IST 03 C DRAFTCZ NIAS CONDENSING INSTALLATION USE AND MAINTENANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IST 03 C 605-01 DRAFTCZ NIAS CONDENSING INSTALLATION USE AND MAINTENANCE"

Transkript

1 IST 03 C NIAS CONDENSING INSTALLATION USE AND MAINTENANCE DRAFTCZ

2 Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich kotlů. Prosíme, abyste si tyto pokyny řádně prostudovali, a byli tak schopni provádět instalaci, obsluhu a údržbu zařízení předepsaným způsobem. 2

3 Všeobecné informace pro instalatéry, techniky údržby a uživatele Tento NÁVOD K POUŽITÍ, který je nedílnou a nepostradatelnou součástí výrobku, musí být předán uživateli technikem pověřeným instalací a musí být uchováván na bezpečném místě pro budoucí použití. V případě dalšího prodeje tohoto kotle nebo v případě přepisu jeho vlastnictví je třeba předat i tento návod. Tento kotel je určen pro připojení k systému ústředního topení a k systému rozvodu teplé pitné vody. Jakékoli jiné použití bude považováno za nesprávné a nebezpečné. Kotel musí být instalován v souladu s platnými právními předpisy a normami a podle pokynů výrobce uvedených v tomto návodu. Nesprávná instalace může způsobit zranění osob a zvířat a škody na majetku. Výrobce nenese odpovědnost za případné zranění nebo škody. Poškození nebo zranění způsobená nesprávnou instalací nebo používáním, nebo poškození a zranění v důsledku nedodržení pokynů výrobce zbavují výrobce veškeré smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Před instalací kotle zkontrolujte, zda technické údaje odpovídají požadavkům pro jeho správné použití v systému. Zkontrolujte, zda je kotel neporušený a zda nebyl během přepravy a manipulace poškozen. Neinstalujte zařízení, které je poškozené nebo vadné. Nezakrývejte sání vzduchu nebo otvory pro odvádění tepla. Je povoleno instalovat pouze výrobcem předem schválené příslušenství a volitelné elektronické a jiné sady. Obalové materiály mohou být recyklovány: likvidace musí být provedena prostřednictvím odpovídajících sběrných míst. Uchovávejte obal mimo dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný. V případě poruchy nebo nesprávné funkce kotel vypněte. Nepokoušejte se provádět opravy sami: kontaktujte kvalifikovaný technický personál. Při všech opravách kotle musí být použity pouze ty díly, které byly schváleny výrobcem. Při nedodržení výše zmíněných pokynů může dojít k ohrožení bezpečnosti kotel, stejně jako k ohrožení lidí, zvířat a majetku. Pravidelná údržba kotle musí být provedena v souladu s harmonogramem uvedeným v příslušné části této příručky. Řádná údržba kotle pomůže zajistit efektivní provoz, ochrana prostředí a bezpečnost lidí, zvířat a majetku. Nesprávná a nepravidelná údržba může zapříčinit ohrožení lidí, zvířat a majetku. Výrobce zákazníkům doporučuje v případě údržby a oprav požádat servisní centrum nebo kvalifikovaného instalatéra o asistenci. V případě dlouhé prodlevy v provozu kotle jej odpojte od hlavního zdroje napájení a uzavřete plynový ventil. Varování! Pokud má kotel odpojené elektrické napájení, nebude elektronická funkce zabraňující zamrznutí kotle pracovat. Pokud by zamrznutí hrozilo, přidejte nemrznoucí prostředek. Nedoporučuje se systém vyprazdňovat, mohlo by totiž dojít k poškození. Použijte nemrznoucí prostředky vhodné pro multi-kovové topné systémy. Pokud ucítíte plyn: - nedotýkejte se elektrických a elektronických spínačů a nezapínejte žádné spotřebiče; - nezapalujte oheň a nekuřte; - uzavřete hlavní plynový ventil; - otevřete dveře a okna; - kontaktujte servisní centrum, kvalifikovaného instalatéra nebo dodavatele plynu. Pro zjištění místa úniku plynu v žádném případě nepoužívejte otevřený oheň. Tento kotel je určen pro instalaci v zemi vyznačené na jeho obalu / typovém štítku. Instalací v jiné nežli uvedené zemi vzniká nebezpečí poranění lidí a zvířat a poškození majetku. Výrobce nemůže nést smluvní ani mimosmluvní odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených pokynů. 3

4 Stručné pokyny k obsluze Následující pokyny vám pomohou rychle zapnout kotel a nastavit jej pro okamžité použití. Předpokládá se, že instalaci kotle provedl kvalifikovaný instalatér, že byl jíž použit a je připraven pracovat správně. Tyto pokyny se nevztahují k žádnému příslušenství, které bylo ke kotli dodatečně nainstalováno. Budete si proto muset přečíst kompletní pokyny ke kotli a také pokyny ke konkrétnímu příslušenství. Tento návod k obsluze obsahuje veškeré informace o tom, jak kotel pracuje, a také kompletní pokyny pro jeho obsluhu a bezpečnost. 1. Otevřete plynový kohout umístěný na kotli. 2. Zapněte hlavní vypínač: rozsvítí se displej a zobrazí se funkce nastavená pomocí přepínače kotle (2, obr. 1). 3. Pokud si nepřejete zapnout funkci vytápění, otočte přepínač (2, obr. 1) do polohy LÉTO. Bude tak zapnut pouze ohřev pitné vody (TPV) a na displeji se zobrazí teplota protékající vody. Přepínač nastavený na polohu LÉTO 4. Pokud si přejete zapnout funkci vytápění, otočte přepínač (2, obr. 1) do polohy ZIMA. Bude tak zapnut jak ohřev pitné vody (TPV), tak vytápění, a na displeji se zobrazí teplota protékající vody. Přepínač v poloze ZIMA 5. Pokud si přejete zapnout systém Aqua Premium, postupujte podle následujících pokynů k regulaci teploty vody. Otočte regulátor (3, obr. 1) proti směru hodinových ručiček až do koncové polohy. Zobrazí se symbol zásobníku vody, který ukazuje, že je systém Aqua Premium aktivní (pokud již aktivní byl, tento krok jej deaktivuje). Poté otáčejte voličem (3), dokud není zobrazena požadovaná teplota vody (nejméně 40 C). Během nastavování teploty ohřevu pitné vody se na displeji zobrazuje nastavená teplota a bliká symbol TPV. Regulátor ohřevu TPV Displej LCD 6. Pro regulaci teploty vody pro ÚT nejdříve nastavte regulátor (4, obr. 1) na polohu 3. hodiny (asi 70 C), poté proveďte nastavení dle potřeby. Zatímco regulujete teplotu ohřevu pitné vody, zobrazuje se na displeji nastavovaná teplota a bliká symbol ÚT. Regulátor teploty vody ÚT Displej LCD 7. Nastavte požadovanou teplotu na pokojovém termostatu (volitelný). Kotel je nyní připraven k použití. Pokud dojde k vypnutí kotle, otočte přepínačem kotle (2 na obr. 1) a na několik sekund jej podržte ve výchozí poloze, poté jej vraťte do požadované polohy. Pokud nedojde k obnově funkce kotle, kontaktujte servisní centrum. Přepínač kotle nastavený na polohu RESET 4

5 OBSAH Všeobecné informace pro instalatéry, techniky údržby a uživatele...3 Stručné pokyny k obsluze Pokyny pro uživatele Ovládací panel LCD STAV KOTEL Odpovídající ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI Ovládání kotle Zapnutí Funkce ÚT Funkce TPV Systém AQUA PREMIUM Okamžitá dodávka TPV Ochrana proti zamrznutí Ochrana před vypnutím čerpadla a ventilu Použití (volitelného) dálkového ovládání Použití (volitelné) externí sondy Vypnutí kotle Vypnutí hořáku Vypnutí kvůli přehřátí Vypnutí kvůli špatnému tahu odsávání vzduchu/spalin Vypnutí kvůli nízkému tlaku vody Vypnutí kvůli poruše ventilátoru Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí teplotní sondy Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí modulačního ventilu Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí (volitelného) dálkového ovladače Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí (volitelné) externí sondy Údržba Poznámky pro uživatele Technické vlastnosti a rozměry Technické vlastnosti Rozměry Vodovodní systém Provozní hodnoty Obecné vlastnosti ,6. Dostupná hlava Pokyny pro instalatéra Instalační normy Instalace Balení Výběr umístění kotle při instalaci Umístění kotle Instalace kotle Větrání místnosti kotle Systém sání vzduchu a odtahu Nastavení potrubí pro sání vzduchu a odtah spalin: B23, B53, C13, C33, C43, C53, C Koaxiální systém sání vzduchu a odtahu spalin s potrubím o průměrech Ø 100/60 a Ø 125/80 mm Sání vzduchu a odtah spalin přes dělené potrubí Ø 80 mm Měření účinnosti spalování Funkce Čištění komínu Postup měření Připojení k rozvodu plynu Vodovodní přípojky Připojení k elektrické síti Rozsah nastavení tepelného výkonu ÚT Připojení k (volitelnému) pokojovému termostatu Připojení k (volitelnému) dálkovému ovládání Připojení k (volitelné) externí sondě a funkce klouzavé změny teploty Systém plnění Spuštění kotle Předběžná kontrola Zapnutí a vypnutí Elektrické schéma Přizpůsobení jinému typu plynu a regulace hořáku Přepnutí z METANU na PROPAN Přepnutí z PROPANU na METAN Nastavení hořáku Zkouška kotle Předběžná kontrola Zapnutí a vypnutí Údržba Harmonogram údržby Analýza spalování Řešení problémů

6 SEZNAM OBRÁZKŮ obr. 1 - Ovládací panel...7 obr. 2 - Displej LCD...8 obr. 3 - Vypočtená teplota...12 obr. 4 - termoregulační charakteristiky...12 obr. 5 - Napouštěcí kohout...13 obr. 6 - Rozměry...16 obr. 7 - Vodovodní systém...17 obr. 8 - Dostupná hlava...19 obr. 9 - Šablony pro instalaci...21 obr Filtr...22 obr Příklady instalace...23 obr Sání a systém odtahu spalin přes koaxiální potrubí...25 obr Rozměry pro koaxiální přípojky...25 obr Systém sání a odtahu spalin přes dělené potrubí...26 obr Rozměry přípojek děleného potrubí...26 obr Otevření krytu...27 obr Funkce čištění komínu...27 obr Sání vzduchu a systém odtahu spalin...27 obr Body pro měření účinnosti spalování...27 obr Připojení k rozvodu plynu...28 obr Trimr pro termoregulaci...31 obr Teplotní křivky pro práci s externí sondou...31 obr Elektrické schéma...33 obr Přizpůsobení jinému druhu plynu...34 obr Nastavení plynového ventilu...35 SEZNAM TABULEK Tabulka 1 - STAV KOTLE - SYMBOLY DISPLEJE LCD během běžného provozu...9 Tabulka 2 - STAV KOTLE - SYMBOLY DISPLEJE LCD během poruchy...9 Tabulka 3 - Hodnoty pro nastavení modelu KB Tabulka 4 - Hodnoty pro nastavení modelu KB Tabulka 5 - Obecné vlastnosti...18 Tabulka 6 - Údaje o spalování - model KB Tabulka 7 - Údaje o spalování - model KB Tabulka 8 - Teploty pro opětovné zapálení kotle...29 Tabulka 9 - Limity pro nastavení parametrů TSP a výchozí hodnoty podle typu kotle (TSP0)...30 Tabulka 10 - Zobrazitelná tabulka parametrů TSP (tyto parametry nelze nastavit pomocí na dálkovém ovládání)...30 Tabulka 11 - Vztah mezi teplotou ( C) a jmenovitou hodnotou odporu (Ohm) teplotních sond...33 Tabulka 12 - Hodnoty CO

7 1. Pokyny pro uživatele 1.1. Ovládací panel obr Displej LCD Displej LCD zobrazuje informace o stavu kotle a provozu (viz obr. 2). 2. Volba režimu kotle S přepínačem v poloze RESET se kotel znovu spustí po aktivaci odpojovacího zařízení. S přepínačem v poloze VYPNUTO je kotel v pohotovostním režimu a funkce topení a ohřevu pitné vody jsou vypnuty. Se spínačem v poloze LÉTO je kotel připraven pouze pro ohřev pitné vody. Se spínačem v poloze LÉTO je kotel připraven pro ohřev pitné vody a pro vytápění. S přepínačem v poloze OCHRANY PROTI ZAMRZNUTÍ je zapnuta pouze funkce ochrany proti zamrznutí. 3. Regulátor ohřevu TPV Slouží k zapnutí/vypnutí zásobníku teplé vody a k nastavení teploty ohřevu TPV v rozsahu C. 4. Regulátor teploty vody ÚT Slouží k volbě teploty vody v topném systému v rozsahu C (pokud je zvolen standardní teplotní rozsah) nebo C, (pokud je vybrán snížený teplotní rozsah). 5. Manometr pro tlak vody Ukazuje tlak vody v topném systému. 7

8 1.2. LCD a b c d e Ot./min x 10 m obr. 2 f g h i l m a. Symbol TPV Je zobrazen v režimu ohřevu TPV. Při nastavování teploty TPV pomocí regulátoru 3 (obr. 1) tento symbol bliká. b. Symbol ohřívače vody Je zobrazen, když je aktivován ohřívač vody pomocí regulátoru 3 (obr. 1). c. Alfanumerický displej Obsahuje následující informace: - teplotu vody ÚT - nastavení teploty ÚT - nastavení ohřevu TPV - stav kotle - diagnostiku kotle d. Symbol ústředního topení Je zobrazen v režimu ohřevu vody ÚT. Při nastavování teploty vody ÚT pomocí regulátoru 4 (obr. 1) tento symbol bliká. e. Symbol vypnutí kotle Je zobrazen, pokud dojde k poruše, kterou nelze odstranit pomocí přepínače funkce kotle 2 (obr. 1). Problém musí být vyřešen ještě před opětovným spuštěním kotle f. Symbol vypnutí hořáku Zobrazí se při spuštění odpojovacího zařízení hořáku kvůli nesprávné funkci. Pro znovuspuštění kotle otočte přepínač 2 (obr. 1) do polohy RESET na několik sekund a poté do požadované polohy. g. Symbol plamene Zobrazí se v případě zažehnutého hořáku. h. Symbol funkce čištění komínu (pouze pro instalatéry) Bliká, pokud je funkce čištění komínu zapnuta. Zobrazí se teplota vody a otáčky ventilátoru (v tomto případě se zobrazí i symbol m) i. Symbol termoregulace (pouze pro instalatéry) Zobrazí se během nastavování termoregulační charakteristiky. l. Symbol vypočtené pokojové teploty Pokud je nainstalována externí sonda a vypočtená pokojová teplota je nastavena tlačítky 4, rozsvítí se tento symbol. m. Otáčky ventilátoru (pouze pro instalatéry) Když je aktivována funkce čištění komínu, bliká symbol h a jsou střídavě zobrazeny údaje teploty vody a otáček ventilátoru a podle toho jsou zobrazeny i další symboly. 8

9 1.3. STAV KOTLE Odpovídající ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI Běžný provoz Přepínač v poloze VYPNUTO Přepínač v poloze OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ Přepínač v poloze ZIMA nebo LÉTO Žádná funkce není aktivní Zobrazí se teplota vody v průtoku Přepínač v poloze ZIMA nebo LÉTO Systém Aqua Premium je zapnut, žádné funkce nejsou aktivní Zobrazí se teplota vody v průtoku Přepínač v poloze ZIMA Funkce ÚT je aktivní (systém Aqua Premium je vypnut) Zobrazí se teplota vody v průtoku Přepínač v poloze ZIMA nebo LÉTO Funkce ohřevu vody v ÚT je aktivní Zobrazí se teplota vody v průtoku Tabulka 1 - STAV KOTLE - Zobrazení na displeji během běžného provozu Porucha Kotel není zapnutý Kotel je vypnut kvůli nehořícímu plamenu Kotel je vypnut bezpečnostním termostatem Kotel je vypnut termostatem pro spaliny Selhání sondy ÚT Selhání sondy TPV Selhání sondy zásobníku Alarm v případě nízké hladiny vody nebo sepnutí spínače nízkého tlaku vody (čerpadlo zapnuto průtokový spínač otevřen) Alarm v případě nízké hladiny vody (čerpadlo vypnuto průtokový spínač zavřen) Selhání ventilátoru Selhání spojení s dálkovým ovládáním Selhání externí sondy Tabulka 2 - STAV KOTLE - Zobrazení na displeji v případě poruchy 9

10 1.4. Ovládání kotle Zapnutí Předpokládá se, že instalaci kotle provedl kvalifikovaný instalatér, že byl kotel jíž použit a je připraven pracovat správně. Otevřete plynový kohout; Přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO - displej se rozsvítí a ukazuje aktivní funkce (viz tabulka 1); Zvolte režim kotle pomocí přepínače 2 (obr. 1): VYPNUTO/LÉTO/ZIMA/OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ; Nastavte teplotu topného systému na regulátoru 4 (obr. 1); Nastavte teplotu pro ohřev TPV na regulátoru 3 (obr. 1); Nastavte pokojovou teplotu na (volitelném) termostatu DŮLEŽITÉ Pokud není kotel po delší dobu používán, zejména pokud spaluje propan, může být zažehnutí plamene obtížné. Před zapnutím kotle tedy zapněte nějaký jiný plynový spotřebič (například kuchyňský vařič). Pamatujte, že se kotel může i tak několikrát vypnout. Pokud se tak stane, otočte přepínač 2 (obr. 1) do polohy RESET na několik sekund, a poté jej otočte do požadované polohy Funkce ohřevu vody v ÚT Nastavte požadovanou teplotu ÚT pomocí tlačítek 4 (obr. 1); Nastavení teplotního rozsahu ÚT závisí na zvoleném pracovním rozsahu: standardní rozsah: od 20 C do 78 C (z koncové polohy proti směru hodinových ručiček do koncové polohy ve směru hodinových ručiček); snížený rozsah: od 20 C do 45 C (z koncové polohy proti směru hodinových ručiček do koncové polohy ve směru hodinových ručiček). Nastavení pracovního rozsahu musí provést instalatér nebo kvalifikované servisní centrum. Během nastavování teploty začne na displeji blikat symbol ÚT a zobrazí se nastavení ÚT. Pokud systém ÚT vyžaduje teplo, zobrazí se na displeji (stálý) symbol ÚT a momentální teplota vody v ÚT. Symbol hořáku se zobrazí pouze v případě, že je hořák zapálen. Aby bylo zabráněno častému zapalování a vypínání v režimu ústředního topení, má kotel nastavenou prodlevu mezi jednotlivými zážehy v závislosti na zvoleném pracovním rozsahu. běžný rozsah: 4 minuty; omezený rozsah: 2 minuty. Pokud teplota vody klesne pod výchozí hodnotu, je prodleva zrušena a kotel je znovu zapálen (viz odst ) Funkce ohřevu TPV Elektronický sytém kotle dá vždy přednost ohřevu pitné vody před vytápěním. Tento kotel je vybaven systémem AQUA PREMIUM, který kombinuje okamžitou dodávku teplé pitné vody a funkci zásobníku Systém AQUA PREMIUM Tento kotel je dodáván s 25litrovým stratifikačním zásobníkem a sekundárním deskovým výměníkem tepla. Kotel může mít buďto funkci běžného přímého ohřívače, kdy není využit zásobník vody, nebo s pomocí inovativního systému Aqua Premium může sloužit také jako zásobník vody. Funkce zásobníku vody je ovládána regulátorem 3 (obr. 1). Když je regulátor 3 otočen do krajní polohy proti směru hodinových ručiček, zobrazí se symbol zásobníku vody. Poté otočte regulátor 3 proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete teploty alespoň 40 C. Chcete-li deaktivovat funkci zásobníku, otočte regulátor 3 až na doraz proti směru hodinových ručiček, dokud symbol nezmizí, a pak jej nastavte zpět alespoň na 40 C. Teplotní rozsah je C (mezi oběma koncovými polohami regulátoru 3). Během nastavování teploty začne na displeji blikat symbol TPV a zobrazí se teplota vody. V režimu Aqua Premium, pokud je otevřen kohoutek s teplou vodou, odpojí průtokový spínač dodávku vody. Kotel se zapne, odpojovací ventil se otevře a zapne se čerpadlo TPV (průtok je stabilní). Pokud je spotřeba teplé vody nižší než průtok čerpadla, voda do kohoutku je dodávána pouze sekundárním deskovým výměníkem tepla a přebytek teplé vody je veden do zásobníku. Když je spotřeba teplé vody vyšší než průtok čerpadla, voda ze sekundárního výměníku tepla je přidána k vodě ze zásobníku. To umožňuje vyšší průtok teplé vody než u průtokových ohřívačů se stejným tepelným výkonem a než u tradičních kotlů se zásobníkem o stejné kapacitě. 10

11 Při spotřebě teplé vody se zobrazí symbol kohoutku a momentální teplota vody. Symbol hořáku se zobrazí v případě, že je hořák zapálen. Kotel může také fungovat jako standardní průtokový ohřívač, pokud je funkce zásobníku vypnuta Okamžitá dodávka TPV Pokud je funkce zásobníku vypnuta, pracuje kotel jako standardní průtokový kotel: odpojovací ventil je uzavřen a čerpadlo TPV je vypnuto. V takovém případě je teplá voda ohřívána pouze sekundárním výměníkem a maximální dodávané množství teplé vody závisí na tepelném výkonu kotle. Teplotu lze nastavit regulátorem 3 v rozmezí C (mezi oběma koncovými polohami). Během nastavování teploty začne na displeji blikat symbol TPV a zobrazí se teplota ohřívané vody. Průtok TPV v litrech za minutu při nastavené teplotě závisí na tepelném výkonu kotle a teplotě přiváděné vody. Tuto hodnotu lze vypočítat z následujícího vzorce: K l = průtok teplé vody v litrech za minutu = ΔT kde K je 401 pro model KB pro model KB 28 a ΔT = teplota TPV teplota přiváděné studené vody Například u modelu KB 24, pokud je teplota přiváděné studené vody 8 C a chcete se sprchovat vodou o teplotě 38 C je hodnota ΔT: Δt = 38 C 8 C = 30 C a počet litrů TPV za minut při 38 C je: 401 l = = 13,4 litrů za minutu 30 Při spotřebě teplé vody se zobrazí symbol kohoutku (neblikající) a momentální teplota vody. Symbol hořáku se zobrazí v případě, že je hořák zapálen Funkce ochrany proti zamrznutí Kotel je vybaven funkcí ochrany proti zamrznutí, která je aktivní v režimech LÉTO, ZIMA a OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ. Funkce zabraňující zamrznutí kotle chrání pouze kotel, nikoli celý systém ústředního topení. Topný systém musí být chráněn proti zamrznutí pokojovým termostatem, který je vypnut, je-li přepínač 2 v poloze OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ nebo VYPNUTO. Pokud si tedy přejete chránit i topný systém, otočte přepínač 2 do polohy ZIMA z. Vytápěcí systém lze bezpečně zajistit proti zamrzání pomocí příslušných nemrznoucích prostředků, které jsou vhodné pro multi-kovové systémy. Nepoužívejte nemrznoucí prostředky určené pro osobní vozidla. Pravidelně kontrolujte účinnost nemrznoucí příměsi. Když čidlo teploty vody naměří teplotu vody 5 C, kotel se sepne a zůstane na svém minimálním topném výkonu, dokud teplota vody nedosáhne 30 C nebo dokud neuplyne 15 minut. Pokud se kotel vypne, čerpadlo pokračuje v činnosti. Když čidlo TPV naměří teplotu 5 C, kotel se sepne a zůstane na svém minimálním topném výkonu, dokud teplota vody nedosáhne 10 C nebo dokud neuplyne 15 minut (spínací ventil se přepne do polohy TPV). Pokud se kotel vypne, čerpadlo pokračuje v činnosti. Když čidlo teploty vody naměří teplotu vody 5 C, kotel se sepne a zůstane na svém minimálním topném výkonu, dokud teplota vody nedosáhne 10 C nebo dokud neuplyne 15 minut. Pokud se kotel vypne, čerpadlo pokračuje v činnosti. 11

12 Ochrana před vypnutím čerpadla a ventilu Pokud zůstane kotel vypnutý a přepínač 2 není v poloze VYPNUTO, a kotel je stále připojen ke zdroji napájení, budou čerpadlo, přepínací ventil a dvojcestný ventil krátce aktivovány každých 24 hodin, aby byla zachována účinnost Použití (volitelného) dálkového ovládání Kotel lze připojit k dálkovému ovladači (volitelné příslušenství, které může dodat přímo výrobce), který lze použít pro nastavení mnoha parametrů včetně: stavu kotle; okolní teploty; teploty vody pro ÚT; teploty vody pro TPV; čas zapnutí ÚT a čas zapnutí zásobníku; zobrazení diagnostiky kotle; reset kotle a další Pokyny pro připojení dálkového ovládání jsou uvedeny v části Musí být použity pouze originální dálkové ovladače dodávané výrobcem. Pokud jsou používány neoriginální dálkové ovladače, nelze zaručit správnou funkci kotle ani ovladače Použití (volitelné) externí sondy Kotel může být připojen k (volitelné) externí teplotní sondě. Když byla změřena vnější teplota, kotel automaticky reguluje teplotu topné vody, při poklesu venkovní teploty ji zvýší a sníží ji, když okolní teplota vzroste, což zvyšuje pohodlí a šetří palivo (takzvaná funkce klouzavé změny teploty). Teplota topné vody se mění v závislosti na programu v mikroprocesoru kotle. Je-li nainstalována externí sonda, regulátor 4 ztrácí funkci ohřevu topné vody a stává se regulátorem vypočtené pokojové teploty (obr. 3) na požadovanou hodnotu v místech určených k vytápění obr. 3 Během nastavování teploty začne na displeji blikat symbol vypočtené pokojové teploty nastavení teploty. Koncová poloha regulátoru 4 proti směru hodinových ručiček odpovídá vypočtené pokojové teplotě 15 C, poloha na 9. hodině odpovídá 18 C, 12. hodina odpovídá 25 C a 3. hodina 32 C a koncová poloha po směru hodinových ručiček odpovídá 35 C. Pro dosažení optimální křivky doporučujeme nastavení na zhruba 20 C. a zobrazí se Výstupní teplota [ C] Činitel termoregulační křivky Na obrázku 4 vidíte charakteristiky pro vypočtenou hodnotu 20 C. Pokud je tato hodnota snížena nebo snížena regulátorem 4, posunou se podle toho nahoru nebo dolů i charakteristiky. Pokud například zvolíte charakteristiku odpovídající parametru 1 a venkovní teplota je -4 C, bude výstupní teplota ÚT 50 C. obr. 4 Venkovní teplota [ C] Musí být použity pouze originální externí sondy dodávané výrobcem. Pokud jsou používány neoriginální externí sondy, nelze zaručit správnou funkci kotle ani sondy. 12

13 1.5. Vypnutí kotle Kotel se automaticky vypne, pokud dojde k poruše. Pro určení režimu kotle viz Tabulky 1 a 2. V Tabulce 2 a v části 6 najdete možné příčiny selhání. Část popisující odstranění závad naleznete na konci tohoto návodu. Níže najdete výpis možných případů selhání a pokyny pro každý z nich Vypnutí hořáku Pokud se hořák vypne, protože neprobíhá hoření, zobrazí se symbol vypnutého hořáku a začne blikat kód E01. V takovém případě postupujte následovně: ověřte, zda je plynový kohout otevřen a zkontrolujte přívod plynu například zapálením plynového vařiče; pokud přívod plynu pracuje správně, otočte přepínač 2 do polohy RESET na 2 sekundy, a poté jej otočte do požadované polohy. V případě tří neúspěšných pokusů o zažehnutí požádejte o pomoc pověřené servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika. Pokud by se hořák vypínal pravidelně a svědčilo by to o opakujícím se selhání funkce kotle, požádejte o pomoc pověřené servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika Vypnutí kvůli přehřátí Pokud je teplota vody příliš vysoká, bude kotel vypnut. Zobrazí se symbol vypnutého hořáku servisní centrum nebo servisního technika. a začne blikat kód E02. Kontaktujte kvalifikované Vypnutí kvůli špatné funkci sání vzduchu/odtahu spalin Pokud systém sání/odtahu spalin pracuje nesprávně, bude kotel vypnut. Je zobrazen symbol Kontaktujte kvalifikované servisní centrum nebo servisního technika. a bliká kód E20 (zásah spínače diferenciálního tlaku) Vypnutí kvůli nízké hladině vody Pokud není oběh TPV správný, kotel je vypnut. Na displeji se zobrazí symbol vypnutého kotle a bliká kód E10 nebo E26, podle typu poruchy. V prvním případě (kód E10) mohou být dvě možné příčiny: a Manometr (5, obr. 1) ukazuje hodnotu tlaku nižší než 1 bar Naplňte systém vodou následujícím způsobem: Otočte plnicím kohoutem (obr. 5) proti směru hodinových ručiček a nechte vodu vtékat do kotle; Kohout nechejte otevřený, dokud manometr nezačne ukazovat hodnotu 1-1,3 bar; Poté kohout zavřete otočením po směru hodinových ručiček; Otočte přepínač 2 do polohy RESET na několik sekund, a poté jej otočte do požadované polohy. Pokud kotel stále nezačal pracovat, požádejte o pomoc pověřené servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika. Ujistěte se, že jste po naplnění pečlivě utáhli napouštěcí kohout. Pokud tak neučiníte, může při zvýšení tlaku dojít k otevření pojistného ventilu a vypuštění vody. b) manometr (5, obr. 1) ukazuje hodnotu tlaku 1-1,3 bar Požádejte o pomoc pověřené servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika. V druhém případě (blikající kód E26) požádejte o pomoc pověřené servisní centrum nebo kvalifikovaného servisního technika. obr. 5 Napouštěcí kohout 13

14 Vypnutí kvůli poruše ventilátoru Systém neustále dohlíží nad funkcí ventilátoru a v případě poruchy vypne hořák a na displeji se zobrazí symbol a bliká kód E17. Kotel bude v tomto režimu, dokud nebudou obnoveny běžné pracovní parametry hořáku. Pokud kotel v tomto režimu zůstane a nepodaří se jej znovu spustit, kontaktujte kvalifikované servisní centrum nebo servisního technika Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí teplotní sondy Pokud dojde k vypnutí hořáku kvůli nesprávné funkci teplotních sond, zobrazí se symbol vypnutého kotle E05, sonda ÚT: kotel nepracuje. E06, sonda TPV: kotel pracuje pouze v režimu ÚT, nikoli v režimu TPV. E12, sonda zásobníku: kotel pracuje v režimu ÚT a okamžitého ohřevu TPV. a mohou blikat tyto kódy: Kontaktujte kvalifikované servisní centrum nebo servisního technika Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí modulačního ventilu Pokud modulátor plynového ventilu pracuje nesprávně, zobrazí se symbol vypnutého kotle a začne blikat kód E16. Kotel bude pokračovat v provozu, avšak při nejnižším možném výkonu. Kontaktujte kvalifikované servisní centrum nebo servisního technika Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí (volitelného) dálkového ovladače Kotel rozpozná, zda je nebo není použito volitelné dálkové ovládání. Je-li připojeno dálkové ovládání, ale kotel neobdrží signál, zobrazí se symbol vypnutého kotle a bliká kód E22. Kotel bude i nadále fungovat podle nastavení na ovládacím panelu (obr. 1) a bude ignorovat signál z dálkového ovládání. Kontaktujte kvalifikované servisní centrum nebo servisního technika Poplach vyvolaný nesprávnou funkcí (volitelné) externí sondy Pokud (volitelná) externí teplotní sonda pracuje nesprávně, zobrazí se symbol vypnutého kotle a začne blikat kód E23. Kotel bude pokračovat v provozu, ale funkce klouzavé změny teploty bude deaktivována. Teplota vody ÚT závisí na poloze regulátoru 4 (obr. 1), který v tomto případě ztrácí funkci regulátoru vypočtené pokojové teploty (viz ). Kontaktujte kvalifikované servisní centrum nebo servisního technika Údržba Pravidelná údržba kotle musí být provedena v souladu s harmonogramem uvedeným v příslušné části této příručky. Správná údržba kotle umožní jeho efektivní funkci bez ohrožování životního prostředí, a také jeho naprostou bezpečnost. Údržba a opravy musí být prováděny kvalifikovaným personálem. Výrobce důrazně doporučuje, aby zásahy do kotle, stejně jako jeho údržbu, vykonávalo plně kvalifikované servisní centrum Více informací naleznete v části 5 Údržba. Uživatel smí pouze čistit vnější kryt kotle, a to pomocí běžných prostředků vhodných pro čištění nábytku. Nepoužívejte vodu Poznámky pro uživatele Uživatel smí mít přístup pouze k těm částem kotle, které jsou snadno dosažitelné bez použití technického zařízení nebo nástrojů. Uživatel není oprávněn k odstranění krytu kotle a k zásahu do jeho vnitřních součástí. Nikdo, ani kvalifikovaný personál, nemá povolení provádět na kotli jakékoli úpravy. Výrobce nebude zodpovědný za žádná zranění ani za škody na majetku způsobené nesprávným zásahem do kotle. Pokud byl kotel odstaven a odpojen od hlavního napájení, může být zapotřebí provést odblokování čerpadla. Pro to je zapotřebí odstranění krytu a přístup k vnitřní části, a provádět tento úkon smí tedy jen příslušně kvalifikovaný personál. Zablokování čerpadla lze zabránit přidáním ochranných prostředků, které vytvářejí ochranný film a jsou vhodné pro multi-kovové systémy. 14

15 2. Technické vlastnosti a rozměry 2.1. Technické vlastnosti Hořák kotle je vybaven směšovačem. Jsou dostupné následující modely KB 24 kondenzační kotel s uzavřenou komorou a nuceným tahem, ohřevem vody pro ÚT a okamžitou dodávkou TPV a systémem Aqua Premium, tepelný výkon 23,7 kw KB 28 kondenzační kotel s uzavřenou komorou a nuceným tahem, ohřevem vody pro ÚT a okamžitou dodávkou TPV a systémem Aqua Premium; tepelný výkon 26,2 kw Tyto kotle splňují všechny požadavky pro danou zemi, která je uvedena na typovém štítku. Instalací v jiné nežli uvedené zemi vzniká nebezpečí poranění lidí a zvířat a poškození majetku. Hlavní technické vlastnosti kotlů jsou uvedeny níže. Konstrukční vlastnosti - Ovládací panel s krytím IPX4D - Elektronický bezpečnostní deska a integrovaný modulátor - Elektronické zapalování se samostatným zapalovačem a plamenoionizačním detektorem - Nerezový hořák se směšovačem - Monotermální, vysoce výkonný kompozitní a ocelový výměník tepla s odvzdušňovačem - Nerezový deskový výměník tepla pro ohřev TPV - Modulační plynový ventil s dvojitou závěrkou a konstantním poměrem vzduch/plyn - Modulační, elektronicky řízený ventilátor odtahu spalin - 3rychlostní čerpadlo ÚT se zabudovaným odplynováním - Čerpadlo TPV - Bezpečnostní průtokový spínač, který kotel vypne v případě špatné cirkulace vody v systému ÚT - Teplotní sondy pro zásobník TPV a ÚT - Bezpečnostní termostat - Spalinové termostaty - Integrovaný, automatický obtok - 10litrová expanzní nádoba. - Kohouty pro plnění a vyprázdnění kotle - Přepínací ventil se servopohonem - Spínač priority průtoku TPV Uživatelské rozhraní - Displej LCD pro zobrazení režimu kotle - Přepínač režimu kotle: VYPNUTO, RESET, ZIMA, LÉTO a POUZE ÚT. - Regulátor teploty vody ÚT: C (běžný rozsah) nebo C (omezený rozsah) - Regulátor teploty vody TPV: C - Měřič tlaku vody v systému - manometr Provozní vlastnosti - Elektronická modulace plamene pro ÚT s časovaným náběhem (50 sekund) - Elektronická modulace plamene pro TPV - Funkce priority ohřevu teplé vody - Ochrana proti zamrznutí ÚT (ZAPNUTO 5 C, VYPNUTO 30 C nebo po 15 minutách provozu) - Ochrana proti zamrznutí TPV (ZAPNUTO 5 C, VYPNUTO 10 C nebo po 15 minutách provozu) - Ochrana proti zamrznutí zásobníku (ZAPNUTO 5 C, VYPNUTO 10 C nebo po 15 minutách provozu) - Funkce ochrany proti bakterii legionelle - Časovač funkce čištění komínů (15 minut) - Funkce šíření plamene během zapalování - Trimr pro nastavení maximálního tepelného příkonu ÚT - Trimr pro nastavení tepelného příkonu zapalování - Časovačem řízený pokojový termostat (240 sekund s teplotou vody v ÚT > 40 C) - Funkce post-cirkulace čerpadla v režimu ÚT, v režimu PROTI ZAMRZNUTÍ a v režimu ČÍŠTĚNÍ KOMÍNŮ (180 sekund) - Funkce doběhu čerpadla v režimu TPV (30 s) - Funkce doběhu pro teplotu vytápění > 85 C (30 sekund). - Bezpečnostní funkce dovětrání (ZAPNUTO 95 C, VYPNUTO 90 C). - Ochrana proti zablokování čerpadla a přepínacího ventilu (na 180 sekund po 24 hodinách nečinnosti). - Možnost ihned připojit k (volitelnému) pokojovému termostatu - Možnost ihned použít externí sondu (volitelná, dodávaná výrobcem) - Možnost ihned použít dálkový ovladač OpenTherm (volitelný, dodávaný výrobcem) 15

16 2.2. Rozměry Pohled zdola Pohled shora G M C F R RC Přívod plynu Výstup ÚT Výstup TPV Přívod studené vody vratné potrubí ÚT Napouštěcí kohout S RSR RSS SV3 SV6 Odtok kondenzátu Vypouštěcí kohout ÚT Zásobník/vypouštěcí kohout TPV Pojistný ventil 3 bar (ÚT) Pojistný ventil 6 bar (TPV) obr. 6 16

17 2.3. Vodovodní systém Sonda di temperatura riscaldamento Teplotní sonda vody ÚT Bruciatore Hořák Scambiatore Výměník di calore tepla Ventilatore Modulační modulante ventilátor Valvola di Vypínací intercettazione ventil Valvola Trojcestný a tre vie ventil Spínač Flussostato průtoku vody Accumulo Zásobník vody Mandata Výstup riscaldamento pro ÚT Circolatore riscaldamento Čerpadlo ÚT Ritorno Vratné riscaldamento potrubí ÚT Scambiatore Deskový výměník a piastre tepla Circolatore Čerpadlo sanitario pro TPV Plynový Valvola ventil gas Sonda temperatura sanitario Sonda TPV Sonda di Sonda temperatura accumulo zásobníku vody Kohout Utenze obr. 7 17

18 2.4. Provozní hodnoty Tlak hořáku musí být zkontrolován po 3 minutách provozu hořáku. Typ paliva Max. tepelný Příkon [kw] ÚT výkon (80-60 C) [kw] KB 24 ÚT výkon (50-30 C) [kw] TPV výkon [kw] Tlak rozvodu plynu [mbar] Průměr membrány [mm] kw min max min max min max mbar mm % Spaliny CO 2 [%] Metan G20 23,7 6,5 23,1 7,3 24,8 7,3 28,0 20 7,2 8,8 9,1 Propan G31 23,7 6,5 23,1 7,3 24,8 7,3 28,0 37 5,3 9,1 10,1 Tabulka 3 Okamžitý přívod teplé vody ΔT 45 K = 8,9 l/min Okamžitý přívod teplé vody ΔT 40 K = 10,0 l/min Okamžitý přívod teplé vody ΔT 35 K = 11,5 l/min Okamžitý přívod teplé vody ΔT 30 K = 13,4 l/min Okamžitý přívod teplé vody ΔT 25 K = 16,1 l/min KB 28 Typ paliva Max. tepelný Příkon [kw] ÚT výkon (80-60 C) [kw] ÚT výkon (50-30 C) [kw] TPV výkon [kw] Tlak rozvodu plynu [mbar] Průměr membrány [mm] Spaliny CO 2 [%] kw min max min max min max mbar mm % Metan G20 26,2 5,4 25,55 6,1 27,4 6,1 31,0 20 7,2 8,8 9,1 Propan G31 26,2 5,4 25,55 6,1 2,74 6,1 31,0 37 5,3 9,8 10,1 Tabulka 4 Okamžitý přívod teplé vody ΔT 45 K = 9,9 l/min Okamžitý přívod teplé vody ΔT 40 K = 11,1 l/min Okamžitý přívod teplé vody ΔT 30 K = 14,8 l/min Okamžitý přívod teplé vody ΔT 25 K = 17,8 l/min Okamžitý přívod teplé vody ΔT 35 K = 12,7 l/min Poznámka: TPV znamená okamžitou dodávku teplé vody (systém Aqua Premium je vypnut) Obecné vlastnosti KB 24 KB 28 Kategorie zařízení - II2H3P II2H3P Minimální tlak systému ÚT bar 0,5 0,5 Maximální tlak systému ÚT bar 3 3 Minimální tlak ÚT bar 0,5 0,5 Maximální tlak systému TPV bar 8 8 Specifický průtok TPV (Δt 30 C) l/ Elektrické napájení napětí / frekvence V ~ Hz 230 ~ ~ 50 Pojistka síťového napájení A 2 2 Maximální spotřeba energie W Elektrické krytí IP X4D X4D Spotřeba metanu při maximálním průtoku ÚT (*) m3/h 2,51 2,77 Spotřeba propanu při maximálním průtoku ÚT kg/h 1,84 2,03 Maximální pracovní teplota ÚT C Maximální pracovní teplota TPV C Celková kapacita expanzní nádoby l Maximální doporučená kapacita systému ÚT l Tabulka 5 (*) Hodnota pro 15 C mbar. (**) Maximální teplota vody 83 C. Expanzní nádoba natlakovaná na 1 bar. 18

19 KB 24 Pmax Pmin Snížená zátěž (30 %) Tepelná ztráta krytu se zapnutým hořákem % 1,4 2,1 - Tepelná ztráta krytu s vypnutým hořákem % 0,2 Tepelná ztráta komínu se zapnutým hořákem % 2,6 2,2 - Hmotnostní průtok spalin g/s 12,4 3,1 - Teplota spalin - teplota vzduchu C Účinnost při maximálním tepelném výkonu (60/80 C) % 97,5 - - Účinnost při maximálním tepelném výkonu (30/50 C) % 104,8 - - Účinnost při minimálním tepelném výkonu (60/80 C) % - 95,7 - Účinnost při minimálním tepelném výkonu (30/50 C) % - 106,9 - Účinnost při tepelném výkonu 30 % % ,1 Třída účinnosti (dle 92/42/CE) - Třída emisí NOx - 5 Tabulka 6 KB 28 Pmax Pmin Snížená zátěž (30 %) Tepelná ztráta krytu se zapnutým hořákem % 0,9 2,3 - Tepelná ztráta krytu s vypnutým hořákem % 0,3 Tepelná ztráta komínu se zapnutým hořákem % 2,5 2,2 - Hmotnostní průtok spalin g/s 13,9 3,1 - Teplota spalin - teplota vzduchu C 51, Účinnost při maximálním tepelném výkonu (60/80 C) % 97, Účinnost při maximálním tepelném výkonu (30/50 C) % 105,4 - - Účinnost při minimálním tepelném výkonu (60/80 C) % - 95,5 - Účinnost při minimálním tepelném výkonu (30/50 C) % - 106,7 - Účinnost při tepelném výkonu 30 % % ,9 Třída účinnosti (dle 92/42/CE) - Třída emisí NOx - 5 Tabulka Dostupná hlava MODEL KB 24 Dostupná hlava [mbar] V1 V2 V3 Průtok (l/h) MODEL KB 28 Dostupná hlava [mbar] V1 V2 V3 VYSVĚTLIVKY V1 Rychlost čerpadla I (min) V2 Rychlost čerpadla II V3 Rychlost čerpadla III (max) obr. 8 Průtok [l/h] 19

20 3. Pokyny pro instalatéra 3.1. Instalační normy Tento kotel má stupeň ochrany II2H3P a musí být instalován v souladu s platnými právními předpisy a normami platnými v zemi instalace Instalace Balení Pro účely instalace a údržby musí být použity pouze originální příslušenství a součásti dodávané výrobcem. Jsou-li použity neoriginální součásti a příslušenství, nemůže být zaručen správný chod kotle. Kotel je dodáván v pevné lepenkové krabici. Kotel rozbalte a zkontrolujte, zda je vše kompletní a nic není poškozeno. Veškerý obalový materiál lze recyklovat a likvidace musí být provedena do příslušných kontejnerů. Uchovávejte obal mimo dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný. Výrobce nebude zodpovědný za žádná zranění ani za škody na majetku způsobené nedodržením výše zmíněných pokynů. Obsah balení: sada měděných trubek pro připojení kotle k systému ÚT a TPV a k rozvodu plynu; 2 uzavírací kohouty: pro plyn a pro studenou vodu; nástěnný držák; plastový sáček obsahující: a) návod k instalaci, použití a údržbě kotle b) šablonu pro připevnění ke zdi (obr. 9) d) čtyři kusy šroubů a hmoždinek pro připevnění ke zdi Výběr umístění kotle při instalaci Při výběru místa instalace kotle je třeba mít na paměti několik bodů. Přečtěte si pokyny v části Systém sání vzduchu a odtahu spalin; Ujistěte se, že je stěna pro připevnění kotle dostatečně stabilní nepřipevňujte jej na nestabilní stěnu. Nepřipevňujte kotel nad jakékoli zařízení, které by mohlo ohrozit jeho správný chod (např. kuchyňské přístroje, které vytváří páru a mastnotu, pračky) Umístění kotle Každý kotel je dodáván v balení spolu s papírovou šablonu (obr.9), která umožňuje umístění potrubí spojující systém ÚT, systém ohřevu TPV, přívod plynu a systém sání/odtahu spalin před samotnou instalací. Šablona je vyrobena z vysoce odolného papíru. Připevněte ji ke zdi s pomocí vodováhy. Poskytuje veškeré potřebné informace pro vyvrtání otvorů k upevnění kotle ke stěně, kotel je připevněn ke zdi pomocí dvou šroubů a hmoždinek. Spodní část šablony ukazuje oblasti, které mají být označeny pro umístění spojek k přívodního plynového potrubí, vodovodního potrubí, potrubí pro TPV, ÚT a vratné potrubí. Horní část šablony ukazuje oblasti, které mají být označeny pro umístění potrubí pro sání/odtah spalin. Pokud teplota stěny, na kterou má být kotel připevněn, a vnější teplota koaxiálního potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin nepřesahují 60 C, není třeba dodržovat minimální vzdálenost kotle od hořlavých stěn. U kotlů s děleným potrubím sání a odtahu spalin v blízkosti hořlavých stěn a průchodů takovýmito stěnami je třeba vložit izolační vrstvu. 20

21 Šablona pro připevnění ke zdi 1 2 C F R M G L Přípojka Ø Měděná trubka Ø L M = Výstup ÚT 3/4" 18 mm 349 mm C = TPV 1/2" 14 mm 389 mm G = Přívod plynu 1/2" 18 mm 349 mm F = Studená voda 1/2" 14 mm 389 mm R = Vratné potrubí ÚT 3/4" 18 mm 349 mm obr. 9 21

22 Instalace kotle Před připojením kotle k potrubí ÚT a TPV toto potrubí řádně pročistěte. Před uvedením NOVÉHO systému do provozu odstraňte jakýkoli kovový odpad vzniklý při výrobě a svařování, odstraňte případná zbytková maziva. Pokud by se tyto nečistoty dostaly do kotle, mohly by ohrozit jeho správnou funkci. Před uvedením ZRENOVOVANÉHO systému do provozu (po přidání radiátorů, výměně kotle atd.) jej důkladně pročistěte a odstraňte jakékoli usazeniny a cizí tělesa. To můžete provést pomocí vhodných nekyselých produktů běžně dostupných na trhu. Nepoužívejte rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození součástí. Do každého topného systému (nového nebo rekonstruovaného), přidejte do vody ve vhodném poměru příslušné inhibitory koroze pro multi-kovové systémy, které vytvářejí ochranný film na vnitřním povrchu. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nedodržením těchto pokynů. Kotel je vybaven filtrem (obr. 10), který brání zanesení potrubí hlavního výměníku tepla usazeninami, které mohou v topném systému vznikat. Tento filtr však nemůže zabránit hromadění usazenin uvnitř kotle. Kvůli tomu prosíme nezapomeňte, že: U všech typů instalace je nezbytné nainstalovat filtr, který lze kontrolovat zrakem díky oku o průměru 0,4 mm umístěném na vratném potrubí v blízkosti kotle. obr. 9 Filtr Při instalaci kotle postupujte takto: připevněte šablonu ke zdi (obr. 9); vyvrtejte ve zdi dva otvory o průměru 12 mm pro vložení hmoždinek držáku kotle; připevněte na stěnu podle potřeby systém pro sání vzduchu/odtah spalin; upevněte držák kotle ke stěně pomocí hmoždinek dodaných s kotlem; umístěte plynové přípojky (G), vodní přípojky (F), přípojky TPV (C), přípojky ÚT (M) a přípojky vratného potrubí ÚT (R) tak, jak vidíte na šabloně (na její spodní straně); zajistěte systém odvodu kondenzátu (S na obr. 6) a otvory pro pojistný ventil 3 bar (SV3) a pro pojistný ventil 6 bar (SV6); připevněte kotel k držáku umístěnému na stěně; připojte kotel k přívodním potrubím pomocí sady přípojek dodané s kotlem (viz odstavec a 3.2.9); připojte kotel k potrubí pro vypouštění kondenzátu (viz odstavec ); připojte kotel k systému vypouštění pojistných ventilů 3 a 6 bar; připojte kotel k přívodu vzduchu a odtahu spalin (viz odstavce 3.2.6); připojte elektrické napájení, pokojový termostat (je-li k dispozici) a ostatní dostupné příslušenství (viz následující části) Ventilace místnosti kotle Místnost určená k instalaci kotle musí být vhodná, tedy v souladu s platnými právními předpisy a normami země instalace, jejichž obsah můžete považovat za součást tohoto návodu. Kotel je vybaven uzavřenou spalovací komorou. Spalovací vzduch není čerpán přímo z místnosti kotle, a proto není třeba dodržovat žádné přepisy pro vlastnosti místnosti kotle nebo její možnosti ventilace a větracích otvorů. 22

23 Systém sání vzduchu a odtahu spalin Vypouštění spalin do ovzduší musí splňovat zákonná ustanovení a normy platné v zemi instalace. Kotel je vybaven bezpečnostním zařízením, které dohlíží na odtah spalin. Pokud dojde k selhání systému pro sání vzduchu/odtah spalin, bude kotel pomocí ochranných zařízení vypnut a na displeji se zobrazí symbol vypnutého hořáku a bude blikat kód E03. Je přísně zakázáno zasahovat do bezpečnostního zařízení a/nebo jej vypínat. V případě opakovaného vypínání kotle je nutné zkontrolovat potrubí pro sání vzduchu/odtah spalin, mohlo dojít k jejich ucpání nebo by mohlo být nevhodné pro vypouštění spalin do ovzduší. Je povoleno používat pouze systémy pro sání vzduchu a odtah spalin, které jsou schválené výrobcem a jsou odolné vůči kyselému kondenzátu. Potrubí pro odtah spalin musí být nahnuté směrem ke kotli, aby kondenzát stékal směrem ke spalovací komoře, která je přizpůsobena pro hromadění a vypouštění kondenzátu. Pokud by výše popsaný postup nebyl možný, je nezbytné v místech tvoření kondenzátu umístit zařízení pro hromadění kondenzátu napojené na vypouštěcí systém. Je nutné zabránit hromadění kondenzátu v systému pro odtah spalin, a to s výjimkou výpusti, která může být připojena přímo k systému pro odtah spalin. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace, používání, úprav zařízení nebo nedodržením pokynů výrobce nebo platných instalačních norem vztahujících se k zařízení. Příklady instalace obr. 11 Seznam zkratek A Sání vzduchu - S Odtah spalin - Kondenzát - Déšť 23

24 Nastavení potrubí pro sání vzduchu a odtah spalin: B23, B53, C13, C33, C43, C53, C83 Typ B23 Tento kotel je navržen pro připojení k existujícímu odtahovému systému vně místnosti kotle. Spalovací vzduch je odebírán přímo z místnosti kotle a spaliny jsou odváděny ven. Kotel není určen k použití s komínovou klapkou, musí být totiž vybaven ventilátorem umístěným za spalovací komorou/výměníkem tepla. Typ B53 Kotel je určen pro připojení ke komínové koncovce odtahu spalin přes samostatný kanál. Spalovací vzduch je odebírán přímo z místnosti kotle a spaliny jsou odváděny ven. Kotel není určen k použití s komínovou klapkou, musí být totiž vybaven ventilátorem umístěným za spalovací komorou/výměníkem tepla. Typ C13 Tento kotel je určen pro připojení k horizontálnímu výstupu a sacímu potrubí připojenému k vnější straně prostřednictvím koaxiálního nebo děleného potrubí. Vzdálenost mezi sacím potrubím a potrubím odtahu spalin musí být minimálně 250 mm a obě koncovky musí být umístěny ve čtvercové oblasti o straně 500 mm. Kotel má být vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla. Typ C33 Tento kotel je určen pro připojení k vertikálnímu výstupu a sacímu potrubí připojenému k vnější straně prostřednictvím koaxiálního nebo děleného potrubí. Vzdálenost mezi sacím potrubím a potrubím odtahu spalin musí být minimálně 250 mm a obě koncovky musí být umístěny ve čtvercové oblasti o straně 500 mm. Kotel má být vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla. Typ C43 Tento kotel je určen pro připojení ke společnému komínovému systému se dvěma kanály - pro sání spalovacího vzduchu a druhým pro odtah spalin. Tato potrubí mohou být koaxiální nebo dělená. Komínový systém pro odtah spalin musí splňovat platné předpisy. Kotel má být vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla. Typ C53 Kotel s odděleným potrubím pro spalovací vzduch a pro odtah spalin. Vzduch a spaliny mohou mít odlišný výstupní tlak. Koncovky na protilehlých stěnách nesmí být namířeny na sebe. Kotel má být vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla. Typ C83 Tento kotel je určen pro připojení ke koncovce spalovacího vzduchu a koncovce odtahu spalin, nebo ke společnému komínu. Komín pro odtah spalin musí splňovat platné předpisy. Kotel má být vybaven ventilátorem umístěným před spalovací komorou/výměníkem tepla. 24

25 Koaxiální systém sání vzduchu a odtahu spalin o průměrech 100/60 a 125/80 mm Typ C13 Výše zmíněné údaje platí pro systémy sání a odtahu spalin, u kterých jsou použita hladká a pevná, výrobcem schválená a dodaná potrubí. KB 24 Minimální přípustná délka horizontálního koaxiálního potrubí je 1 m, a to bez prvního kolene připojeného ke kotli. Maximální přípustná délka horizontálního koaxiálního potrubí 100/60 mm je 9,5 m, a to bez prvního kolene připojeného ke kotli. Maximální přípustná délka horizontálního koaxiálního potrubí 125/80 mm je 14,5 m, a to bez prvního kolene připojeného ke kotli. Pro každý další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m. Pro každé další 90 koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m. Pro každé další 45 koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m. Stěnová koncovka zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru. Kanály pro sání vzduchu musí mít na výpustí 1% sklon, aby bylo zabráněno vniknutí dešťové vody. KB 28 Minimální přípustná délka horizontálního koaxiálního potrubí je 1 m, a to bez prvního kolene připojeného ke kotli. Maximální přípustná délka horizontálního koaxiálního potrubí 100/60 mm je 6,5 m, a to bez prvního kolene připojeného ke kotli. Maximální přípustná délka horizontálního koaxiálního potrubí 125/80 mm je 11,5 m, a to bez prvního kolene připojeného ke kotli. Pro každý další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m. Pro každé další 90 koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m. Pro každé další 45 koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m. Stěnová koncovka zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru. Kanály pro sání vzduchu musí mít na výpustí 1% sklon, aby bylo zabráněno vniknutí dešťové vody. Typ C33 KB 24 Nejmenší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí je 1 metr. Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 100/60 mm je 9,5 metrů. Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 125/80 mm je 14,5 metrů. Pro každé další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m. Pro každé další 90 koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m. Pro každé další 45 koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m. Střešní koncovka zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru. KB 28 Nejmenší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí je 1 metr. Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 100/60 mm je 6,5 metrů. Největší povolená délka vertikálního koaxiálního potrubí o průměru 125/80 mm je 11,5 metrů. Pro každé další metr rovného potrubí je třeba maximální délku zkrátit o 1 m. Pro každé další 90 koleno je třeba maximální délku zkrátit o 1 m. Pro každé další 45 koleno je třeba maximální délku zkrátit o 0,5 m. Střešní koncovka zkracuje největší povolenou délku o 1,5 metru Těsnicí kryt 60 mm Těsnicí vložka Těsnicí kryt 750 Těsnicí vložka obr. 12 obr. 13 Tyto obrázky slouží pouze pro ilustraci. Při instalaci volitelného zařízení se řiďte pokyny dodanými s tímto zařízením. 25

IST 03 C 601-01 DRAFTCS ANTEA CONDENSING NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

IST 03 C 601-01 DRAFTCS ANTEA CONDENSING NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ IST 03 C 601-01 ANTEA CONDENSING DRAFTCS NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich kotlů. Prosíme, abyste si tyto pokyny řádně prostudovali, a byli

Více

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině)

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině) ITACA KB 24-32 IST 03 C 839-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich výrobků. Prosíme, abyste

Více

1 Všeobecná upozornění

1 Všeobecná upozornění 1 Všeobecná upozornění Tato příručka je neoddělitelnou součástí výrobku a musí být předána uživateli spolu se zařízením. Součástí tohoto zařízení musí zůstat při každé změně vlastníka. Příručku uchovávejte

Více

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování Nerezový výměník a hořák NOx5 Nejmenší rozměry kotle ADAX Závěsné plynové kondenzační kotle Zemní plyn G20, Propan G31 Ekvitermní

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev teplé vody je však u kotlů aquaplus řešen ve vestavěném dvacetilitrovém

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

T H E R M 2 8 K Z A. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži

T H E R M 2 8 K Z A. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži T H E R M 2 8 K Z A NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži Y Tento návod k instalaci a používání je určen pro přístroje instalované

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02 s atmosférickým hořákem Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev užitkové vody je však u kotlů aquaplus řešen ve

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ 20-60 KLO - elektronické zapalování 20-60 PLO - zapalování plamínkem 20-40 KLZ - elektronické zapalování - vestavěný

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují

Více

Návod k obsluze, seřízení a montáži

Návod k obsluze, seřízení a montáži 2 0 4 bar 2 0 4 bar CZ NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOMBINOVANÝ KOTEL Topení + teplá voda Model s nuceným odtahem spalin Návod k obsluze, seřízení a montáži cc c Obsah Strana - Všeobecný popis...4 2- Rozměry...5 -

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 28 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 28 CXE.A, LXE.A,

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ENERGY TOP W Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni 1 ½ 2 Zpátečka okruhu vytápění 1 ½ 3 Vstup plynu ¾ ENERGY TOP B 80-125 ENERGY TOP B Legenda: 1 Náběhový

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

C Z. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži

C Z. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži THERM 28 TKZA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži Y Tento návod k instalaci a používání je určen pro přístroje instalované

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití Odsavač par CEC 61, 91 Návod na montáž a použití 1 POPIS Zařízení může být ve verzi filtrační nebo odsávací. Ve verzi filtrační (obr. 1) jsou vzduch a výpary odváděny zařízením, a jsou čištěny uhlíkovými

Více

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh 3318293-3318365 MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh Maximální výkon nízkoteplotního (podlahového) okruhu: 13,0 kw pro ΔT=10

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA:

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA: BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN Vestavný vařič ELEKTRO-PLYN Obsah Návod k použití Instalace, 10 Používání, 10 Údržba, 10 DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA Pokyny pro instalaci Instalace, 12 Připojení

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE, UNIPELET NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE DUO PELLETS, UNI PELLETS 1 ORIGINÁLNÍ NÁVOD č.2/2 DOPRAVA a zprovoznění kotle: Kotle jsou dodávány dle objednávky jako hotové zařízení

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

BORA SENSOR Automatická nástěnná baterie pro studenou nebo míchanou vodu

BORA SENSOR Automatická nástěnná baterie pro studenou nebo míchanou vodu www.ferro.pl BORA SENSOR Automatická nástěnná baterie pro studenou nebo míchanou vodu Ø44 Ø28 TECHNICKÉ ÚDAJE 218 181 Napájení Min. provozní tlak vody: Max. provozní tlak vody: Dosah čidla: Minimální dosah

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

http://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/kon/1275/kon-b

http://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/kon/1275/kon-b 2 http://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/kon/1275/kon-b Návod k údržbě Návod k montáži Technické vlastnosti Všeobecné informace Pozor: tato příručka obsahuje pokyny pro výhradní

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze

Modulační termostat s časovým spínačem. Návod k obsluze Modulační termostat s časovým spínačem Návod k obsluze 1 Obsah 1. Úvod... 86 2. Obecné informace... 86 2.1 Displej... 87 2.2 Tlačítka... 88 3. Instalace... 89 3.1 Umístění regulace... 89 3.2 Instalace

Více

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Katalog výrobků ÚČINNOST podle normy 92/42/CEE ROKY ZÁRUKA MODEL: Exclusive Boiler Green 30 B.S.I. Dvoufunkční

Více

ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE

ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE ZEM ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Tel.: 800 11 4567 strana 2 Návod k obsluze ZEM Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral plynový kotel Geminox řady ZEM. Kotel je osazen bezpečnostními

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par Návod k obsluze pro Váš Přístroj Baumatic BTC6740SS-EU BTC9740SS-EU Odsavač par 60 cm odsavač par s LCD displejem 90 cm odsavač par s LCD displejem Poznámka: Tato

Více

MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6

MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6 MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6 (překlad původního dokumentu) Příručka k instalaci a používání S/N: Platné od:15. 10. 2010 Rev.: 3.0 WD-6 Rev. 1. Obecné pokny... 1 1.1 Symboly používané v této příručce... 1 1.2

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ECONCEPT TECH 25 C 3540I381

ECONCEPT TECH 25 C 3540I381 cod. 3540I381 06/2008 (Rev. 00) 3540I381 ECONCEPT TECH 25 C NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSłUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI РУКОВОДСТВО

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit 6 720 611 241-00.1O Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit Plynový závěsný kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI 1 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Uvedení spotřebiče do provozu a první zapálení kotle musí být provedeno pouze kvalifikovaným servisním technikem, který absolvoval školení na opravy spotřebičů

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL. Návod k obsluze, seřízení a montáži. s vestavěným zásobníkem. Topení + teplá voda

NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL. Návod k obsluze, seřízení a montáži. s vestavěným zásobníkem. Topení + teplá voda NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s vestavěným zásobníkem Topení + teplá voda Provedení s nuceným odtahem spalin Návod k obsluze, seřízení a montáži Název kotle NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 30

Více

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG CS Termostat s digitálním časovačem isense Návod k montáži a údržbě 120173-AG Obsah 1 Předmluva...4 1.1 Všeobecně...4 2 Místo instalace...5 2.1 Postoj regulátora...5 2.2 Instalace a zapojení...5 2.3 Umístění

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Vytápění objektu s vyšší tepelnou ztrátou (až 0 kw) je možné s výhodou

Více

ZPŮSOBY VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU MORA MORAVIA, a.s. se zapojila do integrovaného systému sběru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKOKOM, a.s. Sběr obalů uložených na sběrných místech ve Vaší obci

Více

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě Řídící jednotka SPARK A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU ČINNOST KOTLE S FUNKCÍ INDIVIDUAL FUZZY

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM 45 KD.A Závěsný plynový kondenzační kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM 45 KD.A OBSAH 1. Všeobecné informace...4 1.1 Použití....4 1.2

Více

GENUS PREMIUM FS SOLAR

GENUS PREMIUM FS SOLAR GENUS PREMIUM FS SOLAR 12-25-35 STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TUV O OBJEMU 180 LITRŮ PRO INTEGRACI DO SOLÁRNÍHO SYSTÉMU FUNKCE AUTO EXTRA ÚSPORNÝ ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ INFO

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200

Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Ekvitermní regulátor kotelny RCU-200 Návod k instalaci a použití Vydání: V1 Datum: 04.2015 1. Obsah Tab. 1 Paragraf Popis 1 Obsah 2 Úvod 2.1. Všeobecné instrukce 2.2 Úpravy jednotky 2.3 Bezpečnostní pokyny

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie www.ferro.pl SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie TECHNICKÉ ÚDAJE 60 178 70 133 M25x2 Napájení Alkalická baterie 9 V nebo na zvláštní žádost transformátor 9 V Doporučený tlak vody 0,5-8,0

Více

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ATTACK. COMPACT Plus NÁVOD K OBSLUZE

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ATTACK. COMPACT Plus NÁVOD K OBSLUZE PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ATTACK COMPACT Plus NÁVOD K OBSLUZE W W W. A T T A C K. C Z OBSAH 1 OBECNÝ POPIS, OBSLUHA KOTLE... 3 1.1 ÚVOD... 3 1.2 OVLÁDACÍ PANEL KOTLE COMPACT PLUS... 3 1.3 INDIKACE BĚHEM

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více