Tvoříme základy Legislativní novinky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Legislativní novinky"

Transkript

1 Tvoříme základy Legislativní novinky Informace o aktualitách v legislativě v Èeské republice Vydání: Únor Obsah: Právo > Vybrané legislativní změny > Vybrané předpisy vyhlášené ve sbírce > Účinnost vybraných předpisů Daně > Legislativa > Krátce > Vybrané legislativní změny Novela přináší změnu při prodeji starších domù Kateřina Knytlová, Rödl & Partner Praha Poslanecká sněmovna podpořila ve druhém čtení návrh novelizovaného znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. V něm zákonodárce upouští od povinnosti předložit průkaz energetické náročnosti při prodeji budov postavených před 1. lednem 1947, u nichž po tomto datu nedošlo k žádným rozsáhlým přestavbám. Smyslem tohoto ustanovení je zjednodušit prodej starých budov, které čekají na rekonstrukci (popřípadě na demolici) a u nichž se jeví zpracování průkazu energetické náročnosti jako neúčelné. Kupující si totiž může udělat úsudek o jejich nehospodárnosti na základě data jejich výstavby (nebo poslední rekonstrukce), aniž by bylo nutné odborné zhodnocení. Budovy postavené nebo zrekonstruované před rokem 1947 jsou totiž v praxi řazeny z hlediska energetické hospodárnosti budov vždy do nejhorších kategorií. Navíc je u těchto staveb (včetně národních kulturních památek) poměrně složité zpracovat průkaz energetické náročnosti, a proto se hodnocení jejich energetické náročnosti obvykle prodraží. Dodejme však, že otázka předložení průkazu energetické náročnosti zůstane na dohodě stran. Jestliže by kupující trval na tom, aby se mohl s průkazem seznámit, pak bude prodávající i nadále povinen jej předložit. Další výraznou změnou, kterou přinese novela výše zmíněného zákona, je povinnost realitní kanceláře, případně jiného zprostředkovatele prodeje, zveřejnit u nabídek v reklamních materiálech klasifikační třídu energetické náročnosti budovy. Dosud ležela odpovědnost za zveřejnění příslušného údaje pouze na vlastníkovi nemovitosti. Ta se ale nově rozšíří i na realitní kanceláře jako zprostředkovatele prodeje, jelikož se mnohé z nich pokoušely této povinnosti vyhnout. Jestliže vlastník nedodá realitní kanceláři grafickou část průkazu, pak bude muset zprostředkovatel inzerovat u předmětné nemovitosti nejhorší možnou klasifikační třídu energetické náročnosti. Návrh změn v trestní odpovědnosti firem Monika Štýsová, Rödl & Partner Praha Vládní návrh změn zákona o trestní odpovědnosti firem čelil dne 14. ledna 2015 ve sněmovním ústavně právním výboru ostré kritice. Návrh totiž přichází se změnou v dosavadním přístupu k úpravě otázky trestní odpovědnosti právnických osob, kdy tyto osoby nemají být trestně odpovědné za vyjmenované trestné činy, ale mají být zásadně odpovědné za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to bude zákonem výslovně vyloučeno (tj. místo pozitivního výčtu trestných činů, za které právnická osoba může být trestně stíhána, by byl tento výčet negativní). Vyloučeny mají být takové trestné činy, jejichž spáchání nebude možné právnické osobě vyčítat. Toto by výrazně rozšířilo okruh trestných činů, které mohou na právnické osoby, respektive firmy, dopadnout. Pokud se týká negativního výčtu, jednalo by se například o trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou, trestný čin zabití, trestný čin opilství, opuštění dítěte nebo svěřené osoby či trestný čin nebezpečného pronásledování. Tyto činy právnická osoba nemůže spáchat již z principu. Dále sem lze zahrnout například trestné činy proti obraně státu, 1

2 Právo žovat licenční smlouvu s kolektivním správcem autorských práv. Předpokladem pro vznik takové povinnosti je umístění zařízení, jehož provozuschopnost musí být kolektivním správcem prokázána. Závěrem ještě připomeňme, že Ústavní soud dospěl v posledních letech také k názoru, že podnikatel nemusí platit za hudbu pro takzvanou osobní potřebu jeho zaměstnanců na pracovišti. proti branné povinnosti či trestné činy vojenské. Z hlediska uplatnění principu ultima ratio se pak nejeví trestní postih vhodný či žádoucí například u trestných činů účasti na sebevraždě či pomluvy. Výbor nakonec debatu o předloze na 30 dnů přerušil. Ministerstvo má v této době jednat s kritiky o možných kompromisních úpravách normy, kterou už dříve nepřímo odmítl hospodářský výbor. Pokud se ministerstvo s kritiky nedohodne, je možné, že poslanci vyzvou vládu, aby předlohu ze Sněmovny stáhla. Podnikatel našel zastání u Ústavního soudu ve sporu o poplatek za televizi Vojtěch Hrdlička, Rödl & Partner Praha Východočeský podnikatel našel zastání u Ústavního soudu ve sporu se společností zastupující výkonné umělce, která jej žalovala o vydání bezdůvodného obohacení na základě nelicencovaného vysílání prostřednictvím televizoru umístěného v prostorách jeho restaurace. Ústavní soud setrval při názoru, že provozovatelé restauračních zařízení, v nichž dochází k projekci televizního vysílání, jsou obecně povinni uzavřít a dodržovat licenční smlouvu s kolektivními správci autorských práv. Zároveň ale stanovil pravidla, jak by měl kolektivní správce postupovat při kontrole, aby prokázal, že skutečně došlo k zásahu do autorských práv umělců, které zastupuje. Kolektivní správce musí především prokázat, že dané zařízení (televizor) je provozuschopné a dokáže zachytit a přenášet vysílací signál, jehož prostřednictvím by mohl provozovatel restaurace zasáhnout do autorských práv. Tímto výrokem se Ústavní soud zastal výše zmíněného podnikatele, jehož televizor nebyl připojen k žádnému satelitu ani anténě umožňující přenos vysílacího signálu. Zařízení totiž využíval k soukromým účelům pro promítání filmových záznamů členům spolku, který se scházel v prostorách jeho restaurace. Je ovšem běžné, že majitelé umisťují do svých provozoven televizor, aby na vysílání nalákali co nejvíce hostů, a právě takové jednání stále podléhá povinnosti uzavřít a dodr- > Vybrané předpisy vyhlášené ve sbírce Sbírka: 12/2015 Částka: 9/2015 SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. ledna 2015 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Sbírka: 18/2015 Částka: 12/2015 VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 19/2015 Částka: 12/2015 VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů Sbírka: 23/2015 Částka: 13/2015 ZÁKON ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. > Účinnost vybraných předpisů 334/2014 Sb., účinnost od ZÁKON ze dne 9. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. 353/2014 Sb., účinnost od ZÁKON ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Kontakt pro další informace: Mgr. Monika Štýsová advokátka / Senior Associate Tel.:

3 Vydání: Únor 2015 > Legislativa Promíjení příslušenství daně od 1. ledna 2015 Od 1. ledna 2015 se do daňového řádu vrací možnost individuálního prominutí příslušenství daně, tj. penále, úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky. Dle přechodných ustanovení k novele lze žádat o prominutí penále vzniklého ode dne nabytí účinnosti zákona. Prominutí penále je tedy možné jen v případech, kdy bylo penále oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným počínaje 1. lednem Není tudíž rozhodující zdaňovací období, ke kterému se penále fakticky váže. Žádost o prominutí penále musí být podána včas, tedy nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru. Tato lhůta neběží po dobu řízení o povolení posečkání úhrady daně a po dobu povoleného posečkání úhrady daně, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla. O prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky lze žádat pouze v případě úroku vzniklého ode dne nabytí účinnosti novely zákona, to je od 1. ledna Od předepsání úroku z posečkané částky (nikoliv tedy úroku z prodlení) vzniklého přede dnem nabytí účinnosti novely lze upustit za podmínek stanovených dřívějším pokynem GFŘ. Žádost o prominutí příslušenství daně podléhá správnímu poplatku ve výši Kč, pokud je žádáno o prominutí částky vyšší než trojnásobek sazby poplatku, tedy částky Kč a více. Žádost o prominutí částky do Kč správnímu poplatku nepodléhá. Ke dni podání žádosti o prominutí příslušenství daně musí být vždy uhrazena daň, k níž se příslušenství váže. Novela zákona o dani z nemovitých věcí Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o dani z nemovitých věcí účinná od 1. ledna 2016, přičemž ustanovení odstraňující tvrdost zákona je účinné již od 5. února Novela především zpřesňuje některé pojmy, jako například stavební pozemek nebo zpevněná plocha. Za stavební pozemky již nebudou považovány pozemky určené k zastavění stavbou osvobozenou od daně dle 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona, tj. stavbou veřejného zájmu (například vodárenské objekty, čistírny odpadních vod, stavby distribuční soustavy dle energetického zákona, stavby na dráze pro veřejnou dopravu). Z předmětu daně budou vyloučeny spoluvlastnické podíly na pozemcích vlastníků jednotek v budově bytového domu. U některých staveb či jednotek zařazených do obchodního majetku budou použity v souladu s judikaturou sazby jako u staveb pro podnikatelskou činnost (2 Kč, resp. 10 Kč za m 2 zastavěné plochy). Z důvodu odstranění tvrdosti zákona nevzniká nově povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně, má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, a podá-li je po lhůtě pro jejich podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván. Oprava výše daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku došel k závěru, že opravu výše daně z přidané hodnoty je možné provést pouze u skutečně předinsolvenčních pohledávek, tedy u těch, které vznikly ve lhůtě 6 měsíců před rozhodnutím o úpadku, nikoli u pohledávek starších. Tento závěr je odlišný od dosavadní praxe, kdy byla opravována daň z přidané hodnoty u pohledávek, které naopak vznikly ve lhůtě šesti měsíců až třech let před rozhodnutím o úpadku, tedy u starších pohledávek. Lze očekávat, že správci daně nebudou dosavadní praxi rozporovat. V případě nových oprav výše DPH u pohledávek za dlužníky v konkursu je však nutné respektovat závěry tohoto rozsudku. Stanovení sazby daně z nemovitostí dle skutečného užití pozemku Pro správné stanovení sazby daně z nemovitostí je kromě dalších okolností rozhodný faktický způsob užívání tohoto pozemku, tedy k čemu pozemek slouží, a nikoli to, kdo jej takto užívá. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší správní soud v případě vlastníka pozemků se zpevněnými plochami, které pronajímal nájemci pro účely jeho podnikatelské činnosti. Zpevněné plochy přitom podléhají vyšší sazbě daně z nemovitostí pouze v případě, kdy jsou využívány k podnikání nebo v souvislosti s ním. Pronajímatel se domníval, že se na něj jako na nepodnikatele toto ustanovení nevztahuje, ale byla mu vyměřena daň z nemovitostí dle sazby daně platné pro zpevněné plochy a Krajský soud i Nejvyšší správní soud názor správce daně potvrdily. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u manka zjištěného při inventarizaci Sporné v tomto případě rozhodovaném Nejvyšším správním soudem bylo datum, ke kterému je nutné odvést DPH z mank zjištěných při inventuře. Správce daně byl názoru, že tímto okamžikem je rozvahový den, ke kterému se inven- 3

4 dle zvláštních předpisů stále upotřebitelné (poživatelné), ale zároveň jsou obtížně uplatnitelné v běžném prodeji či zcela neprodejné, nebo o potraviny, které musí být vyřazeny z běžného prodeje z důvodu například nevyhovujícího obalu, nesprávného značení či jiného poškození. K prokázání darování a stanovení ceny obvyklé je třeba zajistit potvrzení o darování potravin potravinové bance, ze kterého bude patrný předmět a rozsah daru, a zdokumentovat stav darovaných potravin (poškozené obaly, blížící se konec doby spotřeby). V souvislosti se změnou pravidel pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě vydala finanční správa několik zpřesňujících informací. Plátce daně přihlédne při výpočtu zálohy na daň k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, jen podepíše-li poplatník do 30 dnů po vstupu do zaměsttura váže (v konkrétním případě ). Plátce daně však argumentoval, že zjištění manka nastává později, a to k datu faktického vyhodnocení inventury (zde ). Soud k tomu uvedl, že je nutné důsledně rozlišovat mezi účetními a daňovými předpisy, a potvrdil názor plátce daně. > Krátce Změny kódů ve výpisu z evidence u režimu přenesení daňové povinnosti V souvislosti s rozšířením režimu přenesení daňové povinnosti na další komodity dochází ve výpisu z evidence pro účely DPH podle 92a ZDPH ke změně kódů předmětu plnění. Pro zdaňovací období od 1. ledna 2015 je pro emisní povolenky ukončena platnost kódu 2 ( 92d ZDPH) a je založen nový kód 11 ( 92f ZDPH). Pro zdaňovací období od 1. dubna 2015 pak budou zavedeny nové kódy pro další plnění podle 92f zákona: 12 obiloviny a technické plodiny, 13 kovy, 14 mobilní telefony, 15 integrované obvody, 16 přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, 17 videoherní konzole. Odvod DPH při darování zboží do potravinových bank Informace GFŘ ke slevě za umístění dítěte Finanční správa vydala informaci, ve které zpřesňuje postup při uplatnění slevy na dani z příjmů fyzických osob za umístění dítěte (takzvané školkovné). Novou slevu lze poprvé uplatnit již za zdaňovací období 2014, a to v rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání. Jedná se o roční slevu na dani, a to ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo stravného), maximálně však do výše měsíční minimální mzdy, to je Kč pro rok Slevu lze uplatnit, pokud je dítě umístěno v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (jedná se například i o firemní či soukromou školku, lesní školku, soukromé jesle nebo dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků). Slevu lze uplatnit i v případě umístění dítěte u osoby provozující živnost například na základě oprávnění k živnosti vázané péče o děti do tří let věku v denním režimu. Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Informace GFŘ k uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě v roce 2015 Darování zboží potravinové bance pro dobročinné účely je spojeno s povinností odvést DPH na výstupu, pokud byl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet DPH. Základem daně je dle zákona cena obvyklá, tedy cena, za kterou by bylo možné zboží pořídit k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud takovou cenu určit nelze, je základem daně výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Generální finanční ředitelství nyní připustilo, že obvyklá cena nemusí být shodná s cenou prodejní, ale naopak může být i v hodnotě blížící se nule. Téměř nulovou cenu lze akceptovat v případech, kdy se jedná o potraviny, které jsou 4

5 Vydání: Únor 2015 nání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období nový tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24, ve kterém jsou doplněny nové povinné údaje o vyživovaných dětech. Rozšiřují se i údaje o vyživovaných dětech, které je nutno doložit potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků. Pro tyto účely byl zveřejněn nový tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Informace dále upravuje postup při narození druhého dítěte v rodině, změně počtu dětí, uplatnění daňového zvýhodnění u druha a družky a v případě dítěte svěřeného do střídavé péče rodičů. VZP bude používat výhradně účty u Komerční banky Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zveřejnila na svých webových stránkách informaci, že chce v průběhu letošního roku centralizovat všechny úhrady pojistného na účty vedené u Komerční banky. Účty vedené u jiných bank (ČSOB a GE Money Bank) zůstanou sice aktivní do konce roku 2015, VZP nicméně doporučuje, aby klienti (tj. zejména OSVČ a zaměstnavatelé) nenechávali změnu na poslední chvíli. Kontakt pro další informace: Platby na zrušené účty finančních úřadů K 31. prosinci 2014 skončilo dvouleté přechodné období, po které byly platby na zrušené účty dřívějších finančních úřadů přesměrovány na správné účty nových (krajských) finančních úřadů. Pokud by daňový subjekt i nadále platil na zrušené účty, vznikaly by mu po 1. lednu 2015 daňové nedoplatky a hrozil úrok z prodlení. V této souvislosti tedy doporučujeme ověřit správnost používaných bankovních účtů finančních úřadů. Ing. Tomáš Zatloukal, LL.M. daňový poradce / Partner Tel.: Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Legislativní novinky Únor 2015 Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Mgr. Monika Štýsová Ing. Tomáš Zatloukal Ing. Jana Švédová Tento dokument má pouze informativní povahu. Při řešení konkrétního případu doporučujeme vždy individuální konzultaci, jelikož aplikace výše uvedených informací bude v konkrétní situaci ovlivněna okolnostmi případu. Rödl & Partner nepřejímá žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti v tomto dokumentu nebo za škodu, která by vznikla jednáním učiněným na základě tohoto dokumentu. Layout/Sazba: Rödl & Partner

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Komanditní suma upravuje ručení komanditisty

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek 1.9.2014 Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č. 601

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 3/2013 c.k. 8 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH Obsah 8 Kalendář povinností v březnu 2013 9-11 Daňová (ne)uznatelnost odpisu

Více

NOVINKY V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. LEDNA 2015

NOVINKY V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. LEDNA 2015 BULLETIN leden 2015 Také v roce 2015 Vás budeme pravidelně informovat o novinkách a změnách, které mohou ovlivnit Vaši práci. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám se věnujeme těmto oblastem: Novinky

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Poohří. Sdružení podnikatelů

Poohří. Sdružení podnikatelů Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 1. listopadu 2009

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Dřívější placení daní a pojistného

Dřívější placení daní a pojistného Daně 10/09 říjen 2009 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, termín pro splatnost daně a sociálního i zdravotního pojištění se zkrátí. Zatímco

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více