociálněpatologických jevů (Mgr. Zuzana Kardošová) 5

6 koordinátor EVVO (Mgr. Martin Duda) koordinátor ICT (Mgr. Henrik Szotkowski). o Někteří vyučující jsou členy okresních komisí, které se podílení na organizaci olympiád a soutěží pro žáky. o Na škole učí pedagogové, kteří byli oceněni za svou práci Moravskoslezským krajem Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce o Škola získala certifikát školicího zařízení SIPVZ na úrovni Z, P a v dalších vzdělávacích modulech. o Škola má akreditaci na vzdělávací akci Základy ekogramotnosti učitelů. o Opakovaně se zapojuje do projektů s environmentální problematikou: Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělání k udržitelnému rozvoji Spolupráce s rodiči a jinými subjekty o Při škole je zřízena Školská rada, která má 9 členů o Při škole je zřízena Školská rada, která má 9 členů o Rodiče a zákonní zástupci žáků spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných schůzek SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy), kde získávají informace a mohou ovlivnit dění ve škole. o prospěchu žáků jsou zákonní zástupci informování na třídních schůzkách a při osobním jednání s třídním učitelem. o Prostřednictvím internetu se mohou zákonní zástupci seznámit s úspěchy žáků v soutěžích. o Sociálně patologickým jevům se snažíme předcházet spoluprací s odbornými institucemi. o Při výuce pedagogové spolupracují s jinými školami, institucemi a nevládními a neziskovými organizacemi. 6

7 3. Kapitola 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy o ŠVP pro čtyřleté všeobecné vzdělávání navazuje na ŠVP pro základní vzdělávání, které je určeno pro ročníky nižšího gymnázia. o Škola vytváří podmínky pro to, aby žáci získali dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a širší odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech. o V rámci volitelných předmětů se studenti maturitního ročníku mohou připravovat na mezinárodní jazykové zkoušky. o Všichni studenti se v průběhu studia seznámí se základními principy udržitelného rozvoje. o Forma studia klade důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole Profil absolventa o Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP GV ve všech vzdělávacích oblastech. o Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazně převyšují požadavky RVP GV v oblastech. Obsah si zvolí formou volitelných předmětů během studia. Jsou tak připraveni ke studiu na VŠ dle svého výběru. Díky bohatým možnostem profilace formou volitelných předmětů je tak žákům umožněna kvalitní příprava na jakýkoli typ vysoké školy. o Žáci během studia získají návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci: práce s více zdroji informací, týmová práce, využívání ICT techniky, schopnost komunikovat a prezentovat svou práci. o Díky pečlivě začleněnému průřezovému tématu Environmentální výchova jsou schopni principy udržitelného rozvoje uplatňovat v oborech, kterým se budou věnovat po absolvování gymnázia. o Žáci mají možnost ke konci studia složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka. 7

8 3.3. Organizace přijímacího řízení o Přijímací řízení vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. o Vzhledem ke značné četnosti změn právních předpisů týkajících se přijímacího řízení na střední školy v posledních letech a v souladu s přípravou dalších právních vymezení (Vyhláška MŠMT, Správní řád atd.) nelze v dlouhodobém horizontu vymezit jednoznačně organizaci přijímacího řízení. o Přijímací zkoušky budou upraveny každoročně ředitelem školy v souladu s právními předpisy, požadavky zřizovatele školy a dlouhodobými záměry vývoje školy. o Škola v současné době neumožňuje výuku imobilních žáků. o Přesné informace o bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia a za úspěchy v mimoškolních činnostech, o úpravě průběhu přijímací zkoušky pro potřebné uchazeče o studium lze najít na internetových stránkách Organizace maturitní zkoušky o Organizace maturitní zkoušky se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. o Upřesnění organizace maturitních zkoušek musí být v souladu s příslušnou vyhláškou MŠMT o ukončování studia v platném znění. o Vzhledem k politicky a organizačně nejasným nebo pozměňovaným záměrům realizace státní části maturitní zkoušky v období není možné v tomto dokumentu jednoznačně vymezit průběh a organizaci všech částí maturitní zkoušky (státní, profilová) a bude nutno ji řešit pružně každoročním pokynem ředitele do doby úplného naběhnutí státních maturitních zkoušek v plném rozsahu Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitelé motivují žáky k otevřenosti v oblasti poznávání, zadávají žákům problémové úkoly, vedou je k využívání odborné literatury a školní knihovny. Učitelé vedou žáky k samostatné práci s informacemi (vyhledávání, zpracování, vyhodnocování různých zdrojů, systematizace informací a vytváření mentálních map). Učitelé umožňují žákům prezentovat jejich práci (referáty, eseje, seminární práce, celoškolní přehlídky, pravidelná prezentace na webu atd.). Učitelé poskytují žákům prostor k diskusi a hledání různých řešení předložených problémů. Škola podporuje mnohostrannost výuky a individuální zájmy žáků širokou nabídkou volitelných seminářů. 8

9 Kompetence k řešení problémů Učitelé podněcují žáky k hledání a formulování problémů, umožňují jim navrhovat a porovnávat různá řešení, pracovat v menších skupinách. Učitelé zapojují do výuky problémové aspekty každodenního života. Učitelé vedou žáky k argumentaci podložené důkazy. Učitelé podporují řešení problémů s mezioborovým přesahem, žáci se podílejí na organizaci mezioborových projektů. Učitelé zapojují žáky do přípravy mimovyučovacích aktivit, jejich organizace a vedení (drogové situace, Ukliďme svět a další ). Kompetence komunikativní Učitelé vytvářejí žákům prostor pro zapojení do kolektivu spolužáků, spolupráci, prezentaci postojů (projektový den), pro komunikaci v nových skupinách ( exkurze, celoškolní projekty apod.). Učitelé podněcují žáky k výstižné a kultivované komunikaci ústní i písemné (ročníkové práce, jejich prezentace apod.), ve výuce jim pomáhají s porozuměním oborové terminologii, pochopení zápisů, grafů, statistických přehledů. Učitelé motivují a vedou žáky k osobitému a sebevědomému projevu, umožňují jim prezentaci různých aktivit (prezentace zájmové činnosti, projekty tvůrčího psaní, sbor, výstavy atd.). Učitelé pro žáky pravidelně připravují výměnné zahraniční zájezdy, mezinárodní projekty i zahraniční stáže. Učitelé společně s žáky připravují setkání s různými osobnostmi společenského I politického života (besedy, grantové projekty atd.). Škola umožňuje žákům v podstatě neomezený přístup k internetu, vede je k jeho smysluplnému využívání jako jednomu z klíčových zdrojů informací a ke komunikaci s okolím. Kompetence sociální a personální Škola se zaměřuje na budování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů mezi žáky navzájem, ale i vztahů mezi žáky a učiteli (kurzy, exkurze atd.). Celá výchovná koncepce vede k vytváření a posilování vztahů nejen uvnitř jednotlivých ročníků, ale i mezi žáky různých ročníků i typů studia (výsledkem je kvalitní sociální komunikace, odmítání šikany, respektování ostatních). Učitelé respektují individualitu žáků a vedou k tomu i žáky. Škola podporuje individuální zájmy žáků, podporuje jejich rozvoj nabídkou mimovyučovacích aktivit. Učitelé posilují samostatné a zodpovědné chování žáků při organizování různých činností a akcí školního, ale i meziškolního charakteru (akce kulturní, společenské, sportovní, přehlídky, soutěže atd.). 9

10 Kompetence občanské Žáci spolurozhodují o různých otázkách chodu školy (výzdoba tříd, skladba volitelných předmětů, organizace školních akcí, začátek vyučování atd.). Škola ve svém učebním plánu zapojuje žáky do činnosti občanských sdružení (Den Země, sbírky, práce nadací apod.). Učitelé vedou žáky k toleranci vůči jiným kulturám (např. zaměření některých volitelných seminářů). Učitelé podporují vhodnými příklady rozvoj občanské uvědomělosti žáků. Učitelé zařazují do výuky návštěvu různých institucí (parlament, soudy). Učitelé, ale i žáci sami organizují pravidelné návštěvy zajímavých osobností společenského a kulturního života. Kompetence pracovní Učitelé motivují a vedou žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium, povolání a ve svém dalším životě. Učitelé učí žáky vědomě užívat a ovládat digitální techniku. Učitelé vyžadují, aby žáci při pracovních činnostech dodržovali vymezená pravidla týkající se práce s uvedenou technikou a zásady bezpečnosti včetně první pomoci. Učitelé vedou žáky k bezpečnému ovládání laboratorní techniky a efektivnímu průběhu experimentální práce Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami o Žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie ) mají k disposici nepovinný předmět Cvičení z českého jazyka, který probíhá v učebně vybavené počítači pro každého studenta. o Žáci, kterým zdravotní stav neumožňuje studovat běžným způsobem, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu způsoby takového studia jsou uvedeny v kapitole 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných. o Ţáci, kterým by rodinné sociální poměry neumoţňovaly studovat, umoţňujeme integraci a zapojení do vzdělávacího procesu. o Rodiče či zákonní zástupci studentů se studijními problémy jsou včas informováni, ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení. o Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou a s Centrem pro prevenci sociálně patologických jevů Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných o Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj apod. mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. o Žáci, kteří dosahují výborných výsledků v některé z předmětových soutěží, mohou svůj studijní zájem rozvíjet formou studia podle individuálního vzdělávacího plánu. 10

11 o O studium podle individuálního vzdělávacího plánu mají možnost požádat všichni žáci. Škola rozlišuje tři typy individuálních vzdělávacích plánů: Termínované zkoušení. Žák je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí domluvě s vyučujícím. Obvykle mají tito studenti dohodnut den v týdnu, kdy mohou být z daného předmětu přezkušováni. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu umožňována účast na soustředěních. Tento studijní plán je povolován zpravidla žákům, kteří dosahují výborných výsledků v předmětových soutěžích (Matematická olympiáda apod.), věnují se výkonnostně sportu, hře na hudební nástroj či jiné, časově náročné aktivitě a dosahují v ní výborných výsledků. Úlevy z výuky. Kromě termínovaného zkoušení je žákovi povolena absence v přesně stanovených vyučovacích hodinách. Žák uzavírá klasifikaci v řádném termínu, v předmětech s vyšší absencí skládá, kromě běžných povinností, doplňující zkoušku před komisí. Tento studijní plán je zpravidla povolován vrcholovým sportovcům (může však jít i o žáky, kteří se věnují jiným aktivitám na vrcholové úrovni), kterým rozvrh tréninků či příprav koliduje s rozvrhem školní výuky. Samostatné studium. Student dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. Tento studijní plán je povolován výjimečně, např. reprezentantům ČR v některé sportovní disciplíně, jejichž sezóna jim neumožňuje pravidelnou návštěvu školy. Na povolován individuálního studijního plánu nemají žáci nárok a může jim být odebrán. Stane se tak v případě, že nedodržují povinnosti (zejména termíny uzavírání klasifikace, docházku do výuky apod.), které jsou jim uloženy. Podmínkou udělení individuálního studijního plánu jsou také dobré studijní výsledky Začlenění průřezových témat o Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou začleněny jako součást povinných vzdělávacích předmětů. 11

12 Předm. celkem Poznámka Oblast celkem Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace 4. Kapitola 4. Hodinové dotace jednotlivých předmětů 4.1. Hodinové dotace jednotlivých předmětů pro primu až kvartu Gymnázia v Karviné Vzdělávací oblast Název předmětu Hodinová dotace Jazyková komunikace český jazyk a literatura I. II. III. IV anglický jazyk Pozn.1 německý jazyk Pozn.2 francouzský jazyk Pozn.2 španělský jazyk Pozn.2 34 Matematika Matematika Informační a komunikační technologie Praktická cvičení z geometrie Informační a komunikační technologie Pozn Pozn.4 3 Člověk a příroda fyzika ,5 2 Pozn.5 chemie Pozn.6 biologie ,5 2 Pozn.7 zeměpis Umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova Výchova ke zdraví tělesná výchova výchova ke zdraví Člověk a společnost dějepis občanská výchova Volitelné předměty Historický zeměpis Pozn.8 Výchova ke zdraví Pozn.8 Informatika a komunikační technologie druhý volitelný předmět pro kvartu podle anotací 1 Pozn Pozn Celková povinná časová dotace 122 hodin na druhém stupnizákladního vzdělávání byla dodržena. 12

13 4.2. Poznámky k tabulce s hodinovou dotací jednotlivých předmětů: Pozn. 1) Povinný první cizí jazyk je jazyk anglický v primě až kvartě v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně, na vyšším gymnáziu ( kvinta až oktáva ) pokračují. Pozn. 2) Druhý cizí jazyk si žáci vybírají v tercii z možností: německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk rovněž v hodinové dotaci 3 hodiny týdně, na vyšším gymnáziu ( kvinta až oktáva ) pokračují ve výuce tohoto zvoleného jazyka. Jazyk není možné při postupu do kvinty měnit. Pozn. 3) V prvním ročníku ( primě ) je zařazen předmět Praktická cvičení z geometrie ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, který je hodnocen samostatnou známkou. Pozn. 4) V prvním až třetím ročníku nižšího gymnázia se vyučuje povinný předmět informační a komunikační technologie v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Pozn. 5) Ze vzdělávací oblasti člověk a svět práce je ve druhém a třetím ročníku ( sekunda, tercie ) zařazeno praktické cvičení z fyziky. Hodnocení tohoto předmětu je součástí předmětu fyzika. Pozn. 6) Ze vzdělávací oblasti člověk a svět práce je ve čtvrtém ročníku ( kvartě) zařazeno praktické cvičení z chemie. Hodnocení tohoto předmětu je součástí předmětu chemie. Pozn.7) Ze vzdělávací oblasti člověk a svět práce je ve druhém a třetím ročníku ( sekunda, tercie ) zařazeno praktické cvičení z biologie. Hodnocení tohoto předmětu je součástí předmětu biologie. Pozn. 8) Předměty Výchova ke zdraví a Historický zeměpis jsou klasifikovány ve druhém ročníku ( sekundě ) samostatnou známkou jako volitelné předměty. Pozn. 9) Ve čtvrtém ročníku ( kvartě) žáci volí 2 volitelné předměty z nabídky IVT + výběr z anotací. 13

14 5. Kapitola 5. Učební plány jednotlivých předmětů Pořadí předmětů: 5.1. Jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Ruský jazyk 5.2. Matematika a její aplikace 5.3. Informační a komunikační technologie 5.4. Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis 5.5. Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 5.6. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova 5.7. Člověk a svět práce 5.8. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výhova 14

15 5.1. Jazyková komunikace Český jazyk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO VYUĚOVACÍ PĚEDMĚT ĚESKÝ JAZYK A LITERATURA PĚI GYMNÁZIU KARVINÁ, PĚÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2. stupeň ZV (6. 9. ročník, prima kvarta osmiletého studia) 15

16 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Ěeský jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru český jazyk a literatura RVP ZV. V části jazykové a slohové je spojen úzce s předmětem cizí jazyk a zejména v části literární je spjat s vyučovacím předmětem dějepis a občanská výchova. Časové vymezení Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu: 6. ročník (prima) 4 hodiny, 7. ročník (sekunda) 4 hodiny, 8. ročník (tercie) 4 hodiny, 9. ročník (kvarta) 4 hodiny týdně. V rozvrhu se nepočítá s dělenými hodinami. Organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter. Pro přehlednost je rozdělen do tří základních složek, které jsou navzájem propojeny: výchova literární výchova jazyková výchova komunikační a slohová Součástí výuky předmětu jsou pravidelné návštěvy kulturních představení divadelních i filmových, návštěvy výstav výtvarného umění, knihovnické lekce, které napomáhají při realizaci některých očekávaných výstupů. Realizovaná průřezová témata V rámci předmětu jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat Enviromentální výchova Mediální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských souvislostech Osobnostní a sociální výchova Výchovné a vzdělávací strategie V hodinách učitel rozvíjí a utváří základní klíčové kompetence. Jedná se především o kompetence komunikativní k učení k řešení problému Dále dochází k rozvíjení dalších kompetencí v souvislosti s propojeností obsahů jiných vyučovacích předmětů: 16

17 kompetence sociální kompetence občanská Aby učitel na základě učiva dosáhl u žáků rozvoje těchto kompetencí, užívá následujících strategií a postupů: učitel vybírá pro žáky zajímavé úkoly a texty motivuje k zapojení do předmětových soutěží y olympiád učitel zadává taková témata, v nichž žáci otevřeně vyjadřují svůj názor podepřený logickými argumenty a tolerují mínění jiných učitel vybírá různé typy textů, podle zadání žáci provádějí analýzu obsahu, zobecňují, formulují závěry učitel vhodnou formou nebo výběrem tématu vede žáka k tomu, aby při diskusích na odborné téma, zejména při tvorbě slohových prací odborného stylu a úvah, využíval svoje poznatky či znalosti z dřívějška a z jiných oborů učitel podporuje v žácích kreativitu různými způsoby práce s literárními texty a ukázkami učitel zadává žákům individuálně nebo ve skupinách krátké referáty o nejnovějším dění v kultuře (literatura, film) na podkladě internetu či novinových článků žáci se doma připravují samostudiem, ke kterému učitel předem připraví cílené otázky tak, aby se žáci soustředili na určité pasáže textu a dokázali se v něm orientovat, redukovat nadbytečné a soustředit se na důležité učí žáky třídit texty do skupin podle stylu učitel zadává motivující úkoly pro mluvní cvičení, jednou z forem je ústní zkoušení, které je metodou mluvního cvičení i metodou klasifikační učitel žáky učí vést diskusi tak, aby byl splněn její cíl učitel vede žáky k tvorbě vlastních textů, podporuje jejich tvůrčí psaní učitel žáky vede k tomu, aby prezentovali své dobré vlastnosti, dovednosti a koníčky, aby dokázali ohodnotit spolužáky učitel žáka konstruktivně kritizuje, vede všechny žáky ke konstruktivní kritice, dále učí žáka vnímat sebe sama ve skupině a odstraňovat chyby v komunikaci a chování Školní vzdělávací program je rozpracován do přehledné tabulky dle dílčích témat, kompetencí, probíraného učiva a mezipředmětových vztahů a průřezových témat. K ŠVP jsou přiloženy obálky učebnic. Zpracovala předmětová komise ČJL pod vedením Mgr. Miroslava Slowika červen

18 Očekávané výstupy z RVP ZV 6. ročník (PRIMA) Školní výstupy Učivo Předměty a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák: Žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů - pozná, co je to vyprávěcí postup - definuje vyprávěcí jazykové prostředky - rozčlení text vypravování dle formy a obsahu (úvod, stať, závěr, záplatka, vyvrcholení) Vypravování Jazykové prostředky Vypravování Stavba, osnova Dějepis Film Školní výlet, exkurze Rodina - pozná, co je to popis - naučí se popisovat jevy, věci, děje Popis předmětu Výtvarná výchova - umí pracovat s přídavnými jmény Popis osoby Móda - postupuje od celku k části nebo od části k celku Popis děje, pr. postupu Vaření, praktické práce - využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytváří poznámky, výpisky nebo výtah - třídí informace dle důležitosti - posoudí jejich objektivnost - orientuje se v textu - pracuje se základní triádou (co? kdy? Zpráva, oznámení Výpisky, výtah Výchova uvědomělého občana Učení jako základ 18

19 - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování kde?) - umí napsat dopis (elektronickou zprávu) po stránce formální i obsahové - pracuje s oslovením, pozdravem Dopis vzdělání Občanská nauka - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - definuje jazykovědu jako vědní obor - pracuje s jazykovými příručkami základními, ví, co obsahují, uvědomuje si jejich důležitost JAZYKOVÁ VÝCHOVA Dopis zahraničnímu příteli výchova k evropskému a globálnímu vnímání skutečnosti - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná česká slova - uvědomuje si rozdíl mezi zvukem a písmem - umí zapsat mluvený projev Jazykověda a její složky Jazykové příručky Knihovnické lekce - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný - pozná kořen slova, koncovku, předponu a příponu - umí pracovat se zdvojenými souhláskami na slovním švu Zvuková stránka jazyka Fyzika a zvuk - pozná, co je to věta, definuje ji - pozná základní 19

20 - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí skladební dvojici - pravopisně zvládne shodu podmětu a přísudku v příčestí minulém Stavba slova a pravopis Cizí jazyk - rozvijí podmět a přísudek jinými větnými členy, umí je pojmenovat - umí zapsat mluvený projev - pozná slovní druhy Skladba - umí skloňovat, zná skloňovací vzory základní větný člen - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - umí pracovat s nesklonnými jmény, pozná pád, číslo, rod - umí časovat sloveso, pozná jeho základní gramatické kategorie čísla, času, způsobu Shoda přísudku s podmětem Rozvíjející větné členy Věta jednoduchá, souvětí - - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele - definuje bajku a umí interpretovat ponaučení vyplývající pro člověka - definuje pohádku, její charakteristiky Přímá řeč Tvarosloví substantiva - rozlišuje literaturu hodnotnou a - pozná literaturu 20

21 konzumní, svůj názor doloží argumenty historickou, pověsti, hlavní přestavitele Tvarosloví adjektiva - definuje sci-fi literaturu Tvarosloví zájmena, číslovky - definuje základní charakteristiky básně (rým, sloka, obrazná pojmenování, rytmus, volný verš, zvukové prostředky) Tvarosloví - slovesa LITERÁRNÍ VÝCHOVA Bajky Přírodopis a vlastnosti zvířat Pohádky a nepohádky Balady a romance Příběhy z dávných dob Svět fantazie Filmová tvorba, Výtvarná výchova ilustrátoři Dějepis národní obrození, básníci jako bojovníci za národ Dějepis pověsti o vzniku českého národa Čemu se říká báseň Fyzika vesmír Ať žije život Příběhy o dětech Čtení pod lavicí Občanská nauka děti a jejich postavení ve společnosti 21

22 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Předměty a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) 7. ročník (SEKUNDA) Žák: Žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci - umí vypravovat, stylizovat text vhodnými jazykovými prostředky, užívá přímou řeč Vypravování Popis uměleckých děl Výtvarná výchova, struktura uměleckého díla obrazu, sochy - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - dokáže rozdělit celek na části, umí je objektivně popsat, užívá vhodná přirovnání, přívlastky - rozumí slovní zásobě lidských vlastností, odlišuje dobré od špatných, umí popsat člověka z hlediska vnějšího Líčení Charakteristika Přírodopis líčení krajiny ročního období Občanská nauka - pracuje s informacemi, které třídí dle důležitosti, umí podat základní informace o životě a schopnostech osoby Životopis Občanská nauka člověk a svět práce Žádost, pozvánka Občanská nauka člověk a svět práce 22

23 - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - pozná slovní druhy dle významu i formy - umí skloňovat jména - umí pracovat s nesklonnými jmény Výtah JAZYKOVÁ VÝCHOVA Cizí jazyk - umí časovat slovesa - pozná, jakou funkci mají slovní druhy ve větě Podstatná jména Přídavná jména Zájmena - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální i morfologický - správně zaznamená slova - pozná, co je to vlastní jméno Číslovky Slovesa Příslovce Předložky, spojky, částice, citoslovce - umí správně pracovat s velkými písmeny - umí vyhledat problematické jevy v příručce Pravopis Vlastní jména Zeměpis názvy hor, moří, řek, měst, ulic ad. - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - umí správně napsat příčestí minulé ve shodě s podmětem - umí vyjmenovaná slova Občanská nauka názvy institucí - pracuje s pojmy podmět a přísudek o část podmětná a Pravopis i/y 23

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2)

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) 7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2) Předmět Anglický cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více