Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času"

Transkript

1 Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů prospívajících a Rizika v přírodě Rizika spojená s ročními obdobími 16 neprospívajících zdraví Rizika spojená se sezónní činností 22 popíše vlastními slovy Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času ními vlivy a ochrana před nimi 31 uplatňuje základní hygienické návyky rozliší režimové návyky užívá zdravotně preventivní návyky projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 1 5 zvládne jednoduchý obvaz První pomoc Obvazová technika OSV - osobnostní rozvoj 7 7 ošetří drobná poranění a Přivolání pomoci v přírodě ohrožení 12 9 zajistí lékařskou pomoc fyzického a duševního zdraví 22 určí umístění obvazového Čísla tísňového volání 30 materiálu doma i ve škole Správný způsob volání na tísňovou linku Označování nebezpečných látek vyjmenuje způsob Mimořádné události Postup v případě ohrožení (signály, evakuace, sirény) sebeochrany před a rizika ohrožení Požáry- příčiny a prevence jejich vzniku, nakažením krví důsledné s nimi spojená ochrana a evakuace při požáru 239

2 Přírodověda používání gumových rukavic Integrovaný záchranný systém 4. ročník, poznámky určí umístění gumových rukavic doma i ve škole 1 7 vytvoří jednoduchý jídelníček Zdravá výživa Složky potravy OSV - osobnostní rozvoj 4 8 z potravin podporující zdraví Stravovací návyky příprava jednoduchého 8 10 porovná vlastní jídelníček pokrmu racionální výživy 14 uplatňuje přiměřené chování u rodinného stolu, ve školní jídelně, v restauraci i při stravování v přírodě 1 1 rozlišuje rostliny a houby na podzim Poznávání přírody Základní podmínky života 2 7 Vnímání druhové bohatosti 3 cíleně pozoruje přírodniny Výživa rostlin 16 porovnává životní podmínky jednotlivých přírodnin orientuje se v závislosti výskytu na podmínkách prostředí uvede rozdíly mezi výživou zelených rostlin a hub OSV - osobnostní rozvoj 240

3 Přírodověda vysvětlí výživu rostlin 1 2 najde rozdíl mezi Třídění vybraných Obratlovci x bezobratlí některými přírodninami typů živočichů dle nápadných určujících znaků Stavba těla, základní znak uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě rozlišuje organismy podle diakritických znaků uvede příklady jednotlivých zástupců najde rozdíl ve stavbě těla jednotlivých živočichů určí znaky života živočichů objasní jejich životní potřeby a projevy, průběh a způsob života objevuje a zjišťuje propojenost prvků přírody 1 4 užívá třídění organismů na Třídění vybraných Rostliny výtrusné x semenné 2 skupiny podle typů rostlin Jednotlivé druhy 4. ročník OSV - osobnostní rozvoj OSV - osobnostní rozvoj 241

4 Přírodověda 3 diakritických znaků Kulturní, plané, užitkové, léčivé, jedovaté rostliny, nejznámější plevely 4 zvládá určování známých 16 dostupných druhů kulturních, užitkových, 17 léčivých, jedovatých rostlin i plevelů 4. ročník, poznámky 1 2 objevuje různé způsoby Změny v přírodě Přezimování rostlin a živočichů OSV - osobnostní rozvoj 2 3 přezimování jednotlivých Rostliny vytrvalé, dvouleté, jednoleté EV - lidské aktivity a životní rostlin a živočichů 3 Houby prostředí 7 popíše vlastními slovy výstavka hub 8 12 přípravu živočichů na zimu vysvětlí způsob přezimování vytrvalých, dvouletých a jednoletých rostlin uvede druhy hub rostoucích v regionu 242

5 Přírodověda 4. ročník rozpozná nebezpečí Protidrogová Alkohol, nikotin, návykové látky OSV - osobnostní rozvoj 4 7 pramenící z neznalosti prevence Hrací automaty a počítače OSV - morální rozvoj věcí, prostředí, situace, Nebezpečí komunikace prostřednictvím OSV - sociální rozvoj 12 9 osob elektronických médií MeV - fungování a vliv médií předvede v modelových ve společnosti situacích osvojené MuV - lidské vztahy 24 jednoduché způsoby mise - drogy odmítání návykových látek 12 7 Správně vnímá a vyhodnotí Krizové situace Vhodná a nevhodná místa pro hru 15 8 dopravní situace u pozice Nebezpečné chování v silničním provozu 18 9 chodce a cyklisty Dopravní značky 10 Předcházení rizikových situací v dopravě a dopravních prostředcích 243

6 Očekávané ročníkové školní výstupy pro 5. ročník Žák: 1. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 2. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 3. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 4. reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 5. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 6. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 7. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista 8. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 9. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 10. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne zlepšení životního prostředí obce (města) 11. reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 12. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 13. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události 14. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 244

7 Přírodověda 5. ročník 1 3 rozlišuje způsob výživy Houby Jedlé, nejedlé, jedovaté houby OSV poznávání a třídění 2 rostlin a hub Výskyt, výživa, rozmnožování hub hub 3 vysvětlí vlastními slovy, Druhy lesa - poznávání a určení PV modelování, malování 10 proč se houby nemohou Otrava houbami - opatření Různých druhů hub vyživovat fotosyntézou FOTOSYNTEZA výživa rostlin EV třídní výstavka hub vybere a pojmenuje ze souboru obrázků (modelů) jednotlivé druhy hub EV návštěva výstavy hub EV-Vycházka do lesů v obci - Prokopské údolí/cibulecký les objevujeme houby zkoumá výskyt základních druhů hub v obci 1 3 popíše žijící organismy a Vzájemné vztahy Potravní závislost, parazitizmus, OSV - osobnostní rozvoj 2 vztahy mezi nimi rostlin, hub a symbióza VV hledání a vyjádření živočichů 3 najde rozdíl mezi Význam, vzájemné vztahy mezi příkladů potravních pyramid masožravými, býložravými Rovnováha v organismy /potravní pyramida/ a všežravými živočichy přírodě Základní společenstva v obci 1 3 chová se ohleduplně Ekologie Ekologie jako věda OSV - vycházka do okolí 2 k přírodě a ochraňuje ji Ekologické chování v přírodě (vyhledávání neekologických a její ochrana jevů) 3 spoluvytváří a ochraňuje 10 životní prostředí, Ochranářská sdružení a spolky EV vztah člověka k biotopu je odpovědný za svůj Ekologický způsob každodenního života EV ekosystémy v obci přístup Třídění odpadu (rybník, les, pole) 245

8 Přírodověda ochraňuje rostliny a živočichy třídí odpad, chápe příčiny živelných pohrom a ekologických katastrof; zobecní způsoby ochrany prostředí Světové ekologické katastrofy příčiny, důsledky 5. ročník EV úklid v okolí školy EV školní soutěž ve sběru starého papíru OSV návrh na zlepšení životního prostředí v okolí školy a v obci 1 2 na základě elementárních Souhvězdí Hvězdy - Galaxie OSV - osobnostní rozvoj 2 poznatků o hvězdách pozná nejznámější OSV návštěva Planetária 3 souhvězdí sev. polokoule VV hvězdná noční obloha porovná souhvězdí souhvězdí zvěrokruhu nakreslí vlastní představy o souhvězdích 1 2 na základě elementárních Mléčná dráha Slunce a jeho planety OSV - osobnostní rozvoj 2 poznatků o Zemi vysvětlí skutečnost její součásti VV - představa vesmíru 3 vesmíru VV kreslení/malování vytvoří svou hypotézu o vzhledu naší Galaxie vysvětlí význam Slunce Slunce podle vlastní fantazie 246

9 Přírodověda 5. ročník pro život na Zemi 1 2 objasní postavení Země ve Planeta Země Elementární vlastnosti Země OSV - osobnostní rozvoj 2 vesmíru Pv - modelování planet SS 3 pozná model Země-globus a odliší sev. a již. polokouli, sev. a jižní pól, rovník, zemskou osu definuje postavení Země ve vesmíru naplánuje, předvede a zdůvodní pokus 3 vyhodnotí a vysvětlí 5 výsledky pokusu Gravitační síla Gravitační síla představa a porozumění OSV - osobnostní rozvoj 1 2 vysvětlí vlastními slovy Gravitační pole Život na Zemi účinky GS OSV - osobnostní rozvoj 2 život lidí na protilehlé Země VV život, růst a pohyb na polokouli 3 celé planetě Zemi (protinožci) 5 8 uvede seznam projevů gravitační síly Země 247

10 Přírodověda 27 nakreslí schéma absence 28 GP ročník 1 2 uvede svá pozorování Měsíc Přirozená družice Země OSV - osobnostní rozvoj 2 Měsíce a oblohy VV - fáze Měsíce 3 vysvětlí změny vzhledu, načrtne schémata jednotlivých měsíčních fází 1 2 zdůvodní skutečnost Slunce Vznik sluneční soustavy OSV - osobnostní rozvoj 2 tvrzení o Slunci jako jedné ze základních Slunce součást sluneční soustavy VV - Slunce očima dětí 3 podmínek života odliší škodlivé důsledky slunečního záření navrhne ochranu před škodlivým dopadem slunečního záření ochranné prostředky 1 2 prozkoumá pohyb Země a 2 jeho důsledky na globusu 3 Střídání dne a noci Rotace Země kolem zemské osy OSV - osobnostní rozvoj 248

11 Přírodověda 5. ročník předvede střídání dne a noci pomocí globusu vysvětlí důsledky pohybu Země kolem své osy určí délku dne a noci 1 2 prozkoumá na globusu 2 oběh Země kolem Slunce a jeho důsledky 3 8 předvede pomocí globusu střídání ročních období vysvětlí důsledky oběhu Země kolem Slunce určí roční období na základě rovnodennosti a slunovratu Střídání ročních období Poloha Země v jednotlivých ročních obdobích OSV kalendářní/polární den OSV - osobnostní rozvoj 1 2 používá správnou Počasí a podnebí Teplota vzduchu, síla větru, sluneční EV návštěva ZOO 2 3 terminologii při určování počasí teplota vzduchu, svit a množství srážek VMEGS - Evropa a svět nás 3 síla větru, sluneční svit, Přizpůsobení rostlin, živočichů a lidí zajímá 10 množství srážek k různým podnebným podmínkám VMEGS - objevujeme 14 Evropu a svět 249

12 Přírodověda uvede příklady různých druhů počasí, podnebí uvede některé druhy fauny a flóry, přizpůsobené různým podnebím popíše základní části kostry lidského těla prakticky rozlišuje kosti (ploché, dlouhé, krátké) 5. ročník Kostra Základní jednotky opěrného systému OSV - osobnostní rozvoj objasní funkci svalů pro 8 člověka objasní důležitost ochrany kůže popíše základní funkce 15 kůže 23 prozkoumá povrch těla lupou objeví důležitost oběhové soustavy určí všechny druhy tělních tekutin Svaly Pohybový systém, vývoj svalu OSV - osobnostní rozvoj Kůže Funkce a hygiena kůže OSV - osobnostní rozvoj Oběhová soustava Cévní systém, tělní tekutiny OSV - osobnostní rozvoj 250

13 Přírodověda posoudí význam čistého vzduchu 8 vysvětlí důležitost čistoty a hygieny ovzduší 23 sleduje dýchání ve vztahu k námaze 5. ročník, Dýchací soustava Proces dýchání, význam čistoty ovzduší OSV - osobnostní rozvoj zdůvodní funkci Trávicí soustava Proces trávení v lidském organismu OSV - osobnostní rozvoj 8 jednotlivých částí soustavy VV "průhledná postava" vysvětlí význam zdravé výživy a čisté vody zdůvodní funkci jednotlivých částí soustavy objeví důležitost vylučovací soustavy pot, moč, stolice ověří reakce těla a jeho 8 čidel na podráždění popíše způsob řízení těla posoudí význam ochrany smyslových ústrojí vybaví si způsoby 31 vylepšování smyslů Vylučovací soustava Funkce vody v lidském organismu OSV - osobnostní rozvoj Nervová soustava Rozdělení a důležitost OSV - osobnostní rozvoj Smyslová ústrojí Čidla zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu OSV - osobnostní rozvoj 251

14 Přírodověda 5. ročník 1 11 popíše tělesný vzhled Základy rodinné a Vznik jedince OSV - osobnostní rozvoj 2 mužské a ženské pohlaví sexuální výchovy Životní potřeby OSV - sociální rozvoj 3 porovná základní Základní funkce a projevy člověka 5 anatomické odlišnosti Partnerství, manželství, rodičovství 10 mužského a ženského těla Základy sexuální výchovy uvádí správné pojmy pro označení jednotlivých částí těla, včetně pohlavních orgánů Rodina, vztahy v rodině Partnerské vztahy, osobní vztahy Etická stránka vztahů, etická stránka sexuality orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození rozezná anatomickofyziologické a psychosociální změny v pubertě nachází řešení modelových situací zaměřené na osvojování projevů respektu, úcty, vzájemné pomoci, vcítění se do problémů druhých, 252

15 Přírodověda určí místa linky důvěry, krizová centra 5. ročník 2 10 najde rozdíly mezi Návykové látky a Tabák OSV - osobnostní rozvoj 3 vitamíny, běžnými léky zdraví Alkohol OSV - sociální rozvoj 5 posoudí zásady a rizika Drogy OSV v modelových 6 užívání léků, zásady jejich Hrací automaty a počítače závislost situacích předvede osvojené 8 užívání Nebezpečí komunikace prostřednictvím jednoduché způsoby 9 uvede riziko užívání léků elektronických médií odmítání návykových látek 13 bez doporučení lékaře a vědomí rodičů MeV - fungování a vliv médií ve společnosti nalézá prospěšnost, škodlivost přírodních látek léčivé minerální vody, OSV - morální rozvoj MuV - lidské vztahy MISE - DROGY léčivé rostliny, jedovaté rostliny, houby apod. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví (situace hromadného ohrožení)v modelových situacích simulujících mimořádné události 253

16 Přírodověda vytváří vlastní návrh reklamy propagující zdravý způsob života a odmítající návykové látky popíše v modelové situaci komunikaci na lince důvěry při problému s návykovými látkami používá gumové rukavice určí umístění gumových rukavic doma i ve škole 5. ročník 1 7 vytvoří jednoduchý Zdravý životní styl Složky potravy správná výživa OSV - osobnostní rozvoj 4 8 jídelníček zdravé výživy Stravovací návyky OSV příprava jednod. 8 jídelníček porovná s Výběr a způsob uchovávání potravin pokrmu racionální výživy 10 vlastním Vhodná skladba potravin 14 uplatňuje přiměřené Pitný režim chování u rodinného stolu, ve školní jídelně, v restauraci i při stravování v přírodě 254

17 Přírodověda 5. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb OSV režim dne, týdne, 6 8 sestaví seznam potravin a Otužování měsíce, roku 7 nápojů prospívajících a Nemoci přenosné a nepřenosné VV - " film" můj den neprospívajících zdraví popíše vlastními slovy 25 využívání volného času 31 uplatňuje základní hygienické návyky rozliší režimové návyky užívá zdravotně preventivní návyky projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 1 5 zvládne jednoduchý obvaz První pomoc Obvazová technika 7 7 ošetří drobná poranění 12 9 a zajistí lékařskou pomoc 22 určí umístění obvazového 30 materiálu doma i ve škole vyjmenuje způsob 255

18 Přírodověda sebeochrany před nakažením krví důsledné používání gumových rukavic určí umístění gumových rukavic doma i ve škole Ochrana před infekcemi přenesenými krví (hepatitida), AIDS Prevence nemocí a úrazů První pomoc při drobných poraněních 5. ročník 256

19 Vlastivěda Vlastivěda je realizována ve čtvrtém ročníku 1 hodinou týdně, v pátém ročníku dvěma hodinami týdně. Obsah vyučovacího předmětu vlastivěda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů; ve vlastivědě se realizují tři okruhy : a) místo, kde žijeme b) lidé kolem nás c) lidé a čas Za nejdůležitější považujeme: - chápání organizace života v obci, ve společnosti - praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na DV - postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění - upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi - uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen - seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě - směřování k výchově budoucího občana demokratického státu - orientace v dějinných etapách, postup událostí a utváření historie věcí a dějů - snaha o vyvolání zájmu samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie i současnosti Součástí výuky jsou vlastivědné polodenní výlety a vlastivědné vycházky Starým Městem v Praze. 257

20 Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v ročníku KOMPETENCE K UČENÍ Při výuce vedeme žáky k: 1. objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět, k motivaci celoživotního učení 2. osvojování si obecně užívaných termínů, symbolů a znaků všech zahrnutých oborů 3. upevňování preventivního chování 4. týmovému i samostatnému experimentování a porovnávání dosažených výsledků, včetně diskuse KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Při výuce vedeme žáky k: 5. účelnému rozhodování v problémových situacích 6. hledání vlastního postupu při řešení problému 7. práci s odbornou literaturou a k využívání různých informačních zdrojů 8. efektivní spolupráci při řešení problémových úkolů KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Při výuce vedeme žáky k: 9. nacházení schopnosti vnímavě sledovat život kolem sebe 10. používání správné terminologie 11. spolupráci při řešení problémových úkolů ve dvojici (skupině) 12. vyjadřování vlastních názorů na základě kultivovaného ústního projevu 13. orientaci v časovém i místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Při výuce vedeme žáky k: 14. vytváření příjemné atmosféry v týmu 15. vzájemnému respektování společenských norem 16. umění zapojit se do diskuse s akceptováním názorů ostatních 17. pomoci v případě potřeby nebo k umění o ni požádat 18. oceňování svých názorů a přínosů KOMPETENCE OBČANSKÉ Při výuce vedeme žáky k: 19. zodpovědnému rozhodování v určitých extrémních situacích a funkční pomoci tehdy, kdy je ohroženo zdraví a život jeho, ale i někoho jiného 20. akceptování a uvědomění si svých práv a povinností 258

21 21. uvědomění si vážnosti věci ochrany tradic své či cizí kultury a stejně tak i historického dědictví, zároveň je vedeme k pochopení, jakou váhu mají tradice pro jejich osobní i pracovní život zároveň KOMPETENCE PRACOVNÍ Při výuce vedeme žáky k: 22. plnění zadaných úkolů podle svého osobního maxima 23. týmové spolupráci z hlediska průběhu i výsledku 24. plánování pracovních postupů a úkolů 25. hledání a objevování vlastních postupů 259

22 Očekávané ročníkové školní výstupy pro 4. ročník Žák: 1. začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, v obci (městě) 2. rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 3. určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 4. určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 5. zprostředkuje ostatní zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 6. rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 7. rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl s dohodne se na společném postupu a řešení 8. rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 9. se orientuje v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácení peněz; na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů; vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 10. pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 11. uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost 12. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy 13. objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 260

23 Vlastivěda 4. ročník popíše způsob života lidí Doba ledová Doba kamenná OSV - osobnostní rozvoj 4 12 v době ledové Lov, zbraně, oheň VDO - občan, občanská 7 13 společnost a stát 9 MeV - fungování a vliv médií 13 ve společnosti 21 Vv - život v době ledové 1 7 popíše nejstarší osídlení Oteplení Doba bronzová OSV - osobnostní rozvoj 2 11 naší vlasti Doba železná VDO - občan, občanská 4 12 objasní způsob života lidí společnost a stát 7 13 porovná život v době MeV - fungování a vliv médií 9 bronzové a železné ve společnosti 13 nakreslí své představy o návštěva muzea 21 životě lidí vyjádří svými slovy Slované Kmen, kníže OSV - osobnostní rozvoj 4 11 způsob života starých Opevněná hradiště VDO - občan, občanská 7 12 Slovanů Zemědělci, řemeslníci, obchodníci společnost a stát 9 13 MeV - fungování a vliv médií 13 ve společnosti 21 Pv - slovanské příbytky 1 11 interpretuje pověsti nebo Pověsti Kronikář Kosmas OSV - osobnostní rozvoj 2 12 báje spjaté s místem, Praotec Čech VDO - občan, občanská 4 13 v němž žije O Krokovi společnost a stát 261

24 Vlastivěda 4. ročník, 7 objasní historické důvody Kněžna Libuše MeV - fungování a vliv médií 9 pomocí pověstí Kníže Přemysl ve společnosti 13 objasní rozdíl mezi pověstí Vv - ilustrace pověsti 21 a historickou skutečností Čj - věštba kněžny Libuše vlastivědné vycházky vlastivědný výlet hora Říp definuje první státní útvary Velkomoravská říše Kníže Mojmír OSV - osobnostní rozvoj 4 12 na našem území Kníže Rastislav VDO - občan, občanská 7 13 popíše počátky křesťanské Cyril a Metoděj písmo, křesťanství společnost a stát 9 víry v našich zemích MeV - fungování a vliv médií 13 objasní vznik základů ve společnosti 21 písma vlastivědný výlet Sázavský klášter 1 5 porovná český Přemyslovci Bořivoj OSV - osobnostní rozvoj 2 7 přemyslovský stát Oldřich VDO - občan, občanská 4 11 s Velkou Moravou Břetislav společnost a stát 7 12 popíše život sv.václava MeV - fungování a vliv médií 9 13 uvede příklady knížat ve společnosti Přemyslovců z počátků Českého království popíše české země a Jan Lucemburský Válečná tažení, loupeživé tlupy OSV - osobnostní rozvoj 4 12 způsob života v době VDO - občan, občanská 7 13 Lucemburků společnost a stát 9 MeV - fungování a vliv médií 262

25 Vlastivěda 4. ročník 13 ve společnosti uvede příklady Země Koruny české Karel IV. OSV - osobnostní rozvoj 2 10 hospodářského a Rozkvět české země VDO - občan, občanská 4 11 kulturního rozvoje Románská kultura společnost a stát 7 12 českého státu za vlády MeV - fungování a vliv médií 9 13 Karla IV. ve společnosti 13 popíše způsob života lidí vlastivědné vycházky Staré 21 objasní hospodářský rozkvět země uvede rozvoj vzdělanosti a kultury a Nové Město 1 10 využívá zjištěných údajů Husitství Husité OSV - osobnostní rozvoj 2 11 k pochopení vztahů mezi Jan Hus VDO - občan, občanská 4 12 ději a jevy Tábor společnost a stát 7 13 popíše způsob života v Jan Žižka MeV - fungování a vliv médií 9 české zemi v době husitské Jiří z Poděbrad ve společnosti 13 popíše období husitských Pv - husitské zbraně 21 válek jmenuje významné osobnosti této doby objasní způsob života v době vlády J. z Poděbrad 263

26 Vlastivěda 4. ročník uvede nejvýznamnější události husitské doby vysvětlí a nachází rozdíly Život ve městech Život ve městech, bezpečné chování při OSV - osobnostní rozvoj 4 11 v životě jednotlivých vrstev obyvatelstva akci v měste Městská rada VDO - občan, občanská 7 12 Hospodářství společnost a stát 9 13 popíše život ve středověké Gotická kultura MeV - fungování a vliv médií vsi, ve městě, na hradě, v klášteře ve společnosti popíše způsob života lidí Ferdinand I Habsburská říše OSV - osobnostní rozvoj 4 11 objasní nejvýznamnější VDO - občan, občanská 7 12 události společnost a stát 9 13 vyjmenuje nejvýznamnější MeV - fungování a vliv médií osobnosti období habsburské monarchie ve společnosti vysvětlí a nachází rozdíly Rudolf II Věda, umění OSV - osobnostní rozvoj 4 10 v životě jednotlivých VDO - občan, občanská 7 11 vrstev obyvatelstva společnost a stát 9 12 popíše život v době MeV - fungování a vliv médií habsburské monarchie ve společnosti

27 Vlastivěda 4. ročník 1 8 pracuje s časovými údaji a Povstání Bílá hora OSV - osobnostní rozvoj 2 10 využívá zjištěných údajů J.A. Komenský VDO - občan, občanská 4 11 k pochopení vztahů mezi Třicetiletá válka společnost a stát 7 12 ději a jevy MeV - fungování a vliv médií 9 13 objasní historické důvody ve společnosti 13 vzniku povstání Maroldovo panorama 21 vyjádří vlastními slovy význam J. A. Komenského stanoví polohu daného Zeměpisné údaje Hlavní a vedlejší světové strany OSV - osobnostní rozvoj místa na mapě pomocí Povrch - nadmořská výška EV - vztah člověka světových stran Vodstvo - druhy, levý a pravý přítok, k prostředí stanoví světové strany v přírodě soutok, ostrov, ostroh vycházky do okolí práce s buzolou orientuje se podle buzoly řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 265

28 Vlastivěda 4. ročník, pojmenuje některé rodáky, Obyvatelstvo Pražané a jejich kulturní památky OSV - osobnostní rozvoj zprostředkuje ostatním Češi, Moravané, Slezané jejich kultura MuV - kulturní diference zkušenosti, zážitky a nářečí, tradice vlastivědné vycházky 4 zajímavosti z vlastních cest Národnostní menšiny 6 porovná způsob života 9 v naší vlasti i v jiných zemích rozlišuje základní rozdíly Soužití lidí Mezilidské vztahy, komunikace, principy 8 mezi lidmi a odůvodní demokracie, obchod, firmy, zájmové 9 své názory; připustí svůj spolky, politická strana, církev, pomoc omyl; dohodne se nemocným a sociálně slabým, společný evropský dům rozpozná jednání a chová- Právo a spravedli- Základní lidská práva a práva dítěte, prá- 8 ní, která porušují lidská vost va a povinnosti žáka školy, protiprávní 9 práva nebo demokratické jednání a korupce, právní ochrava občaprincipy nů a majetku, včetně nároku na rekklamaci,soukromé vlastnictví duševních hodnot 266

29 Orientuje se v základních Vlastnictví Soukromé, veřejné, osobní, společné 8 formách vlastnictví, pou- vlastnictví, hmotný a nehmotný majetek, 9 žívá peníze v běžných rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, situacích, odhadne cenu hotovostní a bezhotovostní forma peněz, nákupu způsoby placení, úspory, půjčky, 267

30 Očekávané ročníkové školní výstupy pro 5. ročník Žák: 1. začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 2. rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 3. rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 4. vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického a vlastnického 5. zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 6. rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 7. rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 8. pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 9. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy 10. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 11. rozeznává současné i minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 12. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce našich předků v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 13. objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 268

31 Vlastivěda 5. ročník uvede pří kladsoužití Vlast Naše vlast OSV - osobnostní rozvoj 7 3 národností v jedné zemi Národ Vv - domov, vlast, cizina 9-10 definuje rovnocennost Domov národů a národností uvede nejdůležitější 25 menšiny v ČR uvede příklady národních zvyklostí, tradic a symbolů určí polohu naší země v Střed Evropy Poloha naší země OSV - osobnostní rozvoj 7 3 Evropě Naši sousedé Sousední státy ČR VMEGS - Evropa a svět nás uvede sousední státy zajímá 13 7 popíše přírodní podmínky sousedních států porovná hospodářskou a společenskou vyspělost našich sousedů popíše vzájemné vztahy mezi ČR a jejími sousedními státy orientuje se na plánu Prahy Hlavní město Praha Poloha, povrch, vodstvo, zemědělství, orientuje se na vlastivědné Středočeský kraj průmysl 13 3 mapě Jihočeský kraj OSV - osobnostní rozvoj 269

32 Vlastivěda 5. ročník uvede přírodní podmínky Plzeňský kraj 25 5 území, významná místa, významné památky Karlovarský kraj Ústecký kraj stručně charakterizuje Liberecký kraj přírodní tvářnost území ČR Královéhradecký vyhledá na mapě polohu kraj významných a typických přírodních prvků Pardubický kraj Kraj Vysočina vyhledá na mapě hlavní sídelní střediska Jihomoravský kraj Olomoucký kraj uvede nejvýznamnější velkoplošná chráněná území přírody v ČR Moravskoslezský kraj Zlínský kraj popíše hlavní přírodní společenské atraktivity cestovního ruchu a rekreace 13 1 orientuje se na mapách Evropa Poloha OSV - osobnostní rozvoj střední Evropy Povrch VMEGS - objevujeme uvede sousední státy Vodstvo Evropu a svět popíše polohu sousedních Hospodářství MuV - princip sociálního států ČR Cestujeme po Evropě smíru a solidarity 270

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace)

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty pozná písmena (mimo X,W,Q); poznávání písmenek; M - čtení s porozuměním slovních úloh přiměřeného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více