MASARYKOVA UNIVERZITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Výuka anglického jazyka u sluchově postižených studentů Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Lenka Doležalová Vypracovala: Irena Kučerová

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu použitých zdrojů. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne Irena Kučerová

3 Poděkování Děkuji PhDr. Lence Doležalové za cenné odborné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracování bakalářské práce poskytovala.

4 Obsah Úvod Uvedení do problematiky sluchového postižení Úvod do surdopedie Výskyt sluchového postižení v populaci Klasifikace sluchových vad Etiologie sluchového postižení Komunikační systémy sluchově postižených Vymezení termínu komunikace Specifika komunikace sluchově postižených Znakový jazyk Odezírání Vzdělávání sluchově postižených Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené Školy pro sluchově postižené Integrace Středisko Teiresiás Výuka anglického jazyka Společný evropský referenční rámec Metody práce ve výuce Motivace Motivace ve výchovně-vzdělávacím procesu Motivace ve výuce anglického jazyka Charakteristika zkoumaného prostředí Charakteristika zkoumaného vzorku Cíle výzkumu a stanovení hypotézy Zpracování a výzkumného šetření Závěr Resumé Summary Seznam obrázků a tabulek Seznam použité literatury a internetových zdrojů Seznam příloh... 49

5 Úvod Anglický jazyk je v současné době ve vyspělých zemích jedním z nejdůležitějších dorozumívacích prostředků mezi příslušníky různých národů. Jeho znalost se stává spíše povinnou součástí naší jazykové vybavenosti. Pro sluchově postižené dítě je osvojování angličtiny velice obtížné, protože pro ně představuje až třetí jazyk po jazyce znakovém a českém. Jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje průběh a výsledek učení se angličtině, je motivace. Při výběru tématu bakalářské práce došlo ke spojení terciárního vzdělávání sluchově postižených, což je problematika nabývající rostoucího významu, a výuky angličtiny u sluchově postižených, jejíž metodika není výrazně rozpracována. Je proto vhodné zpracovat další výzkumná šetření týkající se dané problematiky. Hlavním cílem výzkumného šetření byla stanovena analýza současného stavu a možností motivace sluchově postižených studentů. K dílčím cílům patří analýza současných služeb výuky anglického jazyka a zjištění specifickým metod používaných ve výuce. Výzkumného šetření se zúčastnilo 18 studentů, kteří jsou zapsáni do povinných kurzů Angličtiny pro neslyšící, jejichž výuka je zabezpečována Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě Teiresiás (dále jen Středisko ). Pro úplnost byly do výzkumného vzorku zahrnuti i lektoři kurzů. Bakalářská práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola se zabývá všeobecně sluchovým postižením. Druhá kapitola se věnuje komunikačním systémům sluchově postižených a specifiky jejich komunikace. Podrobněji je zaměřena na dva komunikační systémy často používané ve výuce znakový jazyk a odezírání. Ve třetí kapitole je popsáno vzdělávání sluchově postižených a služby Střediska. Čtvrtá kapitola se zabývá metodikou výuky angličtiny a rolí motivace ve výchovně-vzdělávacím procesu. Poslední empirická kapitola je zaměřena na analýzu motivace ve výuce anglického jazyka u sluchově postižených studentů. Jsou zde uvedeny cíle, hypotézy a použité metody, charakteristika zkoumaného souboru, popsáno vlastní šetření i vyhodnocení a interpretace zjištěných dat. Ke zpracování bakalářské práce byly použity tyto metody a techniky: analýza odborné literatury, pozorování, nestandardizovaný samostatně sestavený dotazník, polostandardizovaný rozhovor a analýza výsledků činností studentů ve výuce. 5

6 1. Uvedení do problematiky sluchového postižení 1.1 Úvod do surdopedie Výchovou, vzděláváním a rozvojem jedinců se sluchovým postižením se zabývá surdopedie. Název se skládá z latinského surdus hluchý a řeckého paidea výchova. Surdopedie je velmi mladý obor, který vznikl v roce Do té doby byla problematika sluchově postižených zahrnována do komplexního oboru logopedie (Horáková in Pipeková, 2006). Ke vzniku surdopedie jako samostatné vědní disciplíny přispělo především postupné akceptování sluchově postižených jako jazykové a kulturní minority. Dále byly patrné vzrůstající odlišnosti v pojetí cílů a metodice v obou oborech (Potměšil, 2003). Surdopedie představuje multidisciplinární obor, protože úzce spolupracuje s ostatními vědními disciplínami. Je součástí vědního oboru speciální pedagogika, tudíž kooperuje s ostatními speciálně pedagogickými obory (logopedie, oftalmopedie, somatopedie, psychopedie apod.), spolupráce se týká zejména problematiky kombinovaného postižení. Dalšími obory jsou obecná pedagogika, obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, sociologie či lingvistika (problematika znakového jazyka). Neméně důležitá je spolupráce s medicínskými obory - pediatrie, otorinolaryngologie (ORL) a foniatrie (Bulová in Pipeková, 1998). V oblasti sluchové protetiky spolupracuje s technickými obory jako jsou audiologie, audiometrie, akustika a elektroakustika. K hlavním cílům surdopedie patří zprostředkování komunikačních kompetencí, které jsou označovány jako systém pravidel k produkování promluv a jejich rozumění (Horáková in Pipeková, 2006). K dalším cílům náleží komplexní a raná péče pro sluchově postižené (ta zahrnuje nejen speciálně pedagogickou péči, ale i péči zdravotnickou, sociálně právní a rodinnou), příprava na povolání a profesní uplatnění, prevence sluchových vad (zejména dostatečná informovanost široké veřejnosti) a integrace jedinců se sluchovým postižením do majoritní společnosti. 6

7 1.2 Výskyt sluchového postižení v populaci Objektem surdopedické péče jsou tedy sluchově postižení. Toto označení se týká nehomogenní skupiny osob lišící se druhem a stupněm sluchové vady. Patří sem neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí. Pro účely Zákona o znakové řeči č. 155/1998 Sb. jsou neslyšící definováni jako: osoby, které ohluchly před rozvinutím mluvené řeči a u nichž velikost a charakter sluchové vady neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, a dále osoby později ohluchlé a nedoslýchavé, které samy považují znakovou řeč za primární formu své komunikace [1]. Sluchové postižení je jedno z nejrozšířenějších somaticko-funkčních postižení (Neubert in Leonhardt, 2001), avšak údaje o jeho výskytu jsou v literatuře dosti různorodé. V současné době se počet sluchově postižených v České republice odhaduje na Velkou skupinu sluchově postižených tvoří lidé nad 60 let, u nichž se objevují tzv. ušní šelesty (tinnitus). Jde o příznak onemocnění, při kterém si pacienti stěžují na nepříjemné pískání, hučení a šumění. V České republice žije asi osob, jejichž vada sluchu vznikla v dětství nebo se s ní narodily. Uživatelů znakového jazyka je asi 7300 (Hrubý, 1998). 1.3 Klasifikace sluchových vad Poruchu sluchu je možno definovat mnoha různými způsoby. I mezi jednotlivými autory se objevují ve vymezení poruch sluchu a jejich klasifikace rozdíly (srov. Horáková in Pipeková, 2006; Šedivá, 2006). Existují různá hlediska, na základě kterých lze poruchu sluchu definovat (Horáková in Pipeková, 2006): místo vzniku postižení období vzniku postižení stupeň postižení Místo vzniku postižení Rozlišujeme dvě základní skupiny: periferní nedoslýchavost či hluchota v této skupině sluchových vad rozlišujeme další tři podskupiny: a) převodní vada (conductiva, konduktivní porucha) sluchové buňky jsou v pořádku, avšak nedochází k jejich stimulaci zvukem; v zevním 7

8 zvukovodu nebo středním uchu se vyskytuje překážka, která brání průchodu zvuku, její příčinou může být např. zvětšená nosní mandle b) percepční vada (perceptiva, senzorineurální porucha) narušení funkce vnitřního ucha, sluchových buněk nebo sluchových nervů; percepční poruchy se vyskytují častěji než převodní a jsou mnohem závažnější c) smíšená vada (mixta) kombinace převodního a percepčního typu, při které dochází ke smíšení příčin obou skupin vad centrální nedoslýchavost či hluchota při tomto typu sluchové vady je postižen korový a podkorový systém, jehož výsledkem je abnormální zpracování zvukového signálu v mozku Období vzniku postižení I v této kategorii sluchových vad rozlišujeme dvě základní skupiny: vrozené (hereditární) vady sluchu tuto skupinu sluchových vad dále dělíme na: a) geneticky podmíněné porucha vzniklá na základě hereditární zátěže v rodině pro kterou je typické, že oba rodiče slyší, byť jsou nositeli jednoho zdravého a druhého poškozeného znaku b) kongenitálně získané do této skupiny patří vady prenatální, které vznikají na základě působení různých příčin v období těhotenství, a perinatální, což jsou vady vzniklé následkem příčin působících v průběhu porodu získané (postnatální) vady sluchu: a) získané před fixací řeči (prelingválně, před 6. rokem života dítěte) tento typ sluchové vady má obrovský vliv na řečové schopnosti dítěte, protože dochází k přerušení vývoje řeči a k rozpadu získaných řečových stereotypů absencí sluchové kontroly b) získané po fixaci řeči (postlingválně, po 6. roce života) zde je důležité, aby se s postiženým začalo pracovat co nejdříve, aby mohly být na nejvyšší možnou míru zachovány již upevněné řečové návyky; do této kategorie řadíme ohluchlost (ztráta sluchu v průběhu života) i presbyakusis (stařecká nedoslýchavost) porucha slyšení tónů vysokých frekvencí a porozumění řeči, která vzniká po 60. roce života 8

9 Stupeň postižení Na základě Vyhlášky MSPV č. 284/1995 Sb. je v České republice používána následující terminologie (tab. 1): Velikost ztráty sluchu dle WHO (Světová zdravotnická organizace) Název kategorie podle Vyhlášky MSPV ČR č. 284/1995 Sb db lehká nedoslýchavost (již od 20) db středně těžká nedoslýchavost db těžká nedoslýchavost db praktická hluchota více než 90 db, ale body v audiogramu i nad 1kHz úplná hluchota v audiogramu nejsou žádné body nad 1 khz úplná hluchota Tab. 1: Klasifikace sluchových vad jednotlivé kategorie ztráty sluchu (Hrubý, 1996, str. 13, upraveno) 1.4 Etiologie sluchového postižení Příčiny sluchového postižení mohou být endogenní (vnitřní), k nimž řadíme geneticky podmíněné příčiny, a exogenní (vnější), které mohou působit v období prenatálním, perinátálním a postnatálním (Lejska, 2003): prenatální rentgenové záření, rozdílný Rh faktor matky a dítěte, nemoci matky v průběhu těhotenství např. spalničky, zarděnky, toxoplazmóza perinatální nízká porodní hmotnost, protrahovaný či předčasný porod, asfyxie, poporodní žloutenka, krvácení do mozku či vnitřního ucha postnatální rozlišujeme tři skupiny faktorů: a) biologické infekční choroby (meningoencefalitida, zánět mozkových blan, příušnice, spalničky, spála, zarděnky atd.), spálový zánět středouší, opakované záněty středouší, Meniérova choroba, degenerativní onemocnění následkem kterého odumírají sluchové buňky (např. sklerosis multiplex) b) mechanické úrazy hlavy (komoce, komprese, kontuze), ucha a perforace bubínku c) fyzikální hlučné prostředí, stres 9

10 2. Komunikační systémy sluchově postižených 2.1 Vymezení termínu komunikace Komunikační schopnost náleží k nejdůležitějším lidským schopnostem. Schopnost řečové komunikace je schopnost vědomě používat jazyk jako složitý komunikační systém znaků a symbolů ve všech jeho formách (Klenková, 2006, s. 26). Již od narození se snažíme komunikovat s okolním světem prostřednictvím křiku, pláče, broukání, žvatlání, úsměvu apod. Dáváme najevo naše potřeby, zájmy, touhy, znepokojení či strach. Okolí na naše projevy více či méně přiměřeně reaguje, což ovlivňuje naše další chování, jednání, prožívání i komunikování. Název komunikace vznikl z latinského communicatio, což znamená spojování, sdělování i přenos. Komunikace znamená obecně lidskou schopnost užívat výrazové prostředky k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů (Klenková, 2006, s. 25). Je to proces vzájemného sdělování a porozumění, jde o složitý proces výměny informací. Nevyměňujeme ale jen informace, nýbrž i soudy, názory, hypotézy, definice, pocity, potřeby aj. Komunikace je považována za symbolický výraz interakce, který má tři účely: naznačovat fakta, vyjadřovat stav mluvčího a měnit stav posluchače (Řezáč, 1998). Rozlišujeme dva druhy komunikace (Klenková, 2006): verbální (slovní) všechny komunikační procesy, které jsou realizovány pomocí mluvené nebo psané formy řeči; zahrnuje mluvenou řeč, psanou formu řeči či znakový jazyk neverbální (mimoslovní) komunikační procesy realizované beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace; zahrnuje mimiku, pohledy, gesta, postoje těla, doteky, tón hlasu a další neverbální aspekty řeči, vzdálenost a zaujímání pozic v prostoru či úpravu zevnějšku Základní prvky komunikace: komunikátor zdroj, osoba sdělující komunikant (recipient) příjemce, osoba reagující komuniké obsah sdělení 10

11 komunikační kanál nezbytná podmínka; aby si obě strany rozuměly, musí používat předem dohodnutý kód 2.2 Specifika komunikace sluchově postižených Sluchově postižení používají stejně jako slyšící oba druhy komunikace verbální a neverbální. Řeč je nicméně oblastí, která je postižena sluchovou poruchou nejvíce (Šedivá, 2006). Těžce sluchově postižení jsou odkázáni buď na užívání běžných komunikačních prostředků jiným způsobem nebo na odlišný komunikační systém. Jedná se o nejvýznamnější důsledek sluchového postižení. Z toho vyplývají potíže v interakci s majoritní společností a komunikační komplikace se stávají velkým subjektivním problémem (Vágnerová, 2004). Integračním činitelem se pak stává písemný projev nebo tlumočník (Sobotková, 2002). Neverbální komunikace je u sluchově postižených mnohem bohatší než u slyšících. Sluchově postižení používají ve velké míře mimiku, pantomimu, změnu postojů i gesta. Komunikační kanál sluchově postižených je odlišný v porovnání s majoritní společností. V komunikaci se objevují dva základní komunikační systémy - tzn. audioorální komunikační systém reprezentovaný mluveným jazykem intaktní populace a vizuálněmotorický systémem, který je zastoupený hlavně znakovým jazykem, znakovaným jazykem a prstovými abecedami (Horáková in Pipeková, 2006). Vizuálněmotorický komunikační systém je podle Janotové, Řehákové (1990, s. 90) definován jako: souhrn výrazových prostředků a dorozumívacích způsobů, které jsou vyjádřeny pohybově a vnímány převážně vizuálně. Dělení komunikačních forem u sluchově postižených (Sobotková In Vítková, 2004): komunikační formy slovní podstaty mluvená hlásková řeč, psaná forma řeči, odezírání, pomocné artikulační znaky, prstová abeceda (daktylní řeč), chirografické systémy komunikační formy neslovní podstaty znakový jazyk, znakovaný jazyk, mimika a gestika, dramatizace, pantomima 11

12 2.3 Znakový jazyk Zákon o znakové řeči č. 155/1998 Sb. vymezuje český znakový jazyk jako: přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálněpohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické [1]. Znakový jazyk je nezbytným komunikačním systémem sluchově postižených a stejně jako orální řeč u slyšících umožňuje jejich plnohodnotný rozvoj. Patří mezi přirozené jazyky a má vlastní gramatiku i slovník, který je odlišný od mluveného jazyka. Mluvené jazyky jsou lineární, tj. v jazykové výpovědi není možný jiný způsob než postupné řazení slov jedno za druhým. Znakové jazyky vykazují jak lineárnost, tak simultánnost, tj. znaky lze provádět současně. Simultánnost je umožněna inkorporací (včleňováním) např. časových údajů, počtu, osobních zájmen či směru. Nejmenší jednotkou znakového jazyka je znak, což je pohyb jedné nebo obou rukou a prstů. Ruce se často různým způsobem dotýkají obličeje, hlavy či trupu. Tyto pohyby jsou doprovázeny vhodnou mimikou, která je při komunikaci ve znakovém jazyce mnohem důležitější než při komunikaci v jazyce mluveném (Krahulcová, 2003). Znak má dvě složky (Krahulcová, 2003): manuální sem patří místo artikulace znaku, tvar ruky, vztah ruky k tělu (orientace dlaně a prstů), vztah ruky k ruce (pouze u znaků artikulovaných oběma rukama), pohyby rukou, kontakt určité části ruky a tělem nebo druhou pomocnou rukou nemanuální zahrnuje výraz obličeje, pohled, pozice a pohyby hlavy a trupu, orální komponent Od vlastního znakového jazyka neslyšících je třeba odlišit znakovaný jazyk. Ten je přizpůsoben jazykové struktuře národního mluveného jazyka. Zákon č. 155/1998 definuje znakovanou češtinu jako uměle vytvořený systém, který usnadňuje dorozumívání mezi slyšícími a neslyšícími. Znakovaná čeština využívá 12

13 gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivým českými slovy jsou pohybem a postavením ruky ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka [1]. Oba termíny český znakový jazyk i znakovaná čeština jsou v zákoně zahrnuty pod jeden společný pojem, kterým je znaková řeč (Horáková in Pipeková, 2006). K doplnění těchto komunikačních systémů se často používá prstová abeceda (daktyl), která je založena na různých polohách prstů sloužících k vyjádření písmen abecedy. Může být jednoruční, obouruční, smíšená nebo taktilní, což je daktyl do dlaně využívaný v komunikaci hluchoslepých (Sobotková in Vítková, 2004). Prstová abeceda je integrální součástí českého znakové jazyka a znakované češtiny, kde se využívá k odhláskování cizích slov, odborných termínů a pojmů, pro které dosud nejsou ustáleny znaky českého znakového jazyka [1]. 2.4 Odezírání Již Sovák (1965, s. 251) definuje odezírání jako vnímání orální mluvy zrakem a její chápání podle pohybů úst, mimiky tváře, výrazu očí, gestikulace rukou i celého těla. Krahulcová (2003) upozorňuje, že svou nezastupitelnou roli mají také situační faktory a kontext obsahu mluveného. Odezírání je velmi složitý proces, který je až desetkrát náročnější než běžné poslouchání mluvené řeči. Odezírání je nedokonalá náhrada sluchu, která je realizována prostřednictvím kinémů. Kiném je jednoduchý mluvně pohybový útvar, který má tu vlastnost, že je zrakem odlišitelný od jiných mluvně pohybových úvarů. Rozlišujeme dvanáct kinémů: pět pro samohlásky a,á, e,é, i,í, o,ó, u,ú ; samohlásky se dají poměrně snadno odezírat, tvoří tzv. body optické opory (hlásky, které se dají identifikovat zrakem), pro pochopení významu ale nehrají příliš velkou roli sedm pro souhlásky dělí se na základě vizuálních obrazů a typických artikulačních pohybů do kinematických skupin: a) bilabiální kiném p,b,m b) labiodentální kiném f,v c) lingvoalveorální kiném t,d,n, ť,ď,ň 13

14 d) kiném ostrých sykavek s,z,c,ř e) kiném tupých sykavek š,č,ž f) lingvoalveorální a vibrační kiném l,r,j g) velární kiném k,g Svůj kiném nemají hlásky h, ch a velární n. Pro pochopení významu je jejich odezírání mnohem důležitější než odezírání samohlásek. Ze souhlásek se nejlépe odezírají hlásky bilabiální, labiodentální a některé alveorální, které patří také do bodů optické opory. Stupně a složky odezírání U odezírání vymezujeme tři stupně: odezírání ideovizuální, globální, pasivní faciální obraz slova je spojen s představou, nikoli s artikulovaným slovem, neslyšící dítě slova ještě nezná; jedná se o jednoduchou vstupní formu odezírání, která je zároveň přípravou na globální vyučování mluvené řeči odezírání vizuálně fonetické, technické, lexikální tohoto stupně dosahuje sluchově postižený, když začíná mluvit (v období vyvozování hlásek a slov) či na začátku metodického nácviku odezírání; používá se u cvičení zaměřených na izolované prvky, na slabiky a skupiny hlásek, při zdokonalování artikulace, při nácviku nových a obtížných slov odezírání ideativní, rozumové, integrální komplexní a konečná forma odezírání, jejímž základem je poznat faciální formu slova, uložit globální obraz slova do zrakové paměti a z celku usuzovat na obsah výpovědi Odezírání zahrnuje jednak technickou složku, kam řadíme hlavně viditelnost hlásek, a také psychickou složku, což je obsahové doplňování mezer, nedostatků a neúplností ústních obrazů a schopnost kombinace. Důležité jsou pravidelná cvičení a procvičování. Na kvalitě odezírání se podepisují vlivy únavy, pozornosti, postřehu, stresu, nervozity, motivace, aktuálního psychického stavu jedince apod. (Krahulcová, 2003). 14

15 3. Vzdělávání sluchově postižených 3.1 Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené Totální komunikace Jedná se o komplexní komunikační systém spojující všechny použitelné komunikační formy. Cílem je účinné a obousměrné dorozumívání mezi slyšícími a sluchově postiženými a mezi sluchově postiženými navzájem. Systém vznikl v 60. letech 20. století ve Spojených státech amerických (Krahulcová, 2003). V současné době je totální komunikace považována spíše za filozofii přístupu ke sluchově postiženým než za pouhou vyučovací metodu (Potměšil, 1999). Otevřený systém komunikačních forem obsahuje (Krahulcová, 2003, str. 36): a) znakové jazyky neslyšících b) mluvená (hlasitá, orální, zvuková) řeč c) odezírání d) sluchová výchova a reedukace sluchu e) gestikulace, pantomima, mimika f) prstová abeceda, pomocné artikulační znaky, Cued speech doplňující řeč g) psaná řeč, kresba h) film, televize, videoprogramy, počítačové speciálně pedagogické a didaktické programy Orální metoda Z didaktického hlediska můžeme orální metodu popsat takto: sluchově postižený se učí mluvené řeči a jejím prostřednictvím proniká do života majoritní společnosti. Mezi základní součásti této metody patří vyvíjení a osvojování mluvené řeči, výcvik v odezírání a rozvíjení funkčních zbytků sluchu (Potměšil, 1999). Dlouholetý spor zastánců orální metody s příznivci manuální metody ukončil Milánský kongres v roce Od té doby se využívala pouze striktní orální komunikace, přičemž manuální metoda byla zakázána. Kritické hodnocení čisté 15

16 orální metody ve vyučování a neuspokojivé výsledky mnohaletého úsilí přispěly k rozvoji snah o zlepšení vzdělávání neslyšících. Přibližně od 60. let minulého století se intenzivně hledají i jiné prostředky (Krahulcová, 2003). Bilingvální komunikace Bilingvální metoda je nejnovější přístup v edukaci neslyšících. Bilingvismus neslyšících znamená znalost a používání znakového jazyka a mluveného jazyka majoritní společnosti země, kde neslyšící žijí. Vzdělávání touto metodou vychází z názoru, že sluchově postižený by měl nejprve zvládnout svůj mateřský jazyk nebo jazyk první (znakový jazyk) a jazyk většinové společnosti jako druhý. Základním předpokladem pro zavedení tohoto přístupu je uznání znakového jazyka za jazyk plnohodnotný a rovnocenný mluveným jazykům (Šedivá, 2006). Systém bilingvální metody ve výchově a vzdělávání se rozšířil především v 80. letech 20. století ve Skandinávii. V České republice se program realizuje např. na Základní škole pro sluchově postižené, Novoměstká 21 v Brně. Metoda stojí mimo jiné na těchto tezích: jenom znakový jazyk zajišťuje přirozené podmínky jazykového vývoje, užívání znakového jazyka neomezuje potřebu neslyšícího dítěte dorozumívat se, mluvená řeč nemůže být zvládnuta bez současného vyučování znakového jazyka (Krahulcová, 2003). 3.2 Školy pro sluchově postižené Speciálně pedagogická pomoc sluchově postiženým má dvě podoby (Potměšil, 1999): 1. Vzdělávání sluchově postižených ve speciálních školách 2. Integrace sluchově postižených do škol hlavního vzdělávacího proudu Sluchově postižené dítě může navštěvovat speciální mateřskou školu, která je obvykle zřizována při základních školách pro sluchově postižené. Zařízení musí plnit kromě běžných funkcí i další specifické úkoly, mezi které patří navazování komunikace, tvoření a rozvíjení hlasu a řeči, reedukace či edukace sluchu, začátky čtení pomocí globální metody apod. Děti většinou navštěvují školu od tří do šesti let (Horáková in Pipeková, 2006). 16

17 V základní škole pro sluchově postižené probíhá výuka ve třídách s maximálním počtem 8-10 dětí, důraz je kladen na individuální přístup a využití vizuálních pomůcek. Součástí výuky jsou i hodiny individuální logopedické péče a komunikace ve znakovém jazyce (Šedivá, 2006). Povinná školní docházka může být pro žáky se sluchovým postižením prodloužena o jeden rok [2]. Po absolvování povinné školní docházky mohou sluchově postižení pokračovat v profesní přípravě na středních odborných učilištích, odborných učilištích a praktických školách pro sluchově postižené, které nabízejí obory jako strojní mechanik, malíř-lakýrník, krejčí, kuchař, elektrikář atd. Maturitu mohou sluchově postižení získat na střední škole pro sluchově postižené. Patří sem např. střední zdravotnická škola (obor zubní technik), střední průmyslová škola elektrotechnická (se zaměřením na výpočetní technologii) a gymnázium. V rámci studia na vysokých školách jsou pro sluchově postižené studenty akreditovány dva obory. Výchovná dramatika pro neslyšící na Janáčkově akademii múzických umění v Brně je čtyřletý bakalářský studijní obor. Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze umožňuje naopak získání bakalářského titulu po třech letech studia i magisterského titulu po dalších dvou letech studia (Horáková in Pipeková, 2006). 3.3 Integrace Každý stupeň vzdělávání mohou sluchově postižení absolvovat formou integrace do škol hlavního vzdělávacího proudu. Integraci lze chápat jako úspěšné zařazení sluchově postiženého dítěte, žáka či studenta do školy běžného typu (Potměšil, 1999). Mezi předpoklady pro úspěšné začlenění sluchově postiženého dítěte patří: srozumitelná řeč a dobré vnímání a rozumění řeči druhých, přiměřeně k věku rozvinuté osobnostní vlastnosti (samostatnost, sociální zralost), schopnost ovládat a používat sluchadlo, alespoň průměrná (nejlépe však nadprůměrná) inteligence, schopnost užívat český jazyk slovem i písmem přibližně na stejné úrovni jako průměrní slyšící spolužáci, stav sluchu (byť velikost sluchové ztráty není rozhodující), dobrá včasná sluchově-řečová výchova, ochota ke spolupráci rodiny dítěte, okolí (učitelé, spolužáci) musí být ochotni přijmout dítě mezi sebe, přiměřená speciálně pedagogická pomoc dítěti i rodině (Pulda, 2000). 17

18 Úspěšnost integrace je dána celou řadou specifických výše sumarizovaných skutečností. Nedůslednost a nesoustavnost v uplatňování jednotlivých předpokladů již v rámci předškolní přípravy může negativně ovlivnit vstup sluchově postiženého dítěte mezi své slyšící vrstevníky, což má velký vliv na jeho další vývoj (Potměšil, 1999). Sluchově postižení se převážně nadále vzdělávají ve speciálních školách. Pro mnohé z nich znamená studium na vysoké škole první společné vzdělávání s intaktní populací. Zájem o studium na vysoké škole mezi sluchově postiženými každoročně narůstá. Studium probíhá na základě individuálního přístupu mezi vyučujícím a sluchově postiženým studentem. Vyučující by měl poskytnout sluchově postiženému vhodné a přiměřené studijní materiály a potřebné informace o předmětu. Poradenství sluchově postiženým studentům a jejich pedagogům zajišťují nově vznikající střediska pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami při jednotlivých univerzitách. Jedním z takových je Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně Teiresiás. Mezi další patří např. Pyramida centrum podpory studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě [3] nebo Centrum pro znevýhodněné studenty Slunečnice při Vysoké škole báňské Technická univerzita Ostrava [4]. 3.4 Středisko Teiresiás Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky na Masarykově univerzitě v Brně Teiresiás (dále jen Středisko ) bylo zřízeno v roce Jeho úkolem je zajišťovat a umožňovat, aby studijní obory akreditované na příslušných univerzitách byly přístupné studentům se zdravotním postižením. Jeho činnost vychází z předpokladu, že zájmem akademické obce je integrovat uchazeče z řad zdravotně postižených [5]. Studentům i učitelům jsou nabízeny např. tyto služby [6]: knihovna a vydavatelství elektronických odborných textů, hmatových odborných textů a grafiky, zvukových a hybridních textů odstraňování komunikačních bariér (adaptace textů pro neslyšící, znakové tlumočení a překlad, zpřístupňování textů a grafiky pro nevidomé) poradenské služby a instruktáže 18

19 poradenství o možnostech studia na Masarykově univerzitě, o přijímacím řízení a organizaci studia organizační zajištění zkoušek, registrace, zápisu či studentské úřední dokumentace skupinové či individuální kurzy informačních technologií, jazyků, matematiky apod. dispečink digitalizačních, tiskových, asistentských, překladatelských a tlumočnických služeb Sluchově postižení mohou na Masarykově univerzitě v Brně studovat jakýkoli obor. U přijímacích zkoušek je jim k dispozici tlumočník, zkoušku konají ve Středisku a mají k dispozici individuálně prodloužený pracovní čas (nejvýše dvojnásobek standardního času). Středisko nabízí i přípravný kurz k přijímacím zkouškám zaměřený na test studijních předpokladů [7]. Sluchově postižení absolvují výuku odborných předmětů se slyšícími studenty. Pokud je některý z předmětů obtížně sledovatelný, je nahrazen individuální výukou, která probíhá ve Středisku. Dále je zařazena výuka tzv. předmětů společného základu. Jedná se o předměty Český jazyk pro neslyšící, Anglický jazyk pro neslyšící (tento kurz je ekvivalentem výuky angličtiny na jednotlivých fakultách) a Tělesná výchova. Těžce sluchově postiženým studentům je k dispozici tlumočník, pro nedoslýchavé studenty, kteří zvládnou odezírání artikulace učitele, je k dispozici zapisovatel, který zaznamenává průběh přednášky na počítači. Tlumočník je přítomen i při zkouškách, zápočtech a kolokviích, přičemž by studenti měli mít adekvátně prodloužený čas k řešení [8]. Sluchově postižení studenti si mohou bezplatně prodloužit standardní dobu studia až na dvojnásobek její délky, zatímco slyšící studenti mají nárok na prodloužení maximálně v délce jednoho roku. V současné době poskytuje Středisko své služby cca 80 studentům se sluchovým postižením. 19

20 4. Výuka anglického jazyka 4.1 Společný evropský referenční rámec V souvislosti s jazykovým vzděláváním v České republice je důležité zmínit tendence prosazující se v Evropě za účelem sjednocení a zvýšení úrovně jazykových znalostí. Společný evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Popis se rovněž týká kulturního kontextu, do něhož je jazyk zasazen. Rámec také definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta. [9] Jednotlivé úrovně ovládání jazyka popisuje tab. 4: A1 A2 B1 B2 Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci. Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby. Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností. 20

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Horáková, Radka Sluchové postižení : úvod do surdopedie

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Úvod do praxe stínového řečníka. Titulkování TV pořadů

Úvod do praxe stínového řečníka. Titulkování TV pořadů Úvod do praxe stínového řečníka Titulkování TV pořadů Sluchově postižení EN: deafness and hard of hearing (hearing impairment) neslyšící osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI (NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI Mgr. Petr Vysuček prezident ASNEP Speciální pedagog Speciálněpedagogické centrum Duháček v Hradci Králové TKOSP 25. 9. 2014 Co to znamená být "sluchově postižený"? Být "sluchově

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Praha, 6. 7. 12. 2006. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk zpráva z výzkumného projektu

Praha, 6. 7. 12. 2006. Pracovníci škol pro sluchově postižené a znakový jazyk zpráva z výzkumného projektu Vzdělávání sluchově postižených Praha, 6. 7. 12. 2006 LANGER Jiří Mgr., Ph.D. - odborný asistent, tajemník katedry Katedra speciální pedagogiky PdF UP Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc jiri.langer@upol.cz

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Monika Rážová Sociální péče, obor Sociální práce

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci)

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v cizím jazyce se zahraničními

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více