Závěrečná práce na kurz v arterfiletice a arteterapii. Kroužek arteterapie pro děti se speciálními potřebami na základní škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce na kurz v arterfiletice a arteterapii. Kroužek arteterapie pro děti se speciálními potřebami na základní škole"

Transkript

1 Závěrečná práce na kurz v arterfiletice a arteterapii Kroužek arteterapie pro děti se speciálními potřebami na základní škole

2 Helena Strejčková

3 Kroužky arteterapie jsou otevřeny na naší základní škole dva roky. První rok je vedly kolegyně, které prošly kurzem pod Pedagogicko-psychologickou poradnou. Vzhledem k účasti v kurzu arteterapie a artefiletiky jsem i já chtěla mít praktickou zkušenost se skupinou dětí arteterapeuticky pracující. V roce 2010/2011 jsme dali jako jednu z podmínek pro děti se specifickými poruchami učení a chování účast na některé formě speciálně pedagogické nápravy děti měly možnost chodit na kroužky dyslexie, nápravu do PPP a nebo na kroužek arteterapie, který byl od počátku určen hlavně pro děti s diagnostikovanými poruchami chování (ačkoliv na škole jeden rok probíhala i skupina dětí, které chodily na kroužek z vlastního zájmu). Tím bylo dáno jedno ze specifik skupiny, že kroužek byl pro děti v podstatě povinný (ačkoliv mohli rodiče a děti volit mezi variantou kroužku a speciálně pedagogické nápravy v PPP). Specifické poruchy učení a chování bývají dnes označovány jako nemoc století. Předpokládá se, že jejich výskyt je u dvou až čtyřech procent populace. Jejich výskyt však stále roste. (Vašutová, 2008) Tento nárůst a zviditelnění problematiky specifických poruch učení a chování mnoho lidí uvádí do kombinace s tím, že dřív lidé byli označovaní za chytré a hloupé, vychované a nevychované nyní se ta hloupost nazývá specifickou poruchou učení a nevychovanost poruchou chování. Není tomu však tak. Dříve byla dovednost číst, psát a počítat dovedností určité vrstvy lidí, zatímco dnes je tzv. základem všeho, bez těchto dovedností se člověk špatně v dnešním světě pohybuje, je v nelehké situaci. Jsou také primárním předpokladem k získání takzvané druhé gramotnosti. (Vašutová, 2008, s. 29) Pod druhou gramotnost zařadíme dovednosti jako je práce s počítačem, vyhledávání informací na internetu a další. Žáci, kterým je diagnostikován specifická porucha učení a chování jsou chápáni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Specifické poruchy učení jsou často spojené s dalšími obtížemi jako jsou např. poruchy řeči, obtíže v soustředění, poruchy v pravolevé orientaci, často je nedostatečná úroveň zrakového a sluchového vnímání i další obtíže. (Zelinková, 2009, s. 10) Pro pochopení obtíží, které děti se specifickými poruchami učení a chování mají, je důležité pochopit proces adaptace a adjustace při začleňování do společnosti. Adaptací rozumíme obecnou vlastnost organismu přizpůsobovat se prostředí. (Vašutová, 2008, s. 55) Přizpůsobujeme se sociálním podmínkám v chování, vnímání, myšlení a postojích. A právě

4 zde mají problém lidé s poruchou chování. Jedná se o problém s adaptací. Adjustace je specifickým příkladem adaptace, jedná se o adaptaci, kdy je třeba se přizpůsobit novým sociálním situacím. Jedinec musí překonat předchozí formy chování a najít nové, aby se situaci přizpůsobil. Člověk hledá rovnováhu mezi osobními a společenskými požadavky. Při adaptaci jde o pasivní přizpůsobení se, při adjustaci musí být aktivní a hledat nový způsob. Oba procesy jsou důležitou podmínkou pro bezpečné vyrovnávání se s úkoly a požadavky okolí. Adjustačními mechanismy jsou např. sublimace, odložení na vhodnější okamžik, objektivita, koncentrace, hravost, empatie, kreativita a logická analýza. Děti, které mají specifickou poruchu učení a chování často nevyužijí tyto mechanismy, ale použijí místo nich mechanismy obranné. M. Vašutová (2008) uvádí výzkum R. Lazaruse, který uvedl ve své teorii tři způsoby hodnocení situace: - neutrální - příznivě pozitivní - stresující, který je chápán jako ublížení, poškození, ohrožení, očekávání zla je prožíván jako neklid, napětí, úzkost a bezmocnost. Jestliže člověk vnímá většinu věcí ve svém okolí jako stresující, používá často obranné mechanismy, které mají za cíl chránit člověk před úzkostí a strachem, zároveň mu nedovolí vidět reálnou podobu problému. U dětí s poruchami učení a chování se projevuje právě toto vnímání světa. Světa jako místa, které je stresující a nebezpečné. Následně se tedy objeví maladaptivní formy chování jako jsou výbuchy vzteku, agrese, sebezraňování, únikové reakce. Jedná se o snahu zvládnout situaci. Stres může být u dítěte vyvolán kritikou, neschopností porozumět instrukcím zadávaného úkolu, vnější kontrolou. (Vašutová, 2008). Dítě se dostává do začarovaného kruhu. Na základě vnímání stresu použije maladaptivní chování, které je okolím odsouzeno nebo potrestáno, čímž se dítě dostává do většího stresu (protože ono se pouze snažilo vyrovnat se situací) a opět hledá formu, kterou by využilo při vyrovnání se stresem. Specifické vývojové poruchy učení a chování se týkají zejména školních vědomostí a dovedností, ale svými projevy ovlivňují celou osobnost dítěte (jednání, chování i prožívání), což tvaruje jeho vztahy k sociálnímu okolí. Mezi nejdůležitější oblasti, kde mohou adjustační

5 potíže vznikat, patří rodina, škola a dětská skupina. (Vašutová, 2008, s ) Pokud se podíváme na tento fakt a uvědomíme si, s kým dítě přichází ve školním věku do kontaktu, uvidíme, že se je v kontaktu převážně s těmito skupinami s rodinou, školou a dětskou skupinou (třídou, zájmovým kroužkem, partou). Skutečnost, že se dítě nějakým (byť nepatrným) způsobem liší od svých vrstevníků, v něm vyvolává negativní pocity, jež se následně projevují v jeho chování, prožívání, postojích. Sebeúcta, sebejistota i kvalita citových vztahů jsou ve velké míře odvislé od akceptace ze strany, rodiny, přátel a nejbližšího okolí. (Vašutová, 2008, s. 57) Ačkoliv se primárně u těchto poruch jedná o poruchu učení a chování, zasahuje velmi často do emocionální a sociální stránky dítěte a proto je vhodné věnovat se i těmto oblastem. Individuální citová reaktivita závisí nejenom na vrozené dispozici, tj. typu temperamentu, ale i na specifické zkušenosti, kterou jedinec ve svém dosavadním okolí získal. (Vašutová, 2008, s. 60) Pokud se vrátíme k předchozímu textu a uvědomíme si, jak často se dítě setkává s neúspěchem ve škole, v dětské skupině, často i v rodině, musíme vidět, že jeho dosavadní zkušenost bude často negativní. Vašutová (2008) řadí mezi nejčastější emocionální a sociální problémy těchto dětí frustraci, neurotizaci, komplexy méněcennosti, smutek, depresi, psychickou deprivaci, úzkost a strach, snížené sebehodnocení (sebepřijetí, sebeúctu, sebeocenění). Frustrace je stav zklamání, zmarnění; vzniká je-li člověku, ale i zvířeti zabráněno dosáhnout cíle snažení. (Hartl, Hartlová, 2009) Reakce na frustraci mohou být různé, agresivní, sebedestrukce. Delší nebo častější stav frustrace může přivodit psychosomatické problémy jako je nechutenství, bolesti hlavy, poruchy spánku. (Vašutová, 2008) Psychická deprivace může způsobit obtíže v učení, ale i v řeči. Objevuje se, pokud je dlouhodobě neuspokojena potřeba bezpečí a jistoty. Neurotizace může být u těchto dětí způsobena příliš ochranitelským nebo přehnaně citovým domácím prostředím. Rodiče svou vlastní úzkost a obavy přenáší na dítě, které získává přesvědčení, že je důležité, ale velmi slabé a potřebuje péči. Dítě cítí očekávání ze strany rodičů, ale má pocit, že neustále selhává a je pro rodiče zklamáním. Děti jsou následně utlumené, nejisté, závislé na hodnocení okolí, nacházejí na sobě hlavně nedostatky. Často jim

6 toto chování je překážkou na cestě k cíli, čímž si svou představu potvrzují, stejně jako rodiče získávají potvrzující informaci pro svůj názor, že je potřeba o dítě přehnaně pečovat. Komplex méněcennosti se projevuje u dítěte nedostatkem sebedůvěry, sníženým sebevědomím, nejistotou, úzkostí, obavami a pevně zafixovaným přesvědčením, že není schopnost vyrovnat se svým vrstevníkům, spolužákům, že ostatní dokáží víc; pokládá je tedy za schopnější, šikovnější a chytřejší. (Vašutová, 2008, s. 63) Smutek a deprese - jedná se o signál nepříznivého hodnocení vlastní osoby. Pokud k tomuto negativnímu hodnocení dochází v rámci školního období, které je charakteristické snaživostí a tvorbou identity, kdy je člověk velmi citlivý na hodnocení sebe sama, jedná se o zvláště silný prožitek. Smutek je reakcí na ztrátu něčeho významného, osobně důležitého. O depresivních náladách u dětí se mluví čím dál tím častěji. Dříve se o dětských depresích mluvilo minimálně. Symptomy deprese jsou pocity smutku, osamělosti a izolace, poznámky odsuzující sebe sama, narušení spánku a stížnosti na nudu. (Vašutová, 2008, s. 63) Můžeme se setkat i se skrytou depresí, která se projevuje v různých tělesných symptomech, ale i agresivním chování, konzumaci drog. Strach a úzkost jsou emoce, které do našeho života běžně patří. Jedná se o reakce na pocit nebezpečí. U strachu je nebezpečí subjektivně přesně definované, zatímco u úzkosti není předmět obav znám. Se strachem se u dětí s poruchou učení setkáme často právě v souvislosti se školou. Jedná se o místo, kde nejčastěji selhávají. V případě úzkosti je úzkost nebezpečná, pokud přetrvává delší časové období, protože nejsme schopni se zaměřit na konkrétní cíl a snažit se ho dosáhnout. Úzkost nás svým způsobem paralyzuje, brání nám v kreativitě při řešení problémů, v navazování vztahů a bere na sebe podobu paniky, hrůzy, zděšení, fobie. (Vašutová, 2008, s. 66) Vašutová (2008) odkazuje na Nakonečného s faktem, že úzkost může být vyvolána i vnitřními faktory jako je očekávání, sny a přání. Dalším charakteristickým problémem u dětí s poruchami učení a chování je snížené sebehodnocení. Ve výzkumech se ukázalo, že sebepojetí dítěte souvisí s jeho výkony mnohem více než inteligence (Vašutová, 2008) V případě intervencí u těchto dětí je třeba pracovat nejen s poruchou učení jako takovou, ale i s těmito dalšími faktory a snažit se jim předcházet či je minimalizovat.

7 Arteterapeutické techniky jsou vhodné především (http://blancasy.webgarden.cz/arteterapie- 2/vyuziti-arteterapeutickych-2.html): pro podporu rozvoje osobnosti dětí - rozvíjí sebepoznání, poznání druhých a komunikaci; pro děti plaché a úzkostné; pro děti agresivní; jako prevence vzniku nežádoucího chování; pro rozvoj tolerance k dětem, které se něčím liší od ostatních (rasová odlišnost, handicapované děti apod.); pro uvolnění napětí. Skupiny na naší škole probíhaly čtyři. Dvě na prvním a dvě na druhém stupni. Na druhém stupni byly skupiny rozděleny podle věku. Moje skupina se skládala ze žáků 6. a 7. třídy. Scházeli jsme se jednou týdně na 1, 5 hodiny. Jednalo se o dvě děti s lehkým mentálním postižením, které mají ve škole přiděleného asistenta, nadprůměrně inteligentního chlapce s diagnostikovanou hyperaktivitou, tři chlapce a tři dívky s ADHD a jednu dívku cizí národnosti, která do České republiky i do naší školy přišla na začátku tohoto školního roku a do skupiny začala chodit dobrovolně. Když se podíváme na výše uvedené skupiny dětí, pro které je arteterapie vhodná a charakteristiku dětí se specifickými poruchami učení a chování z odborné literatury, děti, které se skupiny účastnily, do těchto skupin patřily. Prvním úskalím, se kterým jsem se setkala byla nemotivovanost k účasti na skupině (která byla poměrně logicky daná povinností do skupiny docházet). Motivaci jsme se snažila posílit atraktivitou aktivit a uspokojením potřeb, které děti projevovaly během počátečních skupin. Jejich potřeba mluvit o tvorbě a často i tvoření samotné nebyla tak veliká, jak jsem si původně představovala. Na druhou stranu jsem si všimla, že počáteční část, kde jsme se věnovali předchozímu týdnu co se nám dařilo, nedařilo, jak se máme, zda se nám něco důležitého stalo, se během roku protahovala až na 40 minut. Děti poměrně rády sdílely svoje zážitky s ostatními. Tuto skutečnost jsem konzultovala s kolegyní, která vedla ostatní skupiny a ta mi potvrdila stejnou zkušenost, že děti si potřebují tzv. popovídat a pokud jim toto poskytneme, budou ochotni spolupracovat na ostatních činnostech, zároveň pokud jim možnost vypovídat se nedáme, tak sice malovat budou, ale naše práce bude mnohem méně efektivní. Cílem je dětem poskytnou prostor, kde se budou cítit bezpečně, budou mít možnost mluvit o radostech

8 i nepříjemnostech, možnost si aktivním způsobem odpočinout, uvolnit se a pracovat na svém seberozvoji. Druhá věta, která se mi osvědčila byla: Chcete se na něco zeptat? Následovaly většinou otázky ohledně chodu školy, řešení problémů ve škole. Další, co se ujalo a bylo oblíbené, byly hry na závěr kroužku, kterým jsme věnovali většinou deset minut jednalo se o hry výtvarné, ale i pohybové (běhání se zadrženým dechem) nebo slovní (šibenice). Na hodiny jsem vždy připravovala dvě až tři témata na malování, snažila jsem se vybírat i různé techniky nebo je nechat libovolné a dětem je dle libosti nabídnout. Někdy jsem témata opakovala (pokud děti na konci řekly, že nevěděly, které ze dvou vybrat a rády by malovaly obě). Zadání jsem občas pozměnila podle úvodního rozhovoru s dětmi, aby se objevilo téma, které bylo aktuální z rozhovoru. Jako téma se tak objevilo Jak jsem si zasloužil facku. V příloze můžeme vidět tužku a jogurt, kluci si před kroužkem arteterapie stihli nafackovat, protože jeden druhému probodl jogurt tužkou. Nejdřív plakal, že za to facku dostal, ale při závěrečné reflexi řekl, že byla facka zasloužená, že to byl od něj naschvál. Čtvrté téma bylo volné. Jeden z chlapců si ho vybíral poměrně často s tím, že maloval grafitti nápisy. Ostatní děti si většinou vybíraly ze zadaných témat Na samotnou tvorbu a její reflexi nám většinou vycházel čas minut. Z počátku bylo náročné i tento čas naplnit. Většina skupiny byla s prací na obrázku hotova během dvaceti minut, reflexe obrázků byla hotova v několika slovech, ve kterých se pro mě těžko nacházelo něco, čeho by se dalo chytit na práci na seberozvoji pro děti. První hodinu jsme pracovali s koláží a tématem Koláž, která se mě týká. Jednalo se o hodinu, kde se děti měly seznámit mezi sebou, hledat podobnosti v kolážích a tím i mezi sebou. Dvě děti si rovnou zvolily možnost kreslit. Ostatní se věnovaly koláži. Při závěrečné reflexi, jsme si stanovily pravidlo, že o čem nechceme, mluvit nemusíme a to i přesto, že se nás na téma někdo ptá (pravidlo bylo hned využito u chlapce, kterého trápila obezita a v obrázku jídlo bylo, řekl, že je to jeho problém, ale nechce o něm mluvit). Následovaly hodiny, kde jsme pracovali s barvami Dvě barvy, které jsou mi blízké, Barvy, které nemám rád/a, Přechod mezi barvami. Chtěla jsem, aby si děti uvědomily, že na ně různé barvy různě působí, že je vnímáme v různých kontextech. Po jednom ze seminářů Jana Uhlíře jsem zadala téma Společný pokoj, které se ukázalo jako nosné pro rozhovor o vlastní potřebě soukromí, dodržování pořádku a pravidel, hranic. Poprvé

9 jsme se také dostali k tématu sourozeneckých vztahů, které se později často opakovalo při úvodních rozhovorech jak vycházím se sourozencem, na kolik se o něj musím starat, na kolik mě otravuje. Bylo vidět, že společná práce dětí je pro ně atraktivní a mnohem více na závěr práci reflektují, dostávalo se jim také více zpětné vazby z toho, jak jsou skupinou vnímáni. Zvláště když se setkaly dvě děti s opačnými povahami chlapec, který si liboval ve svém nepořádku a druhý, který svůj pořádek a potřebu soukromí úzkostně střežil (v příloze je vidět jejich společný pokoj a jeho rozdělení). Aktivitou, která byla skupinou vnímána ambivalentně byla imaginace, zvláště chlapci byla vnímána pravděpodobně nebezpečně. Byla snaha se vzájemně během imaginace kontaktovat, což bylo rušivé pro část skupiny, které byly imaginace příjemné, ale ve chvíli, kdy byl v místnosti ruch, tak měla problém pokračovat. Bylo třeba zajistit klid i pro případ, že se někdo do imaginace nechce zapojit. Témata imaginací byla: barva, která ve mně vyvolává klid, místo, kde se cítím bezpečně, místo, kam se rád vracím. Jako bezpečný způsob zpracování se ukázala koláž, děti ji volily poměrně často, malbu volila nejčastěji pouze jedna z dívek, která byla skupinou vnímání jako výtvarně nejzdatnější. Pravděpodobně nejoblíbenější byla možnost vybarvovat předlohu. Poněkud jsem váhala s touto možností. Uvažovala jsem, zda se nejedná o odsunutí arteterapie na vedlejší kolej, ale ukázalo se, že dětem přináší pocit bezpečí, uvolnění, vybarvování jsme využili u prvního setkání s mandalou a tématu Velikonoce, kde si většina skupiny vybrala k vybarvování velikonočního zajíčka s vajíčkem. Uvědomila jsem si, jak vybarvování předem dané předlohy poskytuje možnost příliš nepřemýšlet, mít poměrně zaručený výsledek, se kterým budu spokojený, zároveň se jedná o vyhnutí nutnosti tvořit za sebe sama, jediné, co zde je potřeba udělat, je vybírat si barvy dle vlastní libosti. Pokud si skupina vybrala předlohu podobnou, neměla ani následné tendence se mezi sebou srovnávat, čí obrázek se jim líbí. Děti vykazovaly velkou spokojenost s možností vybarvovat. K mandale jsme se vraceli několikrát, nabízela jsem ji jako jedno z možných zpracování např. u tématu bezpečného místa. Srovnávání výsledků tvorby se objevovalo, ačkoliv jsem se mu snažila vyhnout a hned v první hodině bylo všem řečeno, že nám jde více o proces než o výsledek, o to, jak si malování

10 užijeme, co při něm prožijeme, co nám běží hlavou. Přesto se v některých setkáních při reflexi věta o tom, kdo má obrázek lepší a hezčí objevila. Na druhou stranu nejednalo se o jev častý. Uvědomila jsem si však, že přece jen výsledek a dovednost malovat či kreslit určitou roli hraje. Děti byly nadšené, když malovaly téma moje vysněné bydlení (dům, byt, místo) a pár dní před tím se při výtvarné výchově věnovaly perspektivě a jak ji znázornit, tak ji velmi rychle začaly využívat. A i při reflexi mluvily o pocitu úspěšnosti při znázornění svého bydlení. I já jsem zde cítila určité omezení svými výtvarnými schopnostmi. Arteterapeut - výtvarník může být klientovi nápomocnější při jeho nesnázích se znázorněním toho, co si přeje, tuto možnost má arteterapeut nevýtvarník omezenou.. Nehodnocení obrázků bylo pro jednoho z chlapců to nejdůležitější. Kolegyně mi sdělila, že chlapec rád kreslí a přesto v rámci výtvarné výchovy není úspěšný. Tento chlapec si nikdy nezvolil koláž ani vybarvování, vždy kreslil. Rád maloval komiksy. V jeho obrázcích se často jeden prvek mnohokrát opakoval, při reflexi však každý prvek znamenal něco jiného. V kroužku si kreslení užíval, rád o svých obrázcích mluvil a jeho matka mi sdělovala, že ačkoliv vždy když má na kroužek jít, tak váhá, vždycky se vrací velmi spokojený a klidný. Přes vlastní počáteční rozpačitost z efektivity této práce jsem během školního roku došla k následujícím závěrům: Pro děti byla důležitá možnost si povídat s dospělým člověkem, který jim bude naslouchat a nebude je hodnotit. Nehodnocená výtvarná činnosti poskytovala možnost si odpočinout a děti, které přicházely z prostředí výkonově orientovaného (škola, ale často i domov), odcházely pozitivně naladěny. Pro děti byla důležitá možnost být s ostatními, možnost mluvit před nimi o svých pocitech a zážitcích a slyšet jejich zpětné vazby, které byly většinou empatické a tím v dětech podporovaly sebedůvěru. Většina dětí na konci roku jevila zájem o pokračování kroužku, což pro mě osobně byl znak toho, že kroužek splnil svůj účel být místem, kde dětem bude dobře a bude pro ně bezpečné i přes počáteční povinnost do něj docházet.

11 Použitá literatura Bartoňová, M.: Kapitoly ze specifických poruch učení II, Reedukace specifických poruch učení, Brno: Masarykova univerzita v Brně Vašutová, M.: Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2008

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Mgr. Přemysl Mikoláš Psycholog SPC PAS a VŘ Ostrava Zábřeh Praha 15. dubna 2015 Zkušenost (experience)

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová Struktura domova Tři rodinné skupiny v centrální budově Dvě rodinné skupiny v upravených bytových jednotkách v sídlištích Jedna rodinná skupina v panelákové zástavbě Tři

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více