Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM"

Transkript

1 Vý roč ní zprá vá zá rok 2013 obečne prospe s ne společ nosti AD VITAM V souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech zveřejňuje AD VITAM, o.p.s. svoji výroční zprávu na webových stránkách společnosti. Výroční zpráva je schválena správní radou o.p.s. a uložena ve sbírce listin vedené u příslušného Krajského soudu v Brně. Obsah výroční zprávy 1 Základní údaje Orgány společnosti k Hlavní činnost Doplňková činnost Činnost obecně prospěšné společnosti a její zhodnocení Lidské zdroje Obecně prospěšné činnosti Ekonomické ukazatele Rozvaha k Výkaz zisku a ztrát k Činnost správní rady Stanovisko správní rady Činnost dozorčí rady Stanovisko dozorčí rady

2 1 Základní údaje Smlouvu o založení obecně prospěšné společnosti uzavřely dne zakladatelky společnosti Mgr. Petra Jílková, nar bytem Lysice, Brněnská 432, a MUDr. Ivana Štverka Kořínková, nar bytem Praha 6, Rakovnická 193/39, Sídlo obecně prospěšné společnosti je Brněnská 432, Lysice. AD VITAM, o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedenou u Krajského soudu v Brně, oddílu O, vložce číslo 596. Právní forma: obecně prospěšná společnost IČO: Orgány společnosti k Ustanovující schůzí zakladatelek byli jmenováni členové správní a dozorčí rady. Na prvním zasedání těchto orgánů byli zvoleni předsedové správní a dozorčí rady a do funkce byla jmenována ředitelka společnosti. Mezi orgány společnosti patří: a) správní rada b) dozorčí rada c) ředitel Správní rada Předsedkyní byla zvolena: Členové správní rady: MUDr. Ivana Štverka Kořínková Monika Klusáková MUDr. Pavla Hrdličková Na vlastní žádost dne rezignovala na činnost ve správní radě Monika Klusáková. Téhož dne byla jmenována nová členka správní rady Mgr. Jolana Korčáková. Změna byla zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností k 13. prosinci Dozorčí rada Předsedkyní dozorčí rady byla zvolena: Členové dozorčí rady: Bohdana Furmanová Mgr. Jana Ambrožová Ing. Petra Zdražilová Na vlastní žádost na svoji činnost v dozorčí radě rezignovala Mgr. Jana Ambrožová. Novým členem dozorčí rady byl zvolen pan Ing. Josef Korčák. Změna byla zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností k 13. prosinci Statutární orgán - ředitel Ředitelkou a statutárním zástupcem společnosti byla jmenována Mgr. Petra Jílková. 2

3 1.2 Hlavní činnost Hlavní náplní obecně prospěšných služeb obecně prospěšné společnosti AD VITAM je: realizace podpůrných programů pro pacienty se závažným, chronickým a kombinovaným onemocněním, realizace vzdělávacích a osvětových aktivit v oblasti podpory zdraví, rozvoj dobrovolnických programů v systému zdravotně sociální péče, poradenská a konzultační činnost v oblastech týkajících se kvality života a podpory zdraví. 1.3 Doplňková činnost Doplňková činnost obecně prospěšné společnosti byla zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností k 13. prosinci Touto doplňkovou činností je poskytování zdravotnických služeb. Společnost není smluvním partnerem žádné zdravotní pojišťovny. Doplňkovou činnost poskytuje za přímou úhradu klientů. 2 Činnost obecně prospěšné společnosti a její zhodnocení 2.1 Lidské zdroje V pacientském programu pro chronicky nemocné pacienty jsou zaměstnány 2 všeobecné zdravotní sestry. Jejich hlavní pracovní náplní je reedukace nemocných, řešení problémů spojených s aplikací léků, edukace v oblasti závislosti na tabáku a odvykání kouření a psychosociální podpora pacientů a jejich rodinných příslušníků. Edukační aktivity probíhají v domácím prostředí pacientů, na základě jejich předchozí žádosti. Zdravotními sestrami konzultantkami byly: Mgr. Petra Jílková (konzultant senior) Veronika Hrbková, DiS (konzultant junior) Externími spolupracovníky zapojenými v roce 2013 do dalších aktivit a programů AD VITAM, o.p.s. byli: MUDr. Ivana Štverka Kořínková příprava nového programu Investice do života a dobrovolnické programy ve zdravotně sociální oblasti Mgr. Veronika Kontrová příprava a vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb a kvality poskytovaných služeb v pacientském programu Andrea Málková spolupráce na programu Investice do života Monika Klusáková příprava projektu odvykání kouření Renata Malinová lektorská činnost Bc. Karin Řeháková lektorská činnost Bc. Tamara Starnovská lektorská činností Mgr. Tomáš Hasík lektorská činnost František Jílek technické zabezpečení a organizační podpora Petr Jílek - technické zabezpečení a organizační podpora 3

4 2.2 Obecně prospěšné činnosti V rámci činnosti AD VITAM, o.p.s. pro období byly nastaveny tyto moduly programu: 1. Přímá péče o pacienty 2. Podpůrný program péče o kůži 3. Preventivní a léčebná edukace odvykání kouření 4. Průzkumy potřeb a spokojenosti pacientů, pilotní ověření nových možností 1. podpůrných programů 5. Vzdělávací program Investice do života 6. Edukační programy pro zdravotnický personál 7. Specializovaná dobrovolnická pomoc Ad 1) Přímá péče Tento modul programu byl zaměřen na pacienty a rodinné příslušníky pacientů s diagnózou roztroušená skleróza. O tuto službu projevilo zájem 1414 klientů z celé ČR. Ke dni bylo provedeno: edukací zaměřených na změny a způsob život s roztroušenou sklerózou, telefonních podpůrných edukačních hovorů vyžádaných návštěv ve vlastním sociálním prostředí klientů a s tím souvisejících reedukací. - byly uspořádány 4 vzdělávací semináře pro pacienty s roztroušenou sklerózou Tyto služby byly zajištěny dvěma zdravotními sestrami - konzultantkami. Ad 2) Podpůrný program péče o kůži V rámci tohoto modulu bylo zajištěno 5 odborných přednášek zaměřených na využití funkčního prádla a využití stříbra v péči o kůži. Na této činnosti spolupracovala firma INREN DT, s.r.o. Zlín, zastoupena panem Tomášem Hasíkem. Ad 3) Preventivní a léčebná edukace odvykání kouření Pod záštitou Referenčního centra pro závislé na tabáku pro ČR při III. interní klinice VFN a 1. LF UK v Praze byl v roce 2013 připraven a nabízen podpůrný program léčby závislosti na tabáku. Cílovou skupinou byla široká veřejnost, skupiny chronicky nemocných i zdravotničtí pracovníci. Chod projektu zajišťovala Monika Klusáková a v terénu byly do projektu zapojeny i konzultantky z přímé péče. Všechny konzultantky provádějící edukace jsou absolventkami kurzu Metodika a prevence léčby závislosti na tabáku. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o existujících možnostech podpory a pomoci kuřákům při odvykání ze závislosti na tabáku. Charakter projektu byl edukační a intervenční se zaměřením na primární prevenci nemoci a zdravotních rizik se současným zaměřením na podporu zdraví. Nedílnou součástí práce v tomto projektu je i nekuřáctví samotných konzultantek a závazek nekuřáckých akcí. Modul byl realizován formou navázání osobního kontaktu a podpory ze strany sestry konzultantky s pacientem/klientem a to v podobě vyžádané telefonické konzultace, ovou radou a podporou. Projekt byl úspěšný jen částečně. Byl efektivní pouze v 4

5 rámci práce sester-konzultantek v přímé péči, o cílenou edukaci a podporu externí konzultantky zaměřené pouze na kouření zájem nebyl. Ad 4) Průzkumy potřeb a spokojenosti pacientů, pilotní ověření nových možností podpůrných programů Dotazníkové šetření proběhlo v měsíci září až listopadu Rozesláno bylo celkem 97 dotazníků, odpovědělo 51 respondentů, návratnost tedy činila 63%. Cílem průzkumu bylo: získání zpětné vazby od pacientů a jejich pohledu na kvalitu a efekt služeb poskytovaných v rámci programu zmapování potřeb nemocných získání podnětů pro další fungování Dotazníkové šetření naplnilo očekávání, získali jsme řadu potřebných informací pro další činnost v tomto programu. Výsledky dotazníkového šetření jsou k nahlédnutí na webových stránkách společnosti. Ad 5) Vzdělávací program Investice do života Investice do života je projekt určený pacientům mladšího a středního věku s chronickým onemocněním. Jeho záměrem je pacienty a rodinné příslušníky cíleně vtáhnout do hry, podporovat využití jejich vlastního potenciálu a posilovat jejich akceschopnost v procesu dlouhodobého udržení zdravotní i sociální soběstačnosti. Rok 2013 byl věnován komplexnímu rozpracování dvou na sebe navazujících fází projektu první fáze je zaměřená na vzdělávání a osobní rozvoj, druhá na oblast sociální, včetně návaznosti na pracovní uplatnění. Úvaha o možnosti získat na projekt finance z ESF vedla k postupnému rozšíření projektu. Podzimní měsíce byly proto věnovány zmapování konkrétní situace a potřeb mezi pacienty s roztroušenou sklerózou ve vybraných regionech s obecně vyšší nezaměstnaností. Vzhledem ke značnému výslednému rozsahu a meziresortnímu přesahu projektu byla nakonec žádost o finanční podporu na realizaci projektu pro období 2014 odložena. Ad 6) Edukační programy pro zdravotnický personál V říjnu 2013 byla uspořádána 1. odborná konference AD VITAM, s tématem a názvem Komunikace, důležitý faktor ošetřovatelské péče. Konference se zúčastnilo 36 účastníků. Prostřednictvím vyplněného dotazníku konferenci zhodnotilo 22 účastníků. Hodnocení bylo provedeno formou známkování (1 - výborné až 5 - nevyhovující) a dopadlo takto: 1. Hodnocení prezentací a) získání nových informací: 1,47 b) použitelnost pro praxi: 1,53 2. Hodnocení organizace konference: 1,72 3. Přínos pro praxi: 95,45 % účastníků konference se po konferenci cítilo být více motivováno k využití získaných poznatků v praxi. Konferenci hodnotíme jako úspěšnou, účastníci projevili zájem o 2. konferenci AD VITAM v roce

6 Ad 7) Specializovaná dobrovolnická pomoc: Tento tematický modul programu AD VITAM je zaměřen na realizaci specializovaných seminářů pro dobrovolníky, kteří již působí ve zdravotně sociálních dobrovolnických programech jiných organizací. Součástí dlouhodobého plánu je navázání spolupráce s dobrovolnickými centry a s vysokými školami, realizace osvětově vzdělávacích aktivit zaměřených na praktické uplatnění salutogenických principů a podpory zdraví v rámci specializovaných dobrovolnických programů. V podzimních měsících 2013 proběhlo zmapování potřeb a zájmu o dobrovolníky u organizace ROSKA Olomouc, nastavení spolupráce s Dobrovolnickým centrem JIKA Olomouc a byla domluvena realizace celodenní vzdělávací akce pro studenty oboru pedagogika-sociální práce Pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci (uskutečněno až v lednu 2014). 6

7 3 Ekonomické ukazatele 3.1 Rozvaha k

8 3.2 Výkaz zisku a ztrát k

9 4 Činnost správní rady V roce 2013 se správní rada AD VITAM, o.p.s. sešla celkem čtyřikrát a to v termínech 1. února, 11. června, 14. srpna a 22. listopadu Hlavními tématy jednání byly personální změny ve správní a dozorčí radě, stav a průběh činností v jednotlivých modulech programu AD VITAM, plánované projekty a nové aktivity pro další období. Ředitelka společnosti se účastnila jednání správní rady jako host a průběžně seznamovala správní radu s výsledky hospodaření. 4.1 Stanovisko správní rady Předsedkyně správní rady společnosti konstatuje, že účetní závěrka za rok 2013 byla předložena všem členům správní rady s dostatečným časem k prostudování před jednáním správní rady. Členky správní rady účetní závěrku za rok 2013 na návrh dozorčí rady projednaly a předsedkyně správní rady navrhla její schválení. Účetní závěrka za rok 2013 byla byla schválena všemi členy správní rady. 5 Činnost dozorčí rady V roce 2013 se dozorčí rada AD VITAM, o.p.s. sešla jedenkrát v termínu 1. února Hlavním tématem jednání dozorčí rady byla volba předsedy dozorčí rady. Na základě jednomyslného souhlasu všech přítomných byla předsedou dozorčí rady zvolena Bohdana Furmanová. 5.1 Stanovisko dozorčí rady Dozorčí rada byla pravidelně a včas informována o všech záležitostech společnosti AD VITAM, o.p.s. písemnou formou zprávami ředitelky. Výkaz zisků a ztrát za rok 2013 a rozvaha za rok 2013 byly zaslány všem členům dozorčí rady včas. Po ověření účetní závěrky k byla na návrh předsedkyně Bohdany Furmanové jednomyslně odsouhlasena všemi členy dozorčí rady. Účetní závěrka za rok 2013 byla dne dozorčí radou doporučena správní radě ke schválení. Výroční zprávu zpracovaly: Mgr. Petra Jílková, ředitelka společnosti MUDr. Ivana Štverka Kořínková, předsedkyně správní rady 9

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. Úvod Naše společnost se v roce 2010 úspěšně zapojila do vzdělávání dospělých, kdy se nám podařilo zvítězit ve veřejné zakázce Národního ústavu odborného vzdělávání v projektu Kurikulum S a působíme jako

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell

Výroční zpráva. Občanského sdružení Anabell Výroční zpráva Občanského sdružení Anabell 2011 1 O b s a h 1. Kontaktní údaje 2. Slovo ředitelky 3. Poslání organizace 4. Členové sdružení 5. Hodnocení činnosti organizace v roce 2011 za jednotlivá Kontaktní

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011 Skupina GLE Zakladatel GLE o.p.s. Greater London Enterprise Limited Sídlo: Saint Martins House, 210-212 Chapeltown Road, Leeds, West Yorkshire LS7 4HZ, Spojené království

Více

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí 1. Úvod Správní obvod ORP Lipník nad

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2 0 1 0 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Červen 2011 Výroční zpráva 2010 Strana 2 Obsah Obsah...

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Národní síť podpory zdraví - Výroční zpráva 2014 Strana 1 (celkem 16)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Národní síť podpory zdraví - Výroční zpráva 2014 Strana 1 (celkem 16) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Strana 1 (celkem 16) Základní informace Název: Národní síť podpory zdraví, z.s. Právní forma: Nestátní nezisková organizace - zapsaný spolek Organizace byla pod názvem Občanské sdružení

Více

PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum Smetanova 1284, 390 02 Tábor

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva 2012. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR).

Výroční zpráva 2012. Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Výroční zpráva 2012 Návrh schválený Správní radou ČPZP (dokument dosud neschválený Parlamentem ČR). Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP...8 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP...9 Úvodní

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více