Závěrečná práce na kurz v arterfiletice a arteterapii. Kroužek arteterapie pro děti se speciálními potřebami na základní škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce na kurz v arterfiletice a arteterapii. Kroužek arteterapie pro děti se speciálními potřebami na základní škole"

Transkript

1 Závěrečná práce na kurz v arterfiletice a arteterapii Kroužek arteterapie pro děti se speciálními potřebami na základní škole

2 Helena Strejčková

3 Kroužky arteterapie jsou otevřeny na naší základní škole dva roky. První rok je vedly kolegyně, které prošly kurzem pod Pedagogicko-psychologickou poradnou. Vzhledem k účasti v kurzu arteterapie a artefiletiky jsem i já chtěla mít praktickou zkušenost se skupinou dětí arteterapeuticky pracující. V roce 2010/2011 jsme dali jako jednu z podmínek pro děti se specifickými poruchami učení a chování účast na některé formě speciálně pedagogické nápravy děti měly možnost chodit na kroužky dyslexie, nápravu do PPP a nebo na kroužek arteterapie, který byl od počátku určen hlavně pro děti s diagnostikovanými poruchami chování (ačkoliv na škole jeden rok probíhala i skupina dětí, které chodily na kroužek z vlastního zájmu). Tím bylo dáno jedno ze specifik skupiny, že kroužek byl pro děti v podstatě povinný (ačkoliv mohli rodiče a děti volit mezi variantou kroužku a speciálně pedagogické nápravy v PPP). Specifické poruchy učení a chování bývají dnes označovány jako nemoc století. Předpokládá se, že jejich výskyt je u dvou až čtyřech procent populace. Jejich výskyt však stále roste. (Vašutová, 2008) Tento nárůst a zviditelnění problematiky specifických poruch učení a chování mnoho lidí uvádí do kombinace s tím, že dřív lidé byli označovaní za chytré a hloupé, vychované a nevychované nyní se ta hloupost nazývá specifickou poruchou učení a nevychovanost poruchou chování. Není tomu však tak. Dříve byla dovednost číst, psát a počítat dovedností určité vrstvy lidí, zatímco dnes je tzv. základem všeho, bez těchto dovedností se člověk špatně v dnešním světě pohybuje, je v nelehké situaci. Jsou také primárním předpokladem k získání takzvané druhé gramotnosti. (Vašutová, 2008, s. 29) Pod druhou gramotnost zařadíme dovednosti jako je práce s počítačem, vyhledávání informací na internetu a další. Žáci, kterým je diagnostikován specifická porucha učení a chování jsou chápáni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Specifické poruchy učení jsou často spojené s dalšími obtížemi jako jsou např. poruchy řeči, obtíže v soustředění, poruchy v pravolevé orientaci, často je nedostatečná úroveň zrakového a sluchového vnímání i další obtíže. (Zelinková, 2009, s. 10) Pro pochopení obtíží, které děti se specifickými poruchami učení a chování mají, je důležité pochopit proces adaptace a adjustace při začleňování do společnosti. Adaptací rozumíme obecnou vlastnost organismu přizpůsobovat se prostředí. (Vašutová, 2008, s. 55) Přizpůsobujeme se sociálním podmínkám v chování, vnímání, myšlení a postojích. A právě

4 zde mají problém lidé s poruchou chování. Jedná se o problém s adaptací. Adjustace je specifickým příkladem adaptace, jedná se o adaptaci, kdy je třeba se přizpůsobit novým sociálním situacím. Jedinec musí překonat předchozí formy chování a najít nové, aby se situaci přizpůsobil. Člověk hledá rovnováhu mezi osobními a společenskými požadavky. Při adaptaci jde o pasivní přizpůsobení se, při adjustaci musí být aktivní a hledat nový způsob. Oba procesy jsou důležitou podmínkou pro bezpečné vyrovnávání se s úkoly a požadavky okolí. Adjustačními mechanismy jsou např. sublimace, odložení na vhodnější okamžik, objektivita, koncentrace, hravost, empatie, kreativita a logická analýza. Děti, které mají specifickou poruchu učení a chování často nevyužijí tyto mechanismy, ale použijí místo nich mechanismy obranné. M. Vašutová (2008) uvádí výzkum R. Lazaruse, který uvedl ve své teorii tři způsoby hodnocení situace: - neutrální - příznivě pozitivní - stresující, který je chápán jako ublížení, poškození, ohrožení, očekávání zla je prožíván jako neklid, napětí, úzkost a bezmocnost. Jestliže člověk vnímá většinu věcí ve svém okolí jako stresující, používá často obranné mechanismy, které mají za cíl chránit člověk před úzkostí a strachem, zároveň mu nedovolí vidět reálnou podobu problému. U dětí s poruchami učení a chování se projevuje právě toto vnímání světa. Světa jako místa, které je stresující a nebezpečné. Následně se tedy objeví maladaptivní formy chování jako jsou výbuchy vzteku, agrese, sebezraňování, únikové reakce. Jedná se o snahu zvládnout situaci. Stres může být u dítěte vyvolán kritikou, neschopností porozumět instrukcím zadávaného úkolu, vnější kontrolou. (Vašutová, 2008). Dítě se dostává do začarovaného kruhu. Na základě vnímání stresu použije maladaptivní chování, které je okolím odsouzeno nebo potrestáno, čímž se dítě dostává do většího stresu (protože ono se pouze snažilo vyrovnat se situací) a opět hledá formu, kterou by využilo při vyrovnání se stresem. Specifické vývojové poruchy učení a chování se týkají zejména školních vědomostí a dovedností, ale svými projevy ovlivňují celou osobnost dítěte (jednání, chování i prožívání), což tvaruje jeho vztahy k sociálnímu okolí. Mezi nejdůležitější oblasti, kde mohou adjustační

5 potíže vznikat, patří rodina, škola a dětská skupina. (Vašutová, 2008, s ) Pokud se podíváme na tento fakt a uvědomíme si, s kým dítě přichází ve školním věku do kontaktu, uvidíme, že se je v kontaktu převážně s těmito skupinami s rodinou, školou a dětskou skupinou (třídou, zájmovým kroužkem, partou). Skutečnost, že se dítě nějakým (byť nepatrným) způsobem liší od svých vrstevníků, v něm vyvolává negativní pocity, jež se následně projevují v jeho chování, prožívání, postojích. Sebeúcta, sebejistota i kvalita citových vztahů jsou ve velké míře odvislé od akceptace ze strany, rodiny, přátel a nejbližšího okolí. (Vašutová, 2008, s. 57) Ačkoliv se primárně u těchto poruch jedná o poruchu učení a chování, zasahuje velmi často do emocionální a sociální stránky dítěte a proto je vhodné věnovat se i těmto oblastem. Individuální citová reaktivita závisí nejenom na vrozené dispozici, tj. typu temperamentu, ale i na specifické zkušenosti, kterou jedinec ve svém dosavadním okolí získal. (Vašutová, 2008, s. 60) Pokud se vrátíme k předchozímu textu a uvědomíme si, jak často se dítě setkává s neúspěchem ve škole, v dětské skupině, často i v rodině, musíme vidět, že jeho dosavadní zkušenost bude často negativní. Vašutová (2008) řadí mezi nejčastější emocionální a sociální problémy těchto dětí frustraci, neurotizaci, komplexy méněcennosti, smutek, depresi, psychickou deprivaci, úzkost a strach, snížené sebehodnocení (sebepřijetí, sebeúctu, sebeocenění). Frustrace je stav zklamání, zmarnění; vzniká je-li člověku, ale i zvířeti zabráněno dosáhnout cíle snažení. (Hartl, Hartlová, 2009) Reakce na frustraci mohou být různé, agresivní, sebedestrukce. Delší nebo častější stav frustrace může přivodit psychosomatické problémy jako je nechutenství, bolesti hlavy, poruchy spánku. (Vašutová, 2008) Psychická deprivace může způsobit obtíže v učení, ale i v řeči. Objevuje se, pokud je dlouhodobě neuspokojena potřeba bezpečí a jistoty. Neurotizace může být u těchto dětí způsobena příliš ochranitelským nebo přehnaně citovým domácím prostředím. Rodiče svou vlastní úzkost a obavy přenáší na dítě, které získává přesvědčení, že je důležité, ale velmi slabé a potřebuje péči. Dítě cítí očekávání ze strany rodičů, ale má pocit, že neustále selhává a je pro rodiče zklamáním. Děti jsou následně utlumené, nejisté, závislé na hodnocení okolí, nacházejí na sobě hlavně nedostatky. Často jim

6 toto chování je překážkou na cestě k cíli, čímž si svou představu potvrzují, stejně jako rodiče získávají potvrzující informaci pro svůj názor, že je potřeba o dítě přehnaně pečovat. Komplex méněcennosti se projevuje u dítěte nedostatkem sebedůvěry, sníženým sebevědomím, nejistotou, úzkostí, obavami a pevně zafixovaným přesvědčením, že není schopnost vyrovnat se svým vrstevníkům, spolužákům, že ostatní dokáží víc; pokládá je tedy za schopnější, šikovnější a chytřejší. (Vašutová, 2008, s. 63) Smutek a deprese - jedná se o signál nepříznivého hodnocení vlastní osoby. Pokud k tomuto negativnímu hodnocení dochází v rámci školního období, které je charakteristické snaživostí a tvorbou identity, kdy je člověk velmi citlivý na hodnocení sebe sama, jedná se o zvláště silný prožitek. Smutek je reakcí na ztrátu něčeho významného, osobně důležitého. O depresivních náladách u dětí se mluví čím dál tím častěji. Dříve se o dětských depresích mluvilo minimálně. Symptomy deprese jsou pocity smutku, osamělosti a izolace, poznámky odsuzující sebe sama, narušení spánku a stížnosti na nudu. (Vašutová, 2008, s. 63) Můžeme se setkat i se skrytou depresí, která se projevuje v různých tělesných symptomech, ale i agresivním chování, konzumaci drog. Strach a úzkost jsou emoce, které do našeho života běžně patří. Jedná se o reakce na pocit nebezpečí. U strachu je nebezpečí subjektivně přesně definované, zatímco u úzkosti není předmět obav znám. Se strachem se u dětí s poruchou učení setkáme často právě v souvislosti se školou. Jedná se o místo, kde nejčastěji selhávají. V případě úzkosti je úzkost nebezpečná, pokud přetrvává delší časové období, protože nejsme schopni se zaměřit na konkrétní cíl a snažit se ho dosáhnout. Úzkost nás svým způsobem paralyzuje, brání nám v kreativitě při řešení problémů, v navazování vztahů a bere na sebe podobu paniky, hrůzy, zděšení, fobie. (Vašutová, 2008, s. 66) Vašutová (2008) odkazuje na Nakonečného s faktem, že úzkost může být vyvolána i vnitřními faktory jako je očekávání, sny a přání. Dalším charakteristickým problémem u dětí s poruchami učení a chování je snížené sebehodnocení. Ve výzkumech se ukázalo, že sebepojetí dítěte souvisí s jeho výkony mnohem více než inteligence (Vašutová, 2008) V případě intervencí u těchto dětí je třeba pracovat nejen s poruchou učení jako takovou, ale i s těmito dalšími faktory a snažit se jim předcházet či je minimalizovat.

7 Arteterapeutické techniky jsou vhodné především (http://blancasy.webgarden.cz/arteterapie- 2/vyuziti-arteterapeutickych-2.html): pro podporu rozvoje osobnosti dětí - rozvíjí sebepoznání, poznání druhých a komunikaci; pro děti plaché a úzkostné; pro děti agresivní; jako prevence vzniku nežádoucího chování; pro rozvoj tolerance k dětem, které se něčím liší od ostatních (rasová odlišnost, handicapované děti apod.); pro uvolnění napětí. Skupiny na naší škole probíhaly čtyři. Dvě na prvním a dvě na druhém stupni. Na druhém stupni byly skupiny rozděleny podle věku. Moje skupina se skládala ze žáků 6. a 7. třídy. Scházeli jsme se jednou týdně na 1, 5 hodiny. Jednalo se o dvě děti s lehkým mentálním postižením, které mají ve škole přiděleného asistenta, nadprůměrně inteligentního chlapce s diagnostikovanou hyperaktivitou, tři chlapce a tři dívky s ADHD a jednu dívku cizí národnosti, která do České republiky i do naší školy přišla na začátku tohoto školního roku a do skupiny začala chodit dobrovolně. Když se podíváme na výše uvedené skupiny dětí, pro které je arteterapie vhodná a charakteristiku dětí se specifickými poruchami učení a chování z odborné literatury, děti, které se skupiny účastnily, do těchto skupin patřily. Prvním úskalím, se kterým jsem se setkala byla nemotivovanost k účasti na skupině (která byla poměrně logicky daná povinností do skupiny docházet). Motivaci jsme se snažila posílit atraktivitou aktivit a uspokojením potřeb, které děti projevovaly během počátečních skupin. Jejich potřeba mluvit o tvorbě a často i tvoření samotné nebyla tak veliká, jak jsem si původně představovala. Na druhou stranu jsem si všimla, že počáteční část, kde jsme se věnovali předchozímu týdnu co se nám dařilo, nedařilo, jak se máme, zda se nám něco důležitého stalo, se během roku protahovala až na 40 minut. Děti poměrně rády sdílely svoje zážitky s ostatními. Tuto skutečnost jsem konzultovala s kolegyní, která vedla ostatní skupiny a ta mi potvrdila stejnou zkušenost, že děti si potřebují tzv. popovídat a pokud jim toto poskytneme, budou ochotni spolupracovat na ostatních činnostech, zároveň pokud jim možnost vypovídat se nedáme, tak sice malovat budou, ale naše práce bude mnohem méně efektivní. Cílem je dětem poskytnou prostor, kde se budou cítit bezpečně, budou mít možnost mluvit o radostech

8 i nepříjemnostech, možnost si aktivním způsobem odpočinout, uvolnit se a pracovat na svém seberozvoji. Druhá věta, která se mi osvědčila byla: Chcete se na něco zeptat? Následovaly většinou otázky ohledně chodu školy, řešení problémů ve škole. Další, co se ujalo a bylo oblíbené, byly hry na závěr kroužku, kterým jsme věnovali většinou deset minut jednalo se o hry výtvarné, ale i pohybové (běhání se zadrženým dechem) nebo slovní (šibenice). Na hodiny jsem vždy připravovala dvě až tři témata na malování, snažila jsem se vybírat i různé techniky nebo je nechat libovolné a dětem je dle libosti nabídnout. Někdy jsem témata opakovala (pokud děti na konci řekly, že nevěděly, které ze dvou vybrat a rády by malovaly obě). Zadání jsem občas pozměnila podle úvodního rozhovoru s dětmi, aby se objevilo téma, které bylo aktuální z rozhovoru. Jako téma se tak objevilo Jak jsem si zasloužil facku. V příloze můžeme vidět tužku a jogurt, kluci si před kroužkem arteterapie stihli nafackovat, protože jeden druhému probodl jogurt tužkou. Nejdřív plakal, že za to facku dostal, ale při závěrečné reflexi řekl, že byla facka zasloužená, že to byl od něj naschvál. Čtvrté téma bylo volné. Jeden z chlapců si ho vybíral poměrně často s tím, že maloval grafitti nápisy. Ostatní děti si většinou vybíraly ze zadaných témat Na samotnou tvorbu a její reflexi nám většinou vycházel čas minut. Z počátku bylo náročné i tento čas naplnit. Většina skupiny byla s prací na obrázku hotova během dvaceti minut, reflexe obrázků byla hotova v několika slovech, ve kterých se pro mě těžko nacházelo něco, čeho by se dalo chytit na práci na seberozvoji pro děti. První hodinu jsme pracovali s koláží a tématem Koláž, která se mě týká. Jednalo se o hodinu, kde se děti měly seznámit mezi sebou, hledat podobnosti v kolážích a tím i mezi sebou. Dvě děti si rovnou zvolily možnost kreslit. Ostatní se věnovaly koláži. Při závěrečné reflexi, jsme si stanovily pravidlo, že o čem nechceme, mluvit nemusíme a to i přesto, že se nás na téma někdo ptá (pravidlo bylo hned využito u chlapce, kterého trápila obezita a v obrázku jídlo bylo, řekl, že je to jeho problém, ale nechce o něm mluvit). Následovaly hodiny, kde jsme pracovali s barvami Dvě barvy, které jsou mi blízké, Barvy, které nemám rád/a, Přechod mezi barvami. Chtěla jsem, aby si děti uvědomily, že na ně různé barvy různě působí, že je vnímáme v různých kontextech. Po jednom ze seminářů Jana Uhlíře jsem zadala téma Společný pokoj, které se ukázalo jako nosné pro rozhovor o vlastní potřebě soukromí, dodržování pořádku a pravidel, hranic. Poprvé

9 jsme se také dostali k tématu sourozeneckých vztahů, které se později často opakovalo při úvodních rozhovorech jak vycházím se sourozencem, na kolik se o něj musím starat, na kolik mě otravuje. Bylo vidět, že společná práce dětí je pro ně atraktivní a mnohem více na závěr práci reflektují, dostávalo se jim také více zpětné vazby z toho, jak jsou skupinou vnímáni. Zvláště když se setkaly dvě děti s opačnými povahami chlapec, který si liboval ve svém nepořádku a druhý, který svůj pořádek a potřebu soukromí úzkostně střežil (v příloze je vidět jejich společný pokoj a jeho rozdělení). Aktivitou, která byla skupinou vnímána ambivalentně byla imaginace, zvláště chlapci byla vnímána pravděpodobně nebezpečně. Byla snaha se vzájemně během imaginace kontaktovat, což bylo rušivé pro část skupiny, které byly imaginace příjemné, ale ve chvíli, kdy byl v místnosti ruch, tak měla problém pokračovat. Bylo třeba zajistit klid i pro případ, že se někdo do imaginace nechce zapojit. Témata imaginací byla: barva, která ve mně vyvolává klid, místo, kde se cítím bezpečně, místo, kam se rád vracím. Jako bezpečný způsob zpracování se ukázala koláž, děti ji volily poměrně často, malbu volila nejčastěji pouze jedna z dívek, která byla skupinou vnímání jako výtvarně nejzdatnější. Pravděpodobně nejoblíbenější byla možnost vybarvovat předlohu. Poněkud jsem váhala s touto možností. Uvažovala jsem, zda se nejedná o odsunutí arteterapie na vedlejší kolej, ale ukázalo se, že dětem přináší pocit bezpečí, uvolnění, vybarvování jsme využili u prvního setkání s mandalou a tématu Velikonoce, kde si většina skupiny vybrala k vybarvování velikonočního zajíčka s vajíčkem. Uvědomila jsem si, jak vybarvování předem dané předlohy poskytuje možnost příliš nepřemýšlet, mít poměrně zaručený výsledek, se kterým budu spokojený, zároveň se jedná o vyhnutí nutnosti tvořit za sebe sama, jediné, co zde je potřeba udělat, je vybírat si barvy dle vlastní libosti. Pokud si skupina vybrala předlohu podobnou, neměla ani následné tendence se mezi sebou srovnávat, čí obrázek se jim líbí. Děti vykazovaly velkou spokojenost s možností vybarvovat. K mandale jsme se vraceli několikrát, nabízela jsem ji jako jedno z možných zpracování např. u tématu bezpečného místa. Srovnávání výsledků tvorby se objevovalo, ačkoliv jsem se mu snažila vyhnout a hned v první hodině bylo všem řečeno, že nám jde více o proces než o výsledek, o to, jak si malování

10 užijeme, co při něm prožijeme, co nám běží hlavou. Přesto se v některých setkáních při reflexi věta o tom, kdo má obrázek lepší a hezčí objevila. Na druhou stranu nejednalo se o jev častý. Uvědomila jsem si však, že přece jen výsledek a dovednost malovat či kreslit určitou roli hraje. Děti byly nadšené, když malovaly téma moje vysněné bydlení (dům, byt, místo) a pár dní před tím se při výtvarné výchově věnovaly perspektivě a jak ji znázornit, tak ji velmi rychle začaly využívat. A i při reflexi mluvily o pocitu úspěšnosti při znázornění svého bydlení. I já jsem zde cítila určité omezení svými výtvarnými schopnostmi. Arteterapeut - výtvarník může být klientovi nápomocnější při jeho nesnázích se znázorněním toho, co si přeje, tuto možnost má arteterapeut nevýtvarník omezenou.. Nehodnocení obrázků bylo pro jednoho z chlapců to nejdůležitější. Kolegyně mi sdělila, že chlapec rád kreslí a přesto v rámci výtvarné výchovy není úspěšný. Tento chlapec si nikdy nezvolil koláž ani vybarvování, vždy kreslil. Rád maloval komiksy. V jeho obrázcích se často jeden prvek mnohokrát opakoval, při reflexi však každý prvek znamenal něco jiného. V kroužku si kreslení užíval, rád o svých obrázcích mluvil a jeho matka mi sdělovala, že ačkoliv vždy když má na kroužek jít, tak váhá, vždycky se vrací velmi spokojený a klidný. Přes vlastní počáteční rozpačitost z efektivity této práce jsem během školního roku došla k následujícím závěrům: Pro děti byla důležitá možnost si povídat s dospělým člověkem, který jim bude naslouchat a nebude je hodnotit. Nehodnocená výtvarná činnosti poskytovala možnost si odpočinout a děti, které přicházely z prostředí výkonově orientovaného (škola, ale často i domov), odcházely pozitivně naladěny. Pro děti byla důležitá možnost být s ostatními, možnost mluvit před nimi o svých pocitech a zážitcích a slyšet jejich zpětné vazby, které byly většinou empatické a tím v dětech podporovaly sebedůvěru. Většina dětí na konci roku jevila zájem o pokračování kroužku, což pro mě osobně byl znak toho, že kroužek splnil svůj účel být místem, kde dětem bude dobře a bude pro ně bezpečné i přes počáteční povinnost do něj docházet.

11 Použitá literatura Bartoňová, M.: Kapitoly ze specifických poruch učení II, Reedukace specifických poruch učení, Brno: Masarykova univerzita v Brně Vašutová, M.: Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2008

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ S t a t i NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ Klára Konvičková Ve svém příspěvku vycházím ze zkušeností a postřehů z práce se zrakově postiženými.

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI Vážená kolegyně, vážený kolego, dovolujeme si Vám nabídnout stručný text s názvem Když má dítě starosti. Zaměřuje se na děti v obtížné životní situaci, na děti, které mají nějaké

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky

Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky Charakteristika Obsahové, časové a organizační vymezení V případě zařazení třídnických čtvrthodinek s tématem výchova osobnosti se nejedná o samostatný

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy.

Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. Potřeby Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. - živočichové - výraz vztahu - adaptace, vnitřní integrita - cyklický

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením Ing. Lenka Skoupá Osoby se zdravotním postižením Definice se liší podle resortu (sociální služby, zdravotní pojištění, zaměstnanost, pedagogika)

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Prarodič a krize v rodině

Prarodič a krize v rodině Prarodič a krize v rodině Motto Současný trend je žít od přítomnosti do budoucnosti, starší lidé mohou předat určité nepostradatelné historické souvislosti. Prarodiče připomínají, že jsme byli dětmi a

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT

Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT Existují děti, které když se narodí, aniž by chtěly, aniž by chtěli jejich rodiče nebo kdokoli jiný na tomto světě, se hned zpočátku chovají způsobem, který

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Autor: Mgr. Magdaléna Steinerová Praha, červen 2015 Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: CZ.2.17/3.1.00/36357 FZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Závěrečná zpráva z programu primární prevence - první pomoc -

Závěrečná zpráva z programu primární prevence - první pomoc - Závěrečná zpráva z programu primární prevence - první pomoc - ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA Pražská 168, 251 67 Pyšely Školní rok 2016/2017 Realizátor projektu: Cesta integrace, o. p. s. PRVNÍ POMOC 1.

Více

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování 2. lekce Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky pracovní listy Osobní profil Osobní profil: co je pro mě důležité Popis potřebné podpory: jakou pomoc potřebuji Plán (cíle a kroky):

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Workshop Brno

Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Workshop Brno Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Workshop Brno 11.9. 2012 Příspěvky Přístupy a strategie k žákům s dyslexií (doc. Bartoňová) Dyskalkulie v kontextu řešení výzkumného

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více