5.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova 1. stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň"

Transkript

1 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti jedince k uměleckému dílu. Vzdělávací oblast zahrnuje předměty: Hudební výchova a Výtvarná výchova Hudební výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Předmět vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání, zpěvu a jejich využívání jako prostředku komunikace. Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu dětí a posilování správných pěveckých návyků. Obsahem instrumentálních činností je hra na jednoduché hudební nástroje. Náplní hudebněpohybových činností je ztvárňování pohybem a reagováním na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání znějící, při němž žák hudbu hlouběji poznává. Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka, vedou k rozvoji jeho hudebních schopností a dovedností. Předmět Hudební výchova je vyučován v ročníku na1.stupni základní školy s časovou dotací l hodina týdně. Žáci nejsou děleni do skupin, vyučována je celá třída. Při výuce je využívána kmenová třída nebo učebna hudební výchovy. V rámci hudební výchovy se navštěvují různé výchovné koncerty a divadelní představení s hudbou. Průřezová témata: Předmět Hudební výchova integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání, Psychohygiena Mediální výchova - Vnímání autora mediálních sdělení, Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - klade důraz na pozitivní motivaci žáka - učí žáka používat základní hudební názvosloví - vede žáka k sebehodnocení

2 Kompetence k řešení problémů: - vede žáka k samostatnému řešení problémů - rozvíjí u žáka tvořivost Kompetence komunikativní: - vede žáka ke spolupráci při skupinových vystoupeních, při práci na projektech - vede žáka k toleranci názorů druhých - vede žáka k užívání správné terminologie Kompetence sociální a personální: - vede žáka ke vzájemné pomoci, spolupráci - vybízí žáka k vytvoření přátelské atmosféry - vyžaduje respektování druhých Kompetence občanské: - vytváří u žáka pozitivní vztah k práci - umožňuje žákovi zažít pocit úspěchu Kompetence pracovní: - vede žáka k dodržování obecných pravidel bezpečnosti - vede žáka ke správnému používání pomůcek a nástrojů

3 Ročník: 1. a rytmicky přesně v jednohlase zpívá a intonuje čistě dbá na správné dýchání a výslovnost při zpěvu seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Hlasová hygiena Hudební rytmus OSV-psychohygiena, rozvoj poznávacích schopností Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem vytleskává jednoduchý rytmus melodizuje texty Rytmizace říkadel Hudební hry Čj- 1.roč. M- 1.roč. Prv- 1.roč. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře seznamuje se s dětskými hudebními nástroji a jejich použitím jako doprovodnými nástroji, seznamuje se s jejich zvukem a použitím poznává zvuk těchto hudebních nástrojů-klavír, flétna, housle, kytara Hra na hud. nástroje Orf. instrumentáře reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie provádí jednoduchý pohyb, činnost za doprovodu zvládá pochod za doprovodu Hudebně-pohybová činnost Taktování Pohybový doprovod Pohybová improvizace rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící rozlišuje pomalou a rychlou hudbu, hlasitou a tichou hudbu a změnu vyjádří pohybem Zpěv písní se správnou dynamikou rozpozná v proudu znějící některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně - instrumentální sluchem rozpoznává vybrané hudební nástroje určuje, zda slyší hrát jeden nástroj nebo celý orchestr Kvalita tónů Hudba vokální, instrumentální a vokálně instrumentální Hudební styly (hudba pochodová, taneční apod.) MV-vnímání autora-med. sdělení, kritické čtení a vnímání

4 Ročník: 2. a rytmicky přesně v jednohlase zpívá vybrané písně v jednohlase zeslabuje a zesiluje při zpěvu Pěvecký projev Hlasová a dechová hygiena OSV-psychohygiena Tv-dechová cvičení rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem vytleskává rytmus podle říkadel a písní Hudební rytmus Dynamicky odlišný zpěv Melodizace říkadel OSV-rozvoj schopností Čj- 2.roč M- 2..roč. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře zvládá jednoduchý doprovod hrou na element. hudební nástroje Hra na hud. nástroje Rytmizace a hud. hry Hud. improvizace reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie pohybuje se podle daného rytmu tleská do rytmu Hudebně pohybové činnosti Taktování Pohybové vyjádření Pohybová improvizace rozlišuje jednotlivé kvality tónů,rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící rozpozná v proudu znějící některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně-instrumentální rozpoznává změny tempa a dynamiky seznamuje se s vybranými skladbami klasiků rozpoznává sluchem ve znějící hudbě některé nástroje Zpěv písní s odlišnou dynamikou Poslech vokální,instrumentální a vokálně instrumentální Hudební prvky-pohyb, melodie, rytmus Hudba pochodová,taneční MV-vnímání autora med. sdělení, kritické čtení a vnímání

5 Ročník: 3. a rytmicky přesně v jednohlase zpívá a intonuje čistě probrané písně vytleskává a taktuje 2/4 a 3/4 takt rozlišuje délky not poznává podle notového zápisu melodii stoupavou a klesající Pěvecká činnost Hlasová hygiena Hudební rytmus (2/4 a 3/4 takt) Dynamicky odlišný zpěv Tv- 3.roč. Aj- 3.roč. Prv- 3.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem vytleskává a rytmizuje říkadla a krátké texty Melodizace říkadel a krátkých textů Hudební hry využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře rozlišuje nástroje dechové, smyčcové a žesťové doprovází zpěv na jednoduché rytmické hudební nástroje Hra na jednoduché nástroje Rytmizace a hud. hry Hud. improvizace reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící - rozpoznává rytmus valčíku a polky vyjadřuje tělem rytmus znějící Hudebně pohybová činnost Taktování Pohybový doprovod Pohybová improvizace Tv-3.roč. rozpozná v proudu znějící některé hudební nástroj-odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně-instrumentální poslouchá vážnou, zábavnou a slavnostní hudbu seznamuje se s některými díly B. Smetany a A. Dvořáka Poslech vybrané vážné, zábavné,slavnostní MV-vnímání autora,kritické čtení a vnímání med. sdělení

6 Ročník: 4. zpívá na základě svých dispozic čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou), jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not zpívá čistě probrané písně dbá na správné dýchání a výslovnost při zpěvu zná pojmy repetice, housl.klíč, nota, notová osnova rozlišuje délky not zapisuje noty do notové osnovy-stupnici C-dur poznává dynamická znaménka p, mf, f, používá je v písni Pěvecké dovednosti Hlasová hygiena Hudební rytmus(2/4,3/4,4/4) Jednohlas a dvojhlas Intonace, vokální improviz. Stupnice C-dur Tónina dur a moll OSV-psychohygiena, rozvoj schopností poznávání Tv- 4.roč. Aj 4.roč. využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popř. složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace rozpozná v proudu znějící některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny ztvárňuje pohybem s využitím tanečních kroků na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace jednoduše melodizuje texty rozlišuje nástroje dechové, klávesové, žesťové doprovází písně rytmickými nástroji rytmizuje říkadla, rozpoznává motiv skladby označí předehru, dohru a mezihru skladby provádí jednoduchou improvizaci rozeznává písně ve 2/4 a 3/4 taktu seznamuje se s životem a dílem B. Smetany, A. Dvořáka a L. Janáčka pozná opakující se téma ve znějící hudbě poznává při poslechu tempové, dynamické a jiné změny vyjadřuje pohybem hudbu, polkový a valčíkový krok improvizuje pohybem slyšenou hudbu i Hra na jednoduché nástroje Rytmizace a melodizace Grafický záznam melodie Tvorba jednoduché předehry, mezihry a dohry Jednoduchá skladba-motiv, předehra a dohra-možnost Kvalita tónů Hudba vokální, instrument. a vokálně instrumentální Hudební styly a žánry Interpretace Hudební a výraz. prostředky Hudebně pohybová činnost Taktování a pohybový doprovod (polka, valčík) Orientace v prostoru Taneční pohyb MV-vnímání autora med. sdělení, kritické čtení a vnímání Čj 4.roč. Vl- 4.roč. Tv-4.roč.

7 Ročník: 5. a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, tancem, hrou, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popř. složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace rozpozná v proudu znějící některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace zpívá probrané písně v jednohlase či dvojhlase intonačně čistě dbá na správné dýchání a výslovnost při zpěvu rozeznává písně a části písní v dur a moll tóninách doprovází písně na rytmické a melodické nástroje zná pojmy C-dur stupnice, repetice, dynamika, housl. klíč, basový klíč, čte a zapisuje noty C1-C2 rozeznává takt 2/4,3/4,4/4 takt, rytmus doprovází písně na jednoduché rytmické a melodické nástroje (dle svých dispozic) - pozná sluchem vybrané smyčcové a dechové nástroje pozná vánoční hudbu, pochodovou, taneční, varhaní, trampskou apod. zvládá jednoduchou hudební improvizace-hrou i zpěvem poslouchá vybrané skladby rozpozná smyčcové nástroje- housle, cello, kontrabas rozpozná dechové nástroje trubka, pozoun, lesní roh seznámí se s hud. nástroji v symfonickém orchestru umí pohybově vyjádřit hudbu, nálady, seznámí se s relaxací, hudební rytmus (2/4,3/4,4/4) Jednohlas a vícehlas Intonace a pěvecká improv. Grafický záznam not Dur. a moll. skladby Hra na hudební nástroje Rytmizace a melodizace Stylizace a improvizace Grafický záznam melodie Hra na jednoduché rytmické a melodické nástroje Hudební styly a žánry Hudební formy (malá a velká forma-rondo variace) Interpretace, vlastní hudební tvorba Kvalita tónů,vztahy mezi tóny, hudební výrazové prostředky Hudba vokální, instrumentální a vokálně instrumentální Hudebně pohybová činnost Valčík, polka, menuet Pohybové vyjádření tanec, pantomima apod. Orientace v prostoru Tv- 5.roč. Čj- 5.roč. Aj- 5.roč. M- 5.roč. MV-vnímání autora, kritické čtení a vnímání

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Hudební výchova, Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pochopit umění jako specifický způsob poznání a užívat jazyk umění jako svébytný prostředek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více