Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/18

2 Statut Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Zřízení Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (1) Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen EkF nebo fakulta ) byla založena v roce Historicky EkF navazuje na Fakultu ekonomického inženýrství, která byla součástí Vysoké školy báňské v letech (2) Sídlo EkF: Ostrava 1, Sokolská třída 33. (3) Korespondenční adresa EkF: Ostrava-Poruba, 17. listopadu 15/2172. (4) Úplný název EkF zní: Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, ve zkratce EkF VŠB-TUO. EkF používá kulaté razítko se státním znakem České republiky a textem: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta a dále razítko obdélníkové. Vzor kulatého razítka je uveden v příloze č. 1 Statutu Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen Statut EkF ). Použití razítek je upraveno směrnicí rektora Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ). (5) EkF používá standartu a znak, jejichž vzory jsou uvedeny v Příloze č. 2 Statutu EkF. Znak je možno používat v černobílé i barevné verzi. (6) Domovská stránka EkF je (7) Úřední deska EkF je umístěna ve vestibulu EkF, Sokolská třída 33, Ostrava 1, a je rovněž realizována v elektronické formě ve veřejné části internetových stránek EkF. Čl. 2 Právní postavení EkF (1) EkF je součástí VŠB-TUO podle čl. 26 Statutu VŠB-TUO. O její organizaci a činnosti rozhodují samosprávné akademické orgány v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a se Statutem VŠB-TUO. (2) EkF vystupuje podle 24 zákona jménem veřejné vysoké školy a má právo rozhodovat v těchto věcech týkajících se EkF: a) ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty, b) vnitřní organizace fakulty, c) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, d) nakládání s přidělenými finančními prostředky, e) pracovněprávní vztahy, f) tvorba a uskutečňování studijních programů, g) strategické zaměření tvůrčí činnosti, h) zahraniční styky a aktivity, i) doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/18

3 (3) Ve věcech uvedených v písmenech f) až i) rozhodují a jednají orgány EkF v rozsahu a za podmínek, které jsou stanoveny Statutem VŠB-TUO. Čl. 3 Poslání (1) EkF je fakultou s ekonomickým zaměřením a je součástí veřejného vysokého ekonomického školství v České republice. Ve své činnosti využívá poznatky české a světové vědy a zkušeností ze světového ekonomického vývoje. (2) EkF je organizační součástí VŠB-TUO, která je univerzitní vysokou školou technickoekonomického zaměření. Uskutečňuje akreditované studijní programy, programy celoživotního vzdělávání, v rámci své vzdělávací činnosti může poskytovat vzdělání v mezinárodně uznávaném kurzu MBA ve smyslu 60a zákona, a v souvislosti s tím vykonává tvůrčí činnost. (3) Seznam akreditovaných studijních programů a jimi vymezených studijních oborů je uveden ve veřejné části internetových stránek EkF. (4) EkF má právo přiznávat akademické tituly, konat habilitační řízení, konat řízení ke jmenování profesorem a navrhovat udělení čestného akademického titulu doktor honoris causa (ve zkratce dr.h.c. ). (5) Seznam akreditovaných oborů, ve kterých je EkF oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek EkF. (6) V souvislosti s plněním svého základního cíle může EkF vykonávat navazující doplňkovou činnost. (7) EkF je součástí VŠB-TUO, která si stanoví obsah a formy studia, svobodně rozvíjí vědecké bádání, volí a ustanovuje akademickou samosprávu, rozhoduje ve věcech akademických pracovníků a samostatně rozhoduje o přijetí studentů v souladu s příslušnými vnitřními předpisy VŠB-TUO. (8) EkF, její organizační útvary, jakož i její jednotliví akademičtí pracovníci, vědečtí pracovníci a studenti mohou navazovat zahraniční styky a v jejich rámci spolupracovat se zahraničními vysokými školami, vědeckými institucemi a jednotlivci. Čl. 4 Vnitřní předpisy (1) Vnitřní předpisy EkF upravují záležitosti EkF spadající do její samostatné působnosti a její vztah k VŠB-TUO, pokud nejsou upraveny zákonem. (2) Vnitřními předpisy EkF jsou: a) Statut EkF, b) Volební řád Akademického senátu EkF, c) Jednací řád Akademického senátu EkF, d) Jednací řád Vědecké rady EkF, e) Disciplinární řád EkF pro studenty. (3) EkF se dále řídí těmito vnitřními předpisy VŠB-TUO: a) Statut VŠB-TUO, b) Volební řád Akademického senátu VŠB-TUO, c) Jednací řád Akademického senátu VŠB-TUO, d) Vnitřní mzdový předpis pro zaměstnance VŠB-TUO, e) Jednací řád Vědecké rady VŠB-TUO, Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/18

4 f) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠB-TUO, g) Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO, h) Studijní a zkušební řád pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO, i) Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TUO, j) Stipendijní řád VŠB-TUO, k) Disciplinární řád pro studenty VŠB-TUO, l) Řád celoživotního vzdělávání VŠB-TUO, m) Pravidla hospodaření VŠB-TUO, n) Statut emeritního profesora VŠB-TUO, o) Statut mimořádného profesora VŠB-TUO, p) Statut hostujícího profesora VŠB-TUO, q) Pravidla a podmínky peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob VŠB-TUO, r) Statut Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO, s) Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO, t) Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠB-TUO. (4) Vnitřní předpisy EkF jsou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek EkF, včetně údajů o době platnosti a účinnosti těchto předpisů. Čl. 5 Statut (1) Statut EkF je základním vnitřním předpisem, vymezujícím systém řízení a organizaci činnosti vyplývající z poslání fakulty. Statut vychází ze zákona a ze Statutu VŠB-TUO. (2) Statut EkF vyhlašuje po schválení Akademickým senátem EkF (dále jen AS EkF ) a Akademickým senátem VŠB-TUO (dále jen AS VŠB-TUO ) děkan. (3) Se Statutem EkF musí být v souladu ostatní vnitřní předpisy EkF, akty řízení, rozhodovací a řídící činnost akademických orgánů, proděkanů, vedoucích institutů, kateder, oddělení a účelových pracovišť i ostatních zaměstnanců EkF. (4) Součástí Statutu EkF jsou jeho přílohy. Čl. 6 Vnitřní normy EkF se dále řídí vnitřními normami, které vydává v rozsahu kompetencí vymezených zákonem a vnitřními předpisy děkan. Vnitřní normy EkF nepodléhají schválení akademickým senátem. Čl. 7 Akademické svobody a akademická práva Na EkF se zaručují akademické svobody a akademická práva v souladu se zákonem. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/18

5 ČÁST DRUHÁ ČINNOST EkF Čl. 8 Studium (1) EkF poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. (2) Studium na EkF se řídí zákonem, dále pak souvisejícími vnitřními předpisy VŠB-TUO a EkF. (3) Obecné podmínky pro přijetí ke studiu vycházejí z 48 až 50 zákona. Konkrétní pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech jsou každoročně vyhlašovány EkF. EkF organizuje celoživotní vzdělávání, které má charakter specializační, rekvalifikační, inovační nebo zájmový. O absolvování kurzu celoživotního vzdělávání vydá EkF jeho účastníkům osvědčení. Celoživotní vzdělávání se poskytuje zpravidla za úplatu. (4) EkF může v rámci své vzdělávací činnosti rovněž poskytovat vzdělání v mezinárodně uznávaném kurzu MBA. Toto vzdělání se poskytuje za úplatu. Čl. 9 Poplatky spojené se studiem (1) Poplatky spojené s přijímacím řízením jsou uvedeny v čl. 9 Statutu VŠB-TUO. (2) Poplatky za studium jsou uvedeny v čl. 9 Statutu VŠB-TUO. Čl. 10 Doklady o studiu Doklady o studiu ve studijním programu a o absolvování studia ve studijním programu jsou specifikovány zákonem. Čl. 11 Vzdělávací a tvůrčí činnost (1) Vzdělávací činnost je základním právem a povinností akademického pracovníka. Je založena na výsledcích tvůrčí činnosti a světové vědy. Vzdělávací činnost na EkF provádějí profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, studenti doktorských studijních programů a externí spolupracovníci. (2) EkF může na základě rozhodnutí děkana zajišťovat vzdělávací činnost i pro jiné fakulty VŠB- TUO. (3) Tvůrčí činnost tvoří poznatkový základ výuky a studia, a je právem a povinností akademického pracovníka. EkF vytváří podmínky pro tvůrčí činnost akademických pracovníků, vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků a studentů. Základní směry tvůrčí činnosti EkF projednává Vědecká rada EkF. EkF podporuje spolupráci v tvůrčí činnosti a ve využití jejich výsledků s ostatními pracovišti VŠB-TUO a jinými institucemi v České republice i v zahraničí. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/18

6 Čl. 12 Doplňková činnost (1) Kromě své hlavní činnosti mohou EkF jako celek i její jednotlivé organizační útvary vykonávat doplňkovou činnost pro tuzemské i zahraniční odběratele. Na doplňkovou činnost je EkF oprávněna jménem VŠB-TUO uzavírat smlouvy. Prostředky získané doplňkovou činností jsou vlastními zdroji EkF. (2) EkF umožňuje v rámci své působnosti využívání zařízení EkF k doplňkové činnosti. Podmínky využívání zařízení EkF k doplňkové činnosti stanovuje směrnice rektora o doplňkové činnosti. ČÁST TŘETÍ SAMOSPRÁVA EkF Čl. 13 Orgány (1) Samosprávnými akademickými orgány EkF jsou: a) akademický senát, b) děkan, c) vědecká rada, d) disciplinární komise. (2) Dalším orgánem EkF je tajemník. Čl. 14 Akademická obec (1) Akademickou obec EkF tvoří akademičtí pracovníci působící na EkF a studenti zapsaní ke studiu na EkF. (2) Akademická obec EkF se svolává k projednání významných informací nebo opatření, při představování kandidátů na funkci děkana nebo u příležitosti slavnostních aktů celofakultního nebo společenského charakteru. (3) Právo svolat shromáždění akademické obce EkF má pouze děkan nebo předseda AS EkF. (4) Každý člen akademické obce EkF je povinen dbát dobrého jména EkF a VŠB-TUO a ve své činnosti se řídit Etickým kodexem VŠB-TUO a Etickým rámcem výzkumu dle Usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č Čl. 15 Akademický senát (1) AS EkF je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem EkF. Působnost AS EkF je dána 26 a 27 zákona a Statutem VŠB-TUO. (2) AS EkF je volen podle Volebního řádu AS EkF a jedná podle Jednacího řádu AS EkF. (3) Členství v AS EkF je dobrovolné a nezastupitelné. Funkční období jednotlivých členů AS EkF je tříleté. (4) Členství v AS EkF je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu. (5) Pokud děkan nesouhlasí s rozhodnutím AS EkF ve věcech, které jsou v kompetenci AS EkF dle zákona, může požádat AS EkF o nové projednání dané problematiky. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/18

7 Čl. 16 Děkan (1) Děkan je v čele EkF, jedná a rozhoduje ve věcech EkF, zodpovídá za její chod a další rozvoj. (2) Děkana jmenuje a odvolává na návrh AS EkF rektor VŠB-TUO. (3) Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření AS EkF a se souhlasem AS VŠB-TUO v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem VŠB-TUO nebo EkF. (4) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na EkF nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. (5) Děkan podle zákona vydává rozhodnutí o počtu proděkanů, které jmenuje a odvolává, o rozsahu jejich působnosti a vydává pokyn k zastupování v jednotlivých činnostech. (6) Děkan dále zejména: a) zřizuje po schválení AS EkF katedry, instituty, oddělení a účelová pracoviště EkF, b) jmenuje a přímo řídí tajemníka EkF, c) přímo řídí proděkany EkF, vedoucí kateder, institutů, vedoucí účelových pracovišť, sekretariát děkana a sekretariát proděkanů, d) pověřuje vedoucí institutů a kateder, zástupce vedoucích institutů a kateder, a vedoucí účelových pracovišť, e) jmenuje a odvolává předsedy a členy zkušebních komisí pro státní zkoušky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a obhajoby disertačních prací, f) jmenuje a odvolává garanty studijních oborů v bakalářských a magisterských studijních programech, g) jmenuje a odvolává po projednání ve Vědecké radě EkF oborové rady doktorských studijních programů, h) jmenuje a odvolává po schválení AS EkF členy disciplinární komise EkF z řad členů akademické obce EkF, i) jmenuje a odvolává po schválení Vědeckou radou EkF Rady studijních programů bakalářských a magisterských studijních programů. (7) Děkan zodpovídá v souladu s obecně platnými právními předpisy za uzavírání, změny a rozvazování pracovněprávních vztahů zaměstnanců EkF a externích pracovníků působících na EkF. V souladu se zákonem pracovněprávní vztahy zaměstnanců děkan předem projedná s rektorem, přičemž se obě strany mohou dohodnout na omezení rozsahu záležitostí, které jsou takto projednávány. (8) Děkan rozhoduje o rozdělení mzdových prostředků a přiznání odměn na fakultní úrovni. (9) Děkan může udělit akademickému pracovníku EkF tvůrčí volno podle podmínek stanovených zákonem a opatřením rektora. (10) Děkan navrhuje rozdělení finančních prostředků na EkF, zodpovídá za dodržení rozepsaných příjmů a nepřekročení výdajů na EkF, dává pokyn k použití zisku z hlavní a zisku z doplňkové činnosti. (11) Děkan je odpovědný za účelné využívání finančních prostředků a za řádné hospodaření s majetkem EkF. (12) Děkan je oprávněn jménem VŠB-TUO uzavírat smlouvy na doplňkovou činnost EkF. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/18

8 Čl. 17 Vědecká rada (1) Vědecká rada EkF (dále jen VR EkF ) je akademickým orgánem EkF. Činnost VR EkF je stanovena zákonem. (2) Jednání VR EkF upravuje Jednací řád VR EkF. (3) Členy VR EkF jmenuje a odvolává děkan po předchozím souhlasu AS EkF. (4) Členové VR EkF jsou významní představitelé oborů, v nichž EkF uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jednu třetinu členů VR EkF tvoří jiné osoby než členové akademické obce VŠB-TUO. (5) Předsedou VR EkF je děkan. (6) Děkan může jmenovat čestné členy VR EkF s hlasem poradním. (7) Děkan jmenuje tajemníka VR EkF, který není jejím členem. Tajemník je přítomen i neveřejné části zasedání. (8) Funkční období VR EkF je čtyřleté, shodné s funkčním obdobím děkana. Čl. 18 Disciplinární komise (1) Disciplinární komise je zřízena a jmenována děkanem podle Disciplinárního řádu pro studenty VŠB-TUO a jedná v souladu se zákonem. (2) Disciplinární komise má šest členů, z toho tři členové jsou studenti, a její funkční období je dvouleté. Komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. (3) Disciplinární komise projednává přestupky studentů zapsaných na EkF a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Čl. 19 Tajemník Postavení tajemníka a jeho jmenování vymezuje 32 zákona. Čl. 20 Poradní orgány (1) Stálým poradním orgánem děkana je vedení EkF a kolegium děkana. Členy vedení EkF jsou vedle děkana proděkani, tajemník a další členové jmenovaní děkanem. Členy kolegia děkana jsou, kromě členů vedení EkF, zpravidla vedoucí kateder, institutů a účelových pracovišť, předseda AS EkF, místopředseda AS EkF za studentskou komoru a další členové jmenovaní děkanem. (2) K řešení záležitostí EkF mohou být zřízeny komise, které zřizuje a jmenuje AS EkF nebo děkan, případně jsou zřizovány po vzájemné dohodě. ČÁST ČTVRTÁ MAJETEK A HOSPODAŘENÍ EkF Čl. 21 Majetek (1) Majetek je svěřen do správy EkF rozhodnutím rektora o správě majetku VŠB-TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/18

9 (2) Nakládání s majetkem, evidenci majetku, odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků vymezuje směrnice rektora. Čl. 22 Rozpočet (1) Na základě rozpočtu VŠB-TUO hospodaří EkF samostatně. (2) EkF sestavuje svůj rozpočet. Rozpočet na kalendářní rok nesmí být sestavován jako deficitní. Jeho rozdělení schvaluje podle 27, odst. 1, písm. c) zákona AS EkF. Čl. 23 Pravidla hospodaření (1) Činnost EkF je financována ze státních, vlastních a ostatních finančních zdrojů. EkF hospodaří se všemi přidělenými a získanými finančními prostředky v souladu s Pravidly hospodaření VŠB-TUO. (2) Finanční zdroje na kalendářní rok jsou přidělovány EkF rektorem po předchozím schválení AS VŠB-TUO. (3) Rozdělení finančních zdrojů na příslušný kalendářní rok navrhuje děkan a schvaluje AS EkF. (4) Dalšími příjmy rozpočtu jsou zejména poplatky spojené se studiem, výnosy z majetku, jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a krajů, výnosy z doplňkové činnosti a příjmy z darů a dědictví. (5) Evidenci tvorby a užití všech druhů finančních zdrojů EkF zajišťuje příslušný ekonomický odbor VŠB-TUO. Děkan a AS EkF mají právo požadovat kdykoliv informace o hospodaření se všemi finančními zdroji EkF. ČÁST PÁTÁ ORGANIZACE EkF Čl. 24 Členění (1) Vnitřní organizaci EkF stanoví děkan v Organizačním řádu EkF. (2) Organizačními útvary EkF jsou děkanát a pracoviště EkF, kterými jsou katedry, instituty, oddělení a účelová pracoviště. Seznam pracovišť je uveden v Příloze č. 3. Čl. 25 Děkanát Děkanát je výkonným orgánem, zabezpečujícím hospodářsko-správní chod EkF ve všech oblastech, které se týkají EkF jako celku. Děkanát se člení na oddělení a jeho činnost řídí děkan, který může část svých pravomocí řízení oddělení převést na jiné zaměstnance EkF. Čl. 26 Pracoviště (1) Pracoviště EkF jsou organizační útvary řízené jediným odpovědným vedoucím. (2) Organizaci pracovišť navrhují příslušní vedoucí a schvaluje je děkan. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/18

10 (3) O organizačních změnách na EkF na návrh děkana rozhoduje AS EkF. (4) Vedoucí pracovišť jsou pověřeni děkanem, v případě vedoucího katedry a vedoucího institutu v souladu s vnitřním předpisem Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠB-TUO. Funkční období vedoucího pracoviště je nejvýše pětileté. Funkce vedoucího katedry a institutu je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu. (5) Vedoucí pracovišť jsou odpovědni děkanovi, zabezpečují plnění výchovně vzdělávacích a vědeckých úkolů, odpovídají za majetek a finanční prostředky, za jejich efektivní využívání, za bezpečnost práce, požární ochranu a hygienu práce. (6) Zástupce vedoucích těchto pracovišť pověřuje děkan na základě návrhů vedoucích jednotlivých pracovišť. Zástupci se podílí na organizování činností v rozsahu stanoveném příslušným vedoucím. (7) Vedoucí kateder zpravidla určují tajemníka katedry, který zajišťuje organizační, hospodářské a administrativně správní úkoly v rozsahu stanoveném vedoucím. ČÁST ŠESTÁ STUDENTI A ZAMĚSTNANCI Čl. 27 Studenti (1) Postavení, práva a povinnosti studenta EkF (dále jen student ) jsou vymezeny zákonem a vnitřními předpisy VŠB-TUO a EkF. (2) Studentem EkF se stává uchazeč o studium dnem zápisu do studia na EkF. (3) Student přestává být studentem EkF dnem ukončení nebo přerušení studia podle zákona. (4) Studenty EkF jsou i studenti zahraničních vysokých škol, studující na EkF v souladu s uzavřenými mezinárodními smlouvami, dohodami a projekty. Čl. 28 Akademičtí pracovníci (1) Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci VŠB-TUO vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak vzdělávací, tak tvůrčí činnost. (2) Akademickým pracovníkem může být pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Kvalifikační podmínky profesorů a docentů stanoví zákon, kvalifikační podmínky ostatních akademických pracovníků stanoví Vědecká rada VŠB-TUO ve spolupráci s vědeckými radami fakult a vědeckými radami vysokoškolských ústavů. (3) Odměňování akademických pracovníků určuje Vnitřní mzdový předpis pro zaměstnance VŠB- TUO. Podmínky pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem stanoví podle zákona směrnice děkana k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem. (4) Na EkF mohou působit emeritní profesoři a na dobu určitou hostující profesoři a mimořádní profesoři. Postavení emeritních profesorů, hostujících profesorů a mimořádných profesorů určují vnitřní předpisy VŠB-TUO. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/18

11 (5) Pokud akademický pracovník vykonává svoji činnost na více fakultách VŠB-TUO, rozhoduje o jeho pracovně právních otázkách podle zákona děkan té fakulty, na které s ním byla sjednána pracovní smlouva na činnost akademického pracovníka. Čl. 29 Ostatní zaměstnanci (1) Kromě akademických pracovníků působí na EkF ostatní zaměstnanci, kteří se podílejí na vzdělávací a tvůrčí činnosti nebo zajišťují odborné a administrativně správní a hospodářské činnosti nezbytné pro naplňování poslání EkF. Tito zaměstnanci se podílejí na zajišťování vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a jsou spoluzodpovědní za jejich kvalitu. (2) Ostatní zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu k VŠB-TUO. Jejich odměňování je dáno Vnitřním mzdovým předpisem pro zaměstnance VŠB-TUO. (3) Ostatní zaměstnanci jsou povinni dbát dobrého jména EkF a VŠB-TUO a ve své činnosti se řídit Etickým kodexem VŠB-TUO a Etickým rámcem výzkumu dle Usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č Čl. 30 Výběrové řízení (1) Místa akademických pracovníků, případně vědeckých pracovníků, se obsazují na základě výběrového řízení. Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno ve veřejné části internetových stránek VŠB-TUO nebo EkF. (2) Podmínky výběrového řízení akademických pracovníků jsou uvedeny ve vnitřním předpisu Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠB-TUO. ČÁST SEDMÁ AKADEMICKÉ SYMBOLY A OBŘADY Čl. 31 Znak (1) EkF VŠB-TU Ostrava používá znak, jehož autentický tvar, barva a popis jsou uvedeny v Příloze č. 2. (2) Znak smí být proveden v různé velikosti plošnou nebo plastickou technikou. Jeho výtvarné řešení nesmí být upravováno. Čl. 32 Akademické insignie a taláry (1) Vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti děkana a proděkanů (dále jen akademičtí funkcionáři ) při slavnostních příležitostech jsou akademické insignie (akademické žezlo, řetězy a standarta). (2) Vysokoškolské taláry jsou oprávněni používat při slavnostních příležitostech: a) děkan a proděkani, b) profesoři, docenti a ostatní akademičtí pracovníci EkF určení děkanem, c) pedel, d) významní hosté EkF dle rozhodnutí děkana, Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/18

12 e) absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a studia MBA absolventské taláry, f) nově habilitovaní docenti. Čl. 33 Akademické obřady (1) Děkan je uváděn do své funkce slavnostní inaugurací za účasti členů akademické obce a pozvaných hostů. Při této příležitosti zpravidla pronese inaugurační řeč. (2) Slavnostní imatrikulace je veřejným výrazem přijetí studenta do akademické obce VŠB-TUO a EkF. Formu, náležitosti a průběh slavnostní imatrikulace stanoví děkan po konzultaci s rektorem. (3) Promoce je slavnostním aktem, při němž akademičtí funkcionáři VŠB-TUO a EkF odevzdávají absolventům všech typů studijních programů vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Promoce absolventů bakalářských studijních programů organizuje děkan. Promoce absolventů magisterských studijních programů organizuje děkan ve spolupráci s rektorem. Promoce absolventů doktorských studijních programů provádí rektor. (4) Při akademických obřadech jsou užívána tradiční latinská oslovení akademických funkcionářů: a) oslovení rektora je Vaše Magnificence (vznešenosti), b) oslovení prorektora je Honorabilis (ctihodný), v případě, že prorektor zastupuje rektora, je oslovován Vaše Magnificence, c) oslovení děkana je Spectabilis (slovutný), d) oslovení proděkana je Honorabilis, v případě, že proděkan zastupuje děkana, je oslovován Spectabilis. Čl. 34 Slavnostní sliby (1) Nově přijatí studenti při imatrikulaci a absolventi při slavnostní promoci skládají slib. ČÁST OSMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 35 Zrušovací ustanovení (1) Zrušuje se Statut EkF VŠB-TUO, který byl schválen AS EkF dne a schválen AS VŠB-TUO dne (1) Přílohami statutu jsou: Příloha č. 1 - Vzor kulatého razítka EkF, Příloha č. 2 - Standarta a znak EkF, Příloha č. 3 - Seznam pracovišť EkF, Příloha č. 4 - Cizojazyčné názvy EkF. Čl. 36 Přílohy statutu Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/18

13 Čl. 37 Závěrečná ustanovení (1) Tento statut byl podle 27, odst. (1), písm. b) zákona schválen Akademickým senátem EkF VŠB-TUO dne (2) Tento statut byl schválen podle 9, odst. 1, písm. b) zákona dne Akademickým senátem VŠB- TUO dne (3) Tento statut nabývá účinnosti dnem platnosti. prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal děkan EkF Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/18

14 Příloha č. 1 Vzor kulatého razítka EkF Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14/18

15 Příloha č. 2 Standarta a znak EkF Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15/18

16 Příloha č. 3 Seznam pracovišť EkF Děkanát Katedry EkF 114 Katedra ekonomie 115 Katedra managementu 116 Katedra marketingu a obchodu 117 Katedra účetnictví a daní 118 Katedra regionální a environmentální ekonomiky 119 Katedra práva 120 Katedra evropské integrace 151 Katedra matematických metod v ekonomice 152 Katedra podnikohospodářská 153 Katedra veřejné ekonomiky 154 Katedra financí 155 Katedra aplikované informatiky 156 Katedra národohospodářská 157 Katedra systémového inženýrství Oddělení 101 Studijní oddělení 102 Ekonomické oddělení 161 Oddělení vědy, výzkumu a projektové podpory 163 International Office 165 Oddělení manažerských studií 168 Oddělení doktorských studií 169 Oddělení vnějších vztahů Instituty 166 Ústav oceňování majetku Účelové pracoviště 105 Laboratoř informačních technologií 1 Číslo u útvaru znamená číslo hospodářského střediska z hlediska účetního systému univerzity Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 16/18

17 Příloha č. 4 Cizojazyčné názvy EkF 1. anglicky Faculty of Economics 2. německy Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 3. francouzsky Faculté des Sciences Economiques 4. španělsky Facultad de Ciencias Económicas 5. rusky Экономический факультет Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 17/18

18 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize Jméno a podpis garanta dokumentu A První vydání B C Upravené vydání Upravené vydání Provedena revize beze změn Provedena revize bez připomínek Provedena revize bez připomínek prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová D Změna dokumentu v Příloze č Provedena revize bez připomínek Provedena revize bez připomínek E Změna dokumentu v čl. 4, čl. 24 a v Příloze č. 3 F Změna dokumentu v Příloze č Provedena revize bez připomínek prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal G Aktualizace dokumentu prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 18/18

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 1. 2. 2017 Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/18 Statut Ekonomické fakulty

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

Statut Fakulty stavební

Statut Fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 30.8.2017 Statut Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem Statut Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne xx.xx.xxxx Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS FSS OU: 20. 6. 2017 Schváleno AS OU: 18. 9. 2017 Platnost: 18. 9. 2017 Účinnost: 18. 9. 2017 1 PREAMBULE Cílem Fakulty sociálních studií

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU

STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU: 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 1 Akademický senát Fakulty lesnické a dřevařské České

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

STATUT ZE DNE

STATUT ZE DNE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 29. 6. 2017 Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Výzkumného energetického centra

Výzkumného energetického centra Garant dokumentu: 9340 - VEC Účinnost dokumentu od: 07.02.2012 TUO_LEG_02_001 verze: E Statut Výzkumného energetického centra Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Účinnost dokumentu od: 26.6.2007 S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ostrava 2007 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Schváleno AS PřF: 9. října 2017 Schváleno AS OU: 16. října 2017 Platnost: 16. října 2017 Účinnost: 16. října 2017 Část první Obecná ustanovení Článek

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení

STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Článek 1 Základní ustanovení STATUT FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut Institutu environmentálních technologií

Statut Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 25. 9. 2018 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Čl. 1 Obecná ustanovení

Více

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Statut Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018. doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

Více

Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 27. 3. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky

STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky STATUT Fakulty elektrotechniky a informatiky ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění dalších zákonů

Více

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 1. 7. 2013 STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. S t a t u t Fakulty bezpečnostního

Více

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

STATUT INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci

Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Vnitřní předpis Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Název: STATUT Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant:

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od:

VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od: VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulta Statut Garant dokumentu: 500 Děkan HGF_LEG_09_005 verze: C Účinnost dokumentu od: 18.2.2014 Statut Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. dubna 2018. doc. Ing. Jan Janoušek,

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Náplň statutu Tento Statut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

S T A T U T. FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne S T A T U T FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 18. 10. 2017 Plzeň 2017 STATUT Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty ekonomické Západočeské univerzity

Více

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 12. 6. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava VŠB-TUO Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO Garant dokumentu: Účinnost dokumentu od: 31.3.2009 Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 18. 2. 2014 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Posláním Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. je rozšiřování možností vzdělávání pro zájemce motivované

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2018 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava ze dne 1. ledna 2018 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta

Více

Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Preambule Akademický senát Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci usnesením č. 3 dne 24. 3. 2015 podle 27 odst. 1 písm. b)

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 13.12.2017 Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda Akademického

Více

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1 m TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI \AJ Fakulta zdravotnických studií Směrnice děkana č 3/2017 Název: Organizační řád fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: ------ pověřena vedením Garant: Mgr Marie Froňková

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Akademický senát Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2010 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 22.11.2016 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ze dne 24. 2. 2016 Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne 1. července 2017 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity

Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Statut Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Ekonomicko-správní fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Masarykovy univerzity (dále univerzita nebo MU ).

Více

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STATUT FAKULTY DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Akademický senát Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T. Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých

Více

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty tropického zemědělství České

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více