R O Z H O D N U T Í - veřejná vyhláška -

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z H O D N U T Í - veřejná vyhláška -"

Transkript

1 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP / / 11 JAN / 330 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: Ve Vimperku dne: R O Z H O D N U T Í - veřejná vyhláška - V ý r o k o v á č á s t : Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební úřad a stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle 84 až 91 a 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a povolení stavby, kterou dne podala společnost BACHL, spol. s r.o., IČ: , sídlem Evropská 669, Modřice u Brna, doručovací adresa : BACHL, spol. s r.o., Bohumilice č. 70, Čkyně, zastoupená jednatelem panem Ing. Josefem Nechlebou (dále jen stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. vydává podle 81 odst. 2 písm. b) a 92 stavebního zákona a 11 vyhlášky č. 503 / 2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, II. vydává podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526 / 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, stavební povolení pro stavbu s označením: Přístavba haly pro výrobu PE fólií v provozovně firmy BACHL v Bohumilicích na st.parc.č. 198 druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, st.parc.č. 174 druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, st.parc.č. 72 druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, st.parc.č. 216 druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ( stavba vodního díla) a pozemku

2 parc.č. 13/1 druh pozemku ostatní plocha (manipulační plocha), parc.č. 16/20 druh pozemku ostatní plocha (manipulační plocha) k.ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice, obsahující: - SO 01 Výrobní hala na st.parc.č. 198 a pozemku parc.č. 13/1, o délce m, šířce 23,10 m a výšce ve hřebeni 24,77 m, - SO 02 Komunikace a zpevněné plochy s asfaltovým povrchem na pozemcích parc.č. - 13/1 a st.parc.č. 72, - SO 03 Dešťová kanalizace na pozemcích parc.č. 13/1, 16/20 a st.parc.č. 216, - SO 04 Splašková kanalizace na pozemku parc.č. 13/1, vše v k.ú. k.ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice (dále jen stavba), III. Stavební úřad stanoví ve smyslu ustanovení 74 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), že výroková část vztahující se k povolení stavby (stavební povolení) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. IV. stanoví tyto podmínky pro změnu stavby a změně vlivu stavby na využití území: 1. Stavba bude umístěna na pozemcích v k.ú. Bohumilice v Čechách, jak je zřejmé z ověřené situace na podkladě kopie katastrální mapy v měřítku 1 : 2000 a ověřené situace v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavby a její polohy. 2. Stavební pozemek se vymezuje částí pozemků dotčený stavbou parc.č.13/1, 16/20, st.parc.č.72, 198 a 216 k.ú. k.ú. Bohumilice v Čechách. 3. Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem a bez změny rozhodnutí o změně stavby. V. stanoví tyto podmínky pro provedení stavby : 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení vypracované: stavební a technologické části panem Ing. Janem Beránkem z Projekční kanceláře se sídlem Těšovice čp. 62, Husinec, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a techniku prostředí staveb, spec. technická zařízení ČKAIT , části silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů panem Ing. Lubošem Doležalem, sídlem Dlouhá 93 Prachatice, autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení ČKAIT , části plynové zařízení panem Vladimírem Jiráněm, sídlem Skalka 701, Prachatice, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika, ČKAIT , části elektrické požární signalizace paní Marcelou Procházkovou, sídlem Balbínova 424, Liberec, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení, ČKAIT , a požárně bezpečnostní řešení panem Ing. Zdeňkem Kolouchem, ze společnosti ZK ATELIER s.r.o., sídlem Pod Cvrčkovem 841, Prachatice, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb, ČKAIT Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zákona č. 455 / 1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Strana 01 / 18

3 Před započetím prací na stavbě je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. 3. Vzhledem k charakteru stavby není nutné provádění kontrolních prohlídek stavby stavebním úřadem během jejího provádění. Po skončení stavby bude provedena závěrečná prohlídka stavby. 4. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309 / 2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268 / 2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 6. Materiál určený k výstavbě může být přechodně uložen v souladu s příslušnými předpisy na pozemcích ve vlastnictví investora. 7. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na pozemcích a stavbách. V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu. 8. Likvidace vzniklých odpadů při provádění stavby a užívání stavby bude zajištěna v souladu se zákonem č. 185 / 2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími vyhláškami. 9. Ze závěru zjišťovacího řízení podle 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) budou splněny následující podmínky: Opatření k ochraně vod : 1. Zpracovat manipulační řády a havarijní plán, zajistit pravidelnou kontrolu funkce stoky dešťových vod (proti zanesení) a okamžitě likvidovat eventuální úkapy z dopravní techniky. 2. V prostoru stavby zakázat mytí strojů, motorových vozidel a jejich součástí, s výjimkou očisty kol v období výstavby před vjezdem na veřejné komunikace. Opatření k ochraně ovzduší a obyvatel : 3. V návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu a vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno. 4. Pravidelně kontrolovat technický stav vozidel. 5. Zamezit znečištění vozovky při výjezdu nákladních vozidel a jiných strojů ze staveniště, případně ji ihned uklidit tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti. 6. Zpracovat provozní řád pro rozšířenou výrobu PE fólie a dodržovat jeho ustanovení ( po schválení provozního řádu krajským úřadem). Strana 03 / 18

4 Opatření při nakládání s odpady : 7. Zvážit možnost odstranění odpadů katalogové číslo Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky obdobným způsobem jako odpad katalogové číslo Odpady z odmašťování horkou vodou. 8. Nakládání s odpady technicky a organizačně zajistit tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů. 9. Skladovat nebezpečné odpady odděleně ve zvláštních nádobách vyhovujících předpisům pro skladování a transport těchto odpadů. 10. Zajistit transport nebezpečných odpadů odbornou firmou s oprávněním na tuto činnost. Opatření k ochraně zdraví : 11. Zpracovat manipulační řády a zajistit proškolení pracovníků. 10. Ze závazného stanoviska vodoprávního úřadu - souhlasu podle 17 odst. 2 zákona č. 254 / 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna podmínka : Při stavbě nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a nebezpečnými látkami. 11. Ze závazného stanoviska orgánu státní správy lesů - souhlasu podle 14 odst. 2 zákona č. 289 / 1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů v platném znění a prováděcích předpisů, budou splněny tyto podmínky : 1. Stavba bude realizována v odstupové vzdálenosti od lesního pozemku p.č. 10/1 a 10/4 v k.ú. Bohumilice v Čechách tak, jak je zakreslena v projektové dokumentaci, kterou vypracoval žadatel pod číslem zakázky 841 / Navrhované stavební technologie a postupy neovlivní v žádném případě okolní lesní pozemky. 12. Ze stanoviska LZ Boubín, Lesy ČR, s.p., ze dne , který má právo nakládat s dotčenými lesními pozemky ve vlastnictví státu, budou dodrženy uvedené podmínky : 1. Minimální vzdálenost stavby od lesního pozemku p.č. 10/1 bude, dle zaslaných podkladů, min. 28 m. 2. Při realizaci stavby musí být dodrženy základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedené v 13 zákona č. 289 / 1995 Sb., zákon o lesích a o změně doplnění některých zákonů (lesní zákon). 3. Stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích ( odření kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů). 4. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná výkopová zemina ani stavební odpad. Případné dočasné uložení stavebního materiálu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa mimo plochu staveniště může být provedeno pouze na základě dohody s vlastníkem pozemku a odborným lesním hospodářem. Strana 04 / 18

5 5. Při realizaci a užívání stavby budou dodrženy požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem. 6. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích únikem nebezpečných látek. 7. V důsledku prováděných stavebních prací nesmí být omezena přístupnost lesních porostů. 8. Požadujeme, aby stavební práce byly provedeny tak, aby žádným způsobem nedošlo k zásahu do lesního porostu! 9. Stavba bude realizována v rozsahu uvedeném v žádosti. Případné změny projektu, které by se jakýmkoliv způsobem dotkly pozemků určených k plnění funkcí lesa nad rámec, uvedený v žádosti, budou v předstihu projednány se správcem dotčeného lesního pozemku, odborným lesním hospodářem a orgánem státní správy. 10. Min. 10 dní před zahájením stavebních prací bude vyrozuměn Ing. Toncar ústředí LZ Boubín, tel a Ing. Toman, vedoucí polesí Včelná, tel o předpokládaném zahájení stavebních prací. 13. V souladu s 77 zákona č. 258 / 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258 / 2000 Sb. ), se souhlas váže na splnění těchto podmínek : 1. KHS Jihočeského kraje požaduje stanovit zkušební provoz. 2. V rámci zkušebního provozu nutno doložit přímým měřením, že hluk šířící se z celého provozu výrobního areálu nepřekračuje limity hluku stanovené nařízením vlády č. 148 / 2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve vztahu k nejbližším chráněným venkovním prostorům a chráněným venkovním prostorům staveb. 3. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu požaduji doložit měřením v pracovním prostředí obsluhy zařízení extrudérů a potisku na hale výroby PE fólií dodržení : a) koncentrace chemických látek dle 9 nařízení vlády 361 / 2007 Sb., příloha 2 b) požadavků na mikroklimatické podmínky dle 40 nařízení vlády 361 / 2007 Sb., příloha č. 1 tohoto nařízení, části A tabulka č. 3 c) hygienických limitů hluku na pracovišti, které stanoví nařízení vlády 148 / 2006 Sb., 4. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu požaduji doložit výpočtem dodržení dostatečné výměny vzduchu větráním v hale výroby PE fólií dle 41 odst. 1-3 nařízení vlády 361 / 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 14. Souhlas podle 9 odst.1 zákona č. 266 / 1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )se vydává za těchto podmínek : 1. Stavba bude provedena podle dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 2. Stavbu lze povolit na základě projektové dokumentace zajišťující její ochranu proti nepříznivým účinkům vibrací. 3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Strana 05 / 18

6 5. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo by mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 15. SŽDC, s.o. SDC České Budějovice se stavbou v ochranném pásmu dráhy souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek : 1. Stavba musí být v souladu s platnou legislativou. Při provádění prací v blízkosti kolejiště ČD musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177 / 95 Sb., v platném znění, kterou vydává stavební a technický řád drah, 11 o volném schůdném prostoru podél koleje v šířce 3m (+ delta v oblouku) od osy krajní koleje. V tomto prostoru nesmí být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod. 2. Upozorňujeme na možná rizika plynoucí z provádění prací v blízkosti koleje (pohyb drážních vozidel, hluk, vibrace apod.), proto je nutné zajistit bezpečnost pracoviště a zaměstnanců. 3. Stavba dešťové kanalizace (SO 03) je umístěna v blízkosti hranic pozemku SŽDC a v blízkosti paty železničního náspu. Ve stávajícím stavu je proveden jako otevřená stoka zpevněná vegetačními tvárnicemi. V novém stavu se položí do stávající trasy betonové hrdlové roury a budou překryty komunikací s asfaltovým povrchem. Při provádění nesmí být narušena pata náspu tělesa trati. Případně dotčený pozemek dráhy musí být uveden do původního stavu. 4. Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemek SŽDC. Stavbou nesmí dojít k žádným ekologickým škodám na majetku CŽDC. 5. V místě stavby se nenachází žádné zařízení v naší správě. 6. Stavebník, jehož objekt bude realizován v ochranném pásmu dráhy, si je vědom veškerých negativních vlivů plynoucích z provozu dráhy především vibrací, proto nebude na SŽDC požadovat žádných opatření, ale provede je na vlastní náklady. 7. Zahájení prací oznámí investor na Správu tratí Strakonice, vrchní traťmistr Pavel Samuel č.tel a požádá o písemnou objednávkou o občasný technický dohled za úplatu (SO 03). 16. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení VN, nadzemní vedení VN a distribuční stanice VN/NN. Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu 46 odst. 11) zákona č. 458 / 2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. Souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy povoluje ECZR na základě žádosti investora stavby. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné rozvodné zařízení, je investor povinen dle zákona č. 309 / 2006 a nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno : 1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN a ČSN Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektrických zařízení. 3. Ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na tel Strana 06 / 18

7 17. E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) souhlasí s provedením stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek: 1) V ochranném pásmu (dále jen OP) elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle 46 odst. 8) zákona č. 458 / 2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 3) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců EZCR. Vytýčení kabelu VN na základě objednávky zajistí zástupce provozovatele zařízení E.ON Servisní s.r.o. p. Brom tel ) Provádění zemních prácí v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanizmů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. 6) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 7) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno : a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 8) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením a musí odpovídat příslušným ČSN. 9) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne (Z ). 10) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou ( dále RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie. 11) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kv a výkopové práce v OP podzemního Strana 07 / 18

8 vedení 22 kv, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kv je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí bude objednáno nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. 12) Upozorňujeme na skutečnost, že stávající kabelové vedení VN a kioskové trafostanice je v majetku firmy BACHL. 18. Při provádění stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací ( dále jen SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK). Budou splněny podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02 : I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami ( včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami ( včetně doporučených ), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnost provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila a ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce Strana 08 / 18

9 a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem ( včetně doporučených ), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2. 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím ověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od NVSEK. 12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2 mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1m. 15. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo III. Práce v objektech a odstraňování objektů 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktoval POS a zajistil u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK. 2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení Strana 09 / 18

10 správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby ( projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů ( včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atp.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. V. Přeložení SEK 1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to do úrovně stávajícího technického řešení. 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Teleónica O2 Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK. VI. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS. 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem Strana 10 / 18

11 minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min.0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen, základy ( stavby, opěrné zdi, podezdívky, apod. ) umístit tak, aby dodržely minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit ( např. zabetonováním). 6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména : - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech, - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, - neumisťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, - projednat s POS veškeré případy, kde jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu, Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti Vyjádření ( ), změnou rozsahu zájmového území, změnou důvodu vydání Vyjádření uvedené v žádosti. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze Vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a třeba požádat o vydání nového vyjádření. 19. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek STAVBA POVOLENA, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být ponechán na místě až do doby provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 20. Po skončení stavby budou provedeny terénní úpravy, úklid zbylého materiálu a okolí stavby. 21. Stavba bude dokončena do konce roku VI. Stanoví podmínky pro užívání stavby : 1. Stavba obsahuje technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání. Stavební úřad v souladu s 115 odst. 2 stavebního zákona ukládá Strana 11 / 18

12 provedení zkušebního provozu po dobu 6 měsíců před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby ke zkušebnímu provozu byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Zahájení zkušebního provozu bude písemně oznámeno stavebnímu úřadu. 2. Poněvadž se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, může být užívána podle 122 odst.1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu po vyhodnocení výsledků zkušebního provozu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník po skončení stavby v souladu s 122 stavebního zákona, a to podle 12 vyhlášky č. 526 / 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 uvedené vyhlášky. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 vyhlášky. Z přílohy B žádosti jsou požadovány k předložení zejména tyto doklady: a) projektová dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem b) dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením případných nepodstatných odchylek a změn c) geometrické zaměření stavby d) doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků ( 156 stavebního zákona) e) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zkušebním provozu a měření a o způsobilosti provozních zařízení k bezpečnému a plynulému provozu (rozsah a způsob měření a zkoušek je předepsán platnými ČSN a vyhláškami Sb. zákonů a provádí je k tomu oprávněné osoby) f) předávací protokol zápis o odevzdání a převzetí g) prohlášení dodavatele stavby a doklad o jeho oprávnění provádět stavby h) doklad o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě Stavební úřad stanovil podle 27 odst. 1 správního řádu za účastníka řízení tyto osobu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: společnost BACHL, spol. s r.o., IČ: , sídlem Evropská 669, Modřice u Brna, doručovací adresa : BACHL, spol. s r.o., Bohumilice č. 70, Čkyně, zastoupená jednatelem panem Ing. Josefem Nechlebou. Odůvodnění Dne žadatel společnost BACHL, spol. s r.o., IČ: , sídlem Evropská 669, Modřice u Brna, doručovací adresa : BACHL, spol. s r.o., Bohumilice č. 70, Čkyně, podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby s označením : Přístavba haly pro výrobu PE fólií v provozovně firmy BACHL v Bohumilicích st.parc.č. 198, st.parc.č. 174, st.parc.č. 72, st.parc.č. 216 a pozemku parc.č.13/1, parc.č. 16/20 k.ú. Bohumilice v Čechách, obec Bohumilice. Uvedeným dnem podání žádostí bylo zahájeno územní a stavební řízení pro uvedenou stavbu. Strana 12 / 18

13 Jelikož předložená žádost s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo usnesením ze dne pod č.j. VUP / / 11 JAN / 330 spojené řízení přerušeno. Po doplnění podkladů bylo pokračováno v řízení. Stavební úřad v souladu s 78 odst.1 stavebního zákona spojil podle 140 odst. 1 správního řádu usnesením ze dne ( poznamenaném do spisu podle 140 odst. 4 správního řádu) do společného řízení územní a stavební řízení, o čemž tímto podle 76 odst. 3 správního řádu vyrozuměl známé účastníky řízení ( tj. účastníky územního a stavebního řízení). Odůvodnění rozhodnutí o umístění stavby Stavební úřad opatřením ze dne oznámil zahájení územního řízení účastníkům uvedeným v 85 stavebního zákona a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání návrhu ústní jednání na den 24.říjen Za účastníky územního řízení stavební úřad určil podle stavebního zákona: dle 85 odst.1: 1. žadatele: BACHL, spol. s r.o., sídlem Evropská 669, Modřice u Brna, doručovací adresa: BACHL, spol. s r.o., Bohumilice č. 70, Čkyně, 2. obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: Obec Bohumilice; dle 85 odst.2 a) stavebního zákona vlastníka dotčených pozemků: st.parc.č.198, 174, 72, 125, 216 a pozemku parc.č.13/1, 16/20 k.ú. Bohumilice v Čechách - BACHL, spol. s r.o., sídlem Evropská 669, Modřice u Brna; dle 85 odst.2 b): jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: st.parc.č. 208, 72, 125 a pozemku parc.č. 15/5, 15/7, 640/3, 16/11, 651/1 k.ú. Bohumilice v Čechách - BACHL, spol. s r.o., sídlem Evropská 669, Modřice u Brna; parc.č. 10/4 k.ú. Bohumilice v Čechách Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové; parc.č. 650/1 k.ú. Bohumilice v Čechách Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město, Praha 1; správci dotčených inženýrských sítí na dotčených pozemcích: E.ON Česká republika s.r.o., ČEVAK a.s. České Budějovice, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,a za dotčené orgány : Obecní úřad Bohumilice; MěÚ Vimperk, odbor ŽP OPK, LPF, VH, Drážní úřad Plzeň, Správa železniční dopravní cesty, s.o. SDC České Budějovice. V obci Bohumilice je schválen územní plán obce Bohumilice. Účastníkům řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona, tj. žadateli a obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům bude oznámení o zahájení územního řízení doručeno jednotlivě. Účastníkům řízení určeným podle 85 odst.2 stavebního zákona, vlastníkům dotčených a sousedních pozemků bylo oznámení o zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou v souladu s 87 stavebního zákona, neboť v obci Bohumilice je schválen územní plán. Stavební úřad v souladu s 85 odst.2 c) stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení občanským sdružením působícím na území správního obvodu obce Bohumilice, která chtěla-li mít postavení účastníka územního řízení, byla povinna oznámit svou účast písemně do 8 dnů ode doručení informace o zahájení územního řízení stavebnímu úřadu ( 70 zák.č.114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Ve stanovené lhůtě neobdržel oznámení od žádného občanského sdružení. O průběhu veřejného ústního jednání konaném dne byl sepsán protokol. Během územního řízení stavební úřad zjistil, že umístění stavby není v rozporu s vydanou územně plánovací dokumentací územním plánem obce Bohumilice, je v souladu s cíli a Strana 13 / 18

14 úkoly územního plánování a charakterem dotčeného území, s požadavky stavebního zákona, jeho prováděcími právními předpisy, obecnými požadavky na využívání území a požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se stanovisky dotčených orgánů a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku o umístění stavby. Odůvodnění stavebního povolení Stavební úřad opatřením ze dne oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům uvedeným v 109 stavebního zákona (tj.1.stavebníkovi: společnosti BACHL, spol. s r.o., sídlem Evropská 669, Modřice u Brna, doručovací adresa : BACHL, spol. s r.o., Bohumilice č. 70, Čkyně; 2. vlastníkům pozemků, na kterých má být stavba prováděna : st.parc.č.198, 174, 72, 125, 216 a pozemku parc.č.13/1, 16/20 k.ú. Bohumilice v Čechách - společnosti BACHL, spol. s r.o., sídlem Evropská 669, Modřice u Brna; 3. vlastníkům sousedních pozemků : st.parc.č. 208, 72, 125 a pozemku parc.č.15/5, 15/7, 640/3, 16/11, 651/1 k.ú. Bohumilice v Čechách - společnosti BACHL, spol. s r.o., sídlem Evropská 669, Modřice u Brna; parc.č. 10/4 k.ú. Bohumilice v Čechách Lesům České republiky, a.s., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, parc.č.650/1 k.ú. Bohumilice v Čechách - Správě železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město, Praha 1; správcům dotčených inženýrských sítí na dotčených pozemcích : E.ON Česká republika s.r.o., ČEVAK a.s. České Budějovice, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) a dotčeným orgánům : Obecní úřad Bohumilice; MěÚ Vimperk, odbor ŽP OPK, LPF, VH, OH, Drážní úřad Plzeň, Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC České Budějovice, HZS JČ kraje ÚO Prachatice, KHS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, a doručením oznámení jednotlivě. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad podle 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli své námitky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do Žádost o stavební povolení stavební úřad přezkoumal z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a zjistil, že projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani ohrožena či nepřiměřeně omezena práva účastníků řízení, a protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. Všechna původní stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení doložená k žádosti na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení byla zkoordinována a podmínky těchto stanovisek a vyjádření byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí - v bodě č. 8 podmínky vyjádření orgánu odpadového hospodářství odboru ŽP MěÚ Vimperk ze dne Sb. č.j.: ŽP 16179/ / 11/ TUM, HEJ, DOL Strana 14 / 18

15 - v bodě č. 9 podmínky ze závěru zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí ze dne č.j.: 68117/ENV/11 - v bodě č.10 podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu odboru ŽP MěÚ Vimperk ze dne pod č.j.: ŽP / / 11 KUB - v bodě č.11 podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy lesů odboru ŽP MěÚ Vimperk ze dne pod č.j.: ŽP / / 11 - DOL - v bodě č.12 podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., Lesní závod Boubín, ze dne v bodě č.13 podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice JčK v Českých Budějovicích ze dne č.j.: KHSJC / 2011 HP.PT - v bodě č.14 podmínky souhlasu Drážního úřadu, oblast Plzeň, ze dne zn.ducr / 11 / Vd - v bodě č.15 podmínky souhrnného stanoviska SŽDC,SDC České Budějovice ze dne pod zn.5891 / 2011 SDC CBE - v bodě č.16 podmínky vyjádření k existenci sítí společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne pod zn.: M Z v bodě č.17 podmínky souhlasu se stavbou v ochranném pásmu sítí společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne zn.j13747 Z v bodě č.18 odmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. z pod čj.:95852/11 Poučení rozhodnutí o umístění stavby Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a ÚP Městského úřadu Vimperk, který rozhodnutí vydal. Odvolání se podává v počtu 7 ks stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vimperk. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, podmínky rozhodnutí platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci ( 93 odst. 1 a 2 stavebního zákona ). Poučení stavebního povolení Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího odboru výstavby a ÚP Městského úřadu Vimperk, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode Strana 15 / 18

16 dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává v počtu 7 ks stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vimperk. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci ( 115 odst. 4 stavebního zákona). Ing.Václav Kokštein Vedoucí odboru výstavby a ÚP Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno 30 dnů! Vyvěšeno : sejmuto.. Razítko a podpis oprávněné osoby. Strana 16 / 18

17 Příloha č. 1 k č.j. : VÚP / / 11 JAN / 330 Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřen dle položky č.17 odst.1 písm. i) sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč, byl zaplacen dne Příloha pro stavebníka: - ověřená projektová dokumentace stavby bude předána po nabytí právní moci stavebního povolení - štítek STAVBA POVOLENA bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení Obdrží : Účastníci územního řízení určení dle 85 odst.1 stavebního zákona ( doručí se do vlastních rukou) : BACHL, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice u Brna, doručovací adresa : BACHL, spol. s r.o., Bohumilice č. 70, Čkyně, Obec Bohumilice, Bohumilice č.111, Čkyně (DS) dle 85 odst.2 (doručí se veřejnou vyhláškou) : BACHL, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice u Brna, doručovací adresa : BACHL, spol. s r.o., Bohumilice č. 70, Čkyně, Lesy České republiky, a.s., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové ČR - Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město, Praha 1 E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice (DS) ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice (DS) Telefónica O2 Czech Republic a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, P.O.Box č.56, Praha 3 Č.j.: 95852/11 (DS) Dotčené orgány územního řízení ( doručí se do vlast. rukou): Obecní úřad Bohumilice MěÚ Vimperk, odbor ŽP OPK, LPF, VH, OH, Drážní úřad, Škroupova 11, Plzeň ( zn.ducr /11/Vd) Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty České Budějovice, Nádražní 12, České Budějovice (zn.5891/2011-sdc CBE-OPS) Účastníci stavebního řízení podle 109 ( doručí se do vlastních rukou a do datových schránek ): BACHL, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice u Brna, doručovací adresa : BACHL, spol. s r.o., Bohumilice č. 70, Čkyně, Strana 17/ 18

18 Lesy České republiky, a.s., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové ČR - Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město, Praha 1 E.ON Česká republika s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice (DS) ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice (DS) Telefónica O2 Czech Republic a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, P.O.Box č.56, Praha 3 Č.j.: 95852/11 (DS) Dotčené orgány stavebního řízení : Obecní úřad Bohumilice MěÚ Vimperk, odbor ŽP OPK, LPF, VH, OH Drážní úřad, Škroupova 11, Plzeň ( zn.ducr /11/Vd) Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty České Budějovice, Nádražní 12, České Budějovice (zn.5891/2011-sdc CBE-OPS) HZS JČ kraje ÚO Prachatice, Slunečná 932, Prachatice (DS ) KHS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, ÚP Prachatice, Nemocniční 204, Prachatice (DS) Dotčené orgány pro vyvěšení : Obecní úřad Bohumilice (2x, 1x vrátit potvrzené, současně vyvěsit na elektronické adrese obce) MěÚ Vimperk, odbor HB (2x, 1x vrátiti potvrzené) Strana 18 / 18

19

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./771/2012/Fe Čj.: SÚ-6394/2012-FETJ-528/82 Vyřizuje: Fetter, tel. 483 333 943 Způsob

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05295/2011/K MeUSM/06429/2011 Ing. Miroslav Kašpar

Více

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

tel. : 546 421 308 tel./fax : 546 421 304 e-mail : nahodilova@dolnikounice.cz V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 55690/2013/Örd Cheb, dne: 26.7.2013 Spis. zn.: KSÚ 842/2013 Vyřizuje: Zuzana Ördögová E-mail:

Více

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy

Číslo jednací: 643869/15 Číslo žádosti: 0115 405 730 Důvod vydání Vyjádření : Územní souhlas. Benešov Benešov Benešov u Prahy VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydané podle 101 zákona č. 127/2005

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 285/2012/OV/DŠ/2 11. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. I. vydává stavební povolení dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 05.03.2012 MMJ/OŽP/2114/2012-4 Ing. Samešová/706 11.04.2012 40190/2012/MMJ oprávněná úřední osoba zuzana.samesova@jihlava-city.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í.

Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška S T A V E B N Í P O V O L E N Í. Městský úřad Dobruška odbor výstavby a životního prostředí nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška Spisová značka: MUD 4522/2012 OVŽP/LL Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI10901/2014-7 tel/fax:

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752. R O Z H O D N U T Í č. 177/2011 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300752 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: svirakj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 11440/2011 VÚP/ŠJ V

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Spis.zn. Č.j.: 217/11-Mo 217/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Email:

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Spis.zn. Č.j.: 217/11-Mo 217/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Email: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 217/11-Mo 217/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Spisový znak: SÚ - 38/12/Hyn Číslo jednání: 4/2012 Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Spisová značka: MU/08506/2014/2382 Naše čj.: MU/11864/2014/ SÚ-SH/2382 Počet listů: 13

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./5544/12-Gr HP - 0621/2013 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 1838/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9069/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 11.7.2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/3001/2012/384/SU v Desné dne : 4.3.2013 Vyřizuje

Více

Obecní úřad Březí 251 01 Říčany

Obecní úřad Březí 251 01 Říčany MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 2510 I Říčany, tel. 323 618 III, fax. 323 618 160 SPIS. Z.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 25.2.2011 0052085120 1OlDo 6039/2011-MUR/OSÚ/00622

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 90/2015 Ivanovice na Hané, dne 04.01.2016 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/3764/11/HDR SU/11/4592/HAI Hadravová 481 366 306 i.hadravova@mu.turnov.cz DATUM: 18.7.2011

Více

*s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X

*s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ruvdx* S 0 0 N X 0 0 R U V D X Č.j. MUH/ 10125/14/16

Více

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 39 Brno Č.j. 10022/12/2300/1354/To Brno 23.10.2012 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský, telefonní č.:

Více

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35,44023 Louny *MULNXOOIZS5B* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MULN/4309/2014/SUlSR

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA:

Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností silniční správní úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4358/2012/Ka Č. J.: 5307/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 2364/2012/158Ba Č.j.:SÚ26010/12/158 / SÚ 2364/2012/158Ba Kyjov, dne 11.7.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb Č.j: MUCH 24919/2016/Heg Cheb, dne: 21.3.2016 Spis. zn.: KSÚ 10174/2015 Vyřizuje: Ing. Jelena Hegerová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3655/2014 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 3192/2015/Ko/Rozh Jilemnice, dne: 6.3.2015 Vyřizuje:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby SPIS. ZN.: 2011/9141/V/SIO Č.J.: 68959/2011 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: Ondřej Šitina TEL.: 499803188 E-MAIL: sitina@trutnov.cz DATUM: 5.12.2011 Městský úřad Trutnov odbor

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-5640/2011-879/HH Rousínov, dne 19. října 2011 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2336/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 10016/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 2.8.2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice 1 - PDMUJI 10359/2012/Fi/Rozh MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2334/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 10359/2012/Fi/Rozh Jilemnice,

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R

*s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00uii3r* S 0 0 N X 0 0 U I I 3 R Č.j. MUH/ 16650/15/16

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

Městský úřad Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov Odbor životního prostředí Číslo jednací: OŽP/1069/2015-24 Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5 Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek Telefon: 565/35 14 12 E-mail: vejmelek@mupe.cz

Více

"venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN" v Plešovicích, obec Zlatá Koruna

venkovní vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, demontáž VN, TS, NN v Plešovicích, obec Zlatá Koruna Č.j.: SÚ-1146/07-Be Český Krumlov, dne 15.6.2007 Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-877/1223/08, VÚP 330-876/1222/08 St-Ka Pavel Kavlík

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-877/1223/08, VÚP 330-876/1222/08 St-Ka Pavel Kavlík Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 4.8.2008 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-877/1223/08, VÚP 330-876/1222/08

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: 327 551 071, fax: 327 544 124 e-mail: urad@uhljan.cz Odbor životního prostředí a výstavby I N V E S T O R : ČEZ Distribuce a.s., Teplická

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17398/2012/ODaVV Chotěboř dne 8.2.2013 Vyřizuje: Stanislav Vodička, Bc. Pavel Málek E-mail: vodicka@chotebor.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 14/2010-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 24.5.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby. V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í

M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby. V e ř e j n á v y h l á š k a R O Z H O D N U T Í M Ě S T SKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/4944/2016/Ši V Třebíči dne 01.06.2016 Č.j.: OV

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2884/2009-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 26.2.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 781/2011-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 5.9.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 836, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-7675/2010-1266/HH Rousínov, dne 20. ledna 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod Č.j. 11539/11/ŽP/IS Český Brod, dne 10.8.2011 Vyřizuje: Telefon: e-mail: Stárková 321612186 starkova@cesbrod.cz

Více

*S00FX00LIGKH* S t a v e b n í ú ř a d ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

*S00FX00LIGKH* S t a v e b n í ú ř a d ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00LIGKH* S00FX00LIGKH Spis.značka S-META 29687/2011/Šte Tábor Číslo jednací METAB 38300/2011/SÚ/Šte Oprávněná úřední osoba

Více

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 108682/12 íslo žádosti: 0112 754 593 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Železná Ruda Odbor výstavby stavební úřad Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda Tel: 376361211, Fax: 376397425, web: www.zeleznaruda.cz Č.j.: VÚP/3550/12/69 330/3 Vaše zn.: Vyřizuje:

Více

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí Masarykova 100, 667 01 Židlochovice Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice IČO: 282 979 SPISOVÁ ZN.: JID/77292/2014/MuŽi Č.j.: OZP/14684/2014 VYŘIZUJE:

Více

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S2107/2008OÚPSŘ-328/Fi-22 21.4.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2383/2012/Ka Č. J.: 3454/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu

íslo jednací: 548682/14 íslo žádosti: 0114 098 914 Dvod vydání Vyjádení : Pedprojektová píprava, prodej-koup nemovitosti dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

R O Z H O D N U T Í. 1. 92 stavebního zákona vydává územní rozhodnutí o změně stavby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í. 1. 92 stavebního zákona vydává územní rozhodnutí o změně stavby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Železná Ruda Odbor výstavby stavební úřad Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda Tel: 376361211, Fax: 376397425, web: www.zeleznaruda.cz Č.j.: VÚP/849/12/69 330/4 Vaše zn.: Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2942/2012-8-Du-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 16.5.2013 Vyřizuje: Lenka Dumpíková, DiS. E-mail: lenka.dumpikova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a vnitřních věcí Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_14493/2013/ODaVV Chotěboř, dne: 11.12.2013 Vyřizuje: Stanislav Vodička, Bc. Pavel Málek E-mail: vodicka@chotebor.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2759/2012-9-Ca-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 29.4.2013 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne 03.07.2013 Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice. ú z e m n í r o z h o d n u t í o z měně stavby Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/23904/11-5 Hranice, dne: 23.1.2012 Vyřizuje: Jiří Koukal E-mail: jiri.koukal@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828 382 V EŘEJNÁ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1421/2011-4-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 2.12.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk odbor výstavby a územního plánování Vaše žádost ze dne: 29. května.2008 Číslo jednací: VÚP 328.3-1186/1634/08

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 3464/2010-3-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.1.2011 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00GPX9F SOORXOOHWADS Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 30031/2011 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 17.08.2011 Č.j.: MUBR 50954/2011

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1996/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 17.8.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

*MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

*MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí. ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00FO36F* *MULNX00FO36F* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/876/2013/SU/S Louny 06.03.2013 Číslo jednací: MULNCJ 17219/2013

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í *MUJNX00OCAKX* MUJNX00OCAKX MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19, 467 51 JABLONEC NAD NISOU Spisová značka: 106/2015/ODS/PDS/ZUK Č.j.: 27365/2015 Vyřizuje: Košťáková Tel.: 483 357 295 Fax: 482 357 442 E-mail: kostakova@mestojablonec.cz

Více

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M.

Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA: Obec Lhota, Požárníků 180, 273 01 Lhota, IČ: 00663964. Vyřizuje: M. Magistrát města Kladna Odbor výstavby Oddělení speciálních stavebních činností speciální silniční úřad ADRESA PRACOVIŠTĚ: ADRESA: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. 17. listopadu 2840 272 52 DORUČOVACÍ

Více

Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor stavební a územního plánování náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spis. zn.: S-MUCB13526/2013/STAV/Há Č. j. MUCB 27508/2013 Vyřizuje: Zdeněk Hába Telefon: 321 612 134 Český

Více