1 Všeobecná upozornění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Všeobecná upozornění"

Transkript

1 1 Všeobecná upozornění Tato příručka je neoddělitelnou součástí výrobku a musí být předána uživateli spolu se zařízením. Součástí tohoto zařízení musí zůstat při každé změně vlastníka. Příručku uchovávejte na bezpečném místě a pečlivě si ji přečtěte ještě před prvním použitím zařízení. Obsahuje důležité informace pro bezpečnou montáž, provoz a údržbu kotle. Kotel se musí instalovat v souladu s platnými národními normami a předpisy. Při montáži a údržbě se musí dodržovat platné předpisy a pokyny výrobce. Smí je provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci. Nesprávná montáž může být příčinou zranění a výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost za nedodržení příslušných pokynů a norem. Zvlášť je důležité, aby údržbu zařízení prováděli pouze kvalifikovaní pracovníci. Z tohoto hlediska představuje pověřená servisní organizace záruku profesionálních a kvalifikovaných služeb. Zařízení se musí používat pouze k tomu účelu, ke kterému je určené. Každé jiné použití se považuje za nesprávné a tím nebezpečné. Výrobce odmítá jakoukoliv smluvní nebo mimosmluvní zodpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží, nesprávným provozem nebo nedodržením příslušných pokynů. 1

2 2 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní symboly použité na výrobku a v montážní příručce: Tento symbol značí Pozor - riziko zranění za určitých specifických podmínek. Tento symbol značí Stop - riziko zranění nebo poškození majetku. Tento symbol značí Příkaz, který je nutné dodržet. 2.1 Nebezpečné situace Často kontrolujte unikání plynu. Unikání plynu může způsobit výbuch a následné vážné zranění a škody na majetku. Do blízkosti kotle neumísťujte žádné hořlaviny ani hořlavé materiály. Hořlaviny, například benzín, mohou způsobit výbuch nebo požár. 2

3 V blízkosti kotle nenechávejte žádné hořlavé předměty. Hořlavé materiály, například plasty, uložené v blízkosti kotle, mohou způsobit požár. Pokud je kotel v činnosti, musí být otevřený alespoň jeden ventil bytového rozdělovače. Provoz kotle se zavřenými ventily bytového rozdělovače může způsobit požár nebo poškození kotle v důsledku jeho přehřátí. Před použitím kotle zkontrolujte typ používaného plynu. Pokud se použije plyn odlišný od typu vyznačeného na štítku v dolní části pravé strany kotle, může to mít za následek nedokonalé spalování s následným požárem nebo výbuchem. Po dobu provozu kotle uzavřete všechny dveře, které vedou z místnosti, kde je umístěný kotel, dovnitř domu. Při vniknutí spalin do domu může dojít k otravě a zadušení kysličníkem uhelnatým. 3

4 Nepoužívejte kotel k jiným účelům než k vytápění a ohřevu TUV. Sušení prádla na kotli může způsobit požár. S jakoukoliv opravou plynového potrubí se obraťte na profesionální instalatéry s odbornou kvalifikací pro plynové potrubí. Oprava, kterou vykoná instalatér bez oprávnění k opravám plynových potrubí, může způsobit unikání plynu a následné neštěstí. Pro kotel použijte samostatnou elektrickou zásuvku. Připojení více elektrických spotřebičů na jednu zásuvku může způsobit požár. Pokud se do kotle přivádí vzduch z místa, kde je kotel instalovaný, zabezpečte, aby byly všechny větrací otvory otevřené. Špatné větrání může způsobit nedokonalé spalování, které může vést k otravě a zadušení kysličníkem uhelnatým (CO), požáru případně zkrácení životnosti kotle. 4

5 Na čištění kotle nikdy nepoužívejte vodu ani mokrý hadr. Nikdy neobsluhujte kotel s mokrýma rukama. Může dojít k zasažení elektrickým proudem. Nefunkční pojistku nikdy nevyměňujte sami. Může dojít k zasažení elektrickým proudem. Volejte servisní středisko. Kotel nechejte v zimě i v létě trvale připojený k el. síti. Nechejte otevřené ventily do topení i uzávěr plynu. Řídící elektronika je vybavena funkcemi na ochranu kotle před zanesením usazeninami a před zamrznutím. Pokud byste kotel odpojili od elektrické sítě a zavřeli připojovací ventily od topení a plynu, nemohl by kotel správně pracovat. Při dlouhé nečinnosti by mohlo zatuhnou čerpadlo a trojcestný ventil. V zimě by mohlo dojít k zamrznutí a poškození kotle i topného systému. 5

6 Minimálně jednou za rok zabezpečte prohlídku kotle. Minimálně jednou za rok si nechejte kotel prohlédnout servisním pracovníkem firmy, u kterého jste kotel zakoupili. Zajistíte tím bezpečné používání vašeho kotle. 2.2 Doporučení Kotel je třeba umístit na takovém místě, aby se zachoval dostatečný prostor na jeho pravidelné prohlídky a opravy. Na opravu a prohlídku kotle je nutné zachovat minimálně 600 mm volného prostoru před přední částí kotle. Nikdy nezakrývejte žádným způsobem koncovku kouřovodu vyvedenou na fasádu domu. Může to způsobit zpětné proudění spalin do kouřovodu a za nepříznivých okolností existuje reálné riziko výbuchu. 6

7 3 Názvy částí kotle Tlakoměr: Vypouštěcí ventil: Pojistný ventil: Filtr topné vody: Ukazuje tlak vody v topném systému. Při poklesu tlaku pod 49 kpa, doplňte vodu do systému doplňovacím ventilem na kotli. Ventil, kterým se vypouští voda z kotle, nejčastěji proto, aby nedošlo k zamrznutí kotle v době, kdy je dům delší dobu opuštěný. Dojde-li k překročení tlaku v topném systému, odpustí pojistný ventil část vody z kotle, aby udržel optimální tlak. Zlepšuje účinnost vytápění tím, že zachytává nečistoty z topného systému. V případě, že je vytápění domu nedostatečné, filtr zkontrolujte a případně vyčistěte. (viz níže) 7

8 4 Ovládací panel kotle Symbol režimu TUV Svítí: displej ukazuje aktuální teplotu TUV. Bliká: displeji ukazuje právě nastavovanou teplotu TUV. Symbol režimu topení Svítí: displej ukazuje aktuální teplotu topné vody. Bliká: displej ukazuje nastavovanou teplotu topné vody. Číslice Ukazují aktuální teplotu Symbol zapnutí hořáku Signalizuje, že je zapnutý hořák. Symbol o C Tlačítka pro nastavení teploty topení Tlačítky se nastavuje požadovaná teplota topné vody. Pokud je připojeno čidlo venkovní teploty, nastavuje se těmito tlačítky topný faktor K. Svítí: displeji ukazuje teplotu. Nesvítí: displej ukazuje jiné parametry. Tlačítka TUV Tlačítky se nastavuje požadovaná teplota TUV. Symbol poruchy kotle Svítí: kotel je v poruše, viz kód poruchy. Symbol topného faktoru K Tlačítko vypínače ON/OF, přepínače režimu Léto/Zima a resetu Stisknutím tlačítka déle jak 1s se zapne kotel. Stisknutím tlačítka po dobu kratší 0,5 s se kotel přepne z režimu Léto do režimu Zima a naopak. Opětovným stisknutím tlačítka na dobu delší jak 1s se kotel vypne. Stisknutím spolu se sousedním tlačítkem na dobu delší jak 2 sec. se znovu spustí kotel po předchozí poruše. Servisní a informační tlačítko, tlačítko resetu Stisknutím tlačítka na dobu kratší jak 0,5 s je možné si na displeji postupně prohlédnout následující parametry: teplotu TUV, teplotu topné vody, otáčky ventilátoru. Pokud je připojeno čidlo venkovní teploty, je možné si prohlédnout i další parametry: venkovní teplotu, topný faktor K. Stisknutím tohoto tlačítka spolu se sousedním tlačítkem na dobu delší než 2 sec. se znovu spustí kotel po předchozí poruše. Svítí: čidlo venkovní teploty je připojeno. Bliká: probíhá nastavování top. faktoru K. Zhasnutý: čidlo venkovní teploty je odpojeno nebo poškozeno. Symbol tlaku topné vody Stisknutím servisního a informačního tlačítka na dobu kratší než 0,5 s se rozsvítí tento symbol a na displeji se bude ukazovat tlak topné vody. 8

9 5 Uvedení kotle do provozu Zkontrolujte připojovací ventily. Všechny připojovací ventily musí být po dobu provozu kotle otevřeny. Kotel nespouštějte, dokud tlak v kotli nemá hodnotu alespoň 1,0 bar. Připojte kotel k elektrické síti. Síťovou šňůru zapojte do zásuvky. Na displeji se objeví OFF. Zapněte kotel. Stisknutím tlačítka na více jak 1 s je možné nastavit pracovní režim kotle z polohy OFF do ON a naopak. Nastavte ON. Volba pracovního režimu Léto nebo Zima Je-li kotel v režimu ON, stisknutím tlačítka na dobu kratší než 0,5 s je možné kotel přepnout do režimu Léto nebo Zima. Aktuálně nastavený pracovní režim je signalizován na displeji: Pro režim Léto se objeví symbol. Pro režim Zima se objeví symbol. 9

10 Nastavení teploty topné vody V režimu topení, svítí na displeji symbol. V tomto režimu lze tlačítky nebo na levé straně displeje zvýšit nebo snížit nastavenou teplotu topné vody. Nově nastavená hodnota se zobrazuje na displeji a po chvíli se automaticky uloží do paměti. Po dobu nastavování bliká symbol. Teplotu topné vody lze měnit v rozsahu od 40 o C do 80 o C pro radiátory nebo od 30 C do 50 C pro podlahové topení. Nastavení teploty užitkové vody (TUV) V režimu TUV, svítí na displeji symbol. V tomto režimu lze tlačítky nebo na pravé straně displeje zvyšovat nebo snižovat nastavenou teplotu TUV. Nově nastavená hodnota se zobrazuje na displeji a po chvíli se automaticky uloží do paměti. Po dobu nastavování bliká symbol. Teplotu TUV lze měnit v rozsahu od 35 o C do 60 o C. Provoz V běžném provozu pracuje kotel v režimu topení a udržuje nastavenou teplotu topné vody. Při otevření kohoutku a odebírání teplé užitkové vody se kotel přepne do režimu TUV. Po skončení odběru teplé užitkové vody se automaticky vrátí do režimu topení. 10

11 6 Regulace teploty v objektu 1. Regulace řízením teploty topné vody na kotli Na kotli nastavte požadovanou teplotu topné vody, viz předchozí kapitola. Regulátor kotle tuto teplotu automaticky udržuje. Pokud zvolená teplota přestane vyhovovat, vhodně ji upravte. Úpravy teploty dělejte s rozvahou a s delším časovým odstupem, neboť odezva na změnu teploty bývá s ohledem na setrvačnost topného systému značně opožděná. 2. Regulace podle pokojového termostatu Na pokojovém termostatu nastavte požadovanou pokojovou teplotu. Překročí-li teplota v místnosti požadovanou hodnotu, termostat vypne kotel. Aby kotel nevypínal příliš často a teplota v radiátorech kolísala co nejméně, nastavte na kotli požadovanou teplotu topné vody co možná nejnižší. Tak nízkou, aby v bytě nebyla zima, ale aby byl pokojový termostat co nejdéle sepnutý a co nejméně vypnutý. 3. Regulace podle venkovní teploty Regulace podle venkovní teploty je aktivní pouze tehdy, je-li ke kotli připojeno čidlo venkovní teploty. V takovém případě svítí na displeji symbol a regulátor nastavuje teplotu topné vody podle venkovní teploty a zvoleného topného faktoru K, viz diagram: Pokud se čidlo venkovní teploty poškodí, symbol standardním režimu topení: zhasne a kotel bude pracovat ve Není-li ke kotli připojen pokojový termostat, pracuje kotel podle bodu 1. Je-li li ke kotli připojen pokojový termostat, pracuje kotel podle bodu 2. 11

12 Nastavení topného faktoru K Stisknutím tlačítka nebo na levé straně displeje se zvyšuje nebo snižuje topný faktor K. Po dobu nastavování bliká symbol a na displeji se zobrazuje nastavená hodnota topného faktoru K (od 0,5 do 6,0). Jestliže kotel při zvoleném topném faktoru objekt dlouhodobě nedotápí, topný faktor zvyšte. Je-li objekt naopak dlouhodobě přetápěn, topný faktor snižte. Topný faktor upravujte opatrně a s dlouhými časovými odstupy. Odezva na změnu topného faktoru bývá s ohledem na setrvačnost topného systému značně opožděná. 4. Regulace podle venkovní teploty a pokojového termostatu Pro tento způsob regulace je nutné instalovat čidlo venkovní i pokojový termostat. Na regulátoru kotle nastavte vhodný topný faktor K a na pokojovém termostatu nastavte požadovanou pokojovou teplotu. Regulátor kotle udržuje teplotu topné vody podle venkovní teploty. Je-li venku teplo, teplotu topné vody sníží, je-li venku zima, teplotu topné vody zvýší. Teplotu v místnosti udržuje na zvolené hodnotě pokojový termostat. Překročí-li teplota v místnosti požadovanou hodnotu, termostat kotel vypne Vypíná-li pokojový termostat kotel příliš často, snižte topný faktor K. Nelze-li dosáhnout nastavenou pokojovou teplotu, topný faktor K zvyšte. Termostatické hlavice Uvedené způsoby regulace lze vylepšit použitím termostatických ventilů na radiátorech. Pozor, v místnosti s pokojovým termostatem se termostatické hlavice neosazují! Upozornění Pro všechny způsoby regulace je regulační rozsah teploty topné vody omezen na 40 C až 80 C pro radiátory a na 30 C až 50 C pro podlahové topení. Pro všechny způsoby regulace je vhodné nastavit doběh čerpadla minimálně na 20 minut. Nejlépe je doběh nastavit tak, aby se po dobu, kdy je pokojový termostat přechodně vypnutý, čerpadlo nezastavilo. Jedině trvalá cirkulace topné vody zajistí rovnoměrné rozdělování tepla v objektu. 12

13 7 Údržba kotle 7.1 Kontrola provozních parametrů Po celou dobu provozu kotle je možné kontrolovat, jaké hodnoty jsou v systému kotle nastavené: Stisknutím tlačítka na dobu kratší než 0,5 sec. si lze kdykoliv prohlédnout na displeji aktuální hodnoty jednotlivých parametrů v tomto pořadí: 1 tlak topné vody (objeví se symbol ) 2 teplota TUV (objeví se symbol a ) 3 teplota topné vody (objeví se symbol a ) 4 * venkovní teplota (objeví se symbol a ) 5 * topný faktor K (objeví se symbol ) 6 otáčky ventilátoru (vyjádřené v ot./min / 100) 7 pokles napětí pod limit po dobu uplynulých 24 hodin (jen při jeho výskytu) 8 návrat zpět do normálního zobrazení. * Vnější teplota a topný faktor K se zobrazí pouze tehdy, je-li je zapojeno čidlo venkovní teploty. 7.2 Čištění filtru topné vody Pokud nejsou místnosti dostatečně vytápěné, může být zanesený filtr topné vody. Při čištění filtru dodržujte tento postup: Odpojte přívod elektrické energie. Vypněte kotel a odpojte jej z el. sítě. 13

14 Uzavřete přívod plynu. Zavřete uzávěr plynu. Uzavřete připojovací ventily. Zavřete připojovací ventily pro vstup i výstup topné vody. Vyjměte filtr topné vody. Odstraňte příchytku a vytáhněte filtr z kotle. Při vyjímání filtru pozor na opaření, z kotle může vytéct horká voda. Při jakýchkoliv problémech kontaktujte svého prodejce. Vyčistění filtru topné vody. Filtr vyčistěte pod tekoucí vodou. 14

15 Nasaďte filtr topné vody. Po opětovném nasazení filtr upevněte pomocí příchytky: Krok 1: znovu nasaďte filtr. Krok 2: filtru zajistěte příchytkou. Otevřete připojovací ventily topné vody. Otevřete připojovací ventily pro vstup i výstup topné vody. Otevřete přívod plynu. Otevřete uzávěr plynu. Zapojte přívod elektrické energie. Zapojte kotel do el. sítě. 15

16 7.3 Doplnění topné vody Pravidelně sledujte tlakoměr kotle. Tlak topné vody zkontrolujete stisknutím tlačítka na dobu kratší než 0,5 sec. V levém číselném poli se zobrazí číslo 1 a ve dvou pravých číselných polích se zobrazí hodnota tlaku v topném systému. Tlak v topném systému se musí pohybovat v rozmezí 0,5-1,5 bar. Při poklesu tlaku pod 0,5 bar se na displeji objeví chybový kód E10. V tomto případě postupujte následovně: Uzavřete přívod plynu. Zavřete uzávěr plynu. Otevřete všechny ventily rozdělovače. Otevřete všechny ventily topného systému. 16

17 Otevřete doplňovací ventil Ve spodní části kotle se nachází doplňovací ventil. Otočením doleva jej otevřete a začnete dopouštět vodu. Zavřete doplňovací ventil Jakmile zhasne chybový kód, a na displeji zůstane zobrazená pouze hodnota teploty, zavřete doplňovací ventil. Ventil zavřete otočením doprava. Otevřete přívod plynu. Otevřete uzávěr plynu. 17

18 7.4 Opatření při unikání plynu Pokud máte pocit, že uniká plyn, okamžitě uzavřete přívod plynu. Po uzavření přívodu plynu otevřete okno, aby se místnost vyvětrala. Nepoužívejte zapalovač ani zápalky. Nedotýkejte se žádného vypínače. Nepoužívejte žádné elektrické zařízení a spotřebiče. I zde trvá nadále riziko vzniku jiskry, která může iniciovat výbuch. 18

19 7.5 Kontrola odtoku kondenzátu Sifon pro odvod kondenzátu musí být stále naplněný vodou. Pokud v něm voda není, doplňte ji přes kouřovod. Kondenzát se nikdy nesmí používat jako pitná ani jako užitková voda!! V případě ucpání sifonu nemůže kotel správně pracovat. Proto je nutné sifon minimálně jednou za rok vyčistit. Pro čištění sifonu je třeba demontovat kryt na spodní části sifonu. Pozor ze sifonu může vytéci špinavá a agresivní voda. Podložte pod kotel vhodnou nádobu. 19

20 8 Poruchy a jejich odstranění V případě poruchy kotle, ještě dřív, než zavoláte servis, zkuste podle níže uvedené tabulky odhalit příčinu poruchy. Pokud se Vám podaří příčinu odhalit a odstranit, kotel restartujte podle níže uvedených pokynů. Pokud se tento postup nepodaří, kontaktujte servisní středisko. Kotel nestartuje Stav Příčina Opatření Je spálená pojistka Volejte servisní středisko. Na displeji se nezobrazují Došlo k výpadku proudu. Počkejte, dokud se neobnoví žádné číslice ani symboly. dodávka proudu. Vadné připojení do elektrické sítě. Volejte servisní středisko. Teplota topné vody je zobrazena, ale kotel nepracuje. Na displeji se zobrazuje chybový kód E10. Na displeji se zobrazuje chybový kód E02. Po nastartování kotle plamen nezačne hořet nebo zhasne. Na displeji se zobrazuje chybový kód E03. K zapálení nedošlo, ale ventilátor pracuje dále. Kotel pracuje normálně, ale vytápění je nedostatečné. Kotel pracuje normálně, ale užitková voda není dostatečně teplá. Vadný kontakt displeje. Na kotli je nastavená nízká teplota. V topném systému chybí voda. Topný systém nebo kotel je netěsný, voda uniká. Nefunguje oběhové čerpadlo. Nízký tlak plynu. Chybná detekce plamene. Zavřený uzávěr plynu. Zapalování nefunguje správné. Chyba v systému vedení vzduchu a spalin. Ucpaný komín, kouřovod. Zavřené ventily na radiátorech nebo ucpaný filtr topné vody. V topném systému je příliš mnoho vzduchu. Oběhové čerpadlo je zadřené nebo nepracuje. Topný systém netěsní. Nízký tlak vody. Vadný trojcestný ventil, Vadný přepínač TUV/topení. Volejte servisní středisko. Nastavte na kotli vyšší teplotu. Doplňte topnou vodu. Volejte servisní středisko. Volejte servisní středisko. Volejte servisní středisko. Volejte servisní středisko. Otevřete uzávěr plynu. Volejte servisní středisko. Volejte servisní středisko. Volejte servisní středisko. Otevřete ventily. Vyčistěte filtr topné vody (viz str. 24) Odvzdušněte radiátory. Volejte servisní středisko. Volejte servisní středisko. Řešte s dodavatelem užitkové vody Volejte servisní středisko. Tlak v kotli neustále klesá. Netěsný systém. Volejte servisní středisko. Zapalování a hoření je hlučné. Chyba v přívodu vzduchu. Volejte servisní středisko. 20

21 Opětovné spuštění kotle po předchozí poruše Je-li kotle odstaven z důvodu poruchy, svítí na displeji symbol. Po odstranění poruchy se současným stisknutím tlačítek a na dobu delší jak 2 sekundy se kotel uvede opět do provozu. Ochrana proti zamrznutí při odstavení kotle z důvodu poruchy Standardně pracuje režim protiúrazové ochrany tak, že jakmile čidlo teploty topné vody detekuje pokles teploty pod 6 o C, uvede se do činnosti čerpadlo a zapálí se hořák kotle. Kotel pracuje na minimální výkon, dokud se nedosáhne teploty 35 o C. Při této teplotě se ochrana proti zamrznutí deaktivuje. Je-li kotel odstaven z důvodu poruchy, pracuje režim protiúrazové ochrany tak, že se z bezpečnostních důvodů nezapálí hořák, ale běží jen čerpadlo. Ochrana proti zamrznutí je aktivní pouze tehdy, je-li kotel zapojený do el. sítě a jsou otevřeny všechny připojovací ventily včetně plynového. 21

22 9 Odstavení kotle z provozu 9.1 Odstavení kotle bez vypuštění vody Pokud nebudete kotel používat, neodpojujte jej od el. sítě a nezavírejte žádné ventily. Při odchodu z domu nechejte kotel zapnutý. Umožníte tak efektivní a správnou funkci ochrany kotle proti zamrznutí. Aby byl chráněn před zamrznutím i topný systém, nechejte otevřené ventily na rozdělovači a na radiátorech. 9.2 Odstavení kotle s vypuštěním vody ze systému Odpojte kotel z elektrické sítě. Vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky. Zastavte přívod plynu do kotle Zavřete uzávěr plynu. 22

23 Zastavte přívod vody do kotle. Zavřete uzávěr vody. Vypusťte z kotle topnou vodu a teplou vodu. Otevřete pojistný ventil a výpustný ventil (pomocí šroubováku) na spodku kotle, aby z kotle vytekla topná voda. Po té vypusťte všechnu vodu z topného systému i z rozvodů užitkové vody. Vypusťte kondenzát ze sifonu. Pozor, při opětném napouštění kotle musíte vodu do sifonu opět doplnit. 23

24 10 Výhody výrobku 10.1 Příjemný a šetrný provoz Udržováním stálé teploty topné vody zajišťuje optimální podmínky pro vytvoření tepelné pohody ve vytápěném objektu. Využitím kondenzačního tepla ze spalin snižuje spotřebu plynu Multifunkčnost 1. Regulace podle pokojové teploty Ke kotli lze připojit pokojový termostat, který usnadňuje obsluhu topného systému a zlepšuje tepelnou pohodu. 2. Znovuzapálení Pokud dojde k zhasnutí plamene díky poryvům větru nebo nízkému tlaku plynu, plamen se automaticky znovu zapálí. 3. Displej Na displeji umístěném na ovládacím panelu kotle lze sledovat řadu provozních parametrů kotle. 4. Automatické zapalování nepřetržitým výbojem Jde o způsob přímého zapalování bez zapalovacího plamene, čímž se snižuje spotřeba plynu. Je to pohodlné, protože k zapálení dojde automaticky při stisknutí tlačítka. 5. Pojistka spalování Pokud nedojde z jakéhokoliv důvodu k zapálení hořáku, detektor plamene kotel automaticky vypne. 6. Kontrola kouřovodu Při poruše ventilátoru, při překročení mezního tlaku nebo teploty spalin v kouřovodu regulátor odstaví kotel z provozu. 7. Kontrola el. napájení Při poruše elektrického napájení se automaticky odstaví kotel z provozu.. 8. Regulace poměru vzduchu Poměr vzduchu se monitoruje, nastavuje a reguluje před i v průběhu každého provozního cyklu a automaticky se nastavuje velikost plamene. Regulátor poměru vzduchu zabraňuje nebezpečným provozním podmínkám a zároveň bere v úvahu nadměrné poryvy větru v systému kouřovodu. 9. Využití kondenzačního tepla Konstrukce kotle umožňuje zpětné získávání odpadního tepla ze spalin, což výrazně přispívá ke snížení spotřeby plynu. 10. Ohřev TUV Kotel slouží též k ohřevu teplé užitkové vody. 24

25 10.3 Bezpečnost 1. Zhasnutí plamene Pokud dojde k zhasnutí plamene a opakovaně se nepodaří nové zapálení, zastaví se přívod plynu a kotel se odstaví. 2. Výpadek proudu Pokud doje k odstavení kotle vlivem výpadku proudu, kotel se po obnovení dodávky proudu automaticky spustí. 3. Ochrana před výbušným zapálením Regulátor poměru vzduchu zabezpečuje optimální podmínky pro nevýbušné opakované zapalování. 4. Porucha zapalování Pokud nedojde k zapálení plamene, automaticky se zastaví přívod plynu. 5. Přehřátí kotle Překročí-li teplota vody ve výměníku kotle 95 C, zastaví se přívod plynu a kotel se odstaví. 6. Přehřátí kouřovodu Překročí-li teplota spalin v kouřovodu 95 C, zastaví se přívod plynu a kotel se odstaví. 7. Nedostatek vody Registruje-li čidlo průtoku nedostatek vody v kotli, přestane kotel pracovat. 8. Porucha čidla teploty topné vody Při jakékoliv poruše čidla teploty topné vody se zastaví přívod plynu a kotel se odstaví. 9. Protimrazová ochrana Klesne-li teplota topné vody pod 6 C, uvede se do činnosti čerpadlo a zapálí se hořák kotle. Kotel pracuje na minimální výkon, dokud se voda neohřeje na 35 o C. Při této teplotě se ochrana proti zamrznutí deaktivuje. 10. Pojistka elektroniky V případě jakéhokoliv zkratu v zařízení kotle se spálí pojistka elektroniky. Zastaví se přívod el. proudu i plynu a kotel se odstaví. 11. Porucha ventilátoru Regulátor nepřetržitě kontroluje otáčky ventilátoru a udržuje je na optimální hodnotě. Při výskytu jakéhokoliv poruchy ventilátoru se zastaví přívod plynu a kotel se odstaví. 12. Ochrana proti zatuhnutí čerpadla a trojcestného ventilu Regulátor každých 24 hodin protočí čerpadlo a trojcestný ventil. Zabrání se tím jejich zatuhnutí usazeninami. 13. Ucpání kouřovodu V případě jakéhokoliv ucpání kouřovodu přestane kotel automaticky pracovat. 25

26 11 Technické parametry Technické informace Typ KDB-181KCA KDB-201KCA Tepelný příkon (max.-min) kw 21,4-10,2 (18,404-8,772) 23,9-11,5 (20,555-9,889) (kcal/h) Tepelný výkon (max.-min) kw 20,9-10,0 (18,404-8,772) 23,3-11,3 (20,555-9,889) (přívod./vrat. 80/60 o C) (kcal/h) Tepelný výkon kondenzační (max.-min) kw 22,8-10,9 (18,404-8,772) 25,3-12,2 (20,555-9,889) (přívod./vrat. 50/30 o C) (kcal/h) Stupeň využití při max.-min. tepelném výkonu % 97,6-98,0 97,3-98,5 (přívod./vrat. 80/60 o C) Stupeň využití při max.-min. tepelném výkonu % 106,7-107,0 105,9-106,4 (přívod./vrat. 50/30 o C) Stupeň využití při 30% max. tepelném výkonu % 102,4 102,3 (vrat. 47 o C) Stupeň využití při 30% max. tepelném výkonu % 108,2 108,0 (vrat. 30 o C) Tepelná ztráta sáláním povrchu kotle při zapnutém hořáku 0,2 0,5 Tepelná ztráta spalinami při zapnutém hořáku 2,2 2,2 Energetický výkon **** **** Třída NO x 5 5 Typ plynu G20 / G25 / G27 / G30 / G31 G20 / G25 / G27 / G30 / G31 Průměr trysky mm 5,55 / 6,30 / 6,65 / 3,65 / 4,25 6,80 / 7,90 / 8,40 / 4,20 / 5,15 Průměr membrány mm 24,5 / 24,5 / 24,5 / 22,0 / 24,5 28,0 / 28,0 / 28,0 / 24,5 / 28,0 Tlak přívodu plynu mbar (mmh 2 O) 20 / 20 / 20 / 30 / / 204 / 204 / 306 / / 20 / 20 / 30 / / 204 / 204 / 306 / 377 Účel kotle Vytápění a výroba teplé užitkové vody pro domácnosti Způsob cirkulace topné vody Uzavřený systém bez přístupu vzduchu Maximální tlak topné vody bar 3,0 Maximální teplota vytápění o C 85 Nastavitelná teplota vytápění o C : Celkový objem expanzní nádoby l 7,0 Přetlak expanzní nádoby bar 1,0 Výkon ohřevu TUV kw (kcal/h) 20,9 10,0 (17,962 8,596) 23,3 11,3 (20,000 9,741) Min. dynamický tlak TUV bar 0,2 Min. průtok TUV l/min 2,3 Max. tlak TUV 17,5 Nastavitelná teplota TÚV o C Specifická teplota TUV T = 30 o C l/min 10,0 11,1 Jiná teplota TUV T = 25 o C l/min 12,0 13,3 Jiná teplota TUV T = 40 o C l/min 7,5 8,3 Síťové napájení V/Hz 230 / 50 Nominální absorpce A 0,6 Spotřeba energie W 145 Elektrická bezpečnost IPX4D Způsob montáže zavěšení na stěnu Systém kouřovodu - přívod vzduchu/výstup mm B33 C13 C33 C43 C53 C63 C83 Průměr kouřovodu - přívod vzduchu/výstup mm souosý 60/100; oddělený 80/80 Průměr na připojení Přípojka topné vody 3/4 Přípojka TÚV 1/2 Přípojka plynu 3/4 Vnější rozměry délka x šířka x výška 495x216x695 (mm) Hmotnost kg Typ plynu G20 G20 Hmotnostní průtok spalin při max. tepelném výkonu kg/h Hmotnostní průtok spalin při min. tepelném výkonu kg/h CO 2 při max. výkonu % 9,3 9,3 CO 2 při min. výkonu % 9,0 9,0 CO(0% O 2 ) při max.výkonu CO(0% O 2 ) při min.výkonu NO x (0% O 2 ) při max.výkonu NO x (0% O 2 ) při min.výkonu Teplota spalin při max. výkonu o C Teplota spalin při min. výkonu o C

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování Nerezový výměník a hořák NOx5 Nejmenší rozměry kotle ADAX Závěsné plynové kondenzační kotle Zemní plyn G20, Propan G31 Ekvitermní

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině)

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině) ITACA KB 24-32 IST 03 C 839-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich výrobků. Prosíme, abyste

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ)

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze. Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) Vždy na Vaší straně Návod k obsluze Gepard Condens 18/25 MKV -A (H-CZ) 12 MKO -A (H-CZ) 25 MKO -A (H-CZ) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnost... 3 1.1 Výstražná upozornění související s manipulací... 3 1.2 Použití

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

IST 03 C 605-01 DRAFTCZ NIAS CONDENSING INSTALLATION USE AND MAINTENANCE

IST 03 C 605-01 DRAFTCZ NIAS CONDENSING INSTALLATION USE AND MAINTENANCE IST 03 C 605-01 NIAS CONDENSING INSTALLATION USE AND MAINTENANCE DRAFTCZ Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich kotlů. Prosíme, abyste si tyto pokyny řádně prostudovali,

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02 s atmosférickým hořákem Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev užitkové vody je však u kotlů aquaplus řešen ve

Více

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ 20-60 KLO - elektronické zapalování 20-60 PLO - zapalování plamínkem 20-40 KLZ - elektronické zapalování - vestavěný

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Návod k obsluze, seřízení a montáži

Návod k obsluze, seřízení a montáži 2 0 4 bar 2 0 4 bar CZ NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOMBINOVANÝ KOTEL Topení + teplá voda Model s nuceným odtahem spalin Návod k obsluze, seřízení a montáži cc c Obsah Strana - Všeobecný popis...4 2- Rozměry...5 -

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev teplé vody je však u kotlů aquaplus řešen ve vestavěném dvacetilitrovém

Více

Od zdraví ke kráse. Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5. Návod k použití

Od zdraví ke kráse. Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5. Návod k použití Od zdraví ke kráse Luxusní multifunkční lázeňská vana HYDROJETT-5 Návod k použití Před instalací a používáním produktu si prosím pečlivě přečtěte návod. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu použití. Obsah

Více

Combi 4 / Combi 6. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách. Combi

Combi 4 / Combi 6. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách. Combi Combi 4 / Combi 6 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Combi 9 7 4 3 5 5 2 3 1 1 60 40 60 Komfort na cestách Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 7 12 14 11 7 1 Obsluhovací díl 2 Spínací hodiny

Více

T H E R M 2 8 K Z A. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži

T H E R M 2 8 K Z A. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži T H E R M 2 8 K Z A NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži Y Tento návod k instalaci a používání je určen pro přístroje instalované

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL. Návod k obsluze, seřízení a montáži. s vestavěným zásobníkem. Topení + teplá voda

NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL. Návod k obsluze, seřízení a montáži. s vestavěným zásobníkem. Topení + teplá voda NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s vestavěným zásobníkem Topení + teplá voda Provedení s nuceným odtahem spalin Návod k obsluze, seřízení a montáži Název kotle NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 30

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit

Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit 6 720 611 241-00.1O Návod na obsluhu Eurostar Acu Hit Plynový závěsný kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste

Více

NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL. Návod k obsluze, seřízení a montáži. s vestavěným zásobníkem. Topení + teplá voda

NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL. Návod k obsluze, seřízení a montáži. s vestavěným zásobníkem. Topení + teplá voda NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s vestavěným zásobníkem Topení + teplá voda Provedení s odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži Název kotle NIAGARA DELTA 24 CF NIAGARA DELTA 28

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY Řada M xxx SLIM Návod k použití a instalaci OH 4 FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE/VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, GRATULUJEME! Právě jste se stali majiteli elektrického

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

IST 03 C 601-01 DRAFTCS ANTEA CONDENSING NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

IST 03 C 601-01 DRAFTCS ANTEA CONDENSING NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ IST 03 C 601-01 ANTEA CONDENSING DRAFTCS NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich kotlů. Prosíme, abyste si tyto pokyny řádně prostudovali, a byli

Více

elektronicky ovládané bidetové sedátko COMFORT

elektronicky ovládané bidetové sedátko COMFORT elektronicky ovládané bidetové sedátko COMFORT Obsah: Bezpečnostní opatření 2 Obsah balení 3 Ovládací panel 4 Charakt. vlastnosti 6 Spuštění 7 Ovládání 8 Nastavení teploty 9 Běžná údržba 10 Odstraňování

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL. Návod k obsluze, seřízení a montáži. s vestavěným zásobníkem. Topení + teplá voda

NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL. Návod k obsluze, seřízení a montáži. s vestavěným zásobníkem. Topení + teplá voda NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s vestavěným zásobníkem Topení + teplá voda Provedení s nuceným odtahem spalin Návod k obsluze, seřízení a montáži Název kotle NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 30

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) E 11/12 D 11/12 Cod. 4050399 Obsah: Způsob využití Bezpečnostní předpisy Maximální pracovní parametry média Doprava a značení

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 REGULÁTOR TOPENÍ ADEX COMFORT R DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Popis regulátoru Určení Regulátor ADEXaComfortaR DIN je určený pro regulaci teplovodních systémů se směšovacím

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE KLIMOSZ DUOPELET, KLIMOSZ UNIPELET TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTLE, UNIPELET NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE DUO PELLETS, UNI PELLETS 1 ORIGINÁLNÍ NÁVOD č.2/2 DOPRAVA a zprovoznění kotle: Kotle jsou dodávány dle objednávky jako hotové zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

C Z. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži

C Z. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži THERM 28 TKZA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s nuceným odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži Y Tento návod k instalaci a používání je určen pro přístroje instalované

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

PEGASUS LN 2S 119-289

PEGASUS LN 2S 119-289 Stacionární litinový plynový kotel 119-289 Návod k montáži a obsluze 07/2003 Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

TALIA SYSTEM 15, 25, 30 CF - komín 15, 25, 30, 35 FF - turbo

TALIA SYSTEM 15, 25, 30 CF - komín 15, 25, 30, 35 FF - turbo a seřízení CZ TOPENÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY EXTERNÍ ZÁSOBNÍK 15, 25, 30 CF - komín 15, 25, 30, 35 FF - turbo Popis a určení spotřebiče Kotel je určen pro výrobu tepla a teplé vody spalováním zemního plynu

Více

ecotec plus Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Závěsný plynový kondenzační kotel Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

ecotec plus Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Závěsný plynový kondenzační kotel Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze ecotec plus Závěsný plynový kondenzační kotel CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

Manuál k instalaci a obsluze

Manuál k instalaci a obsluze Manuál k instalaci a obsluze Sušicí skříň pro 6 zásahových oděvů, (30kg) 540801 540801.doc 2 Obsah Obsah 3 Bezpečnostní předpisy 5 Specifikace 6 Rozměry 6 Technické údaje 6 Návod k montáži 7 Instalace

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Katalog výrobků ÚČINNOST podle normy 92/42/CEE ROKY ZÁRUKA MODEL: Exclusive Boiler Green 30 B.S.I. Dvoufunkční

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

Elektrická fritéza řady WF

Elektrická fritéza řady WF Elektrická fritéza řady WF I. Úvod: Fritéza řady WF je nový druh elektricky vyhřívaného výrobku vyvinutého a později zdokonaleného naší společností. Fritéza této řady má v sobě zakomponovány stylové prvky

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití.

Návod k obsluze. klimatizace Fuji, okenní typ. Model chlazení RK-7F RK-9F. Model s topením RK-9U. Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Návod k obsluze klimatizace Fuji, okenní typ bezfreónové ekologické chladivo Model chlazení RK-7F RK-9F Model s topením RK-9U Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. Obsah 1 Bezpečnostní opatření...

Více

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ AGW20RH U.I./AGE20RH U.E. AGW26RH U.I./AGE26RH U.E. AGW35RH U.I./AGE35RH U.E. AGW52RH U.I./AGE52RH U.E. AGW64RH U.I./AGE64RH U.E. Děkujeme, že jste si vybrali naše

Více

HYDROPOWER Plus. Návod k instalaci a obsluze. Plynový průtokový ohřívač vody WTD 11 KG 23/31 WTD 14 KG 23/31 WTD 18 KG 23/31

HYDROPOWER Plus. Návod k instalaci a obsluze. Plynový průtokový ohřívač vody WTD 11 KG 23/31 WTD 14 KG 23/31 WTD 18 KG 23/31 Návod k instalaci a obsluze HYDROPOWER Plus Plynový průtokový ohřívač vody WTD 11 KG 23/31 WTD 14 KG 23/31 WTD 18 KG 23/31 Před instalací přístroje si přečtěte návod k instalaci! Před uvedením přístroje

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

01-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, VUW 200/3-5, VUW 240/3-5 atmotec plus

01-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, VUW 200/3-5, VUW 240/3-5 atmotec plus s atmosférickým hořákem atmotec pro (neobsahuje přední kryt) atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN)

Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) Návod na použití Chladící a mrazící skříně HG 5.1 M (GN) HG 5.1 Z (GN) IN-COOL-EX a.s., Ctiborova 407, 272 01 Kladno Tel.: 312 246 756, fax: 312 246 757 www.incoolex.cz, info@incoolex.cz Centrální dispečink

Více

PEGASUS LN 2S 67-87 - 97

PEGASUS LN 2S 67-87 - 97 Stacionární litinový plynový kotel 67-87 - 97 Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový kotel

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

TALIA GREEN HYBRID 30

TALIA GREEN HYBRID 30 NÁVOD PRO OBSLUHU VÝHRADNĚ PRO VÝROBKY INSTALOVANÉ NA ÚZEMÍ ČR TALIA GREEN HYBRID 30 TALIA GREEN HYBRID Princip funkce Systém vytápění TALIA GREEN HYBRID se skládá ze dvou částí: kondenzační kotel tepelné

Více

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso Návod k obsluze PMH-HT2 Elektrické topné těleso 1 Správná instalace topného tělesa 1. Elektrické topné těleso 2. Klíč stranový 22 3. Radiátor Komponenty 1. Topná tyč 2. Kryt 3. Vypínač (on/off) 4. Regulace

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 28 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 28 CXE.A, LXE.A,

Více

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INTERLOOP GRZEGORZ KRAJEWSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INTERLOOP GRZEGORZ KRAJEWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE INTERLOOP GRZEGORZ KRAJEWSKI Biuro handlowe: 03-576 Warszawa, ul. Radzymińska 163 Tel. (22) 678-63-63; tel/fax (22) 678-52-62 e-mail: olga.export@interloop.pl

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL BPE 4000/45 AUTO CONTROL Deutsch 5 Magyar 15 Čeština 25 Slovenčina 35 Slovenščina 45 Româneşte 55 Hrvatski 65 Srpski 75 Български 85 Türkçe 96 Register and win! www.kaercher.com 59631320 06/11 2 3 6.997-350.0

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

Plynové závěsné kotle s vysokou účinností, vybavené minizásobníkem

Plynové závěsné kotle s vysokou účinností, vybavené minizásobníkem Návod na použití pro uživatele a instalatéry Plynové závěsné kotle s vysokou účinností, vybavené minizásobníkem CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A jako jeden

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více