VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT"

Transkript

1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Článek 2 Základní údaje Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (dále jen VŠOH ) je vymezena těmito údaji: a) Název soukromé vysoké školy Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. b) Název vysoké školy v jazyce anglickém zní: College of Business and Hotel Management v jazyce německém zní: Die Hochschule für Handel und Hotelwesen c) Zkratka názvu pro vnitřní předpisy a normy a kontextovou potřebu VŠOH d) Sídlo vysoké školy Bosonožská 9, Brno e) Typ vysoké školy vysoká škola neuniverzitní f) Právní forma společnost s ručením omezeným g) Statutární orgán dva jednatelé Článek 3 Postavení VŠOH

2 1. VŠOH plní poslání vysokoškolské instituce se vzdělávacím, výzkumným a tvůrčím programem reflektující potřeby trhu práce. 2. Vzdělávací, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost VŠOH zahrnuje: a) uskutečňování akreditovaného bakalářského studijního programu, po jehož ukončení uděluje absolventům akademický titul bakalář, b) uskutečňování programů celoživotního vzdělávání, c) uskutečňování výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, d) meziregionální a mezinárodní spolupráci. Článek 4 Akreditovaný studijní program 1. VŠOH uskutečňuje akreditovaný bakalářský studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus, který se člení na dva studijní obory: a) Management hotelnictví b) Management cestovního ruchu 2. Standardní doba studia jsou tři roky a studium probíhá v prezenční formě a kombinované formě. Část druhá Vzdělávací, výzkumná a tvůrčí činnost VŠOH Článek 5 Vzdělávací činnost 1. Uskutečňovat akreditovaný studijní program na profesionální úrovni je základním právem a povinností akademického pracovníka VŠOH. Vlastní vzdělávací činnost je založena na výsledcích výzkumu a uskutečňuje se v podmínkách akademické svobody vyučování. 2. Studium akreditovaného studijního programu je organizováno a uskutečňování tak, aby studentům umožňovalo splnit studijní plán při dodržení podmínek stanovených studijním a zkušebním řádem VŠOH. Organizaci studia vyhlašuje vždy na začátku akademického roku rektor. Článek 6

3 Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost 1. Výzkum a vývoj je základním právem a povinností akademického pracovníka VŠOH. 2. Koncepce výzkumné a vývojové činnosti vychází ze základního charakteru VŠOH jako vysoké školy neuniverzitního typu. Výzkumné a vývojové aktivity VŠOH jsou strukturovány do dvou rámcově oddělených, avšak prakticky úzce propojených oblastí: a) výzkumná a vývojová činnost akademických pracovníků VŠOH b) ve spojení s praxí zejména prostřednictvím vzájemné koordinace výzkumu a vývoje. 3. Další tvůrčí činností akademických pracovníků VŠOH se rozumí zejména poradenská a expertizní činnost. Základní směry výzkumu, vývoje a další tvůrčí činnosti VŠOH navrhuje prorektor VŠOH pro výzkumnou činnost a následně projednává akademický senát. Článek 7 Celoživotní vzdělávání 1. Rámcový program celoživotního vzdělávání zahrnuje následující oblasti: a) rekvalifikační, specializační a inovační kurzy reflektující potřeby regionu, b) vzdělávací kursy, školení a odborné konzultace v rámci spolupráce se smluvními partnery. 2. Programy celoživotního vzdělávání jsou poskytovány zpravidla za úplatu. O absolvování studia v programu celoživotního vzdělávání vydá VŠOH jeho účastníkům osvědčení. Účastníci programu celoživotního vzdělávání nejsou studenty dle zákona. 3. Za řádné zajištění a uskutečňování programů celoživotního vzdělávání odpovídá prorektor VŠOH pro vzdělávací činnost. Článek 8 Meziregionální a mezinárodní spolupráce 1. Dlouhodobým záměrem VŠOH je navazování meziregionální a mezinárodní spoluprácezejména na úseku vzdělávacím, výzkumném a vývojovém na úrovni VŠOH, kateder a akademických pracovníků. 2. Programy meziregionální a mezinárodní spolupráce jsou nedílnou součástí celkového programu rozvoje VŠOH. 3. Smlouvy s právnickými osobami či jinými subjekty o meziregionální a mezinárodníspolupráci uzavírá statutární orgán VŠOH.

4 Článek 9 Orgány a útvary Samosprávnými orgány a dalšími orgány VŠOH jsou: 1) akademický senát, 2) rektor, 3) akademická rada 4) prorektoři, 5) kvestor, 6) disciplinární komise, 7) organizační útvary. Článek 10 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen senát ), je samosprávným akademickým orgánem VŠOH. 2. Senát se skládá ze dvou komor, z Komory akademických pracovníků a ze Studentské komory. 3. Senát má celkem 11 členů, z toho 7 tvoří Komoru akademických pracovníků a 4 Studentskou komoru. 4. Členy Komory akademických pracovníků jsou akademičtí pracovníci volení z řad členů akademické obce VŠOH. Volební řád Komory akademických pracovníků senátu je součástí volebního řádu senátu. 5. Studentská komora je složena z volených zástupců studentů VŠOH. Studentská komora představuje vrcholné zastoupení studentů na VŠOH. 6. Senátu předsedá předseda volený členy senátu ze členů Komory akademických pracovníků, případně předsedou pověřený člen senátu. Místopředsedou senátu je předseda Studentské komory. Předseda senátu řídí zasedání. 7. Způsob jednání senátu, vztahy obou komor, pravomoci předsedy senátu upravuje jednací a volební řád senátu. Senát jedná společně, společná jsou jednání Komory akademických pracovníků a Studentské komory a odděleně samostatná jednání Komory akademických pracovníků a samostatné jednání Studentské komory. 8. Senát pro první funkční období jmenuje rektor. Z akademických pracovníků VŠOH jmenuje členy Komory akademických pracovníků, ze studentů zapsaných ke studiu jmenuje členy Studentské komory. Předpokladem jmenování členů senátu je jejich souhlas se členstvím. Funkční období prvního akademického senátu je jeden rok. 9. Funkční období členů Komory akademických pracovníků senátu je tříleté. Funkční období členů Studentské komory je dvouleté. Funkční období počíná dnem ustavujícího zasedání akademického senátu a končí dnem ustavujícího zasedání nově zvoleného akademického senátu. 10. Akademický senát zejména: a) projednává a schvaluje vnitřní předpisy VŠOH a předkládá ke schválen statutárnímu orgánu VŠOH, b) projednává výzkumný a tvůrčí program VŠOH a předkládá ke schválení statutárnímu orgánu VŠOH,

5 c) schvaluje hodnocení uskutečňování vzdělávacího, výzkumného a tvůrčího programu VŠHT předložené rektorem, d) projednává podmínky pro přijetí ke studiu na VŠOH a předkládá návrh statutárnímu orgánu VŠOH, e) projednává zřizování a rušení organizačních útvarů VŠOH a předkládá ke schválení statutárnímu orgánu VŠOH, f) projednává dlouhodobý záměr VŠOH a zásadní otázky vzdělávací činnosti, vývoje a výzkumu a další tvůrčí činnosti, celoživotního vzdělávání, meziregionální a mezinárodní spolupráce a předkládá ke schválení statutárnímu orgánu VŠOH, g) projednává pedagogickou část výroční zprávy o činnosti VŠOH a předkládá ke schválení statutárnímu orgánu VŠOH, h) projednává návrh na jmenování nebo odvolání rektora, i) vydává stanoviska a dává podněty k činnosti VŠOH statutárnímu orgánu VŠOH. 11 Členství v akademickém senátu zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) ukončením působení na VŠOH, c) vzdáním se členství, d) odvoláním. Článek 11 Rektor 1. Rektora jmenuje statutární orgán VŠOH po projednání v senátu. Statutární orgán VŠOH hodnotí a kontroluje činnost rektora. Statutární orgán VŠOH může vyslovit rektorovi nedůvěru na základě písemného zdůvodnění a odvolat ho z funkce rektora. O odvolání rozhoduje statutární orgán VŠOH po projednání v senátu. 2. Rektor řídí vzdělávací, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí a jinou činnost VŠOH. Jedná a rozhoduje ve věcech VŠOH taxativně stanovených statutárním orgánem VŠOH. 3. Rektor VŠOH zejména: a) zajišťuje a plně odpovídá za uskutečňování akreditovaného studijního programu VŠOH jako celku, a to zejména po stránce personální, materiální, hospodářské, technické, informační, vývojové a tvůrčí po předchozím souhlasu statutárního orgánu VŠOH; za tímto účelem zpracovává roční koncepci činnosti VŠOH, kterou předkládá ke schválení statutárnímu orgánu VŠOH, b) navrhuje statutárnímu orgánu VŠOH přijetí a ukončení pracovního poměru akademických pracovníků v souladu se zákonem a zákoníkem práce, c) vyjadřuje se k otázkám a podnětům, které předloží statutární orgán VŠOH, d) navrhuje statutárnímu orgánu VŠOH rozpočet a kontroluje využívání finančních prostředků VŠOH dle kritérií vymezených statutárním orgánem VŠOH, e) navrhuje senátu k projednání vzdělávací část výroční zprávy VŠOH, f) předkládá statutárnímu orgánu VŠOH návrh hospodářské části výroční zprávy VŠOH k projednání a schválení, g) rozhoduje o právech a povinnostech studentů v souladu se zákonem, s tímto statutem, studijním a zkušebním řádem VŠOH, stipendijním řádem VŠOH a disciplinárním řádem pro studenty VŠOH, h) jmenuje a odvolává vedoucí kateder,

6 i) jmenuje v souladu se zákonem předsedy a členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky; další členy může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) v souladu s 53 zákona, j) jmenuje a odvolává členy kolegia rektora. 4. Funkční období rektora je tříleté a začíná jeho jmenováním do funkce. Funkci rektora lze zastávat i opakovaně. Článek 12 Akademická rada 1. Akademická rada je poradním orgánem rektora. Členy jmenuje rektor. 2. Členy akademické rady tvoří zpravidla prorektoři, kvestor, vedoucí kateder a rektor může jmenovat další členy. Dalšími členy akademické rady jsou významní představitelé oborů, v nichž VŠOH uskutečňuje vzdělávací, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠOH. 3. Akademická rada projednává: a) dlouhodobý záměr VŠOH, b) návrhy studijních programů předkládaných k akreditaci ministerstvu 4. Akademická rada se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží rektor. Článek 13 Prorektor pro vzdělávací činnost 1. Prorektora pro vzdělávací činnost jmenuje statutární orgán VŠOH na základě návrhu rektora. Statutární orgán VŠOH může vyslovit prorektorovi pro pedagogickou a vzdělávací činnost nedůvěru na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění a odvolat ho z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán VŠOH. 2. Prorektor pro vzdělávací činnost zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti VŠOH a odpovídá mu za svou činnost. Zastupuje rektora v jeho nepřítomnosti. 3. Prorektor pro vzdělávací činnost zejména: a) metodicky řídí a kontroluje řádný průběh vzdělávacího procesu VŠOH b) řídí oblast celoživotního vzdělávání VŠOH, odpovídá za řádné zajištění a realizaci programů celoživotního vzdělávání VŠOH, zejména v rámci spolupráce se smluvními partnery VŠOH, c) dle pokynů rektora zajišťuje přípravu a vlastní průběh přijímacího řízení, řídí zpracování výsledků přijímacího řízení, d) organizačně a metodicky zajišťuje a řídí odbornou praxi studentů VŠOH, e) zpracovává společně s prorektorem pro výzkumnou činnost návrh vzdělávací části výroční zprávy VŠOH a předkládá k projednání rektorovi, f) navrhuje rektorovi opatření a změny v zájmu rozvoje VŠOH. 4. Funkční období prorektora pro vzdělávací činnost je tříleté a začíná jeho jmenováním do funkce. Funkci prorektora pro vzdělávací činnost lze zastávat i opakovaně. Článek 14 Prorektor pro výzkumnou činnost

7 1. Prorektora pro výzkumnou činnost jmenuje statutární orgán VŠOH na základě návrhu rektora. Statutární orgán VŠOH může vyslovit prorektorovi pro výzkumnou činnost nedůvěru na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění a odvolat ho z funkce. O odvolání rozhoduje statutární orgán VŠOH. 2. Prorektor pro výzkumnou činnost zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti VŠOH a odpovídá mu za svou činnost. 3. Prorektor pro výzkumnou činnost zejména: a) řídí oblast výzkumu a vývoje VŠOH, zajišťuje efektivní organizaci výzkumné a vývojové činnosti akademické obce VŠOH s napojením na praxi, zejména prostřednictvím vzájemné koordinace výzkumu a vývoje s partnery VŠOH, b) řídí, kontroluje, vyhodnocuje navazování kontaktů a spolupráce v oblasti mezinárodních styků a meziregionální spolupráce zejména v rámci vysokoškolských a celoživotních forem vzdělávání, c) zpracovává společně s prorektorem pro vzdělávací činnost návrh pedagogické části výroční zprávy VŠOH a předkládá k projednání rektorovi, každý prorektor zpracovává část výroční zprávy za svou oblast, d) navrhuje rektorovi různorodá opatření a změny v zájmu rozvoje VŠOH. 4. Funkční období prorektora pro výzkumnou činnost je tříleté a začíná jeho jmenováním do funkce. Funkci prorektora pro výzkumnou činnost lze zastávat i opakovaně. Článek 15 Kvestor 1. Kvestora jmenuje statutární orgán VŠOH. Statutární orgán VŠOH může vyslovit kvestorovi nedůvěru na základě návrhu rektora a písemného zdůvodnění a odvolat ho z funkce. 2. Kvestor zastupuje rektora ve vymezených oblastech činnosti VŠOH a odpovídá mu za svou činnost, 3. Kvestor zejména: a) řídí vnitřní správu a provoz VŠOH v rozsahu stanoveném statutárním orgánem VŠOH a prostřednictvím útvarů VŠOH, které podléhají jeho řízení, b) sleduje a odpovídá rektorovi za účelové využívání finančních prostředků VŠOH, c) sleduje a kontroluje hospodárné využívání movitého a nemovitého majetku, majetku v nájmu VŠOH a navrhuje rektorovi případná opatření v této oblasti, d) zpracovává návrh rozpočtu VŠOH, který předkládá rektorovi, e) konzultuje a zpracovává podklady k vypracování hospodářské části výroční zprávy o činnosti VŠOH a předkládá návrh rektorovi, f) konzultuje průběžně hospodářskou situaci VŠOH se statutárním orgánem VŠOH, zpracovává podklady pro potřeby statutárního orgánů VŠOH, g) zajišťuje prezentaci a propagaci VŠOH, zejména prezentaci koncepčních záměrů, výukových programů, tvorbu propagačních materiálů, tvorbu formulářů evidence VŠOH, h) zajišťuje a odpovídá za řádné vedení dokumentace VŠOH s využitím nosičů dat a za uchování dat (archiv VŠOH), i) navrhuje rektorovi různá opatření a změny v zájmu rozvoje a řádného chodu VŠOH. 4. Funkční období kvestora je tříleté a začíná jeho jmenováním do funkce. Funkci kvestora lze zastávat i opakovaně.

8 Článek 16 Disciplinární komise 1. Členy disciplinární komise VŠOH jmenuje rektor VŠOH z řad členů akademické obce VŠOH. 2. Disciplinární komise má 4 členy, polovinu členů tvoří studenti. 3. Činnost disciplinární komise řídí její předseda, kterého jmenuje rektor VŠOH z řad členů akademické obce VŠOH. 4. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů VŠOH a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. 5. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté. Článek 17 Organizační útvary 1. Rektorát a) rektorát je výkonným útvarem VŠOH, b) zabezpečuje organizační, informační, materiální a ostatní podmínky pro činnost ostatních útvarů VŠOH, c) rektorát řídí rektor. 2. Katedry a) katedra je základním vzdělávacím a výzkumným útvarem VŠOH, zabezpečuje rozvoj studijních předmětů, které může sdružovat do sekcí podle příbuznosti předmětů, a zajišťuje jejich výuku, b) zabezpečuje rozvoj výzkumných oborů, které katedře odborně náležejí, c) katedru zřizuje a ruší rektor po projednání se senátem, d) katedru tvoří akademičtí pracovníci, administrativní a odborní pracovníci VŠOH, e) seznam kateder VŠOH je obsažen v organizační struktuře VŠOH v příloze č Ostatní organizační útvary a) vykonávají činnost administrativní, správní, informativní, hospodářskou a nedílnou součástí je navazování spolupráce s tuzemskými a zahraničními subjekty, b) jsou zřizovány statutárním orgánem VŠOH, práva a povinnosti dílčích organizačních útvarů a oddělení vyplývají z jednotlivých pracovních náplní. Článek 18 Vedoucí katedry 1. Vedoucího katedry jmenuje a odvolává rektor VŠOH, kterému je také podřízen. Vedoucí katedry řídí a projednává činnosti katedry. 2. Vedoucí katedry zejména:

9 a) vytváří podmínky pro vzdělávací, vývojovou a výzkumnou činnost a dalšítvůrčí činnost členů katedry a pro publikaci a aplikaci jejich výsledků, b) vytváří podmínky pro další odborné a pedagogické zdokonalování členů katedry, c) předkládá rektorovi návrhy v personálních a ekonomických záležitostech katedry a jednotlivých členů katedry, d) odpovídá za hospodárné využívání svěřených prostředků, e) odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, f) aplikuje koncepci VŠOH v oblasti meziregionální a mezinárodní spolupráce a kontaktů s praxí, g) jmenuje vedoucí a oponenta bakalářských prácí dle odborného zaměření katedry. h) určuje rozsah povinné účasti studentů v cvičeních a seminářích v předmětech zabezpečovaných katedrou. Článek 19 Zaměstnanci VŠOH 1. Zaměstnanci VŠOH jsou: a) akademičtí pracovníci, kteří plní vedoucí funkce, funkce učitelů a vykonávají řídící, pedagogickou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost, b) provozní, správní a ostatní pracovníci, zejména pracovníci organizačních útvarů a oddělení VŠOH, personální a účetní pracovníci, 2. Volná místa akademických pracovníků jsou vždy obsazována výběrovým řízením. Místa ostatních pracovníků mohou být obsazena výběrovým řízením. O této skutečnosti rozhoduje statutární orgán VŠOH. Pravidla výběrového řízení určuje Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠOH, který navrhuje rektor a schvaluje statutární orgán VŠOH. Část třetí Studenti VŠOH Článek Uchazeč se stává studentem na základě splnění všech níže uvedených podmínek: a) byl přijat pravomocným rozhodnutím o přijetí, b) uzavřel s VŠOH smlouvu o poskytnutí vzdělání jako projev dvoustranného právního aktu upravujícího vzájemné vztahy, zejména finanční povahy mezi VŠOH a studenty; smlouva se uzavírá na standardní dobu studia, smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnou formou, c) byl zapsán ke studiu na VŠOH. 2. Osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia, kterému musí předcházet splnění všech podmínek obsažených ve smlouvě o poskytnutí vzdělání. 3. Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia dle 55 a 56 zákona nebo přerušením studia dle 54 zákona a dle studijního a zkušebního řádu VŠOH.

10 Článek 21 Přijímání ke studiu 1. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu uskutečňovaném VŠOH je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. 2. Rektor VŠOH zveřejní před zahájením následujícího akademického roku lhůtu pro podání přihlášky, další podmínky přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, zejména rámcový obsah přijímacích zkoušek a kritéria pro jejich vyhodnocení, i podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek. Tyto podmínky schvaluje statutární orgán VŠOH po projednání a na návrh senátu. 3. Přihlášku ke studiu je třeba zaslat ve lhůtě stanovené VŠOH podle odstavce 2 tohoto článku na předepsaném tiskopise. V pravomoci rektora je určit náhradní termín odevzdání přihlášky. 4. Prorektor pro vzdělávací činnost zajišťuje dle pokynů rektora přípravu a vlastní průběh přijímacího řízení a řídí zpracování výsledků přijímacího řízení. 5. O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje VŠOH, rozhoduje rektor na návrh prorektora pro vzdělávací činnost VŠOH. Rozhodnutí musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou, nejpozději do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Uchazeči, jehož pobyt není znám, se doručuje rozhodnutí vyvěšením na úřední desce VŠOH. 6. Uchazeč může požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem a vnitřními předpisy VŠOH. Jinak žádost uchazeče zamítne a potvrdí původní rozhodnutí. Článek 22 Zápis do studia 1. Zápis do studia se koná v termínech stanovených rektorem. 2. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia Článek 23 Práva a povinnosti studentů, disciplinární přestupek 1. Práva a povinnosti studentů stanoví v 62 a 63 zákon, disciplinární řád pro studenty VŠOH a studijní a zkušební řád VŠOH. 2. Student má právo: a) studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů, b) výběru studijních předmětů a vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního programu, c) výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli, d) konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem,

11 e) zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem, f) navrhovat témata své bakalářské práce, g) používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium ve studijním programu v souladu s pravidly určenými VŠOH, h) volit a být volen do senátu, i) na stipendium z prostředků VŠOH, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve stipendijním řádu. 3. Povinnosti studenta: a) hradit poplatky spojené se studiem, b) hlásit VŠOH adresu určenou pro doručování, c) dostavit se na předvolání rektora nebo jím pověřeného zaměstnance VŠOH k projednání otázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia. 4. Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen. 5. Zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy, vnitřními předpisy VŠOH je disciplinárním přestupkem. Za disciplinární přestupek lze uložit studentovi sankce dle disciplinárního řádu pro studenty VŠOH. 6. Studentům mohou být přiznána stipendia podle stipendijního řádu VŠOH. Článek 24 Podmínky studia cizinců 1. Cizinci mohou být ke studiu přijati za stejných podmínek jako občané České republiky za předpokladu úspěšného vykonání komisionální zkoušky z českého jazyka. 2. Komisi pro zkoušku z českého jazyka jmenuje rektor. Článek 25 Ustanovení o poplatcích spojených se studiem 1. Poplatky spojené se studiem jsou: a) poplatky za studium (dále jen školné ), b) poplatky spojené s přijímacím řízením. 2. Školné student hradí ve výši a termínech stanovených ve smlouvě o poskytnutí vzdělání. Školné je rozhodující částí příjmů VŠOH. Výši školného stanoví statutární orgán VŠOH. Poplatky za studium mohou být v průběhu studia navýšeny z důvodu inflace a výše spotřebitelských cen. Podmínky pro zvýšení jsou specifikovány ve smlouvě o vzdělání, kterou uzavírá VŠOH se studentem. 3. Výši poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením stanoví statutární orgán VŠOH. 4. Dalšími poplatky hrazenými studenty nebo absolventy jsou poplatky za administrativní úkony dále jen administrativní poplatky ), zejména za vystavování potvrzení o studiu a duplikátů dokladů. Přehled administrativních úkonů a výši administrativních poplatků stanoví statutární orgán VŠOH opatřením. Část čtvrtá

12 Pravidla hospodaření Článek 26 Hospodaření VŠOH 1. VŠOH je podle zákona právnickou osobou 2. Hospodaření VŠOH se řídí zákonem, zvláštními předpisy a vnitřními pravidly hospodaření. 3. VŠOH účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Článek 27 Rozpočet 1. Pravidla pro sestavení rozpočtu a návrh rozpočtu na kalendářní rok předkládá rektor statutárnímu orgánu ke schválení. 2. Vyúčtování výsledků hospodaření provede rektor po skončení kalendářního roku a předloží do 1 měsíce ke schválení statutárnímu orgánu. Příjmy rozpočtu jsou: a) poplatky spojené se studiem, b) příjmy z doplňkové činnosti, c) příjmy z darů. Článek 28 Použití zdrojů 1. Prostředky rozpočtu se používají na financování činností, pro které byla vysoká škola zřízena, a na financování doplňkové činnosti. 2. Veškerá rozhodnutí související s hospodařením VŠOH podléhají schválení statutárním orgánem. Část pátá Systém hodnocení činnosti VŠOH Článek 29 Vnitřní hodnocení činnosti VŠOH Obsah hodnocení 1. Hodnocení činnosti VŠOH podle 42 odst. 1. písm. d) zákona zahrnuje zpravidla: a) hodnocení kvality studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a metod jejich realizace, výsledků studia, uplatnění absolventů a dalších skutečností charakterizujících oblast vzdělávání, b) hodnocení rozsahu, kvality a výsledků výzkumných, vývojových, a jiných tvůrčích činností a projektů, c) hodnocení rozsahu, úrovně a výsledků spolupráce s domácími i zahraničními partnery, d) hodnocení úrovně řízení, e) hodnocení hospodaření. 2. Pro hodnocení činnosti jsou používána kritéria zahrnující především posouzení kvality, úrovně a efektivnosti jednotlivých činností:

13 a) ve vztahu ke schválenému dlouhodobému záměru VŠOH, b) akceptující srovnatelnost s jinými tuzemskými a zahraničními vysokými školami, c) odrážející hodnocení uznání a zájmu veřejnosti, 3. Výsledky hodnocení projedná senát. 4. Podmínky pro jednotlivé formy hodnocení vymezuje opatření rektora. 5. Výsledky hodnocení schvaluje statutární orgán. Článek 30 Formy hodnocení 1. Hodnocení se uskutečňuje v následujících formách: a) každoročně jako součást zpracování výročních zpráv VŠOH, b) komplexní po období tří až šesti akademických let, c) operativní v termínu a rozsahu podle rozhodnutí rektora, jestliže nastaly mimořádné důvody pro jeho uskutečnění. 2. Období počtu let, po kterých následuje komplexní hodnocení a termín jeho zpracování, stanovuje rektor. 3. Pro všechny formy hodnocení se používá i výsledků plynoucích ze studentského hodnocení. Článek 31 Vnější hodnocení činnosti VŠOH 1. VŠOH každoročně: a) vydává Výroční zprávu o činnosti VŠOH, b) vydává Výroční zprávu o hospodaření VŠOH, c) poskytuje informace pro veřejnost zejména prostřednictvím Internetu. 2. Výsledky všech hodnocení jsou: a) promítnuty do dlouhodobých záměrů, b) podkladem pro rozhodování a opatření rektora a to tak, aby tato hodnocení pozitivně ovlivňovala kvalitu, úroveň a efektivitu hlavních činností VŠOH. Část šestá Pravidla pro užívání akademických insignií a pro konání akademických obřadů Článek 30 Akademické svobody a akademická práva 1. VŠOH zaručuje akademická práva a svobody v souladu s 4 zákona o vysokých školách.

14 2. Akademičtí pracovníci a studenti VŠOH tvoří akademickou obec VŠOH. Článek 31 Akademické insignie a akademické obřady 1. Akademické insignie VŠOH jsou výrazem pravomoci a odpovědnosti akademických orgánů. Akademickou insignií je znak, který je vyobrazen v příloze č. 2 tohoto statutu. 2. Vysokoškolské taláry jsou oprávněni používat při slavnostních příležitostech rektor, prorektoři, profesoři, docenti, ostatní akademičtí pracovníci a významní hosté dle rozhodnutí rektora. 3. Dokumentace o akademických insigniích a talárech bude uložena na rektorátě a podmínky pro užívání akademických insignií a talárů stanoví rektor. 4. Imatrikulace nově přijatých studentů se konají za účasti rektora, prorektorů, vedoucích kateder a významných hostů dle rozhodnutí rektora. Součástí imatrikulace je slavnostní slib studenta. 5. Předání diplomů absolventům studia akreditovaného bakalářského studijního programu se koná při slavnostní promoci. Součástí promoce je slavnostní slib absolventa. Část sedmá Závěrečná ustanovení Článek 32 Statut VŠOH nabývá platnosti podle 39 odst. 9 zákona dnem registrace ministerstvem.

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT International ART CAMPUS Prague STATUT platný od 13. 5. 2014 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého),

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Vysoká škola ekonomie a managementu ve své činnosti vychází z významu zvyšování kvality lidských zdrojů pro posilování růstového potenciálu a konkurenceschopnosti

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD

Stipendijní řád Evropského polytechnického institutu, s.r.o. STIPENDIJNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s.

Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze

Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze Řád přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád přijímacího řízení upravuje přijímání ke studiu na univerzitě včetně přezkumného řízení.

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, prezenční a kombinovanou formu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2012/2013 Předkládá:

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více