SITRANS TW 7NG3242. Univerzální převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení. Návod k obsluze Vydání: 03/01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SITRANS TW 7NG3242. Univerzální převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení. Návod k obsluze Vydání: 03/01"

Transkript

1 s SITRANS TW 7NG3242 Univerzální převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení Návod k obsluze Vydání: 03/01

2 SIMATIC, SIPART, SIREC, SITRANS jsou registrovanými ochrannými známkami firmy Siemens AG. Všechny ostatní názvy produktů nebo systémů jsou (registrovanými) ochrannými známkami příslušných vlastníků o podle toho je potřeba s nimi zacházet. Bez výslovného svolení je reprodukování, přenášení nebo využívání tohoto dokumentu nebo jeho obsahu nepřípustné. Porušení tohoto ustanovení bude mít za následek vymáhání náhrady škody. Všechna práva jsou vyhrazena, zvláště v případě udílení patentů nebo registrace průmyslových vzorů. Technické změny vyhrazeny.

3 Obsah 1 TECHNICKÝ POPIS POUŽITÍ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU KONSTRUKCE A PRINCIP FUNKCE Konstrukce Typový štítek hardware Způsob funkce INTEGRACE SYSTÉMU KONFIGURACE SYSTÉMU PROVOZNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ SIMATIC PDM FUNKCE HARDWARE KONTROLKA SIGNALIZUJÍCÍ PROVOZ KONTROLNÍ ZDÍŘKA PRO VÝSTUPNÍ SIGNÁL HLÁŠENÍ CHYBY SNÍMAČE / MEZNÍ HODNOTY PŘIPOJENÍ KOMUNIKACE HART ZMĚNA HARDWARE Otevírání a zavírání převodníku Vyjmutí a vložení typového štítku Přebudování proudového výstupu na napěťový výstup Ochrana HART před zápisem FUNKCE / OBSLUHA PROSTŘEDNICTVÍM HART PROVOZNÍ ÚDAJE FUNKCE S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ PARAMETRŮ Kontrola přerušení vedení a kontrola zkratu Přizpůsobení odporu vedení Měření odporu vedení Offset naměřené hodnoty Faktor změny měřítka Volba reference při měření pomocí termočlánku Diferenční zapojení / zapojení pro měření střední hodnoty Filtr síťové frekvence Elektrické tlumení Proudový snímač / napěťový snímač Alarmový proud / alarmové napětí Přizpůsobení snímače Přizpůsobení proudového snímače / napěťového snímače Zvláštní charakteristika Kalibrace z výroby Diagnostické funkce Testovací funkce Simulace Varianty nastavení parametrů TIPY PRO OBSLUHU KOMUNIKÁTORU HART Tlačítko Hotkey TECHNICKÉ ÚDAJE DRUHY SNÍMAČŮ / MĚŘICÍ ROZSAH / DIGITÁLNÍ PŘESNOST / ODPOR VEDENÍ ROZMĚRY INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU SITRANS TW 3

4 6.1 MONTÁŽ MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ ZAPOJENÍ VSTUPU SNÍMAČE Obecné Zapojení snímače UVEDENÍ DO PROVOZU STAV PROVOZNÍCH DAT PŘI DODÁNÍ PŘÍSTROJE Provozní data podle základního nastavení z výroby (základní přístroj) Specifické uživatelské nastavení provozních dat z výroby SERVIS A ÚDRŽBA OBJEDNACÍ ÚDAJE OBJEDNACÍ SEZNAM NASTAVITELNÝCH PROVOZNÍCH DAT Seznam provozních dat, speciální rozsahy PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY Příslušenství Náhradní díly SITRANS TW

5 Bezpečnostní pokyny NEBEZPEČÍ znamená, že pokud nebudou učiněna odpovídající bezpečnostní opatření, nastane smrt, těžké zranění nebo značné materiální škody VAROVÁNÍ znamená, že pokud nebudou učiněna odpovídající bezpečnostní opatření, může nastat smrt nebo těžké zranění VÝSTRAHA s výstražným trojúhelníkem znamená, že pokud nebudou učiněna odpovídající bezpečnostní opatření, může dojít k lehkému zranění VÝSTRAHA bez výstražného trojúhelníku znamená, že pokud nebudou učiněna odpovídající bezpečnostní opatření, může dojít k materiálním škodám POZOR znamená, že pokud nebudou učiněna odpovídající bezpečnostní opatření, může dojít k nežádoucímu výsledku nebo může nastat nežádoucí stav UPOZORNĚNÍ znamená upozornění na možnou výhodu, pokud budou dodržena doporučení SITRANS TW 5

6 UPOZORNĚNÍ Návod neobsahuje z důvodu přehlednosti veškeré detailní informace ke všem typům výrobku a nemůže také zohlednit všechny myslitelné případy instalace, provozu nebo údržby. Pokud byste si přáli získat další informace nebo pokud by vznikly zvláštní problémy, které nejsou v návodu dostatečně podrobně popsány, můžete si vyžádat potřebné informace prostřednictvím místního zastoupení firmy Siemens nebo na následující adrese: Siemens AG Karlsruhe A&D PI T FA Östliche Rheinbrückenstrasse Karlsruhe Kromě toho poukazujeme na to, že obsah návodu není součástí dřívější nebo stávající dohody, příslibu nebo právního vztahu a nemůže tyto změnit. Veškeré závazky firmy Siemens AG vyplývají z příslušné kupní smlouvy, která také obsahuje úplná a jediná platná pravidla pro poskytování záruky. Tyto smluvní záruční podmínky nemohou být prostřednictvím textů v návodu ani rozšířeny ani omezeny. Obsah návodu odráží stav techniky v době tisku návodu. Technické změny v důsledku dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Tento návod platí jak pro přístroje s osvědčením Ex, tak pro přístroje bez osvědčení Ex. Kvalifikovaní pracovníci Kvalifikovaní pracovníci jsou takoví, kteří jsou seznámeni s instalací, montáží, uváděním do provozu a s provozem tohoto produktu a kteří disponují odpovídající kvalifikací, tzn.: Jsou vyškoleni nebo mají oprávnění k zapojování, uzemňování, označování a k údržbě proudových obvodů, přístrojů, příp. systémů v souladu se stanovenými předpisy bezpečnosti práce pro elektrické obvody. Jsou školeni v používání ochranných pracovních pomůcek a v náležité péči o ně podle příslušných předpisů bezpečnosti práce. Mají školení první pomoci. U přístrojů s ochranou proti výbuchu: Jsou vyškoleni nebo mají oprávnění k práci na elektrických obvodech pro zařízení s nebezpečím výbuchu. 6 SITRANS TW

7 VAROVÁNÍ Při provozu elektrických přístrojů jsou určité součásti těchto přístrojů pod nebezpečným napětím. Pokud nebudou respektovány varovné pokyny, může dojít k těžkým zraněním a/nebo věcným škodám. Konektor pro napájení přístroje nesmí být nikdy zapojován nebo vytahován pod napětím. Při instalaci přístroje je potřeba zřídit v blízkosti síťový vypínač a příslušným způsobem jej označit. Protože má přístroj svorky, u nichž hrozí nebezpečí dotyku, smí být instalován pouze v uzavřených provozních prostorách, krytech a skříních, k nimž má přístup pouze kvalifikovaný personál. Na tomto přístroji nebo v jeho blízkosti smí pracovat pouze personál s odpovídající kvalifikací. Tento personál musí být důkladně seznámen s tímto návodem k obsluze. Přístroje s intrinsickou bezpečností ztratí své osvědčení, pokud jsou provozovány s jinými proudovými obvody, než odpovídá osvědčení o zkoušce typového vzorku (je třeba respektovat zvláště v kapitole 6). Správný a bezpečný provoz tohoto zařízení předpokládá správné počínání při přepravě, odborné skladování, instalaci a montáž, jakož i pečlivou obsluhu. Přístroj nesmí být provozován s otevřeným krytem. Přístroj smí být používán pouze pro účely, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Veškeré změny na přístroji, které nejsou explicitně povoleny, vyžadují výslovný souhlas výrobce. VÝSTRAHA Moduly, které jsou citlivé na elektrostatické napětí, mohou být poškozeny napětími, která jsou pod hranicí vnímání člověka. Tato napětí se vyskytnou již tehdy, když se některý prvek nebo elektrické připojení modulu dotýkají, aniž by byly elektrostaticky vybity. Poškození modulu, ke kterému dojde v důsledku přepětí, většinou není možné rozeznat ihned, ale projeví se teprve po delší době. Symbol na přístroji znamená Pozor, řiďte se podle návodu k obsluze. SITRANS TW 7

8 Technický popis 1 Technický popis 1.1 Použití SITRANS TW univerzální převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení je měřicí převodník s univerzálním vstupním obvodem pro připojení následujících snímačů a zdrojů signálů: odporové teploměry termočlánky odporové snímače / potenciometry mv převodníky jako speciální varianta: - V převodníky - proudové zdroje UPOZORNĚNÍ Měřicí převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení SITRANS TW je přístroj řídícího stanoviště. Smí být montován pouze jako integrovaná součást mimo oblast s nebezpečím výbuchu. Měřicí převodníky v provedení s intrinsickou bezpečností mají osvědčení o zkoušce typového vzorku EG a splňují odpovídající harmonizované evropské normy CENELEC. Mohou být použity k měření technologických veličin v oblastech s nebezpečím výbuchu plynů (zóna 1,0). Měření technologických veličin v zóně 0 je přípustné pouze tehdy, pokud jsou i snímače schváleny pro zónu 0. Měřicí převodník smí být použit také pro oblasti s nebezpečím výbuchu prachu v zónách 20, příp. 21. V těchto případech je nutno zajistit, aby přístroje, které budou připojeny na tento proudový obvod, splňovaly požadavky pro kategorii 1D, příp. 2D a měly odpovídající certifikáty. Řídící stanice Pole Zóna 1 Zóna 0 1 Měřicí převodník 2 Kryt (v případě potřeby, běžně dostupný v obchodní síti) *) Pouze ve spojení s předepsanými bezpečnostními požadavky pro snímač Obrázek 1 Oblasti nasazení měřicího převodníku v provedení Ex a v provedení bez Ex 8 SITRANS TW

9 Technický popis 1.2 Charakteristika výrobku Převodník v čtyřvodičovém zapojení s rozhraním HART Kryt k montáži na DIN lištu 35 mm nebo G lištu 32 mm Konektor šroubovacího typu Galvanické oddělení všech obvodů Výstupní signál 0/ ma nebo 0/ V Možnost dodání s variantami napájení UC 230 V nebo UC 24V Ochrana proti výbuchu [EEx ia], příp. [EEx ib] pro 7NG k měření technologických veličin v oblastech s nebezpečím výbuchu při odpovídajícím provedení přístroje (Ex pro plyn a prach) Lineární teplotní charakteristika pro všechny snímače teploty Specifické uživatelské charakteristiky Automatická oprava nulového bodu a měřicího rozsahu Kontrola snímače a jeho připojení na zkrat a přerušení vedení Chyba snímače a/nebo mezní hodnota může být hlášena prostřednictvím volitelného signalizačního zařízení pro chybu snímače a mezní hodnotu (signalizační relé) Hardwarová ochrana před zápisem pro komunikaci HART SITRANS TW 9

10 Technický popis 1.3 Konstrukce a princip funkce Konstrukce Konstrukce převodníku na lištu pro čtyřvodičové zapojení SITRANS TW je zobrazena na obrázku 2 a na obrázku 3. 1 Konektor šroubovacího typu pro vstup 2 Konektor šroubovacího typu pro výstup a modem HART k místní obsluze 3 Konektor šroubovacího typu pro reléový výstup 4 Konektor šroubovacího typu pro pomocné napájení a připojení ochranného vodiče 5 Kontrolka signalizující provoz 6 Kontrolní zdířka pro výstupní proudový signál 7 Typový štítek software s provozními údaji (za průhledným krytem) 7a Typový štítek hardware se základními údaji (příklad viz obrázek 4) 8 Typový štítek Ex parametrů 9 Odjištění průhledného krytu Obrázek 2 Pohled na čelní stranu přístroje měřicí převodník na lištu SITRANS TW pro čtyřvodičové zapojení 10 SITRANS TW

11 Technický popis 1 Štítek s označení obsazení šroubových konektorů 2 Odjištění čelní strany krytu 3 Adaptér pro lištu DIN 4 Odpojení adaptéru pro lištu DIN z krytu 5 Odpojení adaptéru pro lištu DIN z lišty G nebo lišty H Obrázek 3 Pohled na zadní stranu přístroje měřicí převodník na lištu SITRANS TW pro čtyřvodičové zapojení SITRANS TW 11

12 Technický popis Typový štítek hardware Následující obrázek ukazuje příklad typového štítku hardware. Typ přístroje Obrázek 4 Příklad pro typový štítek hardware Způsob funkce Měřicí signál dodávaný odporovým snímačem (dvou, tří, čtyřvodičové zapojení), napěťovým snímačem nebo termočlánkem je v analogově digitálním převodníku (1, obrázek 5) přeměňován na digitální signál. Ten je vyhodnocován řídícím členem s mikroprocesorem (2), korigován podle charakteristiky snímače a v digitálně analogovém převodníku (5) přeměňován na výstupní proud (0/ ma) nebo na výstupní napětí (0/ V). Charakteristiky snímačů stejně jako data potřebná k nastavení parametrů měřicího převodníku jsou uloženy v energeticky nezávislé paměti (3). Jako napájení (f) je možno využít střídavá nebo stejnosměrná napětí. Díky můstkovému usměrňovači v napájecí jednotce je možné libovolné připojení napájení. Připojení přístroje na ochranný vodič je nutné z bezpečnostních důvodů. Modem HART, příp. komunikátor HART umožňuje nastavení parametrů měřicího převodníku prostřednictvím protokolu podle specifikace HART. Prostřednictvím výstupních svorek HART (c) je možné takové nastavení parametrů měřicího převodníku, které vyhovuje přímo podmínkám měřicího místa. Kontrolka signalizující provoz (4) hlásí bezporuchový provozní stav převodníku. Signalizační relé (7) umožňuje signalizaci chyby snímače a/nebo překročení mezní hodnoty, příp. pokles pod mezní hodnotu. Přes kontrolní zdířku (e) může být při výstupu proudu kontrolován proud 0/ ma pomocí měřicího přístroje. 12 SITRANS TW

13 Technický popis 1 Analogově digitální převodník 2 Řídící člen s mikroprocesorem 3 Energeticky nezávislá paměť 4 Kontrolka signalizující provoz 5 Digitálně analogový převodník 6 Napájení 7 Signalizační relé a Připojení snímače b Výstup relé pro signalizaci chyby snímače / mezní hodnoty c Výstupní svorky HART k připojení přístroje pro lokální nastavování parametrů d Analogový měřicí výstup (proudový příp. napěťový výstup) e Kontrolní zdířka (pouze u proudového výstupu) f Připojení napájení a ochranného vodiče Obrázek 5 Schéma zapojení převodníku na lištu pro čtyřvodičové zapojení SITRANS TW SITRANS TW 13

14 Integrace systému 2 Integrace systému 2.1 Konfigurace systému Převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení SITRANS TW může být použit v celé řadě konfigurací: jako verze Stand-Alone nebo také jako součást komplexního systému, jako např. SIMATIC S7. Přitom je veškerý rozsah funkcí k dispozici prostřednictvím komunikace HART. Přes rozhraní HART může komunikace probíhat podle volby s: komunikátorem HART modemem HART s připojeným PC/laptopem, na němž je nainstalován vhodný software, jako např. SIMATIC PDM řídícím systémem schopným komunikace HART (jako např. SIMATIC S7 s ET200M) Řídící systém Zde rozpojit Převodník na lištu pro čtyřvodičové zapojení SITRANS TW Zátěž PC/laptop se SIMATIC PDM nebo Při použití s komunikací HART musí být odpor zátěže minimálně 230 Ω Obrázek 6 Příklady možných konfigurací systému 14 SITRANS TW

15 Integrace systému 2.2 Provozní programové vybavení SIMATIC PDM SIMATIC PDM je softwarový balík k projektování, k nastavování parametrů, k uvedení do provozu, diagnostice a údržbě převodníku na lištu pro čtyřvodičové zapojení SITRANS TW a pro jiné technologické přístroje. SIMATIC PDM obsahuje jednoduché procesní sledování technologických hodnot, alarmů a stavových informací přístroje. Existují dvě verze, které pracují pod Windows NT nebo Windows 95/98: SIMATIC PDM (Stand alone) SIMATIC PDM (integrovaný) Další informace viz Návod k obsluze SIMATIC PDM nebo katalog FI01. Otázky na podporu směřujte na: Hotline: Mail: SITRANS TW 15

16 Funkce hardware 3 Funkce hardware 3.1 Kontrolka signalizující provoz Zelená kontrolka signalizující provoz (5, obrázek 2) slouží k signalizaci následujících provozních stavů: Výpadek napájení : kontrolka provozu nesvítí Bezporuchový provoz: : kontrolka provozu svítí Provoz při poruše : kontrolka provozu bliká - Diagnostický alarm Chyba snímače : frekvence blikání = 1 Hz (priorita 1) Chyba hardware/firmware : frekvence blikání = 1 Hz (priorita 1) - Diagnostické výstrahy Mezní hodnota překročena/pokles pod mezní hodnotu : frekvence blikání = 5 Hz (priorita 2) Výstraha nasycení výstupu : frekvence blikání = 1 Hz (priorita 3) Naměřená hodnota mimo limit snímače : frekvence blikání = 1 Hz (priorita 4) Pokud se vyskytne současně více chyb, probíhá blikání podle uvedených priorit (priorita 1 = nejvyšší priorita). 3.2 Kontrolní zdířka pro výstupní signál Kontrolní zdířka (6, obrázek 2) slouží u proudového výstupu ke kontrole proudu 0/4 až 20 ma pomocí měřícího přístroje. Připojení je provedeno testovacím konektorem 2 mm. Pokles napětí na ampérmetru nesmí při výstupním proudu 23 ma překročit 0,3 V. U napěťového výstupu nemá kontrolní zdířka žádnou funkci. Pokud se analogový výstup nachází v režimu výstup proudu 0 až 20 ma nebo v režimu výstup napětí 0 až 10 V, je nutné pro správnou komunikaci HART při 0 ma příp. při 0V přemostit kontrolní zdířku. Příslušná zkratovací propojka může být objednána jako příslušenství následujícím způsobem: - rozšíření objednacího čísla SITRANS TW o příponu S01 - objednání jako příslušenství pod objednacím číslem 7NG3092-8AP 16 SITRANS TW

17 Funkce hardware 3.3 Hlášení chyby snímače / mezní hodnoty Pro hlášení chyby senzoru / mezní hodnoty je možné nastavit parametry následujícím způsobem (obsazení svorek reléového výstupu viz obrázek 16). Princip klidového proudu: - přístroj vypnutý : spojené svorky 10 a 11 - přístroj zapnutý a žádná chyba : spojené svorky 9 a 11 - přístroj zapnutý a chyba : spojené svorky 10 a 11 Princip pracovního proudu: - přístroj vypnutý : spojené svorky 10 a 11 - přístroj zapnutý a žádná chyba : spojené svorky 10 a 11 - přístroj zapnutý a chyba : spojené svorky 9 a Připojení komunikace HART Připojení modemu HART příp. komunikátoru HART se provádí podle typu výstupu (proudový nebo napěťový výstup) následujícím způsobem (obsazení svorek analogového výstupu/připojení HART viz obrázek 16): Komunikace s modemem HART / s komunikátorem HART Připojení HART na svorku 5 a 6 R zátěž u modemu HART R zátěž u komunikátoru HART Připojení HART na svorku 7 a 8 R zátěž u modemu HART R zátěž u komunikátoru HART Proudový výstup možné Ω Ω možné žádná žádná 1) 2) 1) 2) Napěťový výstup nemožné možné žádná 1) žádná 1) 1) Mezi svorkami 7 a 8 nesmí být připojena žádná zátěž 2) Mezi svorky 5 a 6 musí být připojena zátěž (max. 650 Ω) Pokud se analogový výstup nachází v režimu výstup proudu 0 až 20 ma nebo v režimu výstup napětí 0 až 10 V, je nutné pro správnou komunikaci HART při 0 ma příp. při 0V přemostit kontrolní zdířku. Příslušná zkratovací propojka může být objednána jako příslušenství následujícím způsobem: - rozšíření objednacího čísla SITRANS TW o příponu S01 - objednání jako příslušenství pod objednacím číslem 7NG3092-8AP SITRANS TW 17

18 Funkce hardware 3.5 Změna hardware VAROVÁNÍ Modul obsahuje prvky citlivé na poškození elektrostatickým nábojem. Dodržujte bezpečnostní opatření! POZOR Změna parametrů hardware na přístroji musí být dokumentována na hardwarovém typovém štítku nesmazatelným fixem. Typový štítek pro hardware se nachází pod vyměnitelným typovým štítkem s provozními údaji. VAROVÁNÍ Smí být prováděny pouze takové změny hardware, které jsou popsány v následujících kapitolách. V opačném případě ztrácí přístroje Ex své osvědčení Ex Otevírání a zavírání převodníku Vypněte napájení. Vytáhněte konektor šroubovacího typu (1-4, obrázek 2). Odblokujte adaptér pro lištu DIN stlačením pojistného jazýčku (4, obrázek 3) a vysuňte jej na bok. Vytáhněte průhledný kryt pro typový štítek s provozními údaji podle kapitoly Odjistěte čelní stranu krytu, sejměte přední část a vyjměte modul. Zavírání převodníku se provádí v obráceném pořadí. Přitom musí být zajištěno, aby byl kryt bezpečně uzavřen a aby západka zapadla. Žádné vodivé díly nesmí zůstat volně v přístroji Vyjmutí a vložení typového štítku Průhledný kryt pro typový štítek s provozními údaji (7, obrázek 2) na pozici (9, obrázek 2) nadzvedněte malým šroubovákem směrem dopředu, dokud se neuvolní i protilehlá strana, a vyjměte jej. Vložený typový štítek je vyměnitelný. Pod tímto typovým štítkem se na krytu nachází nálepka se základními údaji převodníku. Na označené místo upevněte nový typový štítek s provozními údaji a vložte průhledný kryt do vodítek. Po zasunutí průhledného krytu musí po zatlačení na pozici (9, obrázek 2) a na protilehlou stranu kryt zapadnout. 18 SITRANS TW

19 Funkce hardware Přebudování proudového výstupu na napěťový výstup Propojky X6, X7, X8 (obrázek 7) nastavte podle následující tabulky Propojka Proudový výstup Napěťový výstup X6 X7 X8 otevřený otevřený zavřený zavřený zavřený otevřený Potom nastavte prostřednictvím operačního software SIMATIC PDM příp. prostřednictvím komunikátoru HART hardwarově nastavený druh analogového výstupu také softwarově. Popište hardwarový typový štítek podle následující tabulky Proudový výstup Napěťový výstup Objednací číslo přístroje 7NG3242-xxAxx 7NG3242-xxBxx Druh výstupu Označit 20 ma Označit 10 V X6 X7 X8 X9 propojka pro druh výstupu (proud nebo napětí) (U některých provedení přístroje může být X6 také ohnutá propojka ) propojka pro druh výstupu (proud nebo napětí) propojka pro druh výstupu (proud nebo napětí) propojka pro ochranu HART před zápisem Obrázek 7 Možnosti hardware u převodníku na lištu SITRANS TW SITRANS TW 19

20 Funkce hardware UPOZORNĚNÍ Přepnutím proudového výstupu na napěťový výstup a naopak se nezmění přesnost výstupního stupně Ochrana HART před zápisem Zapojením propojky X9 (obrázek 7) může být zabráněno změně parametrů měřicího převodníku. Propojka Ochrana před zápisem zap. Ochrana před zápisem vyp. X9 spojená rozpojená (stav při dodání) 20 SITRANS TW

21 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART 4 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART Pro obsluhu prostřednictvím HART je nutné použití komunikátoru HART (struktura menu viz příloha) nebo PC software, jako SIMATIC PDM. Obsluha těchto nástrojů je popsána v příslušných návodech k obsluze, příp. v online nápovědě. 4.1 Provozní údaje Následující provozní údaje mohou být přenášeny na převodník nebo mohou být z převodníku zjišťovány: Identifikace - Údaje k provozní bezpečnosti: den, popis, zpráva, montážní číslo - Údaje o přístroji (tyto údaje jsou pouze pro čtení): Výrobce a název produktu Objednací číslo, výrobní číslo přístroje Údaje o napájení a hardwarové ochraně proti zápisu Revizní čísla (revize univerzální, přístroje, software a hardware) Údaje o procesu měření - Třída a typ snímače (např. odporový teploměr Pt 100 nebo termočlánek typu B) - Faktor změny měřítka snímače - Charakteristika snímače (např. lineární teplota nebo lineární napětí) - Měřicí rozsah a měřicí jednotka - Filtr síťové frekvence / frekvence měření Údaje o zapojení měření - Druh zapojení (standardní, diferenční nebo zapojení pro měření střední hodnoty) - Druh připojení / připojení snímače (dvou, tří nebo čtyřvodičové zapojení) - Odpory ke kompenzaci vedení - Offset v měřicím signálu - Dodatečné údaje pro referenční bod u termočlánků (interní, externí, pevný nebo žádný) - Uvolnění / zablokování kontroly přerušení vedení a zkratu Údaje k výstupnímu signálu - Proudový nebo napěťový výstup ( ma, ma, V nebo V) ve spojení se změnou hardware podle kapitoly Filtrační časová konstanta pro potlačení rušení - Chování při přerušení vedení, zkratu snímače, stejně jako při chybách hardware a software (např. přerušení, zkratování výstupního signálu nebo držení poslední hodnoty) - Mezní hodnoty výstupu (alarmové meze, meze nasycení) Certifikáty a osvědčení - Informace, zda může být převodník provozován v provozu s intrinsickou bezpečností či nikoli (tento údaj je pouze pro čtení) Další funkce s možností nastavení parametrů jsou mezi jinými: - Funkce pomocného ukazatele - Simulace měřicího vstupu, teploty elektroniky a analogového výstupu - Nastavení signalizačního relé - Měření odporu vedení - Spínací funkce snímače s volitelným spínacím rozsahem v rámci mezí měřicího rozsahu - Spínání analogového výstupu - Self-test hardware a firmware - Factory Reset: nastavení provozních údajů do stavu z výroby Provozní údaje jsou uloženy v energeticky nezávislé paměti (EEPROM). SITRANS TW 21

22 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART 4.2 Funkce s možností nastavení parametrů Kontrola přerušení vedení a kontrola zkratu Kontrola přerušení vedení vztažená na měřicí kanál může být prováděna u odporových teploměrů, odporových snímačů, termočlánků a mv-snímačů. U přístrojů pro měření proudu nebo pro měření napětí > 1V (přístroje s objednacím číslem 7NG3242-xxxx[1-8] ) není možná kontrola přerušení vedení. Pokud dojde k přerušení vedení, nemůže být zjišťována referenční teplota interního snímače (teplota elektroniky). Kontrola zkratu vztažená na měřicí kanál může být prováděna pouze u odporových teploměrů a odporových snímačů. Pro prahovou hodnotu pro kontrolu zkratu je možné volně nastavit parametry v rámci měřicího rozsahu Přizpůsobení odporu vedení Přizpůsobení odporu vedení je možné u následujících měření: dvouvodičový odporový teploměr nebo odporový snímač diferenční měření nebo měření pro stanovení střední hodnoty u odporového teploměru nebo odporového snímače termočlánek s externím referenčním bodem s Pt100 v dvouvodičovém zapojení Přizpůsobení je provedeno numerickým zadáním změřeného odporu vedení (součet vstupních a výstupních vodičů) nebo přímým měřením prostřednictvím provozního software Měření odporu vedení Podle zapojení (viz kapitola 6.4) můžete měřit odpory vedení na měřicím kanálu 1 a měřicím kanálu 2 nebo odpor vedení k externímu odporovému teploměru (jako referenční bod k termočlánku). Za tím účelem musíte zkratovat příslušné kanály a aktivovat parametr k měření odporu vedení. Naměřené hodnoty odporu jsou uloženy v parametrech pro kompenzaci vedení Offset naměřené hodnoty Pro případy použití, při nichž nemůže být měřená technologická veličina měřena bezprostředně na měřicím stanovišti, je možné nastavit parametry měřicího kanálu, které popisují offsetové chování Faktor změny měřítka Tento faktor slouží k přizpůsobení charakteristiky, např. u sériového nebo paralelního zapojení odporových teploměrů nebo termočlánků. Násobí se jejich základní řadou. Pro faktor změny měřítka je možné nastavení hodnot 0,1 až 10,0 u odporových teploměrů a hodnot od 1 do 10 u termočlánků. Příklad: 3 x Pt500 paralelní: Faktor změny měřítka = 5/3 = 1,67 (základ je Pt100) Volba reference při měření pomocí termočlánku Zde můžete zvolit způsob připojení odporového teploměru v referenčním bodu pro měření pomocí termočlánku: Použití zabudovaného Pt100 nebo externího Pt100, který je zapotřebí, když měřicí stanoviště je vzdálené od přístroje SITRANS TW. 22 SITRANS TW

23 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART Diferenční zapojení / zapojení pro měření střední hodnoty U těchto zapojení diferenční zapojení a zapojení pro měření střední hodnoty jsou na rozdíl od jiných zapojení (standardní, sumární, paralelní) následující zvláštnosti: Zadání začátku a konce měření: Nejprve je nutné zadat začátek a konec měření pro oba jednotlivé snímače. Začátek a konec měření jsou přitom pro oba snímače stejné. Nemohou být nastaveny parametry pro rozdílné měřící rozsahy jednotlivých snímačů. Potom je třeba nastavit parametry pro začátek a konec měření pro diferenční měření, příp. měření střední hodnoty. Nastavování snímače: Nastavování snímače se provádí v příslušných mezních hodnotách měřicího rozsahu u obou jednotlivých snímačů. Není možné nastavovat diferenci, příp. střední hodnotu stanovenou parametry Filtr síťové frekvence S tímto filtrem můžete potlačovat rušivé vlivy síťových frekvencí 50 nebo 60 Hz. Jako speciální funkci je možné zvolit také 10 Hz. Zvolený filtr síťové frekvence je ekvivalentní k použité frekvenci měření. pokud se použije filtr síťové frekvence 10 Hz, jsou možné vyšší přesnosti na úkor rychlosti měření Elektrické tlumení Filtrační časová konstanta elektrického tlumení může být nastavena v rozsahu od 0 do 100 s Proudový snímač / napěťový snímač Měřicí převodník může být pro účely testování přepnut do provozu s konstantním proudem, příp. konstantním napětím. V tomto případě neodpovídá výstupní proud, příp. výstupní napětí technologické veličině. SITRANS TW 23

24 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART Alarmový proud / alarmové napětí Prostřednictvím této funkce může být nastavována velikost spodního a horního alarmového proudu, příp. spodního a horního alarmového napětí. Obě hodnoty signalizují chybu snímače nebo chybu hardware/firmware. Velikost horního a spodního alarmového proudu / alarmového napětí stejně jako horní a spodní mez lineární oblasti modulace jsou volně volitelné v rámci předem daných mezí rozsahu modulace proudu / napětí. Obrázek 8 to znázorňuje na příkladu proudového výstupu ma. Specifikované přesnosti výstupního signálu platí pouze pro příslušné jmenovité rozsahy. Měřicí rozsah 1. Lineární modulační oblast 2. Spodní hranice modulační oblasti (předem definovaná hodnota) 3. Horní hranice modulační oblasti (předem definovaná hodnota) 4. Spodní hodnota alarmového proudu (předem definovaná hodnota) 5. Horní hodnota alarmového proudu (předem definovaná hodnota) 6. Doporučený rozsah nastavení pro spodní mez alarmového proudu a spodní mez modulační oblasti 7. Doporučený rozsah nastavení pro horní mez alarmového proudu a horní mez modulační oblasti Obrázek 8 Meze proudu u výstupního signálu ma 24 SITRANS TW

25 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART Přizpůsobení snímače Pomocí přizpůsobení snímače je možné nastavit charakteristiku připojeného snímače podle dvojice kalibračních bodů. Výsledkem potom jsou správné změřené hodnoty v těchto dvou bodech. Přizpůsobením snímače je možné zmenšit chybu způsobovanou charakteristikou snímače Nastavení dolního kalibračního bodu snímače Zpracovávaná veličina (např. teplota nebo odpor), při které se má provádět přizpůsobení snímače v dolní části jeho charakteristiky, se přivádí na vstup měřicího převodníku. Prostřednictvím SIMATIC PDM nebo komunikátoru HART je měřicímu převodníku předán příkaz, aby tuto hodnotu převzal. Jedná se vlastně o posunutí charakteristiky mající charakter offsetu (B, obrázek 9) Nastavení horního kalibračního bodu snímače Zpracovávaná veličina (např. teplota nebo odpor), při které se má provádět přizpůsobení snímače v horní části jeho charakteristiky, se přivádí na vstup měřicího převodníku. Prostřednictvím SIMATIC PDM nebo komunikátoru HART je měřicímu převodníku předán příkaz, aby tuto hodnotu převzal. Jedná se vlastně o změnu směrnice charakteristiky (C, obrázek 9). Dolní kalibrační bod snímače není ovlivňován. Měřená veličina 1.: A B: paralelní posun 2.: B C: změna směrnice dolní kalibrační bod horní kalibrační bod předdefinovaná hodnota A: Výchozí charakteristika B: Charakteristika po přizpůsobení v dolním kalibračním bodu snímače C: Charakteristika po přizpůsobení v horním kalibračním bodu snímače Obrázek 9 Přizpůsobení snímače SITRANS TW 25

26 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART UPOZORNĚNÍ Přizpůsobení snímače se po změně parametrů typu snímače automaticky vynuluje. Při diferenčním způsobu zapojení nebo zapojení pro měření střední hodnoty (kapitola 6.4) může být provedeno přizpůsobení snímače jak pro měřicí kanál 1, tak také pro měřicí kanál Přizpůsobení proudového snímače / napěťového snímače Proud, příp. napětí vysílané z převodníku vycházející mohou být přizpůsobeny nezávisle na technologickém okruhu. Tato funkce je vhodná pro kompenzaci nepřesností ve zpracovacím řetězci, který je zapojen za převodníkem. Přizpůsobení je možné pouze při 0/ ma, příp. při 0/ V. Na obrázku 10 je znázorněn princip přizpůsobení na příkladu proudového výstupu ma. Příklad použití: Proud má být měřen jako pokles napětí od 1V do 5V na odporu 250 Ω ±5%. Aby byla vyrovnána tolerance odporu, nastavte proudový snímač tak, aby pokles napětí při 4 ma odpovídal přesně 1V a při 20 ma přesně 5V. POZOR Použitý univerzální měřicí přístroj musí mít vyšší třídu přesnosti než měřicí převodník. 1. Kompenzace při 4 ma: Přes položku menu D/A Adjustment zadejte převodníku příkaz, aby na výstupu byl proud 4 ma. Na voltmetru odečtěte naměřenou hodnotu, vypočítejte z ní hodnotu proudu a zadejte ji např. prostřednictvím SIMATIC PDM. Převodník použije tuto hodnotu k ofsetové korekci proudu. 2. Vyrovnání při 20 ma: Přes položku menu D/A Adjustment zadejte převodníku příkaz, aby na výstupu byl proud 20 ma. Na voltmetru odečtěte naměřenou hodnotu, vypočítejte z ní hodnotu proudu a zadejte ji např. prostřednictvím SIMATIC PDM. Převodník použije tuto hodnotu ke korekci směrnice proudové charakteristiky. Hodnota pro 4 ma se tím nezmění. 26 SITRANS TW

27 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART Nastavení rozsahu D/A převodníku: Tento měřicí převodník nabízí jako další možnost nastavení rozsahu analogového výstupu. Hodnoty, pro které byl nastaven rozsah pomocí položky menu D/A Adjustment (přizpůsobení D/A převodníku), které jsou měřeny měřicím přístrojem, mohou být po zadání specifického uživatelského rozsahu zadávány přímo do přístroje SIMATIC PDM nebo komunikátoru HART (pro výše uvedený příklad platí dolní kalibrační bod po přizpůsobení = 1 V, horní kalibrační bod po přizpůsobení = 5 V). 1.: A B: paralelní posun 2.: B C: změna směrnice A: Výchozí charakteristika B: Charakteristika po přizpůsobení proudového snímače 4 ma C: Charakteristika po přizpůsobení proudového snímače 20 ma Obrázek 10 Přizpůsobení proudového snímače: příklad výstup ma Zvláštní charakteristika Přístroj SITRANS TW nabízí možnost připojit na přístroj celou řadu snímačů, pro něž je v přístroji již uložena platná charakteristika snímače. Přesto existují případy použití snímačů (např. Cu100), pro něž tento přístroj standardně nenabízí korekci nelinearity charakteristiky snímače. V tomto případě však existuje možnost uložit v přístroji zvláštní specifickou uživatelskou charakteristiku. Pro vytvoření specifické uživatelské korekce charakteristiky vyžaduje přístroj dvojice hodnot (hodnoty X, hodnoty Y). Tyto dvojice hodnot tvoří vrcholy, mezi nimiž je lineární interpolací vytvořena ze vstupní charakteristiky požadovaná výstupní charakteristika. Počet vrcholů je přitom závislý na použitém software pro nastavování parametrů. Komunikátor HART: maximální počet nastavitelných vrcholů = 20 SIMATIC PDM: maximální počet nastavitelných vrcholů = 50 Pro zvláštní charakteristiku je možné nastavit specifickou uživatelskou jednotku. Obrázek 11 znázorňuje princip specifické uživatelské korekce charakteristiky. SITRANS TW 27

28 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART hodnoty Y (speciální) Zvláštní charakteristika: vstup: odpor (rozměr = Ω) výstup: speciální (rozměr=libovolný) Dvojice hodnot Lineární interpolace mezi dvojicemi hodnot hodnoty X (odpor) Obrázek 11 Princip specifické uživatelské korekce charakteristiky Při definování specifické uživatelské zvláštní charakteristiky je třeba respektovat následující upozornění: Obecně: - Před začátkem zadávání charakteristiky musí být stanoven počet dvojic hodnot - Hodnoty X musí být při zadávání charakteristiky monotónně stoupající, hodnoty Y monotónně stoupající nebo monotónně klesající. - Způsob linearizace zvláštní charakteristiky může být aktivován pouze tehdy, pokud je v přístroji uložená nějaká platná zvláštní charakteristika. - Pokud je způsob linearizace použit na zvláštní charakteristiku, je předdefinovanou jednotkou charakteristiky při měření odporu, proudu a napětí **. Předdefinované nastavení může být změněno, ale naměřené hodnoty jsou dále zobrazovány s implicitní jednotkou charakteristiky **. Zadávání charakteristiky prostřednictvím komunikátoru HART: - Pokud bylo zadávání charakteristiky provedeno prostřednictvím SIMATIC PDM a bylo zadáno více než 20 párů hodnot, je možné prostřednictvím komunikátoru HART načíst z přístroje pouze prvních 20 párů hodnot. - Pokud má být během nastavování parametrů offline zadána zvláštní charakteristika, je nutné před offline začátkem zadávání parametrů (položka nabídky 3 Individuální zpracování ) aktivovat v položce nabídky 1 Označit všechny všechny proměnné v přístroji k Odeslání. 28 SITRANS TW

29 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART Kalibrace z výroby Je možné nastavit kalibraci měřicího převodníku zpět do stavu z výroby. Rozsah obnovitelných parametrů je třeba zvolit prostřednictvím nabídek přes SIMATIC PDM nebo komunikátor HART v pěti stupních: 1. Nastavení zpět na základní hodnoty parametrů z výroby, výjimkou jsou následující parametry: specifické uživatelské přizpůsobení snímače specifické uživatelské přizpůsobení analogového výstupu specifické uživatelské nastavení alarmu specifické uživatelské nastavení pro signalizaci chyby snímače/signalizaci mezní hodnoty 2. Reset specifického uživatelského přizpůsobení snímače 3. Reset specifického uživatelského přizpůsobení analogového výstupu 4. Reset specifických uživatelských nastavení alarmu s následujícími parametry: Typ alarmu analogového výstupu Dolní a horní alarmová hodnota analogového výstupu Dolní a horní výstupní mezní hodnota analogového výstupu 5. Reset specifických uživatelských nastavení pro signalizaci chyby snímače/signalizaci mezní hodnoty s následujícími parametry: Dolní a horní limit mezní hodnoty Hystereze Zpoždění spínání Režim signalizace mezní hodnoty Aktivace signalizace Diagnostické funkce Komunikace s rozhraním HART umožňuje aktivovat a vyhodnotit četné diagnostické funkce. Diagnostický koncept přístroje SITRANS TW pamatuje na to, aby u diagnostických funkcí, které slouží ke sledování mezních hodnot, bylo možné nastavit diagnostickou výstrahu a u diagnostických funkcí, které slouží ke sledování chybových stavů, diagnostický alarm. Diagnostická výstraha a diagnostický alarm mohou být vysílány prostřednictvím: komunikace HART analogového výstupu signalizačního relé kontrolky signalizující provoz (LED) Diagnostická výstraha: Přístroj zprostředkuje prostřednictvím rozhraní HART vzniklou diagnostickou událost. Hodnota analogového výstupu zůstává nezměněna. Je možné nastavit výstrahu prostřednictvím zabudovaného signalizačního relé (hlášení chyby snímače / hlášení mezní hodnoty). Diagnostický alarm: Přístroj přejde do stavu alarmového proudu / alarmového napětí. Diagnostická událost je zprostředkována přes rozhraní HART. Je možné nastavit výstup přes signalizační relé. SITRANS TW 29

30 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART Tabulka 1 poskytuje přehled všech nastavitelných diagnostických funkcí. Standardně jsou všechny výstrahy a alarmy vypnuty. Nastavení parametrů pro diagnostickou výstrahu a diagnostický alarm se provádí prostřednictvím komunikátoru HART nebo software SIMATIC PDM. pokud se současně vyskytne více chyb, platí uvedené priority (priorita 1 = nejvyšší priorita). Diagnostická funkce Diagnostický alarm 1) 2) Chyba snímače Přerušení vedení snímače Zkrat snímače 1) 3) Chyba hardware/firmware Chyba RAM/ROM/EEPROM Chyba kontrolního součtu Chyba elektroniky Zadání speciální charakteristiky Priorita Výstup diagnostické funkce přes HART Analog. výstup Signalizační relé 4) status status status status status status na alarm. hodnotu na alarm. hodnotu na alarm. hodnotu na alarm. hodnotu na alarm. hodnotu na alarm. hodnotu ano ano ano ano ano ne LED f = 1 Hz f = 1 Hz f = 1 Hz f = 1 Hz f = 1 Hz f = 1 Hz Diagnostická výstraha Měřená hodnota pod dolní mezí 1) Měřená hodnota nad horní mezí 1) Výstraha saturace výstupu 1) Měřená hodnota pod mezní hodnotou snímače Měřená hodnota nad mezní hodnotou snímače status status status status status nezměněn nezměněn nezměněn nezměněn nezměněn ano ano ano ne ne f =5 Hz 5) f =5 Hz 5) f =1 Hz 5) f = 1 Hz f = 1 Hz Tabulka 1 Diagnostické funkce 1) Výstup na signalizační relé: volitelná aktivace a deaktivace výstupu v položce nabídky pro režim mezní hodnoty 2) Výstup na analogový výstup: Výstup může být řízen pouze přes globální aktivaci a deaktivaci kontroly přerušení vedení a zkratu 3) Výstup na analogový výstup: Nastavení parametrů není možné, při chybě je alarmový výstup vždy nastaven na alarmovou hodnotu 4) Časové zpoždění pro odezvu signalizačního relé je programovatelné 5) Blikání začne s časovým zpožděním (časové zpoždění je stejné, jaké bylo naprogramováno i pro signalizační relé) Signalizační relé Prostřednictvím jednoduchých komponent může signalizační relé monitorovat různé mezní hodnoty a chybové stavy. Komponenty jsou zapínány nebo vypínány v SIMATIC PDM nebo v komunikátoru HART v položce nabídky pro režim mezní hodnoty. Je možné nastavovat následující komponenty mezních hodnot ve všech kombinacích: a) Rozeznání chyby snímače (přerušení vedení a/nebo zkrat) b) Sledování chyb hardware a firmware c) Sledování dolní mezní hodnoty d) Sledování horní mezní hodnoty e) Sledování saturace analogového výstupu 30 SITRANS TW

31 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART Pro nastavení parametrů komponentů mezní hodnoty může být nastaveno zpoždění spínání tv signalizačního relé. Při překročení mezní hodnoty / poklesu pod mezní hodnotu je aktivováno zpoždění, než se spustí alarm. Pokud dojde znovu k překročení mezní hodnoty / poklesu pod mezní hodnotu, nedojde již k žádnému zpoždění spínání. Pomocí zpoždění spínání může být dosaženo potlačení krátkodobých překročení mezní hodnoty / poklesů pod mezní hodnotu. Pomocí hystereze, kterou je možné také nastavit, je možné dosáhnout stabilního chování signalizace při kolísání měřených veličin kolem mezní hodnoty. Obrázek 12 znázorňuje příklady pro sledování mezních hodnot. Signalizační relé může být nastaveno do stavů na principu klidového proudu a principu pracovního proudu (viz také kapitola 6.3). Při ovládání prostřednictvím komunikátoru HART musí být přitom parametr Relé spíná (Relais closes) nastaven následujícím způsobem: u principu klidového proudu na ZAP u principu pracovního proudu na VYP Signalizační relé aktivní pasivní Průběh teploty horní mezní hodnota dolní mezní hodnota Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3 Obrázek 12 Příklady pro sledování mezních hodnot (hystereze = 0) Počítadlo provozních hodin Přes HART (PDM nebo komunikátor) může být vyvoláno počítadlo provozních hodin elektroniky. Počítadlo je aktivováno s prvním uvedením převodníku do provozu. Pokud je přístroj odpojen od svého napájení, je stav počítadla okamžitě uložen v energeticky nezávislé paměti. Při dalším spuštění tak může přejít na aktuální stav počítadla. Počítadlo provozních hodin se nedá vynulovat. SITRANS TW 31

32 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART Pomocný ukazatel Tento přístroj nabízí celkem čtyři pomocné ukazatele, s nimiž mohou být sledovány následující měřené veličiny na negativní a pozitivní maximální hodnoty: Pomocný ukazatel pro primární měřenou hodnotu (např. rozdíl teplot T1-T2 u dvou odporových teploměrů v diferenčním zapojení) Pomocný ukazatel pro sekundární měřenou hodnotu (např. teplota měřicího kanálu 1 u dvou odporových teploměrů v diferenčním zapojení) Pomocný ukazatel pro terciální hodnotu (např. teplota měřicího kanálu 2 u dvou odporových teploměrů v diferenčním zapojení) Pomocný ukazatel pro teplotu elektroniky Pro každou měřenou veličinu ukládá vynulovatelný pomocný ukazatel dlouhodobě maximální a minimální hodnoty v energeticky nezávislé paměti. Tak zůstanou hodnoty k dispozici i po opětovném zapnutí přístroje. Pomocné ukazatele jsou aktualizovány také během simulace (viz kapitola 4.2). Obrázek 13 znázorňuje princip průběhu pomocného ukazatele. Horní hodnota pomocného ukazatele Teplotní křivka Dolní hodnota pomocného ukazatele Obrázek 13 Zobrazení principu pomocných ukazatelů na příkladu teploty Vynulování pomocných ukazatelů se provádí: automaticky, poté co byly nastaveny parametry pro jiný typ snímače na požádání uživatele POZOR Po změně parametrů pro způsob zapojení a po ukončení instalačních prací musí uživatel vynulovat pomocné ukazatele. 32 SITRANS TW

33 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART Testovací funkce SITRANS TW nabízí následující testovací funkce ke kontrole svého hardware a firmware: Resetování elektroniky SITRANS TW: Resetování elektroniky SITRANS TW způsobí RESET řídícího členu s mikroprocesorem, což se dá srovnat s vypnutím a zapnutím napájecího napětí. Self test: Řídící člen s mikroprocesorem provádí rozsáhlé diagnostické programy pro kontrolu hardware a firmware Simulace Pomocí diagnostické funkce Simulace je možné přijímat a dále zpracovávat (quasi)naměřená data, aniž by se na přístroj přiváděla nějaká technologická hodnota. Jednotlivé procesy tak mohou proběhnout ve studeném stavu a technologické stavy tak mohou být simulovány. Kromě toho mohou být prostřednictvím simulovaných hodnot kontrolována vedení pro analogový výstup a signalizační relé. Hodnota, která má být simulována, může být zadána jako pevná hodnota nebo formou lineárně rostoucí funkce. Pro měřicí vstup a analogový výstup jsou možné následující simulace: Měřicí vstup: Simulace formou pevné hodnoty nebo simulace formou lineárně rostoucí funkce pro primární technologickou veličinu Simulace formou pevné hodnoty nebo simulace formou lineárně rostoucí funkce pro teplotu elektroniky Měřicí výstup: Simulace analogového výstupu formou pevné hodnoty Se simulací primární technologické veličiny, teploty elektroniky a analogového výstupu se při nastavování parametrů, a pokud jde o funkci, zachází stejně, takže dále bude vysvětlen pouze obecný postup simulace pevné hodnoty a lineárně rostoucí funkce na příkladu měřicího vstupu. Z bezpečnostních důvodů jsou všechna simulační data uložena pouze v operační paměti (RAM). Po novém spuštění přístroje je případně spuštěná simulace opět vypnuta. SITRANS TW 33

34 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART Měřicí kanál 1 Měřicí kanál 2 T - elektronika Měření Simulace Výpočet měřené hodnoty primární měř.hodnota sekundární měř. hodnota terciální měř. hodnota T elektronika Hodnoty I konstantní Hodnoty primární měř.hodnoty Pevná hodnota Hodnoty T elektroniky Lineárně rostoucí funkce Obrázek 14 Blokové schéma principu simulace Obecné pokyny Dokud je zapnutá simulace, nereaguje měřicí převodník na vstupní signály snímače U diferenčního zapojení, příp. zapojení pro měření střední hodnoty není možná žádná simulace Pokud jsou simulovány termočlánky, je pro simulaci používána pevná teplota referenčního bodu 0 C. Simulace teploty elektroniky nemá žádný vliv na analogový výstup. Je možné ji sledovat pouze prostřednictvím komunikačního rozhraní HART Simulace měřicího vstupu Simulace jako pevná hodnota S ohledem na fyzikální jednotku mohou být pro obě simulační dráhy (primární měřená hodnota a teplota elektroniky) nastaveny simulační hodnoty. Hodnota analogového výstupu se nastavuje podle zadání pro primární měřenou hodnotu. Simulace s periodickou lineárně rostoucí funkcí Kromě definovatelných pevných hodnot může být pro obě simulační dráhy nastavena vždy také opakující se lineárně rostoucí funkce. Nastavitelná počáteční a koncová hodnota však stanoví meze, mezi nimiž se pohybují simulační hodnoty se stoupavou a klesavou tendencí. S rovněž definovatelným počtem kroků může být vypočítána velikost kroku. koncová hodnota počáteční hodnota velikost kroku = počet kroků Doba mezi dvěma po sobě následujícími simulačními hodnotami je určena délkou kroku. Při simulaci pro primární měřenou hodnotu se analogový výstup řídí podle simulované hodnoty. 34 SITRANS TW

35 Funkce / Obsluha prostřednictvím HART Varianty nastavení parametrů Nastavení parametrů offline Existuje možnost prostřednictvím SIMATIC PDM nebo komunikátoru HART provést nastavení parametrů přístroje, aniž by přístroj musel být připojen na provozní software. Pomocí tohoto způsobu nastavování parametrů (nastavování parametrů offline ) mohou být vytvářeny datové věty nezávisle na přístroji, ty pak mohou být uloženy a vloženy do jednotlivých přístrojů. Při nastavování parametrů offline je potřeba dbát následujících pokynů: Při odesílání datových vět do připojeného přístroje musíte dbát na to, aby tento přístroj splňoval všechny hardwarové požadavky. (Např. Je v přístroji signalizační relé? Je přístroj uzpůsoben pro měření proudu?). Pokud toto nebudete respektovat, může dojít k chybě v nastavení parametrů. Tento přístroj umožňuje offline konfiguraci všech parametrů přístroje s výjimkou parametru Typ linearizace. Parametr Typ linearizace může být nastaven pouze online. Pro typ linearizace však firmware přístroje nalezne po přijetí datové věty offline standardní hodnotu Klonování Pokud má být instalováno více měřicích převodníků se stejnými parametry, je klonování přístrojů jednoduchou možností, jak ušetřit práci při nastavování. Při klonování přístrojů doporučujeme následující postup: 1. Nastavte parametry referenčního převodníku podle požadovaného měřicího úkolu. 2. Vyvolejte, případně zpracujte a uložte datovou větu z referenčního převodníku. 3. pošlete referenční datovou větu do dalších převodníků. Komunikátor HART: Zvláštnost při klonování se zvláštní charakteristikou: - Pokud byla před vyvoláním referenční datové věty zadána zvláštní charakteristika, je nutné před odesláním datové věty do dalších přístrojů komunikátor HART vypnout a opět zapnout. 4.3 Tipy pro obsluhu komunikátoru HART Tlačítko Hotkey Pomocí tlačítka Hotkey F7 komunikátoru HART může být přepnuto na specifické uživatelské pomocné menu (hand-held-menu). V něm je možné např. shrnout často používané funkce do jedné položky nabídky. Standardně je v tomto menu obsažena funkce Nastavení nulového bodu/rozsahu. ( Set zero / span) Další položky nabídky mohou být libovolně přidávány. Podrobný popis tlačítka Hotkey naleznete v dokumentaci ke komunikátoru HART. SITRANS TW 35

36 Technické údaje 5 Technické údaje Vstup Volitelný filtr pro potlačení síťové frekvence Odporový teploměr Měřená veličina Měřicí rozsah Měřicí rozpětí 50 Hz, 60 Hz, na objednávku 10 Hz pro speciální použití (síťové filtry odpovídají frekvenci měření) teplota nastavitelný min 25 C x 1/faktor změny měřítka Typ vstupu Pt100 (DIN IEC 751) Pt100 (JIS C ) Ni100 (DIN ) Speciální typ (R RTD 500Ω) U většina uvedených základních hodnot je možné nastavovat parametry (např. Pt500, Ni120) Charakteristika Způsob zapojení Standardní zapojení Sumární nebo paralelní zapojení Zapojení pro měření střední hodnoty Diferenční zapojení Zapojení Dvouvodičové zapojení Třívodičové zapojení Čtyřvodičové zapojení Měřicí proud Meze měřicího rozsahu Oblast nastavení Kontrola přerušení vedení snímače Kontrola zkratu snímače lineární teplota, lineární odpor nebo specifická uživatelská 1 odporový teploměr v dvou, tří nebo čtyřvodičovém zapojení Sériové nebo paralelní zapojení více stejných odporových teploměrů v dvouvodičovém zapojení pro měření střední hodnoty teploty nebo pro přizpůsobení jiných typů snímačů. Z toho vyplývá faktor změny měřítka n, např. n=5 pro Pt500 nebo n=1,2 pro Ni120 Vytváření střední hodnoty mezi dvěma odporovými teploměry v dvouvodičovém zapojení. Vytváření diference mezi dvěma odporovými teploměry v dvouvodičovém zapojení. Diference je nastavitelná, např. měř.kanál2-měř.kanál1 dvou, tří nebo čtyřvodičové zapojení Nastavitelný odpor vedení Není potřeba přizpůsobení, pokud jsou všechny odpory vedení stejné Není potřeba přizpůsobení 0,55 ma (v závislosti na měřicím rozsahu, automatické nastavení pomocí software pro nastavování parametrů) Podle typu připojeného teploměru (definovaná oblast odporového teploměru) max. ± 5% meze měřicího rozsahu Kontrola přípojek, zda není přerušeno vedení (vypnutelná funkce) Nastavitelný práh odezvy (vypnutelná funkce Odporový snímač, potenciometr Měřená veličina Měřicí rozsah Měřicí rozpětí Charakteristika Způsob zapojení Standardní zapojení Zapojení pro měření střední hodnoty Diferenční zapojení Zapojení Dvouvodičové zapojení Třívodičové zapojení Čtyřvodičové zapojení Měřicí proud Vstupní rozsah Oblast nastavení Kontrola přerušení vedení snímače Kontrola zkratu snímače Termočlánky Měřená veličina Měřicí rozsah Měřicí rozpětí Meze měřicího rozsahu Termočlánek Charakteristika Způsob zapojení Standardní zapojení Sumární zapojení odpor nastavitelný min 10 Ω lineární odpor nebo specifická uživatelská 1 odporový snímač v dvou, tří nebo čtyřvodičovém zapojení Vytváření střední hodnoty mezi dvěma odporovými snímači v dvouvodičovém zapojení. Vytváření diference mezi dvěma odporovými snímači v dvouvodičovém zapojení. Diference je nastavitelná, např. měř.kanál2-měř.kanál1 dvou, tří nebo čtyřvodičové zapojení Nastavitelný odpor vedení Není potřeba přizpůsobení, pokud jsou všechny odpory vedení stejné Není potřeba přizpůsobení 0,55 ma (v závislosti na měřicím rozsahu, automatické nastavení pomocí software pro nastavování parametrů) 0 až 6000 Ω, u diferenčního zapojení a zapojení pro měření střední hodnoty: 0 až 3000 Ω max. ± 5% meze měřicího rozsahu Kontrola všech přípojek, zda není přerušeno vedení (vypnutelná funkce) Nastavitelný práh odezvy (vypnutelná funkce teplota nastavitelný min 50 C x 1/faktor změny měřítka podle připojeného typu termočlánku Typ B: Pt30%Rh/Pt6%Rh (DIN IEC 584) Typ C: W5%-Re (ASTM 988) Typ D: W3%-Re (ASTM 988) Typ E: NiCr/CuNi (DIN IEC 584) Typ J: Fe/CuNi (DIN IEC 584) Typ K: NiCr/Ni (DIN IEC 584) Typ L: Fe-CuNi (DIN ) Typ N: NiCrSi-NiSi (DIN IEC 584) Typ R: Pt13%Rh/Pt (DIN IEC 584) Typ S: Pt10%Rh/Pt (DIN IEC 584) Typ T: Cu/CuNi (DIN IEC 584) Typ U: Cu/CuNi (DIN ) speciální typ (-10 mv U TC 100 mv) lineární teplota, lineární napětí nebo specifická uživatelská 1 odporový článek s kompenzací v referenčním bodě Sériové zapojení více stejných termočlánků pro měření střední hodnoty teploty s nebo bez kompenzace v referenčním bodě, maximální přípustné termoelektrické napětí viz. mvsnímač 36 SITRANS TW

Návod k obsluze. Teplotní převodník SITRANS TH200/TH300

Návod k obsluze. Teplotní převodník SITRANS TH200/TH300 Návod k obsluze Teplotní převodník SITRANS T Teplotní převodník Návod k obsluze Představení Všeobecné bezpečnostní pokyny Popis Instalace Připojení Provoz Uvedení do provozu Funkce Technická data pro

Více

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x SITRANS TF Snímač teploty Návod k obsluze edice 03/2002 Měřič teploty 7NG33x Návod k obsluze SITRANS TF Obsah Všeobecné pokyny... 3 2 Uspořádání přípojek senzoru...3 3 Technický popis... 5 3. Oblast použití...

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy v pouzdru K17 pro montáž na lištu Použití SINEAX V 608 je převodník pro 2-vodičové zapojení. Je vhodný na měření teploty ve spojení s termočlánky nebo odporovými teploměry. Nelinearita teplotních čidel

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Univerzální napájení (P 32100) Infraport pro komunikaci (P 32100) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky ThermoTrans

Více

Přístroje na měření teploty SITRANS T Převodníky pro montáž do hlavy snímače SITRANS TH300 dvouvodičové provedení, univerzální, HART

Přístroje na měření teploty SITRANS T Převodníky pro montáž do hlavy snímače SITRANS TH300 dvouvodičové provedení, univerzální, HART Přehled HART přetrumfne cokoli univerzální převodník Dvouvodičová zařízení pro 4 až 20 ma, HART Montáž do hlavice teploměru snímače teploty Univerzální vstup pro téměř jakýkoli typ snímače teploty Konfigurovatelnost

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) M505_CZ_1214 PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) Uživatelská příručka 2 Uživatelská příručka v5 Před zapnutím Einschalten Ujistěte se, že zásilka obsahuje neporušený přístroj model M505 včetně návodu k jeho použití.

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Verze 01/02 Obj. č.: 13 01 04 OBSAH Strana: 1. Úvod...2 2. Účel použití...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Popis konstrukčních součástí...4 5. Popis funkcí...5 6. Připojení...5

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

SITRANS. Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak. Předmluva 1. Bezpečnostní poznámky 2. Popis 3. Montáž a připojení 4

SITRANS. Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak. Předmluva 1. Bezpečnostní poznámky 2. Popis 3. Montáž a připojení 4 Předmluva 1 Bezpečnostní poznámky 2 SITRANS Měřící snímač SITRANS P, řada Z po relativní a absolutní tlak 7MF1564 Popis 3 Montáž a připojení 4 Technická data 5 Rozměrové výkresy 6 Návod k obsluze 10/2005

Více

Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití

Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití LOGGER R0121 Dvoukanálový záznamník teploty Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty R0121 Přístroj je určen pro měření a záznam teploty až ze dvou externích teplotních sond, připojených pomocí

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka AWGD 46 MWGD 46 Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO Uživatelská příručka 2004 2012, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Převodník teploty itemp PCP TMT 181

Převodník teploty itemp PCP TMT 181 Technická informace TI 070R/09/cs Převodník teploty itemp PCP TMT 181 Univerzální převodník pro odporové teploměry (RTD), termočlánky a převodníky napětí a odporu. Nastavitelný pomocí PC. Určený pro instalaci

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Proudový unifikovaný výstupní signál 4 až 20 ma s linearizací. Přesnost

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Poruchová signalizace a čidlo zaplavení

Poruchová signalizace a čidlo zaplavení AQUA ESI 8 Poruchová signalizace a čidlo zaplavení na DI lištu pro 8 vstupů 230VA nebo 24VA/D, s napájením 230V ESI 8 AQUA Poruchová signalizace ESI 8 je konstruována jako stavebnicový modul v plastové

Více

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 a FA211 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 / FA211 Miniaturní digitální PID teplotní a procesní regulátory/převodníky Modulární provedení

Více

SUNNY CENTRAL. 1 Úvod. Pokyny pro uzemněný provoz FV generátoru

SUNNY CENTRAL. 1 Úvod. Pokyny pro uzemněný provoz FV generátoru SUNNY CENTRAL Pokyny pro uzemněný provoz FV generátoru 1 Úvod Někteří výrobci modulů doporučují případně vyžadují při použití tenkostěnných FV modulů a modulů s kontaktem na zadní straně záporné nebo kladné

Více

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ 32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ OBECNÝ POPIS Nový regulátor WH31 reprezentuje hlavní model WH série. Je to digitální termostat se zobrazením teploty na LED displeji. Měřící rozsah se pohybuje v rozmezí

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

TCL. Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem RS485

TCL. Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem RS485 Měřící modul proudu 4-20mA s výstupem POPIS Modul je určen pro měření proudu 4 až 20 ma (unifikovaný proudový signál), který bývá výstupní veličinou mnoha snímačů, čidel a dalších zařízení. Vstupní proud

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010)

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) DETEKTOR SE-22-230D Detekovaný plyn: hořlavé a výbušné plyny Princip měření: katalytické spalování Rozsah měření: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední

Více

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití LOGGER R3120 Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty a relativní vlhkosti R3120 Přístroj je určen pro měření a záznam okolní teploty a relativní vlhkosti

Více

MANUÁL UŽIVATELE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU - VARIANTA 3 SYSTÉM ZEMNĚNÍ RE-DI-GO

MANUÁL UŽIVATELE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU - VARIANTA 3 SYSTÉM ZEMNĚNÍ RE-DI-GO MANUÁL UŽIVATELE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU - VARIANTA 3 SYSTÉM ZEMNĚNÍ RE-DI-GO VARIANTA 3 LOŽISKOVÝ ZEMNIČ/PŘEVODOVKA/LOŽISKOVÝ ZEMNIČ OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...3 2. PROVEDENÍ ZEMNIČŮ VARIANTA 3...4 3.

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

OMB 500UNI OMB 502UNI

OMB 500UNI OMB 502UNI OMB 500UNI OMB 502UNI 50-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Produkty & systémy e-window

Produkty & systémy e-window Technické změny vyhrazeny Produkty & systémy e-window Schüco TipTronic Skupinová řídící jednotka GS-ET2-FB-KB-A1 Výrobní č. 262 494 Obsah Strana 1 Poznámky k návodu k obsluze 2 2 Předpisy a směrnice 2

Více

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Process and Machinery Automation KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Jednoduché ovládání, výrazný LED displej Dokonalý regulační algoritmus se samooptimalizací Zásuvný modul se snadnou montáží Spínací

Více

Řídící jednotka křídlové brány ST 51

Řídící jednotka křídlové brány ST 51 Montážní návod Řídící jednotka křídlové brány ST 51 K O M P A T L I B E Obsah Všeobecné upozornění a opatření... 3 1. Všeobecné informace, řídící jednotka, technické údaje... 4 2. Svorkovnice... 5 3. Nastavení

Více

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 TP 371800/a PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 NÁVOD K VÝROBKU typ 505, 506 POUŽITÍ - DC voltmetr/ampérmetr - monitor procesů - ohmmetr - teploměr pro Pt 50/100/500/1 000 - teploměr

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

ESII-2.12.2 Stmívací jednotka

ESII-2.12.2 Stmívací jednotka Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.2 Stmívací jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa

Centrála M-Bus. Siemens Building Technologies Divize Landis & Staefa Prov. Bild Centrála M-Bus OZW Centrála M-Bus OZW slouží k dálkovému odečtu, obsluze a sledování M-Bus zařízení s maximálně měřiči spotřeb nebo regulátory s rozhraním M-Bus podle normy EN-. Použití Centrála

Více

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. HLAVNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 2. ZOBRAZENÍ KONFIGURACE A FUNKCÍ... 4 2.1. KONFIGURACE... 4 2.2. DISPLEJ...

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PC-525 Programovatelný kanálový procesor Kanálový procesor ALCAD PC-525 je určen ke zpracování digitálního nebo analogového TV signálu v pásmu 47-862 MHz. PC-525 je plně kompatibilní s dalšími prvky hlavní

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

Řídicí systémy řady 400 str.2 z 16 MICROPEL

Řídicí systémy řady 400 str.2 z 16 MICROPEL Řídicí systémy řady 400 2. verze dokumentu, MICROPEL s.r.o. 01.2014 - opravena chyba v číslování svorek I/O na str.7 - aktualizovány všechny ilustrace na změněné umístění portu Řídicí systémy řady 400

Více

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný zesilovač Avant 7 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). 1.

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku

HMP 331. HMP 331 Procesní snímač tlaku HMP 331 Výhody polní pouzdro - hliníkový odlitek nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex (pouze pro 4...20mA/2-vodič) IBExU05 ATEX 1106X zákaznická provedení: - zvláštní rozsahy - jiná provedení

Více

Tipy pro instalaci digitálního tarifního elektroměru ITZ

Tipy pro instalaci digitálního tarifního elektroměru ITZ Tipy pro instalaci digitálního tarifního elektroměru ITZ Bezpečnostní a instalační tipy Elektroměry jsou používané výhradně pro měření elektrické energie a musí být provozované v souladu s technickými

Více

UNIVERZÁLNÍ GSM ŘÍDÍDÍCÍ JEDNOTKA. Alpha GUARD. typ 2in3out/A. Návod k instalaci a programování v1.0

UNIVERZÁLNÍ GSM ŘÍDÍDÍCÍ JEDNOTKA. Alpha GUARD. typ 2in3out/A. Návod k instalaci a programování v1.0 UNIVERZÁLNÍ GSM ŘÍDÍDÍCÍ JEDNOTKA Alpha GUARD typ 2in3out/A Návod k instalaci a programování v1.0 Základní vlastnosti: Alpha Guard byl vyvinut speciálně pro: o Ochranu objektů a vozidel o Dálkové snímání

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

a zároveň zajišťuje jeho linearizaci.

a zároveň zajišťuje jeho linearizaci. Dělitelná precizní nerezová ponorná sonda Nerezový senzor Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO Rozsahy od 0... 4 mh2o do 0... 250 mh2o Přednosti komunikační rozhraní pro nastavení offsetu, rozpětí a tlumení

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz PŘEVODNÍK TEPLOTY typ TEPL2344 s rozhraním RS232 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530

Návod k obsluze. Elektronický teplotní senzor TN7530 Návod k obsluze R Elektronický teplotní senzor TN750 Obsah Ovládací a signalizační prvky.......... strana 5. Použití z hlediska určení.............. strana 5. Druhy provozu...................... strana

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR:

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ. řady. Strana 1. Dovozce do ČR: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S POČÍTÁNÍM KUSŮ řady Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

Návod k obsluze. Kódovací klávesnice 2605..

Návod k obsluze. Kódovací klávesnice 2605.. Návod k obsluze Kódovací klávesnice 605.. Obsah Popis přístroje...4 Znázornění přístroje...5 Oblasti použití...6 Ovládání...8 Potvrzovací signály...10 Postup uvedení do provozu...11 Připojovací svorky...1

Více

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah 1.0 Obsah 1.0 Obsah... 1 1.1 Důležité informace o bezpečnosti a produktu................. 2 2.0 Instalace... 5 2.1 Před spuštěním..................................................... 5 2.2 Identifikace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ-1216A UDAQ-1416A. multifunkèní modul pro rozhraní USB UDAQ-1216A UDAQ-1416A multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478

Více

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE PX257 Tranzistorový spínač osvětlení PX257 OC Reléový spínač osvětlení PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE 1. POPIS PX257 slouží k zapínání/vypínání scénického a architektonického osvětlení. Je ovládán protokolem

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací a výběrem jazyka 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den HYSTEREZE / PI / PID REGULACE volba podle topného systému

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

HONEYWELL. DL421 DirectLine čidlo pro Durafet II ph elektrody

HONEYWELL. DL421 DirectLine čidlo pro Durafet II ph elektrody DL421 DirectLine čidlo pro Durafet II ph elektrody HONEYWELL Přehled DirectLine DL421 pro Durafet II ph elektrody je nový přístroj v řadě čidel fy Honeywell nové generace pro analytické měření. Unikátní

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu TERMISTOROVÁ OCHRANA MOTORU U-EK 230E NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Termistorová ochrana U-EK230E určena k ochraně motorů ventilátorů s vyvedenými termistorovými kontakty např. ventilátory

Více

Průvodce rychlého uvedení do provozu 00825-0117-4764, rev. DA Březen 2014. Simulátor indukční průtokové trubice Rosemount 8714D (kalibrační standard)

Průvodce rychlého uvedení do provozu 00825-0117-4764, rev. DA Březen 2014. Simulátor indukční průtokové trubice Rosemount 8714D (kalibrační standard) 00825-0117-4764, rev. DA Simulátor indukční průtokové trubice Rosemount 8714D (kalibrační standard) UPOZORNĚNÍ Tento dokument poskytuje základní pokyny pro simulátor Rosemount 8714D. Neobsahuje podrobné

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST

URMET DOMUS DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1072 OBECNÁ ČÁST Systém 1072 je vhodný pro nové instalace i pro modernizaci stávajících systémů domovních telefonů a videotelefonů malé a střední velikosti. Základní vlastnosti: Instalace

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 Napájecí napětí:... 3 230V + 10% -15%, 50-60Hz... 3 Řídicí signál:... 3 analogový 0/4-20mA... 3 Chybová hlášení:...

Více

1. Volitelný modul 1: Modulační vstupní/ výstupní modul

1. Volitelný modul 1: Modulační vstupní/ výstupní modul Před instalací si pozorně přečtěte a pochopte tyto pokyny Rejstřík 1 Volitelný modul 1: Modulační vstupní/výstupní modul... 1 2 Montáž... 2 3 Nastavení a konfigurace karty OM1... 6 4 Funkce a nastavení

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

KS vario Modulární regulační systém

KS vario Modulární regulační systém PMA a Company of WEST Control Solutions KS vario Modulární regulační systém Plně modulární systém pro 4 až 30 smyček: Komunikační modul, regulační modul a moduly vstupů a výstupů Zvolené moduly se k sobě

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Návod pro Zapisovač Eurotherm Chessell

Návod pro Zapisovač Eurotherm Chessell Návod pro Zapisovač Eurotherm Chessell Model 4103 M / C Strana 1 (celkem 21) Základní funkce zapisovače Bezpečnostní pokyny 1. Zemnící svorka musí být vždy propojena se zemnícím vodičem. 2. Napájecí a

Více

IFC 050 Příručka. Převodník pro magneticko-indukční průtokoměry. Revize elektroniky: ER 3.0.xx

IFC 050 Příručka. Převodník pro magneticko-indukční průtokoměry. Revize elektroniky: ER 3.0.xx IFC 050 Příručka Převodník pro magneticko-indukční průtokoměry Revize elektroniky: ER 3.0.xx Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro snímač. KROHNE : Ediční

Více

SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu

SOFTSTARTER ESB ESB-LC. Elektronický omezovaè zapínacího proudu SOFTSTARTER ESB ESB-LC Elektronický omezovaè zapínacího proudu Mìkké zapnutí hydraulických výtahù, èerpadel, ventilátorù atd. OBSAH A Dùležité pokyny B Normy C Technické údaje 1. Elektrické údaje 1.1 Dimenzování

Více